Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler"

Transkript

1 Erhvervsudvalget L Bilag 1 O 11. april 2005 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler 1. Indledning Lovforslaget er sendt i høring den 17. marts 2005 hos 53 myndigheder og organisationer m.m. med høringsfrist den 29. marts Der er i alt modtaget høringssvar fra 22 af de 53 hørte myndigheder og organisationer m.m. Heraf har 15 haft bemærkninger til forslaget. Derudover er der modtaget uopfordrede høringssvar fra yderligere 4 organisationer. Den Europæiske Centralbank har oplyst, at Centralbanken som udgangspunkt har en høringsfrist på 4 uger, jf. Rådsbeslutning 98/415/EC. Bl.a. på grund af påskeferien kan Centralbanken ikke komme med evt. høringsbemærkninger før efter førstebehandlingen af lovforslaget i Folketinget. Folketinget vil blive orienteret om Centralbankens høringsbemærkninger, når bemærkningerne foreligger. 2. Sammenfatning Høringssvarene udtrykker overordnet set tilfredshed med, at det er lykkedes at finde en løsning på striden om opkrævning af gebyr på Dankorttransaktioner. Høringssvarene bærer dog også præg af, at parterne i denne sag har modsatrettede interesser. De organisationer, som repræsenterer pengeinstitutterne, ønsker som udgangspunkt, at betalingskortmarkedet og gebyrsætningen liberaliseres fuldt ud. Organisationerne udtrykker dog tilfredshed med, at det med lovforslaget fastslås, at detailhandlen skal være med til at dække omkostningerne ved driften af Dankort-systemet. De organisationer, som repræsenterer detailhandlen, ønsker som udgangspunkt, at pengeinstitutternes opkrævning af gebyr for brug af betalingskort skal ske direkte og synligt hos forbrugerne. Organisationerne finder det dog positivt, at der med lovforslaget fastholdes en begrænsning af pengeinstitutternes prisfastsættelse for brug af betalingsinfrastrukturen til Dankortet. Der er desuden forskellige synspunkter på, hvordan abonnementsbetalingen skal fordeles på antallet af transaktioner. På dette punkt giver høringen ikke mulighed for at konkludere, at en anden fordeling af abonnentsbetalingen vil være mere rimelig for alle parter.

2 2/11 Flere høringsparter mener ikke, at forbudet mod overæltning skal gælde ved brug af betalingsmidler i den ikke-fysiske handel. Argumentet for ikke at begrænse muligheden for overvæltning i den ikke-fysiske handel er, at pengeinstitutternes gebyrfastsættelse i den ikke-fysiske handel fortsat ikke er underlagt andre begrænsninger, end at gebyret skal svare til omkostningerne ved at drive betalingssystemet. Det vil derfor ikke være logisk at begrænse forretningernes mulighed for at overvælte gebyret i den ikke-fysiske handel. Baggrunden for at forbyde overvæltning i den ikke-fysiske handel har været at sikre ligebehandling mellem fysisk og ikke-fysisk handel. I lyset af høringssvarene foreslås det, at lovforslaget ændres, så det eksplicit fremgår, at det bliver muligt for forretningerne at overvælte gebyrer i den ikke-fysiske handel direkte på forbrugerne. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle justeringer af lovforslaget. 3. er til de enkelte emner De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte dele i lovforslaget gennemgås og kommenteres nedenfor med udgangspunkt i følgende opdeling: 3.1 Abonnementsbetalingen. 3.2 Sondringen fysisk/ikke-fysisk handel. 3.3 Forbudet mod overvæltning af gebyr på de udenlandsk udstedte internationale kort. 3.4 Særlige ordninger i henhold til lovens 14, stk. 7 og Pengeinstitutternes omkostningsstrukturer. 3.6 Øvrige emner Abonnementsbetalingen Dansk Handel og Service og COOP bemærker, at især blandt virksomhederne i intervallet fra transaktioner pr. år opleves omkostningerne som uforholdsmæssigt store. Organisationerne ser gerne, at mellemniveauet bliver udvidet til at dække butikker med et større antal transaktioner, idet de samlede omkostninger og selve modellen forudsættes uforandret. Organisationerne har dog ikke givet et konkret forslag til ændring af intervallerne. Generelt til abonnementsordningen anfører Dansk Handel og Service og COOP samt Håndværksrådet og HTS, at det bør fremgå af lovforslaget, at en væsentlig forudsætning for, at der kan opkræves et årligt abonnement fra betalingsmodtager er, at de nuværende valideringsregler, hæftelsesregler og betalingsgarantier ikke forringes overfor hverken forbrugere eller detailhandel. Det bør endvidere fremgå eksakt af loven eller bemærkningerne, at butikkernes abonnementsbetaling til pengeinstitutterne om-

3 3/11 fatter samtlige ydelser, der naturligt må anses for forbundet med driften af et velfungerende og sikkert Dankort-system. Det bør endvidere præciseres, at afviste betalinger ikke er omfattet af begrebet transaktion. For at undgå fortolkningsusikkerhed bør det præciseres, at abonnementet er betaling for en finansiel ydelse og dermed momsfritaget. Slutteligt anfører organisationerne, at det er utilstrækkeligt, når det anføres i bemærkningerne, at de nærmere vilkår for abonnementsordningen i øvrigt vil blive fastsat mellem indløser og betalingsmodtager ved en privatretlig aftale. Vilkårene bør skulle godkendes af myndighederne for at sikre, at vilkårene afspejler en rimelig hensyntagen til de involverede interesser. Håndværksrådet og HTS anfører vedrørende de fastlagte intervaller, at de fører til en urimelig og unødvendig skævhed butikkerne imellem. HTS stiller forslag om en ændret intervalinddeling, hvor der indføres otte intervaller i stedet for de foreslåede tre intervaller. Nærbutikkernes Landsforening finder, at de små butikker rammes urimeligt hårdt. Foreningen foreslår, at fordelingsnøglen ændres, således at abonnementsbetalingen fastsættes til 500 kr. for butikker med op til transaktioner årligt og kr. for butikker med op til transaktioner årligt. Oliebranchens Fællesrepræsentation, Hvidovre Erhvervsforening og Danmarks Handelsstandsforeninger foreslår, at intervalinddelingen og de valgte gebyrer ændres således, at butikker med store transaktionsmængder betaler en andel af det samlede gebyr, der er i bedre overensstemmelse med deres andel af den samlede transaktionsmængde. Dansk Textil Union, Danmarks Skohandlerforening og Danmarks Tapetog Farvehandlerforening finder, at der er indbygget en ubalance i den valgte skala, som betyder, at der sker en konkurrencemæssig forvridning af forholdet mellem meget store varehuse med mange transaktioner og de øvrige butikker. Foreningerne stiller forslag om en ny intervalinddeling for så vidt angår butikker med transaktioner mellem transaktioner årligt. Finansrådet anfører, at sætningen Abonnementet forudsætter mindst én transaktion i forretningen for at blive udløst (Lovbemærkningerne til 14, stk. 2) bør udgå. Hvis en forretning har valgt at indgå eller at være omfattet af en indløsningsaftale, skal der efter Finansrådets opfattelse betales abonnement, uanset om forretningen i praksis modtager Dankortbetalinger eller ej. Til bemærkningen De præcise abonnementsbetalinger vil blive fastsat, når det nøjagtige antal forretninger og deres fordeling på antal transaktioner kendes ultimo 2005 (Lovbemærkningerne til 14, stk. 3) anfører Finansrådet, at det er hensigten at opkræve gebyr af forretningerne, så snart

4 4/11 det praktisk kan lade sig gøre, og at eventuel regulering af abonnementet vil ske efterfølgende. Om størrelsen af abonnementsbetalingen Konkurrencestyrelsen har vurderet, at langt størstedelen af de samlede omkostninger ved Dankort-systemet er faste omkostninger. Det betyder, at de marginale omkostninger ved at gennemføre flere transaktioner er yderst begrænsede, og at omkostningerne ved Dankort-systemet således stort set er de samme uafhængigt af antallet af de enkelte forretningers transaktioner. Dette bør som udgangspunkt indebære, at forretningerne skal betale det samme abonnement uafhængigt af antallet af transaktioner. Tilsvarende har forretningernes omsætning ikke betydning for omkostningerne ved Dankort-systemet, og forretningernes omsætning bør således heller ikke indgå i vurderingen af fordelingen af omkostningerne ved Dankort-systemet. På trods af disse betragtninger om omkostningerne i forholdet til antallet af transaktioner er det med lovforslaget forsøgt delvist at tage hensyn til forskellene i forretningernes omkostningsstrukturer. Dette er især sket ved at tage hensyn til de mindre forretninger med under transaktioner. Lovforslaget tager imidlertid også hensyn til de mellemstore forretninger, som skal betale mindre end de store forretninger. Samlet er lovforslaget udtryk for en afvejning mellem hensynet til at få dækket omkostningerne ved Dankort-systemet og forretningernes antal af transaktioner/forretningernes omsætning. Andet Lovforslaget vedrører ikke de nuværende valideringsregler, hæftelsesregler og betalingsgarantier. Disse regler er privatretligt reguleret mellem pengeinstitutterne og forretningerne. Sætningen Abonnementet forudsætter mindst én transaktion i forretningen for at blive udløst findes ikke at burde udgå. Hvis sætningen skulle udgår ville de beløbsmæssige angivelser af det årlige abonnement, som disse fremgår af pkt. 2 i den justerede Dankort-model, skulle justeres, hvilket ikke umiddelbart er teknisk muligt. Det er en forudsætning for lovforslaget, at der kan kræves betaling af forretningerne, når det er praktisk hensigtsmæssigt, selv om den endelige størrelse af abonnementet først kendes ultimo året.

5 5/11 Det bemærkes endelig, at Konkurrencestyrelsen allerede efter den nugældende betalingsmiddellov har beføjelse til at føre tilsyn med betalingsmiddellovens 14, jf. den gældende 21, der fortsætter uændret Sondringen fysisk / ikke- fysisk handel Finansrådet tilslutter sig, at det i bemærkningerne anføres, at det ikke er hensigten at ændre den gældende sondring mellem fysisk handel og ikkefysisk handel. Det bør tilføjes, at det ej heller er hensigten at ændre i gældende regler om indløsers ret til at kræve betaling af betalingsmodtager for så vidt angår ikke-fysisk handel. Dansk Handel og Service og COOP, samt Håndværksrådet, HTS og Oliebranchens Fællesrepræsentation anfører, at indførelsen af et årligt abonnement gældende for den fysiske handel medfører, at der indføres en urimelig forskelsbehandling mellem ubetjent fysisk handel (også kaldet automathandel) og betjent fysisk handel, idet kun betjent fysisk handel er omfattet af abonnementsordningen. Opretholdes denne sondring vil den indenfor en række butikstyper virke klart konkurrenceforvridende, idet vidt forskellige gebyrregimer vil være gældende baseret på, om kunden bliver betjent eller ikke. Organisationerne anfører endvidere, at Finansrådets og pengeinstitutternes klassifikation af automathandel som fysisk handel i gebyrmæssig henseende bør kodificeres i loven. Dansk Handel og Service, Håndværksrådet og HTS anfører endvidere, at forretningerne i den ikke-fysiske handel bør kunne overvælte gebyrerne på kunderne. Ved at indføre et forbud mod overvæltning vil gebyrerne på kunderne blive endnu mere skjulte. Endvidere medfører fjernelsen af adgangen til at overvælte gebyrerne på kunderne en svækkelse af konkurrencen mellem pengeinstitutterne på det liberaliserede ikke-fysiske område. Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) anfører, at en så radikal ændring som den foreslåede ikke bør ske som et addendum til en helt anden problemstilling og proces, men bør overvejes selvstændigt. FDIH anfører i denne forbindelse, at lovforslaget og bemærkningerne ikke tager højde for de store belastninger for erhvervslivet, som det foreslåede forbud mod gebyrovervæltning ved ikke-fysisk handel vil afstedkomme. FDB anfører, at begreberne fysisk og ikke-fysisk handel bør defineres nærmere, fordi der hersker usikkerhed om afgrænsningen heraf i praksis. Der bør i denne forbindelse sondres mellem betalinger, hvor bruger fysisk er til stede (butikshandel eller automathandel) og betalinger hvor brugeren ikke er fysisk tilstede (typisk nethandel).

6 6/11 i. Baggrunden for forslaget var hensynet til ligebehandling mellem fysisk handel og ikke-fysisk-handel. På baggrund af høringsbemærkningerne foreslås det imidlertid, at lovforslaget ændres, således at forbudet mod forretningernes overvæltning på brugerne ikke skal omfatte ikke-fysisk handel. Hermed fortsættes principperne fra 1999-loven, hvor der blev givet adgang for pengeinstitutterne til at opkræve gebyr af ikke-fysiske butikker, samtidig med at disse butikker kunne overvælte gebyret på brugerne. Med ændringsforslaget er hensynet til fortsat at støtte udviklingen af bl.a. Internet-butikker opretholdt. ii. Det vurderes ikke, at de gældende regler indebærer uklarheder vedrørende sondringen mellem fysisk og ikke-fysisk handel Forbudet mod overvæltning af gebyr på de internationale kort Dansk Handel og Service og COOP, samt Håndværksrådet, HTS og Oliebranchens Fællesrepræsentation anfører, at ophævelsen af butikkernes ret til at synliggøre gebyrerne på internationale kort er særdeles betænkelig, idet pengeinstitutterne opkræver et gebyr på 0,75 pct. på kreditkort og 0,40 pct. (max. 4 kr.) på debetkort. Procentgebyrerne uden overvæltningsadgang giver pengeinstitutterne adgang til at opkræve et urimeligt højt gebyr i forhold til omkostningerne og dermed i forhold til, hvad der ville være tilfældet ved virksom konkurrence. Retten til at synliggøre gebyrerne over for forbrugerne udgør den eneste reelle mulighed for at imødegå de stadigt stigende bankgebyrer. Sådanne skjulte gebyrer er i modstrid med den generelle målsætning på det forbrugerpolitiske område om, at gebyrer skal frem i lyset. Både procentbaserede gebyrer og forbudet mod at synliggøre gebyrer går imod de seneste tendenser i Europa. EU-Kommissionen har således i forbindelse med en verserende klagesag over MasterCard overtalt selskabet til at opgive et generelt krav om, at betalingsmodtager ikke må overvælte gebyret på forbrugeren. HTS anfører endvidere, at forslaget indebærer, at det bliver overladt til de enkelte detailvirksomheder at påse, om de enkelte internationale kort som modtages, tilhører en valutaindlænding eller ej. HTS opfordrer til, at der fortsat gives dispensation for lovens 14, således at der fortsat kan opkræves gebyr på de dansk udstedte internationale betalingskort. Oliebranchens Fællesrepræsentation anfører supplerende, at forbudet mod at overvælte kreditkortgebyrerne på forbrugerne gør det ekstra attraktivt for banksektoren at promovere disse kort på bekostning af Dankortet. Forbudet mod synliggørelse af gebyret på dansk udstedte kreditkort rummer derfor en trussel mod Dankortets fremtid. Dansk Textil Union, Danmarks Skohandlerforening og Danmarks Tapetog Farvehandlerforening kan ikke støtte forslaget om at fjerne butikker-

7 7/11 nes overvæltningsret for de danske udstedte internationale kort. Der er tale om så betydelige gebyrer for butikkerne, at flere butikker må forventes at fravælge at modtage internationale kort i tilfælde af forbud mod overvæltning. Forbrugere, der ikke betaler med kort, vil i langt højere grad komme til at betale for kortkunders forbrug. Set i lyset af, at spørgsmålet ikke blev drøftet mellem parterne frem til fremlæggelsen af den justerede Dankort-model, er forslaget overraskende. Hensynet til ligebehandling taler for, at forbudet mod overvæltning også skal strække sig til dansk udstedte internationale kort, således at reglerne for danske kort ensrettes. Dette er også forudsat i den justerede Dankortmodel fra februar 2005, som et bredt flertal i Folketinget har givet deres opbakning til. Erfaringerne fra udlandet har endvidere vist, at den mest almindelige situation er, at forretningerne ikke overvælter gebyret, uanset at forretningerne for nogle korttyper betaler væsentlig højere gebyrer end de danske. I visse tilfælde er det en del af aftalebetingelserne fra pengeinstitutternes side, at forretningerne ikke har adgang til at overvælte gebyrer direkte på brugerne. Allerede i dag håndterer forretningerne opkrævning af forskellige gebyrer på de forskellige kort, og den foreslåede ændring for så vidt angår de dansk udstedte internationale kort ses derfor ikke at indebære særskilte problemer for forretningerne i relation til selve opkrævningen. Det er i dag hovedsageligt valutaudlændinge, der benytter de udenlandsk udstedte internationale kort i Danmark, og muligheden for overvæltning vil derfor ikke p.t. betyde nogen mærkbar forskelsbehandling i forhold til de dansk udstedte kort. Hvis disse forhold ændrer sig, vil bekendtgørelsen om de internationale kort kunne ændres i overensstemmelse hermed Særlige ordninger i henhold til lovens 14, stk. 7 og 8 Finansrådet anfører, at det er væsentligt og nødvendigt, at der med denne bestemmelse gives mulighed for på forretningsmæssig basis at indgå aftale med betalingsmodtagere om særlige ordninger eller funktionaliteter knyttet til Dankort-systemet. Det er derfor af største vigtighed, at de nærmere regler, som forudsættes udstedt i henhold til 14, stk. 8, alene præciserer og ikke indskrænker adgangen til, at kortudsteder eller indløser på forretningsmæssig basis kan indgå aftale om særlige ordninger eller tillægsydelser. Muligheden for at fastsætte nærmere regler bør derfor kun udnyttes, såfremt der opstår fortolkningstvivl eller tvist om udmøntningen af 14, stk. 7. Vedrørende formuleringen det enkelte betalingsmiddel i 14, stk. 7, forudsætter Finansrådet, at der er mulighed for at indgå aftale med beta-

8 8/11 lingsmodtager om særlige faciliteter, funktionaliteter eller tillægsydelser knyttet til såvel det enkelte kort, grupper af kort som til betalingssystemet i sin helhed. Dette bør præciseres i bemærkningerne til bestemmelsen. Dansk Handel og Service og COOP samt Håndværksrådet og HTS anfører, at det er vigtigt, at det i loven sikres, at adgangen for pengeinstitutterne til at opkræve betaling for særlige ordninger forudsætter, at der ikke er tale om ydelser, som har været omfattet af det oprindelige gebyrforbud i den tidligere betalingsmiddellov. Ved udmøntningen af ministerens bemyndigelse efter 14, stk. 8, skal det sikres, at der er tale om ordninger, som ikke kan anses for ydelser, der naturligt må anses for forbundet med driften af et velfungerende og sikkert Dankort-system. Endvidere skal det sikres, at der ikke sker forringelser i forhold til de nuværende valideringsregler, hæftelsesregler og betalingsgarantier overfor hverken forbrugere eller detailhandel. Forbrugerrådet finder bemærkningerne til lovforslagets 14, stk. 7 og 8, uklart formuleret og henstiller til, at bemærkningerne uddybes. Herunder foreslår Forbrugerrådet, at der i lovforslagets bemærkninger gives både en negativ og positiv afgrænsning af de muligheder, som der med disse særlige ordninger åbnes op for. Endvidere foreslår Forbrugerrådet, at det præciseres i lovforslaget, at 14, stk. 6, tillige finder anvendelse i relation til særlige ordninger, således at forbrugeren ikke kan opkræves gebyr hos betalingsmodtager for disse tillægsydelser. i. Det forudsættes med lovforslaget, at adgangen for pengeinstitutterne til at opkræve betaling for særlige ordninger ikke vedrører ydelser, som har været omfattet af det oprindelige gebyrforbud i den tidligere betalingsmiddellov. ii. Med lovforslaget 14, stk. 8, har ministeren hjemmel til at udstede nærmere regler for yderligere at præcisere adgangen til, at der kan indgås aftale om særlige ordninger. iii. Det foreslås, at bemærkningerne til lovforslaget præciseres, således at det fremgår, at forbudet mod overvæltning, jf. forslagets 14, stk. 6, tillige skal finde anvendelse på de særlige ordninger Pengeinstitutternes omkostningsstruktur Finansrådet anfører, at der med lovforslagets 14, stk. 1, ændres i den gældende lovs formulering, som er uhensigtsmæssig. Finansrådet foreslår i stedet, at bestemmelsen formuleres således: Omkostninger ved drift af et betalingssystem kan pålægges betalingsmodtager, jf. dog 14, stk. 4. Omkostningerne fastsættes efter 15, jf. dog 14, stk. 2..

9 9/11 Håndværksrådet, Dansk Handel og Service og COOP finder det bydende nødvendigt, at det præciseres, at pengeinstitutternes gebyrer - nu i form af et årligt abonnement - skal afspejle en nærmere bestemt andel af pengeinstitutternes faktiske omkostninger forbundet med driften af Dankortsystemet. Dette forhold er særlig vigtigt fra 1. januar 2010, hvor udgangspunktet for pengeinstitutternes abonnementsindtægter ændres fra et i dag fast beløb på 125 mio.kr. (2005 niveau) til en omkostningsvurdering. Organisationerne finder endvidere, at der bør pålægges pengeinstitutterne pligt til særskilt regnskabsaflæggelse overfor Konkurrencestyrelsen for indløsningsdelen i PBS. Dansk Handel og Service og COOP samt Håndværksrådet og HTS anfører endvidere, at der i lovforslagets bemærkninger til 14, stk. 1 mangler en væsentlig tilføjelse. Således bør bemærkningen fra lovbemærkningerne til L221 af 30. april 2003 til lovforslagets 1 (ad 14, stk. 1, syvende afsnit) indføjes i sin helhed i det nuværende lovforslag. Ordlyden af lovbemærkningerne til den gældende 14, stk. 1 er, at efter den 1. januar 2010 skal Konkurrencestyrelsen påse, jf. 15, at de gebyrer, pengeinstitutterne opkræver hvoraf op til halvdelen af omkostningerne kan dækkes af gebyrer på forretningerne ikke overstiger omkostningerne inklusive en rimelig avance, jf. nærmere bemærkningerne til forslagets 2, samt at gebyrerne samlet set dvs. gebyrer opkrævet fra såvel forbrugere som forretninger ikke overstiger de samlede omkostninger inklusive en rimelig avance. For så vidt angår lovforslagets formulering af 14, stk. 1 anfører organisationerne, at formuleringen af samme bestemmelse i den gældende lov i stedet bør anvendes for at undgå fortolkningstvivl. Organisationerne anfører endvidere, at det er afgørende, at det præciseres, at det ny abonnement afskærer pengeinstitutterne fra at opkræve yderligere betaling for alt, hvad der naturligt må anses for omkostninger til drift af et betalingssystem. Ligeledes skal det fastslås, at kun de omkostninger, som relaterer sig til indløsning, er relevante for betalingsmodtagers betaling af årsabonnement. Organisationerne peger endvidere på, at der er behov for en nøje afklaring af de relevante omkostningselementer og beregningsmetoder, ligesom det skal sikres, at der sker benchmarking mellem de forskellige pengeinstitutter for at sikre, at det er omkostninger fra den mest effektive indløser, som anvendes til kalkulation. Som et led i den samlede vurdering af pengeinstitutternes omkostninger skal pengeinstitutternes indtægtsside også indgå. Endvidere er det vigtigt, at Konkurrencestyrelsens pligt til hvert andet år at udarbejde redegørelser for pengeinstitutternes omkostninger til betalingskortsystemet opretholdes. i. Det foreslås, at lovforslagets 14, stk. 1, ændres, således at ordlyden af bestemmelsen i højere grad svarer til hidtidige formuleringer. Der er ikke påtænkt materielle ændringer med ændringsforslaget.

10 10/11 ii. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at gebyrerne over for forretningerne skal afspejle en nærmere bestemt andel af pengeinstitutternes omkostninger forbundet med driften af dankortsystemet. Det foreslås dog for god ordens skyld, at bemærkningerne til lovforslaget ændres således at dette - især for perioden efter fremgår tydeligere. Der vil ikke blive ændret på forudsætningerne bag den justerede Dankort-model fra februar iii. Det findes med henvisning til Konkurrencestyrelsens vide beføjelser efter den gældende betalingsmiddellovs 21 ikke nødvendigt at indføre særlige regler om særskilt regnskabsaflæggelse Øvrige emner Advokatrådet henstiller til, at det bør overvejes, om det er for tidligt at tage endelig stilling til virkningen af den seneste lovændring, som trådte i kraft januar FDB finder, at bemærkningerne til lovforslaget i flere tilfælde alene forholder sig til Dankortet. FDB henstiller til, at det sikres, at de foreslåede lovændringer ikke lovfæster en særlig konkurrencefordel til Dankortet eller ejerne af Dankort-systemet, men at alle danske udstedere af betalingskort med chip gives lige mulighed for at konkurrere på betalingskortmarkedet til gavn for forbrugerne og virksomhederne. Finansrådet anfører, at teksten under afsnittet Forholdet mellem indløsere i Lovbemærkningernes almindelige bemærkninger bør afspejle ordlyden i den justerede Dankort-modelaf februar 2005, pkt. 5, om en intern fordelingsnøgle mellem pengeinstitutterne på ikke-diskriminerende vilkår. i. Det fremgår af selve lovteksten, at loven gælder for alle kort. ii. Afsnittet Forholdet mellem indløsere afspejler pkt. 5 i den justerede Dankort-model fra februar Evt. forskelle mellem lovbemærkningerne og den justerede Dankort-model er ikke udtryk for en fravigelse af Dankort-modellen. 4. De hørte myndigheder og organisationer Advokatrådet (Advokatsamfundet), Amtsrådsforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CO-Industri, COOP Danmark (FDB), Den Europæiske Centralbank, Dankort A/S, Danmarks Nationalbank, Dansk Annoncørforening, Dansk Arbejdsgiverforening, DDK - Dansk Detail Kreditråd, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Markedsføringsforbund, Dansk Postordreforening, Dansk Taxaråd, Danske Andelsselskaber, Danske Biludlejere, Danske Finansierings-

11 11/11 selskabers Forening, De Samvirkende Købmænd, Den Danske Dommerforening, Det Kriminalpræventive Råd, Finansforbundet, Finansministeriet, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen for Dansk Internethandel, Forsikring og Pension, HK Danmark, HORESTA, HTS - Handel, Transport og Serviceerhvervene, Håndværksrådet, IT- Brancheforeningen, Kommunernes Landsforening, Konkurrencerådet, Landsorganisationen i Danmark, Liberale Erhvervs Råd, Lokale Pengeinstitutter, Miljøministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Nærbutikkernes Landsforening, Oliebranchens Fællesrepræsentation, PBS, Realkreditrådet, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Skatteministeriet, Specialarbejderforbundet i Danmark, og Trafikministeriet. Derudover har Landbrugsrådet, Hvidovre Erhvervsforening, Dansk Textil Union og Danmarks Handelsstandsforening afgivet høringssvar.

Forslag. (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indloser for at modtage et betalingsmiddel

Forslag. (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indloser for at modtage et betalingsmiddel Forslag Lov om ændring af lov om visse betalingsmidler (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indloser for at modtage et betalingsmiddel med chip.) I lov om visse betalingsmidler, jf.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Læs mere

Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 38 Folketinget 2015-16 Fremsat den 29. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Forslag. til. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.

2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Forslag. til. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v. 2015/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/02988 Fremsat den 29.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

1. Indledning Nordsøfonden og Nordsøenheden blev etableret i 2005 med henblik på at varetage statens deltagelse i kulbrintelicenser.

1. Indledning Nordsøfonden og Nordsøenheden blev etableret i 2005 med henblik på at varetage statens deltagelse i kulbrintelicenser. 26. marts 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden 1. Indledning Nordsøfonden og Nordsøenheden blev etableret i 2005 med henblik på at varetage statens deltagelse i

Læs mere

UDKAST 22. juni Forslag til

UDKAST 22. juni Forslag til UDKAST 22. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af tilbudsloven og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber (Lempelse af annonceringspligten

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om. forsikringsaftaler (L xx)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om. forsikringsaftaler (L xx) Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2011-720/21-0003 Dok.: 543741 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Erhvervsudvalget L 109 Bilag 3, L 110 Bilag 3 Offentligt

Erhvervsudvalget L 109 Bilag 3, L 110 Bilag 3 Offentligt Erhvervsudvalget 2009-10 L 109 Bilag 3, L 110 Bilag 3 Offentligt Til Folketingets Erhvervsudvalg Christiansborg L 109 Forslag til ændring af konkurrenceloven 10. marts 2010 Økonomi- og erhvervsministeren

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet 2001-04-30: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. april 2001 i sag j.nr. 00-81.646 Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Mette Breslau)

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt 17. februar 2006 Eksp.nr. 235660 /abn-dep Høringsnotat vedr. udkast til forslag til lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) 1. Indledning Forslaget er

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 100 Bilag 1 Offentligt 14. november 2018 J.nr. 2018-4315 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af betalingskort i Danmark...4 1.2 Gebyrer på betalingskort i Danmark...5

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Ved brev af 22. september 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 22. september 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade 110, 2100, København Ø Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk 4. oktober 2010 Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 L 208 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om produktsikkerhed (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner)

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening N O T A T Høringsnotat til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse af RUT, herunder administrative tvangsbøder) Sagsnr. 2018-885 Følgende høringsberettigede

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens Dato: 16. juni 2014 Sag: POL-14/03945-9 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed KONKURRENCE- OG 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatnævnet Advokatrådet

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Februar 2005 2/38 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning s. 3 2. Kommissorium for undersøgelsen s. 7 3. Forretningernes fastsættelse af dankortgebyret

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Høringsnotat - udvidelse af aftalefriheden i aktieoptionsloven

Høringsnotat - udvidelse af aftalefriheden i aktieoptionsloven Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 10 Bilag 1 Offentligt NOTAT Høringsnotat - udvidelse af aftalefriheden i aktieoptionsloven 10. september 2018 J.nr. 2018-4014 Center for Arbejdsliv (II) AKL Udkast til

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg)

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 131 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier 2:351-29 02. marts 2000 1. Resumé Forbrugerrådet indsendte den 13. januar 2000 en klage over Hillerød Taxa, Birkerød Taxa og Roskilde Taxas opkrævning

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet FGU Task Force Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby mly@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 29. maj 2013 SAGSNR.:

Læs mere

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Journal nr. 3:1120-0301-153/ke/Fødevarer og finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt sine vedtægter og aktionæroverenskomst

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervsudvalget 2009-10 L 96 Bilag 1 Offentligt 13. december 2008 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 1. Baggrund og indhold Formålet med

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 270 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 16. januar 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2008-708-0011 Dok.: JNW40105 Forslag til Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig

Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig Erhvervsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentlig ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 21. oktober 2004 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 CVR-nr.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Betalingskortmarkedet

Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet 2014 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-569-7 Analysen er

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere