HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

2

3 INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og tavshedspligten. Håndbogen er tænkt som et opslags værk, der kan give dig overblik over dine rettigheder og pligter som kommunalbestyrelsesmedlem. Vi har samlet love, regler og normer, der er med til at sætte rammerne for dig som kommunalpolitiker - og som vi kender til fra vores daglige arbejde som revisor og rådgiver for kommunerne. Som medlem af kommunalbestyrelsen vil du komme til at sætte dit eget præg på kommunen. Vi håber, at denne håndbog kan være en praktisk hjælp til at udfylde din nye rolle. Med venlig hilsen BDO Kommunernes Revision Redaktionen er afsluttet den 19. februar Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens afslutning.

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Afstemning Afvigende mening... 5 Ansvar... 5 Befordringsgodtgørelse... 5 Beslutningsdygtighed Bestyrelsesmedlem (selskab, forening, fond m.v.)... 6 Bevillingsregler... 6 Bevillingstyper Borgmesteren... 7 Budget Dagsorden... 8 Ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøder... 8 Forfald Formandsvederlag Forretningsorden Forvaltningsrevision Fri telefon (beskatning)... 9 Gennemgang af sagsmateriale Inhabilitet Kasse- og regnskabsregulativ Kommunens opgaver/kommunalfuldmagten Lukkede døre Medlemsrettigheder Mødepligt Ordet til dagsordenen Ordinære kommunalbestyrelsesmøder PC Pressen Revision Statsforvaltningens tilsyn Stedfortræder Styrelsesvedtægt Tavshedspligt Udvalg Vederlag Årsregnskab Kildeangivelse Kommunale nøgletal: Indbyggertal og Om BDO Kommunernes Revision... 23

6 4 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER

7 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 5 Afstemning Når kommunalbestyrelsen eller udvalgene træffer beslutning i en sag, sker det principielt gennem en afstemning blandt medlemmerne. Kun de tilstedeværende medlemmer kan deltage i afstemningen. Afstemningen foregår ved, at medlemmerne tilkendegiver deres standpunkter ved at stemme for eller imod afstemningstemaet. Er der flere stemmer for end imod, er forslaget vedtaget. Står stemmerne lige, eller er der flere imod end for, er forslaget forkastet (Styrelsesloven 11). Afvigende mening Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt (Styrelsesloven 13). Samme regel gælder for udvalgene (Styrelsesloven 20). Ansvar Et kommunalbestyrelsesmedlems politiske ansvar er et anliggende mellem medlemmet og vælgerne. Det retlige ansvar for ulovligheder ved varetagelsen af kommunens styrelse er derimod beskrevet i Styrelseslovens 61: Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke. Befordringsgodtgørelse Kommunalbestyrelsesmedlemmer har krav på at modtage godtgørelse af deres faktiske udgifter til befordring (Styrelsesloven 16). Skattemyndighederne har fastsat særlige regler for skattefri befordringsgodtgørelse. Eksempelvis kan der for kørsel mellem bopæl og rådhuset udbetales skattefri godtgørelse i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Fra og med 61. mødedag skal godtgørelsen medregnes som personlig indkomst. Beslutningsdygtighed Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

8 6 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Det er ikke en betingelse for kommunalbestyrelsens beslutningsdygtighed, at formanden eller næstformanden deltager i afstemningen (Styrelsesloven 11). Det samme gælder i øvrigt for udvalgene (Styrelsesloven 20). Bestyrelsesmedlem (selskab, forening, fond m.v.) Mange kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver valgt ind i bestyrelserne for de kommunale forsyningsaktieselskaber, eksempelvis på vand-, spildevands-, el-, varme- og affaldsområdet mv. Man skal være opmærksom på, at der er forskellige erstatnings- og ansvarsregler afhængigt af, om man er medlem af kommunalbestyrelsen eller af et aktieselskab eller lignende. Et bestyrelsesmedlem i selskaber mv. er kun undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger i det omfang, de alene vedrører varetagelsen af kommunale opgaver og for så vidt ikke andet følger af den lovgivning, der gælder for selskabet m.v. Kommunalbestyrelsen har således ikke adgang til at udøve instruktionsbeføjelser over for bestyrelsesmedlemmet, når der er tale om beslutninger om blandede spørgsmål, altså spørgsmål der tillige angår varetagelsen af ikke-kommunale opgaver. Ejere, bestyrelse og ledelse kan gøres erstatningspligtige for tab i et selskab, jf. kapitel 22 i selskabsloven. Det er dansk rets almindelige regler, der regulerer erstatningsansvaret, og man skal især være opmærksom på tavshedsreglerne. I mange kommunale aktieselskaber mv. tegnes bestyrelsesansvarsforsikring. Vederlag som bestyrelsesmedlem skal være sædvanligt efter hvervets og arbejdets omfang og være forsvarligt efter selskabets/ koncernens økonomiske stilling. Bevillingsregler Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er meddelt i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling (Styrelsesloven 40).

9 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 7 Bevillingstyper Der sondres mellem tre typer af bevillinger: Drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger. Driftsbevillinger er et-årige. Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige. For at man kan udnytte en anlægsbevilling forudsættes det, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb, inden for hvilket man kan afholde de pågældende anlægsudgifter og -indtægter. Kommunalbestyrelsen kan i årets løb meddele tillægsbevillinger til såvel drift som anlæg. Ansøgning om tillægsbevilling skal være ledsaget af angivelse om finansiering. Borgmesteren Borgmesteren er formand for kommunalbestyrelsen og øverste daglige leder af kommunens administration og er som sådan ansvarlig for, at kommunens administration fungerer. Borgmesteren er derudover også formand for økonomiudvalget (Styrelsesloven 18) og for kommunalbestyrelsen. Borgmesteren forelægger sager for kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor dette er påkrævet. I den forbindelse er det også borgmesteren, der forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder medlemmerne til møderne. Han/hun er ordstyrer og leder kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemninger og sørger for, at kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Borgmesteren formulerer de punkter, der skal stemmes om og bestemmer selv, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles - rækkefølgen i dagsordenen kan altså fraviges. Sager, der ikke tåler udsættelse (hastesager) eller ikke giver anledning til tvivl, kan afgøres af borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen - borgmesteren afgør selv, hvorvidt der er tale om denne type sager. Borgmesteren skal senest på det førstkommende ordinære møde orientere kommunalbestyrelsen om sin afgørelse af sagen. Borgmesteren fordeler sager til udvalgene og kan til enhver tid deltage i udvalgenes møder. Han/hun modtager derfor dagsorden og udskrift fra beslutningsprotokollen fra hvert møde. Borgmesteren har taleret, men ikke stemmeret ved udvalgenes møder (Styrelsesloven 30, 31 og 31a). Klager over kommunens administration rettes til borgmesteren. Budget I 2012 er Budgetloven vedtaget. Loven har til formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. For kommunerne

10 8 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER betyder loven, at der med virkning fra 2014 bliver fastsat årlige udgiftslofter for de kommunale serviceudgifter. Efter gældende lovgivning er der sanktioner over for kommunerne, hvis de overskrider udgiftsrammerne. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår skal udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden den 15. september og ledsages af et budgetoverslag for de næste tre år. Forslagene skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Senest den 15. oktober skal det endelige budget være vedtaget (Styrelsesloven 38). Dagsorden I begyndelsen af hvert år bliver kommunalbestyrelsens mødeplan offentliggjort i pressen. Kommunalbestyrelsens medlemmer skal senest fire hverdage forinden hvert møde have tilsendt en dagsorden og have adgang til fornødent sagsmateriale til de enkelte sager. Hvis der indkaldes til et ekstraordinært møde, skal borgmesteren i videst muligt omfang give medlemmerne besked om de sager, der skal behandles på mødet (Styrelsesloven 8). Ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøder Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne bekendtgøres så vidt muligt forud for kommunens borgere (Styrelsesloven 8). Forfald Hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem er et borgerligt ombud, som man har pligt til at varetage kontinuerligt i hele valgperioden. Et medlem kan imidlertid have lovligt forfald, eksempelvis på grund af sin helbredstilstand (Styrelsesloven 15). Formandsvederlag Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes vederlag til formænd og næstformænd for stående udvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender bekendtgørelse om de nærmere regler og takster (Styrelsesloven 16).

11 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 9 Forretningsorden Kommunalbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden (Styrelsesloven 2). Forretningsordenen indeholder procedurer for kommunalbestyrelsens virksomhed (fx indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsorden, afstemninger m.v.). Forvaltningsrevision Løbende forvaltningsrevision er en integreret del af den lovpligtige revision i kommuner/regioner. Udgangspunktet for den løbende forvaltningsrevision er de analyser og vurderinger, som udføres til støtte for den almindelige revision af regnskabet, fx analyse af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelse af usædvanlige tendenser og analyse af budgetafvigelse sammenholdt med budgettets forudsætninger m.m. Disse analyser og vurderinger suppleres eventuelt med yderligere undersøgelser af mere begrænset omfang. En mere dybtgående forvaltningsrevision forudsætter analyse og undersøgelse, der ikke udføres som et normalt led i revisionen af årsregnskabet. Såfremt kommunalbestyrelsen anmoder revisor om at foretage en mere dybdegående forvaltningsrevision, taler man om udvidet forvaltningsrevision. Der afgives særskilt revisionsberetning for udvidet forvaltningsrevision. Fri telefon (beskatning) En del kommunalbestyrelsesmedlemmer får stillet en mobiltelefon til rådighed. Det betyder, at det enkelte medlem skal beskattes af fri telefon. Beskatningen sker hver måned med 208,33 kr. (årlig beskatning kr.). Beløbet er A-indkomst, og kommunen skal løbende indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem i sit civile job også er omfattet af beskatning af fri telefon, bliver den pågældende ikke beskattet to gange. Begge arbejdsgivere skal dog indberette beløbet, men i forbindelse med årsopgørelsen bliver beløbet automatisk reguleret af SKAT, således at kommunalbestyrelsesmedlemmet kun bliver beskattet én gang.

12 10 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER

13 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 11 Gennemgang af sagsmateriale Et kommunalbestyrelsesmedlem har ret til at gennemse sagsmateriale i den kommunale forvaltning, herunder også interne notater og referater. Begæring om indsigt i sagsmateriale rettes til borgmesteren. Retten til indsigt er knyttet til og kan kun benyttes som et led i varetagelsen af medlemshvervet. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan angive, hvilke sager der ønskes indsigt i. Sagsindsigtsreglerne giver ikke adgang til at foretage en almindelig gennemgang af et antal sager i en forvaltningsgren (Styrelsesloven 9). Inhabilitet Det er et grundlæggende princip, at et kommunalbestyrelsesmedlem ikke kan deltage i forhandling og afstemning i en sag, hvor han/ hun har en væsentlig og personlig interesse. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger specielle forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han/hun er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen (Styrelsesloven 14). Der kan endvidere forekomme generel inhabilitet, der udelukker medlemskab af et stående udvalg (Styrelsesloven 29). Kasse- og regnskabsregulativ Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet sendes til den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. Kommunens opgaver/kommunalfuldmagten Kommunernes opgaver er først og fremmest afgrænset i den skrevne lovgivning. Reglerne om kommunernes ikke-lovgivningsbestemte opgaver benævnes kommunalfuldmagtsreglerne og er det råderum, som historisk betinget og ud fra det praktiske behov varetages af kommunerne, selv om der ikke er direkte lovhjemmel.

14 12 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Opgavetyperne har ofte karakter af serviceforanstaltninger over for borgerne. Lukkede døre Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed (Styrelsesloven 10). Møder i udvalg foregår altid for lukkede døre. Udvalgene kan dog i særlige tilfælde, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysninger m.v., tillade andre personer at deltage i møderne (Styrelsesloven 20). Borgmesteren har særlige beføjelser til deltagelse i udvalgs møder (Styrelsesloven 31a). Medlemsrettigheder Kommunalbestyrelsesmedlemmer har i udøvelsen af deres offentlige hverv visse rettigheder, der skal sikre, at medlemmet kan komme til orde. Medlemmer har ret til at gennemse nærmere angivne sagsmaterialer i kommunens administration (Styrelsesloven 9). Begæring herom rettes til borgmesteren. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe spørgsmål om kommunale anliggender samt fremsætte forslag til beslutning (Styrelsesloven 11). Indenfor de begrænsninger, der følger lovgivningens regler om tavshedspligt, har medlemmer ret til at få tilsendt dagsordener og udskrifter af beslutningsprotokoller fra udvalg, hvor pågældende ikke selv er medlem (Styrelsesloven 20). Udvalgsmedlemmer har mulighed for at standse udførelsen af en udvalgsbeslutning ved på mødet at erklære, at sagen ønskes indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen (Styrelsesloven 23). Mødepligt Kommunalbestyrelsesmedlemmer har pligt til at deltage i møderne i kommunalbestyrelsen og i de udvalg, som de er medlemmer af. Er et medlem forhindret på grund af lovligt forfald, skal dette meddeles, inden mødet afholdes.

15 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 13 Ordet til dagsordenen Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder rejse spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt (Normalforretningsordenens 5). Ordinære kommunalbestyrelsesmøder Ordinære møder i kommunalbestyrelsen afholdes i overensstemmelse med den mødeplan, som kommunalbestyrelsen har vedtaget og bekendtgjort. Uanset at mødeplan er fastsat på forhånd, skal borgmesteren indkalde til hvert enkelt møde (Styrelsesloven 8). PC Der sker ikke beskatning af en hjemme-pc, hvis den er stillet til rådighed til brug for arbejdet. Ifølge SKAT s praksis skal der ikke meget til for at opfylde kravet om arbejdsmæssigt behov. Reglerne omfatter både stationære og bærbare pc er. Endvidere er en Ipad, der stilles til rådighed til brug for arbejdet, skattefri. Pressen Kommunalbestyrelsesmøder er offentlige, og pressen har derfor ret til at være til stede ved møderne. Hverken pressen eller andre tilhørere har dog ret til at optage kommunalbestyrelsens forhandlinger elektronisk, men kommunalbestyrelsen kan give tilladelse hertil. Tilhørerne har ikke ret til at ytre sig under møderne. Pressen kan ikke deltage i udvalgenes møder - disse er ikke og kan ikke gøres offentlige. Oplysning til pressen om beslutninger i sager, der er afgjort i udvalget, bør ikke ske, før sagens hovedperson er underrettet. Revision Enhver kommune skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Revisoren skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen skal omfatte alle under kommunalbestyrelsen henhørende regnskabsområder og dækker følgende: Finansiel revision Juridisk kritisk revision Løbende forvaltningsrevision. Finansiel revision Finansiel revision omfatter udførelse af revisionshandlinger, der er tilstrækkelige for at opnå revisionsbevis for at beløb og oplysninger

16 14 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER i årsregnskabet er retvisende. Revisor vælger hvert år revisionshandlinger, hvor der sker vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor, om kommunens interne kontroller er relevante for udarbejdelsen af årsregnskabet. Formålet er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne men ikke at vurdere effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt om den samlede præsentation af årsregnskabet er retvisende. Juridisk kritisk revision Ved revisionen efterprøves, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Juridisk kritisk revision planlægges, udføres og rapporteres sammen med den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision. Der vil altid skulle ske en budget- og bevillingskontrol med opfølgning på, at de fornødne tillægsbevillinger m.v. foreligger, samt at der ved budgetoverskridelser af forvaltningen er afgivet de fornødne bemærkninger. Revisionen kontrollerer disse oplysninger og foretager selvstændige vurderinger af, om forvaltningen har givet tilstrækkelige og valide oplysninger om over-/underskridelser af budget m.v. Løbende forvaltningsrevision Løbende forvaltningsrevision udføres som en integreret del af den almindelige finansielle revision, jf. bemærkningerne til styrelsesloven, hvor det foreskrives, at det er en del af den almindelige revision. Løbende forvaltningsrevision er et ledelsesredskab, hvilket skal forstås således, at vi med udgangspunkt i kommunens styringsmodeller fastlægger, om forvaltningerne har tydeliggjort målbare mål for den interne styring af: Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet Ledelse og styring.

17 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 15 Revisionen foretager en vurdering af, om kommunen udfører systematiske sammenligninger, og at der sker opfølgning på målene. Den løbende forvaltningsrevisions mål er at styrke udviklingen af den interne styring generelt og gøre kommunen mere økonomisk og effektiv. Revisionspåtegning og revisionsberetning Revisor afgiver hvert år senest den 15. juni (for regnskabsåret 2013 senest den 15. august 2014) en revisionspåtegning. Den dækker den finansielle, juridisk kritiske og den løbende forvaltningsrevision sammen med en revisionsberetning for året, som beskriver den udførte revision. Der kan endvidere afgives delberetninger i løbet af året. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens årsberetning og delberetninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest syv dage efter modtagelsen. Statsforvaltningens tilsyn Tilsynet med kommunerne varetages af Statsforvaltningen. Statsforvaltningens hovedopgave er at bedømme lovligheden af kommunens dispositioner og i givet fald at reagere over for kommunalbestyrelsen eller det enkelte medlem. Statsforvaltningen har forskellige reaktionsmuligheder, hvis lovgivningen er tilsidesat. Reaktionsmulighederne er annullering eller suspension af en beslutning, tvangsbøder og anlæggelse af erstatningssag. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som ved eller burde vide, at et forslag til beslutning er ulovligt, bør stemme mod beslutningen. Hvis medlemmet alligevel stemmer for eller undlader at stemme, og forslaget vedtages, bliver han/hun ansvarlig for den ulovlige beslutning. Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme (Styrelsesloven 47-53). Stedfortræder Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan det pågældende medlem kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet. Til det konstituerende møde samt anden behandlingen af forslaget til årsbudgettet kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund. Styrelsesvedtægt De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen. Vedtægten indeholder de faste og generelle regler om den overordnede styrelse af kommunen (Styrelsesloven 2).

18 16 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Tavshedspligt Kommunalbestyrelsesmedlemmer har ifølge forvaltningsloven tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Fortrolige oplysninger vil oftest forekomme i sager, der behandles for lukkede døre. Udvalg Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg. Udvalgsstruktur og opgavefordeling mellem økonomiudvalg og stående udvalg fastlægges i styrelsesvedtægten (Styrelsesloven 17). Økonomiudvalget varetager blandt andet den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse og regnskabsvæsen, løn og personaleforhold samt samordner kommunens planlægning (Styrelsesloven 18). Der findes særlige bestemmelser gældende for magistratskommuner. Vederlag Kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager et fast vederlag for hele det kommunalpolitiske arbejde bortset fra arbejdet som medlem af stående/faste udvalg. For medlemskab af stående/faste udvalg kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ydes et såkaldt udvalgsvederlag. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i en bekendtgørelse fastsat nærmere regler om vederlæggelse m.v. vedrørende kommunale hverv (Styrelsesloven 16 m.fl.). Årsregnskab Kommunens årsregnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen i så god tid, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. maj i det efterfølgende år. (for regnskabsåret 2013 senest den 1. juni 2014). Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser samt i fornødent omfang af

19 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 17 bemærkninger, navnlig vedrørende afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Årsregnskabet skal sammen med revisionens årsberetning være godkendt af kommunalbestyrelsen senest den 31. august (for regnskabsåret 2013 senest den 30. september 2014). Det endelige regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere. Ved udarbejdelsen af regnskabet tager hovedparten af kommunerne udgangspunkt i det modelregnskab, som BDO Kommunernes Revision har udviklet. Kildeangivelse Lov om kommunernes styrelse - Normalforretningsorden med kommentarer, af Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Lise Brandi- Hansen Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 2010.

20 18 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER KOMMUNALE NØGLETAL Danmarks Statistikbank Indbyggertal og fordelt efter område Område Indbyggertal Indbyggertal Region Hovedstaden København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov Bornholm

21 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 19 Område Indbyggertal Indbyggertal Region Sjælland Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg

22 20 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Område Indbyggertal Indbyggertal Region Syddanmark Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle Christiansø 92 92

23 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 21 Område Indbyggertal Indbyggertal Region Midtjylland Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Aarhus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg

24 22 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Område Indbyggertal Indbyggertal Region Nordjylland Morsø Thisted Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerlands Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring

25 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 23 OM BDO KOMMUNERNES REVISION Hvem er vi? BDO Kommunernes Revision er førende videnleverandør til den danske offentlige sektor og markedsledende på revision og rådgivning til kommunerne. Vi reviderer, rådgiver og løser økonomirelaterede opgaver for danske og grønlandske kommuner, forsyningsvirksomheder, regioner, staten samt selskaber og andre organisationer, hvori kommuner og regioner har interesse. Hovedparten af de danske og grønlandske kommuner samt de danske regioner er kunder hos BDO Kommunernes Revision. For ca. 60 % vedkommende er vi valgt som revisionsfirma, mens de resterende samarbejder med vores rådgivere og revisorer, der har opbygget kompetencer til at løse de særlige problemstillinger, der er i kommuner og regioner. Hvad tilbyder vi? I tilknytning til revision rådgiver BDO Kommunernes Revision bl.a. de offentlige kunder omkring it-sikkerhed, moms og afgifter samt besvigelser. I konsulentdivisionen, BDO Consulting løses managementkonsulentopgaver inden for specifikke områder som fx økonomisk styring, ressourcestyring, procesoptimering, evaluering samt organisation og strategi. Endelig løser BDO Kommunernes Revision en række opgaver i forbindelse med kommunernes outsourcing af service- og myndighedsopgaver på bl.a. tilsynsområdet og vedrørende regres og moms. BDO Kommunernes Revision retter sig imod alle dele af den offentlige sektor med hovedfokus på ældreområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet, børn og unge, handicap og psykiatri, teknik og miljø, bygge og anlæg, kultur og fritid, køkkenanalyser og tilsyn. Ejerforhold BDO Kommunernes Revision er 100% ejet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. BDO International Som en del af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er BDO Kommunernes Revision medlem af BDO International Limited, et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse, og vi er en del af det internationale BDO netværk, som består af uafhængige medlemsfirmaer. Vores internationale netværk giver os mulighed for at trække på eksperter blandt de ansatte i 135 lande.

26 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Copyright BDO Kommunernes Revision Februar 2014 Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere