Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør"

Transkript

1 Sagsnr.: S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til procesoperatør. 2. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreformen, herunder: Ændringer i uddannelsens hovedforløb, herunder: o Revision af uddannelsens formål, kompetencemål og fagrækker o Indførsel af nye/reviderede obligatoriske uddannelsesrettede fag (inkl. fag på højere niveau end det obligatorisk fastlagte) o Indførsel af grundfaget kemi E på hovedforløbet (trin 2) samt flytning af Fremmedsprog F (engelsk) til grundforløbet o Ændringer i kataloget over valgfrie uddannelsesrettede fag Etablering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Indførsel af standardmerit for dele af grundforløbets anden del (GF2) Ændringer i eux uddannelsen 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ingen supplerende bemærkninger. Der henvises til bekendtgørelsen for procesoperatøruddannelsen. 4. Uddannelsens struktur EUD Ved indgåelse af uddannelsesaftale skal der foretages valg mellem specialet Procesarbejder (trin ) eller specialet Procesoperatør (trin +2). Procesarbejder (trin ), 2 år 6 mdr Grundforløb Hovedforløb GF 20 uger GF 2 20 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 6 uger Praktik Skole 5 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 2 uger og indeholder uges valgfri uddannelsesspecifikke fag Grundforløb GF 20 uger GF 2 20 uger Praktik Skole 5 uger Procesoperatør (trin +2), 4 år 6 mdr. Hovedforløb Praktik Skole 6 uger Praktik Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 35 uger og indeholder 3 ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag. Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 6 uger

2 Sagsnr.: S.54 Gennemførsel af valgfrie uddannelsesrettede fag Valgfrie uddannelsesrettede fag kan gennemføres i forbindelse med, eller uafhængig af, de anførte skoleperioder. De valgfrie uddannelsesrettede fag gennemføres som udgangspunkt som enkeltstående uger og bør normalt være gennemført inden eleven påbegynder sidste skoleperiode. De valgfrie uddannelsesrettede fag vælges i samråd mellem eleven, praktikvirksomheden og skolen ud fra efter relevans, udbudsmuligheder og afviklingstidspunkt. Valgfrie uddannelsesrettede fag skal i øvrigt anvendes, hvis eleven ønsker at gøre brug af muligheden for op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning. EUV (+25 år) Varigheden af standardforløbet for voksne (EUV-forløbet) kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens tidligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. For voksne elever med noget relevant erhvervserfaring vil uddannelsen til procesoperatør (trin +2) typisk have en varighed på ca. 2 år og 9 måneder. Praktiktiden kan for alle voksne kan maksimalt udgøre 2 år, og EUV-forløbets praktikdel er derfor som standard ca. 8 måneder kortere end for eud (ungeforløbet). Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelsen om procesoperatøruddannelsen 2. stk. 3. Det anbefales, at længde af skoleperioderne for voksenforløb er af 4-6 ugers varighed. Dermed kan den voksne opnå en balance mellem skoleuddannelse, praktikuddannelse og familie/privatliv. Grundforløb 2 Skole Op til 20 uger Praktik Skole 4-6 uger Praktik Eksempel på et EUV 2 Procesoperatør, 2 år 9 mdr. Hovedforløb Skole 4-6 uger Praktik Skole 4-6 uger Praktik Skole 4-6 uger Skole 4-6 uger Praktik Skole 4-6 uger Praktik Skole 4-6 uger Praktik Skole 4-6 uger EUX Grundforløb GF Dansk C Engelsk C Samfundsfag C GF2 Matematik C Fysik C Informationsteknologi C Vejledende struktur for eux-forløbet, 5 år (trin +2) Praktik ½ år Skole ½ år Eud og eux fag Praktik ½ år Hovedforløb Skole Praktik ½ år ½ år Eud og eux fag Skole ½ år Eud og eux fag Praktik Skole Eud fag For en nærmere information om regler og beskrivelse af EUX-forløbet, se gældende Bekendtgørelse for Procesoperatøruddannelsen. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens kompetencemål er angivet i gældende bekendtgørelse for procesoperatøruddannelsen. Kompetencemålene for hovedforløbet opnås gennem en kombination af grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfrie uddannelsesspecifikke fag og praktikmål. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne, skema -5, bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, som det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. 2

3 Sagsnr.: S.54 Det skal bemærkes, at skemaerne -3 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 00 af 22/9-4. Det gøres ved at erstatte fag i skema -3 med tilsvarende fag fra tabellen Fag med valgfrit højere præstationsniveau. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt af uddannelsesordningen, som findes på Beskrivelse af uddannelsens grundfag, herunder formål, faglige mål, indhold og niveauer samt øvrige rammer er angivet i gældende bekendtgørelse om Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsens opbygning og fordeling af grundfag, uddannelsesspecifikke fag og praktikmål sker ud fra en pædagogisk og helhedsorienteret tilrettelæggelse, der sikrer en løbende opbygning af kompetencer hos eleven gennem en kombination af teori og øvelser på skolen og praktiske opgaver i praktikuddannelsen. Kompetencen som procesoperatør omfatter teknisk-faglige, almene og personlige kompetencer. Sidstnævnte er en forudsætning for at kunne deltage hensigtsmæssigt i virksomhedsrelaterede samarbejds- og problemløsningsopgaver. Personlige kompetencer er ligeledes centrale for udvikling af mere langtidsholdbare kompetencer og for at kunne tilegne sig nye kompetencer gennem beskæftigelse og gennem efter- og videreuddannelse. Det er væsentligt, at de kompetencer og kvalifikationer, som den enkelte elev har erhvervet sig igennem bl.a. erhvervserfaringer, synliggøres i undervisningen og inddrages som et aktiv i den løbende planlægning af projekter, temaer og undervisning gennem hele uddannelsesforløbet. Skoleundervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges således, at: den i videst muligt omfang afspejler procesindustriens brancher, arbejdsfunktioner, arbejdsorganisering og teknologi eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen eleven både selvstændigt og i samarbejde med andre møder personligt udviklende problemstillinger. Elevens uddannelsesplan og uddannelsesbog For at understøtte planlægningen og kvalitetssikringen af uddannelsen skal eleven udstyres med en uddannelsesbog, som indeholder en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal omfatte både uddannelsens skole- og praktikdel. Uddannelsesplanen udformes som et selvstændigt dokument, som skal indgå som et delelement i den personlige uddannelsesbog. Uddannelsesbogen skal tillige indeholde uddannelsens praktikmål og de praktikerklæringer, som virksomhederne udsteder efter de enkelte praktikperioder. Uddannelsesbogen skal følge eleven gennem hele erhvervsuddannelsen, og skal medbringes ved svendeprøven. Uddannelsens praktikmål og elevplan.dk Uddannelsens praktikmål fremgår af elevplan.dk, som både elev og virksomhed anbefales at anvende. 3

4 Sagsnr.: S.54 Praktikmoduler Det påhviler virksomheden at sørge for så alsidig en praktiktid som muligt. Eleven skal derfor i praktikken indgå i de af virksomhedens afdelinger og funktioner, der er relevante for uddannelsen. Det anbefales her, at dette sker ved, at elevens praktikuddannelse omfatter kortere praktikophold (praktikmoduler) i virksomhedens forskellige værksteder, laboratorier mv. Derudover kan det være relevant at supplere med praktikophold hos fx datter/søster selskaber, kunder/leverandører og/eller øvrige samarbejdspartnere. Det anbefales, at eleven løser og dokumenterer praktikopgaver som del af gennemførsel og evaluering af praktikmodulerne. Praktikopgaver Eleven skal i løbet af praktikperioderne udarbejde to praktikopgaver med stigende sværhedsgrad. Praktikopgaverne skal afspejle uddannelsens kompetenceområder. Eleven skal i løbet af praktikperioderne 2 udarbejde fire praktikopgaver med stigende sværhedsgrad. Praktikopgaverne skal afspejle uddannelsens kompetenceområder. Praktikopgaverne har karakter af mindre praktikprojekter, som dokumenteres gennem udarbejdelse af mindre rapporter, procedurebeskrivelser, anlægsdokumentation, videomateriale eller lign. Virksomheden formulerer praktikopgaverne og stiller de fornødne ressourcer til rådighed for eleven. Uddannelsens praktikvejledning For inspiration og nærmere vejledning til gennemførsel af praktikuddannelsen henvises til uddannelsens praktikvejledning, som findes på Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for procesoperatøruddannelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Svendeprøvens delprøver bidrager hver især til det samlede bedømmelsesgrundlag af eleven. Planlægning, gennemførsel og evaluering af svendeprøven sker i et samarbejde mellem Industriens Uddannelser, skole, elever og virksomheder. Der henvises i øvrigt til uddannelsens svendeprøvevejledning, som findes på samt gældende uddannelsesbekendtgørelse for procesoperatøruddannelsen. Svendeprøven aflægges tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og i ganske særlige tilfælde indtil 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. Svendeprøvens struktur Skolerne skal tilrettelægge prøveforløbet med udgangspunkt i nedenstående figur og således, at skuemestrenes medvirken forenkles og tidsbegrænses mest muligt og udgør max. 3 dage pr. hold/prøve ved normal holdstørrelse (op til 6 elever). Den mundtlige overhøring afholdes som udgangspunkt før de praktiske prøver. Det er muligt at afholde prøven i fejlfinding, reparation og vedligehold før produktionsprøven. Ved hold med 7 eller flere elever kan svendeprøven udvides med en dag, og skolen planlægger her fordeling af svendeprøvens delprøver i samarbejde med praktikvirksomhederne. 4

5 Sagsnr.: S.54 Fredag Weekend Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Teoriprøve (skriftligt prøvegrundlag) Forberedelse til mundtlig overhøring Forberedelse til mundtlig overhøring Mundtlig overhøring Produktionsprøve Fejlfinding, reparation og vedligehold Elever kan efter gennemførsel af teoriprøven og frem mod den mundtlige overhøring på svendeprøveugens første dag forberede sig med alle tænkelige midler. Opgavekommission Skolen udarbejder udkast til et skriftlige prøvegrundlag (teoriprøven) med tilhørende retteark og sender dette senest en måned før svendeprøvens første dag til kommentering hos uddannelsens opgavekommission, de deltagende skuemestre samt relevant konsulent hos Industriens Uddannelser. Opgavekommissionen skal meddele skolen godkendelse af opgavesættet og/eller eventuelle rettelsesønsker senest 2 uger inden svendeprøvens start. Dog for mindre korrektioner senest uge inden prøvens start. Indkaldelse af og kommunikation med skuemestre Senest tre måneder før afholdelse af svendeprøven registrerer skolen svendeprøve-holdet via it-systemet EASY og overfører det til Industriens Uddannelser. Samtidig angives datoer og adresse for, hvornår og hvor skolen har brug for skuemestre. Industriens Uddannelser udpeger på den baggrund skuemestre til svendeprøven. Praktikvirksomheden skal have indsendt den afsluttende praktikerklæring, der samtidig gælder som tilmelding til afsluttende prøve / svendeprøven. Skolen modtager en mail med information om de udpegede skuemestres navne og kontaktinformation og har samtidig til opgave at dobbelttjekke, at datoer og adresse er korrekte samt videreformidle til relevante kolleger på skolen. Skolen kontakter der på skuemestrene med hensyn til supplerende information og den nærmere planlægning af svendeprøveugen. Skolens kommenterede rettelse til problemløsningscasen sendes til de deltagende skuemestre tidligst muligt og senest dagen før afholdelse af den skriftlige teoriprøve. Teoriprøven med tilhørende mundtlig overhøring Den skriftlige teoriprøve ( det skriftlige prøvegrundlag ) gennemføres normalt en fredag med efterfølgende mundtlig overhøring den følgende tirsdag og dermed således, at den teoretiske delprøve (skriftlig teoriprøve med mundtlig overhøring) afsluttes på svendeprøveugens første dag. Undervejs i den skriftlige prøve må eleverne tage egne noter til brug til mundtlig overhøring (på kladdepapir). Elevernes besvarelser af den skriftlige teoriprøve indscannes og sendes på prøvedagen per mail til skuemestrene. Faglærer retter de skriftlige teoriprøver og angiver en foreløbig vurdering af besvarelsens niveau. Eleven kan efter aflevering af besvarelse af den skriftlige teoriprøve forberede sig med alle tænkelige midler frem mod den mundtlige overhøring, dog er det ikke tilladt for elever at kommunikere med faglærere eller øvrige ansatte på de godkendte skoler. Til den mundtlige overhøring har eleven indledningsvist 5 minutter til at redegøre nærmere for samt supplere og kvalificere besvarelsen af teoriprøvens problemløsningscase. Eleven kan i sin præsentation anvende it og inddrage anden teori, praktikopgaver og lign. Den samlede karakter for teoriprøven gives ud fra en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det skriftlige teoriprøve og den tilhørende mundtlige overhøring. Ved vurdering af det skriftlige opgavesæt 5

6 Sagsnr.: S.54 vægter problemløsningscase fortsat 75% og opgaven i en multiple choice 25%. Den samlede karakter for den teoretiske prøve fastsættes i forlængelse af den mundtlige overhøring af eleven og efter votering mellem eksaminator og skuemestre. De praktiske prøver Opgaverne fordeles ved lodtrækning, og prøverne gennemføres på procesanlæg i pilot-anlægsstørrelse med industrikomponenter, hvor eleverne får mulighed for at dokumentere deres kompetencer i forhold til fuldskala produktionsanlæg. Til hvert anlæg skal foreligge de nødvendige anlægsbeskrivelser, driftsvejledninger, diagrammer, sikkerhedsforskrifter m.m. samt en "logbog" el. lign. til elevens notering af driftsuregelmæssigheder og eventuelle indgreb. Der lægges ved bedømmelsen af de praktiske delprøver vægt på følgende:. Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2. Almene og personlige kompetencer til at kunne planlægge og varetage opstart, gennemførsel og overlevering af produktion og udført fejlfinding, reparation og vedligehold effektivt og kvalitetsbevidst Såfremt der ved gennemførelse af svendeprøver konstateres fejl og mangler, der kan udbedres, træffer skolen efter drøftelse med skuemestrene beslutning om, hvordan udbedringen skal ske. Karakterer og bedømmelse Svendeprøven bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Ny svendeprøve (omprøve) Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende eksamen, en ny eksamen (omprøve), eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Eleven kan kun aflægge omprøve en gang, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade, at eleven aflægger omprøve på ny, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Ved omprøve aflægges kun ny prøve i de delprøver, hvor karakteren i den første svendeprøve er under 02. Adgang til sygeeksamen følger reglerne i gældende eksamensbekendtgørelse. Går eleven op til en ny prøve, skal eleven overføres til et nyt hold i EASY. Hvis eleven ikke kan nå at gå op til en ny prøve inden for den fastsatte uddannelsestid, skal skolen søge det faglige udvalg om forlængelse af uddannelsestiden. Nærmere information om ændring af uddannelsestid findes på Uddannelsens svendeprøvevejledning For nærmere beskrivelse af retningslinjer for planlægning, gennemførsel og bedømmelse af de praktiske prøver henvises til gældende uddannelsesbekendtgørelse samt uddannelsens svendeprøvevejledning. Fritagelse for dele af uddannelsen Afkortning af uddannelsens skoleperioder og praktiktid sker med udgangspunkt i en realkompetencevurdering udført af skolen, jf. reglerne herom. For personer med relevante erhvervserfaring og uddannelse, afkortes uddannelsens hovedforløbs skoleundervisning og praktikuddannelse i henhold til de angivne standardmeritter i bilag. Det bemærkes, at der i bilag s skemaer er anført begrænsninger for, hvordan de angivne standardmeritter kan kombineres indbyrdes. For eud- og euv elever opnås fire ugers merit for følgende AMU-pakke i uddannelsens grundforløb (GF2): 6

7 Sagsnr.: S.54 Uddannelse/ kurser AMU Uddannelseskoder Inspektion for operatører i procesindustrien (2 dage) Operatør vedligehold, mekanisk intro (3 dage) Operatør vedligehold, automatik intro (5 dage) Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean ( dag) Anvendelse af 5-S modellen for operatører (2 dage) 4426 Produktionskemi for operatører (2 dage) Maskin- og el-sikkerhed, procesind. 2 dag Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper ( dag) Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion (3 dage) Sikker adfærd i produktionsvirksomheder ( dag) Produktion for operatører i procesindustrien (3 dage) Grundlæggende faglig regning (2 dage) Grundlæggende faglig matematik (3 dage) Forældelse (år) 2 7

8 Sagsnr.: S.54 SKEMA elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. 0,2 uger svarer til dag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende tid 0,2 uger svarer til dag. Procesarbejder (trin ) Procesoperatør (trin 2) Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 Grundfag Kemi, 3, 7, 9, F 2 X Kemi 2, 3, 6, 20 E 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Procesarbejder (trin ) XXXX Proces fysik, 3, 5, 7, 9, Begynder X XXXX2 Styring, regulering og 2, 5, 6, 9, Rutineret 2,5 X overvågning I XXXX3 Procesteknologi I, 3, 5, 7, 9, Rutineret 2,5 X XXXX4 Produktionsudstyr I, 2, 6, 7, 8, 9, Rutineret,5 X 0, XXXX5 Produktionsstyring og organisering I, 4, 6, 9, 0, Rutineret,5 X 8

9 Der indsættes én række pr. fag Procesoperatør (trin 2) Styring, regulering og overvågning II Faget bidrager til følgende kompetencemål 2, 5, 6, 9, 0,, 2, 5, 7, 8, 2, 22, 23, 24 Procesteknologi II, 3, 5, 7, 9, 0,, 2, 3, 4, 20, 2, 22, 23 Produktionsudstyr II, 2, 6, 7, 8, 9, 0,, 2, 7, 8, 9, 22, 23, 24 Produktionsstyring og organisering II, 4, 6, 9, 0,, 2, 20, 2, 22, 23 Produktion, 4, 6, 9, 0,, 2, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2) Avanceret 5 X Avanceret 4 X Avanceret 3 X Avanceret 2 Avanceret 4,6 X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 9

10 Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. L-AUS arbejde i produktionen 2, 6, 7, 8, 9,, 4, 7, 8 Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2) Rutineret 0,4 X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2 3 Procesarbejder (trin ) Certifikat B i pasning af kedler type og Fejlfinding på automatik og instrumentering 4594 Fejlfinding på komplekse procesanlæg Robotter i industrien for operatører Robotbetjening for operatører Erhvervscertifikater og -prøver 6, 4, 7 AMU,0 X X Styring, regulering & overvågning (SRO) 6, 7, 8 AMU,0 X X 6, 7, 8 AMU,0 X X, 2, 2, 4 AMU 0,4 X X, 2, 2, 4 AMU 0,6 X X IT i procesindustrien 5, 6,, 5, 7 Rutineret,0 X X 4057 IT i procesindustrien 5, 6,, 5, 7 Avanceret,0 X X 0

11 Der indsættes én række pr. fag Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper Vedligeholdelsesteknik, drift, ventiler Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/-analyse Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2) Produktionsudstyr og vedligehold 2, 6, 7, 8, 7, 8 AMU,0 X X 2, 6, 7, 8, 6, 7, 8 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 AMU,0 X X AMU,0 X X 6, 7, 8 AMU,0 X X Sammenføjningsteknik 6, 8 Begynder,0 X X 4065 Sammenføjningsteknik 6, 8 Rutineret,0 X X Brancheintroduktion, 2, 3, 4, 5, 9,, 2, 3, 9, 20, 22, 23 Procesteknologi og optimering Rutineret,0 X X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2

12 Der indsættes én række pr. fag Produktion i biotekindustri Energiforbedringer og -beregninger i procesind Driftsoptimering af produktionsforløb/ procesflow Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2), 9 2, 9 AMU,0 X X 0,, 2, 20, 2 0,, 2, 20, Teknisk innovation 8, 0,, 20, 2, 22, Prøveudtagning og analyser Sensoriske undersøgelser for operatører 4588 Almen fødevarehygiejne Fagrettet fremmedsprog AMU 0,6 X X AMU,0 X X Avanceret,0 X X Kvalitet og hygiejne, 3, 2, 3 AMU,0 X X, 3, 2, 3 AMU 0,6 X X, 2 AMU 0,6 X X 9,, 22, 23, 24 Organisering og systemer Rutineret 2,0 X X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 2

13 Der indsættes én række pr. fag 400 Fagrettet fremmedsprog Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Faget bidrager til følgende kompetencemål, 0,, 2, 2, 22, 0,, 2, 2, Kommunikation i teams, 0,, 2, 2, Videndeling og læring for medarbejdere Omstillingseffektivisering for operatører Systematisk problemløsning for operatører 4394 Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører, 0,, 2, 2, 22 2, 9, 0,, 2, 9, 2 5, 6, 0,, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24 6, 7, 9, 0,, 3, 7, 8, 9, 2, 22, 23, 24 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 9,, 22, 23, 24 Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2) Avanceret 2,0 X X AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X AMU 0,6 X X AMU 0,6 X X AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 3

14 Der indsættes én række pr. fag Logistik for produktionsmedarbejdere GMP-styret produktion Procesoperatør Gaffeltruck certifikatkursus B Certifikat B i pasning af kedler type og Cert. A i vedligehold og drift af kedler type Cer. A i vedligehold og drift, kedler type og Fejlfinding på automatik og instrumentering Faget bidrager til følgende kompetencemål, 3, 7, 9,, 2, 3, 6, 22, 23 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål., 4, 9, 0,, 2, 22 Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2) AMU 0,4 X X AMU,0 X X Erhvervscertifikater og -prøver, 4, 2 AMU,4 X 6, 4, 7, 20 AMU,0 X X 6, 4, 7, 20 AMU 3,0 X 6, 4, 7, 20 AMU 4,0 X Styring, regulering & overvågning (SRO) 6, 7, 8 AMU,0 X X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 4

15 Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2) 4594 Fejlfinding på komplekse 6, 7, 8 AMU,0 X X procesanlæg Robotter i industrien, 2, 2, 4 AMU 0,4 X X for operatører Robotbetjening for, 2, 2, 4 AMU 0,6 X X operatører IT i procesindustrien 5, 6,, 5, 7 Rutineret,0 X X 4057 IT i procesindustrien 5, 6,, 5, 7 Avanceret,0 X X Reparation og vedligeholdelse for operatører Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper Vedligeholdelsesteknik, drift, ventiler Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring Produktionsudstyr og vedligehold AMU 2,0 X 2, 6, 7, 8, 7, 8 AMU,0 X X 2, 6, 7, 8, 6, 7, 8 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 AMU,0 X X AMU,0 X X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 5

16 Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2) Vedligeholdelsesteknik, 6, 7, 8 AMU,0 X X vibrationsmåling/-ana- lyse Sammenføjningsteknik 6, 8 Begynder,0 X X 4065 Sammenføjningsteknik 6, 8 Rutineret,0 X X Brancheintroduktion, 2, 3, 4, 5, 9,, 2, 3, 9, 20, 22, Branchespecialisering, 2, 3, 4, 5, 9,, 2, 3, 9, 20, 22, BUS/Net til SMART- Procesinstrumentering 4353 Kemiske reaktioner i procesindustri Produktion i biotekindustri, 5, 7, 8, 22, 23 Procesteknologi og optimering Rutineret,0 X X Rutineret 2,0 X AMU 0,6 X, 2, 3 AMU 2,0 X X, 9 2, 9 AMU,0 X X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 6

17 Der indsættes én række pr. fag Energiforbedringer og -beregninger i procesind Driftsoptimering af produktionsforløb/ procesflow 9454 Produktionsoptimering og effektivisering i teori 9457 Produktionsoptimering og effektivisering i praksis Faget bidrager til følgende kompetencemål 0,, 2, 20, 2 0,, 2, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24 0,, 2, 8, 9, 20, 2, 22, 23, Teknisk innovation 8, 0,, 20, 2, 22, Prøveudtagning og analyser Sensoriske undersøgelser for operatører Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 0,, 2, 20, 2 Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2) AMU 0,6 X X AMU,0 X X Avanceret 2,0 X Avanceret 2,0 X Avanceret,0 X X Kvalitet og hygiejne, 3, 2, 3 AMU,0 X X, 3, 2, 3 AMU 0,6 X X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 7

18 Der indsættes én række pr. fag 4588 Almen fødevarehygiejne Fagrettet fremmedsprog 400 Fagrettet fremmedsprog Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2), 2 AMU 0,6 X X 9,, 22, 23, 24 9,, 22, 23, 24, 0,, 2, 2, 22, 0,, 2, 2, Kommunikation i teams, 0,, 2, 2, Videndeling og læring for medarbejdere Omstillingseffektivisering for operatører, 0,, 2, 2, 22 2, 9, 0,, 2, 9, 2 Organisering og systemer Rutineret 2,0 X X Avanceret 2,0 X X AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X AMU 0,6 X X AMU 0,6 X X AMU 0,4 X X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 8

19 Der indsættes én række pr. fag Systematisk problemløsning for operatører 4394 Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Logistik for produktionsmedarbejdere GMP-styret produktion Faget bidrager til følgende kompetencemål, 4, 9, 0,, 2, 22, 3, 7, 9,, 2, 3, 6, 22, 23 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 5, 6, 0,, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24 6, 7, 9, 0,, 3, 7, 8, 9, 2, 22, 23, 24 Sagsnr.: S.54 Vejledende tid Procesarbejder (trin ) 0,2 uger svarer til dag. Procesoperatør (trin 2) AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X AMU,0 X X Trin + trin 2 at faget kan gennemføres på enten trin eller trin 2 s valgfag Antal skoleuger i alt Fagrækken i skema indeholder ikke fag eller niveauer, som alene har videreuddannelsesperspektiv. Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. 9

20 Sagsnr.: S.54 Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema Samme navn som i skema Begynder, rutineret, Styring, regulering og overvågning II Avanceret 5 Styring, regulering og overvågning II Ekspert Procesteknologi II Avanceret 4 Procesteknologi II Ekspert Produktionsudstyr II Avanceret 3 Produktionsudstyr II Ekspert Produktionsstyring og organisering II Avanceret 2 Produktionsstyring og organisering II Ekspert Produktion Avanceret 4,6 Produktion Ekspert 20

21 Sagsnr.: S.54 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende tid Procesarbejder, trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2 Trin + trin 2 Grundfag Kemi, 3, 7, 9, F 2 X Kemi 2, 3, 6, 20 E 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Procesarbejder (trin ) XXXX Proces fysik, 3, 5, 7, 9, Begynder X XXXX2 Styring, regulering 2, 5, 6, 9, Rutineret 2,5 X og overvågning I XXXX3 Procesteknologi, 3, 5, 7, 9, Rutineret 2,5 X I XXXX4 Produktionsudstyr, 2, 6, 7, 8, 9, 0, Rutineret,5 X I XXXX5 Produktionsstyring og organisering I, 4, 6, 9, 0, Rutineret,5 X Procesoperatør (trin 2) 2

22 Der indsættes én række pr. fag Styring, regulering og overvågning II Faget bidrager til følgende kompetencemål Procesteknologi II, 3, 5, 7, 9, 0,, 2, 3, 4, 20, 2, 22, 23 Produktionsudstyr II, 2, 6, 7, 8, 9, 0,, 2, 7, 8, 9, 22, 23, 24 Produktionsstyring og organisering II, 4, 6, 9, 0,, 2, 20, 2, 22, 23 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 2, 5, 6, 9, 0,, 2, 5, 7, 8, 2, 22, 23, 24 Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2 Avanceret 5 X Avanceret 4 X Avanceret 3 X Avanceret 0,5 Faget skal gennemføres på 0,5 uge for voksne (alternativt skal det gennemføres på uge, såfremt det giver bedre mening at reducere et af de øvrige fag med ½ uge. For unge er faget,5 uger) Trin + trin 2 22

23 Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Produktion, 4, 6, 9, 0,, 2, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24 L-AUS arbejde i produktionen 2, 6, 7, 8, 9,, 4, 7, 8 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2 Avanceret 4,6 X Rutineret 0,4 X Trin + trin 2 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Procesarbejder (trin ) Erhvervscertifikater og -prøver Certifikat B i pasning af kedler type og 2 6, 4, 7 AMU,0 X X Fejlfinding på automatik og instrumentering 4594 Fejlfinding på komplekse procesanlæg Robotter i industrien for operatører Robotbetjening for operatører Styring, regulering & overvågning (SRO) 6, 7, 8 AMU,0 X X 6, 7, 8 AMU,0 X X, 2, 2, 4 AMU 0,4 X X, 2, 2, 4 AMU 0,6 X X 23

24 Der indsættes én række pr. fag IT i procesindustrien 4057 IT i procesindustrien Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper Vedligeholdelsesteknik, drift, ventiler Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/-analyse Sammenføjningsteknik 4065 Sammenføjningsteknik Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2 5, 6,, 5, 7 Rutineret,0 X X 5, 6,, 5, 7 Avanceret,0 X X Produktionsudstyr og vedligehold 2, 6, 7, 8, 7, 8 AMU,0 X X 2, 6, 7, 8, 6, 7, 8 AMU,0 X X 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 AMU,0 X X 6, 7, 8 AMU,0 X X 6, 8 Begynder,0 X X 6, 8 Rutineret,0 X X Procesteknologi og optimering Trin + trin 2 24

25 Der indsættes én række pr. fag Brancheintroduktion Produktion i biotekindustri Energiforbedringer og -beregninger i procesind Driftsoptimering af produktionsforløb/ procesflow 9593 Teknisk innovation Prøveudtagning og analyser Sensoriske undersøgelser for operatører 4588 Almen fødevarehygiejne Fagrettet fremmedsprog Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål., 2, 3, 4, 5, 9,, 2, 3, 9, 20, 22, 23 Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2 Rutineret,0 X X, 9 2, 9 AMU,0 X X 0,, 2, 20, 2 AMU 0,6 X X 0,, 2, 20, 2 AMU,0 X X 8, 0,, 20, 2, 22, 23 Avanceret,0 X X Kvalitet og hygiejne, 3, 2, 3 AMU,0 X X, 3, 2, 3 AMU 0,6 X X, 2 AMU 0,6 X X Organisering og systemer 9,, 22, 23, 24 Rutineret 2,0 X X Trin + trin 2 25

26 Der indsættes én række pr. fag 400 Fagrettet fremmedsprog Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Videndeling og læring for medarbejdere Omstillingseffektivisering for operatører Systematisk problemløsning for operatører 4394 Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Logistik for produktionsmedarbejdere GMP-styret produktion Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2 9,, 22, 23, 24 Avanceret 2,0 X X, 0,, 2, 2, 22 AMU 0,4 X X, 0,, 2, 2, 22 AMU 0,4 X X, 0,, 2, 2, 22 AMU 0,6 X X, 0,, 2, 2, 22 AMU 0,6 X X 2, 9, 0,, 2, 9, 2 5, 6, 0,, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24 6, 7, 9, 0,, 3, 7, 8, 9, 2, 22, 23, 24 AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X, 4, 9, 0,, 2, 22 AMU 0,4 X X, 3, 7, 9,, 2, 3, 6, 22, 23 AMU,0 X X Trin + trin 2 26

27 Der indsættes én række pr. fag Procesoperatør (trin 2) Gaffeltruck certifikatkursus B Certifikat B i pasning af kedler type og Cert. A i vedligehold og drift af kedler type Cer. A i vedligehold og drift, kedler type og Fejlfinding på automatik og instrumentering 4594 Fejlfinding på komplekse procesanlæg Robotter i industrien for operatører Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2 Erhvervscertifikater og -prøver, 4, 2 AMU,4 X 6, 4, 7, 20 AMU,0 X X 6, 4, 7, 20 AMU 3,0 X 6, 4, 7, 20 AMU 4,0 X Styring, regulering & overvågning (SRO) 6, 7, 8 AMU,0 X X 6, 7, 8 AMU,0 X X, 2, 2, 4 AMU 0,4 X X Trin + trin 2 27

28 Der indsættes én række pr. fag Robotbetjening for operatører IT i procesindustrien 4057 IT i procesindustrien Reparation og vedligeholdelse for operatører Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper Vedligeholdelsesteknik, drift, ventiler Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/-analyse Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2, 2, 2, 4 AMU 0,6 X X 5, 6,, 5, 7 Rutineret,0 X X 5, 6,, 5, 7 Avanceret,0 X X Produktionsudstyr og vedligehold 6, 7, 8 AMU 2,0 X 2, 6, 7, 8, 7, 8 AMU,0 X X 2, 6, 7, 8, 6, 7, 8 AMU,0 X X 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 AMU,0 X X 6, 7, 8 AMU,0 X X Trin + trin 2 28

29 Der indsættes én række pr. fag Sammenføjningsteknik 4065 Sammenføjningsteknik Brancheintroduktion Branchespecialisering BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering 4353 Kemiske reaktioner i procesindustri Produktion i biotekindustri Energiforbedringer og -beregninger i procesind Driftsoptimering af produktionsforløb/ procesflow Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2 6, 8 Begynder,0 X X 6, 8 Rutineret,0 X X, 2, 3, 4, 5, 9,, 2, 3, 9, 20, 22, 23, 2, 3, 4, 5, 9,, 2, 3, 9, 20, 22, 23 Procesteknologi og optimering Rutineret,0 X X Rutineret 2,0 X, 5, 7, 8, 22, 23 AMU 0,6 X, 2, 3 AMU 2,0 X X, 9 2, 9 AMU,0 X X 0,, 2, 20, 2 AMU 0,6 X X 0,, 2, 20, 2 AMU,0 X X Trin + trin 2 29

30 Der indsættes én række pr. fag 9454 Produktionsoptimering og effektivisering i teori 9457 Produktionsoptimering og effektivisering i praksis 9593 Teknisk innovation Prøveudtagning og analyser Sensoriske undersøgelser for operatører 4588 Almen fødevarehygiejne Fagrettet fremmedsprog 400 Fagrettet fremmedsprog Etablering af selvstyrende grupper Faget bidrager til følgende kompetencemål 0,, 2, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24 8, 0,, 20, 2, 22, 23 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. 0,, 2, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24 Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2 Avanceret 2,0 X Avanceret 2,0 X Avanceret,0 X X Kvalitet og hygiejne, 3, 2, 3 AMU,0 X X, 3, 2, 3 AMU 0,6 X X, 2 AMU 0,6 X X Organisering og systemer 9,, 22, 23, 24 Rutineret 2,0 X X 9,, 22, 23, 24 Avanceret 2,0 X X, 0,, 2, 2, 22 AMU 0,4 X X Trin + trin 2 30

31 Der indsættes én række pr. fag Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Videndeling og læring for medarbejdere Omstillingseffektivisering for operatører Systematisk problemløsning for operatører 4394 Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Logistik for produktionsmedarbejdere GMP-styret produktion Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Sagsnr.: S.54 Vejledende Procesarbejder, tid trin hvilket trin faget skal være gennemført på Procesoperatør, trin 2, 0,, 2, 2, 22 AMU 0,4 X X, 0,, 2, 2, 22 AMU 0,6 X X, 0,, 2, 2, 22 AMU 0,6 X X 2, 9, 0,, 2, 9, 2 5, 6, 0,, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 23, 24 6, 7, 9, 0,, 3, 7, 8, 9, 2, 22, 23, 24 AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X AMU 0,4 X X, 4, 9, 0,, 2, 22 AMU 0,4 X X, 3, 7, 9,, 2, 3, 6, 22, 23 AMU,0 X X Trin + trin 2 s valgfag Antal skoleuger i alt Fagrækken i skema 2 indeholder ikke fag eller niveauer, som alene har videreuddannelsesperspektiv. 3

32 Sagsnr.: S.54 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret,, ekspert Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 Begynder, rutineret, Styring, regulering og overvågning II Avanceret 5 Styring, regulering og overvågning II Ekspert Procesteknologi II Avanceret 4 Procesteknologi II Ekspert Produktionsudstyr II Avanceret 3 Produktionsudstyr II Ekspert Produktionsstyring og organisering II Avanceret 2 Produktionsstyring og organisering II Ekspert Produktion Avanceret 4,6 Produktion Ekspert Om euv [Såfremt FU ønsker at indsætte tekst om euv-forløb, indsættes tekst her] 32

33 Sagsnr.: S.54 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 3a er udeladt, da uddannelsen ikke har talentspor. Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3a er udeladt, da uddannelsen ikke har talentspor. Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del på eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Trin Procesarbejder: Kemi F (2 uger) og Procesfysik ( uge) Trin 2 Procesoperatør: Kemi E (2 uger) Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux [såfremt FU ønsker at beskrive eux-forløbet, indsættes tekst her] Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Eux gymnasiale fag: Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende tid Skoleperiode [x] hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Skoleperiode [x] Skoleperiode [x] 33

34 Der indsættes én række pr. fag Specialet procesoperatør Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Vejledende tid Sagsnr.: S.54 Skoleperiode [x] hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Skoleperiode [x] Skoleperiode [x] Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Dansk A 6,2 X X X Engelsk B 4,8 X X X Matematik B 5 X X X Fysik B 3,6 X X X Kemi B 5,4 X X X Teknikfag Design og produktion B 4 X X X Valgfag Matematik A 4 X X X Antal skoleuger i alt (*) 33,0 (*) Grundforløbet indeholder følgende fag på C-niveau: Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Matematik, Fysik og Informationsteknologi. For eux udgår kemi F/E. (*) Samlet eux uddannelsestid: 33,0 uger + Større skriftlig opgave ( uge) + Eksamensprojekt (0,6 uge) = 34,6 Samlet eud uddannelsestid: 35 uger Kemi F og E (4 uger) Procesfysik ( uge) = 30 uger Samlet uddannelsestid: 64,6 uger Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene 34

35 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Sagsnr.: S.54 Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Procesarbejder (trin ) at faget kan gennemføres Praktikmål 0772 A. Produktion, 2, 5, 9, X 0773 B. Kvalitetskontrol og dokumentation, 3, 9, X 0774 C. Reparation og vedligehold 6, 7, 8, 9, 0, X 0775 D. Lager og logistik, 4, 9, X 0776 E. Kommunikation og rapportering, 3, 6, 9, 0, X 0777 F. Projekt og udviklingsarbejde 6, 9, 0, X Procesoperatør (trin 2) at faget kan gennemføres Procesoperatør (trin 2) 0778 G. Produktion 2, 2, 5, 9,, 2, 3, 5, 6, 9, 22, 23 X 0779 H. Kvalitetskontrol og dokumentation, 3, 9,, 2, 3, 20, 22, 23 X I. Reparation og vedligehold 6, 7, 8, 9, 0,, 6, 7, 8, 22, 23, 24 X J. Lager og logistik 2, 4, 9,, 2, 2 X 0782 K. Kommunikation og rapportering, 3, 6, 9, 0,, 2, 3, 8, 2, 22 X L. Projekt og udviklingsarbejde 2 6, 9, 0,, 2, 7, 8, 9, 29, 2, 22, 23, 24 X 35

36 Sagsnr.: S.54 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne -4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema : EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV og EUV2. Ved EUV skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt : Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 0. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 0. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 36

37 Sagsnr.: S.54 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære:. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (0) klasse EU9+ EUD ikke lige efter 9. (0) klasse EU9+M EU9 + og mesterlære EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD EU9M EU9 og mesterlære EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke. del EUV3M EUV3 og mesterlære EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (0) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (0) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (0) klasse og talent 3a+4 37

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for procesindustrien i henhold til bekendtgørelse nr. 254

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Procesoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Procesoperatøruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Procesoperatøruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017... 2 Ændringer... 2 Uddannelsens formål og struktur... 3 Elevtyper... 4 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere