Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in"

Transkript

1 Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen havde til formål at understøtte tværgående processer, hvor en bruger eksempelvis arbejder på flere underliggende grunddataregistre samtidig med single sign-on og effektiv brugeradministration. Modellen er publiceret på Arkitekturguiden 1 og besluttet som fælles grundlag for grunddataprogrammet. I sikkerhedsmodellen håndterer tværgående ajourføringsservices adgangsstyring for web service klienter (systembrugere) via en Security Token Service (STS) etableret i regi af NemLog-in. Derved behøver hver web service ikke selv håndtere administration af adgange for klienter, men kan uddelegere dette til NemLog-in. Dette dokument indeholder en trin-for-trin vejledning i tilslutning af en web service til NemLog-in s STS ved brug af NemLog-in s Administrationsløsning. Der udgives en tilsvarende vejledning i tilslutning af en systembruger (klient), som skal kalde en Web Service beskyttet af NemLog-in. Guiden er skrevet med primært fokus på web services, der skal udstilles i grunddataprogrammet, men den kan også fint anvendes i andre sammenhænge. Der fokuseres på de administrative processer i NemLog-in for nærmere forklaring af, hvordan sikkerhedsmodellen fungerer, henvises til føromtalte dokument, der beskriver sikkerhedsmodellen. Grundprincipper og begreber NemLog-in s STS muliggør tokenbaseret adgang til web services og spiller den rolle, der i sikkerhedsmodellen hedder Grunddata STS. Samspillet ved web service kald er som følger: 1. Web service klienten (en såkaldt systembruger) kalder NemLog-in via WS- Trust protokollen og anmoder om et security token til en given web service. 1

2 2. NemLog-in udsteder et security token 2 på baggrund af klientens tildelte rettigheder til web servicen. 3. Klienten medsender security tokenet i web service kaldet til serviceudbyderen, som validerer tokenet og baserer adgangskontrollen på dets indhold. Side 2 af 18 Trinene ovenfor er illustreret på nedenstående figur: Forudsætninger og mål med guiden Der tages udgangspunkt i en situation, hvor en myndighed ønsker at oprette en ny web service i NemLog-in s administrationsmodul og herefter vil uddelegere den tekniske håndtering af web servicen til en administrator, som indlæser certifikater, metadata mv. Det forudsættes, at myndigheden allerede er tilsluttet NemLog-in/Administration i rollen som it-systemudbyder, samt har udpeget en administrator for sin organisation. Disse skridt er generelle for alle udbydere af it-systemer, der tilsluttes NemLog-in, og vejledning til de indledende trin kan derfor findes i den generelle dokumentation (se henvisninger i afsnittet nedenfor). Det antages ligeledes, at myndigheden har foretaget en forretningsmæssig afklaring af, hvilke roller der skal bruges i web servicen til at differentiere adgang på forskellige klienter. Yderligere dokumentation til NemLog-in Generel dokumentation til NemLog-in kan findes på: 2 Dette vil være et SAML token.

3 Side 3 af 18 Brugermanualen til NemLog-in s administrationsløsning: Testportal for NemLog-in: Guides til integration med NemLog-in: Trin 1: Tilslutning af ny web service Trin 1A: Opret service og udpeg teknisk administrator Administratoren for myndigheden skal først logge ind i NemLog-in s administrationsmodul3 ved brug af sit medarbejdercertifikat: Under Løs opgaver klikkes på knappen Opret nyt it-system. 3

4 Data om web servicen udfyldes i skærmbilledet. Det er vigtigt at markere itsystemet som en Webtjeneste (dvs. web service), og det er for grunddata services ikke relevant at afkrydse boksen Session tjek. Til sidst klikkes på knappen Start tilslutning af it-systemet. Side 4 af 18

5 Nu oprettes web servicen for myndigheden som it-systemudbyder: Side 5 af 18 Næste skridt er at tilføje en teknisk administrator, som er ansvarlig for at indlæse de tekniske oplysninger for web servicen. Den tekniske administrator kan tilhøre it-systemudbyderens egen organisation eller alternativt en it-leverandør, der via en delegering arbejder for it-systemudbyderen (myndigheden). I sidstnævnte tilfælde har myndigheden stadig ejerskabet over web servicen og kan til enhver tid udpege en anden teknisk administrator. I dette eksempel tilknyttes en teknisk administrator fra egen organisation ved at klikke på linket Tilføj teknisk administrator :

6 Side 6 af 18 Her udfyldes information, som identificerer den tekniske administrator, herunder RID nummeret 4 fra administratorens certifikat. Klik herefter på Tilføj. Brugeren udpeges nu som teknisk administrator for it-systemet (web servicen), og modtager en fra systemet, som oplyser om dette. 4 Et RID nummer er et ID fra et medarbejdercertifikat, som sammen med CVR nummeret entydigt identificerer medarbejderen. Ved at indtaste CVR og RID nummer kan NemLog-in entydigt identificere administratoren, når denne logger ind.

7 Side 7 af 18 Trin 1B: Teknisk administrator indtaster oplysninger Den tekniske administrator kan nu logge på administrationssystemet og navigere til web servicens startside: Her vælges nu Rediger tekniske oplysninger om it-systemet :

8 Side 8 af 18 Første skridt består i at indlæse en metadatafil, som er en XML fil, der indeholder en række oplysninger for web servicen: Web servicens EntityID (en logisk ID) Web servicens certifikat (som NemLog-in bruger til at kryptere udstedte tokens med) Hvilke attributter web servicen ønsker at få medsendt i tokens

9 Side 9 af 18 Et eksempel på en gyldig metadatafil for web services er vedlagt i Appendiks A, som man kan tage udgangspunkt i ved dannelse af egne metadata. Filen udpeges via Gennemse... knappen hvorefter NemLog-in vil foretage en validering af filens indhold. Hvis indholdet accepteres fremkommer flg. skærmbillede:

10 Side 10 af 18 Næste skridt er at udfylde øvrige tekniske oplysninger om it-systemet. Klik derfor på linket Rediger tekniske oplysninger om it-system, hvorefter flg. skærmbillede fremkommer: På skærmbilledet udfyldes dato og tidspunkt for hvornår, tokens skal kunne udstedes i NemLog-in s test og produktionsmiljøer samt hvilken type web service, der er tale om. For grunddataprogrammets services vælger her Web service med systembrugere, og der klikkes på knappen Gem tekniske oplysninger. Bemærk at oplysninger om ønskede Attributter, Endpoints og certifikat er pre-udfyldt ud fra indholdet af metadatafilen, som tidligere blev indlæst, og de skal derfor ikke indtastes. Herefter klikkes på fanen Privilegier i sektionen Avanceret for at definere de privilegier (svarende til roller), som skal kunne tildeles til de systembrugere, der

11 kalder web servicen. På den måde kan forskellige systembrugere have differentieret adgang til servicen. Side 11 af 18 Listen er tom til at begynde med, så klik på Tilføj privilegie under Løs opgaver : Her udfyldes information om privilegiet og der trykkes på Tilføj privilegie knappen. Gentag processen for hver af de privilegier, der er brug for. Endelig skal systemet provisioneres til NemLog-in s integrationstestmiljø ved at klikke på knappen Ansøg om integrationstest :

12 Nu fremkommer flg. skærmbillede: Side 12 af 18

13 Side 13 af 18 Klik på knappen og herefter vil flg. skærmbillede fremkomme: Den tekniske administrator vil modtage en mail, når systemet er overført til NemLog-in s integrationstestmiljø.

14 Side 14 af 18 Trin 2: Administration af adgange til web servicen I trin 1 blev servicen oprettet med tekniske oplysninger samt overført til integrationstestmiljøet, og næste skridt er nu at tildele disse til systembrugere, så adgangen kan testes. I NemLog-in s testmiljø kan der oprettes testbrugere fra skærmbilledet, hvor tekniske metadata redigeres: Klik derfor på linket Tilføj testbruger som systembruger og flg. skærmbillede fremkommer:

15 Ved at klikke på knappen Vælg test systembruger kan man søge og vælge mellem de systembrugere, der findes oprettet i testmiljøet. Herefter kan man afkrydse de privilegier, som systembrugeren skal have og klikke på Tilføj privilegie til testbruger. For privilegiet skal man nu definere et CVR scope, som angiver den organisation, som privilegiet gives på vegne af. Scopet vil blive afspejlet i det udstedte SAML token (se OIO Basic Privilege Profile for detaljer) og vil typisk være CVR nummeret på den organisation, som klienten agerer på vegne af. Dermed kan en systembruger have forskellige roller på vegne af forskellige organisationer. Side 15 af 18

16 Efter tildeling vil testbrugeren fremgå under tekniske oplysninger: Side 16 af 18 Nu vil den pågældende system(test)bruger med EntityID = kunne kalde NemLog-in s STS i integrationstestmiljøet og få udstedt et token til web servicen. Herved kan man teste den fulde integration til servicen i testmiljøet. Overførsel til produktion Når servicen er færdigtestet, kan den overføres til produktionsmiljøet. Dette gøres ved først at indlæse en testrapport via opgavemenuen, og når den er godkendt af NemLog-in s Administration, fremkommer et link, hvor man kan ansøge om oprettelse i produktion. I produktionsmiljøet er arbejdsgangene for administration af adgange for systembrugere lidt anderledes. En administrator for en systembruger kan fx fremsøge organisationen, der udstiller web services og ansøge om adgang, og der vil da blive oprettet en opgave for it-systemudbyderens administrator med at godkende adgange. Det er således kun i testmiljøet, at den tekniske administrator kan tildele adgange til testbrugere.

17 Appendiks A: Eksempel på metadatafil for web service Side 17 af 18 Nedenfor vises et eksempel på en metadatafil for en web service, som kan uploades i NemLog-in s administrationsportal. Områderne markeret med fed skrift angiver de dele, man typisk bør udskifte, når der tages udgangspunkt i eksemplet til nye web services. Disse er: EntityID for servicen (det logiske endpoint som token requestes og udstedes til) Krypteringscertifikat for servicen (som tokenet krypteres under) Locationstrenge (som også blot er logiske endpoints og ikke udpeger en fysisk service) <md:entitydescriptor xmlns:ds=" xmlns:md="dk:gov:nemlogin:ws:metadata" xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" xmlns:xml=" entityid=" <md:spwsdescriptor protocolsupportenumeration="dk:gov:nemlogin:ws:metadata:1.0:protocol"> <md:keydescriptor use="encryption"> <ds:keyinfo> <ds:x509data> <ds:x509certificate> MIIGIjCCBQqgAwIBAgIEUw/JIDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBHMQswCQYDVQQGEwJE SzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MSQwIgYDVQQDDBtUUlVTVDI0MDggU3lzdGVt dgvzdcbysvggq0ewhhcnmtuwnda5mtmznda3whcnmtgwnda5mtmzmze3wjcbkdel MAkGA1UEBhMCREsxMTAvBgNVBAoMKERpZ2l0YWxpc2VyaW5nc3N0eXJlbHNlbiAv LyBDVlI6MzQwNTExNzgxTjAgBgNVBAUTGUNWUjozNDA1MTE3OC1GSUQ6NTk3Mzg1 NzAwKgYDVQQDDCNlSUQgSkFWQSB0ZXN0IChmdW5rdGlvbnNjZXJ0aWZpa2F0KTCC ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJetU0TxjDbPsA914VBNOczD 4LejioecfwKGFcj+pMwMgVhNJr+XPCZ056g7UpRUNw5lNjnvRfhyq7XlLokYXoBb sztbubuxsxicw5lvqdenlcrbdqqxag3leavoceftetd4p8hjaeyvmmp1bmqd5baw jptnycvmultg997zj4lh64lpgxrvgfrj7athbraqrinni7uppbuo9vg5kzce28qd DZJeDrvUaRzKBBhAuXHgV5otb4SVNqFqEGXKVo/Jromg685JJQPJw7lzTGV5o4OZ gbpi+k0ryoimmws0d1gcmadmz4fdt5m2h/01l+tl/xoxlufbh9b5e3vpkzvjzfec AwEAAaOCAsowggLGMA4GA1UdDwEB/wQEAwIDuDCBlwYIKwYBBQUHAQEEgYowgYcw PAYIKwYBBQUHMAGGMGh0dHA6Ly9vY3NwLnN5c3RlbXRlc3QxOS50cnVzdDI0MDgu Y29tL3Jlc3BvbmRlcjBHBggrBgEFBQcwAoY7aHR0cDovL2YuYWlhLnN5c3RlbXRl c3qxos50cnvzddi0mdguy29tl3n5c3rlbxrlc3qxos1jys5jzxiwggegbgnvhsae ggexmiibezccaq8gdssgaqqbgfrragqgbaiwgf0wlwyikwybbquhagewi2h0dha6 Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHJBggrBgEFBQcCAjCBvDAM FgVEYW5JRDADAgEBGoGrRGFuSUQgdGVzdCBjZXJ0aWZpa2F0ZXIgZnJhIGRlbm5l IENBIHVkc3RlZGVzIHVuZGVyIE9JRCAxLjMuNi4xLjQuMS4zMTMxMy4yLjQuNi40

18 LjIuIERhbklEIHRlc3QgY2VydGlmaWNhdGVzIGZyb20gdGhpcyBDQSBhcmUgaXNz dwvkihvuzgvyie9jrcaxljmuni4xljqums4zmtmxmy4yljquni40ljiumigqbgnv HR8EgaIwgZ8wPKA6oDiGNmh0dHA6Ly9jcmwuc3lzdGVtdGVzdDE5LnRydXN0MjQw OC5jb20vc3lzdGVtdGVzdDE5LmNybDBfoF2gW6RZMFcxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIw EAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxJDAiBgNVBAMMG1RSVVNUMjQwOCBTeXN0ZW10ZXN0 IFhJWCBDQTEOMAwGA1UEAwwFQ1JMMjgwHwYDVR0jBBgwFoAUzAJVDOSBdK8gVNUR FFeckVI4f6AwHQYDVR0OBBYEFNaOiiYoUdSxuU0XpMgM26ieAWHAMAkGA1UdEwQC MAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFXPNK8iDDRbOLuO5TuPXTOiUa8++kICPEyH RVxmv3wFpuamwuq3s1DNmsDAwQ7+pX0HpmKxISPXAq/s9QcmlyX/dCAgapINKsTS JEKAYn2y9Fj5I2ZEPLcDIw4xDV2oxo/OdzjxJqzVhg7K058EBuOO6RXCCIb+mxRp JVNNCw1R/SUNkcs3kqUvaHgD8w5HmP4J4wraF3qtHDKG4Byh3gcXMNxiFm3gX1p1 uerdljay9fojlqitrhzbnrogf5ehew2jez8jhtrvjxokuaci2v28qpmvm+ffuopt ya8aggelkia0/ugrkbe+zvf2e8lyc/kvp9ci6glalqduze9cge4= </ds:x509certificate> </ds:x509data> </ds:keyinfo> </md:keydescriptor> <md:nameidformat>urn:oasis:names:tc:saml:1.1:nameidformat:x509subjectname</md:nameidformat> <md:assertionconsumerservice Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location=" ResponseLocation=" index="0" /> <md:attributeconsumingservice index="0"> <md:servicename xml:lang="en-us">wsp for guide</md:servicename> <md:requestedattribute Name="dk:gov:saml:attribute:SpecVer" FriendlyName="SpecVer" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:basic" isrequired="true" /> <md:requestedattribute Name="dk:gov:saml:attribute:AssuranceLevel" FriendlyName="AssuranceLevel" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:basic" isrequired="true" /> <md:requestedattribute Name="dk:gov:saml:attribute:Privileges_intermediate" FriendlyName="Privileges" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic" isrequired="true" /> <md:requestedattribute Name="dk:gov:saml:attribute:CvrNumberIdentifier" FriendlyName="CVR" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:basic" isrequired="true" /> </md:attributeconsumingservice> </md:spwsdescriptor> </md:entitydescriptor> Side 18 af 18

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

NemLog-in/ Administration

NemLog-in/ Administration NemLog-in/ Administration Brugermanual til Teknisk administrator, Administrator for it-systemudbyder og Administrator for it-leverandør Version 1.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 4 2 Tilsluttede

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO

Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Side 1 af 13 5. januar 2015 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan integrere en it-løsning til NemLog-in

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Nemlog-in Beskrivelse af Leverandørens Version: 2.c ID: 32309 2013-06-17 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 2 TEST AF SERVICES... 4 2.1 NEMLOG-IN SSO/SLO... 4 3 TILSLUTNING AF SERVICE METADATA... 8 3.1 NEMLOG-IN

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Side 1 af 5 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan tilslutte sig NemLogin, som udbyder af en selvbetjeningsløsning, der

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Version: 1.0 16.

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Side 1 af 10 16. juni 2016 TG Baggrund Digitaliseringsstyrelsen planlægger i samarbejde med Erhvervsstyrelsen at gennemføre nogle ændringer i NemLog-in

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERVEJLEDNING BRUGERADMINISTRATION Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen

Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen - Særligt til kæder eller virksomheder med flere p-enheder og kontrolobjekter under det samme CVR-nummer For at kunne få adgang til Min side, skal følgende være

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016 STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING Brian Storm Graversen April 2016 Emner Motivation og baggrund Introduktion til jobfunktionsrollebegrebet Hvad er en jobfunktionsrolle Typer af brugersystemroller Dataafgrænsninger

Læs mere

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8.

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. 4. maj 2017 NATIONAL MYNDIGHEDSADGANG TIL BBR 1.8 Formål med dokumentet Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. Dokumentet er målrettet

Læs mere

Bilag 2. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0

Bilag 2. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0 Bilag 2 Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0 1 Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer integrerer til og anvender

Læs mere

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem.

Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. Opret autoriserede brugere Dette afsnit vil beskrive hvorledes man som lokal administrator kan oprette brugere ved at nedarve egne rettigheder til dem. For at kunne oprette og autorisere andre brugere

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) kan tjekke data om badevandsstationer i PULS, godkende ændringer i stamdata samt låse stationer op i tilfælde

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Denne vejledning omhandler oprettelse af medarbejder på en grundskole uden 10.klasse. Medarbejderen skal oprettes i Administrationsmodulet til

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en videregående uddannelse Institutionens brugeradministrator på optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust Security Token Service Snitflade OIO WS Trust Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Versionsnummer... 3 2. Snitfladebeskrivelse... 3 3. Servicebeskrivelse... 3 3.1 Identity provider... 3 3.2 Supported binding...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Erhvervsuddannelserne Vejledning til oprettelse af udbud

Erhvervsuddannelserne Vejledning til oprettelse af udbud Erhvervsuddannelserne Vejledning til oprettelse af udbud Denne vejledning gennemgår brugen af det nye optagelse.dk for så vidt angår oprettelse af udbud af erhvervsuddannelser. Vejledningen er andet udkast

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. NemLog-in og fuldmagtsaftale

Vejledning til Køreprøvebooking. NemLog-in og fuldmagtsaftale Vejledning til Køreprøvebooking NemLog-in og fuldmagtsaftale Indhold Find administrator i din virksomhed... 3 Anmod om adgang til Køreprøvebooking gennem mit virk... 4 Tildel rettigheder til enkelt bruger

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2017 Version 1.2 Introduktion Hvis en offentlig myndighed eller en virksomhed ønsker at kunne

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere