O M V E N D T A P R I L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3"

Transkript

1 O M V E N D T A P R I L

2 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts Bestyrelse vil det kommende år atter forsøge at skabe forudsætning for, at grundejerforeningen kan vende medlemstallet i en positiv retning, men som det fremgik på generalforsamlingen kan situationen ændre sig, således at en lukning af foreningen kan blive aktuel Bestyrelsen hører fortsat gerne om medlemmerne har ønsker til indlæg ved næste års generalforsamling eller ideer til, hvorledes foreningen kan videreføres. Evt. forslag kan sendes til formanden Generalforsamlingen 2014 afholdes onsdag den 12. marts kl i Bibliotekets store sal.. På bestyrelsens vegne Jørgen Juul Formand.

3 GLOSTRUP GRUNDEJERFORENING GLOSTRUP STIFTET januar 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Glostrup Grundejerforening onsdag den 13. marts 2013 kl i Glostrup Bibliotek Store sal -. Dagsorden ifølge lovene: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens årsberetning 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab 4) Behandling af forslag budget uændret kontingent ingen yderligere forslag 5) Valg 6) Eventuelt. Valg til bestyrelsen: På valg er: Jørgen Juul, formand på valg hvert år Bjarne Pedersen for 2 år ønsker ikke genvalg Bjarne Ørndrup for 2 år villig til genvalg Holger Johansen for 2 år villig til genvalg Der skal af generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant for ét år Bestyrelsen foreslår: som bestyrelsessuppleanter Iris Wormgoor villig til genvalg Ernst Heise villig til genvalg som revisorer: Benny Klitbo Kirsten Jensen som revisorsuppleant: Viktor Foss-Juul Forslag, herunder evt. emner til bestyrelsesvalget, samt andre forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. februar I forbindelse med generalforsamlingen vil lederen af Glostrup Historisk Arkiv, Camilla Boisen, komme tilstede og orientere om arkivets aktiviteter, hvad arkivet ønsker af dokumentarisk materiale og evt. et par anekdoter. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et beskedent traktement. Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt at kende deltagerantal. Tilmelding senest 1.marts 2013 til Bjarne Ørndrup tlf. Mob , Irene Wæver, tlf eller Jørgen Juul tlf mobil Husk kontingentet på vedlagte giroindbetalingskort senest 1. marts 2013 Jørgen Juul, formand Norasvej 10, 2600 Glostrup

4 Generalforsamlingen den 13. marts 2013 Formanden åbnede mødet og bed velkommen til de fremmødte medlemmer, der var antalsmindre end tidligere år, hvilket måske skyldtes det dårlige vejr med sne. Formanden henviste herefter til den udsendte dagsorden, hvor første punkt var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bjarne Knudsen, der tidligere på god vis har været dirigent. Spurgte forsamlingen om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet. Bjarne Knudsen valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at henvise til foreningens love, hvorefter indkaldelsen skal være udsendt 14 dage før generalforsamlingen. Henviste til at han havde modtaget indkaldelsen via brev med påstemplet dato den 23. januar Dirigenten spurgte forsamlingen om nogen protesterede, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning. Så er der igen gået et år og vi vil give en orientering om, hvad vi synes året har bragt. Vi kan med det samme sige, at året har været forholdsvis roligt for arbejdet i grundejerforeningen. Vi har reageret på de få henvendelser vi har fået fra vore medlemmer. Der ud over har vi holdt os ajour med de tiltag der har været fra kommunens side og som kunne have interesse for foreningens medlemmer. Dette har vi gjort ved at holde os orienteret gennem dagsordner og referater fra bl.a. miljøudvalget, teknisk udvalg, økonomiudvalget og kommunebestyrelsen og har kommenteret over for eks. vis lokalplanforslag m.v.. Dette har I kunnet se ved at gå ind på foreningens hjemmeside, hvor bestyrelsesreferater m.v. findes umiddelbart efter et møde var ikke meget anderledes end de foregåede år vedr. salg af ejendomme. Ser man på statistikkerne er der færre boliger til salg nu end tidligere men det skyldes formentlig at mange har trukket deres salg af ejendomme tilbage på grund af manglende salgsmulighed. Sagkyndige mener dog, at der er lysning forude for handel med ejendomme og det vil jo alt andet lige være positivt. Men desværre synes jeg, at der er stor uenighed ejendomsmæglerne imellem omkring prognoserne for ejendomshandler. Det ene øjeblik sælges der som aldrig før og næste uge er det hele fortsat stort set gået i stå. Man kan godt undre sig over det faktum, at det aldrig har været billigere at optage lån til ejendomskøb og boligpriserne er trykket helt i bund, men det er nok en sammenhæng mellem risiko for arbejdsløshed samt ukendskab til regeringens skattereform og skattepolitik for ejendomsbeskatning i øvrigt. Netop beskatningen tror jeg får nogle til at afvente mere klarhed. Ejendomsskatten er steget igen selv om vurderingerne er faldet men det er grundværdien der er steget og dermed udløser stigningen i skatten. Vandafgiften er faldet fra kr. 23,46 til kr i 2013, mens vandafledningsafgiften tilsvarende er steget fra kr til kr i 2013 og altså mere end nedsættelsen i vandafgiften. renovationen er stort set på samme niveau som 2012 bortset fra enkelte områder. Det kan kun konstateres at det er blevet dyrere at være ejer var jo året, hvor der blev sat turbo på indsatsen for at reducere energiforbruget. Aldrig før har vi oplevet en sådan eksplosionsagtig udvikling af opsætning af solenergianlæg. Der var

5 såvel store besparelser i elforbruget og dels var der attraktive afskrivninger. Dette blev som bekendt radikalt ændret i slutningen af 2012 og opsætning af solcelleanlæg er stort set gået i stå. Det er svært umiddelbart at overskue fordelene ved installering af solcelleanlæg med de nye bestemmelser, der ligger lige nu måske ændres det igen, da politikerne jo alle gerne vil prioritere vedvarende energikilder. Der har hidtil ikke været nogen retningslinjer for opsætning af disse solcellearrangementer. Derfor har kommunen nu vedtaget retningslinjer for at kunne lette sagsbehandlingen og sikre at alle behandles ens. Retningslinjerne indgår i et samspil med Bygningsreglementet og ganske kort kan siges at for enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med højst 2 boliger med lodret lejlighedsskel samt rækkehuse kan opstilling ske uden at det skal anmeldes til kommunen og uden af der skal indhentes en byggetilladelse dog med den undtagelse at der ikke må være konflikt eks. vis over for eksisterende lokalplaner. Dette vil i givet fald kræve ansøgning og dispensation. Der er jo ingen hemmelighed at en sådan energibesparende foranstaltning øger ejendommens værdi. Vi ved jo også, at regeringen kommer med tiltag der skal tvinge os til at spare på brugen af energi. Vi har igen i år haft møder med kommunen, hvor vi fik lejlighed for at fremlægge bl. a. nogle af de spørgsmål, der kom frem under sidste generalforsamling og senere. Det drejede sig om vejbelysning på en stikvej, ændring af belægning på overkørsel til en ejendom, generel dårlig skiltning visse steder i kommunen. Kommunen var lydhør over de fremlagte emner og har undersøgt dem. Også trafikken på Eriksvej blev nævnt. Det blev påpeget, at der køres for stærkt på denne lille vej og at, der parkeres uhensigtsmæssigt og i strid med færdselsloven og der ønskes trafikhæmmende foranstaltninger for at rette op på dette problem. Det er efterfølgende oplyst at dette ønske vil blive vurderet i forbindelse med evalueringen af den trafiksanering, der blev gennemført for nogle få år siden. Vi vil følge op på sagen. Vi har drøftet de fortsatte større eller mindre parkeringsproblemer på Edithsvej, som også blev omtalt på sidste års generalforsamling. Der har været sendt skrivelse ud til beboerne på Edithsvej for at høre om evt. forslag til forbedring af trafikken generelt på Edithsvej. De svar der kom tilbage drejede sig om ønske om parkeringsforbud suppleret med udstedelse af gæsteparkeringskort, således at gæster m.v. kunne holde ved de enkelte parceller andre var imod parkeringsforbud men kunne ønske vejlukning ved Banegårdsvej/Siestavej samt lysregulering ved Hovedvejen/Norasvej og endelig var der et ønske om at få omdannet Norasvej og Edithsvej til Legegader. Jeg kan oplyse, at kommunen gerne vil etablere parkeringsforbud på Edithsvej men man ønsker ikke at gå ind for udstedelse af gæstekort, da dette vil være umuligt at kontrollere. Lukning har kommunen tidligere oplyst ikke at være interesseret i. Lysregulering af krydset Hovedvejen/Norasvej/Sofielundsvej har været på papiret hos kommunen siden 2004, men det er ukendt, hvornår det bliver gennemført. Omdannelse af en villavej til Legegade er omstændelig og koster mange penge og næppe gennemførligt. Kommunen har tidligere lovet trafiktælling af Edithsvej og dette afventes. Alt andet lige kan siges, at parkeringsrestriktioner på Edithsvej, hvad enten det er alm. parkeringsforbud eller stopforbud vil ramme beboerne, håndværkere og gæster, der ikke vil have mulighed for at parkere på vejen. Vi følger udviklingen. På baggrund af henvendelse fra beboer på Edithsvej vedr. vandskader efter regnskyl har vi skrevet til kommunen og beskrevet problemets omfang. Det drejer sin om ejendomme på den lukkede del af Edithsvej, der under de senere års kraftige skybrud har været udsat for vandskader. Problemet opstår under disse kraftige skybrud ved, at regnvand fra Hovedvejen

6 løber ned ad Norasvej mod Edithsvej. Samtidig løber vandet fra Ingersvej til Norasvej og videre mod Edithsvej og endelig løber vandet fra Edithsvej fra Østbrosiden mod de lavereliggende områder på den lukkede del af Edithsvej vcd Søndervangsskolen. Kloaksystemet er ganske enkelt for lille til at kunne optage disse store regnmængder. Vi håber at kommunen vil se på dette problem og følger senere op på vor henvendelse. Foreningen har flere gange i årets løb orienteret kommunen om manglende afstribning på forskellige veje. Nogle af de manglende afstribninger er udbedret og jeg ved at kommunen er opmærksom på problemet og afhjælper det hen ad vejen. Vi skal erindre om, at alle borgere har mulighed for at kontakte kommunens hjemmeside Giv os et praj f.eks. hvis man opdager forhold, der kan være til gene bl.a. huller i vejbelægning og kommunen er meget interesseret i at få sådanne oplysninger. Vi er som tidl. nævnt repræsenteret i Grønt råd Grønt Råd har 4 møder om året. Der er forskellige foreninger, interessegrupper, politikere og administration i Glostrup Kommune, vedrørende natur- og miljøspørgsmål og bæredygtig udvikling i Glostrup Kommune i udvalget. Kløverstier er et eksempel hvad vi har været inde over. Vi har fået en orientering om Klimahandlingsplan 2013 (-14). Vandforsyningsplan Og lignende emner og forslag fra medlemmerne af udvalget. Alt hvad der har med Grønt klima kan tages op. Glostrup Kommune skal i lighed med landets øvrige 97 kommuner udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Det overordnede mål med vandplanerne i Danmark er alt vand- grundvand, vandløb, søer, og den kystnære del af havet skal have mindst "god tilstand" eller "godt potentiale" i I Glostrup Kommune er det Harrestrup Å, Bymoserenden og grundvandet, der er omfattet af vandplanen. Også her er vi repræsenteret ved foreningens sekretær Bjarne Ørndrup. Som før omtalt er der kommet et nyt begreb der hedder Kløverstier. Foreningen har sammen med andre organisationer deltaget i et møde med kommunen vedr. såkaldte Kløverstier. Det er et projekt som er startet over hele landet af bl.a. af Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, DGI og andre landsdækkende organisationer. Tanken er i samtlige kommuner at lave stier, som motionister og andre kan benytte og som vil have en længde af 2,5 5,o 7,5 og 10 km. Det er en kendt sag, at flere og flere enten løber eller går i fritiden og det gælder såvel egne borgere som kursister og turister, der besøger vores kommune. Vi har faktisk mange kursister på vore hoteller. Ruterne skulle gerne gå forbi diverse seværdigheder og smukke områder i øvrigt. Kommunen vil inden sommerferien komme med et oplæg til sådanne kløverstier i kommunen. Disse findes allerede i flere af vore nabokommuner. Vi har faktisk mange steder, som vi godt kan være bekendt at vise for gæster. Som det må være det fleste bekendt har der været iværksat trafiksaneringsforsøg i Solvangskvarteret, hvor der var midlertidige lukninger af 3 veje. Der var både for og imod lukningerne fra beboernes side. Det er alm. Kendt, at kommunen ikke er stemt for vejlukninger, da man blot flytter trafikken over på andre sideliggende veje. Derfor overvejes det stadig, hvad der endeligt skal ske, dog vides at der vil komme bump og helle på Rønvej og der er allerede sket forandring ved udkørsel fra Solvangsvej mod Mellemtoftevej, ligesom der på Mellemtoftevej er sket enkelte færdselsreguleringer foranstaltninger. Vore bestyrelsesmedlemmer Ib Frølich og Christian Bastholm følger nøje den videre udvikling.

7 Der har i det fælleskommunale huslejenævn for Glostrup/Albertslund været afholdt 7 møder og afgørelserne har efter det for mig oplyste næsten altid været enstemmig. Foreningen har Ib Frølich placeret som ejernes repræsentant i nævnet. I lighed med tidligere år vil vi gerne slå et slag for at vi alle er med til renholdelse af vejene og her tænker jeg naturligvis mest af alt på forholdene her i vinterperioden. Jeg synes alt for mange grundejere sløser med fjernelse af sne og saltning. Det er jo gratis så længe der ikke sker noget, men kommer nogen til skade, kan det blive en rigtig dyr fornøjelse at undlade at overholde sin forpligtigelse. Når jeg siger gratis er det med baggrund i at hverken politi eller kommune har ressourcer til at kontrollere eller påtale manglen. Foreningen har i år ikke været involveret i hegnssynsager. Når vi tidligere har beskæftiget os med disse sager har det altid været efter ønske fra et medlem af foreningen og det er således ikke en forpligtigelse for foreningen at involvere os i. Det kan nævnes at et hegnssyn i dag koster omkring 1300 kr. og betales som oftest ligeligt af begge parter. Det er alene lederen af hegnssynet, der bestemmer, hvorledes byrden skal fordeles. Vi omtalte sidste år kriminalitetsforekomsten i Glostrup og kunne sige at det er et godt sted at bo - udviklingen i antal indbrud var faldet, hvilket vi kunne glæde os over. Ser man på statistikken for 2012 ser det desværre lidt anderledes ud, idet man har set en stigning i forhold til vore nabokommuner ikke alarmerende og så skal man se det ud fra kendsgerningen, at kriminaliteten ændrer sig år for år. Heldigvis er der noget vi selv kan gøre for at reducere denne kedelige tendens og her tænker jeg naturligvis på forebyggende foranstaltninger uden at jeg dog skal komme ind på et kriminalpræventiv foredrag, men det er forholdsvis simpelt at gøre det besværligt for ubudne gæster at begå sig i vore områder. Det jeg vil slå et slag for er derimod at bede om, at man er opmærksom på usædvanligheder i vort nærområde eks. vis at en person går ind til naboen, når der ikke er nogen hjemme. Observer og ring til politiet. De kommer gerne og hurtigt. Ser man en person, som virker påfaldende interesseret i omgivelserne, da gør vedkommende opmærksom på, at du har set ham evt. kontakt pgl. for at høre om der er noget man kan være behjælpelig med. Husk at den person, som ikke har rent mel i posen så absolut ikke er interesseret i at kunne blive genkendt og hellere vil forlade området hurtigt. Det er det man kalder nabohjælp og så var det foredrag slut. Fremtiden ja hvorledes ser den ud for foreningen. Set over en årrække må vi konstatere, at medlemstallet er for nedad gående som kan tolkes derhen, at der er en svindende interesse for grundejerforeningen og dens arbejde. Mange mener og måske med rette at foreningens indflydelsestid er passeret. Det er specielt de yngre købere af fast ejendom, der ikke ønsker at være medlem. Jeg tror ikke det er på grund af kontingentets størrelse snarere at man ikke ser formålet med medlemskab. Det er dog desværre ikke kun yngre købere men også medlemmer, som har meldt sig ud efter længere eller kortere medlemskab. Vi kan jo se, hvor vanskeligt det er at få foretaget nyvalg til bestyrelsen. Bortset fra et par bestyrelsesmedlem er alle pensionister og det er ikke hensigtsmæssigt. Man kunne få indtrykket af, at man kommer for at hygge og få et par stykker mad, og så kunne man lige så godt kaldet det en pensionistforening. Konsekvensen kan i givet fald blive, at næste års generalforsamling bliver et tema for foreningens fortsatte eksistens.

8 Vi har i dag omkring 120 medlemmer og det er faktisk en rimelig stor forening men bortset fra et par enkelte henvendelser fra medlemmer i det forløbne år, har vi intet hørt fra medlemmerne. Vi har prøvet at øge interessen for foreningen gennem vor hjemmeside, der i øvrigt redigeres af bestyrelsesmedlem Christian Bastholm, og vi har omtalt foreningens 115 års fødselsdag i Folkebladet enten har ingen læst det eller blot være uinteresserede deri. Det er svært at spå om fremtiden, men jeg kan godt være meget betænkelig for foreningens fremtid men det er op til jer medlemmer at afgøre. Sluttelig tak til kommunens medarbejder for samarbejdet og en stor tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år. Dirigenten satte herefter beregningen til debat. Fra salen blev spurgt, om der var mulighed for at samle flere grundejerforeninger til én grundejerforening. Formanden svarede, at dette er forsøgt flere gange, hvor vi har rettet henvendelse til alle 36 grundejerforeninger, men der har ikke været interesse for en sammenlægning, da det også er svært for andre foreninger at samle medlemmer til bestyrelsesarbejdet. Hvorfor er vi så bange for at lukke vores forening, når der åbenbart ikke er den store interesse ud over at mødes til generalforsamlingen for få en hyggelig snak og en øl og noget mad. Spørgsmål fra salen; hvem og hvor meget skal der betales v ed et hegnsyn, når man ikke kan blive enige med sin nabo. Formanden svarede; hegnsynet består af 3 personer, der efter aftale mødes med parterne i sagen. Man besigtiger hegnet og vurderer herefter om der er tale om at den ene af parterne bærer ansvaret for problemet eller om begge har ansvar. Derefter besluttes om udgiften skal fordeles ligeligt eller om den ene part skal pålægges hele udgiften eller måske fordeles efter anden procentsats end ligeligt. Prisen for et hegnsyn ligger på ca kr.. Da der ikke var flere kommentarer satte dirigenten beretningen under afstemning. Beretningen godkendt. Valg: Bestyrelsen Jørgen Juul genvalgt for et år Bjarne Ørndrup genvalgt for 2 år Holger Johansen genvalgt for 2 år. Bjarne Petersen ønskede ikke genvalg. Fra salen blev foreslået : Flemming Meincke Jensen - valgt for 2 år Bestyrelsessuppleanter: Iris Wormgoor og Ernst Heise genvalgt for 1 år 2 revisorer: Benny Klitbo og Kirsten Jensen genvalgt for 1 år. Revisorsuppleant: Viktor Foss-Juul genvalgt for 1 år Regnskab: Kassereren gennemgik det reviderede regnskab der udviser en egenkapital på kr der er ca mindre end sidste regnskabsår. Regnskabet godkendt. Budget for 2013 forelagt. Der budgetteres med en indtægt på kr. fra 100 medlemmer. Kontingent: uændret vedtaget.

9 Eventuelt: Formanden fortalte om foreningens hjemmeside, der redigeres af Christian Bastholm, og han gør det virkelig godt. Spurgte om der var nogen der havde behov for hjælp til computerbrug, da man i så fald kunne få den fra dirigenten, der underviser i brug af pc.. Bjarne Knudsen fortalte herefter om Glostrup Aktivitetsdenter, hvor ældre i kommunen kan komme ned og få hjælp med evt. pc-problemer. Der blev spurgt om muligheden for at foreningens hjemmesideadresse kunne fremgå på indkaldelsen. Dette blev lovet. Nogle mente, at foreningen skulle fortsætte og ikke kun som en ældreforening, der mødes en gang årligt. Det blev spurgt om ikke foreningen kunne opnå tilskud fra kommunen. Benny Klitbo orienterede kort om problemerne i samtlige foreninger med at samle frivilligere til foreningsarbejdet. Flere foreninger vil lukke i løbet af de kommende år, så vi må måske også lukke vores forening, men nu ser vi tiden an i år. Klitbo oplyste, at det kun er foreninger under Folkeoplysningen, der kan modtage kommunalt tilskud ikke en grundejerforening. Da der ikke kom flere indlæg afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af mødet. Bjarne Ørndrup Sekretær Bjarne Knudsen dirigent Formanden bød herefter velkommen til aftenens gæstetaler, Camilla Boisen, Glostrup Historisk Arkiv. Hun indledte med at oplyse, at hun for 2 år siden blev ansat som ny arkivleder. Historisk Arkiv blev oprettet i 1942 af Poul Højer og provst Charles Nedermark. Historisk Arkiv har nu til huse i den gamle præstegård. Historisk Arkiv har også et godt samarbejde med Glostrup-Samling.dk. Man opfordres til at kikke forbi og hils på medarbejderne. Der er mange spændende og sjove historier fra tiden, der er gået. Arkivet har ca billeder og af dem er de ca digitaliseret. Der er også en hjemmeside, der hedder hvor der findes flere filmklip fra kommunen. Arkivet har en meget fin samling af bøger og tidsskrifter, så der er meget at komme og se og læse. Der findes også gamle kort fra området helt tilbage til 1600 tallet. Status for Arkiver. Arkivet er en af vestegnens ældste samlinger, og der er en stor interesse for Lokalhistorisk Samling blandt kommunens indbyggere. Arkivet skal fremover prøve at være mere synlig og man vil fremover lave flere udstillinger, så er der nogle, der har interesse til at hjælpe med forskelligt, er man meget velkommen. De nye åbningstider er mandag torsdag kl Den første torsdag i måneden dog kl Boisen sagde at historie er sjovt og havde været meget glad for at komme og afsluttede med en stor tak til forsamlingen. Formanden takkede for indlægget, der havde været interessant for os alle. Formanden takkede medlemmerne for fremmødet og aftenen sluttede som vanligt med et beskedent traktement. Bjarne Ørndrup Sekretær.

10

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere