ANVENDELSE AF ZVI-CLAY TEKNOLOGIEN TIL OPRENSNING AF DNAPL-FORURENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANVENDELSE AF ZVI-CLAY TEKNOLOGIEN TIL OPRENSNING AF DNAPL-FORURENING"

Transkript

1 ANVENDELSE AF ZVI-CLAY TEKNOLOGIEN TIL OPRENSNING AF DNAPL-FORURENING Ph.d. studerende Annika S. Fjordbøge Lektor, ph.d. Peter Kjeldsen DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi Danmarks Tekniske Universitet Civilingeniør, ph.d. Morten B. Larsen Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET marts 2008

2

3 RESUMÉ I Skuldelev i Frederikssund Kommune er der konstateret en omfattende jord- og grundvands forurening som resultat af tidligere anvendelse af klorerede opløsningsmidler. En relativ ny metode, ZVI-Clay, undersøges som en mulig afværgeteknologi. Metoden består i en opblanding af det forurenede sediment med nul-valent jern og ler, hvorved forureningen fikseres og nedbrydes. Undersøgelsen har inkluderet udførelse af treatability forsøg hos Colorado State University, hvor metoden udvikles. Disse forsøg har vist, at tilsætning af 1-4 % jern skaber reducerede forhold gunstige for en nedbrydning, og at der overordnet set sker en nedbrydning af PCE. Nedbrydningen af PCE understøttes af en tydelig produktion af klorid, der viser en positiv sammenhæng mellem mængden af jern, jerntypens overfladeareal og nedbrydningshastigheden. De hidtidige resultater viser en halveringstid for PCE på 5-10 måneder. Halveringstiden kan dog først endelig vurderes når de sidste forsøg afsluttes. INDLEDNING Baggrund På en lokalitet i Skuldelev i Frederikssund Kommune har der siden 1955 været maskin- og elektronikvirksomhed, hvor klorerede opløsningsmidler anvendtes i fremstillingsprocessen. Dette har givet anledning til kraftig jord- og grundvandsforurening på lokaliteten. Ved undersøgelse af lokaliteten har NIRAS Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S (NIRAS A/S) konstateret flere adskilte områder med fri fase PCE i et sekundært grundvandsmagasin. I blev ZVI-Clay teknologien vurderet til at være en mulig metode til oprensning af PCE hot spots. Metoden er oprindeligt udviklet og patenteret af DuPont i USA, og har der vist meget lovende resultater til oprensning af kildeområder. Metoden baserer sig på in-situ opblanding af den intakte jord ved samtidig tilsætning af reaktivt nul-valent jern (ZVI) og bentonit /1/. Herved opnås potentielt en meget stor massereduktion som følge af jernets veldokumenterede evne til at nedbryde klorerede opløsningsmidler /2-3/ samt en immobilisering af en eventuel restforurening som følge af den lave permeabilitet, der opnås ved iblanding af ler. Projektet udføres af NIRAS A/S i samarbejde med Institut for Miljø & Ressourcer (M&R), DTU og Colorado State University (CSU), for Region Hovedstaden, Koncern Miljø. Formål Projektets formål er en oprensning af hot spot på lokaliteten, samt en nærmere afklaring af ZVI-Clay teknologiens potentiale indenfor flux reduktion og oprensning af DNAPL kildeområder, da der fortsat er et behov for at afprøve og udvikle effektive og økonomisk attraktive afværgemetoder. Dette gøres ved at sammenstille den eksisterende teoretiske og praktiske viden om metoden, og efterfølgende afprøve den til oprensning på lokaliteten.

4 DEN FORURENEDE LOKALITET Geologi og hydrogeologi Geologien i området består af m kvartære aflejringer med vekslende lag af moræneler og sand af varierende udbredelse underlejret af kalk (figur 1). Det primære magasin udgøres af kalken og et sandlag aflejret direkte over dette. Udover det primære magasin er der et øvre og et nedre sandlag, hvoraf det nedre er begrænset til lokalitetens nærområde. Det øvre sekundære magasin er nord og vest for gadekæret opdelt af et mindre lag moræneler. Figur 1. Geologisk snit A-A igennem området Gradienten mellem magasinerne er nedadrettet og påvirket af årstidsvariationer, hvilke er særlig udtalte i det øvre sekundære magasin, mens det primære magasin i højere grad påvirkes af indvindingen til Skuldelev Vandværk. Forureningssituationen Anvendelsen af klorerede opløsningsmidler i fremstillingsprocessen hos især den metalforarbejdende virksomhed på Vestergade 5 (se figur 2) har resulteret i en kraftig forurening af jord- og grundvand på og omkring lokaliteten. Umiddelbart nord for ejendommen findes et gadekær, og omkring gadekæret er der græsarealer til rekreativt brug. Den væsentligste årsag til den konstaterede forurening vurderes at skyldes udsivning langs utætheder i spildevandssystemet. Der er konstateret markante indhold af klorerede forbindelser over et stort område med mindst 6 egentlige hot spots (Område I-VI). Den kraftigste forurening er fundet i område I, hvor der tidligere er pumpet ca liter fri fase PCE fra en række af boringerne. I område II-VI er der ligeledes konstateret høje koncentrationer af klorerede forbindelser samt spor eller tilstedeværelse af fri fase PCE /4/. I område V er der konstateret jordkoncentrationer (>1.000 mg/kg TS) svarende til fri fase af både PCE og TCE i 2 til 3 meters dybde. De højeste koncentrationer af PCE og TCE i grundvandet er observeret i bunden af det sekundære magasin i 6,0 til 7,5 m.u.t. I boringen KB71 er der desuden pejlet fri fase ved vandprøvetagning. Hot spot område V vurderes at være afgrænset /4/, og er udvalgt til testområde for ZVI-Clay teknologien. Området er stærkt forurenet, let tilgængeligt for større entreprenørmaskiner, og sandlaget er relativt udbredt,

5 hvorved en ændring i de hydrauliske forhold burde være tydelig og det er muligt at etablere et moniteringstracé direkte nedstrøms området. Figur 2. Situationsplan med hot spot I-VI og vurderet forureningsudbredelse i sekundært magasin /5/. Der er desuden konstateret en forureningsfane i det sekundære magasin med et kraftigt indhold af klorerede forbindelser (op til ca μg/l i områder uden for hot spots). Grundvandsfanen spreder sig øst for gadekæret, hvor der i boringerne længst nedstrøms er konstateret indhold af klorerede forbindelser på op til ca μg/l. Forureningen af grundvandet er dermed ikke afgrænset i nedstrøms retning, men poreluftundersøgelser på ejendomme beliggende nedstrøms de nævnte boringer viser, at der er et forhøjet indhold af PCE i poreluften op til 90 m nedstrøms for boringerne, hvilket indikerer en spredning videre i østlig retning /6-7/. Planlagte aktiviteter på lokaliteten Det planlagte projekt kan opdeles i 3 faser: fase 1 med forstudier (gennemgang af litteratur og erfaringsindsamling), treatability forsøg og projektering fase 2 med selve anlægningsarbejdet fase 3 med monitering. Fase 1 forventes endeligt afsluttet i marts, mens fase 2 påtænkes udført i sommeren 2008.

6 ZVI-CLAY SOM AFVÆRGETEKNOLOGI ZVI-Clay teknologien er udviklet af University of Waterloo /8/ og DuPont. I 2003 donerede DuPont deres patent til Colorado State University /1/, hvor teknologien nu afprøves og udvikles. Teknologien er baseret på anaerob jernkorrosion, der de sidste år især har været anvendt i forbindelse med permeable reaktive vægge til oprensning af faner med klorerede forbindelser /9/. Nedbrydningen foregår ved, at elektronerne, der frigives ved oxidationen af jernet, bruges til at reducere de klorerede forbindelser. Ved tilsætning af nul-valent jern foregår nedbrydningen af PCE og TCE hovedsageligt via beta-elimination, hvor PCE og TCE nedbrydes til ethan med kortlivede acetylen forbindelser som mellemprodukter. Det er normalt under 10 % af PCE og TCE der nedbrydes via sekventiel deklorering, hvorved produktionen af DCE og VC er meget begrænset /10/. Hvor hurtigt nedbrydningsprocessen forløber, afhænger af forskellige forhold afhængig af jernets, de klorerede forbindelsers og lokalitetens karakteristika /9/. Metoden består i en opblanding af det forurenede sediment med en opslæmning af det reaktive materiale (normalt 1-2 % jern) og det stabiliserende materiale (ca. 1 % bentonit). Dette kan gøres med traditionelt soil-mixing udstyr, som det der er vist i figur 3 /1/. Figur 3. Boreudstyret til ZVI-Clay teknologien i brug ved Camp Lejeune i North Carolina /1/. Efter gennemboring til den ønskede dybde vil den reaktive opslæmning kunne leveres igennem en hul borestang, mens det forurenede sediment opbrydes og efterfølgende opblandes gentagende gange ved hjælp af boresneglen. En skitse over metodens princip ses i figur 4 /11/.

7 Figur 4. ZVI-Clay metodens princip /11/. Metodens fordele består i følgende: Der dannes en relativt homogen blanding af det forurenede sediment, jernet og leret. Dette sikrer en mere homogen nedbrydning end ved andre metoder. Desuden er en eksakt lokalisering af alle DNAPL pools indenfor det forurenede område ikke nødvendig /1/. Leret stabiliserer jordprofilet, forbedre den homogene opblanding af jernet og giver en række boretekniske fordele. Desuden reduceres permeabiliteten kraftigt (den hydrauliske konduktivitet reduceres én til to størrelsesordener), hvilket fungerer som en fiksering af forureningen og nedbrydningsprodukter under og efter nedbrydningen. Desuden forhindrer det tilstrømning af konkurrerende elektronmodtagere såsom ilt /1/. Bentonit har en emulgerende virkning på den frie fase. Ved opblanding med leret dannes en såkaldt Pickering emulsion, hvor emulsionen er stabiliseret vha. kolloide partikler i stedet for overfladeaktive stoffer. Emulsionen dannes ved, at partiklerne adsorberes på olie/vand-grænsefladen, hvorved en sammensmeltning af micellerne forhindres /12/. Den emulgerende virkning fremmer en nedbrydning, sikkert fordi den forbedrer kontakten mellem det reaktive jern og de klorerede opløsningsmidler. F.eks. sker der en hurtigere nedbrydning ved anvendelse af bentonit frem for kaolinit, hvor kaoliniten ikke har den samme emulgerende effekt som bentonit /13/. Metoden har med gode resultater været afprøvet med klorerede forbindelser i laboratoriet, ved mindre feltforsøg, samt ved fuldskala oprensning af fire amerikanske lokaliteter /14/. Ved anvendelse af 1-2 % jern er der fundet halveringstider for PCE fra godt en uge op til et halvt år, hvor de fleste var omkring én måned. Succesraten for de forskellige feltforsøg har generelt været god med en nedbrydning af de klorerede forbindelser fra omkring 80 % til over 99 %. Metoden er bl.a. afprøvet til nedbrydning af PCE på en lokalitet ved Camp Lejeune, NC. Med en halveringstid på dage blev der observeret en nedbrydning af PCE på % uden akkumulering af nedbrydningsprodukterne TCE, DCE og VC /1/.

8 MATERIALER OG METODER Materialer Til udførelsen af treatability forsøgene hos CSU blev der indsamlet grundvand og sediment med lav forureningsgrad fra det sekundære magasin i område VI-V. Sediment og grundvand blev udtaget i hhv. april og juni i Prøverne blev opbevaret mørkt ved 4 ºC. Der blev anvendt to typer mikrojern, NF-325 (<45 µm) og P-100 (<150 µm), fra Höganäs Nordamerikanske afdeling samt en fin spånejern, Peerless, som CSU ofte anvender. Forsøgsopstilling Reaktiviteten af nul-valent jern overfor PCE og TCE demonstreres under anvendelse af batchforsøg i laboratoriet. I figur 5 ses opblandingsudstyret, samt en opstillet batchkolonne. Figur 5. Laboratorie-opblandingsplatform, opblandet batchkolonne og boresnegl. Batchkolonnerne blev opstillet efter CSU s standard procedure. Alle batchkolonnerne indeholdt ca. 10 kg sediment med omkring 1500 mg PCE/kg. Der blev opstillet i alt 6 batchkolonner med 1 % bentonit og følgende jernindhold: 0 % jern (kontrol), 2 % Peerless, 2 % NF-325 og hhv. 1, 2 og 4 % P-100. Under opblandingen af batchkolonnerne blev der brugt en vandig opslæmning med 7-8 % ler og 7-30 % jern. Opslæmningen blev tilsat under den første passage af boret, hvorefter der blev foretaget endnu to passager uden tilsætning. Igennem 4 måneder er der løbende er blevet udtaget prøver fra batchkolonnerne til analyse for PCE og TCE. Prøverne blev udtaget efter 0, 6, 17, 34, 62 og 119 dage. De udtagne prøver blev overført til solventen (MTBE), og analyset for de klorerede forbindelser på en Hewlett Packard 5890 Series II gas chromatograph (GC) med en Agilent DB-624 kolonne og en electron capture detector (ECD). Foruden klorerede forbindelser blev indholdet af Cl - målt på en ion-specific electrode (ISE) efter 6, 62 og 119 dage, mens ph og ORP måltes med elektroder efter 34 dage. Gasproduktionen blev fulgt kvalitativt via en påmonteret tedlar pose. Forsøget påtænkes afsluttet efter godt et halvt år sidst i januar 2008, hvor også jernindhold og jordens styrke måles. For yderligere at belyse nedbrydningen og afprøve de materialer, der er tiltænkt at blive anvendt i felten, opstilles der også en række batchforsøg i 40 ml vials til høst efter forskellige tidsrum. Forsøgene opstilles med to koncentrationer af PCE, fire jernmængder, to typer bentonit og med et sæt sterile kontrol batch. Resultaterne af disse vil blive opsamlet igennem januar-marts 2008.

9 RESULTATER OG DISKUSSION Dannelse af reducerede forsøgsforhold. For at undersøge om tilsætningen af jern skabte gunstige forhold for en reduktiv nedbrydning af de klorerede forbindelser blev oxidation-reduktions potentialet (ORP) undersøgt efter ca. 1 måned. Desuden blev ph i sedimentet målt, da tilsætningen af jern kan hæve ph afhængigt af sedimentets bufferkapacitet. I tabel 5.1 ses resultaterne af målingerne. ph ORP Kontrol 7, % P-100 7, % P-100 7, % p-100 7, % NF-325 7, & Peerless 7, Tabel 1. Målte ph og ORP værdier i de 6 opstillede batchkolonner. Det ses, at der ved den største mængde jern sker der en svag stigning i ph, men overordnet set virker sedimentets bufferkapacitet effektiv imod jerntilsætningen. Mens det for ORP ses, at der i kontrollen er oxiderede forhold, mens tilsætningen af jern skaber stærkt reducerede forhold, selv ved tilsætning af kun 1 % jern. Forholdene for en reduktiv deklorering af de klorerede forbindelser er altså tilstede. Nedbrydning af PCE og TCE I batchkolonnerne er koncentrationerne af PCE og TCE indtil videre blevet fulgt igennem 4 måneder. I figur 6 ses resultaterne for PCE, mens resultaterne for TCE ses i figur Koncentration [mg PCE/kg] Tid [d] Kontrol 1 % P % P % P % NF % Peerless Figur 6. Koncentrationen af PCE i de 6 opstillede batchkolonner over tid. Det ses, at der er en del variation i koncentrationer i løbet af den første måneds tid, hvorefter resultaterne i de følgende tre måneder ser mere ud som forventet. Det ser ud til, at en nedbryd-

10 ning begynder allerede ved målingerne efter ca. 1 og 2 uger, hvorefter der sker en stigning i koncentrationerne ved målingen efter 1 måned. Fælles for disse målinger er dog, at også kontrollen denne tendens. Det virker derfor rimeligt at antage, at faldet skyldes måleusikkerheder i forbindelse med udførelse af analyserne. Disse betydelige variationer i starten af forsøget er ikke helt ukendte, og har været observeret ved tidligere forsøg i forbindelse med andre lokaliteter. Det er dog tydeligt, at nedbrydningen af PCE ikke er en af de hurtigste, der er blevet observeret. Generelt er PCE den forbindelse der nedbrydes langsomst ved ZVI-Clay metoden. Hvor halveringstiden normalt er omkring en måned, ligger den i dette forsøg nærmere omkring 5 måneder i batchkolonnerne med jern, mens den er flere år for kontrollen. Ekstrapoleres disse halveringstider vil det tage omkring 3 år at få nedbrudt 99 % af forureningen. En hurtig nedbrydning er dog ikke afgørende ved denne afværgemetode, da forureningen er fikseret mens nedbrydningen forløber. På grund af måleusikkerhederne kan der ud fra disse analyser ikke siges noget signifikant om forskellene mellem de forskellige typer og mængder jern. 40 Koncentration [mg TCE/kg] Tid [d] Kontrol 1 % P % P % P % NF % Peerless Figur 7. Koncentrationen af TCE i de 6 opstillede batchkolonner over tid. Af figur 7 ses det, at TCE koncentrationerne igennem forsøget er meget lavere end PCE koncentrationerne. For kontrollen når koncentrationen af TCE op på 37 mg/kg, mens den ved tilstedeværelsen af jern hele tiden holdes på et niveau under 15 mg/kg, selvom produktionen af TCE under disse reducerede forhold må forventes at være større. Dette stemmer med, at PCE nedbrydningen af den langsomste, hvorved det TCE der produceres hurtigt kan nedbrydes. Nedbrydningen af PCE resulterer altså ikke i akkumulering af TCE. Produktion af klorid Den reduktive deklorering af de klorerede forbindelser resulterer i produktion af klorid. Da PCE koncentrationerne fra starten var meget høje og måleusikkerheden betydelig synes produktionen af Cl - at være et mere sikkert estimat af PCE nedbrydningen. Ændringer i koncentrationen af Cl - over tid er derfor undersøgt for at bekræfte nedbrydningen af PCE. I figur 8

11 ses de målte koncentrationer af Cl - korrigeret for et mindre baggrundsniveau af Cl - i grundvandet Koncentration [mg Cl - /kg] Tid [dage] Kontrol 1 % P % P % P % NF % Peerless Figur 8. Koncentrationen af Cl - i de 6 opstillede batchkolonner over tid. Det ses, at koncentrationerne af Cl - stiger med tiden. I kontrollen er koncentrationen af Cl - stort set stabil, mens der ved tilstedeværelsen af jern allerede efter den første uge er et svagt hævet koncentrationsniveau, hvilket bliver tydeligere med tiden. Det er altså klart at der sker en nedbrydning af de klorerede forbindelser. Der ses også en sammenhæng mellem typen og mængden af jern og produktionen af Cl -. Det ses, at den laveste produktion sker ved kun 1 % jern, mens den største produktion sker ved 4 % jern. Dette følger forventningen om, at en større mængde jern resulterer i den hurtigere nedbrydning af de klorerede forbindelser. Desuden ses det, at nedbrydningen ved tilstedeværelse af den grovkornede type jern (Peerless) er mindre end ved de to typer mikrojern, hvilket stemmer med forventningen om, at et større jern overfladeareal vil resultere i en hurtigere nedbrydning af de klorerede forbindelser. Produktionen af klorid er dog ikke helt så stor som man kunne forvente ud fra analyserne af PCE efter 4 måneder, hvorved halveringstiden baseret på Cl - målingerne nærmere er omkring de 10 måneder end de 5 måneder ved anvendelse af 2 % mikrojern. Gas produktion Det er tidligere set, at en kraftig produktion af gas oftest kan linkes til en kraftig nedbrydning af de klorerede forbindelser. Den dannede gas består hovedsageligt H 2 dannet ved jernkorrosion, samt mindre mængder CH 4 dannet under dekloreringen. Det blev set, at den producerede mængde gas på samme måde som produktionen af Cl - var i overensstemmelse med det forventede i forhold til mængden og typen af jernet. Dog var produktionen ikke så stor som i mange tidligere forsøg i laboratoriet, hvilket stemmer overens med de langsomme nedbrydningshastigheder i dette forsøg.

12 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING Målinger af ORP viste, at en tilsætning af 1-4 % jern i treatability forsøgene skabte gunstige forhold for en reduktiv nedbrydning af klorerede forbindelser. Skønt analyserne af PCE nedbrydningen er vedhæftet måleusikkerhed og koncentrationerne i starten varierer en del, så understøttes en PCE nedbrydning af de målte Cl - koncentrationer. At der sker en nedbrydning i kolonnerne understøttes desuden af produktionen af gas. Produktionen af Cl + og gas viser en positiv korrelation af mængden af jern, jerntypens overfladeareal og nedbrydningshastigheden af PCE. Ud fra disse resultater konkluderes det, at der sker en signifikant nedbrydning af de klorerede forbindelser. Fra de foreløbige måleresultater vurderes det, at PCE har en halveringstid på 5-10 måneder, hvilket betyder at oprensning af 99 % af PCE må forventes at tage omkring 3-6 år. Desuden ses det, at der ved nedbrydningen af PCE ikke akkumuleres TCE i sedimentet. Dette var forventet, da PCE normalt har en længere halveringstid. På baggrund af disse resultater er det planen at afprøve metoden på lokaliteten i sommeren Før et feltforsøg igangsættes skal de sidste resultater fra treatability forsøgene hos Colorado State University, samt fra de nyopstillede små batchforsøg dog analyseres. REFERENCER /1/ Bozzini, C., Simpkin, T., Sale, T., Hood, D. & Lowder, B. (2006): DNAPL Remediation at Camp Lejeune Using ZVI-Clay Soil Mixing. /2/ Johnson, T.L., Fish, W., Gorby, Y.A. & Tratnyek, P.G. (1998): Degradation of carbon tetrachloride by iron metal: Complexation effects on the oxide surface. Journal of Contaminant Hydrology, 29, /3/ Ritter, K., Odziemkowski, M.S. & Gillham, R.W. (2002): An in situ study of the role of surface films on granular iron in the permeable iron wall technology. Journal of Contaminant Hydrology, 55, /4/ Frederiksborg Amt. Vestergade 5, Skuldelev. Handlingsplan 2006, 13. juni 2006 NIRAS A/S. /5/ Region Hovedstaden, Koncern Miljø. Vestergade 5, Skuldelev. Afgrænsning af hot-spot områder. September NIRAS A/S. /6/ Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø. Vestergade 5, Skuldelev. Poreluft- og indeklimaundersøgelse. Juli NIRAS A/S. /7/ Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø. Østergade 16, Skuldelev. Supplerende poreluft- og indeklimaundersøgelse. Notat. 7. november NIRAS A/S. /8/ Wadley, S.L.S, Gillham, R.W. & Gui, L. (2005): Remediation of DNAPL Source Zones with Granular Iron, Ground Water, 43, /9/ Kjeldsen, P. (2004): Reaktive vægge og filtre med jernspåner - en sammenfatning. Miljøstyrelsen, København. Miljøprojekt, 916. /10/ Arnold, W.A. & Roberts, A.L. (2000): Pathways and Kinetics of Chlorinated Ethylene and Chlorinated Acetylene Reaction with Fe(0) Particles. Environmental Science & Technology, 34, /11/ SOURCE ZONE REMEDIATION VIA ZVI-CLAY. Centre for Contaminant Hydrology. Colorado State University, USA. /12/ Ashby, N.P. & Binks, B.P. (2000): Pickering emulsions stabilised by Laponite clay particles. Physical Chemistry Chemical Physics, 2, /13/ Upublicerede resultater fra laboratoriet hos Colorado State University, /14/ EnviroMetal Technologies Inc. Nyhedsbrev, Maj 2006.

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Jernvægge gge, nano Zero Valent Iron og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Docent Peter Kjeldsen Institut for Vand og Miljøteknologi Danmarks Tekniske Universitet Afværgeteknologier

Læs mere

JERNVÆGGE, NANO-ZVI OG ZVI/CLAY - UDVIKLINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

JERNVÆGGE, NANO-ZVI OG ZVI/CLAY - UDVIKLINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER JERNVÆGGE, NANO-ZVI OG ZVI/CLAY - UDVIKLINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER Docent, undervisningsdirektør Peter Kjeldsen Ph.d.-studerende Annika S. Fjordbøge DTU Miljø ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier

Læs mere

Afprøvning af ZVI-Clay metoden til oprensning af DNAPL på lokaliteten Vestergade 5, Skuldelev Fase 1: Litteratur studie og treatability forsøg

Afprøvning af ZVI-Clay metoden til oprensning af DNAPL på lokaliteten Vestergade 5, Skuldelev Fase 1: Litteratur studie og treatability forsøg Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 25, 2015 Afprøvning af ZVI-Clay metoden til oprensning af DNAPL på lokaliteten Vestergade 5, Skuldelev Fase 1: Litteratur studie og treatability forsøg Fjordbøge, Annika

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø Mette Christophersen Region Syddanmark 2 In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) Stærk oxidant (e.g.

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

på 3 danske lokaliteter

på 3 danske lokaliteter Stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA i moræneler på 3 danske lokaliteter Mette M. Broholm 1, Charlotte Scheutz 1, Poul L. Bjerg 1, Henriette Kerrn-Jespersen 2 og Carsten Bagge Jensen 2 1 DTU Miljø, 2 Region

Læs mere

Optimering af mobiliteten og DNAPL affiniteten af nanopartikler via overfladecoatings

Optimering af mobiliteten og DNAPL affiniteten af nanopartikler via overfladecoatings Optimering af mobiliteten og DNAPL affiniteten af nanopartikler via overfladecoatings 29. april 2014 Annika S. Fjordbøge (asfj@env.dtu.dk) DTU Miljø: Eva Caspersen, Mie B. Sørensen & Mette M. Broholm DTU

Læs mere

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG?

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? Civilingeniør, kemi, Ph.D Kirsten Rügge, COWI Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder Møde 18. januar 2012

Læs mere

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE PILOTFORSØG MED ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE 2012 Charlotte Riis, NIRAS ATV møde, 28. november TEAM EK BIO NIRAS A/S Charlotte Riis Martin Bymose Geosyntec Consultants,

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Oprensningskriterier behov og udfordringer. Oprensningskriterier. Succeskriterier. Oprensningsmål. Stopkriterium. flux masse koncentration

Oprensningskriterier behov og udfordringer. Oprensningskriterier. Succeskriterier. Oprensningsmål. Stopkriterium. flux masse koncentration Oprensningskriterier behov og udfordringer ATV Vintermøde 2010 Workshop Gitte Lemming flux masse koncentration Oprensningsmål Oprensningskriterier? Startkriterier Succeskriterier Stop Absolutte kriterier

Læs mere

Reduktiv dechlorering som afværgemetode

Reduktiv dechlorering som afværgemetode Reduktiv dechlorering som afværgemetode Kirsten Rügge, COWI 1 Reduktiv dechlorering Biologisk: Naturlig nedbrydning (MNA) Stimuleret reduktiv dechlorering (ERD) EK-BIO 2 Stimuleret Reduktiv dechlorering,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42

BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42 BASISK HYDROLYSE VED HØFDE 42 Diplomingeniør Eva Bang Rasmussen Diplomingeniør Majbritt Skovgaard Lauritsen Ingeniørhøjskolen i Århus ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 Baggrund I får en lynudgave af baggrunden til Temadagen, så spring endelig over til spørgsmålene på side 4! På Rugårdsvej 234-238 i

Læs mere

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen

DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26. Henriette Kerrn-Jespersen DNAPL-udviklingsprojekt på Naverland 26 Henriette Kerrn-Jespersen Baggrund for et DNAPL projekt Regionerne identificerer og prioriterer forurenede grunde til yderligere offentlig indsats ift sundhed og

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Lossepladser og vandressourcer

Lossepladser og vandressourcer BETYDNINGEN AF GRUNDVANDSOVERFLADEVANDS- INTERAKTION FOR VANDKVALITETEN I ET VANDLØB BELIGGENDE NEDSTRØMS FOR RISBY LOSSEPLADS PhD studerende Nanna Isbak Thomsen1 PhD studerende Nemanja Milosevic1 Civilingeniør

Læs mere

Retardation i mættet zone

Retardation i mættet zone Retardation i mættet zone Definition af retardation Når opløste forureningskomponenter transporteres igennem en jordmatrice vil der ske en sorption til jordens partikler. Resultatet bliver, at stoffronten

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING ERFARINGER MED ETABLERING OG DRIFT AF FULD SKALA AFVÆRGE VED STIMULERET REDUKTIV DEKLORERING I MORÆNELER. DIRECT PUSH INJEKTION AF DONOR OG BIOMASSE PÅ VESTERBROGADE OG GL. KONGEVEJ, KØBENHAVN Civilingeniør

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

Indledning og formål

Indledning og formål Anvendelse af isotopfraktionering til vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og andre organiske stoffer Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg 1 Indledning og formål Isotopfraktionering er

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

Primære re aktiviteter i REMTEC

Primære re aktiviteter i REMTEC Primære re aktiviteter i REMTEC Valg af lokalitet Forureningskarakterinsering Injektion af elektrondonor og bakterier Effekt af oprensning i gundvand and matrix Forureningskarakterisering Formål: Detaljeret

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION Lars R. Bennedsen, Torben H. Jørgensen, Rambøll Jarl Dall-Jepsen, Lars Nissen, Cowi Neal Durant, Leah MacKinnon, Geosyntec Prasad Kakarla, Isotec Erik

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd)

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd) Kan en model for fortynding i vandløb bidrage til bestemmelse af forureningsflux, kildeopsporing og konceptuel forståelse ved forureningsundersøgelser? Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Per Loll - DMR A/S ATV, Afværgeteknologier - State of the Art, 22. oktober 2008 Dias nr. 1 Indledning Oplægget lød på,

Læs mere

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER Projektleder Niels Ploug Krüger A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of the Art Schæffergården, Gentofte 22. oktober 2008

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN KRAFTIG FORURENING MED ATYPISKE FORURENINGSSTOFFER PÅ STOR INDUSTRILOKALITET IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Projektleder Lisbeth Walsted, Seniorspecialist

Læs mere

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Integreret anvendelse af direkte og indirekte karakteriseringsmetoder Mette M. Broholm 1, Gry S. Janniche 1, Annika S. Fjordbøge 1, Torben

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion Oversigt Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion In situ kemisk oxidation involverer injektion af forskellige oxidationsmidler

Læs mere

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Projektchef John U. Bastrup, GEO Projektleder, Tina Baastrup, GEO Afdelingsleder, Jørgen Bendtsen, DONG Energy ATV MØDE VINTERMØDE

Læs mere

Forurening i vores kalkmagasiner Hvad er problemet og hvordan handler vi? ATV møde Schæffergården Gentofte den 26. november 2014 Peter Tyge, NIRAS

Forurening i vores kalkmagasiner Hvad er problemet og hvordan handler vi? ATV møde Schæffergården Gentofte den 26. november 2014 Peter Tyge, NIRAS Forurening i vores kalkmagasiner Hvad er problemet og hvordan handler vi? ATV møde Schæffergården Gentofte den 26. november 2014 Peter Tyge, NIRAS HVOR LIGGER ØLSEMAGLE 2,5 km fra Køge Bugt Terrænkote

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen

Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler. Henriette Kerrn-Jespersen Regionernes hovedpine - undersøgelse og afværge i moræneler Henriette Kerrn-Jespersen Disposition 1. Hvorfor beskæftiger vi os med moræneler? 2. Udfordringer for ca. 5 år siden! - ift undersøgelser og

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling Side 1 11. november 2010 Grundlæggende konceptuelle forståelse Side 2 11. november 2010 Nitratkoncentrationer

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

CLIP-RENS: DAMPOPRENSNING MED HYDRAULISKE UDFORDRINGER

CLIP-RENS: DAMPOPRENSNING MED HYDRAULISKE UDFORDRINGER CLIP-RENS: DAMPOPRENSNING MED HYDRAULISKE UDFORDRINGER Civilingeniør, ph.d. Thomas Hauerberg Larsen Miljøtekniker Kresten Andersen Projektleder Mette Skov Civilingeniør Jesper Damgaard Orbicon A/S Servicemontør

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet. Sanne Skov Nielsen, PhD-studerende DTU Miljø

Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet. Sanne Skov Nielsen, PhD-studerende DTU Miljø Stabilisering af arsen-, krom- og kobberforurenet jord med okkerslam Sanne Skov Nielsen, PhD-studerende DTU Miljø Baggrund Arsen er mobilt og udvaskes let til grundvandet Op mod 227 lokaliteter i DK (Miljøstyrelsen,

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Cand. Scient Lærke Thorling Side 1 1. februar 2008 Århus Amt Side 2 1. februar 2008 Århus Amt Nitratfrontens beliggenhed på typelokaliteter

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER PhD studerende Nanna Isbak Thomsen PhD studerende Nemanja Milosevic Civilingeniør Monika Balicki Civilingeniør

Læs mere

Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering

Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering Treatability-forsøg for lokaliteterne: Baldersbækvej, Høje Taastrup Vej og Vasbyvej Mette M. Broholm, Charlotte Scheutz og Poul L. Bjerg DTU

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

VARIGHED AF FORURENING MED KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER I GRUNDVANDET PÅ FREDERIKSBERG

VARIGHED AF FORURENING MED KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER I GRUNDVANDET PÅ FREDERIKSBERG VARIGHED AF FORURENING MED KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER I GRUNDVANDET PÅ FREDERIKSBERG Civilingeniør Camilla Kjær Frederiksberg Kommunes Plan- og Miljøafdeling Civilingeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen

Læs mere

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel

HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel HVOR SKAL VI HENTE DET RENE VAND OM 10 ÅR - Pesticider som eksempel Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech, Jesper Bruhn Nielsen og Jan Kürstein, NIRAS, Niels Henrik Spliid, Århus Universitet. ATV Vintermøde

Læs mere

Afprøvning af ZVI Clay metoden, Område V, Skuldelev Beskrivelse og dokumentation af installation

Afprøvning af ZVI Clay metoden, Område V, Skuldelev Beskrivelse og dokumentation af installation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2017 Afprøvning af ZVI Clay metoden, Område V, Skuldelev Beskrivelse og dokumentation af installation Muchitsch, Nanna; Walsted, Lisbeth; Fjordbøge, Annika Sidelmann;

Læs mere

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING Lektor Mette M. Broholm Institut for Miljø & Ressourcer, DTU/Orbicon A/S Associate Professor Daniel Hunkeler Ph.d.studerende

Læs mere

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg ATV Vintermøde 2014 Temadag 1, Ny undersøgelsesmetoder i teori og praksis Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg Christian Buck, Projektleder,

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

INTRODUKTION TIL GEOPROBE SYSTEMET. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted.

INTRODUKTION TIL GEOPROBE SYSTEMET. Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. INTRODUKTION TIL GEOPROBE SYSTEMET Ekspertisechef, Anders G. Christensen, NIRAS A/S ATV Temadag 10. Marts 2014, Vingsted. INDHOLD Kort introduktion til metoden bag GeoProbe Behovet for indsamling af data

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Redoxforhold mættet zone

Redoxforhold mættet zone Redoxforhold mættet zone Definition af redoxforhold mættet zone Redoxforhold er en samlet betegnelse for en række parametre der beskriver hvilke redoxprocesser der er dominerende i den pågældende mættede

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 5-0005 Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 Telefax 45 97 www.cowi.dk

Læs mere

GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING

GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING GEOFYSISKE METODER TIL DETEKTION AF GRUNDVANDSFORURENING Jesper B. Pedersen HydroGeophysics Group Aarhus University Disposition Induceret polarisation (IP) metoden Casestudy Eskelund losseplads o Lossepladsen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

ERFARINGER MED IN-SITU THERMAL DESORPTION (ISTD) PILOTTEST I SKULDELEV

ERFARINGER MED IN-SITU THERMAL DESORPTION (ISTD) PILOTTEST I SKULDELEV ERFARINGER MED IN-SITU THERMAL DESORPTION (ISTD) PILOTTEST I SKULDELEV Projektleder Niels Ploug Krüger A/S Civilingeniør Charlotte Bay Schleiter Region Hovedstaden ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering og kemisk oxidation ved oprensning af grundvandsforurening

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering og kemisk oxidation ved oprensning af grundvandsforurening Undersøgelser til vurdering af stimuleret insitu reduktiv deklorering og kemisk oxidation ved oprensning af grundvandsforurening Forurenet lokalitet nr. 48520 Tidligere maskinfabrik Sortebrovej 26, 5690

Læs mere

Samspil mellem myndigheder. Susanne R. Pedersen Region sjælland Pia Arensberg tidligere Køge Kommune

Samspil mellem myndigheder. Susanne R. Pedersen Region sjælland Pia Arensberg tidligere Køge Kommune Samspil mellem myndigheder Susanne R. Pedersen Region sjælland Pia Arensberg tidligere Køge Kommune Baggrund Jan Sep. Industrigrund Vandværket Lyngen forurening Sandet moræneler 7-8 m Forurenede boringer

Læs mere

Brug af permeabel reaktiv barriere med nulvalent jern (ZVI) som afskæringsløsning

Brug af permeabel reaktiv barriere med nulvalent jern (ZVI) som afskæringsløsning ATV Vintermøde 2017 Brug af permeabel reaktiv barriere med nulvalent jern (ZVI) som afskæringsløsning Torben Højbjerg Jørgensen, Lars Nissen og Bjarke Neiegaard Hoffmark, COWI Andrzej Przepiora og Neal

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Reaktive vægge og filtre med jernspåner - en sammenfatning

Reaktive vægge og filtre med jernspåner - en sammenfatning Miljøprojekt Nr. 916 2004 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Reaktive vægge og filtre med jernspåner - en sammenfatning Peter Kjeldsen Danmarks Tekniske Universitet Miljøstyrelsen

Læs mere

Noter om vand: Adhæsion og kohæsion. Vandmolekylet er polær

Noter om vand: Adhæsion og kohæsion. Vandmolekylet er polær Noter om vand: Adhæsion og kohæsion Af, Lektor i Naturgeografi, Ph.d., 2015 Vandmolekylet er polær Et vandmolekyle er polær eftersom elektronfordelingen ikke er konstant og at molekylet er V- formet. Det

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima ATV Vintermøde. Onsdag den 11. marts 2015 Nancy Hamburger, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Grundvand Samarbejdspartnere Tak

Læs mere

FORURENINGSFLUX FRA EN TCE-FORURENET LOKALITET: SAMMENLIGNING AF METODER

FORURENINGSFLUX FRA EN TCE-FORURENET LOKALITET: SAMMENLIGNING AF METODER FORURENINGSFLUX FRA EN TCE-FORURENET LOKALITET: SAMMENLIGNING AF METODER Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen 1 Ph.d.studerende Mads Troldborg Forskningsassistent Julie L.L. Kofoed Forskningsassistent Kristian

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Peter Kjeldsen Institut for Miljøteknologi, DTU

Peter Kjeldsen Institut for Miljøteknologi, DTU Status notat Marts 2000 Reaktive vægge med jernspåner Procesoversigt og status for teknologiprogrammets projekter Peter Kjeldsen Institut for Miljøteknologi, DTU 3 Indhold Forord... Sammenfatning og konklusioner...

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG

ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen Afdelingsleder, civilingeniør, Lars Boye Mortensen NIRAS A/S Civilingeniør

Læs mere