Retten i Glostrup. Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Glostrup. Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007:"

Transkript

1 Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007: T. W. Autodele ApS (Forlaget Mercy ApS) Vedøvej Kolind mod Skandinavisk Motor Co. AJS Skoda Park Alle Brøndby Per Randløv Petersen og Helle Brasch har medvirket som sagkyndige dommere i denne sag. Sagens baggrund og parternes pastande Sagen vedrører sagsøger T. W. Autodele ApS's (TW A) erstatningskrav som følge af sagsøgte Skandinavisk Motor Co- AIS's (SMC) misbrug af dominerende stilling på markedet for reservedele til biler af mærket Skoda. TW A er ko~enttilsmc. Sagsøgerens påstand er betaling af kr. med tillæg af procesrente af kr. fra den 31. december 2002, af663.ss9 kr. fra den 31. december 2003 og af kr. fra den 31. december 2004 til betaling sker. Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært betaling af et efter rettens skøn fastsat mindre beløb med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Oplysningerne i sagen På baggrund af en klage fra Tage Winther fastslog Konkurrencerådet den 31_ august 2005, at Pradan Auto Import AJS (nu Skandinavisk Motor Co. NS) i perioden 1. januar 2002 til 17. september 2004 i strid med konkurrencelovens 11 ved anvendelsen af en loyalitetsrabat med det formål at holde konkurrenter ude af markedet har misbrugt sin dominerende stilling på. det danske matked fot" originale reservedele til biler afmærket Skoda. Konklusionen af Konkurrencerådets afgørelse er sålydende: "Pradan har en meget stærk, dominerende stilling på det relevante marked.. Dels i lcraft af deres markedsandel. dejs i kraft af deres samhandelsforhold og status som autorisationsgiver til en meget stor del af deres potentielle kunder_

2 Side 2/10 Pradan har udviklet og opereret et rabatsystem, som har haft til tannai at fastholde deres markedsandel og dermed holde evl konkurrenter ude at markedet. Rabatsystelllet er købsmålsbestemt og er baseret på Pradans årlige salg af reservedele fordelt på antallet af indregistrerede Skoda.-biler i Danmm gennem de seneste fem år. Her er de solgte reservedelskvoter fordelt på de enkelte reparatører. Rabatsystemet præmierer herefter de reparatører, der indkøber en sådan mængde, at Pradans stilling på markedet fastholdes. De reparatøter, der ikke indkøber en sådan mængde, skal øge deres indkøb året efter, for at kvalificere sig til rabatten. Opnås købsmålet., belønnes man udover købsmålsrabatten med muligheden for "ekstrarabat" og; "merkøbsrabat". Disse rabatter er ikke i sig selv ulovlige; men deres betydning for loyalitetsvirkningen af den 11- lovlige købsmålsrabat. sk.al medtages i vurderingen. Den samlede rabat, som købsmålets opnåelse og evt. ekstrarabat og merkøbsrabat udløser, er af en 5ådan størrelse, at det ikke er realistisk for kod:k.urtenter at kunne ko.nkurrere på margina1køb. En helt ny markedsaktør skal således med det samme overtage hele salget Det er ikke realistisk på et nonnalt marked - og slet ikke på et marked hvor aftagerne er så bundet til konkurrenten som tilfældet er med autoriserede reparatører og bilimportører. At overtage hele salget umuliggøres yderligere af, at reparatørerne er forpligtede til at indkøbe reservedele fra importøren til billg ved reparationer dækket af garanti, gratis service og tilbagekaldelser. Pradans rabatsystem har således haft til foiroål at fastholde Pradans markedsandel, og holde nye aktører ude af markedet. Det kan konkludere5, at Pradan. Auto Import AJS (nu Skandinavisk Motor Co. AJS) har misbrugt selskabets dominerende stilling, jf. konkurreneelovens 11, på markedet for originale Skoda-reservedele ved anvendelse af en række ikke-omkostningsbetingede rabatfonner. Misbrugets formål har været at fastholde Pradan Auto Import AJS' meget store, dominerende markedsandel, ved at lukke for tilgangen til markedet for alternative reservedelsieverandører." Konkurrencerådets afgørelse er ikke rettidigt indbragt for Konkurrenceankenævnet. I forbindelse med en prøvelse af spørgsmålet om henvisning til Søog Handelsretten har østre Landsret ved kendelse af 4. januar 2007 fastslået, at Konkurrencerådets afgørelse af 31. august 2005 er endelig, således at domstolene jkke i forbindelse med erstatningssøgsmålet kan efterprøve denne afgørelse. Den 21. maj 2007 meddelte Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, at efterforskningen mod Skandinavisk Motor Co. ApS indstilles i medfør afretspleje10vens 749, stk. 2, idet der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået, jf. retsplejelovens 742, stk. 2. Ved påkravsskrivelse af 6. juli 2006 gjorde sagsøger et erstatningskrav gæl-

3 Side 3/10 dende mod sagsøgte for tab af mistet omsætning som følge af konkurrencelovsovertrædelsen. Sagsøger har opgjort sit tab således: Det samlede marked i perioden pr. år (baseret på Konkurrencerådets opgørelse for 2003): kr. For perioden : 52. ls9.862 kr. Sagsøgtes markedsandel heraf (baseret på Konkurrencerådets opgørelse til 77,4 pet. for 2003): 77 pet. Sagsøgtes markedsandel, hvis misbruget ikke havde fimdet sted (baseret på sagsøgers skøn): 50 pet. Sagsøgers faktiske markedsandel i de tre år (baseret på sagsøgers arsrapporter og Konkurrencerådets opgørelser): 5,03 pet. Sagsøgers skønnede markedsandel, hvis misbruget ikke havde fundet sted (baseret på en proportional fordeling mellem de øvrige markedsdeltagere i forhold til den antagne faktiske markedsandel): 10,93 pc!. Sagsøgers mistede omsætning i misbrugsperioden udgør herefter: 2002: kr. 2003: kr. 2004: Ja. Sagsøgers overskudsgrad i henhold til realiseret salg de pågældende år, jf. årsrapporter. udgør herefter: 2002: pet. 2003: 17.07pct 2004: pet. Sagsøgers mistede avance i misbrugsperioden er herefter. 2002: kr. 2003: 663.j59 kr. 2004: kr. I alt: kr. Sagsøgte afviste kravet ved brev af 17. juli Der er fremlagt sagsøgers katalog over Skoda-reservedeJe samt kundelister for såvel sagsøger som sagsøgte. Endvidere er fremlagt sagsøgers årsrapporter for Endelig er fremlagt brev af 19. august 2008 fra en kunde hos sagsøger. M brevet fremgår, at der hos sagsøger efter kundens opfattelse var bedre avance og hurtigere levering, end man havde været vant til som autoriseret leverandør- Forklaringer Tage Winther har forklaret bl.a., at han har drevet virksomhed med salg af reservedele til Skoda siden Han solgte virksomheden i Han im-

4 Side 4/10 porterede originale Skoda-reservedele på baggrund af aftaler direkte med producenterne, der leverer til Skoda-fabrikkeme, og han kunne derfor købe og sælge delene mere fordelagtigt end sagsøgte, der skulle betale avance til Skoda-fabrikkeme. Hans kunder var primært Skoda-forhandlere, der ikke længere var autoriserede. Han yjlle gerne ind på markedet hos de autoriserede forhandlere, og det lykkedes også for så vidt angår en forhandler, J.H. Auto i Valby. der var hans største kunde. Han har oplevet mange hindringer fra sagsøgte, som sad på over 90 pct. afmarkedet for så vidt angår de autoriserede forhandlere_ Sagsøgtes købsmålsrabat1er betød en nedgang i hans omsætning og gjorde det umuligt for ham at komme ind på markedet, og han klagede derfor til konkurrencemyndighedeme. Omsætningsnedgangen til J.H. Auto var på ca kr- Der var stort set kun ham og sagsøgte på markedet for Skoda-reservedele i Danmark. Han solgte dog også reservedele til andre grossister, bl.a. Mekonomen. Han havde også andre autoriserede forhandlere som kunder, men dem mistede han igen. Han mener. det var, fordi de frygtede, at sagsøgte ville fyre dem. Han mener, sagsøgtes købsmålsrabat var rettet direkte mod ham som den eneste reelle konkurrent. Salg af reservedele var sagsøgtes guldæg. Efter at købsmålsrabatten var ophævet, genvandt han ikke sin omsætning fra før. Han behøvede ikke ligge inde med sjældne varenumre, roen han var lagerførende på alle de relevante varenuidre, også flere end angivet i det fremlagte katalog. Han leverede også alternative dele fra Kina. J perioden steg hans omsæ1ning fra salg til de fyrede Skoda-forhandlere, men han gik. glip af salg til de autoriserede forhandlere. Han ville have kunnet efterkomme en større efterspørgsel uden øgede omkostninger. Hans priser var pct. lavere end sagsøgtes. Han havde flere kunder, end det fremgår af den fremlagte kundeliste, men han ønskede ikke udlevere de autoriserede forhandlere ved at angive dem på hjemmesiden- Hans salg kunne i princippet godt opdeles på autoriserede og uautoriserede kunder, men en sådan er ikke fremlagt. Hans lagerbeholdning havde en værdi på ca. 1,6 mio. kr- I{jm Sko'Vgaard Rasmussen har forklaret bla., at han er administrerende direktør i Seanctinavisk Motor Co AJS, der i 1999 overtog Pradan Auto Import AJS. SMC importerer bl.a Skoda og driver også detailsalg. Skoda udgør ca. 15 pet. afvirksombedens samlede omsætning. SMC sælger kun reservedele til autoriserede servicepartnere, der dels selv anvender delene, dels videresælger til private eller uautoriserede værksteder. SMC og servicepartnerne er gensidigt afhængige afhhlållden. Servieepartnere er forpligtede til at opfylde en række krav, herunder investering i udstyr mv. Omvendt understøtter SMC servicepartnemes salg. SMC har interesse i, at det går godt for servicepartneme, fordi det er dem, der skaber salget. Kun de autoriserede servicepartnere kan udføre garantiarbejde, reklamationsarbejde og tilbagekaldsarbejde. Typisk har de autoriserede værksteder kontakt til bilerne de første 4Y2-5 år- Herefter er ejeme :n:tindre indstillet på at ofre originale komponenter på bilerne. SMC sæ1ger originale reservedele og i et vist omfang også uoriginale reservedele. SMC må have alle reservedele og må derfor have en stor lagerbeholdning, svarende til ca varenumre til en værdi af

5 Side 5/10 ca. 15 mio. kr. Han mener ikke, det kan passe, at TWA er lagerførende i varenwnre med en varelagerværdi på kun ca. 1,6 mio. SMC har mange konkurrenter på levering af reservedele. Servicepartnere er forpligtede til at købe 30 pet. af deres forbrug hos SMC som importør. Af de frie leverancer købes en del hos SMC. Resten købes hos FTZ, Mekonomen, i udlandet eller ved direkte salg uden om importøren. Han kan hverken be- eller afkræfte Konkurrencerådets opgørelse af markedet til 65 mio. kr. Det er korrekt, som angivet i Konkurrencerådets afgørelse, at SMCs omsætrring af Skod a-reservedele i Danmark i 2003 var ca. 51. mio. kr. SMC tilbyder kunderne en række attraktive servicefordele, bl.a. dag-til-dag-levering, effektiv automatisk lagerstyring via edb, der begrænser kundernes administratiodsog lageromkostninger, tilbagekøbsrutiner og produktsikkerhed. SMCs priser har ligget nogenlunde stabilt gennem årene. Servicepartneme køber ca pet. af deres reservedele hos SMC. J dag yder SMC en flad rabat på 4~ pet. Der er ikke længere tale om en købsmalsrabat. Der var ingen ændring i købsmønstret, da købsmålsrabatten blev ophævet. J.H. Auto er kunde hos SMC. Kundens køb har været konstant, bortset fra et dyk i 2004, der skyldtes et fald i bilsalget. Under perioden med købsmålsrabat ydede SMC samlet en rabat på ca. 6 pet., svarende til ca. 3 mio. kr. pr. år. Den enkelte forhandler kunne opnå en højere rabatprocent, men ikke alle forhandlere nåede dereskøbsmål. Statsautoriseret revisor Børge Hove har forklaret bl.a., at han har været revisor for sagsøger. Han har ikke lavet tabsopgørelsen og har ikke verificeret tallene. Ifølge tabsopgørelsen er der foretaget en forholdsmæssig fordeling i forhold til markedsandelen af den skønnede tabte omsætning på 27 pet. Han kan ikke se, om sagsøger burde have haft en større del af de 27 pet. end beregnet. Han mener, det opgjorte tab burde have været ansat højere, idet sagsøgers faste omkostninger ti1lagerkapacitet, bogholderi og salg ikke ville være steget som følge af en øget omsætning. I stedet for at tage at tage udgangspunkt i nettoavancen ville det derfor have været rigtigere at tage udgangspunkt i bruttoavancen og fratrække et beløb på ca " kr. til de faste omkostninger. Da Tage Winther solgte TW A, udgjorde goodwill95 pet. afprisen. Prisen ville have været større, hvis omsætningen havde været større. Omsætningen for 2005 var kr. Omsætningen for 2004 var kr. Omsætningen steg fra den 17. september 2004 til den 31. december 2004 og udgjorde i perioden kr. Lars Bøg, Roskilde Bilcenter NS, har forklaret bl.a., at virksomheden sæl w ger og servicerer Skoda-biler primært til private. Virksomheden køber primært reservedele hos SMC. Virksomheden køber hver dag. I alt købes tor ca. 1,5 mio. kr. pr. år. Købene hos Pradan skete dengang via telefax, men sker nu via edb på baggrund af automatisk lagerstyring. Virksomheden servicerer primært biler de første 3-4 år og kun i mindre omfang ældre biler. Virksomheden køber også hos FTZ og Mekonomen, men primært til andre biler. Han kender TW A og har også foretaget to køb der i 2004, men det blev ikke til mere. Virksomhedens købsmønster har ikke ændret sig på

6 Side 6/10 grund afkøbsmålsrabatten, eller da denne blev ophævet Det er bekvemt at handle hos SMC, og leveringssikkerheden er stor. Prisen spiller en rolle, men også sortiment og leveringssikkerhed er vigtig. Virksomheden ønsker ikke at have et stort lager. Virksomheden opnåede sine købsmål i 2 af årene. Jem Iversen, Næstved Autocenter AIS, har forklaret bl.a., at virksomheden driver salg af og værksted for Skoda. Værkstedsdelen udgør en væsentlig del af omsætningen. Virksomheden køber en del reservedele hos SMC, men køber også hos lokale grossister, hel'ullder FTZ og Mekonomen. FTZ er placeret i rnerornrådet og handler også hos dem. Virksomheden har fået mailingliste fra TW A, men har ikke handlet der. Virksomheden har aldrig fået besøg fra TW A. Prisen er ikke eneafgørende. Det er også vigtigt at kunne have til 'tro til, at leverandøren bliver på markedet bl.a. af hensyn til produktansvaret. SMC foretager også natlevering. Det kan ikke betale sig at shoppe rundt mellem leverandørerne. Han skifter ikke leverandør, fordi han modtager en mailingliste. Virksomheden har en prismæssigt god aftale med SMC, der også leverer alternative dele. Indkøbsmønstret har ikke ændret sig de senere år. I årene handlede virksomheden hos Pradan og nåede sine købsmål. Parternes synspunkter Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med anbringenderne i deres påstandsdokwnenter, som er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen. Sagsøger har navnlig gjort følgende gældende: Sagsøgtes markedsadfærd var i strid med konkurrenceloven, idet sagsøgtes rabatsystem udgjorde et ulovligt misbrug af sagsøgtes dominerende stilling. Konkurrencerådet har fastslået, at sagsøgtes markedsadfærd var ulovlig. Afgørelsen er endelig og skal lægges uprøvet til grund Wlder denne sag. En konstateret overtrædelse af konkurrenceloven udgør en erstatningspligtpådragende handling og dermed et tilstrækkeligt ansvarsgrundlag, idet over ~delse af konkurrenceregleme udgør en overtrædelse af en offentligretlig forskrift og dermed en culpøs handling. Det af sagsøgte anvendte rabatsystem havde et culpøst formål, idet formålet var at holde konkuuenteme - heriblandt sagsøger - ude af markedet. EF -domstolen har anført, at selve den omstændighed, at der et begået en overtrædelse af fællesskabsretten, kan være tilstrækkelig til at bevise, at der foreligger en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse, og den danske konkurrencelov skal anvendes i overensstemm melse med de EU-retlige konkurrenceregier. Der er ikke helt ekstraordinære omstændigheder til stede i denne sag, som kan begrunde, at en lovovertrædelse ikke er erstatningspådragende handling. Sagsøgtes ulovlige markedsadfærd har holdt de øvrige markedsdeltagere

7 Sjde 7/10 delvist ude af markedet, hvorfor 1cravet om årsagssammenhæng dermed er opfyldt. Det var stort set umuligt for konl'uitenteme - heriblandt sagsøger - at komme til at levere til køberne, selvom fx sagsøger var billigere end sagsøgte uden rabatten for identiske produkter. Rabatten havde til formål at sikre, at køberne dækkede hele eller langt størstedelen af deres indkøbsbehov hos sagsøgte, og at den konkurrenceudsatte del af markedet dermed blev aflukket. Det var sagsøgtes hensigt med sin adfærd at holde de andre konkurrenter - heriblandt sagsøger - ude af markedet, hvorfor kravet om adækvans denned er opfyldt. Sagsøger har som følge af sagsøgtes ulovlige adfærd lidt et økonomisk tab, der på baggrund af et forsjgtigt skøn kan opgøres til kr. Idet sagsøgers omsætning i a] væsentlighed udgør salg af reservedele, kan sagsøgers samlede overskudsgrad anvendes ved etstatningsopgørelsen i stedet for en decideret omkostningsallokering. Sagsøgers omkostninger ville ikke have været tilsvarende større. Der tages ved erstatningsopgørelsen ikke hensyn til, at sagsøgtes overskudsgrad formentligt ville have været større i fravær af sagsøgtes markedsmisbrug. Der tages ved erstatningsopgørelsen heller ikke hensyn til følgetab i form afmindre værdi af virksomheden o.lign. Erstatningskravet skal som følge af dets beskaffenhed i medfør af rentelovens 8. stk. 2,jf. 3, stk. 5, tillægges renter i overensstemmelse med sagsøgers påstand, idet særlige forhold begrunder dette, jf. U.200S.2171H, og den anvendte opgørelsesrnåde på ingen måde er ugunstig for sagsøgte. Sagsøgte har navnlig gjort følgende gældende: Ansvarsgrundlag SMCs påståede overtrædelse afkonkurrenceloven udgør ikke en så kvalificeret overtrædelse, at Konkurrencerådets afgørelse i sig selv skulle udgøre det tilstrækkelige ansvarsgnmdlag for det af TW A påståede erstatningskrav. Hertil måtte i hvert fald kræves en påvisning af. at SMC subjektivt havde tilstræbt en ekskluderende virkning målrettet mod at fratage TWA en omsætning eller med rimelighed have forudset en sådan virkning. SMCs forhandlere og reparatører ville selv uden rabatten fortsat have købt størstedelen af deres reservedele fra SMC. Rabatten havde til formål at belønne reparatører, hvis indkøb var stabile, idet det af omkostningsm~ssige grunde var i SMCs interesse, at salget af reservedele forblev stabilt. Sædvanlige, omkostningsrelaterede rabatformer er ikke retsstridige. At SMC med rimelighed betragtede sin rabatfonn som lovlig, støttes da også afgørende af, at S0K ikke har fundet anledning til at tiltale SMC for overtrædelse af loven. SMCs påståede overtrædelse afkonkurrenceloven er ikke af en sådan grovhed, at der skulle være anledning til at lempe beviskravene til de øvrige erstatningsbetingelser. 13es~etinteresse

8 Side 8/10 TWA er ikke beskyttelsesobjekt i relation til Konkurrencelovgivningen, idet der ingen som helst offentlig interesse er i at beskytte konkujtentemes, herunder TW As, indtjening som sådan. SMCs rabatordning sænkede priserne for SMCs kunder og dermed i sidste instans forbrugerne. Der er ingen offentlig interesse i, at SMC generelt undlader at yde rabat til sine kunder og dermed kræver højere priser. Konkurrencestyreisens afgørelse er ikke alene begrundet med en påstået ekskluderende virkning, men tillige med at SMC har overtrådt konkuuenceloven ved at diskriminere mellem sine egne kunder. I det omfang der forligger en overtrædelse begrundet i dette forhold, kan en evt. skadevirkning ikke være relevant for TW A. Kausalitet og adækvans Der er ikke dokumenteret nogen årsagsforbindelse mellem SMCs rabatordning og det aftw A påståede tab. I relation til et erstatningskrav i denne sag kræves dokumentation for den konkret afskæiiilende effekt. Det kan ikke på baggnmd af Konkurrencerådets afgørelse konkluderes, at sagsøgtes adfærd nødvendigvis har medført, at sagsøgte på ulovlig vis har holdt TW A og de øvrige konkurrenter ude fra en væsentlig del af markedet, eller lægges til grund, at den konkurrencebegrænsende hensigt også har haft de ønskede konsekvenser i markedet. TWA må på selvstændigt grundlag dokumentere årsagsforbindelse, og dette er ikke sket. Der er en så væsentlig forskel på parternes forretningsform og kundeunderlag, at der ikke er nogen rimelig grund til at antage, at anvendelse af den omstridte rabatordning i perioden medførte, at TW A blev udelukket :fra leverancer, der uden rabatten måtte antages at have fundet sted i denne periode. Kundernes bevæggrunde til at foretrække indkøb af reservedele hos SMC frem for hos TWA var ikke knyttet til rabatordningen, men til en række andre forhold, herunder SMCs integrerede bestillings- og lagerstyringssystem, lagerføring af et komplet program af reservedele, dag-til-dag levering, rådgivning mv. Bevis for kausalitet måtte baseres på en fuldstændig og rimeligt dokumenteret beskrivelse aftw As forretning før, under og efter den nævnte periode. En sådan komparativ beskrivelse mangler, og TW A har - trods opfordring - end ikke fremlagt regnskaber for perioden før og efter den omstridte rabatordning, der kunne iddicere, at rabatten medførte et fald i TW As omsætning. At SMCs andel af markedet for salg af originale reservedele uden anvendelse af den omstridte rabat ville va.."'1"e faldet :fra 77 % til 50 % er grebet ud af luften. Havde der været kausalitet, ville TW As omsætning ceteris paribus have været omkring 3,9 mio. kr_ højere både i årene før og efter rabat-ordningen. TWA har intet anført, der dokumenterer en sådan omsæ1ningsændring. Tab

9 Side 9110 Den valgte opgørelsesform for tab er helt spekulativ. TW As anbringende om, at SMCs andel af markedet for originale reservedele uden anvendelse af den omstridte rabat ville være faldet fra 77 pet. til SO pet. bygger på en forudsætning om, at de uafhængige leverandører uden rabatten ville have over~ taget en markedsandel, der svarer til 3S pet. af SMCs salg af reservedele til de autoriserede forhandlere og reparatører og - da en del salg er bundet - en endnu større andel af det ikke bundne salg. En nærmere beregning vil vise at forudsætningen svarer til, at de autoriserede forhandlede skulle beslutte sig for at lægge over halvdelen af deres køb hos alternative leverandører. Det er udokumenteret og direkte usandsynligt, at de uafhængige leverandører, in~ klusiv TWA, skulle kunne have overtaget en så stor andel af SMCs salg, blot fordi SMC ikke havde ydet den omstridte rabat på gennemsnitligt 6-7 pet. Rettens begrundelse og afgørelse Sagsøgers opgørelse af sit tab som følge af sagsøgtes misbrug af dominerende stilling på markedet for originale Skoda reservedele i Danmark er baseret på en antagelse om, at sagsøgtes markedsandel uden misbruget ville være faldet fra 77 pet. til 50 pct.. og at en forholdsmæssig del af den tabte markedsandel ville være tilfaldet sagsøger. Sagsøgers opgørelse af tabet er ikke underbygget. Der foreligger hverken faktiske data eller beregninger efter kvalificerede økonomiske beregningsmetoder, der giver holdepunkter for at lægge sagsøgers opgørelse til grund. Der er endvidere ikke faste holdepunkter for at antage, at sagsøgers markedsandel, såfremt misbruget ikke havde fundet sted, ville være steget forholdsmæssigt. Tage Winthers forklaring om, at han kunne levere væsentligt billigere end sagsøgte er ikke understøttet afprisoplysninger. Afvidneforklaringernefra kunderne fremgår desuden, at prisen ikke var eneafgørende i valget af leverandør, men blot indgik som en af flere parametre. Uanset at beviskravene vedrørende tabet efter sagens omstændigheder måtte være lempelige. findes det således ikke godtgjort, at der er lidt et tab. Allerede af denne grund bliver sagsøgte at frifinde. For så vidt angår fastsættelsen af sagens omkos1ninger, der vedrører udgiften til advokatbistand, har retten lagt vægt på sagens genstand, karakter og udfald. Hovedforhandlingen har strakt sig over 1 Y2 dag. Thi kendes for ret: Sagsøgte Skandinavisk Motor Co. AIS frifindes. t sagsomkostninger skal sagsøger T.W. Autodele (Forlaget Mercy ApS) inden 14 dage betale kr. til sagsøgte.

10 Side IO/IO Birgitte Grønborg Juul dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Glostrup, den 17. november dmægtig

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661 Post Danmark A/S (advokat Martin André Dittmer og advokat Søren Zink) mod Konkurrencerådet (Procedurefuldmægtig

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere