HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

2

3 INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og tavshedspligten. Håndbogen er tænkt som et opslags værk, der kan give dig overblik over dine rettigheder og pligter som kommunalbestyrelsesmedlem. Vi har samlet love, regler og normer, der er med til at sætte rammerne for dig som kommunalpolitiker - og som vi kender til fra vores daglige arbejde som revisor og rådgiver for kommunerne. Som medlem af kommunalbestyrelsen vil du komme til at sætte dit eget præg på kommunen. Vi håber, at denne håndbog kan være en praktisk hjælp til at udfylde din nye rolle. Med venlig hilsen BDO Kommunernes Revision Redaktionen er afsluttet den 19. februar Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens afslutning.

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Afstemning Afvigende mening... 5 Ansvar... 5 Befordringsgodtgørelse... 5 Beslutningsdygtighed Bestyrelsesmedlem (selskab, forening, fond m.v.)... 6 Bevillingsregler... 6 Bevillingstyper Borgmesteren... 7 Budget Dagsorden... 8 Ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøder... 8 Forfald Formandsvederlag Forretningsorden Forvaltningsrevision Fri telefon (beskatning)... 9 Gennemgang af sagsmateriale Inhabilitet Kasse- og regnskabsregulativ Kommunens opgaver/kommunalfuldmagten Lukkede døre Medlemsrettigheder Mødepligt Ordet til dagsordenen Ordinære kommunalbestyrelsesmøder PC Pressen Revision Statsforvaltningens tilsyn Stedfortræder Styrelsesvedtægt Tavshedspligt Udvalg Vederlag Årsregnskab Kildeangivelse Kommunale nøgletal: Indbyggertal og Om BDO Kommunernes Revision... 23

6 4 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER

7 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 5 Afstemning Når kommunalbestyrelsen eller udvalgene træffer beslutning i en sag, sker det principielt gennem en afstemning blandt medlemmerne. Kun de tilstedeværende medlemmer kan deltage i afstemningen. Afstemningen foregår ved, at medlemmerne tilkendegiver deres standpunkter ved at stemme for eller imod afstemningstemaet. Er der flere stemmer for end imod, er forslaget vedtaget. Står stemmerne lige, eller er der flere imod end for, er forslaget forkastet (Styrelsesloven 11). Afvigende mening Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt (Styrelsesloven 13). Samme regel gælder for udvalgene (Styrelsesloven 20). Ansvar Et kommunalbestyrelsesmedlems politiske ansvar er et anliggende mellem medlemmet og vælgerne. Det retlige ansvar for ulovligheder ved varetagelsen af kommunens styrelse er derimod beskrevet i Styrelseslovens 61: Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke. Befordringsgodtgørelse Kommunalbestyrelsesmedlemmer har krav på at modtage godtgørelse af deres faktiske udgifter til befordring (Styrelsesloven 16). Skattemyndighederne har fastsat særlige regler for skattefri befordringsgodtgørelse. Eksempelvis kan der for kørsel mellem bopæl og rådhuset udbetales skattefri godtgørelse i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Fra og med 61. mødedag skal godtgørelsen medregnes som personlig indkomst. Beslutningsdygtighed Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

8 6 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Det er ikke en betingelse for kommunalbestyrelsens beslutningsdygtighed, at formanden eller næstformanden deltager i afstemningen (Styrelsesloven 11). Det samme gælder i øvrigt for udvalgene (Styrelsesloven 20). Bestyrelsesmedlem (selskab, forening, fond m.v.) Mange kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver valgt ind i bestyrelserne for de kommunale forsyningsaktieselskaber, eksempelvis på vand-, spildevands-, el-, varme- og affaldsområdet mv. Man skal være opmærksom på, at der er forskellige erstatnings- og ansvarsregler afhængigt af, om man er medlem af kommunalbestyrelsen eller af et aktieselskab eller lignende. Et bestyrelsesmedlem i selskaber mv. er kun undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger i det omfang, de alene vedrører varetagelsen af kommunale opgaver og for så vidt ikke andet følger af den lovgivning, der gælder for selskabet m.v. Kommunalbestyrelsen har således ikke adgang til at udøve instruktionsbeføjelser over for bestyrelsesmedlemmet, når der er tale om beslutninger om blandede spørgsmål, altså spørgsmål der tillige angår varetagelsen af ikke-kommunale opgaver. Ejere, bestyrelse og ledelse kan gøres erstatningspligtige for tab i et selskab, jf. kapitel 22 i selskabsloven. Det er dansk rets almindelige regler, der regulerer erstatningsansvaret, og man skal især være opmærksom på tavshedsreglerne. I mange kommunale aktieselskaber mv. tegnes bestyrelsesansvarsforsikring. Vederlag som bestyrelsesmedlem skal være sædvanligt efter hvervets og arbejdets omfang og være forsvarligt efter selskabets/ koncernens økonomiske stilling. Bevillingsregler Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er meddelt i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling (Styrelsesloven 40).

9 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 7 Bevillingstyper Der sondres mellem tre typer af bevillinger: Drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger. Driftsbevillinger er et-årige. Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige. For at man kan udnytte en anlægsbevilling forudsættes det, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb, inden for hvilket man kan afholde de pågældende anlægsudgifter og -indtægter. Kommunalbestyrelsen kan i årets løb meddele tillægsbevillinger til såvel drift som anlæg. Ansøgning om tillægsbevilling skal være ledsaget af angivelse om finansiering. Borgmesteren Borgmesteren er formand for kommunalbestyrelsen og øverste daglige leder af kommunens administration og er som sådan ansvarlig for, at kommunens administration fungerer. Borgmesteren er derudover også formand for økonomiudvalget (Styrelsesloven 18) og for kommunalbestyrelsen. Borgmesteren forelægger sager for kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor dette er påkrævet. I den forbindelse er det også borgmesteren, der forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder medlemmerne til møderne. Han/hun er ordstyrer og leder kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemninger og sørger for, at kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Borgmesteren formulerer de punkter, der skal stemmes om og bestemmer selv, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles - rækkefølgen i dagsordenen kan altså fraviges. Sager, der ikke tåler udsættelse (hastesager) eller ikke giver anledning til tvivl, kan afgøres af borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen - borgmesteren afgør selv, hvorvidt der er tale om denne type sager. Borgmesteren skal senest på det førstkommende ordinære møde orientere kommunalbestyrelsen om sin afgørelse af sagen. Borgmesteren fordeler sager til udvalgene og kan til enhver tid deltage i udvalgenes møder. Han/hun modtager derfor dagsorden og udskrift fra beslutningsprotokollen fra hvert møde. Borgmesteren har taleret, men ikke stemmeret ved udvalgenes møder (Styrelsesloven 30, 31 og 31a). Klager over kommunens administration rettes til borgmesteren. Budget I 2012 er Budgetloven vedtaget. Loven har til formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. For kommunerne

10 8 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER betyder loven, at der med virkning fra 2014 bliver fastsat årlige udgiftslofter for de kommunale serviceudgifter. Efter gældende lovgivning er der sanktioner over for kommunerne, hvis de overskrider udgiftsrammerne. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår skal udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden den 15. september og ledsages af et budgetoverslag for de næste tre år. Forslagene skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Senest den 15. oktober skal det endelige budget være vedtaget (Styrelsesloven 38). Dagsorden I begyndelsen af hvert år bliver kommunalbestyrelsens mødeplan offentliggjort i pressen. Kommunalbestyrelsens medlemmer skal senest fire hverdage forinden hvert møde have tilsendt en dagsorden og have adgang til fornødent sagsmateriale til de enkelte sager. Hvis der indkaldes til et ekstraordinært møde, skal borgmesteren i videst muligt omfang give medlemmerne besked om de sager, der skal behandles på mødet (Styrelsesloven 8). Ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøder Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne bekendtgøres så vidt muligt forud for kommunens borgere (Styrelsesloven 8). Forfald Hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem er et borgerligt ombud, som man har pligt til at varetage kontinuerligt i hele valgperioden. Et medlem kan imidlertid have lovligt forfald, eksempelvis på grund af sin helbredstilstand (Styrelsesloven 15). Formandsvederlag Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes vederlag til formænd og næstformænd for stående udvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender bekendtgørelse om de nærmere regler og takster (Styrelsesloven 16).

11 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 9 Forretningsorden Kommunalbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden (Styrelsesloven 2). Forretningsordenen indeholder procedurer for kommunalbestyrelsens virksomhed (fx indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsorden, afstemninger m.v.). Forvaltningsrevision Løbende forvaltningsrevision er en integreret del af den lovpligtige revision i kommuner/regioner. Udgangspunktet for den løbende forvaltningsrevision er de analyser og vurderinger, som udføres til støtte for den almindelige revision af regnskabet, fx analyse af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelse af usædvanlige tendenser og analyse af budgetafvigelse sammenholdt med budgettets forudsætninger m.m. Disse analyser og vurderinger suppleres eventuelt med yderligere undersøgelser af mere begrænset omfang. En mere dybtgående forvaltningsrevision forudsætter analyse og undersøgelse, der ikke udføres som et normalt led i revisionen af årsregnskabet. Såfremt kommunalbestyrelsen anmoder revisor om at foretage en mere dybdegående forvaltningsrevision, taler man om udvidet forvaltningsrevision. Der afgives særskilt revisionsberetning for udvidet forvaltningsrevision. Fri telefon (beskatning) En del kommunalbestyrelsesmedlemmer får stillet en mobiltelefon til rådighed. Det betyder, at det enkelte medlem skal beskattes af fri telefon. Beskatningen sker hver måned med 208,33 kr. (årlig beskatning kr.). Beløbet er A-indkomst, og kommunen skal løbende indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem i sit civile job også er omfattet af beskatning af fri telefon, bliver den pågældende ikke beskattet to gange. Begge arbejdsgivere skal dog indberette beløbet, men i forbindelse med årsopgørelsen bliver beløbet automatisk reguleret af SKAT, således at kommunalbestyrelsesmedlemmet kun bliver beskattet én gang.

12 10 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER

13 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 11 Gennemgang af sagsmateriale Et kommunalbestyrelsesmedlem har ret til at gennemse sagsmateriale i den kommunale forvaltning, herunder også interne notater og referater. Begæring om indsigt i sagsmateriale rettes til borgmesteren. Retten til indsigt er knyttet til og kan kun benyttes som et led i varetagelsen af medlemshvervet. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan angive, hvilke sager der ønskes indsigt i. Sagsindsigtsreglerne giver ikke adgang til at foretage en almindelig gennemgang af et antal sager i en forvaltningsgren (Styrelsesloven 9). Inhabilitet Det er et grundlæggende princip, at et kommunalbestyrelsesmedlem ikke kan deltage i forhandling og afstemning i en sag, hvor han/ hun har en væsentlig og personlig interesse. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger specielle forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han/hun er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen (Styrelsesloven 14). Der kan endvidere forekomme generel inhabilitet, der udelukker medlemskab af et stående udvalg (Styrelsesloven 29). Kasse- og regnskabsregulativ Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet sendes til den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. Kommunens opgaver/kommunalfuldmagten Kommunernes opgaver er først og fremmest afgrænset i den skrevne lovgivning. Reglerne om kommunernes ikke-lovgivningsbestemte opgaver benævnes kommunalfuldmagtsreglerne og er det råderum, som historisk betinget og ud fra det praktiske behov varetages af kommunerne, selv om der ikke er direkte lovhjemmel.

14 12 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Opgavetyperne har ofte karakter af serviceforanstaltninger over for borgerne. Lukkede døre Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed (Styrelsesloven 10). Møder i udvalg foregår altid for lukkede døre. Udvalgene kan dog i særlige tilfælde, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysninger m.v., tillade andre personer at deltage i møderne (Styrelsesloven 20). Borgmesteren har særlige beføjelser til deltagelse i udvalgs møder (Styrelsesloven 31a). Medlemsrettigheder Kommunalbestyrelsesmedlemmer har i udøvelsen af deres offentlige hverv visse rettigheder, der skal sikre, at medlemmet kan komme til orde. Medlemmer har ret til at gennemse nærmere angivne sagsmaterialer i kommunens administration (Styrelsesloven 9). Begæring herom rettes til borgmesteren. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe spørgsmål om kommunale anliggender samt fremsætte forslag til beslutning (Styrelsesloven 11). Indenfor de begrænsninger, der følger lovgivningens regler om tavshedspligt, har medlemmer ret til at få tilsendt dagsordener og udskrifter af beslutningsprotokoller fra udvalg, hvor pågældende ikke selv er medlem (Styrelsesloven 20). Udvalgsmedlemmer har mulighed for at standse udførelsen af en udvalgsbeslutning ved på mødet at erklære, at sagen ønskes indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen (Styrelsesloven 23). Mødepligt Kommunalbestyrelsesmedlemmer har pligt til at deltage i møderne i kommunalbestyrelsen og i de udvalg, som de er medlemmer af. Er et medlem forhindret på grund af lovligt forfald, skal dette meddeles, inden mødet afholdes.

15 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 13 Ordet til dagsordenen Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder rejse spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt (Normalforretningsordenens 5). Ordinære kommunalbestyrelsesmøder Ordinære møder i kommunalbestyrelsen afholdes i overensstemmelse med den mødeplan, som kommunalbestyrelsen har vedtaget og bekendtgjort. Uanset at mødeplan er fastsat på forhånd, skal borgmesteren indkalde til hvert enkelt møde (Styrelsesloven 8). PC Der sker ikke beskatning af en hjemme-pc, hvis den er stillet til rådighed til brug for arbejdet. Ifølge SKAT s praksis skal der ikke meget til for at opfylde kravet om arbejdsmæssigt behov. Reglerne omfatter både stationære og bærbare pc er. Endvidere er en Ipad, der stilles til rådighed til brug for arbejdet, skattefri. Pressen Kommunalbestyrelsesmøder er offentlige, og pressen har derfor ret til at være til stede ved møderne. Hverken pressen eller andre tilhørere har dog ret til at optage kommunalbestyrelsens forhandlinger elektronisk, men kommunalbestyrelsen kan give tilladelse hertil. Tilhørerne har ikke ret til at ytre sig under møderne. Pressen kan ikke deltage i udvalgenes møder - disse er ikke og kan ikke gøres offentlige. Oplysning til pressen om beslutninger i sager, der er afgjort i udvalget, bør ikke ske, før sagens hovedperson er underrettet. Revision Enhver kommune skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Revisoren skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen skal omfatte alle under kommunalbestyrelsen henhørende regnskabsområder og dækker følgende: Finansiel revision Juridisk kritisk revision Løbende forvaltningsrevision. Finansiel revision Finansiel revision omfatter udførelse af revisionshandlinger, der er tilstrækkelige for at opnå revisionsbevis for at beløb og oplysninger

16 14 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER i årsregnskabet er retvisende. Revisor vælger hvert år revisionshandlinger, hvor der sker vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor, om kommunens interne kontroller er relevante for udarbejdelsen af årsregnskabet. Formålet er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne men ikke at vurdere effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt om den samlede præsentation af årsregnskabet er retvisende. Juridisk kritisk revision Ved revisionen efterprøves, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Juridisk kritisk revision planlægges, udføres og rapporteres sammen med den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision. Der vil altid skulle ske en budget- og bevillingskontrol med opfølgning på, at de fornødne tillægsbevillinger m.v. foreligger, samt at der ved budgetoverskridelser af forvaltningen er afgivet de fornødne bemærkninger. Revisionen kontrollerer disse oplysninger og foretager selvstændige vurderinger af, om forvaltningen har givet tilstrækkelige og valide oplysninger om over-/underskridelser af budget m.v. Løbende forvaltningsrevision Løbende forvaltningsrevision udføres som en integreret del af den almindelige finansielle revision, jf. bemærkningerne til styrelsesloven, hvor det foreskrives, at det er en del af den almindelige revision. Løbende forvaltningsrevision er et ledelsesredskab, hvilket skal forstås således, at vi med udgangspunkt i kommunens styringsmodeller fastlægger, om forvaltningerne har tydeliggjort målbare mål for den interne styring af: Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet Ledelse og styring.

17 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 15 Revisionen foretager en vurdering af, om kommunen udfører systematiske sammenligninger, og at der sker opfølgning på målene. Den løbende forvaltningsrevisions mål er at styrke udviklingen af den interne styring generelt og gøre kommunen mere økonomisk og effektiv. Revisionspåtegning og revisionsberetning Revisor afgiver hvert år senest den 15. juni (for regnskabsåret 2013 senest den 15. august 2014) en revisionspåtegning. Den dækker den finansielle, juridisk kritiske og den løbende forvaltningsrevision sammen med en revisionsberetning for året, som beskriver den udførte revision. Der kan endvidere afgives delberetninger i løbet af året. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens årsberetning og delberetninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest syv dage efter modtagelsen. Statsforvaltningens tilsyn Tilsynet med kommunerne varetages af Statsforvaltningen. Statsforvaltningens hovedopgave er at bedømme lovligheden af kommunens dispositioner og i givet fald at reagere over for kommunalbestyrelsen eller det enkelte medlem. Statsforvaltningen har forskellige reaktionsmuligheder, hvis lovgivningen er tilsidesat. Reaktionsmulighederne er annullering eller suspension af en beslutning, tvangsbøder og anlæggelse af erstatningssag. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som ved eller burde vide, at et forslag til beslutning er ulovligt, bør stemme mod beslutningen. Hvis medlemmet alligevel stemmer for eller undlader at stemme, og forslaget vedtages, bliver han/hun ansvarlig for den ulovlige beslutning. Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme (Styrelsesloven 47-53). Stedfortræder Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan det pågældende medlem kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet. Til det konstituerende møde samt anden behandlingen af forslaget til årsbudgettet kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund. Styrelsesvedtægt De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen. Vedtægten indeholder de faste og generelle regler om den overordnede styrelse af kommunen (Styrelsesloven 2).

18 16 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Tavshedspligt Kommunalbestyrelsesmedlemmer har ifølge forvaltningsloven tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Fortrolige oplysninger vil oftest forekomme i sager, der behandles for lukkede døre. Udvalg Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg. Udvalgsstruktur og opgavefordeling mellem økonomiudvalg og stående udvalg fastlægges i styrelsesvedtægten (Styrelsesloven 17). Økonomiudvalget varetager blandt andet den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse og regnskabsvæsen, løn og personaleforhold samt samordner kommunens planlægning (Styrelsesloven 18). Der findes særlige bestemmelser gældende for magistratskommuner. Vederlag Kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager et fast vederlag for hele det kommunalpolitiske arbejde bortset fra arbejdet som medlem af stående/faste udvalg. For medlemskab af stående/faste udvalg kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ydes et såkaldt udvalgsvederlag. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i en bekendtgørelse fastsat nærmere regler om vederlæggelse m.v. vedrørende kommunale hverv (Styrelsesloven 16 m.fl.). Årsregnskab Kommunens årsregnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen i så god tid, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. maj i det efterfølgende år. (for regnskabsåret 2013 senest den 1. juni 2014). Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser samt i fornødent omfang af

19 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 17 bemærkninger, navnlig vedrørende afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Årsregnskabet skal sammen med revisionens årsberetning være godkendt af kommunalbestyrelsen senest den 31. august (for regnskabsåret 2013 senest den 30. september 2014). Det endelige regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere. Ved udarbejdelsen af regnskabet tager hovedparten af kommunerne udgangspunkt i det modelregnskab, som BDO Kommunernes Revision har udviklet. Kildeangivelse Lov om kommunernes styrelse - Normalforretningsorden med kommentarer, af Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Lise Brandi- Hansen Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 2010.

20 18 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER KOMMUNALE NØGLETAL Danmarks Statistikbank Indbyggertal og fordelt efter område Område Indbyggertal Indbyggertal Region Hovedstaden København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov Bornholm

21 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 19 Område Indbyggertal Indbyggertal Region Sjælland Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg

22 20 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Område Indbyggertal Indbyggertal Region Syddanmark Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle Christiansø 92 92

23 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 21 Område Indbyggertal Indbyggertal Region Midtjylland Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Aarhus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg

24 22 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Område Indbyggertal Indbyggertal Region Nordjylland Morsø Thisted Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerlands Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring

25 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER 23 OM BDO KOMMUNERNES REVISION Hvem er vi? BDO Kommunernes Revision er førende videnleverandør til den danske offentlige sektor og markedsledende på revision og rådgivning til kommunerne. Vi reviderer, rådgiver og løser økonomirelaterede opgaver for danske og grønlandske kommuner, forsyningsvirksomheder, regioner, staten samt selskaber og andre organisationer, hvori kommuner og regioner har interesse. Hovedparten af de danske og grønlandske kommuner samt de danske regioner er kunder hos BDO Kommunernes Revision. For ca. 60 % vedkommende er vi valgt som revisionsfirma, mens de resterende samarbejder med vores rådgivere og revisorer, der har opbygget kompetencer til at løse de særlige problemstillinger, der er i kommuner og regioner. Hvad tilbyder vi? I tilknytning til revision rådgiver BDO Kommunernes Revision bl.a. de offentlige kunder omkring it-sikkerhed, moms og afgifter samt besvigelser. I konsulentdivisionen, BDO Consulting løses managementkonsulentopgaver inden for specifikke områder som fx økonomisk styring, ressourcestyring, procesoptimering, evaluering samt organisation og strategi. Endelig løser BDO Kommunernes Revision en række opgaver i forbindelse med kommunernes outsourcing af service- og myndighedsopgaver på bl.a. tilsynsområdet og vedrørende regres og moms. BDO Kommunernes Revision retter sig imod alle dele af den offentlige sektor med hovedfokus på ældreområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet, børn og unge, handicap og psykiatri, teknik og miljø, bygge og anlæg, kultur og fritid, køkkenanalyser og tilsyn. Ejerforhold BDO Kommunernes Revision er 100% ejet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. BDO International Som en del af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er BDO Kommunernes Revision medlem af BDO International Limited, et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse, og vi er en del af det internationale BDO netværk, som består af uafhængige medlemsfirmaer. Vores internationale netværk giver os mulighed for at trække på eksperter blandt de ansatte i 135 lande.

26 HÅNDBOG FOR KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER Copyright BDO Kommunernes Revision Februar 2014 Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling 25.05.2002 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 04.05.2003 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2005 Ændringer vedtaget på

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne e. Redegørelse Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne Af Christina Faber, konsulent og Michael Hedelund, chefkonsulent DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens

Læs mere