O M V E N D T A P R I L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3"

Transkript

1 O M V E N D T A P R I L

2 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts Bestyrelse vil det kommende år atter forsøge at skabe forudsætning for, at grundejerforeningen kan vende medlemstallet i en positiv retning, men som det fremgik på generalforsamlingen kan situationen ændre sig, således at en lukning af foreningen kan blive aktuel Bestyrelsen hører fortsat gerne om medlemmerne har ønsker til indlæg ved næste års generalforsamling eller ideer til, hvorledes foreningen kan videreføres. Evt. forslag kan sendes til formanden Generalforsamlingen 2014 afholdes onsdag den 12. marts kl i Bibliotekets store sal.. På bestyrelsens vegne Jørgen Juul Formand.

3 GLOSTRUP GRUNDEJERFORENING GLOSTRUP STIFTET januar 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Glostrup Grundejerforening onsdag den 13. marts 2013 kl i Glostrup Bibliotek Store sal -. Dagsorden ifølge lovene: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens årsberetning 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab 4) Behandling af forslag budget uændret kontingent ingen yderligere forslag 5) Valg 6) Eventuelt. Valg til bestyrelsen: På valg er: Jørgen Juul, formand på valg hvert år Bjarne Pedersen for 2 år ønsker ikke genvalg Bjarne Ørndrup for 2 år villig til genvalg Holger Johansen for 2 år villig til genvalg Der skal af generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant for ét år Bestyrelsen foreslår: som bestyrelsessuppleanter Iris Wormgoor villig til genvalg Ernst Heise villig til genvalg som revisorer: Benny Klitbo Kirsten Jensen som revisorsuppleant: Viktor Foss-Juul Forslag, herunder evt. emner til bestyrelsesvalget, samt andre forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. februar I forbindelse med generalforsamlingen vil lederen af Glostrup Historisk Arkiv, Camilla Boisen, komme tilstede og orientere om arkivets aktiviteter, hvad arkivet ønsker af dokumentarisk materiale og evt. et par anekdoter. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et beskedent traktement. Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt at kende deltagerantal. Tilmelding senest 1.marts 2013 til Bjarne Ørndrup tlf. Mob , Irene Wæver, tlf eller Jørgen Juul tlf mobil Husk kontingentet på vedlagte giroindbetalingskort senest 1. marts 2013 Jørgen Juul, formand Norasvej 10, 2600 Glostrup

4 Generalforsamlingen den 13. marts 2013 Formanden åbnede mødet og bed velkommen til de fremmødte medlemmer, der var antalsmindre end tidligere år, hvilket måske skyldtes det dårlige vejr med sne. Formanden henviste herefter til den udsendte dagsorden, hvor første punkt var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bjarne Knudsen, der tidligere på god vis har været dirigent. Spurgte forsamlingen om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Bjarne Knudsen valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at henvise til foreningens love, hvorefter indkaldelsen skal være udsendt 14 dage før generalforsamlingen. Henviste til at han havde modtaget indkaldelsen via brev med påstemplet dato den 23. januar Dirigenten spurgte forsamlingen om nogen protesterede, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning. Så er der igen gået et år og vi vil give en orientering om, hvad vi synes året har bragt. Vi kan med det samme sige, at året har været forholdsvis roligt for arbejdet i grundejerforeningen. Vi har reageret på de få henvendelser vi har fået fra vore medlemmer. Der ud over har vi holdt os ajour med de tiltag der har været fra kommunens side og som kunne have interesse for foreningens medlemmer. Dette har vi gjort ved at holde os orienteret gennem dagsordner og referater fra bl.a. miljøudvalget, teknisk udvalg, økonomiudvalget og kommunebestyrelsen og har kommenteret over for eks. vis lokalplanforslag m.v.. Dette har I kunnet se ved at gå ind på foreningens hjemmeside, hvor bestyrelsesreferater m.v. findes umiddelbart efter et møde var ikke meget anderledes end de foregåede år vedr. salg af ejendomme. Ser man på statistikkerne er der færre boliger til salg nu end tidligere men det skyldes formentlig at mange har trukket deres salg af ejendomme tilbage på grund af manglende salgsmulighed. Sagkyndige mener dog, at der er lysning forude for handel med ejendomme og det vil jo alt andet lige være positivt. Men desværre synes jeg, at der er stor uenighed ejendomsmæglerne imellem omkring prognoserne for ejendomshandler. Det ene øjeblik sælges der som aldrig før og næste uge er det hele fortsat stort set gået i stå. Man kan godt undre sig over det faktum, at det aldrig har været billigere at optage lån til ejendomskøb og boligpriserne er trykket helt i bund, men det er nok en sammenhæng mellem risiko for arbejdsløshed samt ukendskab til regeringens skattereform og skattepolitik for ejendomsbeskatning i øvrigt. Netop beskatningen tror jeg får nogle til at afvente mere klarhed. Ejendomsskatten er steget igen selv om vurderingerne er faldet men det er grundværdien der er steget og dermed udløser stigningen i skatten. Vandafgiften er faldet fra kr. 23,46 til kr i 2013, mens vandafledningsafgiften tilsvarende er steget fra kr til kr i 2013 og altså mere end nedsættelsen i vandafgiften. renovationen er stort set på samme niveau som 2012 bortset fra enkelte områder. Det kan kun konstateres at det er blevet dyrere at være ejer var jo året, hvor der blev sat turbo på indsatsen for at reducere energiforbruget. Aldrig før har vi oplevet en sådan eksplosionsagtig udvikling af opsætning af solenergianlæg. Der var

5 såvel store besparelser i elforbruget og dels var der attraktive afskrivninger. Dette blev som bekendt radikalt ændret i slutningen af 2012 og opsætning af solcelleanlæg er stort set gået i stå. Det er svært umiddelbart at overskue fordelene ved installering af solcelleanlæg med de nye bestemmelser, der ligger lige nu måske ændres det igen, da politikerne jo alle gerne vil prioritere vedvarende energikilder. Der har hidtil ikke været nogen retningslinjer for opsætning af disse solcellearrangementer. Derfor har kommunen nu vedtaget retningslinjer for at kunne lette sagsbehandlingen og sikre at alle behandles ens. Retningslinjerne indgår i et samspil med Bygningsreglementet og ganske kort kan siges at for enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med højst 2 boliger med lodret lejlighedsskel samt rækkehuse kan opstilling ske uden at det skal anmeldes til kommunen og uden af der skal indhentes en byggetilladelse dog med den undtagelse at der ikke må være konflikt eks. vis over for eksisterende lokalplaner. Dette vil i givet fald kræve ansøgning og dispensation. Der er jo ingen hemmelighed at en sådan energibesparende foranstaltning øger ejendommens værdi. Vi ved jo også, at regeringen kommer med tiltag der skal tvinge os til at spare på brugen af energi. Vi har igen i år haft møder med kommunen, hvor vi fik lejlighed for at fremlægge bl. a. nogle af de spørgsmål, der kom frem under sidste generalforsamling og senere. Det drejede sig om vejbelysning på en stikvej, ændring af belægning på overkørsel til en ejendom, generel dårlig skiltning visse steder i kommunen. Kommunen var lydhør over de fremlagte emner og har undersøgt dem. Også trafikken på Eriksvej blev nævnt. Det blev påpeget, at der køres for stærkt på denne lille vej og at, der parkeres uhensigtsmæssigt og i strid med færdselsloven og der ønskes trafikhæmmende foranstaltninger for at rette op på dette problem. Det er efterfølgende oplyst at dette ønske vil blive vurderet i forbindelse med evalueringen af den trafiksanering, der blev gennemført for nogle få år siden. Vi vil følge op på sagen. Vi har drøftet de fortsatte større eller mindre parkeringsproblemer på Edithsvej, som også blev omtalt på sidste års generalforsamling. Der har været sendt skrivelse ud til beboerne på Edithsvej for at høre om evt. forslag til forbedring af trafikken generelt på Edithsvej. De svar der kom tilbage drejede sig om ønske om parkeringsforbud suppleret med udstedelse af gæsteparkeringskort, således at gæster m.v. kunne holde ved de enkelte parceller andre var imod parkeringsforbud men kunne ønske vejlukning ved Banegårdsvej/Siestavej samt lysregulering ved Hovedvejen/Norasvej og endelig var der et ønske om at få omdannet Norasvej og Edithsvej til Legegader. Jeg kan oplyse, at kommunen gerne vil etablere parkeringsforbud på Edithsvej men man ønsker ikke at gå ind for udstedelse af gæstekort, da dette vil være umuligt at kontrollere. Lukning har kommunen tidligere oplyst ikke at være interesseret i. Lysregulering af krydset Hovedvejen/Norasvej/Sofielundsvej har været på papiret hos kommunen siden 2004, men det er ukendt, hvornår det bliver gennemført. Omdannelse af en villavej til Legegade er omstændelig og koster mange penge og næppe gennemførligt. Kommunen har tidligere lovet trafiktælling af Edithsvej og dette afventes. Alt andet lige kan siges, at parkeringsrestriktioner på Edithsvej, hvad enten det er alm. parkeringsforbud eller stopforbud vil ramme beboerne, håndværkere og gæster, der ikke vil have mulighed for at parkere på vejen. Vi følger udviklingen. På baggrund af henvendelse fra beboer på Edithsvej vedr. vandskader efter regnskyl har vi skrevet til kommunen og beskrevet problemets omfang. Det drejer sin om ejendomme på den lukkede del af Edithsvej, der under de senere års kraftige skybrud har været udsat for vandskader. Problemet opstår under disse kraftige skybrud ved, at regnvand fra Hovedvejen

6 løber ned ad Norasvej mod Edithsvej. Samtidig løber vandet fra Ingersvej til Norasvej og videre mod Edithsvej og endelig løber vandet fra Edithsvej fra Østbrosiden mod de lavereliggende områder på den lukkede del af Edithsvej vcd Søndervangsskolen. Kloaksystemet er ganske enkelt for lille til at kunne optage disse store regnmængder. Vi håber at kommunen vil se på dette problem og følger senere op på vor henvendelse. Foreningen har flere gange i årets løb orienteret kommunen om manglende afstribning på forskellige veje. Nogle af de manglende afstribninger er udbedret og jeg ved at kommunen er opmærksom på problemet og afhjælper det hen ad vejen. Vi skal erindre om, at alle borgere har mulighed for at kontakte kommunens hjemmeside Giv os et praj f.eks. hvis man opdager forhold, der kan være til gene bl.a. huller i vejbelægning og kommunen er meget interesseret i at få sådanne oplysninger. Vi er som tidl. nævnt repræsenteret i Grønt råd Grønt Råd har 4 møder om året. Der er forskellige foreninger, interessegrupper, politikere og administration i Glostrup Kommune, vedrørende natur- og miljøspørgsmål og bæredygtig udvikling i Glostrup Kommune i udvalget. Kløverstier er et eksempel hvad vi har været inde over. Vi har fået en orientering om Klimahandlingsplan 2013 (-14). Vandforsyningsplan Og lignende emner og forslag fra medlemmerne af udvalget. Alt hvad der har med Grønt klima kan tages op. Glostrup Kommune skal i lighed med landets øvrige 97 kommuner udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Det overordnede mål med vandplanerne i Danmark er alt vand- grundvand, vandløb, søer, og den kystnære del af havet skal have mindst "god tilstand" eller "godt potentiale" i I Glostrup Kommune er det Harrestrup Å, Bymoserenden og grundvandet, der er omfattet af vandplanen. Også her er vi repræsenteret ved foreningens sekretær Bjarne Ørndrup. Som før omtalt er der kommet et nyt begreb der hedder Kløverstier. Foreningen har sammen med andre organisationer deltaget i et møde med kommunen vedr. såkaldte Kløverstier. Det er et projekt som er startet over hele landet af bl.a. af Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, DGI og andre landsdækkende organisationer. Tanken er i samtlige kommuner at lave stier, som motionister og andre kan benytte og som vil have en længde af 2,5 5,o 7,5 og 10 km. Det er en kendt sag, at flere og flere enten løber eller går i fritiden og det gælder såvel egne borgere som kursister og turister, der besøger vores kommune. Vi har faktisk mange kursister på vore hoteller. Ruterne skulle gerne gå forbi diverse seværdigheder og smukke områder i øvrigt. Kommunen vil inden sommerferien komme med et oplæg til sådanne kløverstier i kommunen. Disse findes allerede i flere af vore nabokommuner. Vi har faktisk mange steder, som vi godt kan være bekendt at vise for gæster. Som det må være det fleste bekendt har der været iværksat trafiksaneringsforsøg i Solvangskvarteret, hvor der var midlertidige lukninger af 3 veje. Der var både for og imod lukningerne fra beboernes side. Det er alm. Kendt, at kommunen ikke er stemt for vejlukninger, da man blot flytter trafikken over på andre sideliggende veje. Derfor overvejes det stadig, hvad der endeligt skal ske, dog vides at der vil komme bump og helle på Rønvej og der er allerede sket forandring ved udkørsel fra Solvangsvej mod Mellemtoftevej, ligesom der på Mellemtoftevej er sket enkelte færdselsreguleringer foranstaltninger. Vore bestyrelsesmedlemmer Ib Frølich og Christian Bastholm følger nøje den videre udvikling.

7 Der har i det fælleskommunale huslejenævn for Glostrup/Albertslund været afholdt 7 møder og afgørelserne har efter det for mig oplyste næsten altid været enstemmig. Foreningen har Ib Frølich placeret som ejernes repræsentant i nævnet. I lighed med tidligere år vil vi gerne slå et slag for at vi alle er med til renholdelse af vejene og her tænker jeg naturligvis mest af alt på forholdene her i vinterperioden. Jeg synes alt for mange grundejere sløser med fjernelse af sne og saltning. Det er jo gratis så længe der ikke sker noget, men kommer nogen til skade, kan det blive en rigtig dyr fornøjelse at undlade at overholde sin forpligtigelse. Når jeg siger gratis er det med baggrund i at hverken politi eller kommune har ressourcer til at kontrollere eller påtale manglen. Foreningen har i år ikke været involveret i hegnssynsager. Når vi tidligere har beskæftiget os med disse sager har det altid været efter ønske fra et medlem af foreningen og det er således ikke en forpligtigelse for foreningen at involvere os i. Det kan nævnes at et hegnssyn i dag koster omkring 1300 kr. og betales som oftest ligeligt af begge parter. Det er alene lederen af hegnssynet, der bestemmer, hvorledes byrden skal fordeles. Vi omtalte sidste år kriminalitetsforekomsten i Glostrup og kunne sige at det er et godt sted at bo - udviklingen i antal indbrud var faldet, hvilket vi kunne glæde os over. Ser man på statistikken for 2012 ser det desværre lidt anderledes ud, idet man har set en stigning i forhold til vore nabokommuner ikke alarmerende og så skal man se det ud fra kendsgerningen, at kriminaliteten ændrer sig år for år. Heldigvis er der noget vi selv kan gøre for at reducere denne kedelige tendens og her tænker jeg naturligvis på forebyggende foranstaltninger uden at jeg dog skal komme ind på et kriminalpræventiv foredrag, men det er forholdsvis simpelt at gøre det besværligt for ubudne gæster at begå sig i vore områder. Det jeg vil slå et slag for er derimod at bede om, at man er opmærksom på usædvanligheder i vort nærområde eks. vis at en person går ind til naboen, når der ikke er nogen hjemme. Observer og ring til politiet. De kommer gerne og hurtigt. Ser man en person, som virker påfaldende interesseret i omgivelserne, da gør vedkommende opmærksom på, at du har set ham evt. kontakt pgl. for at høre om der er noget man kan være behjælpelig med. Husk at den person, som ikke har rent mel i posen så absolut ikke er interesseret i at kunne blive genkendt og hellere vil forlade området hurtigt. Det er det man kalder nabohjælp og så var det foredrag slut. Fremtiden ja hvorledes ser den ud for foreningen. Set over en årrække må vi konstatere, at medlemstallet er for nedad gående som kan tolkes derhen, at der er en svindende interesse for grundejerforeningen og dens arbejde. Mange mener og måske med rette at foreningens indflydelsestid er passeret. Det er specielt de yngre købere af fast ejendom, der ikke ønsker at være medlem. Jeg tror ikke det er på grund af kontingentets størrelse snarere at man ikke ser formålet med medlemskab. Det er dog desværre ikke kun yngre købere men også medlemmer, som har meldt sig ud efter længere eller kortere medlemskab. Vi kan jo se, hvor vanskeligt det er at få foretaget nyvalg til bestyrelsen. Bortset fra et par bestyrelsesmedlem er alle pensionister og det er ikke hensigtsmæssigt. Man kunne få indtrykket af, at man kommer for at hygge og få et par stykker mad, og så kunne man lige så godt kaldet det en pensionistforening. Konsekvensen kan i givet fald blive, at næste års generalforsamling bliver et tema for foreningens fortsatte eksistens.

8 Vi har i dag omkring 120 medlemmer og det er faktisk en rimelig stor forening men bortset fra et par enkelte henvendelser fra medlemmer i det forløbne år, har vi intet hørt fra medlemmerne. Vi har prøvet at øge interessen for foreningen gennem vor hjemmeside, der i øvrigt redigeres af bestyrelsesmedlem Christian Bastholm, og vi har omtalt foreningens 115 års fødselsdag i Folkebladet enten har ingen læst det eller blot være uinteresserede deri. Det er svært at spå om fremtiden, men jeg kan godt være meget betænkelig for foreningens fremtid men det er op til jer medlemmer at afgøre. Sluttelig tak til kommunens medarbejder for samarbejdet og en stor tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år. Dirigenten satte herefter beregningen til debat. Fra salen blev spurgt, om der var mulighed for at samle flere grundejerforeninger til én grundejerforening. Formanden svarede, at dette er forsøgt flere gange, hvor vi har rettet henvendelse til alle 36 grundejerforeninger, men der har ikke været interesse for en sammenlægning, da det også er svært for andre foreninger at samle medlemmer til bestyrelsesarbejdet. Hvorfor er vi så bange for at lukke vores forening, når der åbenbart ikke er den store interesse ud over at mødes til generalforsamlingen for få en hyggelig snak og en øl og noget mad. Spørgsmål fra salen; hvem og hvor meget skal der betales v ed et hegnsyn, når man ikke kan blive enige med sin nabo. Formanden svarede; hegnsynet består af 3 personer, der efter aftale mødes med parterne i sagen. Man besigtiger hegnet og vurderer herefter om der er tale om at den ene af parterne bærer ansvaret for problemet eller om begge har ansvar. Derefter besluttes om udgiften skal fordeles ligeligt eller om den ene part skal pålægges hele udgiften eller måske fordeles efter anden procentsats end ligeligt. Prisen for et hegnsyn ligger på ca kr.. Da der ikke var flere kommentarer satte dirigenten beretningen under afstemning. Beretningen godkendt. Valg: Bestyrelsen Jørgen Juul genvalgt for et år Bjarne Ørndrup genvalgt for 2 år Holger Johansen genvalgt for 2 år. Bjarne Petersen ønskede ikke genvalg. Fra salen blev foreslået : Flemming Meincke Jensen - valgt for 2 år Bestyrelsessuppleanter: Iris Wormgoor og Ernst Heise genvalgt for 1 år 2 revisorer: Benny Klitbo og Kirsten Jensen genvalgt for 1 år. Revisorsuppleant: Viktor Foss-Juul genvalgt for 1 år Regnskab: Kassereren gennemgik det reviderede regnskab der udviser en egenkapital på kr der er ca mindre end sidste regnskabsår. Regnskabet godkendt. Budget for 2013 forelagt. Der budgetteres med en indtægt på kr. fra 100 medlemmer. Kontingent: uændret vedtaget.

9 Eventuelt: Formanden fortalte om foreningens hjemmeside, der redigeres af Christian Bastholm, og han gør det virkelig godt. Spurgte om der var nogen der havde behov for hjælp til computerbrug, da man i så fald kunne få den fra dirigenten, der underviser i brug af pc.. Bjarne Knudsen fortalte herefter om Glostrup Aktivitetsdenter, hvor ældre i kommunen kan komme ned og få hjælp med evt. pc-problemer. Der blev spurgt om muligheden for at foreningens hjemmesideadresse kunne fremgå på indkaldelsen. Dette blev lovet. Nogle mente, at foreningen skulle fortsætte og ikke kun som en ældreforening, der mødes en gang årligt. Det blev spurgt om ikke foreningen kunne opnå tilskud fra kommunen. Benny Klitbo orienterede kort om problemerne i samtlige foreninger med at samle frivilligere til foreningsarbejdet. Flere foreninger vil lukke i løbet af de kommende år, så vi må måske også lukke vores forening, men nu ser vi tiden an i år. Klitbo oplyste, at det kun er foreninger under Folkeoplysningen, der kan modtage kommunalt tilskud ikke en grundejerforening. Da der ikke kom flere indlæg afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af mødet. Bjarne Ørndrup Sekretær Bjarne Knudsen dirigent Formanden bød herefter velkommen til aftenens gæstetaler, Camilla Boisen, Glostrup Historisk Arkiv. Hun indledte med at oplyse, at hun for 2 år siden blev ansat som ny arkivleder. Historisk Arkiv blev oprettet i 1942 af Poul Højer og provst Charles Nedermark. Historisk Arkiv har nu til huse i den gamle præstegård. Historisk Arkiv har også et godt samarbejde med Glostrup-Samling.dk. Man opfordres til at kikke forbi og hils på medarbejderne. Der er mange spændende og sjove historier fra tiden, der er gået. Arkivet har ca billeder og af dem er de ca digitaliseret. Der er også en hjemmeside, der hedder hvor der findes flere filmklip fra kommunen. Arkivet har en meget fin samling af bøger og tidsskrifter, så der er meget at komme og se og læse. Der findes også gamle kort fra området helt tilbage til 1600 tallet. Status for Arkiver. Arkivet er en af vestegnens ældste samlinger, og der er en stor interesse for Lokalhistorisk Samling blandt kommunens indbyggere. Arkivet skal fremover prøve at være mere synlig og man vil fremover lave flere udstillinger, så er der nogle, der har interesse til at hjælpe med forskelligt, er man meget velkommen. De nye åbningstider er mandag torsdag kl Den første torsdag i måneden dog kl Boisen sagde at historie er sjovt og havde været meget glad for at komme og afsluttede med en stor tak til forsamlingen. Formanden takkede for indlægget, der havde været interessant for os alle. Formanden takkede medlemmerne for fremmødet og aftenen sluttede som vanligt med et beskedent traktement. Bjarne Ørndrup Sekretær.

10

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere