Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april Idrætscaféen i Herrestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup"

Transkript

1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej Glostrup Tlf Egenæs Vandværk A.m.b.a. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Referat af generalforsamlingen Søndag den 26. april 2015 Idrætscaféen i Herrestrup Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget for 2015/2016 forelægges til godkendelse. 4a. Takstblad fremlægges. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Andry Jensen Lisbeth Sejersen 5a. Valg af bestyrelsessuppleant. Keld Dyhl (1 suppleant) Henrik Hansen (2 suppleant) 6. Valg af revisor. 7. Ud over vor Statsautoriseret Revisor vælges en kritisk Revisor og en suppleant. Bo Lelund Som suppleant John Knudsen 8. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling 9. Eventuelt. Formanden bød velkommen og konstaterede, at af 286 andelshavere var 10 andelshavere præsenteret heraf 0 med fuldmagt og gik derefter over til første punkt på dagsordenen. Ad 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Bo Lelund, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gjorde opmærksom på, at der under pkt. 9 'Eventuelt' ikke kan vedtages bindende forslag for den kommende bestyrelse. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Ad 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for Røranlæg Vi har i løbet af 2014 haft 2 rørbrud. Først en mindre lækage ud for Ryttergården, og senere et brud på en råvandsledning, umiddelbart før denne går ind i vandværket. Det sidste gav anledning til store problemer, idet vi fik forurenet vandværket med jordbakterier. Forureningen Vi blev først opmærksomt på forureningen, efter at vi havde foretaget analyse af vandet. Første prøve viste et mindre antal Coliforme bakterier, som dog lå under den grænse der kræver kogning, efter den gældende vejledning. Side 1 af 5

2 Kimtalet ved 22 gr. blev ikke i første analyse klart defineret, hvorfor vi i samråd med kommunen udtog en ny prøve, denne viste imidlertid et så højt kimtal, at vi måtte indføre kogepåbud, indtil kimtallet kom ned igen. Da forureningen med jordkim skete inde i vandværkets filter og tanke, krævede det et stort forbrug for at få reduceret kimtallet igen. Vi foretog derfor ekstra aftapninger fra systemet for få udskyllet vandværket og ledningssystemet, og foretog tømninger og opfyldninger af vandtankene. Kimtallet faldt dog forholdsvis hurtig igen, men tiden kunne sikkert godt føles lang for brugerne, da vi skulle have mindst 2 godkendte prøver, før kogepåbuddet kunne ophæves, og at hver prøve først skulle dyrkes, hvorfor der gik 8 dage mellem hver prøve analyse. Vi håber ikke at løbe ind i dette igen, men det nok ikke muligt helt at sikre sig mod den slags hændelse. Anlæg Vi har fået ændret vore boringer med nye og langt mindre pumper. Vi har samtidig fået ændret de gamle brønde til overjordiske stationer. Der har tidligere i perioder været trængt lidt vand op i brøndene især i perioder hvor der har været problemer med drænene. Dette er ikke i sig selv et problem hvis borerørs forseglingen er i orden, men der er en sikkerhedsrisiko, derfor fik vi ændret dette samtidig med at pumperne blev trukket op og skiftet til nye. De nye pumper skulle være bedre tilpasset vores nuværende forbrug, og virke fremmende på reduktionen på ammonium, som vi har haft stigende problemer med de senere år. Med de nye pumper får vi forlænget filtreringstiden, det kan dog ikke udelukkes, at vi også skal se på, om det er mulig at øge filterhøjden, da der forsat findes lidt Nitrit tilbage i vandet. Vi afventer her virkningen af den øgede filtrerings tid, inden vi foretager os yderligere. I forbindelse med den mindre pumpeydelse, blev det gamle Inka afblæsningssystem alt for stort, og skulle ombygges og tilpasses, hvis det forsat skulle anvendes til iltningen. Anlægget var dog flere gange blevet repareret, så vi fik i stedet opstillet et forsøgsanlæg med en såkaldt MD iltningstårn. Dette forsøg viste sig så lovende, at vi efter analyserne, valgte at købe anlægget, og installerer dette permanent. Under stormen i 2013 rev taget sig løs på tårnet. Skaden var dækket af vores forsikring, men vi havde her en selvrisiko på 5000 kr. som indgår i regnskabet for Bygnings entreprenøren har efterfølgende stillet krav til os, om betaling af ekstra arbejder, som han mener at have udført. Vi er dog ikke enige i dette, og sagen ser p.t. ud til at stoppe her. Den konflikt vi havde med TDC er nu afsluttet. Vi havde fået TDC til at lægge en kobberledning ind med et telefon stik. Så vi kunne få vores fjernovervågning til at fungere. Men dette endte i en konflikt med TDC om prisen. Det blev en meget lang og besværlig proces, og selv om vi måtte vente måneder på at få oplyst en pris for arbejdet, som vi så accepterede, fik vi så efterfølgende et langt større krav. En oplyst pris på ca kr. blev efterfølgende faktureret til over kr. TDC mente forsat at de kun arbejdede i regning, og derfor var frit stillet. Da det var håbløs at nå overens med TDC, måtte vi sætte vores advokat på sagen. Efter at sagen var blevet behandlet af TDC s Jurist fik vi krediteret de ca kr. igen. Det kostede os så ganske vist 4000 kr. i sagsomkostninger til vor egen advokat. Vandmålere Vandmålerne blev skiftet i 2013 og skal derfor først skiftes igen om 4 år Vedtægter og Regulativ m.v. Der har i vandværkskredse været ønske om at få nedlagt de brandstandere der ikke længere bruges af brandvæsenet, og få ændret regulativet således, at der kan opkræves betaling for det vand som de bruger til opfyldning af tankvognene. Der har været afholdt møder mellem vandrådet, kommunen og beredskabschefen, men der er ikke endnu kommet en endelig afklaring. Det er derfor heller ikke afklaret hvem der skal bekoste fjernelsen af disse. Der har endvidere været problemer med vedligeholdelsen af brandstanderne, og da de fleste gamle standere ikke er udstyret med kontraventiler, er der også her en forureningsrisiko. Indbetalinger Antallet af manglende rettidige indbetalinger har været ret konstant, selv om dette koster gebyrer, er det stort set de samme brugere, vi ser her år efter år. Der har det sidste år desværre også været flere dødsboer og tvangsaktioner. Det tager undertiden lang tid inden disse bliver afsluttet, og vi vil nok også miste mindre beløb her. Side 2 af 5

3 Det er undertiden svært at finde frem til de retmæssige ejere, af disse ejendomme. Manglende indbetalinger medfører desuden at der bliver lukket for vandet, eller at beløbene bliver sendt til inkasso, med de store omkostninger for forbrugerne som dette medfører. Vi vil derfor forsat opfordre til at man tilmelder sig Nets betalingsservice. Forbrug Vi har ikke fået nye interessenter i det forløbne år. Det solgte vand har i 2014 været meget lav kun m3, dette er væsentlig lavere end i 2013, hvor denne var på m3, men da spild og ledningstab blev langt højere end året før, på grund af forureningen, blev vores samlede udpumpning en hel del højere. Vi har ligeledes haft et noget større elforbrug, både til ren pumpning af brøndene og den senere udpumpning i forbindelse med forureningen. Vi har også en mindre tab ude i systemet, vores natforbrug har ligget lidt for højt, siden efteråret, den er dog faldet lidt igen, efter at husene er blevet taget i brug. Vi får derfor en højere afgift til staten, da vores samlede tab var på 23 % Frostskader Det milde vejr har i vinter været med os. Så vi har faktisk ikke hørt om direkte frostskader i brøndene. Vi vil dog forsat indskærpe at der bliver vinter lukket korrekt, og at brønd lågene sikres med en tung sten/flise eller lignende, hvor der er risiko for høj vandstand. Det er de enkelte brugere der har ansvaret for at alle installationer inde på grundene bliver passet og vedligeholdt. Målerne er dog vandværkets ejendom og vandværket har endvidere besluttet at stå for udskiftning af hovedventilen, hvis dette viser sig nødvendig. Analyser Vandanalyserne er igen tilfredsstillende, selv om iltningen af ammonium ikke er fuldt afsluttet inden det forlader vandværket. Vi har derimod i efteråret været igennem en kedelig forurening, med forhøjelse af kimtallet efter et rørbrud på en råvandsledning. Hele dette forløb blev håndteret i et godt samarbejde med kommunens Miljø afdeling, der deltog aktiv med råd og vejledninger. Kimtallet i første prøve herefter viste kun større end 2000 pr. ml Efter samråd med kommunen fik vi udtaget endnu en prøve der blev fuld analyseret ved at tynde prøven op, denne viste et kimtal på ved afgang vandværk, hvorefter der blev udstedt et koge anbefaling. Allerede 4 dage senere var dette dog igen faldet til 500, hvorfra det stille faldt ned på et acceptabelt niveau igen. I seneste analyse var kimtallet på 4 pr. ml. Anbefalet grænseværdi er her på 50. Miljø og tilsyn Der er sket en stramning af de miljø zoner der gælder omkring vore boringer. De tidligere 10 m zoner er blevet udvidet til 25 m, hvor der hverken må sprøjtes gødes eller dyrkes afgrøder. Den ren praktiske håndtering af dette er dog ikke faldet på plads endnu. Efter kommunens opfattelse er det Natur-Erhversstyrelsen der har den udfarende kraft her, og vi afventer derfor hvad der videre skal ske. Der er yderligere kommet BNBO beskyttelsesområder de såkaldte (Borings nære beskyttelses områder) til beskyttelse af indvindingsområder, hvor der kan træffes dyrkningsaftaler med lodsejerne, men i modsætning til 25 m zoner er dette en frivillig aftale, der skal godtgøres på en eller anden måde. Der bliver forsat øgede krav til kvalitetssikringssystemer og ledelsessystemer Der bliver ligeledes stillet flere krav til bestyrelser og ansatte, om krav til fornyet dokumentation af deres kompetencer via gennemførte kursus. Økonomi På økonomi siden har vi haft ret store anlægs udgifter til de nye borings anlæg, som indgår som ny investeringer til afskrivning i regnskabet. Vi har endvidere fået ombygget vores iltningsanlæg, men udgifterne til dette vil først indgå i 2015 regnskabet. I de kommende år kan der komme yderlige tiltag, for at få reduceret ammonium indholdet, men vi afventer lige virkningen af de tiltag der allerede er foretaget. Der er derfor i budgettet for i år afsat beløb til dette, uden at omfanget er kendt på nuværende tidspunkt. På indtægtssiden vil det lave rente niveau resulterer i at denne indtægt snart helt forsvinder. Vandskatterne til staten blev for 2015 hævet til 6.53 Kr. + moms. Dette beløb er efter nuværende oplysninger uændret for Side 3 af 5

4 Kontakt oplysninger og indbetalinger. Alle indkaldelser og korrespondancer med vandværkets brugere vil som tidligere oplyst ske via mails. Der er dog forsat problemer med at få indberetninger om adresseændringer og ejerskifter, og også nye mail adresser. Vi mister derfor kontakt med flere, hvor hverken post adresser, eller mail adresser er korrekte. Det har været et stort problem i forbindelse med forureningen, hvor det ikke har været mulig at kontakte alle. Alt for mange mails kom retur, eller endnu værre spærrede for udsendelse af de øvrige. Vi har derfor været nødsaget til at slette de der gav problemer. Der har været brugere der ikke var tilfredse med den orientering der blev givet ved forureningen, vi sendte her mails ud til alle, hvor dette var muligt, med opfordring til at orientere deres naboer, og vi udbragte meddelelser til alle de, der er registreret som fastboende på adresserne. Vi fik efter forureningen oplyst mange nye mail adresse, men mister også ved hver udsendelse en del, der ikke længere var gyldige. Odsherred Forsyning har udarbejdet et SMS system, som muligvis kan være et alternativ ved akutte udsendelser, dette vil vi arbejde videre med. Systemet opsøger selv de mobil numre der kan være registreret på adresserne. Det gør naturligvis også at disse ikke må bruges til hvad som helst, men kan måske være et supplement til mails i særlige akutte tilfælde. Det er dog næppe mulig at få kontakt ud til alle, uanset hvad vi gør, hvis det skal ske inden for en rimmelig tidshorisont. Vi får forsat flere med på Nets betalingsservice, det gør så at adresserne, ikke her er så vigtige. Referatet fra mødet bliver som tidligere år ikke sendt ud, men udlagt på vor hjemmeside. Ad 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for Allerede inden formandens aflæggelse af beretningen blev der fra 2 brugere fremsat ønske om bedre orientering til brugerne herunder større brug af vores hjemmesiden. Dirigenten oplyste at der i deres boligforening blev udlagt dato for kommende generalforsamling på hjemmesiden ca. 2 mdr. før. Formanden oplyste at de ville se på muligheden for dette. Efter formandens beretning. Her blev der yderligere drøftet de muligheder der var for orientering af brugerne, og de problemer der var med opdaterede brugbare mailadresser. En SMS løsning i visse tilfælde blev ligeledes drøftet. Der blev endvidere drøftet hvordan man bedst kunne udnytte de data, som nogle grundejerforeninger ligger inde med. Der blev drøftet lidt omkring de risici der lå i den forureningen vi havde haft. Der blev fremført et ønske om at få vores forsyningsområder med på vor hjemmeside, formanden oplyste at dette måtte være muligt, hvis denne fandtes elektronisk. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Formanden gennemgik i kasserens fravær resultatopgørelse for 2014 samt aktiver og passiver i henhold til det udsendte materiale i indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var en enkelt forespørgsel til den stigning der var sket i Anlægsaktiverne, og hvordan disse generelt var blevet opgjort. Formanden forklarede hvordan disse oprindelig var blevet opgjort i samarbejde med FVD Foreningen af vandværker i Danmark, og at det var dette der dannede grundlaget for de nu nedskrevne værdier, og opskrivninger i forbindelse med ny investeringer. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad 4. Budget for 2015/2016 forelægges til godkendelse. Formanden gennemgik budgettet. Der vil blive et underskud på næste års budget grundet større anlægsposter, som der er redegjort for i beretningen. Budgettet blev vedtaget uden bemærkninger. Ad 4a. Takstblad fremlægges. Formanden gennemgik takstbladet. Hovedanlægsbidrag justeres hvert år. De øvrige anlægsbidrag er uændrede. Driftsbidragene er uændrede bortset fra den grønne statsafgift. Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Side 4 af 5

5 Andry Jensen blev valgt enstemmigt. Lisbeth Sejersen blev valgt enstemmigt. Bestyrelsen består herefter af flg.: Helge Bergholt Møller Dan Baltzersen Lisbeth Sejersen Andry Sindahl Jensen Peter Hansen Ad 5a. Valg af bestyrelsessuppleant Keld Dyhl blev valgt enstemmigt som 1. suppleant til bestyrelsen. Henrik Hansen blev valgt enstemmigt som 2. suppleant til bestyrelsen. Ad 6. Valg af revisor. Vandværket fortsætter med den statsautoriserede revisor ReviPoint. Ad 7. Ud over vor Statsautoriseret Revisor vælges en kritisk Revisor og en suppleant. Bo Lelund blev valgt enstemmigt. John Knudsen blev enstemmigt valgt som suppleant. Ad 8. Behandling af indkomne forslag. Der forelå ingen forslag. Ad 9. Eventuelt. Der blev her fordelt en tak, til bestyrelsen for det store arbejde de havde udført, og ikke mindst i forbindelse med forureningen. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og overgav ordet til formanden. Formanden takkede dirigenten for en god styring af mødet og lukkede generalforsamlingen. Referat underskrevet af: Dirigent Bo Lelund Formand Helge Bergholt Møller Referent Ingrid Buch-Møller Side 5 af 5

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere