Den skatteretlige behandling af management fees i private equity- og venturebranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den skatteretlige behandling af management fees i private equity- og venturebranchen"

Transkript

1 Den skatteretlige behandling af management fees i private equity- og venturebranchen Af partner, Deloitte, lektor, Ph.D. Jakob Bundgaard, CBS, Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) ( Artiklen undersøger den skatteretlige behandling af management fee i private equityog venturebranchen. Dette sker ved en gennemgang af udviklingen i retspraksis vedrørende formueforvaltningsudgifter samt ved en analyse af det nærmere indhold af den nye bestemmelse i ligningslovens 8 J. 1. Generelt Betaling af management fees til ledelsen i kapitalfonde udgør en del af den samlede vederlæggelse af fondsledelsen (managementteamet). Det er international branchekutyme, at den samlede vederlæggelse udgøres af en carried interest-mekanisme samt management fee. 1 Carried interest-mekanismen udgør det variable element af management teamets vederlæggelse, mens management fees typisk udgør en fast vederlæggelse til dækning af faste udgifter i managementselskaber, herunder løn til management teamet som følge af disses indsats ved screening, administration og exit samt andre udgifter til administration. Management fees beregnes typisk som en vis årlig procentdel af den tilsagte kapital, som kapitalfonden administrerer, ofte i niveauet 1,5 pct. til 2,5 pct. p.a. Der ses dog også variationer i udformningen af management fees og til tider aftales carried interest-mekanismer, der indebærer en beregning af vederlaget, som knytter sig til management fee et, og som udgør en accelereret betaling heraf i tilfælde af, at visse hurdle rates opfyldes. 2 Som følge af den nære sammenhæng mellem carried interest og management fees influerer den skattemæssige behandling på den fordeling af den samlede vederlæggelse, som foretrækkes. Af denne årsag ses det navnlig i USA, at fund managers har udført såkaldte management fees conversions med henblik på at nyde godt af en lempeligere skattemæssig behandling af carried interest. 3 Den skatteretlige behandling af carried interest i dansk ret og visse andre lande er behandlet i TfS 2009, 936. Nedenfor afdækkes de skatteretlige aspekter af management fees i dansk ret. Fremstillingen udgør en oversigt over udviklingen i retspraksis Management fees som driftsomkostning Det grundlæggende skatteretlige spørgsmål er, hvorvidt investorernes udgift til management fees udgør en fradragsberettiget driftsomkostning for disse, jf. statsskattelovens 6 a. 5 Historisk har det været omdiskuteret, om udgifter til formueforvaltning kan fradrages som en driftsomkostning. Allerede ved Højesterets dom i UfR 1942, s. 278 H, blev det statueret, at en skatteyder i medfør af statsskattelovens 6 a kan fradrage de med bestyrelsen af hans formue forbundne udgifter. Siden Højesterets afgørelse har det således været gældende ret, at driftsomkostningsbegrebet i statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, også omfatter omkostninger til formueadministration. Fradragsretten for udgifter til formueadministration blev for fysiske personer indskrænket med vedtagelsen af lov nr. 837 af 19/ , hvorved 17 C blev indføjet i ligningsloven, som sidenhen også blev udvidet til at omfatte erhvervsdrivende personer. For selskabers vedkommende bestod fradragsretten for udgifter til formueadministration dog uændret. 6 Udgifter til management fees svarer fundamentalt set til de ovenfor omtalte formueforvaltningsudgifter. I forhold til private equity- og ventureselskaber udgør problemets kerne, at skattemyndighederne i nyere tid har nægtet fradrag for management fees. Indledningsvis blev fradragsretten nægtet med henvisning til selve beregningsmetoden af management fees (herunder hvor stor en andel af fee et, der vedrørte formueforvaltning). Der er også set tilfælde, hvor

2 1741 SKAT har argumenteret med, at management fees reelt vedrørte betaling for udførelse af ledelsesfunktionen i porteføljeselskaber og derfor som udgift skal påhvile disse selskaber som rette omkostningsbærer. Siden blev der i fradragsnægtelsen lagt afgørende vægt på, at der alene kan tillades fradrag for udgifter, som medvirker til at generere skattepligtigt afkast. Uden unødig komplicering af spørgsmålet har efterfølgende praksis drejet sig om præcis dette spørgsmål: forudsætter driftsomkostningsfradrag efter statsskattelovens 6 a, at udgiften medvirker til skabelse af indkomst, som overvejende er skattepligtig Overblik over retspraksis Spørgsmålet blev berørt i TfS 2006, 744 LSR. I sagen havde et selskab havde afholdt knap 20 mio. kr. i omkostninger til eksterne porteføljeforvaltere. Selskabet havde regnskabsmæssigt realiseret 611 mio. kr. i avancer ved salg af aktier og 197 mio. kr. i tab ved salg af aktier samt 20 mio. kr. i udbytteindtægter. Heraf havde selskabet havde realiseret 54 mio. kr. i skattepligtige avancer. Landsskatteretten tillod fradrag på baggrund af følgende præmisser: Det bemærkes, at ved Højesterets dom af 20/1 1942, offentliggjort som UfR 1942, 278 H, blev det statueret, at en skatteyder kan fradrage de med bestyrelsen af hans formue forbundne udgifter. Ved lov nr. 837 af 19/ indførtes ligningslovens 17 C, hvorved det blev bestemt, at udgifter til formueadministration ikke kan fradrages i det omfang udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst, der anses for kapitalindkomst, jf. personskattelovens 4. Det fremgår af de i forbindelse med fremsættelsen af lov nr. 837 af 19/ udarbejdede bemærkninger, at fradragsretten begrænses således, at privatpersoner ikke længere kan fradrage udgifter til depotgebyrer, boksleje, kontooversigter samt rådgivning og administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindestående, og at der således ikke vil være fradragsret for personers udgifter til formueadministration, når formuen ikke anbringes i egen erhvervsvirksomhed. Det bemærkes endvidere, at såfremt de nævnte udgifter er afholdt af et selskab, en skattepligtig fond, eller forening, eller afholdt som led i driften af en personligt ejet virksomhed, som beskattes efter virksomhedsskattelovens regler, er der ikke tale om udgifter afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde kapitalindkomst, hvorfor der i disse tilfælde fortsat vil være fradragsret. Der findes på denne baggrund ikke grundlag for at nægte selskabet fradrag.. Ovenstående kendelse lagde grunden til en række senere landsskatteretskendelser. I TfS 2008, 636 LSR var der tale om et dansk ejendomsselskab, der som investor havde tegnet kommanditanparter i en US venture fund. Et investeringsvilkår i fonden var en betaling af management fee med 2 pct. af tegnet kapital til komplementaren i den amerikanske venture fund. Dette fee dækkede administration, kapitalfremskaffelse, løn til medarbejdere, leje og det danske selskabs andel udgjorde 7,5 pct. SKAT havde nægtet fradrag for udgiften. For Landsskatteretten blev der indhentet syn og skøn management fees, herunder størrelsen og branchekonformiteten. Det var ikke på baggrund heraf muligt at opdele fee et på de enkelte ydelser. Med henvisning til TfS 2006, 744 LSR tillod Landsskatteretten fradrag for hele beløbet. I TfS 2008, 869 LSR, tillod Landsskatteretten tillige fradrag, og Skatteministeriet tog efterfølgende bekræftende til genmæle. 8 Sagen angik ventureselskabet Industriudvikling A/S, der investerede i selskaber og efterfølgende tog aktivt del i ledelsen og videreudviklingen af de pågældende selskabers virksomhed. I den forbindelse havde Industriudvikling A/S afholdt en række udgifter til rådgivere vedrørende såvel gennemførte som ikke-gennemførte investeringer i selskaber. Selv om selskabets erhvervsvirksomhed bestod i tilførsel af risikovillig kapital til udviklingsvirksomheder, fandt Selskabsbeskatningen og senere Landsskatteretten, at udgifterne ikke kunne karakteriseres som driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. I forbindelse med sagens behandling ved Østre Landsret tog Skatteministeriet imidlertid bekræftende til genmæle, og i TfS 2008, 875 DEP udtalte Skatteministeriet, at baggrunden herfor var, at et nyt bilag var fremlagt forud for hovedforhandlingen i Østre Landsret, hvori selskabet afkræftede formodningen for, at aktierne i porte- Tidsskrift for Skatter og Afgifter 26/ TfS 2010, 388

3 1742 føljeselskaberne skulle ejes i mere end 3 år med skattefrihed af aktieavancer til følge. 9 Landsskatteretten anerkendte tillige fradrag for management fees i TfS 2008, 868 LSR. I sagen havde et early stage ventureselskab udlagt en lang række managementopgaver til et management selskab, som varetog følgende opgaver: sekretariat, bogholderi og økonomifunktion, herunder løbende økonomirapporteringer, kvartalsrapporter og årsrapporter. Der var en forskel i det beregnede fee i sagen, idet det første år medførte et fee på 4,5 pct. og de efterfølgende år 3,5 pct. Landsskatteretten fandt, at denne forskel mellem 4,5 pct. og 3,5 pct. i det første år var udgifter til etablering af administration, som ikke var fradragsberettigede. Derimod fandtes den resterende del af management fees at være fradragsberettigede driftsomkostninger, idet der var anset at foreligge en direkte forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten, uanset at indkomsten er skattefri. Der henvises til TfS 2008, 636 LSR som begrundelse. 10 Dette udfald er siden ændret af Østre Landsret i TfS 2010, 265 Ø (SKM ØLR), som omtales nedenfor. Det næste led i udviklingen ses at være Østre Landsrets skelsættende dom i TfS 2009, 904 Ø, Skako Industries A/S, som også påvirker retstilstanden for private equity- og ventureselskaber i Danmark. Sagen omhandlede et selskab, der ikke var næringsdrivende med køb og salg af aktier, som i forbindelse med afhændelse af datterselskaber havde udbetalt en provision til direktører og andre medarbejdere. Salgsbonussen var opgjort som en procentdel af avancen ved et salg. Selskabet gjorde gældende, at udbetalingen grundet dens karakter af løn kunne fradrages som driftsomkostning, mens SKAT havde nægtet fradraget. Landsrettens begrundelse og resultat lød således:...sammenhængen mellem den skattepligtige indkomst og indkomsten i statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, indebærer, at det er en betingelse for fradragsretten, at driftsomkostningerne er afholdt med henblik på opnåelse af skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens SKAKO Industries A/S udgifter til advokat og revisor i forbindelse med selskabets overvejelser vedrørende afhændelse af aktier i Jotipac Group A/S er relateret til en påtænkt indskrænkning af selskabets bestående virksomhed og ses ikke at have karakter af udgifter til løbende administration af skattepligtig investering. Udgifterne er derfor ikke fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a... Hermed blev der sat foreløbigt punktum for diskussionen om, hvorvidt fradragsretten efter statsskattelovens 6 a forudsætter en skattepligtig indkomstskabelse. 11 Der blev således også direkte henvist til denne dom i den senere TfS 2010, 265 Ø (SKM ØLR), der som nævnt ændrer udfaldet af den ovenfor refererede TfS 2008, 868 LSR. 12 Landsrettens præmisser levner ikke megen tvivl om udfaldet:...det er en betingelse for fradragsretten for driftsomkostningerne efter statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, at omkostningerne er afholdt med henblik på opnåelse af skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens 4. Dette er fastslået ved Østre Landsrets dom af 31/ (20. afdeling, j.nr. B-94308) og parterne har for landsretten været enige herom. S s indtægt ved salg af ejerandele i porteføljeselskaberne var som udgangspunkt skattefrie, hvis ejerandelene i perioden 2001 til 2003 afhændes efter mere end 3 år. Af prospektet vedrørende S fremgår, at selskabet forventedes at trække sig tilbage som investor i porteføljeselskaberne inden for en periode på 2 til 8 år. I selskabets årsrapport for årene er det for hvert år anført, at udskudt skat vedrørende investeringer alene oplyses i noterne, idet kapitalandelene forventendes besiddet ud over 3 år, hvorefter skatten bortfalder. Endvidere fremgår det af årsrapporten for 2002, at ændringer i markedsvilkårene blandt andet indebar, at selskabet nu havde en længere exit horisont for de enkelte investeringer. Endeligt anføres det i det notat, som selskabets daværende direktør, D, udarbejdede til brug for Landsskatterettens behandling af sagen, at det tager mange år... at bygge, udvikle og exit te (dvs. sælge til andre aktører) denne type af virksomheder, som udgør S s porteføljeselskaber. Herefter må landsretten lægge til grund, at det honorar, som S betalte for M s varetagelse

4 1743 af selskabets interesser i overensstemmelse med managementaftalen af 29. juni 2001, i det væsentligste vedrørte erhvervelse af skattefri indkomst, hvorfor betingelserne for fradrag efter statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, ikke er opfyldt.... Ud over det principielle spørgsmål om, hvorvidt landsretsdommen er udtryk for en korrekt fortolkning af indkomstbegrebet i statsskattelovens 4-6, står tillige tilbage at kende grænserne for den nye retstilstand. Således er det uklart, om fuld fradragsret vil blive anerkendt, hvis skatteyder kun i begrænset eller ikke overvejende omfang har afholdt de pågældende omkostninger med henblik på at generere skattefrit afkast af aktier, eller om der i sådanne tilfælde vil skulle ske en forholdsmæssig fordeling af udgiften til skattefrit afkast og til skattepligtigt afkast. Den sidste del af de citerede præmisser synes dog at indikere, at det for landsretten er underordnet, om nogen del af indkomsten består af skattepligtige indkomster, så længe der i det væsentligste er tale om erhvervelse af skattefri indkomst. Sammenfattende har almindelige selskaber m.v. som alt overvejende hovedregel fradrag for formueforvaltningsudgifter vedrørende aktier, herunder management fee i venture- og private equity-branchen. Dette udgangspunkt ændres dog markant, hvis forvaltningsstrategien beviseligt er tilrettelagt med henblik på at opnå ikkeskattepligtigt afkast, herunder udbytte og avance. Denne praksis er ikke hævet over enhver tvivl, og kan i hvert tilfælde ikke læses direkte ud af ordlyden af statsskattelovens 6 a. 13 Højesteret vil formentlig få det sidste ord i disse sager. Det endelige udfald har fået endnu større betydning i lyset af ophævelsen af 3-års-reglen for selskabers aktieavancer, hvis der er tale om datterselskabs- eller koncernselskabsaktier. Særligt interessant er det, om der for indkomståret 2009 vil være fradragsret for management fees for investorer i kapitalfonde, som ikke overvejende har investeret i aktier, hvorfra der forventes skattefrit afkast. Problemstillingen er særlig aktuel, hvis skattereformens indførelse af skattepligt for porteføljeaktier er sket inden det med sikkerhed kan konstateres, om investeringsstrategien ville resultere i skattefrit afkast. Det er min vurdering, at der i sådanne tilfælde vil skulle indrømmes fradragsret for management fees for investorerne. Dog har indførelsen af ligningslovens 8 J indsnævret anvendelsesområdet for statsskattelovens 6 a betydeligt i henseende til fradragsretten for management fees. Denne bestemmelse analyseres straks nedenfor. 4. Lovmæssig indskrænkelse af fradragsretten med skattereformen ny 8 J i ligningsloven Som et led i regeringens skattereform i 2009 (Forårspakke), blev der af lovgivningens vej indført yderligere begrænsninger i adgangen til at fradrage management fees. Samtidig med ophævelsen af den hidtidige adgang til fradrag for rådgiveromkostninger i ligningslovens 8 I og J, 14 fik 8 J et nyt indhold specifikt rettet mod management fees. 15 Baggrunden for at indsætte en ny 8 J, der afskærer fradrag for udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier med henblik på deltagelse i ledelsen og driften af selskabet, er et ønske om at begrænse ventureselskaber og kapitalfondes fradragsmuligheder. 16 Med indsættelsen af den ny 8 J i ligningsloven har lovgiver forsøgt at komme diskussionen om ventureselskabers fradragsret for formueforvaltningsudgifter til livs. I lovbemærkningerne anføres således, at et ventureselskab i forbindelse med dettes investeringer ofte vil afholde den samme type omkostninger som en almindelig industriel koncern f.eks. udgifter til due diligence, kontraktskoncipering, forhandlinger m.v. dog med den forskel, at udgiften for ventureselskabet anses for en formueforvaltningsudgift, der er fradragsberettiget, mens udgiften for den industrielle koncern anses for en etableringsudgift, som ikke vil være fradragsberettiget efter ophævelsen af den hidtidige 8 J. På den baggrund har det ifølge lovgiver været nødvendigt at indsætte den ny 8 J, idet ventureselskaberne i modsat fald ville opnå en uberettiget fordel som følge af, at industrielle koncerner ikke længere har fradrag for etableringsomkostninger efter ophævelsen af den hidtidige 8 J. Den nyaffattede 8 J har følgende ordlyd: Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at Tidsskrift for Skatter og Afgifter 26/ TfS 2010, 388

5 1744 erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Som det fremgår, gør bestemmelsen indhug i anvendelsesområdet for det nuværende praksisudviklede princip om fradrag for formueforvaltningsudgifter. I lyset af den ovenfor refererede udvikling i retspraksis kan denne begrænsning dog siges at være delvis overflødig, hvis ikke Højesteret ændrer udfaldet. I det følgende analyseres, i hvilket omfang den ny 8 J begrænser muligheden for at fradrage formueforvaltningsudgifter. Om baggrunden for denne bestemmelse anføres følgende i bemærkningerne til lovforslag nr. L 202:...Det foreslås samtidigt at fjerne fradraget for rådgiveromkostninger i forbindelse med aktieopkøb i de tilfælde, hvor der gives fradrag for disse udgifter, idet de anses som formueforvaltningsudgifter efter reglerne i statsskatteloven. En sådan ændring vil især være relevant i relation til ventureselskabers (kapitalfondes) aktieinvesteringer. Efter gældende regler omfatter formueforvaltningsomkostninger ikke kun udgifter til traditionel rådgivning vedrørende passive investeringer i noterede værdipapirer, men også udgifter til rådgivning om ventureinvesteringer, der er baseret på aktiv interessevaretagelse i typisk unoterede selskaber. Et ventureselskab vil i forbindelse med sine investeringer ofte afholde den samme type omkostninger (due diligence, kontraktskoncipering, forhandlinger m.v.) som en almindelig industriel koncern. Forskellen er, at udgiften anses for en formueforvaltningsudgift for ventureselskabet, mens det er en etableringsudgift for den industrielle koncern. Selv om ligningslovens 8 J ophæves, bevarer ventureselskaberne således fradragsretten for rådgivningsomkostninger ved aktieopkøb. Det giver ventureselskaberne en uberettiget fordel i forhold til industrielle koncerner, idet det formentligt ikke vil være sjældent forekommende, at ventureselskaber og industrielle selskaber vil ønske at opkøbe det samme selskab. Det bemærkes, at ventureselskaber, som ikke anses for næringsskattepligtige vedrørende aktier, beskattes af deres aktieinvesteringer efter samme regler som industrielle selskaber. Der vil således alt andet lige ikke ske beskatning af ventureselskabets aktieafkast, hvis det besidder mere end 10 pct. af aktiekapitalen i det opkøbte selskab. På den baggrund foreslås det at erstatte den gældende regel i ligningslovens 8 J med en bestemmelse om, at der ikke er fradrag for udgifter til rådgivning til investering i aktier med henblik på helt eller delvist at erhverve selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse. Bestemmelsen finder anvendelse, uanset hvor stor en andel af aktiekapitalen, der erhverves i det pågældende selskab, og uanset om investoren kun indtræder i ledelsen og driften i et underliggende selskab.... Den konkrete udformning af ligningslovens 8 J indebærer, at fradragsnægtelsen alene vedrører udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. Med denne formulering gælder bestemmelsen ikke alene for private equity- og venturefonde, men derimod generelt for alle skattepligtiges udgifter til investering af den nævnte art. Den sidste del af bestemmelsen indikerer dog, at der er tale om en særlig bestemmelse rettet mod private equity- og venturefonde. Det er ikke nærmere defineret, hvad der skal forstås ved formuleringen med henblik på helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse. Det fremgår ikke af bemærkningerne, hvad der præcist ligger i kriteriet om deltagelse i ledelse og drift af porteføljeselskaberne. Kriteriet svarer til den formulering, der er anvendt i bestemmelserne i carried interest, som atter henviser til definitionen af equityfonde i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Der stilles ej heller direkte krav til den ejerskabsandel, som investoren skal opnå i targetselskabet. Dette gælder, uanset at formålet med bestemmelsen er at forhindre fradragsret for rådgivningsomkostninger vedrørende investeringer, som resulterer i skattefrit afkast, hvilket for aktiers vedkommende i selskabsregi vil sige datterselskabsaktier med mindst 10 pct. ejerskab.

6 1745 Derimod er bestemmelsen snævert afgrænset i forhold til investeringsobjektet, idet der alene nævnes aktier m.v. Selv om dette begreb ikke er præcist angivet, må det forstås som en generel henvisning til aktier og lignende kapitalandele i kapitalselskaber som omfattet af aktieavancebeskatningsloven, hvad enten disse er danske eller ej. Derimod er fast ejendom, fordringer, infrastruktur og hybride instrumenter, som ikke er aktier, ikke omfattet af ordlyden. Det eneste uddybende fortolkningsbidrag, der fremgår af bemærkningerne er, at bestemmelsen finder anvendelse, uanset hvor stor en andel af aktiekapitalen, der erhverves i det pågældende selskab, og uanset om investoren kun indtræder i ledelsen og driften i et underliggende selskab. 17 De inkluderede omkostninger nævnes specifikt som due diligence, kontraktskoncipering, forhandlinger m.v. Bestemmelsen synes hermed snævert afgrænset i forhold selve aktiekøbet. Det er sædvanligt, at et management fee vedrører andre ydelser end sådanne, som er snævert tilknyttet til investeringsbeslutningen. Eksempelvis udføres bistand i forbindelse med etablering af kapitalfonden, løbende markedsundersøgelser og screening i relation til potentielle porteføljevirksomheder, udarbejdelse af investeringsforslag og præsentation heraf for en eventuel investeringskomité, samarbejde med eksterne konsulenter i forbindelse ansættelse af ledelsen i porteføljevirksomhederne, strategiudarbejdelse vedrørende exit, exitprocessen, udførelsen af løbende opgaver, herunder økonomiog finansfunktion samt administration. På denne baggrund må det hævdes, at den fradragsbegrænsning vedrørende management fees, der er indført med ligningslovens 8 J, begrænser sig til den del af management fee et, der vedrører selve aktiekøbet, hvorved fradragsretten vedrørende de typiske øvrige ydelser ikke berøres heraf. Fradragsretten for den del af management fees, der vedrører selve aktiekøbet, afgøres således efter statsskattelovens 6 a. 18 Som det er fremgået ovenfor, udgør det relevante kriterium i denne henseende, hvorvidt udgiften kan karakteriseres som en formueforvaltningsudgift afholdt med henblik på overvejende at generere skattepligtigt afkast eller skattefrit afkast. Denne sondring må antages at vedrøre management fees i sin helhed, idet der i den ovenfor behandlede praksis ikke foretages en opdeling af management fees vedrørende de forskellige delydelser. DVCA bemærkede, i foreningens høringssvar til lovforslag nr. L 202:...at det ikke er venture- eller kapitalfonden, der har oppebåret fradrag, men derimod det holdingselskab (rette omkostningsbærer), der erhverver aktierne. At der ikke længere indrømmes fradrag hænger efter forarbejderne sammen med at aktierne er skattefri datterselskabsaktier. Det bemærkes, at der ikke foreligger praksis hvorefter der er givet fradragsret som formueforvaltningsomkostninger for akkvisitionsomkostninger i et sådant rent holdingselskab. Forslaget synes således unødvendigt i forhold til det formål, der angives.... DVCA har ret i udsagnet om, at der ikke hidtil efter statsskattelovens 6 a er tilladt fradragsret for egentlige akkvisitionsomkostninger i holdingselskaber. Dette forhold spiller dog næppe ind på fortolkningen af den i ligningsloven nyindsatte 8 J. Denne bestemmelse omfatter således efter ordlyden de bredt definerede omkostninger, som afholdes i forbindelse med den proces, der fører til erhvervelsen af porteføljeselskaber, og lader sig tilsyneladende ikke begrænse af den (tekniske) omstændighed, at aktierne i mange tilfælde erhverves af en anden juridisk enhed som holdingselskab. Som et alternativ til management fees kan det overvejes at erstatte management fees med fee betalt af porteføljeselskaberne for modtagne ydelser. Noter 1) Se herom Fleischer: Two and Twenty: Taxing Partnership Profits in Private Equity Funds, NYU Law Review ) Et eksempel på en sådan aftaletype er offentliggjort i TfS 2010, 265 Ø (SKM Ø). 3) Se herom Polsky: Private Equity Management Fee Conversions, FSU College of Law, Public Law Research Paper No. 337, ) Management fees conversions behandles ikke. 5) Dette gælder, uanset om management fees betales direkte fra investorerne til et managementselskab, eller om betalingen sker fra en transparent enhed til managementselskabet, hvor investorerne via det skatteretlige Tidsskrift for Skatter og Afgifter 26/ TfS 2010, 388

7 1746 transparentprincip anses for at have afholdt en forholdsmæssig andel af udgiften. 6) Jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, 1., nr. 2, L / ) Se fra hidtidig praksis UfR 1942, s. 278H, TfS 2006, 744 LSR, TfS 2008, 636 LSR, TfS 2008, 868 LSR som ændret med (SKM Ø), Svar til Folketingets Skatteudvalg (alm. del svar på spm. 36), TfS 2008, 875 SKM og TfS 2008, 1130 Ø. Praksis er nærmere omtalt i litteraturen, som inkluderer følgende bidrag: Rasmussen og Olsen i SR-Skat 2003, p. 148 ff., Holm m.fl. i TfS 2008, 379, Hansen i TfS 2008, 525, Rasmussen i SR-Skat 2008, p. 21 ff, Falk RR 2009, nr. 7, p. 66 ff., Ferniss SpO 2009, p. 328 ff., og senest Bjørn i SR-Skat 2010, p. 12 ff. 8) Se herom Holm, Rose Bjare og Agger-Nielsen i TfS 2008, ) Denne udlægning af sagsforløbet afvises af Holm i TfS 2008, 1183, der som selskabets advokat førte sagen. Han anfører, at det i stedet er nærliggende at antage, at Skatteministeriet havde erkendt risikoen for at tabe sagen og derfor på baggrund af en vurdering af den potentielle skade, sagen kunne have for andre verserende sager, valgte at tage bekræftende til genmæle. 10)På baggrund af disse sager fandt Skatteministeriet en sjælden anledning til at kommentere retstilstanden i TfS 2008, 875 SKM. Skatteministeriets Departement udtalte, at udgangspunktet således er, at der er fradrag for ventureselskabers udgifter til formueadministration, men at fradrag dog kan nægtes, hvis SKAT kan bevise, at en investeringsrådgivning kan henføres til aktieinvesteringer, som specifikt er foretaget med henblik på at opnå et skattefrit afkast. Denne konklusion var uden direkte støtte i Landsskatterettens praksis, men ligger nu i tråd med den retstilstand, der følger i kølvandet på de seneste landsretsdomme. 11)Se Rose Bjare i UfS 2010, p. 4 ff. 12)Se for en kommentar til dommen Bjørn i SR-Skat 2010, p. 12 ff. 13)Bjørn formulerer det sådan i SR-Skat 2010, p. 12, at man har ny jord under plov, hvis der generelt nægtes fradrag for udgifter, som vedrører erhvervelsen af skattefri indtægter. 14)Ifølge lovbemærkningerne til lovforslag nr. L 202 ligger flere forhold til grund for nu at ophæve bestemmelserne om fradrag for udgifter til undersøgelse af nye markeder samt advokat- og revisor udgifter i forbindelse med etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomhed. Indledningsvist konstateres, at reglerne i ligningslovens 8 I og 8 J fraviger det almindelige skattemæssige princip om, at der ikke er fradrag for udgifter til etablering og udvidelse af erhvervsvirksomhed, idet fradrag efter hovedreglen i statsskattelovens 6 a alene indrømmes for udgifter, der er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Herefter påpeges, at udgifter til etablering og udvidelse af erhvervsvirksomhed i mange tilfælde afholdes med henblik på erhvervelse af indkomst, der ikke er skattepligtig i Danmark, f.eks. ved virksomhedsetablering i udlandet eller ved køb af aktier. Endelig anføres, at særreglen om fradrag for udgifter til advokat og revisor udgør et konkurrenceforvridende element, og at der ikke forefindes nogen god begrundelse for at give advokater og revisorer en skattemæssig fortrinsstilling i forhold til andre rådgivere, jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, 12, nr. 2 og 3, L /2009. Desuden er ophævelsen af fradragsretten et led i finansieringen af de øvrige tiltag i Forårspakke 2.0, jf. Skatteministerens svar på henvendelse fra FSR af 15/ Om det alene er disse betragtninger, der ligger til grund for ophævelsen af den hidtidige ligningslovens 8 J, kan der imidlertid med god grund stilles spørgsmålstegn ved, idet lovgiver næppe begræder, at en bestemmelse som ligningslovens 8 J, der ved domstolene har tilføjet Skatteministeriet flere mærkbare nederlag, hermed er lagt i graven, jf. eksempelvis TfS 2004, 542 H, Johnson Holding, TfS 2007, 867 H, Bekaert Handling Group og TfS 2007, 868 H, Unomedical. 15)Ligningslovens 8 I og 8 J blev indsat med vedtagelsen af lov nr. 887 af 21/ (L 47), der indeholdt en række vækstfremmeinitiativer. Det var således den daværende regeringens opfattelse, at en styrkelse af den fremtidige erhvervsudvikling skulle ske ved at tilskynde virksomhederne til øget vækst. Lovforslaget indeholdt derfor flere elementer til styrkelse af vækstmulighederne for såvel små nyetablerede virksomheder som igangværende virksomheder, herunder forbedrede muligheder for at fradrage de udgifter, som virksomheder typisk må afholde i en etablerings- eller udvidelsesfase, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L /1992. Med vedtagelse af lov nr. 525 af 12/ (L 202) blev de hidtidige bestemmelser i ligningslovens 8 I og 8 J om fradrag for udgifter til undersøgelse af nye markeder samt advokat- og revisorudgifter i forbindelse med etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomhed ophævet. Ophævelsen af de hidtidige regler såvel som ikrafttræden af den ny 8 J sker med virkning fra og med indkomståret 2010, jf. 22, stk. 2, i lov nr. 525 af 12/ Dog kan udgifter omfattet af ligningslovens 8 I og 8 J, jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11/3 2009, som ville være fradragsberettigede ved etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomheden i indkomståret 2009, fradrages i indkomståret 2010, hvis etableringen eller udvidelsen af erhvervsvirksomheden først sker i indkomståret 2010, jf. 22, stk. 19, i lov nr. 525 af 12/ )Jf. bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, 12., nr. 2 og 3, L / )Jf. bemærkningerne til lovforslag nr. L 202, ad 12, nr. 2 og 3. 18)For skattepligtige porteføljeaktiebesiddelser består fradragsretten efter statsskattelovens 6 a, jf. også lovforslag nr. L 202, Supplerende spørgsmål, , p. 47.

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert OVERSIGT Generelt Fradragsretten begrænses Lovgivning - Fx SEL 11B-11C Administrativ praksis - Opstramning

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Artikler. Kommentar til TfS 2011, 986 H fradrag for management fee

Artikler. Kommentar til TfS 2011, 986 H fradrag for management fee 1410 Artikler 191 Kommentar til TfS 2011, 986 H fradrag for management fee Af advokat Bodil Tolstrup og advokat (H), HD(R) Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Ved Højesterets dom af 29/11 2011 (TfS 2011,

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM HR

Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM HR - 1 Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM2012.238.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret afviste ved en dom af 30/3 2012 at anerkende

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Symbion-dommen og dens perspektiver. Danmarks Skatteadvokater 24. maj 2012

Symbion-dommen og dens perspektiver. Danmarks Skatteadvokater 24. maj 2012 Symbion-dommen og dens perspektiver Danmarks Skatteadvokater 24. maj 2012 Faktum - generelt Fond i selskabsform => fradrag for management fee hos fonden selv ( K/S struktur hvor fradrag hos LP) Investeringer

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B - 1 Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/11 2014, B-228-14. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en sag om udlodningsbeskatning

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573

Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573 TfS 2017, 75 Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573 Den skattemæssige behandling af bonus udbetalt til medarbejdere i forbindelse med salg og børsnotering af selskaber har gennem

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere