TimeTax NYHEDSBREV 39/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013"

Transkript

1 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning Side 4 Montering af nummerplader Side 4 MOMSNYT: Udenfor momslovens anvendelsesområde Side 5 Moms og solcelleanlæg mv. Aktuelle kurser Side 6 Side7 Små virksomheder, med flerårige underskud (ikkeerhvervsmæssig virksomhed/hobbyvirksomhed) Vi er i TimeTax A/S blevet bekendt med, at SKAT er i gang med den helt store gennemgang af virksomheder, der har haft underskud i en årrække. Formålet med projektet er skattemæssigt at få sorteret ikkeerhvervsmæssige/hobbyvirksomheder fra, således at man ikke giver skattemæssigt fradrag for underskud i disse virksomheder. Når SKAT har undersøgt en underskudsvirksomhed, og vurderer at den ikke er erhvervsmæssigt drevet, nægtes fradrag for underskud i 3 år. (2010, 2011 og 2012). Da SKAT ændrer i 3 år, kan det betyde en hel del skat, der skal efterbetales. SKATs argumentation i de fleste tilfælde er, at virksomheden ikke er rentabel, idet virksomhederne har givet underskud stort set fra dag 1. Der har ikke været og er fortsat ikke udsigt til at virksomheden kan give et økonomisk udbytte til indehaveren efter SKATs opfattelse. I nogle tilfælde spiller det også ind, at virksomheden måske kun har åbent for kunder i en begrænset tid eller dage, således at driften har mere hensyn til indehaverens fuldtidsjob end til at yde den tilstrækkelige indsats for at få virksomheden til at give overskud. SKAT mener i disse tilfælde ikke at virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet. Hvad er praksis? Ud fra den praksis der har udviklet sig over en årrække, kan der opstilles forskellige parametre, som kan indgå i vurderingen af, om en virksomhed kan anses for en erhvervsmæssig virksomhed drevet med økonomisk udbytte for øje, eller om der er tale om en ikke-erhvervsmæssig virksomhed/hobbyvirksomhed. De parametre der anvendes i vurderingen er: Udsigt til at virksomheden før eller siden vil give overskud Virksomhedens underskud er forbigående Før opstart har været undersøgelser af lønsumhed og udsigt til rentabel drift Virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet Ejerne har faglige forudsætninger for driften, og har virksomheden en naturlig sammenhæng med indehaverens øvrige indtægtsgivende erhverv. Virksomhedens omfang og varighed er af en vis størrelse Sædvanlig driftsform for den pågældende virksomhedstype Virksomhed kan sælges til tredjemand uanset de hidtidige underskud. Har virksomheden en potentiel indtjeningsværdi Der er ingen af ovenstående elementer, der alene kan begrunde det ene eller det andet, men der skal foretages en konkret vurdering af den virksomhed det drejer sig om. 1

2 Hvilke virksomheder har SKAT i kikkerten? SKAT har tidligere ført mange sager om hobby- og fritidslandbrug, men det nye projekt omfatter alle brancher og alle typer virksomheder. Hvad gør man hvis man er en af de uheldige? Desværre så synes det, som tilstanden er i øjeblikket, at være meget op ad bakke at få SKAT til at benytte den gamle varslingsmetode, hvor skatteyder fik besked på, at fremover ville underskud ikke kunne fratrækkes, og frafalde ændringerne i hidtidige indkomstår. Det er i øvrigt SKATs opfattelse, at det er uden betydning at der ikke er stillet spørgsmålstegn ved underskuddene tidligere, idet det jo ikke er udtryk for at underskuddet er godkendt, men mere et udtryk for at skatteyderen ikke tidligere har været kontrolleret. Det giver ikke en retsbeskyttet forventning om at underskud fortsat kan fratrækkes. Det vil være en rigtig god ide, at rådføre sig med sin revisor eller med en skatterådgiver, hvor man får en professionel vurdering af sagen. Hvis man selv fører sin sag, går der ofte følelser i sagen, og så smutter fokus på det sagen reelt drejer sig om. Uanset at det er op ad bakke, mener vi, at næsten alle sager bør indbringes for skatteankenævn/landsskatteretten, idet SKAT er alt for emsige i dette projekt, og at formålet med projektet ikke er en fremadrettet oprydning i ikke-erhvervsmæssigt drevne virksomheder, men derimod et forsøg på at få penge i den slukne statskasse. Ved at SKAT, som en tyv om natten, kommer og forhøjer de skattepligtige indkomster, påføres skatteyderne en urimelig økonomisk byrde, uden at de ramte har en kinamands chance for rette op på forholdet. Vores anbefalinger for fremtiden Når revisor støder på en kunde, der har en virksomhed, der gennem en årrække har givet underskud, og hvor der ikke inden for en meget kort periode er udsigt til at virksomheden bliver rentabel, bør revisor tage en snak med kunden om det fortsat er klogt at fratrække underskuddet på selvangivelsen. Hvis man kommer frem til, at virksomheden nok aldrig kommer til at blive rentabel, og måske kun fortsættes af personlige interesser m.v. uden en egentlig forventning om at give overskud, bør man undlade at fratrække underskuddene fremover. På den måde har man imødekommet skattemyndighederne på forkant, og risikoen for at SKAT efterfølgende vil udsøge og ændre gamle skatteansættelse. 2

3 Projekt hovedaktionær og selskab Dette projekt går ud på, at sikre sig at der sker en korrekt. beskatning af de goder, som tilflyder hovedaktionæren fra selskabet, f.eks. fri bil, fri bolig, korrekt forrentning og selvangivelse af udlån til selskabet, private udgifter betalt af selskabet og meget mere. Der vil efter vores vurdering næsten være gevinstgaranti i alle de sager, som SKAT vil kontrollere i projektet. Der er ingen tvivl om, at både på grund af finanskrise og SKATs neddrosling af kontrolindsats for disse skatteydere, vil der være mange bevidste eller ubevidste fejl i disse sager. Vi opfordrer derfor til, at det er et område, som revisorer/rådgivere også har som et fokusområde ved regnskabsgennemgangen, derved undgår man irriterende og tidskrævende sager med SKAT og man undgår sure kunder, som ikke kan forstå at revisor ikke har gjort ham opmærksom på dette eller hint. Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen indgået den SKAT Højere grænse for skattekreditter vedr. forsknings- og udviklingsaktiviteter: Der afsættes 200 mio. kr. i 2014 til at øge skatteværdien af fradraget med op til 5 mio. kr. Forhøjelsen skulle først træde i kraft fra 2015, men rykkes et år frem. Afgifter Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift: Der afsættes 310 mio. kr. i 2014 med henblik på, at den vægtbaserede emballageafgift afskaffes pr , hvorved erhvervene lettes for betydelige administrative byrder. Minimumsafgift på brændsel: Der afsættes 75 mio. kr. i 2014 til nedsættelse til EU s minimumsafgift på 4,5 kr./gj for alle brændsler til proces. Moms Længere momskredittider for små virksomheder: Der afsættes 120 mio. kr. i 2014 til længere momskreditter for virksomheder med en årlig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. 3

4 Bøder til revisorer 2 revisorer fik bøde på kr hver for tilsidesættelse af god. revisorskik. En direktør/ hovedaktionær havde over 4 år fået udbetalt tantiemer på ca. kr i alt over de 4 år. Direktøren fik ikke løn i selskabet, men havde oplyst, at han selv ville selvangive beløbene. Han skulle endvidere også beskattes af fri bil med kr pr. år. Han havde ikke selvangivet beløbene og revisorerne havde ikke kontrolleret om han havde gjort det. Da revisorerne er offentlighedens repræsentant og var vidende om de store udbetalinger, så blev de dømt for ikke at have udført deres arbejde tilstrækkeligt. Efter vores mening er det en hård dom, da direktøren jo er ansvarlig for sin egen selvangivelse. Pas på rådgivning Mange har set udsendelserne om skattely. Man kan lære meget af disse. Når man rådgiver bør man altid rådgive etisk korrekt og ikke komme med råd, der er over stregen. Vi skal rådgive efter de gældende regler og dermed give kunden de bedste råd. Nogle råd kan være i et gråzoneområde her bør vi altid få verificeret, at rådet er korrekt og ikke ulovligt eller stærkt uetisk. Rådgiv altid som om, der er et skjult kamera i lokalet så går det ikke galt! Montering af nummerplader Med virkning fra 15. november 2013 er det blevet et lovkrav, at nummerplader på person og varebiler skal være monteret med skruer eller bolte med tilhørende hætter. Hvis ikke man vil bruge skruer og bolte, er der mulighed for at søge om tilladelse til at anvende andre fæstningsmidler. Ansøgningen sendes på blanket , som hentes på SKATs hjemmeside. Ansøgningen sendes til SKAT. Ansøgning skal vedlægges en udtalelse fra et anerkendt prøvningslaboratorium, samt en målfast teknisk tegning af fæstningselementet. 4

5 Uden for momslovens anvendelsesområde I slutningen af 2012 afgav Skatterådet et bindende svar, hvori. det konkluderedes, at en læges indtægter i form af udeblivelsesgebyrer ikke var omfattet af momspligt. Begrundelsen var, at beløbet ikke dækkede over, at lægen havde leveret en vare/ ydelse til patienten. Beløbet udgjorde nærmere en form for kompensation til lægen for ulempen ved, at patienten var udeblevet. Afgørelsen er offentliggjort som SKM SR, og er helt korrekt. Men den fortjener en omtale fordi den vedrører et område, hvor praksis er sparsom, og hvor der af samme årsag sker mange fejl. Når en virksomhed har indgået en (momspligtig) aftale om at levere varer eller ydelser, skal der i sagens natur betales moms af det aftalte beløb. Det gælder også, hvis en del af aftalen er, at der skal betales et depositum. Dette depositum udgør en momspligtig forudbetaling. Men hvis aftalen ikke effektueres, vil det indbetalte depositum ofte skifte karakter, så det i stedet udgør en form for kompensation til leverandøren for de ulemper/udgifter, som han er blevet påført. Det gælder eksempelvis campingpladser, som opkræver depositum i forbindelse med reservation af en sæsonplads. Der skal betales moms af beløbet, som udgør en forudbetaling for sæsonpladsen. Men hvis kunden på et senere tidspunkt afbestiller sit ophold, vil beløbet skifte karakter. Nu bliver det i stedet en form for kompensation til campingpladsen. Dermed kan campingpladsen tilbageføre den afregnede salgsmoms og tage beløbet til indtægt, som et beløb, der falder uden for momslovens anvendelsesområde. Beløbet påvirker hverken salgsmomsen eller købsmomsen/fradragsretten. På samme måde er rykkergebyrer, restancegebyrer o.lign. ikke betalinger for levering af varer og ydelser, men udgør i stedet en kompensation til leverandøren for de omkostninger, som han påføres på grund af kundens forsinkede/manglende betaling. Sådanne beløb falder ligeledes uden for momslovens anvendelsesområde. Endelig skal det nævnes, at salg af gavekort som hovedregel skal håndteres efter samme retningslinjer. På det tidspunkt, hvor gavekortet sælges, udgør det ikke en omsætning af varer/ydelser. Derfor skal der ikke beregnes moms af salgsprisen for kortet. Først når kortet indløses til et momsbelagt indkøb, skal momsen afregnes. Det betyder, at der ikke skal beregnes moms af indtægter fra solgte gavekort, hvis de enten anvendes til ikke momsbelagte indkøb, eller slet ikke bliver indløst. 5

6 Der kan dog være tilfælde, hvor et gavekort reelt udgør en forudbetaling. Det vil være aktuelt, hvis gavekortet er låst til. et bestemt produkt hos en bestemt leverandør. Praksis på dette område er sparsom, og der er usikkerhed om pligten til at beregne moms i disse tilfælde. Men vær opmærksom på disse indtægter, som ofte håndteres forkert, og til skade for virksomheden. Der er set tilfælde, hvor der er tale om ganske betydelige beløb. Moms, solcelleanlæg, husstandsvindmøller, afgiftspligtig person, praksisændring gælder kun anlæg omfattet af de indtil 19. november gældende regler. Moms og solcelleanlæg mv. Det betyder: at husstandsvindmøller og solcelleanlægs levering af el til elnettet anses for at være selvstændig økonomisk virksomhed i henhold til momsloven, der skal momsregistreres, hvis omsætningen overstiger kr. årligt, jf. momslovens 48, stk. 1. Overstiger den momspligtige omsætning ikke registreringsgrænsen på kr. årligt, kan virksomheden vælge at lade sig momsregistrere, jf. momslovens 49, stk. 1, at husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der allerede er momsregistreret for levering af el til elnettet, alligevel ikke skal lade sig afmelde fra momsregistrering, at husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der allerede har ladet sig afmelde fra momsregistrering som følge af retningslinjerne i SKM SKAT, skal momsregistreres igen, hvis omsætningen overstiger kr. årligt. Overstiger den momspligtige omsætning ikke registreringsgrænsen på kr. årligt, kan virksomheden vælge at lade sig registrere. Ved registrering kan den reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms, der er indbetalt i forbindelse med afmeldelsen, blive tilbagebetalt, og at virksomheder, der som følge af retningslinjerne i SKM SKAT har indbetalt en reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms, uden samtidig at blive afmeldt fra momsregistrering, kan få den indbetalte reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms tilbagebetalt, hvis momsregistreringen igen skal omfatte levering af el til elnettet. Genoptagelse, dokumentation og forrentning I henhold til skatteforvaltningslovens 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb. Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale. Tilbagebetalingsbeløbet forrentes fra indbetalingsdagen til udbetalingsdagen 6

7 Aktuelle kurser Aktuel Skat og moms Vanen tro forventes regeringen at ville fremsætte en del lovforslag på det skatte- og afgiftsretlige område. Samtidigt bliver der truffet nye afgørelser, og praksis ændres på mange områder NY VIDEN: Hovedvægten bliver lagt på at sikre deltagerne viden om årets væsentlige ændringer i skattelovgivningen samt i den vækstpakke, der er blevet vedtaget. Endvidere bliver der udtaget aktuelle emner af særlig interesse til særskilt behandling. Endeligt gennemgås årets ændringer i skattelovgivningen i praksis. Kurset afholdes: december 2013 på Sørup Herregård, Ringsted januar 2014 på Glostrup Park Hotel, Glostrup januar 2014 på Scandic, Silkeborg januar 2014 på Konventum (LO-skolen), Helsingør Tilmelding og praktisk information Vedtagne love og forordninger mv. Ingen vedtagne love og forordninger mv. i denne periode. Skat & momskurser Vore dygtige medarbejdere underviser også i kurser om moms- skat og andet. Kurserne er beskrevet på TimeLearnings hjemmeside: Uddybende artikler TimeTax har gennem tiden udarbejdet mange artikler om aktuelle emner. Se vores hjemmeside: Fra venstre: Fra Thorbjørn venstre: Helmo Thorbjørn Madsen, Helmo John Rasmussen Madsen, John Rasmussen og Søren Engers og Søren Pedersen Engers Pedersen TimeTax er en del af TimeGruppen, som tænker i helhedsløsninger, der kommer hele vejen rundt. En filosofi og et koncept, vi kalder 320 -rådgivning. Rent praktisk betyder det, at vi formidler kontakten til specialister og rådgivere, som professionelt løser en hvilken som helst kundeopgave. Det giver vores kunder tid og ressourcer til vækst og udvikling. 7

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere