Dagsorden blev herefter godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden blev herefter godkendt."

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Pernille Fendrich Schmidt, Niels Peter Møller, Kirsten Jensen, Dorthe Pedersen, Jonas Meldgaard Dreyøe, Gitte Funck, Boris Eriksen Eidemak, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Henrik Pedersen, Martin Dons Demsig, - UCC's revisorer Carsten Nielsen og Simon Høgenhav til punkt 4, Ingo Østerskov, Rasmus Lillemose, Lone Njor Hulth, Pernille Fendrich Schmidt Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Det blev foreslået, at forslag om bemyndigelse af formandsskabet til at indgå aftale om salg af ejendommen Skolevej i Glostrup kunne behandles under dagsordenens punkt 4. Det blev oplyst, at der forelå skriftlige tilkendegivelser fra de bestyrelsesmedlemmer, der havde meldt afbud til mødet. Alle fire medlemmer tilkendegav at kunne tiltræde indstillingerne i dagsordenens punkt 4 og punkt 5. Dagsorden blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde den 11. december 2013 blev godkendt. fra den 11. december Meddelelser Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Formanden bød velkommen til Niels Peter Møller, direktør Social- og sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune Udpeget af Socialchefforeningen (Foreningen af kommunale social, sundheds- og arbejdsmarkedschefer) Sidste ordinære bestyrelsesmøde for nuværende bestyrelse. Mødet d.d. er det sidste ordinære møde for den nuværende bestyrelse. Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for 2013 Formandskabet har med udgangspunkt i bestyrelsens bemyndigelse evalueret rektors resultatkontrakt og fastlagt udmøntningsprocent. De opnåede resultatmål har resulteret i en udmøntningsprocent på 95 %. Side 1 af 6

2 Rektors resultatlønskontrakt for 2014 Formandskabet har med udgangspunkt i bestyrelsens bemyndigelse godkendt og underskrevet resultatlønskontrakt for rektor for Kontrakten er udarbejdet på baggrund af UCC's strategi og udviklingskontrakt. Resultatlønskontrakten er tilgængelig på UCC's hjemmeside. Status Campus Carlsberg Der er tilfredshed med byggeriets fremdrift fra UCC's og fra Carlsberg Byen PS' side. Byggeriet er aktuelt forud for den fastlagte tidsplan. Status salg af UCC's ejendomme Anne orienterede om stigende interesse for de ejendomme UCC har til salg. Det overvejes at få udarbejdet skitser til nye anvendelsesmuligheder for fremtidige potentielle købere. Bestyrelsen dette var enige i dette initiativ. Der forhandles p.t. om ejendommen Skolevej i Glostrup. Bestyrelsen anmodes om at bemyndige formandskabet til at indgå aftale om salg som. Beslutning om bemyndigelse behandles under punkt 4. Ny organisering af Den fælles studieadministration På baggrund af udmeldte besparelser på det studieadministrative område svarende til 10,8 mio. og med henblik på at forberede organiseringen af det studieadministrative område frem mod en campusorganisering, er der sket tilpasning af UCC's studieadministration. Tilpasningen har betydet at et antal stillinger er blevet nedlagt. Som resultat heraf, er et antal medarbejdere blevet varslet. Orientering om bestyrelsesformandskabets møde med Metropol Som opfølgning på møde mellem bestyrelsesformandskaberne og rektorerne for henholdsvis UCC og Metropol, hvor fusionsplanerne blev sat i bero, blev der aftalt ny møde. Mødet finder sted den 31. marts UCC har fået ny designlinje I forbindelse med ny hjemmeside mv. Designlinjen er bl.a. præsenteret i layout til årsrapport Program for den april 2014 Bestyrelsesbesøg VIA UC i Aarhus m.fl. Program er udsendt. Eventuelle justeringer udsendes et par dage før. Kunstprojekt i Campus Nordsjælland Efter en del it-udfordringer, er værket klar til indvielse snarest. 4. Forslag til årsrapport 2013 UCC's revisor PricewaterhouseCoopers v. statsaut. revisorer Carsten Nielsen og Simon Høgenhav deltog i fremlæggelsen af punkt 4. Side 2 af 6

3 Forslag til årsrapport 2013 inkl. afrapportering på udviklingskontrakt samt forslag til beretning til godkendelse Forslag til årsrapport 2013 inkl. afrapportering på udviklingskontrakt samt beretning blev gennemgået. Ved gennemgangen blev anvendt et antal slides, der sendes til bestyrelsen sammen med referatet. Det samlede resultat for 2013 viser et overskud på 60,6 mio. kr. Omsætningen i 2013 udgjorde 886,4 mio. kr. Årsregnskabet er påvirket af en række tilpasninger i UCC's ejendomsportefølje. Resultatet af den ordinære virksomhed kan opgøres til 41,1 mio. kr. og afspejler bl.a. en forsinket kapacitetsopbygning i forhold til den generelle aktivitetsstigning, som UCC har oplevet på bl.a. pædagoguddannelsen og på videreuddannelsesområdet. I henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets udmelding omfatter årsrapporten også en afrapportering på UCC's udviklingskontrakt for De præsterede resultater i forhold til udviklingskontraktens mål vurderes som tilfredsstillende. Årets nøgletal blev gennemgået. Nøgletallene vurderes som tilfredsstillende. Udviklingen i UCC's økonomi fra etableringen i 2008, og frem til det aktuelle årsregnskab 2013 blev præsenteret. Præsentationen viser, at UCC's økonomi, efter en del udfordringer er stabiliseret og nu er i en meget tilfredsstillende udvikling. Følgende opmærksomhedspunkter blev fremhævet til den kommende periode: Optag på læreruddannelsen Kontrolleret kapacitetsopbygning Salg af UCC's ejendomme Folkeskolereformen Campusforberedelse. Bestyrelsen kommenterede og drøftede det fremlagte materiale. Mulighederne for højere gennemførelsesprocent / lavere frafaldsprocent på baggrund af reform af læreruddannelsen og ændret adgangskrav blev drøftet. Der er opmærksomhed på pædagoguddannelsen, herunder mulighed for ændret dimensionering, ønske om taxameterforøgelse, antal praktikpladser. Der blev stillet spørgsmål til udviklingskontraktens afrapportering, mål 1.2. om den vejledende normering af uddannelsesaktiviteterne for læreruddannelsen ud fra studieaktivitetsmodellen. Som det fremgår af målafrapporteringen anvender UCC systematisk studieaktivitetsmodellen på lærer- og pædagoguddannelserne. Den procentvise beregning af den faktiske anvendelse af studieaktivitetsmodellen foretages ud fra opgørelse af uddannelserne i ECTS-point. 60 ECTS-point Side 3 af 6

4 svarer til en arbejdsbelastning på 1650 timer. I målfastsættelsen af læreruddannelsen er oprindeligt anvendt et andet udgangspunkt for beregningen af den procentvise fordeling, idet der tages udgangspunkt i en 37 timers arbejdsuge. Forskellen i beregningsgrundlaget giver sig udslag i forskelle mellem den målfastsatte og anvendte procentvise fordeling. Den anvendte opgørelsesmetode for den faktiske anvendelse er, efter udviklingskontraktens indgåelse, fastlagt fælles for professionshøjskolerne. Der vil blive tilføjet en forklarende note i årsrapporten til afrapporteringen på mål 1.2. I forlængelse heraf kan det fremhæves, at UCC, som det fremgår af afrapporteringen af udviklingskontraktens mål 1.3 om fastsættelse af niveau for undervisningstimetal, opfylder målet for Det gennemsnitlige antal undervisningstimer på læreruddannelsen er fastsat til 15 timer i de uger, hvor der er undervisning. Dette mål relaterer sig til kategori 1 i studieaktivitetsmodellen, som omfatter undervisning initieret af underviser. Bestyrelsen godkendte årsrapport 2013 inkl. afrapportering på udviklingskontrakt og beretning. Fremlæggelse af revisionsprotokollat vedrørende forberedende revision og revisionsprotokollat til årsrapport De to protokollater blev gennemgået. Protokollat vedrørende forberedende revision: Fokuspunkterne for protokollatet blev kort gennemgået. Revisionen har ikke fundet forhold der giver anledning til særlige bemærkninger. Protokollatet forsynes med blank påtegning. Protokol til årsrapport: Revisionen har ikke fundet forhold der giver anledning til særlige bemærkninger. Protokol til årsrapport 2013 forsynes således med blank påtegning. Bestyrelsen tog de to protokollater til efterretning. Fremlæggelse af ledelsens svar på protokollater Bestyrelsen tog ledelsens svar på protokollater til efterretning. Forslag til bestyrelsens svar på protokollater til godkendelse Bestyrelsen godkendte forslag til bestyrelsens svar på protokollater. Side 4 af 6

5 Tiltrædelsesprotokollat revideret 2013 af 9. december 2013 fra PricewaterhouseCoopers Revisor redegjorde for baggrunden for revision af tiltrædelsesprotokollat fra 14. marts Bestyrelsen tiltrådte det reviderede protokollat. Notat vedrørende ændret afregning for læreruddannelsen Med vedtagelsen af den nye reform af læreruddannelsen (LU13) opfordrede Uddannelses- og Forskningsministeriet professionshøjskolerne til at flytte så mange årgange som muligt over på ny uddannelse. UCC valgte at flytte årgang 2012 til den nye ordning. Med baggrund i det fremsendte notat om ændret afregning for læreruddannelsen blev der kort redegjort for indstillingen. På baggrund af den sene udmelding af ny afregningsmodel for overgangsårgangen 2012 og da UCC's årsregnskab for 2013 viser et stort overskud, indstilles det, at UCC i 2014 kan trække de 3 mio. kr. på egenkapitalen med henblik på at finansiere forskydningen i udbetaling af bevillingerne som følge af omlægningen. Resultatet forbedres tilsvarende i Konsekvenserne indarbejdes efterfølgende i det reviderede budget som forelægges bestyrelsen på et senere møde. Indstillingen blev tiltrådt. Forhandling om salg af Skolevej 6, Glostrup Der forhandles p.t. med en interesseret køber om ejendommen Skolevej 6 i Glostrup. Bestyrelsen anmodes om at bemyndige formandskabet til at indgå aftale om salg. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet og rektor til at indgå aftale om salg af Skolevej i Glostrup. 5. Forslag til ny vedtægt for Professionshøjskolen UCC På baggrund af det fremsendte notat med indstilling, blev der redegjort for forslag til ny vedtægt for Professionshøjskolen UCC. Vedtægten er udarbejdet på baggrund af standardvedtægt jf. bekendtgørelse nr. 192 af 27. februar 2014 om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser. Bestyrelsen drøftede det fremlagte materiale. Forslag til antal bestyrelsesmedlemmer, udpegningsberettigede organisationer og selvsupplering blev uddybet. Side 5 af 6

6 6. Proces for etablering af ny bestyrelse pr. 1. maj 2014 Bestyrelsen godkendte ny vedtægt for Professionshøjskolen UCC. Der blev redegjort for den proces, der forventes gennemført med henblik på at etablere ny bestyrelse pr. 1. maj Med henblik på overdragelse fra den nuværende bestyrelse, aftaler om bestyrelsens selvsupplering samt om konstituerende møde planlægges et møde den 28. april 2014 kl Det blev anbefalet, at rektor leder den nye bestyrelses møder indtil den nye bestyrelse er konstitueret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Eventuelt Bestyrelsesformanden takkede for et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen og med administrationen i de forløbne år. Det har været spændende år med udfordrende opgaver og med gode resultater. Bestyrelsen takkede formanden og næstformanden for godt formandskab. et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard, formand Leo H. Knudsen, næstformand Side 6 af 6

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere