Kvalitetsrapport 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2010/2011"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2010/2011 Aulum Byskole Markedspladsen Aulum Tlf: Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 12

2 A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Aulum Byskole er en skole, der er beliggende ca. 20 km fra Hernings centrum. Skolens elever kommer dels fra Aulum by,dels fra det store omkringliggende landdistrikt. Skolen er en overbygningsskole med ca. 460 elever, der modtager elever fra Hodsager skole til sin overbygning. Aulum Byskole er en skole, der er kendetegnet ved flere spændende aspekter: Skolen har et indskolingskoncept, der betyder, at de elever, der begynder i 0. klasse, ikke opdeles i klasser fra skoleårets begyndelse, men i stedet arbejder på hold. De fysiske rammer i skolens indskolingsfløj betyder også, at der gives mulighed for en høj grad af fleksibilitet med foldedøre ud mod gangarealerne og skolens multirum. Fra skoleåret arbejdes med kønsopdeling i 0. årgang. Skolen arbejder aktivt med den internationale dimension og deltager i EU-finansierede projekter med skoler over hele Europa. Skolens lærere er højt kvalificerede, og der er en meget høj grad af fokus på faglighed, hvor også de dygtigste elever møder udfordringer fx. på særlige hold i fremmedsprog og naturfag. Ligeledes har vi fortsat et fokus på de elever, der har faglige udfordringer. Mere end 90 % af skolens elever placeres i kategorien "sikre læsere" ved udgangen af 1. klasse. Skolens værdigrundlag Aulum Byskole vil i et tæt og forpligtende fællesskab elever, forældre, lærere og skoleledelse imellem skabe en skole, der giver alle elever mulighed for at opnå kompetencer, der tilgodeser et meningsfyldt liv. Derfor nedenstående værdier og mål! Ansvar: Vi har brug for ansvarlighed, da vore holdninger og daglige handlinger har konsekvenser i enhver henseende. Engagement: Vort engagement er en vigtig forudsætning for læring. Trivsel: Vor daglige læring har de bedste vilkår, når de fysiske såvel som sociale behov er optimalt dækket. Fagligt miljø: Det er vigtigt, at vi har et alsidigt fagligt miljø med et højt fagligt niveau, hvor alle får mulighed for at lære så meget som muligt. Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 12

3 B. Vurdering af skolens faglige niveau Vurdering af skolens niveau I forhold til det såkaldt "fag-faglige" er skolelederens vurdering, at skolens faglige niveau generelt set er i området "over middel" - baseret på resultatniveauet af skolens eget test- og prøveregime, de nationale tests samt folkeskolens afgangsprøver, som skolen gennemfører. I forhold til Folkeskolens Afgangsprøver kan dog yderligere konkluderes, at såfremt faglighed og evnen til klasseledelse hos den undervisende lærer ikke er tilstede, kan resultatet blive, at afgangsprøvekaraktererne bliver "under middel", hvilket ses som et resultat i et enkelt fag i I forhold til aspektet omhandlende "elevernes alsidige personlige udvikling" er skolelederens vurdering også "over middel". Skolen oplever fx usædvanlig lidt mobning og ekskluderer yderst få elever. Der er gennemført en undervisningsmiljøvurdering i Skolens styrkesider Aulum Byskole er en skole med mange styrkesider, specielt skal opmærksomheden henledes på: En højt kvalificeret lærerstab, hvor en meget høj procentdel alene underviser i fag, hvori de har liniefag eller tilsvarende kompetencer. Alle faglokaler er renoverede, så de kan leve op til nutidens og fremtidens krav til fagene. Skolen har en målrettet tidlig læseindsats, så de læsefagligt svage elever kommer på niveau gennem intensive kurser. Skolen har en lang tradition for kun at ekskludere yderst få elever, da lærerne gennem efteruddannelse, skolens specialundervisningsregime, ledelsesopbakning og teamsamarbejde rummer elever med vanskeligheder af forskellig art. Skolen har fra skoleåret et endnu større fokus på de dygtigste elever med tilbuddet om PLUS-hold. Skolen arbejder aktivt med den internationale dimension gennem EU-projekter. Faget tysk er fra skoleåret obligatorisk i 6. klasse for at styrke elevernes fremmedsprogskompetencer. Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Som nævnt ovenfor er baggrunden for vurderingen af Aulum Byskoles faglige niveau dels foretaget på baggrund af resultaterne af Folkeskolens bundne- og lodtrukne prøver, dels af skolens testresultater for de nationale tests på de respektive klassetrin og dels af standardiserede prøver som OS- og SL-prøver, hvor skolens resultater sammenlignes med nationale resultater. Endvidere er vurderingen taget ud fra andre evalueringsformer, som elevsamtaler og elevplaner samt i dialog med enkeltlærere, fagudvalg, forældre og skolebestyrelse. I 2011 har skolen deltaget i PIRLS- læseundersøgelsen på 4. klassetrin. Resultatet fra denne indgår ligeledes. Resultatet af arbejdet med de kommunale mål og skolens indsatsområder i skoleåret 2009/2010 og 2010/2011 Resultater fra skoleåret : Bygninger og fysiske læringsmiljøer: Skolesøen er blevet genoprettet, så vores outdoor education i bl.a. N/T og biologi er kommet på et endnu højere niveau. 3 klasseværelser er blevet gennemrenoverede. Kvalitetsudvikling og dokumentation: Den elektroniske elevplan er blevet en aktiv del af skolens evalueringsregime. IT-satsning: Alle fag har en intern konference. Skolen har nu 9 Active Boards. Organisations- og ledelsesudvikling: Skolen er nu opdelt i tre afdelinger, der har sikret en endnu højere faglighed og mere samarbejde lærerne imellem. Skolen har nu sit eget Pædagogiske Læringscenter - en udgift på kr, som skolen har afholdt af egne midler. Samarbejde mellem institutioner og skoler: Der er fortsat et usædvanligt godt samarbejde mellem daginstitutionerne og skolen. Der er udarbejdet et fælles værdigrundlag for samarbejdet. Vi arbejder fortsat sammen efter årsaktivitetsplanen. Skolens eget projekt: "Den gode tone og omgangsform" - blev en succes. Blandt andet bliver meget få elever sendt på kontoret i disciplinært øjemed. Skolebestyrelsen har vedtaget, at de ældste elever ikke mere må forlade skolen i frikvartererne. Resultater fra skoleåret : Ungdomsuddannelse til alle: Skolen har deltaget i Projekt Partnerskab for Fremtiden og fortsætter det kommende skoleår. Skolen har afsluttet sin deltagelse i det EU-finansierede projekt om Entreprenørskab. Rekruttering af lærere: Skolen har ikke haft problemer med rekruttering af kvalificerede ansøgere. Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 12

4 Knæk kurven: Skolen har i dette skoleår ikke ekskluderet elever, men har gennem tiltag nævnt andetsteds haft stort fokus på inkludering. Skolen har to lærere, der er i gang med AKT-uddannelsen. Plan for implementering af det fælles værdigrundlag: Er implementeret med stor succes og en høj grad af ejerskab - både blandt medarbejdere og ledelse. Skolens egne projekter: PLC - det pædagogiske læringscenter har udvidet sin åbningstid til 30 timer ugentligt og er blevet det naturlige centrum for elevernes informationssøgning. Afdelingsopdeling/teamsamarbejde - se ovenfor. Vurdering af den specialpædagogiske bistand Den specialpædagogiske bistand på Aulum Byskole har opdrejningspunkt i skolens støttecenter, hvor undervisningen primært varetages af lærere med specialpædagogisk efteruddannelse. Skolens testlærer har afsluttet sin uddannelse i dette. Støttecentrets tilbud er primært kortere intensive kurser kaldet SKUB, hvor den enkelte elev gennem et specialtilrettelagt individuelt program får de nødvendige redskaber til en hurtig og effektiv læsning. Det er skolens vurdering, at den specialpædagogiske bistand på Aulum Byskole er af en meget høj kvalitet. Denne vurdering bygger dels på de lærerkvalifikationer og -kompetencer, der er til stede, dels på testresultater fra OS og SL-prøver, hvor man kan sammenligne Aulum Byskoles elevers resultater med landsresultater. Ligeledes bygger den på testresultater, som elever, der får et tilbud om specialpædagogisk bistand, gennemfører før og efter forløbet. Vurdering af kommunale specialtilbud Ikke relevant for Aulum Byskole Vurdering af SFO Ikke relevant for Aulum Byskole. Vurdering af undervisning i dansk som andetsprog Ikke relevant for Aulum Byskole Evt. vurdering af strukturændringer Ikke relevant for Aulum Byskole. Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 12

5 C. Pædagogiske processer og skolebestyrelsens principper Den løbende evaluering Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Status Den løbende evaluering på Aulum Byskole har multiple aspekter, som dels bygger på formel evaluering som nationale tests, standardiseret evaluering som læseprøver (OS 64 m.fl.) og matematikprøver som RM-prøverne. Ligeledes bruges mundtlig eller skriftlig gruppeevaluering med den enkelte klasse efter et undervisningsforløb samt den individuelle mundtlige evaluering af og med den enkelte elev - denne evaluering foregår dels som en integreret del af den almindelige undervisning, men også ved de elevsamtaler, der afholdes med den enkelte elev. Ligeledes bruges elevplanen som en del af den individuelle evaluering - såvel som de to årlige skole-hjem samtaler. Folkeskolelovens 18 stk. 4.opfyldes primært gennem en dialog mellem den enkelte lærer i det enkelte fag og en klasses elever. Mål Tiltag Tegn At den årlige formaliserede elevsamtale i endnu højere grad kvalificeres i forhold til evalueringsaspektet. De enkelte afdelinger debatterer elevsamtalen på teammøder i efteråret. Der laves en fælles skabelon for elevsamtalens forskellige punkter, så vi sikrer en ensartet gennemførsel. Skole-hjemsamarbejde Status på samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Skole- hjem samarbejdet på Aulum Byskole er generelt velfungerende og givende for begge parter. Skolen gennemfører forældremøder i de enkelte klasser, og fremmødefrekvensen er meget høj. Ligeledes afholdes to skolehjemsamtaler i den enkelte klasse, hvor primært dansk/klasselærer og matematiklærer deltager i grundskolen. I overbygningen deltager også klassens fremmedsprogslærere samt lærere i øvrige prøvefag. I øvrigt har alle lærere i en klasse mulighed for at deltage i skole-hjem samtalerne efter eget eller forældreønske. Skolen har tradition for en åben dialog mellem personale og forældrekreds, hvilket betyder meget for kvaliteten i samarbejdet. Skole-hjemsamarbejdet har også mange andre aspekter. Der afholdes informations- og dialogmøde med forældrene i en klasse efter behov, f.eks. i forbindelse med skolestart, klassesammenlægning eller andet. Elevplaner udsendes en gang årligt og udarbejdes af klassens samlede lærerteam inden den anden skole-hjemsamtale i skoleåret. Supplerende støtte Dansk som andetsprog Status på tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Status - Lektiehjælp for tosprogede elever Status for eleverens lektiehjælp for tosprogede elever Status - Holddannelse Status for holddannelse vedrørende Knæk Kurven Status Antal klasser i indskolingen: Der er hhv. to 0. klasser, to 1. klasser, to 2. klasser og tre 3. klasser. Antal elever i indskoling: 201. Primo 2010 blev tre 1. klasser sammenlagt til 2, hvilket har betydet, at der er 26 elever i klasserne. Skolen har ikke ekskluderet elever fra indskolingen i den forløbne periode. Generelt ekskluderer Aulum Byskole Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 12

6 yderst få elever ( mindre end én pr. skoleår i gennemsnit). Mål Tiltag Tegn Øvrige tegn Skolen ønsker at styrke elevernes læsekompetencer. Det er derfor målet, at skolen bibeholder eller forbedrer sit resultat af de standardiserede læseprøver kaldet OS64. Skolens mål er ligeledes, at eleverne gennem et aktivt og overskueligt læringsmiljø alle kan rummes i skolen og ikke ekskluderes fra normalundervisningstilbuddet. Timerne blev anvendt som følger: Der er anvendt to lektioner på en ugentlig dansktime med den kommende dansklærer i skolens 0. klasser. Der er anvendt to lektioner i skolens 0. klasser til musikundervisning med en uddannet musiklærer. Der er anvendt 2 lektioner til idræt i 0. klasse med en uddannet idrætslærer. De øvrige lektioner er anvendt til holdeling i primært dansk og matematik samt idræt. Samtidig har skolen en meget stor opmærksomhed på det fag-faglige aspekt, som Fælles Mål 2009 lægger i 0.klasse. Derfor skulle der et ekstra fokus på danskfaget allerede fra begyndelsen af 0. klasse. Der er kun ganske få konflikter blandt eleverne, og alle elever føler sig godt tilpas i klasserne. Ligeledes får vi mange positive forældrereaktioner på de ordninger, vi har valgt. Det er skolens overbevisning, at ordningen er med til at færre børn ekskluderes. Aulum Byskole har en lang tradition for kun at ekskludere yderst få elever, da lærerne gennem efteruddannelse, skolens eget specialundervisningsregime, ledelsesopbakning og teamsamarbejde rummer elever med vanskeligheder af forskellig art. Lektionerne gør naturligvis en forskel i form af endnu bedre trivsel for den enkelte elev, da der er mere tid til og fokus på den enkelte elevs læring og socialisering. Anvendelse af en procent midler Status for anvendelse af en procent midlerne Aulum Byskole modtager ikke midler fra 1% puljen. Kommunalt specialpædagogisk tilbud - Eventuelle principper for den løbende evaluering vedtaget af skolebestyrelsen Principper for arbejdet med elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Skolen har ikke et princip for området. Eventuelle principper for skole-hjemsamarbejde vedtaget af skolebestyrelsen Principper for samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Princip for standpunktsmeddelelser: 1. I 0-6. klasse afholdes årligt to skole-hjemsamtaler. 2. I 7.klasse afholdes to skole-hjem samtaler, og eleverne får standpunktsmeddelelser til december og juni. Her angiver læreren elevens standpunkt ved en afkrydsning i det vedtagne system.. Der kan gives supplerende skriftlige udtalelser. 3. Elever i 8. klasse får karakterer to gange om året: december og juni. Der afholdes to årlige skole-hjemsamtaler. I valgfagene gives ikke karakterer, men elevens standpunkt markeres ved et afkrydsningssystem. Der kan gives supplerende skriftlige udtalelser. Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 12

7 4. Elever i 9. klasse får karakterer tre gange om året: primo december, primo marts og primo maj. Der afholdes to årlige skolehjemsamtaler. I valgfagene gives ikke karakterer, men elevens standpunkt markeres ved et afkrydsningssystem. Der kan gives supplerende skriftlige udtalelser. 5. Den lovpligtige elevplan udleveres én gang årligt. Eventuelle principper for dansk som andetsprog vedtaget af skolebestyrelsen Principper for tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Skolen har ikke et princip for området. Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 12

8 D. Rammebetingelser Klassetrin, spor og elever Punktet udfyldes af forvaltningen på baggrund af status d. 5. september i året forud for rapporteringsåret Antal elever Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse 37 2 Antal spor Antal elever i den almindelige specialundervisning Elever der modtager specialpædagogisk bistand på skolen under den almindelige specialundervisning Antal elever i den almindelige specialundervisning 40 Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse 21,9 Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand Ressource afsat til undervisning i dansk som andet sprog 0 Antal elever pr. lærer 13,9 Elevernes fravær opdelt i 3 kategorier: Sygdom, Lovlig fravær og ulovligfravær 5,2 1,3 0,4 Elever pr. antal computer, der er under fem år gamle 2,8 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev Antal tosprogede elever, der modtager specialundervisning Antal tosprogede elever, der modtager undervisning i sporgklasser 0 Antal tosprogede elever, der modtager basisundervisning (modtagerklasser) 0 Antal tosprogede elever, der modtager særlig tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog på hold, sprogstøttecenter, tolærerordninger 0 Rammebetingelser i øvrigt - 1 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 40% Ressourcer der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling ,- Planlagte undervisningstimer Gennemførte undervisningstimer Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 8 af 12

9 Rammebetingelser i øvrigt - 2 Undervisningen er varetaget af lærere med linjefag Dansk (%) 100 % Engelsk (%) 100 % Kristendomskundskab (%) 90% Historie (%) 100% Samfundsfag (%) 100% Idræt (%) 100% Musik (%) 100% Billedkunst (%) 100% Håndarbejde (%) 100% Sløjd (%) 100% Hjemkundskab (%) 100% Matematik (%) 100% Natur/teknik (%) 75% Geografi (%) 100% Biologi (%) 100% Fysik/kemi (%) 100% Tysk - tilbudsfag (%) 100% Specialundervisning, specialklasser m.m. (%) 100 % Dansk som andetsprog (%) - Rammebetingelser i øvrigt 3 Undervisernes kompetencer i forhold til AKT, Specialpædagogik, Læsevejledning, Skolebibliotek, Medievejledning Antal Medarbejdere, der er i gang med en AKT - uddannelse 2 Medarbejder med uddannelse i specialpædagogik 1 Lærere/børnehaveklasseledere med læsevejlederuddannelsen 1 lærere med skolebibliotekaruddannelse 2 MEdievejledere med anden uddannelse (kurser) 4 Medarbejdere med andre vejlederuddannelser 2 Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 9 af 12

10 E. Resultater Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver Gennemsnitskarakterer prøvetermin maj/juni 2011 Dansk - Læsning 6,05 Dansk - Retstavning 5,97 Dansk - Skriftlig fremstilling 5,35 Dansk - Orden 6,05 Dansk - Mundtlig 6,78 Matematik - Matematiske færdigheder 6,14 Matematik - Matematisk problemløsning 4,49 Engelsk - Mundtlig 7,73 Fysik/kemi - praktisk mundtlig 4,14 Geografi - Skriftlig 6,89 Tysk - Mundtlig 3,47 Kristendomskundskab - Mundtlig 8,12 Projektopgaven 3,78 9. klasse 10. klasse Læsetesten fra OS - 64 % Hurtig og sikre læsere 91% Langsomme og delvis sikre læsere 4% Usikre (resten) 5% Undervisningsmiljøvurderingen Undervisningsmiløvurderingen er foretaget 2011 År Elevernes valg efter 9. klasse klasse (%) 72,7 73,7 91,2 Erhvervsuddannelse 12,1 5,3 2,9 Gymnasiale uddannelser 15,1 7,9 5,9 STU (%) 0,0 0,0 0,0 Andet (%) 0,0 13,2 0,0 Elever i folkeskolen hvad laver de i 2010 og fremadrettet 10 Kl. 0, Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 10 af 12

11 Afsluttet ungdomsudd. 3 Erhvervsudd. 9 Forberende og udv. aktiviteter 1 Gymnasiale uddannelser 3 Midlertidige aktiviteter 1 STU 0 Andet 1 Elevers valg i 2009 og fremadrettet Kl Afsluttet ungdomsudd. 0 0 Andre ungdomsudd. 0 Erhvervsudd. 4 4 Forberedende og udv. aktiviteter 2 Gymnasiale uddannelser 5 24 Midlertidige aktiviteter 0 Andet 0 2 STU 0 0 Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 11 af 12

12 Z. Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsen udtaler sig til skolens bidrag til kvalitetsrapporten Skolebestyrelsen på Aulum Byskole er godt tilfreds med Aulum Byskoles drift og pædagogiske virke. Skolen udemærker sig ved en godt vedligeholdt bygningsmasse, hvor skolen i det forgangne skoleår af egne midler finansierede mere end 90% af de samlede udgifter på området. Bestyrelsen mener, at der fra centralt hold afsættes alt for få økonomiske resurser til dette område. Bestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at skolens nyetablerede Pædagogiske Læringscenter fungerer over al forventning. Undervisningens kvalitet er på mange områder over det niveau, man kan se på lignende skoler, og specielt undervisningen i læsning giver fortsat meget flotte resultater. Bestyrelsen ønsker fortsat, at klassekvotienten nedsættes til maksimum 24 elever pr. klasse, da vores klasseværelser er mellem 48 og 52 m2 stk. Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 12 af 12

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kibæk skole Velhustedvej 6 6933 Kibæk Tlf: 96287180 E-mail: kibaek-skole@herning.dk www.kibaek-skole.dk Kvalitetsrapport for Kibæk skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Brændgårdskolen Brorsonsvej 4 7400 Herning Tlf: 96287900 E-mail: brejj@herning.dk http://www.braendgaardskolen.dk Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skarrild Skole Skolevejen 6 6933 Kibæk Tlf: 96287636 E-mail: skarrildskole@herning.dk http://www.skarrild-skole.dk Kvalitetsrapport for Skarrild Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning 2009 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Horsebækskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Lundgårdskolen Tjelevej 25 7400 Herning Tlf: 96287800 E-mail: lundgaardskolen@herning.dk http://www.lundgaard-skolen.dk Kvalitetsrapport for Lundgårdskolen - Herning Kommune,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Vestsalling Skole- og Dagtilbud A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Vestsalling skole og Dagtilbud blev 1. august 2008 en realitet som led i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf: 96266610 E-mail: lind-skole@herning.dk http://www.lind-skole.dk Kvalitetsrapport for Lind Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Snejbjerg Skole Skolesvinget 3 7400 Herning Tlf: 96287666 E-mail: snejbjerg-skole@herning.dk http://www.snejbjergskole.dk Kvalitetsrapport for Snejbjerg Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sønder Felding Skole Skolegade 29 7280 Sønder Felding Tlf: 97198008 E-mail: sfskole@herning.dk http://www.sdrfelding-skole.dk Kvalitetsrapport for Sønder Felding Skole - Herning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen GLADSAXE KOMMNE Skoleafdelingen Den 17. oktober 2014 Mads Aagaard og Kasper Willems Evalueringsdesign for realisering af skolereformen Den 19. marts 2014 besluttede Byrådet grundlaget for Realisering af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2012/2013 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_14352672654e6.xls ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale.

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale. Svinninge Skole Hovedgaden 76F, 50 Svinninge http://www.svinningeskole.dk Skoleleder: Henning Hansen Almindeligt skoletilbud for børnehaveklasse til niende klasse. Specialtilbud for elever med ADHD Rammebetingelser

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Haderup Skole Skolevænget Haderup

Haderup Skole Skolevænget Haderup 2009 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 15 A. Præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej Vildbjerg Tlf:

Kvalitetsrapport 2010/2011 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej Vildbjerg Tlf: Kvalitetsrapport 2010/2011 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 17 A. Præsentation

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere