Retten i Glostrup. Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Glostrup. Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007:"

Transkript

1 Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. november 2008 i sag nr. BS 1-161/2007: T. W. Autodele ApS (Forlaget Mercy ApS) Vedøvej Kolind mod Skandinavisk Motor Co. AJS Skoda Park Alle Brøndby Per Randløv Petersen og Helle Brasch har medvirket som sagkyndige dommere i denne sag. Sagens baggrund og parternes pastande Sagen vedrører sagsøger T. W. Autodele ApS's (TW A) erstatningskrav som følge af sagsøgte Skandinavisk Motor Co- AIS's (SMC) misbrug af dominerende stilling på markedet for reservedele til biler af mærket Skoda. TW A er ko~enttilsmc. Sagsøgerens påstand er betaling af kr. med tillæg af procesrente af kr. fra den 31. december 2002, af663.ss9 kr. fra den 31. december 2003 og af kr. fra den 31. december 2004 til betaling sker. Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært betaling af et efter rettens skøn fastsat mindre beløb med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Oplysningerne i sagen På baggrund af en klage fra Tage Winther fastslog Konkurrencerådet den 31_ august 2005, at Pradan Auto Import AJS (nu Skandinavisk Motor Co. NS) i perioden 1. januar 2002 til 17. september 2004 i strid med konkurrencelovens 11 ved anvendelsen af en loyalitetsrabat med det formål at holde konkurrenter ude af markedet har misbrugt sin dominerende stilling på. det danske matked fot" originale reservedele til biler afmærket Skoda. Konklusionen af Konkurrencerådets afgørelse er sålydende: "Pradan har en meget stærk, dominerende stilling på det relevante marked.. Dels i lcraft af deres markedsandel. dejs i kraft af deres samhandelsforhold og status som autorisationsgiver til en meget stor del af deres potentielle kunder_

2 Side 2/10 Pradan har udviklet og opereret et rabatsystem, som har haft til tannai at fastholde deres markedsandel og dermed holde evl konkurrenter ude at markedet. Rabatsystelllet er købsmålsbestemt og er baseret på Pradans årlige salg af reservedele fordelt på antallet af indregistrerede Skoda.-biler i Danmm gennem de seneste fem år. Her er de solgte reservedelskvoter fordelt på de enkelte reparatører. Rabatsystemet præmierer herefter de reparatører, der indkøber en sådan mængde, at Pradans stilling på markedet fastholdes. De reparatøter, der ikke indkøber en sådan mængde, skal øge deres indkøb året efter, for at kvalificere sig til rabatten. Opnås købsmålet., belønnes man udover købsmålsrabatten med muligheden for "ekstrarabat" og; "merkøbsrabat". Disse rabatter er ikke i sig selv ulovlige; men deres betydning for loyalitetsvirkningen af den 11- lovlige købsmålsrabat. sk.al medtages i vurderingen. Den samlede rabat, som købsmålets opnåelse og evt. ekstrarabat og merkøbsrabat udløser, er af en 5ådan størrelse, at det ikke er realistisk for kod:k.urtenter at kunne ko.nkurrere på margina1køb. En helt ny markedsaktør skal således med det samme overtage hele salget Det er ikke realistisk på et nonnalt marked - og slet ikke på et marked hvor aftagerne er så bundet til konkurrenten som tilfældet er med autoriserede reparatører og bilimportører. At overtage hele salget umuliggøres yderligere af, at reparatørerne er forpligtede til at indkøbe reservedele fra importøren til billg ved reparationer dækket af garanti, gratis service og tilbagekaldelser. Pradans rabatsystem har således haft til foiroål at fastholde Pradans markedsandel, og holde nye aktører ude af markedet. Det kan konkludere5, at Pradan. Auto Import AJS (nu Skandinavisk Motor Co. AJS) har misbrugt selskabets dominerende stilling, jf. konkurreneelovens 11, på markedet for originale Skoda-reservedele ved anvendelse af en række ikke-omkostningsbetingede rabatfonner. Misbrugets formål har været at fastholde Pradan Auto Import AJS' meget store, dominerende markedsandel, ved at lukke for tilgangen til markedet for alternative reservedelsieverandører." Konkurrencerådets afgørelse er ikke rettidigt indbragt for Konkurrenceankenævnet. I forbindelse med en prøvelse af spørgsmålet om henvisning til Søog Handelsretten har østre Landsret ved kendelse af 4. januar 2007 fastslået, at Konkurrencerådets afgørelse af 31. august 2005 er endelig, således at domstolene jkke i forbindelse med erstatningssøgsmålet kan efterprøve denne afgørelse. Den 21. maj 2007 meddelte Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, at efterforskningen mod Skandinavisk Motor Co. ApS indstilles i medfør afretspleje10vens 749, stk. 2, idet der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået, jf. retsplejelovens 742, stk. 2. Ved påkravsskrivelse af 6. juli 2006 gjorde sagsøger et erstatningskrav gæl-

3 Side 3/10 dende mod sagsøgte for tab af mistet omsætning som følge af konkurrencelovsovertrædelsen. Sagsøger har opgjort sit tab således: Det samlede marked i perioden pr. år (baseret på Konkurrencerådets opgørelse for 2003): kr. For perioden : 52. ls9.862 kr. Sagsøgtes markedsandel heraf (baseret på Konkurrencerådets opgørelse til 77,4 pet. for 2003): 77 pet. Sagsøgtes markedsandel, hvis misbruget ikke havde fimdet sted (baseret på sagsøgers skøn): 50 pet. Sagsøgers faktiske markedsandel i de tre år (baseret på sagsøgers arsrapporter og Konkurrencerådets opgørelser): 5,03 pet. Sagsøgers skønnede markedsandel, hvis misbruget ikke havde fundet sted (baseret på en proportional fordeling mellem de øvrige markedsdeltagere i forhold til den antagne faktiske markedsandel): 10,93 pc!. Sagsøgers mistede omsætning i misbrugsperioden udgør herefter: 2002: kr. 2003: kr. 2004: Ja. Sagsøgers overskudsgrad i henhold til realiseret salg de pågældende år, jf. årsrapporter. udgør herefter: 2002: pet. 2003: 17.07pct 2004: pet. Sagsøgers mistede avance i misbrugsperioden er herefter. 2002: kr. 2003: 663.j59 kr. 2004: kr. I alt: kr. Sagsøgte afviste kravet ved brev af 17. juli Der er fremlagt sagsøgers katalog over Skoda-reservedeJe samt kundelister for såvel sagsøger som sagsøgte. Endvidere er fremlagt sagsøgers årsrapporter for Endelig er fremlagt brev af 19. august 2008 fra en kunde hos sagsøger. M brevet fremgår, at der hos sagsøger efter kundens opfattelse var bedre avance og hurtigere levering, end man havde været vant til som autoriseret leverandør- Forklaringer Tage Winther har forklaret bl.a., at han har drevet virksomhed med salg af reservedele til Skoda siden Han solgte virksomheden i Han im-

4 Side 4/10 porterede originale Skoda-reservedele på baggrund af aftaler direkte med producenterne, der leverer til Skoda-fabrikkeme, og han kunne derfor købe og sælge delene mere fordelagtigt end sagsøgte, der skulle betale avance til Skoda-fabrikkeme. Hans kunder var primært Skoda-forhandlere, der ikke længere var autoriserede. Han yjlle gerne ind på markedet hos de autoriserede forhandlere, og det lykkedes også for så vidt angår en forhandler, J.H. Auto i Valby. der var hans største kunde. Han har oplevet mange hindringer fra sagsøgte, som sad på over 90 pct. afmarkedet for så vidt angår de autoriserede forhandlere_ Sagsøgtes købsmålsrabat1er betød en nedgang i hans omsætning og gjorde det umuligt for ham at komme ind på markedet, og han klagede derfor til konkurrencemyndighedeme. Omsætningsnedgangen til J.H. Auto var på ca kr- Der var stort set kun ham og sagsøgte på markedet for Skoda-reservedele i Danmark. Han solgte dog også reservedele til andre grossister, bl.a. Mekonomen. Han havde også andre autoriserede forhandlere som kunder, men dem mistede han igen. Han mener. det var, fordi de frygtede, at sagsøgte ville fyre dem. Han mener, sagsøgtes købsmålsrabat var rettet direkte mod ham som den eneste reelle konkurrent. Salg af reservedele var sagsøgtes guldæg. Efter at købsmålsrabatten var ophævet, genvandt han ikke sin omsætning fra før. Han behøvede ikke ligge inde med sjældne varenumre, roen han var lagerførende på alle de relevante varenuidre, også flere end angivet i det fremlagte katalog. Han leverede også alternative dele fra Kina. J perioden steg hans omsæ1ning fra salg til de fyrede Skoda-forhandlere, men han gik. glip af salg til de autoriserede forhandlere. Han ville have kunnet efterkomme en større efterspørgsel uden øgede omkostninger. Hans priser var pct. lavere end sagsøgtes. Han havde flere kunder, end det fremgår af den fremlagte kundeliste, men han ønskede ikke udlevere de autoriserede forhandlere ved at angive dem på hjemmesiden- Hans salg kunne i princippet godt opdeles på autoriserede og uautoriserede kunder, men en sådan er ikke fremlagt. Hans lagerbeholdning havde en værdi på ca. 1,6 mio. kr- I{jm Sko'Vgaard Rasmussen har forklaret bla., at han er administrerende direktør i Seanctinavisk Motor Co AJS, der i 1999 overtog Pradan Auto Import AJS. SMC importerer bl.a Skoda og driver også detailsalg. Skoda udgør ca. 15 pet. afvirksombedens samlede omsætning. SMC sælger kun reservedele til autoriserede servicepartnere, der dels selv anvender delene, dels videresælger til private eller uautoriserede værksteder. SMC og servicepartnerne er gensidigt afhængige afhhlållden. Servieepartnere er forpligtede til at opfylde en række krav, herunder investering i udstyr mv. Omvendt understøtter SMC servicepartnemes salg. SMC har interesse i, at det går godt for servicepartneme, fordi det er dem, der skaber salget. Kun de autoriserede servicepartnere kan udføre garantiarbejde, reklamationsarbejde og tilbagekaldsarbejde. Typisk har de autoriserede værksteder kontakt til bilerne de første 4Y2-5 år- Herefter er ejeme :n:tindre indstillet på at ofre originale komponenter på bilerne. SMC sæ1ger originale reservedele og i et vist omfang også uoriginale reservedele. SMC må have alle reservedele og må derfor have en stor lagerbeholdning, svarende til ca varenumre til en værdi af

5 Side 5/10 ca. 15 mio. kr. Han mener ikke, det kan passe, at TWA er lagerførende i varenwnre med en varelagerværdi på kun ca. 1,6 mio. SMC har mange konkurrenter på levering af reservedele. Servicepartnere er forpligtede til at købe 30 pet. af deres forbrug hos SMC som importør. Af de frie leverancer købes en del hos SMC. Resten købes hos FTZ, Mekonomen, i udlandet eller ved direkte salg uden om importøren. Han kan hverken be- eller afkræfte Konkurrencerådets opgørelse af markedet til 65 mio. kr. Det er korrekt, som angivet i Konkurrencerådets afgørelse, at SMCs omsætrring af Skod a-reservedele i Danmark i 2003 var ca. 51. mio. kr. SMC tilbyder kunderne en række attraktive servicefordele, bl.a. dag-til-dag-levering, effektiv automatisk lagerstyring via edb, der begrænser kundernes administratiodsog lageromkostninger, tilbagekøbsrutiner og produktsikkerhed. SMCs priser har ligget nogenlunde stabilt gennem årene. Servicepartneme køber ca pet. af deres reservedele hos SMC. J dag yder SMC en flad rabat på 4~ pet. Der er ikke længere tale om en købsmalsrabat. Der var ingen ændring i købsmønstret, da købsmålsrabatten blev ophævet. J.H. Auto er kunde hos SMC. Kundens køb har været konstant, bortset fra et dyk i 2004, der skyldtes et fald i bilsalget. Under perioden med købsmålsrabat ydede SMC samlet en rabat på ca. 6 pet., svarende til ca. 3 mio. kr. pr. år. Den enkelte forhandler kunne opnå en højere rabatprocent, men ikke alle forhandlere nåede dereskøbsmål. Statsautoriseret revisor Børge Hove har forklaret bl.a., at han har været revisor for sagsøger. Han har ikke lavet tabsopgørelsen og har ikke verificeret tallene. Ifølge tabsopgørelsen er der foretaget en forholdsmæssig fordeling i forhold til markedsandelen af den skønnede tabte omsætning på 27 pet. Han kan ikke se, om sagsøger burde have haft en større del af de 27 pet. end beregnet. Han mener, det opgjorte tab burde have været ansat højere, idet sagsøgers faste omkostninger ti1lagerkapacitet, bogholderi og salg ikke ville være steget som følge af en øget omsætning. I stedet for at tage at tage udgangspunkt i nettoavancen ville det derfor have været rigtigere at tage udgangspunkt i bruttoavancen og fratrække et beløb på ca " kr. til de faste omkostninger. Da Tage Winther solgte TW A, udgjorde goodwill95 pet. afprisen. Prisen ville have været større, hvis omsætningen havde været større. Omsætningen for 2005 var kr. Omsætningen for 2004 var kr. Omsætningen steg fra den 17. september 2004 til den 31. december 2004 og udgjorde i perioden kr. Lars Bøg, Roskilde Bilcenter NS, har forklaret bl.a., at virksomheden sæl w ger og servicerer Skoda-biler primært til private. Virksomheden køber primært reservedele hos SMC. Virksomheden køber hver dag. I alt købes tor ca. 1,5 mio. kr. pr. år. Købene hos Pradan skete dengang via telefax, men sker nu via edb på baggrund af automatisk lagerstyring. Virksomheden servicerer primært biler de første 3-4 år og kun i mindre omfang ældre biler. Virksomheden køber også hos FTZ og Mekonomen, men primært til andre biler. Han kender TW A og har også foretaget to køb der i 2004, men det blev ikke til mere. Virksomhedens købsmønster har ikke ændret sig på

6 Side 6/10 grund afkøbsmålsrabatten, eller da denne blev ophævet Det er bekvemt at handle hos SMC, og leveringssikkerheden er stor. Prisen spiller en rolle, men også sortiment og leveringssikkerhed er vigtig. Virksomheden ønsker ikke at have et stort lager. Virksomheden opnåede sine købsmål i 2 af årene. Jem Iversen, Næstved Autocenter AIS, har forklaret bl.a., at virksomheden driver salg af og værksted for Skoda. Værkstedsdelen udgør en væsentlig del af omsætningen. Virksomheden køber en del reservedele hos SMC, men køber også hos lokale grossister, hel'ullder FTZ og Mekonomen. FTZ er placeret i rnerornrådet og handler også hos dem. Virksomheden har fået mailingliste fra TW A, men har ikke handlet der. Virksomheden har aldrig fået besøg fra TW A. Prisen er ikke eneafgørende. Det er også vigtigt at kunne have til 'tro til, at leverandøren bliver på markedet bl.a. af hensyn til produktansvaret. SMC foretager også natlevering. Det kan ikke betale sig at shoppe rundt mellem leverandørerne. Han skifter ikke leverandør, fordi han modtager en mailingliste. Virksomheden har en prismæssigt god aftale med SMC, der også leverer alternative dele. Indkøbsmønstret har ikke ændret sig de senere år. I årene handlede virksomheden hos Pradan og nåede sine købsmål. Parternes synspunkter Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med anbringenderne i deres påstandsdokwnenter, som er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen. Sagsøger har navnlig gjort følgende gældende: Sagsøgtes markedsadfærd var i strid med konkurrenceloven, idet sagsøgtes rabatsystem udgjorde et ulovligt misbrug af sagsøgtes dominerende stilling. Konkurrencerådet har fastslået, at sagsøgtes markedsadfærd var ulovlig. Afgørelsen er endelig og skal lægges uprøvet til grund Wlder denne sag. En konstateret overtrædelse af konkurrenceloven udgør en erstatningspligtpådragende handling og dermed et tilstrækkeligt ansvarsgrundlag, idet over ~delse af konkurrenceregleme udgør en overtrædelse af en offentligretlig forskrift og dermed en culpøs handling. Det af sagsøgte anvendte rabatsystem havde et culpøst formål, idet formålet var at holde konkuuenteme - heriblandt sagsøger - ude af markedet. EF -domstolen har anført, at selve den omstændighed, at der et begået en overtrædelse af fællesskabsretten, kan være tilstrækkelig til at bevise, at der foreligger en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse, og den danske konkurrencelov skal anvendes i overensstemm melse med de EU-retlige konkurrenceregier. Der er ikke helt ekstraordinære omstændigheder til stede i denne sag, som kan begrunde, at en lovovertrædelse ikke er erstatningspådragende handling. Sagsøgtes ulovlige markedsadfærd har holdt de øvrige markedsdeltagere

7 Sjde 7/10 delvist ude af markedet, hvorfor 1cravet om årsagssammenhæng dermed er opfyldt. Det var stort set umuligt for konl'uitenteme - heriblandt sagsøger - at komme til at levere til køberne, selvom fx sagsøger var billigere end sagsøgte uden rabatten for identiske produkter. Rabatten havde til formål at sikre, at køberne dækkede hele eller langt størstedelen af deres indkøbsbehov hos sagsøgte, og at den konkurrenceudsatte del af markedet dermed blev aflukket. Det var sagsøgtes hensigt med sin adfærd at holde de andre konkurrenter - heriblandt sagsøger - ude af markedet, hvorfor kravet om adækvans denned er opfyldt. Sagsøger har som følge af sagsøgtes ulovlige adfærd lidt et økonomisk tab, der på baggrund af et forsjgtigt skøn kan opgøres til kr. Idet sagsøgers omsætning i a] væsentlighed udgør salg af reservedele, kan sagsøgers samlede overskudsgrad anvendes ved etstatningsopgørelsen i stedet for en decideret omkostningsallokering. Sagsøgers omkostninger ville ikke have været tilsvarende større. Der tages ved erstatningsopgørelsen ikke hensyn til, at sagsøgtes overskudsgrad formentligt ville have været større i fravær af sagsøgtes markedsmisbrug. Der tages ved erstatningsopgørelsen heller ikke hensyn til følgetab i form afmindre værdi af virksomheden o.lign. Erstatningskravet skal som følge af dets beskaffenhed i medfør af rentelovens 8. stk. 2,jf. 3, stk. 5, tillægges renter i overensstemmelse med sagsøgers påstand, idet særlige forhold begrunder dette, jf. U.200S.2171H, og den anvendte opgørelsesrnåde på ingen måde er ugunstig for sagsøgte. Sagsøgte har navnlig gjort følgende gældende: Ansvarsgrundlag SMCs påståede overtrædelse afkonkurrenceloven udgør ikke en så kvalificeret overtrædelse, at Konkurrencerådets afgørelse i sig selv skulle udgøre det tilstrækkelige ansvarsgnmdlag for det af TW A påståede erstatningskrav. Hertil måtte i hvert fald kræves en påvisning af. at SMC subjektivt havde tilstræbt en ekskluderende virkning målrettet mod at fratage TWA en omsætning eller med rimelighed have forudset en sådan virkning. SMCs forhandlere og reparatører ville selv uden rabatten fortsat have købt størstedelen af deres reservedele fra SMC. Rabatten havde til formål at belønne reparatører, hvis indkøb var stabile, idet det af omkostningsm~ssige grunde var i SMCs interesse, at salget af reservedele forblev stabilt. Sædvanlige, omkostningsrelaterede rabatformer er ikke retsstridige. At SMC med rimelighed betragtede sin rabatfonn som lovlig, støttes da også afgørende af, at S0K ikke har fundet anledning til at tiltale SMC for overtrædelse af loven. SMCs påståede overtrædelse afkonkurrenceloven er ikke af en sådan grovhed, at der skulle være anledning til at lempe beviskravene til de øvrige erstatningsbetingelser. 13es~etinteresse

8 Side 8/10 TWA er ikke beskyttelsesobjekt i relation til Konkurrencelovgivningen, idet der ingen som helst offentlig interesse er i at beskytte konkujtentemes, herunder TW As, indtjening som sådan. SMCs rabatordning sænkede priserne for SMCs kunder og dermed i sidste instans forbrugerne. Der er ingen offentlig interesse i, at SMC generelt undlader at yde rabat til sine kunder og dermed kræver højere priser. Konkurrencestyreisens afgørelse er ikke alene begrundet med en påstået ekskluderende virkning, men tillige med at SMC har overtrådt konkuuenceloven ved at diskriminere mellem sine egne kunder. I det omfang der forligger en overtrædelse begrundet i dette forhold, kan en evt. skadevirkning ikke være relevant for TW A. Kausalitet og adækvans Der er ikke dokumenteret nogen årsagsforbindelse mellem SMCs rabatordning og det aftw A påståede tab. I relation til et erstatningskrav i denne sag kræves dokumentation for den konkret afskæiiilende effekt. Det kan ikke på baggnmd af Konkurrencerådets afgørelse konkluderes, at sagsøgtes adfærd nødvendigvis har medført, at sagsøgte på ulovlig vis har holdt TW A og de øvrige konkurrenter ude fra en væsentlig del af markedet, eller lægges til grund, at den konkurrencebegrænsende hensigt også har haft de ønskede konsekvenser i markedet. TWA må på selvstændigt grundlag dokumentere årsagsforbindelse, og dette er ikke sket. Der er en så væsentlig forskel på parternes forretningsform og kundeunderlag, at der ikke er nogen rimelig grund til at antage, at anvendelse af den omstridte rabatordning i perioden medførte, at TW A blev udelukket :fra leverancer, der uden rabatten måtte antages at have fundet sted i denne periode. Kundernes bevæggrunde til at foretrække indkøb af reservedele hos SMC frem for hos TWA var ikke knyttet til rabatordningen, men til en række andre forhold, herunder SMCs integrerede bestillings- og lagerstyringssystem, lagerføring af et komplet program af reservedele, dag-til-dag levering, rådgivning mv. Bevis for kausalitet måtte baseres på en fuldstændig og rimeligt dokumenteret beskrivelse aftw As forretning før, under og efter den nævnte periode. En sådan komparativ beskrivelse mangler, og TW A har - trods opfordring - end ikke fremlagt regnskaber for perioden før og efter den omstridte rabatordning, der kunne iddicere, at rabatten medførte et fald i TW As omsætning. At SMCs andel af markedet for salg af originale reservedele uden anvendelse af den omstridte rabat ville va.."'1"e faldet :fra 77 % til 50 % er grebet ud af luften. Havde der været kausalitet, ville TW As omsætning ceteris paribus have været omkring 3,9 mio. kr_ højere både i årene før og efter rabat-ordningen. TWA har intet anført, der dokumenterer en sådan omsæ1ningsændring. Tab

9 Side 9110 Den valgte opgørelsesform for tab er helt spekulativ. TW As anbringende om, at SMCs andel af markedet for originale reservedele uden anvendelse af den omstridte rabat ville være faldet fra 77 pet. til SO pet. bygger på en forudsætning om, at de uafhængige leverandører uden rabatten ville have over~ taget en markedsandel, der svarer til 3S pet. af SMCs salg af reservedele til de autoriserede forhandlere og reparatører og - da en del salg er bundet - en endnu større andel af det ikke bundne salg. En nærmere beregning vil vise at forudsætningen svarer til, at de autoriserede forhandlede skulle beslutte sig for at lægge over halvdelen af deres køb hos alternative leverandører. Det er udokumenteret og direkte usandsynligt, at de uafhængige leverandører, in~ klusiv TWA, skulle kunne have overtaget en så stor andel af SMCs salg, blot fordi SMC ikke havde ydet den omstridte rabat på gennemsnitligt 6-7 pet. Rettens begrundelse og afgørelse Sagsøgers opgørelse af sit tab som følge af sagsøgtes misbrug af dominerende stilling på markedet for originale Skoda reservedele i Danmark er baseret på en antagelse om, at sagsøgtes markedsandel uden misbruget ville være faldet fra 77 pet. til 50 pct.. og at en forholdsmæssig del af den tabte markedsandel ville være tilfaldet sagsøger. Sagsøgers opgørelse af tabet er ikke underbygget. Der foreligger hverken faktiske data eller beregninger efter kvalificerede økonomiske beregningsmetoder, der giver holdepunkter for at lægge sagsøgers opgørelse til grund. Der er endvidere ikke faste holdepunkter for at antage, at sagsøgers markedsandel, såfremt misbruget ikke havde fundet sted, ville være steget forholdsmæssigt. Tage Winthers forklaring om, at han kunne levere væsentligt billigere end sagsøgte er ikke understøttet afprisoplysninger. Afvidneforklaringernefra kunderne fremgår desuden, at prisen ikke var eneafgørende i valget af leverandør, men blot indgik som en af flere parametre. Uanset at beviskravene vedrørende tabet efter sagens omstændigheder måtte være lempelige. findes det således ikke godtgjort, at der er lidt et tab. Allerede af denne grund bliver sagsøgte at frifinde. For så vidt angår fastsættelsen af sagens omkos1ninger, der vedrører udgiften til advokatbistand, har retten lagt vægt på sagens genstand, karakter og udfald. Hovedforhandlingen har strakt sig over 1 Y2 dag. Thi kendes for ret: Sagsøgte Skandinavisk Motor Co. AIS frifindes. t sagsomkostninger skal sagsøger T.W. Autodele (Forlaget Mercy ApS) inden 14 dage betale kr. til sagsøgte.

10 Side IO/IO Birgitte Grønborg Juul dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Glostrup, den 17. november dmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DOM RETTEN I GENTOFTE. Udskrift af dombogen

DOM RETTEN I GENTOFTE. Udskrift af dombogen RETTEN I GENTOFTE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 5. maj 2006 i sag nr. BS 18/2005: Københavns Kommune Bygningsområdet Udannelses- og ungdomsforvaltningen Islands Brygge 37 2300 København S mod Peter

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne

Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne 1 Erstatning i anledning af overtrædelser af udbudsreglerne advokat Torkil Høg tho@lett.dk 2 Hvorfor er den erstatningsretlige bedømmelse af overtrædelser af udbudsreglerne interessant? Vi er ikke alle

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere