Kursuskatalog. efterår Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret"

Transkript

1 Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

2 Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse mål, og vi gør alt for at leve op til disse mål, bl.a. via kompetente og engagerede medarbejdere, der arbejder med den seneste teknologi i et uformelt, men meget koncentreret arbejdsmiljø. I Revitax har vi ingen banale rutineopgaver. Vi får og løser nogle af Danmarks mest komplicerede og interessante opgaver inden for skatteog momsområdet. Det har bevirket, at vi igennem en årrække har kunnet tiltrække og fastholde nogle af landets mest kompetente rådgivere inden for de forskellige fagdiscipliner, herunder advokat Lars N. Vistesen, som vi har kontorfællesskab med. Via ham kan vi føre skattesager helt til Højesteret. Kurser der opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse Med undtagelse af kurset Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende, er alle kurser, der udbydes i dette katalog på masterniveau og opfylder kravene til obligatorisk efteruddannelse for revisorer og advokater. Som dokumentation for deltagelse udstedes der kursusbeviser til deltagerne efter kursernes gennemførelse.

3 Mark Arnecke er skatterevisor og har en master i skat (MTL). Mark har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har i en årrække været ansat hos Københavns Selskabsbeskatning, herunder som afdelingsleder. Mark har været ansat hos Revitax siden 1. april Mark har i en del år undervist på skatterevisoruddannelsen, herunder været eksaminator og censor. Martin K. Jensen er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTL). Martin har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har bl.a. en fortid hos Københavns Selskabsbeskatning. Martin har været ansat hos Revitax siden 1. september 2004 og fra 1. januar 2011 hos Advokatfirmaet Lars N. Vistesen. Martin har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos skattemyndighederne, herunder bl.a. på Skatterevisoruddannelsen, den skattefaglige efteruddannelse, kommunomuddannelsen, manuduktion for studerende på cand.merc.aud. mv. Martin har i øvrigt været eksaminator og censor samt forfattet eksamensopgaver. Herudover har Martin skrevet en række artikler, der er offentliggjort i sskrift for Skatter og Afgifter (TfS), Skatterevisoren mv. Dorte B. Madsen er cand.jur. og skatterevisor. Dorte har beskæftiget sig med skatteret siden 1978, hvor hun blev ansat hos skattemyndighederne. Dorte har været ansat hos Revitax siden 1. maj Dorte har undervist på Skatterevisoruddannelsen og på en lang række andre kurser for revisorer på forskellige niveauer. Dorte er ansvarlig for publikationen Skatteinformation og Revtiax øvrige publikationer. Herudover er Dorte medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning. Ebbe Melchior er cand.jur., skatterevisor og har en master i skat (MTA). Ebbe har arbejdet i den offentlige skattesektor fra 1984 til 1996, hvor han skiftede til den private rådgivningssektor. Ebbe har været ansat hos Revitax siden 1. april Ebbe har igennem nogle år undervist i skatteret, især på kurser for statsautoriserede revisorer og deres kunder, men også for studerende på Skatterevisoruddannelsen, hvor han i øvrigt har forfattet eksamensopgaver. Herudover er Ebbe medforfatter til bogen Hovedaktionærbeskatning.

4 Camilla Poulsen er skatterevisor og merkonom i revision, og har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla været ansat hos Revitax siden 1. oktober Camilla har i en lang årrække undervist revisorer på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten. Jens Staugaard er uddannet fuldmægtig i ToldSkat, og har en mastergrad i moms og afgifter (LLM). Jens har arbejdet i afgiftsadministrationen fra 1997 til 2007, hvor han har beskæftiget sig med fagområdet moms, herunder bl.a. undervist erhvervslivet i momsret. Siden 1. august 2007 har Jens været ansat hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms og afgifter. Jacob S. Larsen er uddannet cand.merc.jur. I 2008 erhvervede Jacob endvidere en mastergrad i moms og afgifter ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. I perioden var han ansat hos SKAT, hvor han primært var beskæftiget med moms og afgifter. I perioden arbejdede Jacob som moms- og afgiftskonsulent hos Grant Thornton. Siden 1. juli 2011 har Jacob været ansat hos Revitax, hvor han udelukkende beskæftiger sig med moms og afgifter. Flemming Mortensen er uddannet statsautoriseret revisor. Flemming har i mange år været skatterådgiver og har tidligere været ansat i KPMG s skatteafdeling. Han har arbejdet med både danske og udenlandske klienter og har i mange år været medlem af det internationale skattenetværk i KPMG. Flemming er endvidere medlem af FSR s skatteudvalg. Flemming har været ansat hos Revitax siden 1. februar 2011.

5 513 Kurser efterår Aktieavancebeskatning 8 Aktuel skat 9 Skattemæssige afskrivninger 10 Salg af fast ejendom 11 Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende 12 Beskatning af fonde og foreninger 13 Dødsbobeskatning 14 Kursgevinstbeskatning og rekonstruktion 15 Generationsskifte 16 Omstrukturering 17 Skattefri virksomhedsomdannelse 18 Beskatning af hovedaktionærer 19 Skattepligt ved fraflytning, tilflytning samt arbejde i udlandet 20 Selskabsbeskatning for koncerner 21 Virksomhedsskatteloven 22 Aktuel moms og afgifter 23 Fast ejendom Moms 24 Momsfritagelser og lønsumsafgift 25 Rejsebureauer Moms 26 Moms Kom godt i gang 27 Håndtering af afgifter 28 Handel med tjenesteydelser 29 Selskabsret 31 Tilmeldingsblanket

6

7 713 Aktieavancebeskatning Reglerne om beskatning af aktier kan være komplicerede og har skattemyndighedernes bevågenhed. Der er derfor god grund til at sikre sig tilstrækkelig indsigt i aktieavancebeskatningsloven. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive om beskatning ved afståelse af aktier, herunder foretage de korrekte avanceopgørelser og holde styr på restbeholdningerne til brug for senere avanceopgørelser. Følgende vil blive gennemgået: u Anvendelsesområdet for aktieavancebeskatningsloven u Aktieavance for personer Principper og metoder for avanceopgørelserne Børsnoterede aktier (optaget til handel) Unoterede aktier (ej optaget til handel) Fradragsmulighederne for tab Overgangsregler som f.eks. syntetisk indgangsværdi, 19/ indgangsværdi, skattefri bundgrænse mv. Ejertidsnedslag u Aktieavance for selskaber Principper og metoder for avanceopgørelserne Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier (Forårspakke 2.0) Porteføljeaktier (Forårspakke 2.0) Værnsreglen om omvendte juletræer Fradragsmulighederne for tab, herunder tabsbegrænsning u Beviser i investeringsselskaber u Overordnet om beviser i øvrige investeringsforeninger u Rådgivere i den finansielle sektor u Medarbejdere hos skattemyndighederne u Andre med professionel interesse for beskatning ved afståelse af aktier Varighed: 6 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 8. november december Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 13. december Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

8 8 Aktuel skat Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling. Kurset har til formål at give deltagerne en orientering om de seneste lovændringer og afgørelser på skatteområdet. Indhold: Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres henholdsvis træffes i løbet af året. Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner. Varighed: 6 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Ebbe Melchior og Martin K. Jensen Tilmelding: Tilmeldingsblanket på side 31 Tilmeldingsfrist: 20. december januar Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 24. januar Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

9 913 Skattemæssige afskrivninger De fleste virksomheder og selskaber foretager afskrivninger efter afskrivningsloven. Afskrivningsloven er omfattende, og det er derfor let at overse muligheder og faldgruber, når afskrivninger, afskrivningsgrundlag og genvundne afskrivninger skal opgøres. et med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og praksis på området. Såvel teori som principperne for avanceopgørelser vil indgå i kurset. Med afsæt i afskrivningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: u Generelle principper efter afskrivningsloven u Driftsmidler Afskrivning på driftsmidler, småaktiver og blandet benyttede driftsmidler u Afskrivning på bygninger og installationer Bygninger, accessoriske bygninger og installationer Blandet benyttede bygninger og installationer, herunder ændret benyttelse Ombygninger og forbedringer, herunder praksis for straksfradrag Forbedringer contra vedligeholdelse Sondringen mellem inventar, installationer og bygningsbestanddele u Opgørelse af genvundne afskrivninger og tab, herunder på blandet benyttede bygninger u Nedrivningsfradrag u Afskrivning på bygninger på lejet grund u Andre afskrivninger Afskrivning på indretning af lejede lokaler Afskrivning på goodwill mv. u Medarbejdere hos skattemyndighederne u Andre med professionel interesse for afskrivningsreglerne Varighed: 3 timer. Kurset kan kombineres med Salg af fast ejendom Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost kombineres kurset med Salg af fast ejendom bliver den samlede pris for de to kurser kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 27. september oktober Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 31. oktober Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

10 10 Salg af fast ejendom Beskatning ved salg af fast ejendom er et af de områder, der oftest indbringes for klageinstanserne. Reglerne er detaljerede og kan ofte give anledning til spørgsmål, ligesom ejendomsavanceberegningerne ofte er komplicerede. et med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne og den seneste praksis på området. Såvel teorien som principperne for ejendomsavanceopgørelser vil indgå i kurset. Med afsæt i afskrivningsloven og tilhørende praksis vil følgende blive gennemgået: u Seneste praksis om og status for parcelhusreglen u Hel- og delsalg af fast ejendom u Salg af blandede ejendomme u Genanbringelse u Ejendomsavanceopgørelsen Principper og metoder for ejendomsavancer Valg af anskaffelsessummer, herunder indgangsværdier Sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring Samspillet med afskrivningsloven, herunder opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger og tab efter afskrivningsloven Øvrige reguleringer til anskaffelsessummen og avanceopgørelsen u Ejendomsmæglere u Medarbejdere hos skattemyndighederne u Andre med professionel interesse for beskatning ved afståelse af ejendomme Varighed: 3 timer Kurset kan kombineres med Skattemæssige afskrivninger Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms kombineres kurset med Skattemæssige afskrivninger bliver den samlede pris for de to kurser kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 27. september oktober Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 31. oktober Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

11 113 Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende De skatteretlige regler for personligt drevne virksomheder er mangfoldige og befinder sig mange forskellige steder I skattelovgivningen. På dette kursus vil vi gennemgå de regler, der typisk skal iagttages, når selvstændigt erhvervsdrivende skal opgøre den skattepligtige indkomst. et med kurset er at give deltagerne et overordnet overblik over de skatteretlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende, herunder de krav der stilles til et skatteregnskab. Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået: u Principperne for indkomstopgørelsen Nettoindkomstprincippet Driftsomkostningsbegrebet Formuebevægelser u Ægtefællers beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed u Afgrænsning af selvstændigt erhvervsdrivende, herunder hobbyvirksomhed u Skatteregnskabet Skattemæssige krav til regnskabet og regnskabsgrundlaget Konvertering til skatteregnskabet Kapitalforklaring u Den skattemæssige behandling af renteindtægter og renteudgifter u Overordnet om virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen u Overordnet om afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven u Yngre revisorer u Revisorer, der ønsker en overordnet opdatering af reglerne u Yngre medarbejdere hos skattemyndighederne u Medarbejdere hos SKAT, der ønsker en overordnet opdatering af reglerne Kurset er ikke kompetencegivende Varighed: 6 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Mark Arnecke Tilmeldingsfrist: 11. oktober november Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 4. december Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

12 12 Beskatning af fonde og foreninger Interessen for beskatning af fonde og foreninger er steget gennem den seneste årrække. Selvom fonde og foreninger som udgangspunkt skal opgøre den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for selskaber, er der en række relativt komplicerede regler og forhold, der er særegne for fonde og foreninger. et med kurset er at give deltagerne et indblik i de momenter, der lægges vægt på ved kvalifikationen af de forskellige institutioner mv., samt at gøre deltagerne i stand til at rådgive fonde og foreninger om de særlige regler og problemstillinger, der gælder for disse skattesubjekter. Med afsæt i loven og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået: u Kvalifikation af de enkelte institutioner, sammenslutninger mv. De elementer, som den subjektive skattepligt baseres på u Fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger omfattet af fondsbeskatningsloven u Indkomstopgørelsen, herunder bundfradrag, uddelinger, henlæggelser, konsolideringsfradrag, prioriteringsreglen mv. Interne og eksterne uddelinger Skattefrie indtægter mv. Selvangivelsespligt og erklæringsselvangivelse u Foreninger mv. omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6 Indkomstopgørelsen for andelsboligforeninger, sportsforeninger mv. Kvalifikation af erhvervsmæssig virksomhed Fordelingsprincipper for omkostninger Selvangivelsespligt og selvangivelsesfritagelse Ophørs- og overgangsbeskatning af andelsboligforeninger Andelsboligforeningers salg af loftsrum Beskatning af medlemmerne ved udlodninger u Medarbejdere hos skattemyndighederne Varighed: 3 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Martin K. Jensen Tilmeldingsfrist: 30. august oktober Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 11. oktober Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

13 13 Dødsbobeskatning Kurset indeholder en generel introduktion til dødsbobehandling og dødsbobeskatning. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Kan man som rådgiver gøre et skattepligtigt bo skattefrit? Hvad er de optimale værdier i et bo? Kan 1982-cirkulæret anvendes? Skal der foretages succession og kan der foretages succession? Det er formålet at bibringe deltagerne et generelt indblik i behandlingsmåderne i et dødsbo, herunder hvorledes man som rådgiver kan anvende de skattemæssige regler optimalt. Med afsæt i bl.a. dødsboskatteloven vil følgende blive gennemgået: u Behandlingsmåderne Summarisk skifte Egentligt skifte Den praktiske afvikling af boet Øvrige forhold u Skattekrav i dødsboet Proklama Frister Indberetninger Sagkyndige vurderinger u Dødsboskatteretten Dødsboer som skattesubjekter Dødsboets skattemæssige forhold Skattefritagne dødsboer, mellemperioden Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden Dødsboets succession Udlodning med succession Værdiansættelser Passivposter u Medarbejdere hos skattemyndighederne u Advokater Varighed: 6 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Camilla Poulsen Tilmeldingsfrist: 25. oktober december Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 28. november Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

14 14 Kursgevinstbeskatning og rekonstruktion Reglerne i kursgevinstloven er generelt kendetegnet ved at være komplicerede, ligesom reglerne løbende bliver justeret uden den store opmærksomhed. Der er derfor en risiko for, at transaktionerne ikke bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen. Oven på finanskrisen er der endvidere mange som har haft behov for at forestage rekonstruktion. En rekonstruktion medfører ofte skattemæssige konsekvenser, som følge af kursgevinstlovens regler. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at håndtere den skatteretlige behandling af gevinst og tab på finansielle kontrakter, fordringer og gæld, herunder i forbindelse med rekonstruktion af virksomheder. Overkursreglen Koncernreglen u Finansielle kontrakter: Principper for opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter Overordnet kvalifikation af finansielle kontrakter Fradragsreglerne for tab u Rekonstruktion: Akkordreglerne mv. Underskudsbegrænsning u Medarbejdere hos skattemyndighederne Varighed: 3 timer Kurset kan kombineres med kurset Generationsskifte Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået: u Opgørelsesprincipper: Principper for opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld Den skattemæssige behandling af stiftelsesomkostninger og lignende u Fordringer og gæld for personer: Fordringer og gæld i danske kroner Fordringer og gæld i fremmed valuta u Fordringer og gæld for selskaber: Fordringer og gæld i danske kroner og fremmed valuta Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms kombineres kurset med kurset i Generationsskifte er den samlede pris for de to kurser kr. inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Ebbe Melchior Tilmeldingsfrist: 11. oktober november Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 22. november Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

15 15 13 Generationsskifte Et generationsskifte i en virksomhed er en hel eller delvis overdragelse inden for eller uden for familiekredsen. Et generationsskifte kan ske ved arv eller i levende live. Ved et ikke planlagt generationsskifte vil virksomheden efter ejerens død overgå til arvingerne. Boet eller et testamente vil fastlægge, hvem der herefter skal overtage virksomheden. Det er formålet at give rådgiver en kort og præcis gennemgang af, hvorledes et generationsskifte skattemæssigt kan planlægges og overdrages til næste generation med maksimal udskydelse af skatter og afgifter. Mor og søn ejer hver 50 % af en udlejningsejendom, der er genvundne afskrivninger og ejendomsavance for 5 mio. kr. Hvad er skatten på det optimale generationsskifte? Svar: 0 kr. Følgende vil blive gennemgået: u Overdragelse af personlig virksomhed u Overdragelse af selskab u Overdragelse af en koncern u Succession eller ej u Værdiansættelser u Passivposter u Kan vi handle med skatten mv.? u Andre personer med professionel interesse for generationsskifte u Advokater Varighed: 3 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms kombineres kurset med kurset i Kursgevinstbeskatning og rekonstruktion er den samlede pris for de to kurser kr. inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Camilla Poulsen Tilmeldingsfrist: 11. oktober november Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 22. november Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

16 16 Omstrukturering Der opstår løbende en række situationer, hvor virksomheder har behov for at foretage selskabsretlige omstruktureringer. Skatteretten er i vidt omfang styrende for de løsninger der vælges, og der er derfor god grund til at kunne beherske de skatteretlige regler for omstrukturering. Reglerne om omstruktureringer er blevet ændret væsentligt igennem de senere år, hvilket ikke har gjort forholdene mindre komplicerede. et med kurset er, at deltagerne skal kunne anvende og rådgive om mulighederne for omstruktureringer, herunder identificere de relevante problemstillinger og faldgruber inden omstruktureringen gennemføres. u Andre personer med professionel interesse for virksomhedsomstrukturering u Advokater Varighed: 3 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Camilla Poulsen Tilmeldingsfrist: 8. november 2012 Med afsæt i bl.a. fusionsskatteloven vil følgende blive gennemgået: u Fusioner u Spaltninger u Tilførsel af aktiver u Aktieombytning u Selskabsret i relation til omstruktureringen 13. december Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 11. december Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

17 17 13 Skattefri virksomhedsomdannelse Kursus i samarbejde med SKAT Undgå at en skattefri viksomhedsomdannelse bliver skattepligtig. Selv om lov om skattefri virksomhedsomdannelse kan forekomme kort og overskuelig, indeholder loven en lang række faldgruber, der bl.a. kan føre til, at omdannelsen bliver skattepligtig. En virksomhedsomdannelse er derfor ikke uden risiko og undertiden med ansvar for rådgiver til følge. et med kurset er at give deltagerne det nødvendige kendskab til reglerne på området, som gør deltagerne i stand til at yde korrekt rådgivning samt identificere problemstillingerne fra sag til sag. Samtidig er det hensigten, at deltagerne skal kunne foretage de nødvendige opgørelser i forbindelse med omdannelsen. Med afsæt i virksomhedsomdannelsesloven vil følgende blive gennemgået: u Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse: Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse Omdannelse af virksomheder, der anvender virksomhedsskatteordningen Omdannelse af virksomheder med flere ejere, herunder ægtefælleproblematikken Delomdannelser med vægt på fordelingsproblemer og hvilke konsekvenser der er, for den virksomhed, der fortsætter i personligt regi Vederlaget for virksomheden, herunder værdiansættelse og betydningen af værdiansættelsen af goodwill Opgørelse af skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver og passiver Uudnyttede underskud og tab Opgørelse af aktiernes/anparternes anskaffelsessum ved omdannelse Retsvirkninger for ejeren Formalia til SKAT, når en virksomhed er omdannet Konsekvenser, når der sker ændringer før omdannelsesåret, efter at der er sket en skattefri omdannelse u Andre med professionel interesse for virksomhedsomdannelse Varighed: 6 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Camilla Poulsen og Henning Bjørn Lassen, SKAT Tilmeldingsfrist: 18. oktober december Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 21. november Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

18 18 Beskatning af hovedaktionærer De fleste af landets selskaber ejes af hovedaktionærer. Sådanne aktionærer har ofte behov for rådgivning om de forskellige dispositioners skattemæssige følgevirkninger. Området er omfattende og indeholder masser af muligheder, men er også præget af mange faldgruber. Disse faldgruber er en medvirkende årsag til skattemyndighedernes varige interesse for området. et med kurset er at gøre deltagerne i stand til at rådgive hovedaktionærer om en lang række af de dispositioner, som er af skattemæssig betydning for hovedaktionærerne. Med afsæt i loven og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået: u Udbyttebeskatning u Rette indkomstmodtager og omkostningsbærer u Beskatning af frie goder og skattefrie godtgørelser u Maskeret udbytte og udlodning u Armslængdeprincippet Priser og vilkår Primære, sekundære og korresponderende reguleringer Betalingskorrektion og omgørelse u Skatteforbehold og selvangivelsesomvalg u Overdragelse af aktier med succession u Kapitaludvidelser u Likvidationsbeskatning og mulighederne for pensionsindskud u Medarbejdere hos skattemyndighederne Varighed: 6 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Ebbe Melchior Tilmeldingsfrist: 4. oktober november Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 6. november Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

19 19 13 Skattepligt ved fraflytning, tilflytning samt arbejde i udlandet Reglerne om subjektiv skattepligt hvem skal betale skat til Danmark volder i den almindelige dagligdag som hovedregel ikke problemer. Problemerne opstår først og fremmest i forbindelse med flytning til udlandet. Hvis den fulde danske skattepligt ophører, kan der være indkomster, som Danmark fortsat beskatter. Også fast arbejde i udlandet rejser en del skattespørgsmål skal der fortsat betales fuld skat til Danmark af lønnen, eller er det muligt at slippe billigere? et med kurset er at give deltagerne et indgående kendskab til reglerne og især praksis på området om ophør og indtræden af fuld dansk skattepligt og konsekvenserne heraf. Herudover har kurset til formål at give deltagerne et grundigt kendskab til reglerne for beskatning og lempelse for lønindkomst ved arbejde i udlandet. Indhold: u Regler og praksis om ophør af fuld dansk skattepligt ved flytning til udlandet u Dobbeltdomicil u Beskatning i fraflytningsåret, herunder fraflytningsbeskatning af aktier u Indtræden af fuld skattepligt ved flytning til Danmark u Bopæl i Danmark og arbejde i udlandet beskatning af lønindkomst og mulighed for lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller ligningslovens 33 A u Begrænset skattepligt til Danmark u Medarbejdere hos skattemyndighederne u Andre med professionel interesse for skattepligt mv. Varighed: 6 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Dorte B. Madsen Tilmeldingsfrist: 21. september oktober Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 29. oktober Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

20 20 Selskabsbeskatning for koncerner Reglerne om selskabsbeskatning for koncerner er detaljerede og komplicerede og giver i praksis ofte anledning til problemer. et med kurset er at gore deltagerne i stand til at håndtere en stor del af de regler, der primært udspringer af selskabsskatteloven. Med afsæt i loven og nyeste praksis vil følgende blive gennemgået: u National sambeskatning u International sambeskatning u Rentefradragsbeskæring u CFC-beskatning u Udbytte/tilskud u Transfer pricing u Medarbejdere hos skattemyndighederne Varighed: 6 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Mark Arnecke og Flemming Mortensen Tilmeldingsfrist: 11. oktober november Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 15. november Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

21 213 Virksomhedsskatteloven Selvom virksomhedsskatteloven kun i begrænset omfang er ændret de seneste år, rummer den fortsat en række problemer og faldgruber. Det er derfor ikke uden risiko at anvende reglerne, medmindre man behersker disse. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Fordeling af overskud/underskud i et personselskab? Hvordan behandles personselskaber i virksomhedsskatteloven? Hvad sker der med et personselskab som bliver omfattet af anpartsindgrebet? Hvorledes behandles overgang af en ejendom fra/til privat anvendelse? Må man have privat gæld i virksomhedsordningen? VE-anlæg og virksomhedsordningen. et med kurset er, at deltagerne skal kunne anvende og rådgive om reglerne i virksomhedsskatteloven. Med afsæt i virksomhedsskatteloven vil følgende blive gennemgået: u Virksomhedsskatteloven Betingelser for at anvende virksomhedsordningen Beregningssystemet i virksomhedsordningen Opgørelse af de forskellige konti i virksomhedsordningen Kapitalafkastgrundlaget Regulering af hævninger og indskud Rentekorrektion Ophør og delvist ophør u Kapitalafkastordningen Betingelser for anvendelse af kapitalafkastordningen Kapitalafkastgrundlaget Konjunkturudligningsordningen u Kapitalafkastordningen for aktier u Udligningsordningen for kunstnere u Andre personer med professionel interesse for virksomhedsordningen Varighed: 6 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Camilla Poulsen Tilmeldingsfrist: 3. oktober november Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 12. december Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

22 22 Aktuel moms og afgifter Indenfor moms- og afgiftsområdet sker der en løbende udvikling i form af nye afgørelser, lovændringer mv. et med kurset er at give deltagerne en ajourføring i den seneste udvikling inden for moms og afgifter, der er nødvendig, når regnskabet og momsopgørelserne skal laves, samt når der skal ske planlægning af nye aktiviteter. Kurset har til formål at give en grundig gennemgang af seneste nyt på moms- og afgiftsområdet. Følgende vil blive gennemgået: u Nye afgørelser og styresignaler u Ny lovgivning, kommende lovgivning u Udvalgte områder med opdatering Moms ved køb/salg af fast ejendom Moms i rejsebranchen Fedtafgift mv. u Controllere og regnskabsmedarbejdere, der jævnligt arbejder med moms u Andre personer, der har behov for en generel opdatering af momsområdet Varighed: 3 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Jens Staugaard Tilmeldingsfrist: 8. november december Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 11. december Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

23 23 13 Fast ejendom Moms Byggeri, køb, salg og udlejning af fast ejendom er reguleret af en række forskellige momsregler. Salg og udlejning af fast ejendom kan således være enten momspligtig eller momsfritaget, hvilket gør mange virksomheders fradragsret for moms af udgifter til et kompliceret område. Reglerne er tilmed blevet ændret på en række punkter de seneste år. På dette kursus gennemgår vi de gældende regler. et med kurset er at give deltagerne et solidt kendskab til reglerne om moms vedrørende fast ejendom. Følgende vil blive gennemgået: u Byggeri mv. af fast ejendom u Salg af fast ejendom u Køb af fast ejendom u Udlejning af fast ejendom u Leveringssted og betalingspligt u Fradragsret for moms af udgifter u Momsreguleringsforpligtelser u Gennemgang af aktuelle afgørelser/ styresignaler u Ejendomsmæglere u Controllere og regnskabsmedarbejdere hos ejendomsselskaber u Medarbejdere hos skattemyndighederne u Andre med professionel interesse for moms i forbindelse med fast ejendom Varighed: 3 timer Pris: kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms kombineres kurset med Momsfritagelser og lønsumsafgift bliver den samlede pris for de to kurser kr. pr. deltager inkl. frokost ekskl. moms Underviser: Jacob S. Larsen Tilmeldingsfrist: 13. september oktober Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup 25. oktober Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Kursusprogram - Andet halvår 2010

Kursusprogram - Andet halvår 2010 Kursusprogram - Andet halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - efteråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 2.

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Kursusprogram - Første halvår 2010

Kursusprogram - Første halvår 2010 Kursusprogram - Første halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - foråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 1.

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014

TimeTax NYHEDSBREV 48/2014 08.05.2014 21.05.2014 SKAT i balance 2014 SKAT i balance 2014 Side 1 Aktiefejl i årsopgørelse SKAT klar med handlingsplan Side 2 Afgørelser skat Afgørelser afgifter Side 3 Side 5 SKAT i balance 2014 SKAT er nu begyndt at sende forslag til en ny

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner Moms Revisors Kombi Dage Revision & Erklæringer Bogholdere Retlige krav & Standarder Eksamenstræning Regnskab & Revision Skat Revisorassistenter Forberedelseskurser Grundlæggende Krav Fra registreret til

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse mas master i skat 1 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer dit eller afdelingens

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere