Retten i Glostrup. Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Glostrup. Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007:"

Transkript

1 Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007: T. W. Autodele ApS (Forlaget Mercy ApS) Vedøvej Kolind mod Skandinavisk Motor Co. AJS Skoda Park Alle Brøndby Per Randløv Petersen og Helle Brasch har medvirket som sagkyndige dommere i denne sag. Sagens baggrund og parternes pastande Sagen vedrører sagsøger T. W. Autodele ApS's (TW A) erstatningskrav som følge af sagsøgte Skandinavisk Motor Co- AIS's (SMC) misbrug af dominerende stilling på markedet for reservedele til biler af mærket Skoda. TW A er ko~enttilsmc. Sagsøgerens påstand er betaling af kr. med tillæg af procesrente af kr. fra den 31. december 2002, af663.ss9 kr. fra den 31. december 2003 og af kr. fra den 31. december 2004 til betaling sker. Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært betaling af et efter rettens skøn fastsat mindre beløb med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Oplysningerne i sagen På baggrund af en klage fra Tage Winther fastslog Konkurrencerådet den 31_ august 2005, at Pradan Auto Import AJS (nu Skandinavisk Motor Co. NS) i perioden 1. januar 2002 til 17. september 2004 i strid med konkurrencelovens 11 ved anvendelsen af en loyalitetsrabat med det formål at holde konkurrenter ude af markedet har misbrugt sin dominerende stilling på. det danske matked fot" originale reservedele til biler afmærket Skoda. Konklusionen af Konkurrencerådets afgørelse er sålydende: "Pradan har en meget stærk, dominerende stilling på det relevante marked.. Dels i lcraft af deres markedsandel. dejs i kraft af deres samhandelsforhold og status som autorisationsgiver til en meget stor del af deres potentielle kunder_

2 Side 2/10 Pradan har udviklet og opereret et rabatsystem, som har haft til tannai at fastholde deres markedsandel og dermed holde evl konkurrenter ude at markedet. Rabatsystelllet er købsmålsbestemt og er baseret på Pradans årlige salg af reservedele fordelt på antallet af indregistrerede Skoda.-biler i Danmm gennem de seneste fem år. Her er de solgte reservedelskvoter fordelt på de enkelte reparatører. Rabatsystemet præmierer herefter de reparatører, der indkøber en sådan mængde, at Pradans stilling på markedet fastholdes. De reparatøter, der ikke indkøber en sådan mængde, skal øge deres indkøb året efter, for at kvalificere sig til rabatten. Opnås købsmålet., belønnes man udover købsmålsrabatten med muligheden for "ekstrarabat" og; "merkøbsrabat". Disse rabatter er ikke i sig selv ulovlige; men deres betydning for loyalitetsvirkningen af den 11- lovlige købsmålsrabat. sk.al medtages i vurderingen. Den samlede rabat, som købsmålets opnåelse og evt. ekstrarabat og merkøbsrabat udløser, er af en 5ådan størrelse, at det ikke er realistisk for kod:k.urtenter at kunne ko.nkurrere på margina1køb. En helt ny markedsaktør skal således med det samme overtage hele salget Det er ikke realistisk på et nonnalt marked - og slet ikke på et marked hvor aftagerne er så bundet til konkurrenten som tilfældet er med autoriserede reparatører og bilimportører. At overtage hele salget umuliggøres yderligere af, at reparatørerne er forpligtede til at indkøbe reservedele fra importøren til billg ved reparationer dækket af garanti, gratis service og tilbagekaldelser. Pradans rabatsystem har således haft til foiroål at fastholde Pradans markedsandel, og holde nye aktører ude af markedet. Det kan konkludere5, at Pradan. Auto Import AJS (nu Skandinavisk Motor Co. AJS) har misbrugt selskabets dominerende stilling, jf. konkurreneelovens 11, på markedet for originale Skoda-reservedele ved anvendelse af en række ikke-omkostningsbetingede rabatfonner. Misbrugets formål har været at fastholde Pradan Auto Import AJS' meget store, dominerende markedsandel, ved at lukke for tilgangen til markedet for alternative reservedelsieverandører." Konkurrencerådets afgørelse er ikke rettidigt indbragt for Konkurrenceankenævnet. I forbindelse med en prøvelse af spørgsmålet om henvisning til Søog Handelsretten har østre Landsret ved kendelse af 4. januar 2007 fastslået, at Konkurrencerådets afgørelse af 31. august 2005 er endelig, således at domstolene jkke i forbindelse med erstatningssøgsmålet kan efterprøve denne afgørelse. Den 21. maj 2007 meddelte Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, at efterforskningen mod Skandinavisk Motor Co. ApS indstilles i medfør afretspleje10vens 749, stk. 2, idet der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået, jf. retsplejelovens 742, stk. 2. Ved påkravsskrivelse af 6. juli 2006 gjorde sagsøger et erstatningskrav gæl-

3 Side 3/10 dende mod sagsøgte for tab af mistet omsætning som følge af konkurrencelovsovertrædelsen. Sagsøger har opgjort sit tab således: Det samlede marked i perioden pr. år (baseret på Konkurrencerådets opgørelse for 2003): kr. For perioden : 52. ls9.862 kr. Sagsøgtes markedsandel heraf (baseret på Konkurrencerådets opgørelse til 77,4 pet. for 2003): 77 pet. Sagsøgtes markedsandel, hvis misbruget ikke havde fimdet sted (baseret på sagsøgers skøn): 50 pet. Sagsøgers faktiske markedsandel i de tre år (baseret på sagsøgers arsrapporter og Konkurrencerådets opgørelser): 5,03 pet. Sagsøgers skønnede markedsandel, hvis misbruget ikke havde fundet sted (baseret på en proportional fordeling mellem de øvrige markedsdeltagere i forhold til den antagne faktiske markedsandel): 10,93 pc!. Sagsøgers mistede omsætning i misbrugsperioden udgør herefter: 2002: kr. 2003: kr. 2004: Ja. Sagsøgers overskudsgrad i henhold til realiseret salg de pågældende år, jf. årsrapporter. udgør herefter: 2002: pet. 2003: 17.07pct 2004: pet. Sagsøgers mistede avance i misbrugsperioden er herefter. 2002: kr. 2003: 663.j59 kr. 2004: kr. I alt: kr. Sagsøgte afviste kravet ved brev af 17. juli Der er fremlagt sagsøgers katalog over Skoda-reservedeJe samt kundelister for såvel sagsøger som sagsøgte. Endvidere er fremlagt sagsøgers årsrapporter for Endelig er fremlagt brev af 19. august 2008 fra en kunde hos sagsøger. M brevet fremgår, at der hos sagsøger efter kundens opfattelse var bedre avance og hurtigere levering, end man havde været vant til som autoriseret leverandør- Forklaringer Tage Winther har forklaret bl.a., at han har drevet virksomhed med salg af reservedele til Skoda siden Han solgte virksomheden i Han im-

4 Side 4/10 porterede originale Skoda-reservedele på baggrund af aftaler direkte med producenterne, der leverer til Skoda-fabrikkeme, og han kunne derfor købe og sælge delene mere fordelagtigt end sagsøgte, der skulle betale avance til Skoda-fabrikkeme. Hans kunder var primært Skoda-forhandlere, der ikke længere var autoriserede. Han yjlle gerne ind på markedet hos de autoriserede forhandlere, og det lykkedes også for så vidt angår en forhandler, J.H. Auto i Valby. der var hans største kunde. Han har oplevet mange hindringer fra sagsøgte, som sad på over 90 pct. afmarkedet for så vidt angår de autoriserede forhandlere_ Sagsøgtes købsmålsrabat1er betød en nedgang i hans omsætning og gjorde det umuligt for ham at komme ind på markedet, og han klagede derfor til konkurrencemyndighedeme. Omsætningsnedgangen til J.H. Auto var på ca kr- Der var stort set kun ham og sagsøgte på markedet for Skoda-reservedele i Danmark. Han solgte dog også reservedele til andre grossister, bl.a. Mekonomen. Han havde også andre autoriserede forhandlere som kunder, men dem mistede han igen. Han mener. det var, fordi de frygtede, at sagsøgte ville fyre dem. Han mener, sagsøgtes købsmålsrabat var rettet direkte mod ham som den eneste reelle konkurrent. Salg af reservedele var sagsøgtes guldæg. Efter at købsmålsrabatten var ophævet, genvandt han ikke sin omsætning fra før. Han behøvede ikke ligge inde med sjældne varenumre, roen han var lagerførende på alle de relevante varenuidre, også flere end angivet i det fremlagte katalog. Han leverede også alternative dele fra Kina. J perioden steg hans omsæ1ning fra salg til de fyrede Skoda-forhandlere, men han gik. glip af salg til de autoriserede forhandlere. Han ville have kunnet efterkomme en større efterspørgsel uden øgede omkostninger. Hans priser var pct. lavere end sagsøgtes. Han havde flere kunder, end det fremgår af den fremlagte kundeliste, men han ønskede ikke udlevere de autoriserede forhandlere ved at angive dem på hjemmesiden- Hans salg kunne i princippet godt opdeles på autoriserede og uautoriserede kunder, men en sådan er ikke fremlagt. Hans lagerbeholdning havde en værdi på ca. 1,6 mio. kr- I{jm Sko'Vgaard Rasmussen har forklaret bla., at han er administrerende direktør i Seanctinavisk Motor Co AJS, der i 1999 overtog Pradan Auto Import AJS. SMC importerer bl.a Skoda og driver også detailsalg. Skoda udgør ca. 15 pet. afvirksombedens samlede omsætning. SMC sælger kun reservedele til autoriserede servicepartnere, der dels selv anvender delene, dels videresælger til private eller uautoriserede værksteder. SMC og servicepartnerne er gensidigt afhængige afhhlållden. Servieepartnere er forpligtede til at opfylde en række krav, herunder investering i udstyr mv. Omvendt understøtter SMC servicepartnemes salg. SMC har interesse i, at det går godt for servicepartneme, fordi det er dem, der skaber salget. Kun de autoriserede servicepartnere kan udføre garantiarbejde, reklamationsarbejde og tilbagekaldsarbejde. Typisk har de autoriserede værksteder kontakt til bilerne de første 4Y2-5 år- Herefter er ejeme :n:tindre indstillet på at ofre originale komponenter på bilerne. SMC sæ1ger originale reservedele og i et vist omfang også uoriginale reservedele. SMC må have alle reservedele og må derfor have en stor lagerbeholdning, svarende til ca varenumre til en værdi af

5 Side 5/10 ca. 15 mio. kr. Han mener ikke, det kan passe, at TWA er lagerførende i varenwnre med en varelagerværdi på kun ca. 1,6 mio. SMC har mange konkurrenter på levering af reservedele. Servicepartnere er forpligtede til at købe 30 pet. af deres forbrug hos SMC som importør. Af de frie leverancer købes en del hos SMC. Resten købes hos FTZ, Mekonomen, i udlandet eller ved direkte salg uden om importøren. Han kan hverken be- eller afkræfte Konkurrencerådets opgørelse af markedet til 65 mio. kr. Det er korrekt, som angivet i Konkurrencerådets afgørelse, at SMCs omsætrring af Skod a-reservedele i Danmark i 2003 var ca. 51. mio. kr. SMC tilbyder kunderne en række attraktive servicefordele, bl.a. dag-til-dag-levering, effektiv automatisk lagerstyring via edb, der begrænser kundernes administratiodsog lageromkostninger, tilbagekøbsrutiner og produktsikkerhed. SMCs priser har ligget nogenlunde stabilt gennem årene. Servicepartneme køber ca pet. af deres reservedele hos SMC. J dag yder SMC en flad rabat på 4~ pet. Der er ikke længere tale om en købsmalsrabat. Der var ingen ændring i købsmønstret, da købsmålsrabatten blev ophævet. J.H. Auto er kunde hos SMC. Kundens køb har været konstant, bortset fra et dyk i 2004, der skyldtes et fald i bilsalget. Under perioden med købsmålsrabat ydede SMC samlet en rabat på ca. 6 pet., svarende til ca. 3 mio. kr. pr. år. Den enkelte forhandler kunne opnå en højere rabatprocent, men ikke alle forhandlere nåede dereskøbsmål. Statsautoriseret revisor Børge Hove har forklaret bl.a., at han har været revisor for sagsøger. Han har ikke lavet tabsopgørelsen og har ikke verificeret tallene. Ifølge tabsopgørelsen er der foretaget en forholdsmæssig fordeling i forhold til markedsandelen af den skønnede tabte omsætning på 27 pet. Han kan ikke se, om sagsøger burde have haft en større del af de 27 pet. end beregnet. Han mener, det opgjorte tab burde have været ansat højere, idet sagsøgers faste omkostninger ti1lagerkapacitet, bogholderi og salg ikke ville være steget som følge af en øget omsætning. I stedet for at tage at tage udgangspunkt i nettoavancen ville det derfor have været rigtigere at tage udgangspunkt i bruttoavancen og fratrække et beløb på ca " kr. til de faste omkostninger. Da Tage Winther solgte TW A, udgjorde goodwill95 pet. afprisen. Prisen ville have været større, hvis omsætningen havde været større. Omsætningen for 2005 var kr. Omsætningen for 2004 var kr. Omsætningen steg fra den 17. september 2004 til den 31. december 2004 og udgjorde i perioden kr. Lars Bøg, Roskilde Bilcenter NS, har forklaret bl.a., at virksomheden sæl w ger og servicerer Skoda-biler primært til private. Virksomheden køber primært reservedele hos SMC. Virksomheden køber hver dag. I alt købes tor ca. 1,5 mio. kr. pr. år. Købene hos Pradan skete dengang via telefax, men sker nu via edb på baggrund af automatisk lagerstyring. Virksomheden servicerer primært biler de første 3-4 år og kun i mindre omfang ældre biler. Virksomheden køber også hos FTZ og Mekonomen, men primært til andre biler. Han kender TW A og har også foretaget to køb der i 2004, men det blev ikke til mere. Virksomhedens købsmønster har ikke ændret sig på

6 Side 6/10 grund afkøbsmålsrabatten, eller da denne blev ophævet Det er bekvemt at handle hos SMC, og leveringssikkerheden er stor. Prisen spiller en rolle, men også sortiment og leveringssikkerhed er vigtig. Virksomheden ønsker ikke at have et stort lager. Virksomheden opnåede sine købsmål i 2 af årene. Jem Iversen, Næstved Autocenter AIS, har forklaret bl.a., at virksomheden driver salg af og værksted for Skoda. Værkstedsdelen udgør en væsentlig del af omsætningen. Virksomheden køber en del reservedele hos SMC, men køber også hos lokale grossister, hel'ullder FTZ og Mekonomen. FTZ er placeret i rnerornrådet og handler også hos dem. Virksomheden har fået mailingliste fra TW A, men har ikke handlet der. Virksomheden har aldrig fået besøg fra TW A. Prisen er ikke eneafgørende. Det er også vigtigt at kunne have til 'tro til, at leverandøren bliver på markedet bl.a. af hensyn til produktansvaret. SMC foretager også natlevering. Det kan ikke betale sig at shoppe rundt mellem leverandørerne. Han skifter ikke leverandør, fordi han modtager en mailingliste. Virksomheden har en prismæssigt god aftale med SMC, der også leverer alternative dele. Indkøbsmønstret har ikke ændret sig de senere år. I årene handlede virksomheden hos Pradan og nåede sine købsmål. Parternes synspunkter Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med anbringenderne i deres påstandsdokwnenter, som er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen. Sagsøger har navnlig gjort følgende gældende: Sagsøgtes markedsadfærd var i strid med konkurrenceloven, idet sagsøgtes rabatsystem udgjorde et ulovligt misbrug af sagsøgtes dominerende stilling. Konkurrencerådet har fastslået, at sagsøgtes markedsadfærd var ulovlig. Afgørelsen er endelig og skal lægges uprøvet til grund Wlder denne sag. En konstateret overtrædelse af konkurrenceloven udgør en erstatningspligtpådragende handling og dermed et tilstrækkeligt ansvarsgrundlag, idet over ~delse af konkurrenceregleme udgør en overtrædelse af en offentligretlig forskrift og dermed en culpøs handling. Det af sagsøgte anvendte rabatsystem havde et culpøst formål, idet formålet var at holde konkuuenteme - heriblandt sagsøger - ude af markedet. EF -domstolen har anført, at selve den omstændighed, at der et begået en overtrædelse af fællesskabsretten, kan være tilstrækkelig til at bevise, at der foreligger en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse, og den danske konkurrencelov skal anvendes i overensstemm melse med de EU-retlige konkurrenceregier. Der er ikke helt ekstraordinære omstændigheder til stede i denne sag, som kan begrunde, at en lovovertrædelse ikke er erstatningspådragende handling. Sagsøgtes ulovlige markedsadfærd har holdt de øvrige markedsdeltagere

7 Sjde 7/10 delvist ude af markedet, hvorfor 1cravet om årsagssammenhæng dermed er opfyldt. Det var stort set umuligt for konl'uitenteme - heriblandt sagsøger - at komme til at levere til køberne, selvom fx sagsøger var billigere end sagsøgte uden rabatten for identiske produkter. Rabatten havde til formål at sikre, at køberne dækkede hele eller langt størstedelen af deres indkøbsbehov hos sagsøgte, og at den konkurrenceudsatte del af markedet dermed blev aflukket. Det var sagsøgtes hensigt med sin adfærd at holde de andre konkurrenter - heriblandt sagsøger - ude af markedet, hvorfor kravet om adækvans denned er opfyldt. Sagsøger har som følge af sagsøgtes ulovlige adfærd lidt et økonomisk tab, der på baggrund af et forsjgtigt skøn kan opgøres til kr. Idet sagsøgers omsætning i a] væsentlighed udgør salg af reservedele, kan sagsøgers samlede overskudsgrad anvendes ved etstatningsopgørelsen i stedet for en decideret omkostningsallokering. Sagsøgers omkostninger ville ikke have været tilsvarende større. Der tages ved erstatningsopgørelsen ikke hensyn til, at sagsøgtes overskudsgrad formentligt ville have været større i fravær af sagsøgtes markedsmisbrug. Der tages ved erstatningsopgørelsen heller ikke hensyn til følgetab i form afmindre værdi af virksomheden o.lign. Erstatningskravet skal som følge af dets beskaffenhed i medfør af rentelovens 8. stk. 2,jf. 3, stk. 5, tillægges renter i overensstemmelse med sagsøgers påstand, idet særlige forhold begrunder dette, jf. U.200S.2171H, og den anvendte opgørelsesrnåde på ingen måde er ugunstig for sagsøgte. Sagsøgte har navnlig gjort følgende gældende: Ansvarsgrundlag SMCs påståede overtrædelse afkonkurrenceloven udgør ikke en så kvalificeret overtrædelse, at Konkurrencerådets afgørelse i sig selv skulle udgøre det tilstrækkelige ansvarsgnmdlag for det af TW A påståede erstatningskrav. Hertil måtte i hvert fald kræves en påvisning af. at SMC subjektivt havde tilstræbt en ekskluderende virkning målrettet mod at fratage TWA en omsætning eller med rimelighed have forudset en sådan virkning. SMCs forhandlere og reparatører ville selv uden rabatten fortsat have købt størstedelen af deres reservedele fra SMC. Rabatten havde til formål at belønne reparatører, hvis indkøb var stabile, idet det af omkostningsm~ssige grunde var i SMCs interesse, at salget af reservedele forblev stabilt. Sædvanlige, omkostningsrelaterede rabatformer er ikke retsstridige. At SMC med rimelighed betragtede sin rabatfonn som lovlig, støttes da også afgørende af, at S0K ikke har fundet anledning til at tiltale SMC for overtrædelse af loven. SMCs påståede overtrædelse afkonkurrenceloven er ikke af en sådan grovhed, at der skulle være anledning til at lempe beviskravene til de øvrige erstatningsbetingelser. 13es~etinteresse

8 Side 8/10 TWA er ikke beskyttelsesobjekt i relation til Konkurrencelovgivningen, idet der ingen som helst offentlig interesse er i at beskytte konkujtentemes, herunder TW As, indtjening som sådan. SMCs rabatordning sænkede priserne for SMCs kunder og dermed i sidste instans forbrugerne. Der er ingen offentlig interesse i, at SMC generelt undlader at yde rabat til sine kunder og dermed kræver højere priser. Konkurrencestyreisens afgørelse er ikke alene begrundet med en påstået ekskluderende virkning, men tillige med at SMC har overtrådt konkuuenceloven ved at diskriminere mellem sine egne kunder. I det omfang der forligger en overtrædelse begrundet i dette forhold, kan en evt. skadevirkning ikke være relevant for TW A. Kausalitet og adækvans Der er ikke dokumenteret nogen årsagsforbindelse mellem SMCs rabatordning og det aftw A påståede tab. I relation til et erstatningskrav i denne sag kræves dokumentation for den konkret afskæiiilende effekt. Det kan ikke på baggnmd af Konkurrencerådets afgørelse konkluderes, at sagsøgtes adfærd nødvendigvis har medført, at sagsøgte på ulovlig vis har holdt TW A og de øvrige konkurrenter ude fra en væsentlig del af markedet, eller lægges til grund, at den konkurrencebegrænsende hensigt også har haft de ønskede konsekvenser i markedet. TWA må på selvstændigt grundlag dokumentere årsagsforbindelse, og dette er ikke sket. Der er en så væsentlig forskel på parternes forretningsform og kundeunderlag, at der ikke er nogen rimelig grund til at antage, at anvendelse af den omstridte rabatordning i perioden medførte, at TW A blev udelukket :fra leverancer, der uden rabatten måtte antages at have fundet sted i denne periode. Kundernes bevæggrunde til at foretrække indkøb af reservedele hos SMC frem for hos TWA var ikke knyttet til rabatordningen, men til en række andre forhold, herunder SMCs integrerede bestillings- og lagerstyringssystem, lagerføring af et komplet program af reservedele, dag-til-dag levering, rådgivning mv. Bevis for kausalitet måtte baseres på en fuldstændig og rimeligt dokumenteret beskrivelse aftw As forretning før, under og efter den nævnte periode. En sådan komparativ beskrivelse mangler, og TW A har - trods opfordring - end ikke fremlagt regnskaber for perioden før og efter den omstridte rabatordning, der kunne iddicere, at rabatten medførte et fald i TW As omsætning. At SMCs andel af markedet for salg af originale reservedele uden anvendelse af den omstridte rabat ville va.."'1"e faldet :fra 77 % til 50 % er grebet ud af luften. Havde der været kausalitet, ville TW As omsætning ceteris paribus have været omkring 3,9 mio. kr_ højere både i årene før og efter rabat-ordningen. TWA har intet anført, der dokumenterer en sådan omsæ1ningsændring. Tab

9 Side 9110 Den valgte opgørelsesform for tab er helt spekulativ. TW As anbringende om, at SMCs andel af markedet for originale reservedele uden anvendelse af den omstridte rabat ville være faldet fra 77 pet. til SO pet. bygger på en forudsætning om, at de uafhængige leverandører uden rabatten ville have over~ taget en markedsandel, der svarer til 3S pet. af SMCs salg af reservedele til de autoriserede forhandlere og reparatører og - da en del salg er bundet - en endnu større andel af det ikke bundne salg. En nærmere beregning vil vise at forudsætningen svarer til, at de autoriserede forhandlede skulle beslutte sig for at lægge over halvdelen af deres køb hos alternative leverandører. Det er udokumenteret og direkte usandsynligt, at de uafhængige leverandører, in~ klusiv TWA, skulle kunne have overtaget en så stor andel af SMCs salg, blot fordi SMC ikke havde ydet den omstridte rabat på gennemsnitligt 6-7 pet. Rettens begrundelse og afgørelse Sagsøgers opgørelse af sit tab som følge af sagsøgtes misbrug af dominerende stilling på markedet for originale Skoda reservedele i Danmark er baseret på en antagelse om, at sagsøgtes markedsandel uden misbruget ville være faldet fra 77 pet. til 50 pct.. og at en forholdsmæssig del af den tabte markedsandel ville være tilfaldet sagsøger. Sagsøgers opgørelse af tabet er ikke underbygget. Der foreligger hverken faktiske data eller beregninger efter kvalificerede økonomiske beregningsmetoder, der giver holdepunkter for at lægge sagsøgers opgørelse til grund. Der er endvidere ikke faste holdepunkter for at antage, at sagsøgers markedsandel, såfremt misbruget ikke havde fundet sted, ville være steget forholdsmæssigt. Tage Winthers forklaring om, at han kunne levere væsentligt billigere end sagsøgte er ikke understøttet afprisoplysninger. Afvidneforklaringernefra kunderne fremgår desuden, at prisen ikke var eneafgørende i valget af leverandør, men blot indgik som en af flere parametre. Uanset at beviskravene vedrørende tabet efter sagens omstændigheder måtte være lempelige. findes det således ikke godtgjort, at der er lidt et tab. Allerede af denne grund bliver sagsøgte at frifinde. For så vidt angår fastsættelsen af sagens omkos1ninger, der vedrører udgiften til advokatbistand, har retten lagt vægt på sagens genstand, karakter og udfald. Hovedforhandlingen har strakt sig over 1 Y2 dag. Thi kendes for ret: Sagsøgte Skandinavisk Motor Co. AIS frifindes. t sagsomkostninger skal sagsøger T.W. Autodele (Forlaget Mercy ApS) inden 14 dage betale kr. til sagsøgte.

10 Side IO/IO Birgitte Grønborg Juul dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Glostrup, den 17. november dmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Klage over Pradan Auto Import A/S

Klage over Pradan Auto Import A/S Klage over Pradan Auto Import A/S Journal nr. 3/1120-0100-1129/FI/LPML Rådsmødet d. 31. august 2005 Resumé 1. Tage Winther, indehaver af T.W. Autodele, klagede d. 11. juni 2004 til Konkurrencestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025796 (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune (selv) Den 15. februar

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet

1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet 1998-12-22: T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet»År 1998, den 22. december afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-110.215, T.W. Auto Dele ctr. Konkurrencerådet sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

DOM RETTEN I GENTOFTE. Udskrift af dombogen

DOM RETTEN I GENTOFTE. Udskrift af dombogen RETTEN I GENTOFTE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 5. maj 2006 i sag nr. BS 18/2005: Københavns Kommune Bygningsområdet Udannelses- og ungdomsforvaltningen Islands Brygge 37 2300 København S mod Peter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

S/H-dom af 15. januar 2015 Cheminova mod Akzo Nobel. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen

S/H-dom af 15. januar 2015 Cheminova mod Akzo Nobel. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen S/H-dom af 15. januar 2015 Cheminova mod Akzo Nobel Partner, advokat Peter Stig Jakobsen 2 Erstatningssagens baggrund Kommissionens beslutning af 19. januar 2005 Akzo Nobel har deltaget i kartel om priser,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)).

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). D O M Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). 6. afd. nr. B-3221-14: Foreningen Euro-Mediterranean

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aüisning Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrence- Forbrugerstyrelsens afgørelser af 13. januar 2009 (bilag 1) og

Aüisning Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrence- Forbrugerstyrelsens afgørelser af 13. januar 2009 (bilag 1) og Side 10/15 Ad påstand 3 om konkurrencelovens 14 Aüisning Påstanden er reelt et anbringende til støtte for, at Konkurrence- 0g Forbrugerstyrelsens afgørelse af 13. januar 2009 (bilag 1) og 14. marts 2012

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere