Folkeoplysende voksenundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysende voksenundervisning"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012

2 Indhold 1. FORMÅL BETINGELSER FOR TILSKUD UNDERVISNINGSTILSKUD HVAD GIVES DER IKKE TILSKUD TIL? FLEKSIBLE TILRETTELÆGGELSESFORMER (NYT AFSNIT) BEREGNING AF GRÆNSER FOR TILSKUDSANDELE HVILKE UDGIFTSTYPER, KAN TILSKUDDET ANVENDES TIL? BEREGNING AF NÆSTE ÅRS TILSKUD TILSKUD TIL UNDERVISNINGSMATERIALER DEBATSKABENDE AKTIVITETER (10 PCT. PULJEN) HVAD KAN 10 % PULJEN IKKE ANVENDES TIL? HVAD KAN 10 % PULJEN ANVENDES TIL? PEAS TILSKUD ANSØGNING OM PEAS TILSKUD LOKALETILSKUD A. LÅN AF ALMINDELIGE LOKALER B. LÅN AF ANDRE LOKALER YDELSESDÆKNING MELLEMKOMMUNAL REFUSION HVAD OPKRÆVES DER IKKE REFUSION FOR? REGNSKABSAFLÆGGELSE GENERELT OM REGNSKABSAFLÆGGELSEN REGNSKABSAFLÆGGELSE AF FLEKSIBLE TILRETTELÆGGELSESFORMER REGNSKABSAFLÆGGELSE AF UNDERVISNINGSTILSKUD REGNSKABSAFLÆGGELSE AF DEBATSKABENDE AKTIVITETER (10 % PULJEN) BILAGSOVERSIGT

3 1. Formål 1 Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 2. Betingelser for tilskud Folkeoplysningsudvalget godkender en ny forening efter reglerne i Folkeoplysningsloven. En folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning skal: Have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven Have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmer eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen. Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle. Være hjemmehørende i Gentofte Kommune. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt og evt. overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner, men skal jf. Folkeoplysningsloven 5, stk. 3 tilfalde almennyttige formål Foreningens samlede bestyrelse er ansvarlig over for Kommunalbestyrelsen for anvendelsen af de modtagne tilskud, anviste lokaler m.v., samt regnskab med tilhørende dokumentation, jf. Folkeoplysningslovens 5, stk. 2. Vedtægten for den folkeoplysende forening skal indeholde oplysninger om: Foreningens formål Foreningens hjemsted Procedure for valg af bestyrelsen, antallet af medlemmer samt praksis for, at deltagerne sikres plads i bestyrelsen. Betingelser for medlemskab af foreningen Foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. Tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

4 Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har vedtaget, at der ydes tilskud og anvisning af ledige offentlige lokaler til godkendte regionale specialskoler, der ikke er hjemmehørende i kommunen. De regionale specialskoler er: Blindes Oplysningsforbund, Invaliderendes Oplysningsforbund samt SUKA. 3. Undervisningstilskud Det afsatte budget til undervisning fordeles forholdsmæssigt mellem de ansøgende foreninger. Ansøgningen om tilskud skal indeholde oplysninger om det seneste års samlede udgifter incl. feriepenge til aflønning af leder og lærere fordelt på: a) Almen undervisning, studiekredse og foredrag b) Undervisning af handicappede c) Instrumentalundervisning / små hold d) Fleksible tilrettelæggelsesformer Oplysningerne vil indgå i beregningen af undervisningstilskuddet for det følgende kalenderår og udmeldes som et fordelingstal. Almen undervisning, studiekredse, foredrag og fleksible tilrettelæggelsesformer indgår med 1/3 af områdets lønudgifter. Undervisning af handicappede indgår med 7/9 af områdets lønudgifter Instrumentalundervisning / små hold indgår med 5/7 af områdets lønudgifter. Nye foreninger indgår i beregningen med et foreløbigt skøn for deres aktivitetsniveau og lokaleudgifter. Såfremt Gentofte Kommune administrerer lønudbetalingen skal foreningen inden d. 3. i hver måned sende lønskema til Økonomi, Børn & Kultur, Att. Økonomisk konsulent Anette Slot. Hvad gives der ikke tilskud til? Jf. lovgivningen på området ydes der ikke tilskud til: Formelt kompetencegivende undervisning Kursusvirksomhed, der hører under anden lovgivning Undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer inden for spil, idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans (bortset fra folkedans) eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Undervisning og studiekredse om metafysiske 1 emner. Der ydes dog tilskud til afholdelse af foredrag. Soloundervisning 1 Metafysiske emner omhandler det oversanselige, der ligger under for den fysiske verden

5 4. Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der indebærer, at aftenskolerne fra og med 2007 kan anvende op til 36 % af deres kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer (40 % af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10 % puljen til debatskabende aktiviteter). Der er alene tale om en kan bestemmelse og aftenskolerne kan således vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Hvilke tilrettelæggelsesformer og emner er tilskudsberettiget ved tilrettelæggelse som fleksible tilrettelæggelsesfomer? Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, spørg specialisten og IT - baseret fjernundervisning m.m. Det vil i øvrigt være op til den enkelte aftenskole at afprøve alternativt tilrettelæggelsesformer. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne pr. hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal opfylde de almindelige formålsbestemmelser i folkeoplysningslovens 1 og 7, og de fleksible tilrettelæggelsesformer skal derudover have til formål at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab indenfor væsentlige samfundsrelaterede områder. Indenfor disse rammer er der frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der gælder for traditionel aftenskoleundervisning. Aftenskoleundervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning. Undervisning tilrettelagt om fleksible tilrettelæggelsesformer skal ligesom med traditionel aftenskoleundervisning foregå på hold, hvor deltagerne er registreret. Det skal være muligt for alle at tilmelde sig holdene, og der skal være deltagerbetaling, som dækker den andel af udgifterne til aktiviteten, der ikke er omfattet af tilskudsandelen. Det er Kommunalbestyrelsen/Folkeoplysningsudvalget, der har den endelige afgørelse af, om den gennemførte virksomhed er i overensstemmelse med lovens krav og de kommunalt fastsatte regler. Beregning af grænser for tilskudsandele Reglen om, at der maksimum er en kommunal tilskudsandel i henhold til de af Gentofte Kommune godkendte tilskudsbrøker for folkeoplysningsområdet gælder også for de fleksible tilrettelæggelsesformer. Aftenskolerne kan frit vælge at medtage både lønudgifter og andre udgiftstyper. Gentofte Kommune har godkendt følgende tilskudsbrøker i forhold til tilrettelæggelsesformen: Tilskud til almen undervisning (max. 1/3) Tilskud til handicapundervisning (max. 7/9) Tilskud til Instrumentalundervisning / små hold (max. 5/7) Derudover er der en beløbsgrænse for den del af den samlede udgift pr. lektion, som er tilskudsberettiget. Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige aftenskolelønsats. Beløbet udmeldes årligt på Kommunernes Landsorganisation (KL s hjemmeside). I 2012 er beløbet beregnet til 365,90 kr. pr. lektion

6 Beløbsgrænsen gælder således uanset, om der er brugt udgifter til løn til lærer og ledelse og/eller andre af de godkendte udgiftstyper: lokaler, annoncering, undervisningsmateriel af ikke blivende karakter eller udgifter til etablering af internetadgang for fjernundervisningshold. Hvilke udgiftstyper, kan tilskuddet anvendes til? Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan kun anvendes til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i lønbekendtgørelsen fra Ministeriet for Børn og Undervisning). Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald dækkes via deltagerbetalingen. Beregning af næste års tilskud De fleksible tilrettelæggelsesformer indgår i beregning af næste års tilskud, dog med et beløb svarende til den godkendte maksimale tilskudsberettigede sats pr. lektion og med den nævnte andel i forhold til de af Gentofte Kommune fastsatte tilskudsbrøker(e). Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige aftenskolelønsats. Beløbet udmeldes årligt på KL s hjemmeside. I 2012 er beløbet beregnet til 365,90 kr. pr. lektion

7 5. Tilskud til undervisningsmaterialer Gentofte Kommune yder tilskud til indkøb og reparation af undervisningsmaterialer til kommunale lokaler i den udstrækning budgettet til området rækker, jf. Folkeoplysningsloven 6, stk. 2. Børn, Unge og Fritid administrerer i samråd med de folkeoplysende foreninger budgetbeløbet til undervisningsmaterialer. Indkøb og reparation af undervisningsmaterialer/inventar til foreningernes egne - eller lejede lokaler dækkes ikke. Godkendte indkøb skal være foretaget inden den 15. december

8 6. Debatskabende aktiviteter (10 pct. puljen) Den enkelte forening skal afsætte 10 % af undervisningstilskuddet til debatskabende aktiviteter, jf. Folkeoplysningsloven 8 stk. 3 og Folkeoplysningsbekendtgørelsen 7. Det er ikke en betingelse, at der opkræves deltagerbetaling i forbindelse med debatskabende aktiviteter. 10 % puljen kan anvendes til andre udgifter end lærer- og lederløn, som f.eks.: a) Aflønning af foredragsholdere og øvrige debatmedvirkende b) Rejseomkostninger for debatmedvirkende c) Annonce- og administrationsudgifter Hvad kan 10 % puljen ikke anvendes til? Puljen kan ikke anvendes til: a) Befordring af deltagerne b) Forplejning og udgifter til overnatning c) Materiel af blivende værdi d) Handicapbetingende udgifter e) Entreudgifter Derudover ydes der heller ikke tilskud til valgkampagner for fagforeninger, partier m.v. Hvad kan 10 % puljen anvendes til? Puljen kan anvendes til: a) Aflønning af foredragsholdere b) Aflønning af debatmedvirkende c) Rejseomkostninger for debatmedvirkende d) Materialer til brug i forbindelse med aktiviteten e) Annonceudgifter f) Administrationsudgifter g) Lederhonorar Hvis en forening i årets løb modtager en forholdsmæssig andel af mindreforbrugsmidler fra tidligere år, skal der ikke afsættes midler heraf til indeværende års 10 % - pulje. Tilskud til undervisning og debatskabende aktiviteter udbetales årligt i tre rater, som er 2. januar, 1. april og 1. september i tilskudsåret, jf. årets handlingsplan sidst i retningslinjerne

9 7. PEAS tilskud Gentofteborgere, der er folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registrerede 2 arbejdsledige eller studerende (SU berettiget), kan modtage tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen. Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har besluttet, at reduktionen på deltagerbetalingen er 25 % af kursusprisen (excl. ekstragebyrer og lokaleleje). Derudover skal det bemærkes, at der ikke ydes tilskud til deltagere på orlov. Pensionister m.fl., der deltager i de godkendte regionalskolers undervisning, er berettiget til reduktionen på 25 %, selvom undervisningen finder sted i en anden kommune end Gentofte. Ansøgning om PEAS tilskud Oplysningsforbundenes ansøgning om PEAS tilskud skal indeholde oplysninger om: a) Deltagerens navn, adresse og cpr. nr. b) Holdnummer c) Antal lektioner d) Oplysning om den fulde kursuspris for hvert hold e) Oplysning om tilskudsbeløbet (25 %) f) Det samlede antal holddeltagere g) Det samlede antal undervisningstimer Derudover skal opgørelsen være underopdelt i kategorierne: a) Folke- og førtidspensionister b) Efterlønsmodtagere c) Arbejdsledige d) SU-modtagere. Oplysningsforbund, der har modtaget PEAS-tilskud på under kr. i seneste regnskabsår, skal indsende dokumentation for at få PEAS-tilskud udbetalt. Dette kan afregnes løbende i året, men skal dog afregnes senest ved indsendelse af dokumentation d. 15. december. Oplysningsforbund, der har modtaget PEAS-tilskud på over kr. i seneste regnskabsår, får udbetalt a conto tilskud med 25 % af seneste regnskabsårs samlede PEAS-udbetaling sammen med årets 3 rateudbetalinger af undervisningstilskud. Den samlede dokumentation til endelig afregning skal indsendes senest den 15. december. 2 Begrebet registeret ledige defineres som en arbejdsledig, der er registeret i Arbejdsformidlingen, og som får udbetalt dagpenge eller kontanthjælp

10 8. Lokaletilskud a. Lån af almindelige lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens 23, stk. 1 ydes der kun tilskud til drift af egne eller lejede almindelige lokaler (klasselokaler uden særligt udstyr), såfremt Gentofte Kommune ikke kan anvise et egnet offentligt lokale. b. Lån af andre lokaler. Der ydes kun tilskud til drift af egne eller lejede andre lokaler (herunder faglokaler og haller), såfremt Gentofte Kommune ikke kan anvise et egnet offentligt lokale, jf. Folkeoplysningslovens 23, stk. 2. Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til drift af egne eller lejede lokaler i Gentofte Kommune i forbindelse med undervisningen mv. for voksne samt børn og voksne sammen. Der kan ansøges om et beløb svarende til foreningens forventede nettolokaleudgifter til andre lokaler for det kommende regnskabsår/kalenderår. Med baggrund i foreningernes ansøgning om lokaletilskud samt lokaleudgifterne for året før (jf. lokaletilskudsregnskabet) udarbejder økonomifunktionen et fordelingstal til brug for lokaletilskudsberegningen for det kommende tilskudsår. Efter fradrag af refunderet ydelsesdækning og lokaletilskud til alm. lokaler fordeles det resterende lokaletilskudsbudget ud fra de godkendte 3 fordelingstal. 9. Ydelsesdækning Gentofte Kommune afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med benyttelsen af lokaler m.v., der tilhører Regionen eller staten og er beliggende i Gentofte Kommune, jf. Folkeoplysningsloven 22, stk. 2. Såfremt en forening ønsker at benytte lokaler, der medfører udgifter af ovenstående art, kan foreningen søge om forhåndstilsagn for refusion af ydelserne. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om institutionens timepris for de enkelte ydelser, antal undervisningstimer samt den forventede udgift til ydelsesdækning. Tilsagn om ydelsesdækning udmeldes september/oktober af økonomifunktionen på bilag 3. Ydelsesdækning i forbindelse med bassinleje refunderes med Regionens takster. 3 Fordelingstallet godkendes af Folkeoplysningsudvalget

11 10. Mellemkommunal refusion Gentofte Kommune opkræver mellemkommunal refusion for udenbys borgeres deltagelse i undervisning i Gentofte, jf. Folkeoplysningslovens 43 samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen 20 og 21. Oplysningsforbundene skal efter undervisningens start og senest 25. april i det følgende regnskabsår sende en samlet årsopgørelse over deltagere fra andre kommuner til brug for opkrævning af refusion fra andre kommuner. Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer er ligesom traditionel aftenskoleundervisning også åben for udenbys deltagere. Der gælder de samme regler med hensyn til mellemkommunale betalinger som for traditionel aftenskoleundervisning, jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 20 og 21. Hvad opkræves der ikke refusion for? I forbindelse med mellemkommunal refusion opkræves der ikke refusion for: a) Svenske borgeres deltagelse i undervisningen b) Udenbys borgeres deltagelse i foredragsvirksomhed c) Udenbys borgeres deltagelse i debatskabende aktiviteter Derudover foreligger der en aftale fra Børne- og Kulturchefforeningen af 14. juni 2007 om ikke at opkræve mellemkommunal refusion hos følgende kommuner: Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Egedal Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup - Herlev Hvidovre - Høje-Taastrup Ishøj - Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby - Vallensbæk. De mellemkommunale refusionsopgørelser skal sendes elektronisk og indeholde oplysninger om: a) Foreningens navn b) Foreningens hjemstedskommune c) Deltagernes cpr. nr., navn og adresse d) Deltagernes bopælskommune (skal have bopæl i Gentofte på starttidspunktet for holdet) e) Holdets start- og slutdato f) Holdets totale undervisningstimetal g) Holdets nummer h) Undervisningens tilrettelæggelsesform eller art: A = Almen undervisning H = Handicapundervisning I = Instrumentalundervisning / små hold F = Fleksible tilrettelæggelsesformer De fire tilrettelæggelsesformer bedes opgjort og sammentalt hver for sig. I materialet fra foreningerne er det vigtigt, at deltagernes cpr. nummer fremgår med alle 10 cifre af hensyn til kommunens efterfølgende stikprøvekontrol

12 11. Regnskabsaflæggelse Generelt om regnskabsaflæggelsen Generelt skal tilskudsregnskaberne for det seneste regnskabsår sendes til Økonomi, Børn & Kultur inden den 25. april. Af bilagsoversigten, som er vedlagt sidst i retningslinjerne, fremgår det, hvilke bilag der skal anvendes ved regnskabsaflæggelsen. Tilskudsregnskaberne skal dokumentere, at de modtagne tilskud er anvendt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne i Folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen, gældende vejledninger, løncirkulærer samt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Revisionen kan foretages ved stikprøvekontrol. Revisionens omfang må tilpasses foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Regnskaberne skal således revideres i henhold til ovenstående og revisionspåtegningen (bilag 12) vedlægges de reviderede regnskaber. Det skal af påtegningen fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud. Jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen 19, stk. 3 har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtaget, at såfremt en forening har modtaget samlede tilskud på over kr. skal tilskudsregnskaberne underskrives af en statsautoriseret eller en registreret revisor. Hvis de samlede tilskud er på under kr., kan foreningen anvende en valgt uafhængig revisor, jf. foreningens vedtægter. Det underskrevne tilskudsregnskab indsendes inden den 25. april sammen med bilag 12 revisionspåtegning ) I forbindelse med undervisningsdeltagernes handicap i relation til undervisning i et konkret emne, skal der i foreningen til revisors brug foreligge en erklæring med deltagernes navne og underskrift. Bilag 4 handicaperklæring anvendes til dette formål. Der skal ske en tilbagebetaling til Gentofte Kommune af uforbrugte undervisningsmidler fra tidligere år, jf. Folkeoplysningslovens 8, stk. 3, 30 og 31. Dog skal merudgifterne først finansieres af mindreudgifterne, jf. Kulturelt Udvalgs beslutning af 30. november 1995 samt gældende retningslinjer for tilskud. Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har vedtaget, at oplysningsforbundene kan ansøge om en andel i de uforbrugte midler i forhold til deres konstaterede merforbrug, jf. tilskudsregnskabet. Vedtagelsen om omfordelingen forelægges via økonomifunktionen Folkeoplysningsudvalget, som træffer den endelige beslutning. Foreningen skal i fem år opbevare dokumentationsmateriale for de afholdte udgifter, blandt andet til brug for revisionen

13 Regnskabsaflæggelse af fleksible tilrettelæggelsesformer Der foretages separat afregning af udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Alle bruttoudgifter og deltagerbetaling, som er afholdt i forbindelse med fleksible tilrettelæggelsesformer, skal kunne dokumenteres. Ved afregningen er følgende principper gældende for afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer: De tilskudsberettigede udgifter er de faktiske afholdte udgifter, dog udgør beløbet højst: Antal lektioner x beløb, som årligt udmeldes på KL s hjemmeside Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige aftenskolelønsats. Beløbet udmeldes årligt på KL s hjemmeside. I 2012 er beløbet beregnet til 365,90 kr. pr. lektion. De tilskudsberettigede udgifter afregnes i forhold til de af kommunen fastsatte tilskudsbrøker(e) Kommunalt tilskud anvendt på fleksible tilrettelæggelsesformer kan højst udgøre 40 % af tilskudstilsagnet til undervisning (36 % af det samlede tilskudstilsagn). Afregningen af den øvrige aftenskoleundervisning er uændret, bortset fra, at det tilskudsbeløb kommunens tilskudsbrøker skal afregnes i forhold til, nu både skal fratrækkes 10 % og anvendte kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer. Regnskabsaflæggelse af undervisningstilskud Det skal af tilskudsregnskabet fremgå, at der opkræves deltagerbetaling og at foreningens modtagne tilskud ikke overstiger: 1/3 af foreningens samlede udgifter inkl. feriepenge til aflønning af leder og lærere i forbindelse med almen undervisning, studiekredse og foredrag 7/9 af foreningens samlede dokumenterede udgifter inkl. feriepenge til aflønning af leder og lærere i forbindelse med handicapundervisning 5/7 af foreningens samlede dokumenterede udgifter inkl. feriepenge til aflønning af leder og lærere i forbindelse med Instrumentalundervisning / små hold. Et foredragshonorar kan maksimalt indgå i tilskudsberegningen med et honorar svarende til lønnen for 6 undervisningstimer. Det skal i tilskudsregnskabet oplyses, hvor mange foredrag der er afholdt. Det skal samtidig fremgå, hvor mange undervisningstimer, der er afviklet som: a) almen undervisning b) handicapundervisning c) Instrumentalundervisning / små hold. Ligeledes skal det oplyses, hvor mange foredrag der er afholdt. Jf. Folkeoplysningsloven 43, stk. 6 har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune besluttet, at personer, der ikke har et dansk personnummer, kan indgå i tilskudsberegningen

14 Regnskabsaflæggelse af debatskabende aktiviteter (10 % puljen) I forbindelse med tilskudsregnskabet for debatskabende aktiviteter, skal det fremgå: a) Hvor mange arrangementer, der har været afholdt b) Det skønnede antal deltagere c) Den samlede brugerbetaling d) Det kommunale tilskud e) Hvilke debatskabende aktiviteter, der er finansieret indenfor 10 % puljens rammer f) Offentliggørelse af arrangementet Der aflægges særskilt regnskab over foreningens indtægter og udgifter i forbindelse med arrangementer afholdt i samarbejde med andre foreninger. Foreningen kan udover honorarudgifter medtage dokumenterede direkte udgifter (f.eks. annonceudgifter, katalogandel o.l.) samt afledte udgifter (f.eks. administrationsudgifter og lederløn), som ikke skal dokumenteres i forbindelse med debatarrangementerne. Dog kan de tilsammen indgå med max. 40 % af foreningens samlede ramme til puljen, jf. folkeoplysningsbekendtgørelsen 7, stk

15 Bilagsoversigt til brug for tilskud Bilagsnumre, der bruges ved ansøgning: 1. Oplysninger om den folkeoplysende forening 2. Ansøgning om tilskud til undervisning mv. og evt. tilskud til lokaler/ydelsesdækning Bilagsnumre, der bruges ved tilsagn: 3. Tilskudstilsagn og fordelingstal Bilagsnumre, der bruges ved regnskabsaflæggelse: 4. Erklæring om handicap ved undervisning i et konkret emne 5. Afregning af debatskabende aktiviteter (10 % puljen) 6. Afregning af tilskud til undervisning m.v. 7. Statistik vedr. tilskud til undervisning m.v A. Afregning af PEA tilskud 9. Afregning af lokaletilskud 10. Afregning af ydelsesdækning 11. Afregning af fleksible tilrettelæggelsesformer (nyt bilag) Bilagsnumre, der anvendes ved revision: 12. Revisionspåtegning incl. tjekliste Kontaktoplysninger vedrørende aftenskolernes økonomi. Anette Slot Økonomisk konsulent Gentofte Rådhus Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund Direkte.:

16 Årets handlingsplan for folkeoplysende voksenundervisning JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2. januar. Undervisnings- og lokaletilskud udbetales 15. februar. Frist for indsendelse af lokaleansøgning 25. april. Indsendelse af tilskudsregnskaber 1. jan. Rate 1 af undervisningstilskud / PEAS udbetales 1. april. Rate 2 af undervisningstilskud / PEAS udbetales 1. sept. Rate 3 af undervisningstilskud / PEAS udbetales 25. april. Indsendelse af deltagerlister til brug for mellemkommunal opkrævning 1. sept. Frist for ansøgning om godkendelse af nye oplysningsforbund 1. sept. Ansøgningsfrist for oplysningsforbundene om tilskud til undervisning, lokaler og ydelsesdækning. Beregning af næste års tilskud 1. oktober. Ansøgning om lån af ubenyttede lokaler i perioden 1. januar til 31. maj næste år. 15. december. Dokumentation og afregning vedr. PEAS tilskud indsendes. Vigtige datoer for oplysningsforbundene. 2. Januar. Udbetaling af undervisnings- og lokaletilskud. Undervisningstilskuddet udbetales i tre rater (2. jan., 1. april og 1. sept.), hvor lokaletilskuddet udbetales 2. januar. 15. februar. Lokaleansøgning for perioden 1. september indeværende år til 31. maj kommende år fremsendes til Børn, Unge og Fritid inden d. 15. februar. Tilsagn om lån af lokaler sendes til foreningerne senest den 1. maj. 25. april. Foreningerne indsender de reviderede tilskudsregnskaber. Bilagene 4-11 anvendes ved regnskabsaflæggelsen. Derudover skal der separat indsendes opgørelse over udenbys deltagere til brug for mellemkommunal opkrævning. 1. september. Ansøgningsfrist for nye foreninger om godkendelse som tilskudsberettiget forening. Endvidere frist for nuværende foreninger, såfremt der er sket ændringer i deres vedtægter, bestyrelsessammensætning o.lign. Bilag 1 anvendes i begge tilfælde. Oplysningsforbundene kan inden den 1. september ansøge om tilskud til undervisning m.v. ( 2), Lokaletilskud til andre lokaler ( 5), samt ydelsesdækning ( 4) og leje af almindelige lokaler ( 5). Bilag 2 anvendes. Når Folkeoplysningsudvalget i september/oktober har vedtaget grundlaget for næste års tilskud sendes tilsagn om tilskud til foreningerne ud. Det sker ved bilag oktober. Lokaleansøgning vedrørende lån af anviste lokaler, der ikke benyttes hele sæsonen, kan indsendes til Børn, Unge og Fritid for perioden 1. januar til 31. maj kommende år. Ansøgningsfristen er 1. oktober. Tilsagn om lån af disse lokaler sendes til foreningerne inden den 7. oktober. 15. december. Den endelige tilskudsopgørelse med anmodning om udbetaling af PEAS tilskud og ydelsesdækning for indeværende år skal sendes inden den 15. december

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere