PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse onsdag den 20. marts 2013 kl Generalforsamlingen afholdes i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Godkendelse af årsrapporten Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2012 og Godkendelse af vederlag for Godkendelse af vederlagsniveau for Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag om dækning af tab. 5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 26. februar 2013 Selskabsmeddelelse Nr

2 De fuldstændige forslag Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport 2012 godkendes af generalforsamlingen. Ad dagsordenens punkt 3: Ad dagsordenens punkt 3.1 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens faktiske vederlag for 2012 godkendes af generalforsamlingen. Der henvises til årsrapporten for 2012, note 4. Ad dagsordenens punkt 3.2 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlagsniveau for indeværende regnskabsår godkendes af generalforsamlingen. Det foreslåede niveau, som er uændret i forhold til det generelle vederlagsniveau for regnskabsåret 2012, fremgår af nedenstående tabel: Vederlag til bestyrelsen 2013 Honorar (TDKK) Komitéer (TDKK) I alt (TDKK) Formand (Allan Leslie Leighton) DKK DKK 0 DKK Næstformand (Marcello Vittorio Bottoli) DKK 750 DKK 100 DKK 850 Torben Ballegaard Sørensen DKK 500 DKK 100 DKK 600 Andrea Dawn Alvey DKK 500 DKK 100 DKK 600 Povl Christian Lütken Frigast DKK 500 DKK 100 DKK 600 Nikolaj Vejlsgaard DKK 500 DKK 100 DKK 600 Anders Boyer-Søgaard DKK 500 DKK 150 DKK 650 Ronica Wang DKK 500 DKK 100 DKK 600 Vederlag i alt: DKK Ad dagsordenens punkt 4: Bestyrelsen foreslår, at der af årets overskud til disposition efter årsrapporten betales et udbytte på DKK 5,50 pr. aktie. Der udbetales ikke udbytte på Selskabets beholdning af egne aktier. Restbeløbet henlægges til Selskabets reserver. Ad dagsordenens punkt 5: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen. Ad dagsordenens punkt 6: I henhold til vedtægternes punkt 11.1 er samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består i dag af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Allan Leslie Leighton, Marcello Vittorio Bottoli, Torben Ballegaard Sørensen, Andrea Dawn Alvey, Povl Christian Lütken Frigast, Nikolaj Vejlsgaard, Anders Boyer- Søgaard og Ronica Wang. Sammensætningen af Selskabets bestyrelse afspejler den kompetence og erfaring, som kræves for at lede et børsnoteret selskab. Selskabet tilstræber, at bestyrelsen er sammensat af personer, som besidder de faglige kompetencer og den internationale erfaring, som kræves for at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem. En nærmere beskrivelse af bestyrelseskandidaterne og oplysning om disses ledelseshverv er vedlagt som bilag 26. februar 2013 Selskabsmeddelelse Nr

3 1. Beskrivelsen er endvidere tilgængelig på Selskabets hjemmeside Ad dagsordenens punkt 7: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som Selskabets revisor. VEDTAGELSESKRAV Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt REGISTRERINGSDATO, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME Registreringsdato, møde- og stemmeret En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. onsdag den 13. marts De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som indført i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. For at have stemmeret skal aktionæren rekvirere et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen, dvs. senest fredag den 15. marts Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der rekvireres et adgangskort. En aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver, som ønsker at deltage i generalforsamlingen og modtage adgangskort, skal senest fredag den 15. marts 2013 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes punkt 9.5. Bestilling af adgangskort kan ske som følger: - ved elektronisk tilmelding via Selskabets hjemmeside eller - ved indsendelse af den som bilag 2 vedlagte blanket i udfyldt, dateret og underskrevet stand pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til eller indscannet pr. til Adgangskort og stemmesedler vil blive tilsendt efter registreringsdatoen pr. almindelig post til den adresse, der er anført på blanketten. Adgangskort, der er bestilt senere end torsdag den 14. marts 2013 kl , vil sammen med stemmesedler blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Fuldmagt/brevstemme Aktionærer, som ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller brevstemme. En aktionær kan afgive enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. - Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives via Selskabets hjemmeside ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode. - Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af den som bilag 2 vedlagte fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket, som også kan printes fra Selskabets hjemmeside Den udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til eller indscannet pr. til 26. februar 2013 Selskabsmeddelelse Nr

4 Fuldmagt/brevstemme kan afgives for aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen, jf. vedtægternes punkt 9.5. Fuldmagter og brevstemmer (elektroniske eller fysiske) skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 15. marts Når Selskabet har modtaget brevstemmen, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT Selskabets aktiekapital udgør DKK , fordelt på aktier a DKK 1 eller multipla heraf. Vedtægternes punkt 9 indeholder følgende bestemmelser om stemmeret: 9.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. 9.2 En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. 9.3 En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. 9.4 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse. 9.5 Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. 9.6 En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. Selskabet har udpeget Nordea Bank Danmark A/S som kontoførende bank, hvorigennem Selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder. SPØRGSMÅL På generalforsamlingen vil bestyrelsen og direktionen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, Selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Spørgsmål kan inden generalforsamlingens afholdelse fremsendes pr. almindelig post til Pandora A/S, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, stilet til Juridisk Afdeling, att.: General Counsel Lars Jensen, eller pr. til Spørgsmål fra aktionærer kan stilles på både dansk og engelsk og vil blive 26. februar 2013 Selskabsmeddelelse Nr

5 besvaret på engelsk, men kan ligeledes besvares på dansk, såfremt aktionæren måtte ønske dette. DAGSORDEN, SPROG M.V. Senest 3 uger før generalforsamlingen vil den fuldstændige, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være tilgængelige til eftersyn i receptionen på Selskabets adresse, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, på alle hverdage i tidsrummet fra kl til Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige på Selskabets hjemmeside 1) Indkaldelsen. 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport ) Formularer til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev. Generalforsamlingen afholdes på engelsk. Uanset vedtægternes punkt 9.8 vil Selskabet som en service til aktionærerne tilbyde simultantolkning til eller fra dansk til de aktionærer, som måtte ønske dette under generalforsamlingen. PRAKTISKE OPLYSNINGER Adgang og registrering til generalforsamlingen åbner onsdag den 20. marts 2013 kl. 9.00, hvor der også vil blive serveret kaffe og te. Glostrup, den 26. februar 2013 Pandora A/S Bestyrelsen 26. februar 2013 Selskabsmeddelelse Nr

6 BILAG 1 Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater Allan Leslie Leighton, født 1953, er britisk statsborger og bor p.t. i London i Storbritannien. Allan har fulgt "Advanced Management Program" på Harvard University. Han har en æresgrad fra Cranfield University og et æresstipendium fra University of Lancashire. Allan er p.t. formand for Pace PLC, Office Ltd. og Music Maqpie.co.uk, formand for bestyrelsen i Matalan Ltd., eksternt bestyrelsesmedlem for Bighams Ltd. og protektor for "Breast Cancer Care". Allan har været formand for bestyrelsen i PANDORA A/S siden august 2010 og er desuden formand for bestyrelsens vederlagsudvalg og nomineringsudvalg. Han anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Allans særlige kompetencer, som er vigtige for hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans store erfaring inden for generel ledelse og økonomistyring i børsnoterede selskaber, globale forsyningskæder og indkøb, salg til forbrugere og markedsføring inden for detailhandel samt global "cross-platform" branding. Marcello Vittorio Bottoli, født 1962, er italiensk statsborger og bor p.t. i Surlej-Silvaplana i Schweiz. Marcello har en doktorgrad i Business Administration fra BOCCONI University i Milano i Italien. Han er p.t. formand for bestyrelsen i Pharmafortune S.A., eksternt bestyrelsesmedlem for International Flavour & Fragrances Inc., True Religion Apparel, Inc. og Blushington LCC. Han er desuden operating partner for Advent International, som er en global private equity-virksomhed. Marcello har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden august 2010 og er desuden medlem af bestyrelsens vederlagsudvalg. Marcello anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem, da han i en periode var konstitueret administrerende direktør for PANDORA A/S. Marcellos særlige kompetencer, som er vigtige for hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans store erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, salg til forbrugere og markedsføring inden for detailhandel, global "cross-platform" branding og affordable goods -sektoren. Torben Ballegaard Sørensen, født 1951, er dansk statsborger og bor p.t. i Højbjerg i Danmark. Torben er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus (nu Business and Social Sciences, Aarhus Universitet) og er adjungeret professor på Institut for Ledelse på Aarhus Universitet. Torben er p.t. administrerende direktør for Investeringsselskabet af 1. juli 2008 ApS. Han er desuden formand for bestyrelsen i AS3 Companies A/S, CAT Forsknings- og Teknologipark A/S, Realfiction A/S og Tajco Group A/S. Torben er medlem af bestyrelsen i Fonden CAT, Fonden Invest Zealand, Egmont Fonden, Egmont International Holding A/S, Ejendomsselskabet Vognmagergade 11 ApS, Ejendomsselskabet Gothersgade 55 ApS, LEGO A/S, Systematic A/S og AB Electrolux. Torben har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2008 og er desuden medlem af bestyrelsens vederlagsudvalg. Han anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Torbens særlige kompetencer, som er vigtige for hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans store erfaring inden for generel ledelse og økonomistyring i børsnoterede selskaber, salg til forbrugere og markedsføring inden for detailhandel samt global "cross-platform" branding. Andrea Dawn Alvey, født 1967, er amerikansk statsborger og bor p.t. i Raleigh i North Carolina, USA. Andrea har en bachelorgrad i Business Economics/Statistics fra Southern Connecticut State University. Andrea er p.t. president for Kitabco Investments, Inc. og regional developer for Peak Franchising. Andrea har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden august 2010 og er desuden medlem af bestyrelsens revisionsudvalg. Hun anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. 26. februar 2013 Selskabsmeddelelse Nr

7 Andreas særlige kompetencer, som er vigtige for hendes bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hendes store erfaring inden for generel ledelse og økonomistyring i børsnoterede selskaber, globale forsyningskæder og indkøb samt salg til forbrugere og markedsføring inden for detailhandel. Povl Christian Lütken Frigast, født 1951, er dansk statsborger og bor p.t. i Klampenborg i Danmark. Christian har en kandidatgrad i statskundskab og økonomi fra Københavns Universitet. Han er p.t. managing partner i Axcel Management A/S og administrerende direktør i Axcel Industriinvestor A/S, CCTC Invest A/S, Axcel II Management A/S, Axcel II A/S, Axcel III KS Invest ApS, Axcel Management A/S, MP-AX I Invest ApS, MP-AX II Invest ApS og MNGT1 ApS. Desuden er Christian p.t. formand for bestyrelsen i AX Cimbria Invest ApS, Prometheus Invest ApS, Axcel Prometheus NewCo 4 ApS, AX NO Invest ApS, Junckers Holding A/S, AX MITA Invest ApS og AX Investment Invest ApS. Han er desuden næstformand for bestyrelsen i Royal Scandinavia A/S, DVCA Danish Venture Capital and Private Equity Association. Han er endvidere medlem af bestyrelsen i Axcel Management A/S og Royal Scandinavia Invest A/S. Christian har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden august 2010 og er desuden medlem af bestyrelsens vederlagsudvalg og nomineringsudvalg. Han anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem på grund af stillingen som managing partner i Axcel. Christians særlige kompetencer, som er vigtige for hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans store erfaring inden for generel ledelse og økonomistyring i børsnoterede selskaber, salg til forbrugere og markedsføring inden for detailhandel samt "affordable goods"-sektoren. Nikolaj Vejlsgaard, født 1971, er dansk statsborger og bor p.t. i Vedbæk i Danmark. Nikolaj er uddannet cand.merc. i erhvervsøkonomi fra Copenhagen Business School. Nikolaj er p.t. partner i Axcel Management A/S og administrerende direktør i Prometheus Invest ApS, Royal Scandinavia Invest A/S, Waldorf & Statler ApS, AXIII MPH Invest ApS, UIM Holding ApS og tre datterselskaber. Desuden er han p.t. formand for bestyrelsen i IP Gruppen Holding ApS og IP Development A/S og næstformand for bestyrelsen i F. Junckers Industrier A/S. Nikolaj er endvidere medlem af bestyrelsen i Axcel Prometheus Newco 4 ApS, Royal Scandinavia Invest A/S, Royal Scandinavia A/S, ERA Biler ApS, ERA A/S, ERA Ejendomme A/S, IP Online A/S, IP Administration A/S, Prometheus Invest ApS, Royal Scandinavia II ApS, MNGT2 ApS, MNGT Komplementar ApS, AXIII MP Holding ApS, Junckers Holding A/S og Axcel-Junckers Invest A/S. Nikolaj har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2008 og er desuden medlem af bestyrelsens revisionsudvalg. Han anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem på grund af stillingen som partner i Axcel. Nicolajs særlige kompetencer, som er vigtige for hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans store erfaring inden for generel ledelse og økonomistyring i børsnoterede selskaber, salg til forbrugere og markedsføring inden for detailhandel samt "affordable goods"-sektoren. Anders Boyer-Søgaard, født 1970, er dansk statsborger og bor p.t. i Charlottenlund i Danmark. Anders blev uddannet cand.merc. i finansiering og regnskab fra Copenhagen Business School i Anders er p.t. chief financial officer for GN Store Nord A/S. Anders har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2012 og er desuden formand for bestyrelsens revisionsudvalg. Han anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Anders' særlige kompetencer, som er vigtige for hans bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hans store erfaring inden for generel ledelse og økonomistyring i børsnoterede selskaber samt globale forsyningskæder og produktion. 26. februar 2013 Selskabsmeddelelse Nr

8 Ronica Wang, født 1962, er statsborger i Hongkong og bor p.t. i Asien, hvor hun tilbringer det meste af sin tid i Kina. Ronica har en MBA fra Wharton Business School, University of Pennsylvania, og en bachelor-grad i Applied Science and Engineering (Industrial Engineering) fra the University of Toronto. Hun har desuden studeret multinational ledelse på The London Business School. Ronica er p.t. administrerende direktør i The InnoGrowth Group, Ltd., som hun var med til at stifte i Ronica har været medlem af bestyrelsen i PANDORA A/S siden marts 2012 og er desuden medlem af bestyrelsens vederlagsudvalg og nomineringsudvalg. Hun anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Ronicas særlige kompetencer, som er vigtige for hendes bestyrelseshverv i PANDORA A/S, er hendes store internationale erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, salg til forbrugere og markedsføring inden for detailhandel, global og cross platform" branding samt affordable goods -sektoren. *** OM PANDORA PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet af ædle materialer til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 70 lande fordelt på seks kontinenter via over forhandlere, herunder ca. 900 konceptbutikker. PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over medarbejdere, hvoraf arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Danmark. I 2012 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 6,7 mia. (ca. EUR 893 mio.). For yderligere oplysninger, se KONTAKT For yderligere information kontakt venligst: INVESTOR RELATIONS Morten Eismark, VP Group Investor Relations Telefon: Mobil: MEDIA RELATIONS Jakob Risom, Press Officer Telefon: Mobil: februar 2013 Selskabsmeddelelse Nr

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere