Referat af ordinær generalforsamling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 2012"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden/stemmeudvalg 3. Beretning 4. Årsregnskab 5. Orientering og regnskab fra Aktivitets- og Børne/Fritids udvalgene 6. Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen er vedlagt Oprettelse af flag lav Oprettelse af Fælleshus lav Administrationsgebyr ved hussalg 7. Godkendelse af budget for kommende sæson 8. Valg af Kasserer Stig Ekman 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsesmedlem May Niebuhr er på valg Bestyrelsesmedlem Karen Thune Suppleant Carsten Jensen er på valg Suppleant Morten Witthoff-Brandt er på valg Modtager genvalg Modtager ikke genvalg ønsker at udtræde pga. helbredet Modtager ikke genvalg 10. Valg af revisor- og revisorsuppleanter Revisor Henrik Egbo er på valg Revisor Majbrit Ringhus er på valg Revisorsuppleant Egon Pedersen er på valg Revisorsuppleant Erik Frederiksen er på valg 11. Valg til vurderingsudvalg Lars Gram er på valg Suppleant Arne Jensen er på valg 12. Eventuelt

2 Referat: Jytte Karlsson bød velkommen til de fremmødte fra 47 haver, og der blev indledningsvis holdt 1 minut stilhed for 2 tidligere haveejere, der er afgået ved døden siden sidste Generalforsamling. Punkt 1. Bestyrelsen foreslog Jens Krumholt fra Kolonihaveforbundet Kreds 2 som dirigent. Jens blev valgt. Punkt 2. Jens konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Stemmeudvalg Have nr 20 og have nr 80 blev valgt som stemmetællere. Jens henstillede til, at alle emner, der ønskedes diskuteret, bliver diskuteret under punkt 3: Formandens Beretning, således at der helst ikke var nogen punkter tilbage under punkt 12. Eventuelt, hvor der alligevel ikke kunne besluttes noget. Punkt 3. Bestyrelsens beretning er sendt ud sammen med indkaldelsen. Jytte uddybede nogle af punkterne i beretningen. De udleverede genudlejningsaftale med kolonihaveforbundet og Lejekontrakt med Fødevare-Erhverv, skal videregives til nye kolonihavebeboere ved et eventuelt hussalg. Stig Ekman informerede om flagstangen. Telenor var glad at de fik aftalen, men de kommer først til os og sætter den op, når de "når til os i bunken" - måske til vinter! Stig fortalte om vejbump, vejmyndigheden, Glostrup kommune, skal give tilladelse og politiet skal give tilladelse. Der er tale om 3 bump på Karsevænget i svinget og hen imod foreningshuset + 3 bump på første stykke af Kamillevænget. På det andet stykke af Karsevænget fra Borgmester Munks Allé, er vejbelægningen for dårlig. Bumpene der koster ca kr. plus moms, er en type der kan bores op igen. Kamillevænget 17 havde et spørgsmål om vejbumps nærmere placering, kommer de ved indkørsler til P- Pladser? Stig svarede og oplyste at firmaet ved bedst hvor de skal være, med omkring 70 meters imellem. Karsevænget 40 havde et spørgsmål om hvorfor Telenor var valgt som udbyder?, om andre selskaber er undersøgt. Stig svarede nej, andre er ikke undersøgt, det var Telenor der henvendte sig til os. Vi har udarbejdet aftalen. Karsevænget 8 havde et spørgsmål om man kan få perlesten eller andet leveret? Jytte svarede, at det er for dyrt med perlesten. Det er grus man kan få, hvis pladsen laver en aftale om at forbedre parkeringspladsen. Det er dyrt at få repareret vejene, vi prøver at spare. Jens Krumholt fortalte at de i den anden forening, Ejby Sommerby, har en aftale med en entreprenør, hvor bestyrelsen eventuelt kan forhøre sig, hvis vejene skal udbedres. Torben, Kamillevænget 28oplyste at postvæsnet ikke vil leverer post hvis de skal køre i perlesten Kamillevænget 49 Oplyste at der skal være stabilgrus i bunden, bundet til ler, det holder rigtig længe. Han véd det, han har repareret stier i mange år i Københavns Kommune. Han vil gerne være behjælpelig med at uddele sin viden. Bestyrelsens beretning, blev vedtaget. Punkt 4. Stig gennemgik det udsendte regnskab. Overskuddet skyldes bla. at dagrenovationen er blevet billigere Arrangementskontoen har også genereret et mindre forbrug / et overskud Dong, vi har sparet mange penge. På plænen ned mod åen, står en grundvandspumpe der i 2010 viste et mindre strømforbrug, da den er skiftet ud fornylig, så vi har fået penge tilbage. Bestyrelsesmøder, besparelse Forenings hus dyrere, da det er blevet malet og garagen er ved at blive renoveret, pengene er givet godt ud.

3 I de grønne områder er færdiggørelse af Statenevej og ud mod hestefold, udskudt Der mangler også at blive lavet noget på legepladsen Kamillevænget 38 Spurgte om renovation var billigere, fordi vi ikke kom af med den planlagte mængde affald, og spurgte hvornår vi får noget om vandaflæsningen. Stig svarede at prisen for renovation var sat ned, hvilket var en fejl fra kommunens side, det kompenserer de for, ved at sætte prisen meget op i 2012! Vandregnskabet udsendes i maj, lige som sidste år, når tallene fra damen ved det gamle Karsegartneri er behandlede. Kamillevænget 28 Torben,spurgte om tallene vedrørende vandafregning. Der er noget der ikke stemmer overens i det udsendte. Stig svarede, han kunne godt se hvad Torben mente, han må kigge nærmere på det, inden han sender vandregnskabet ud i maj. Folk har dog betalt for deres vand. Han forklarede derefter lidt om vandopkrævningens sammenhæng med 10 års planen. Jens Krumholt sagde, at det nok var en god idé at vente lidt med vandregningen. Torben, Kamillevænget 28 svarede, at så venter vi til maj, til det fyldestgørende vandregnskab udsendes. Regnskabet blev herefter godkendt. Punkt 5. Stig orienterede om aktivitetsudvalgets startkapital Det er et flot regnskab, de leverede kr. tilbage Det er ærgerligt at vi ikke har sådan et udvalg i år, flot stykke frivilligt arbejde. Opfordrede til at vi klappede af udvalget, hvilket skete. Regnskabet blev godkendt. Punkt 6. Forslag 1. Oprettelse af Ejbylund Flag Laug Stig, vil gerne gøre det til en fornøjelse at være med i flag lauget, som er forankret under bestyrelsen, Stig vil gerne være ankermand. Frederik, Karsevænget 30 gik med på ideen, han vil gerne være med. Flag Laug, vedtaget. Forslag 2. Oprettelse af Ejbylund Fælleshus Laug Karen Thune uddybede forslaget, at det drejer sig om at administrere og passe på huset, starte om foråret hvor der vaskes borde og stole af, indkøbe toiletpapir, opvaskemiddel og den slags i løbet af sæsonen og lukke huset ned for vinteren, tappe vand af kaffemaskine, lukke for vand i brønd og lignende. Karen og Willy vil gerne være tovholder for det laug, som er forankret i bestyrelsen. Det vil være rart med 1 eller 2 mere, der kan være med ind over udlejning de 2 eftermiddage om måneden huset kan udlejes. Britta, Karsevænget 8 meldte sig til at deltage i fælleshus lauget Fælleshus Laug, vedtaget. Forslag 3. Administrationsgebyret ved salg af huse Jytte uddybede forslaget. Nye købere betaler 500 kr. i gebyr ved huskøb, sidste år blev der solgt huse 16 gange, Jytte var med de 12 gange, der går rigtig meget tid med at deltage ved salg, man ordner papirer og taler med de nye så de føler sig velkomne i foreningen. Forslaget er at de 2 der medvirker ved salg får hver 200 kr. og de sidste 100 kr. går til indkøb af papir mv. Ved afstemningen, var der 2 stemmer imod forslaget. Administrationsgebyr forslaget, vedtaget, med overvejende majoritet. Punkt 7. Stig gennemgik det udsendte budget. De afsatte beløb har følgende bevægelser: Jordleje stiger, ejendomsskatter falder, renovation stiger med ca kr. ekstra, sidste år var kommunen kommet til at sætte prisen ned, ved en fejl. Vi mangler at færdiggøre legeplads for 5.000kr. Der var i løbet af dagen kommet forslag om at skifter bank og derved måske får en højere rente. Dette blev taget op til overvejelse. Torben, Kamillevænget 28 nævnte at udgiften til renovation bliver højere, nu hvor sæsonen bliver udvidet med en måned

4 Stig tog tråden op og talte om indholdet i den uddelte lejekontrakt mellem ministeriet og kolonihaveforbundet. Sæsonen er udvidet til slutningen af oktober måned, men prisen er, at man stort set ikke må overnatte her uden for sæsonen, undtagen i juleferie m.v. Paul, Karsevænget 7 Spurgte ind til de nye overnatningsregler Jens svarede at det står i de nye uddelte papirer, som kan skimmes i pausen og som bliver uddybet mere under Eventuelt. Have nr. 100 Spurgte ind til beløbet, afsat til 10 års planen Stig svarede, at vi skyder ind i foreningen årligt, han forklarede, at det forhøjer værdien af boligerne, så pengene går ikke tabt. Budgettet, blev vedtaget. Pause fra 14:55-15:10, i pausen kan findes 2 bestyrelseskandidater Punkt 8. Valg af kasserer Stig blev genvalgt til kasserer Punkt 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Der skulle vælges 1 bestyrelsesmedlem for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år Eksempler på arbejdsopgaverne blev omtalt: opmåling af huse, sekretær, salg af huse -der skal være 2 med fra bestyrelsen, der bruges 8-10 timer pr. mdr., fællesarbejde, kontortid, møder -heraf 3 møder om vinteren. Jens nævnte, at hvis der ikke kan findes et bestyrelsesmedlem, må vi købe os til assistance. Det lykkedes at få 2 bestyrelsesmedlemmer Paul Christensen, Karsevænget 7, blev valgt, for 2 år Britta Heidelbach Schumann, Karsevænget 8, blev valgt, for 1 år Og 2 suppleanter Carsten Jensen, Kamillevænget 10, 1. suppleant Jette Offenberg, Kamillevænget 53A, 2. suppleant Punkt 10. Valg af revisor- og revisorsuppleanter Henrik Egbo, Kamillevænget 20, valgt som revisor Majbritt Ringhus, Karsevænget 48, valgt som revisor Egon Pedersen Karsevænget 26, revisorsuppleant Erik Frederiksen Karsevænget 30, revisorsuppleant Punkt 11. Valg til vurderingsudvalg Lars Gram, Karsevænget 44, valgt Willy Thune, Kamillevænget 33, valgt som suppleant Punkt 12. Eventuelt Jens orienterede som kredsformand om de nye overnatningsregler. 1. nov april er stort set al overnatning forbudt, men gældende lokalplaner respekteres. Vi har ingen lokalplan. Det står i den uddelte lejekontrakt mellem ministeriet og kolonihaveforbundet, at der uden for sæsonen må overnattes 20. dec. 2. jan., i skolernes vinterferie samt i påskehelligdagene, dog skal gældende bestemmelser om ophold i lokalplanen altid respekteres. Vi afventer Glostrup kommunes lokalplan, der udarbejdes, efter stillingtagen fra haveforeningerne i kommunen. Vi vil gerne have lempeligere regler, så folk kan have lov at overnatte i weekenden for eksempel efter en fest. Kolonihaveforeninger er ofte sidste station før hjemløs. Vi er med til at løfte en social opgave. Der kan være akut boligkrise, skilsmisse, salg af alm. Bolig, hvor der i en overgang er behov for at kunne overnatte i kolonihavehuset i vinterhalvåret. Ingen i bestyrelsen har lyst til at ligge på lur for at se om folk bor her.

5 Det er kommunalpolitikerne der skal træffe afgørelsen. Det er deklarationen der ophører. Den nye lokalplan overruler deklarationen. Glostrup kommune har udsendt en foreløbig vurdering, lokalplanen forventes at skulle vedtages i juni Jytte, Vi vil (ligesom Ejby Sommerby) arbejde for at få weekend ophold med i lokalaftale. Jytte, omtalte at der skal holdes et møde igen med klub Ejby, hvor regler for færdsel med hestene skal opfriskes. Der er gener med fluer i de kolonihaver der ligger tæt på hestene, og der har været løse kaniner inde i haverne. Det er klubbens pædagoger der skal handle, hvis børnene er trætte af kælekaninerne. Stig opfordrer til at fremadrettet skrive på en seddel hvad der er problemet, og læggeden i foreningens postkasse, så bestyrelsen har konkrete eksempler, der skal vendes med klubben. Torben takker bestyrelsen og takker Jørgen der slår græs, det holdes flot. Vi skal huske at rengøre uden for egen have, være den lille flotte haveforening. Jytte takkede de fremmødte for deltagelsen. og alle takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, May Niebuhr og Karen Thune, for deres arbejde i bestyrelsen og begge fik overrakt vin. Stig takkede dirigenten Jens Krumholt, som også fik vin, som tak for at have ledet den gode generalforsamling. Jens takkede for god ro og orden Vi alle sluttede af med at udbringe et samlet trefoldigt leve for foreningen Mødet sluttede kl. 15:50 Jens Krumholt Jytte Karlsson Lise Johansen Dirigent Formand Sekretær Bestyrelsen Sommerbyen Ejbylund

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere