Folkeoplysende voksenundervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysende voksenundervisning"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012

2 Indhold 1. FORMÅL BETINGELSER FOR TILSKUD UNDERVISNINGSTILSKUD HVAD GIVES DER IKKE TILSKUD TIL? FLEKSIBLE TILRETTELÆGGELSESFORMER (NYT AFSNIT) BEREGNING AF GRÆNSER FOR TILSKUDSANDELE HVILKE UDGIFTSTYPER, KAN TILSKUDDET ANVENDES TIL? BEREGNING AF NÆSTE ÅRS TILSKUD TILSKUD TIL UNDERVISNINGSMATERIALER DEBATSKABENDE AKTIVITETER (10 PCT. PULJEN) HVAD KAN 10 % PULJEN IKKE ANVENDES TIL? HVAD KAN 10 % PULJEN ANVENDES TIL? PEAS TILSKUD ANSØGNING OM PEAS TILSKUD LOKALETILSKUD A. LÅN AF ALMINDELIGE LOKALER B. LÅN AF ANDRE LOKALER YDELSESDÆKNING MELLEMKOMMUNAL REFUSION HVAD OPKRÆVES DER IKKE REFUSION FOR? REGNSKABSAFLÆGGELSE GENERELT OM REGNSKABSAFLÆGGELSEN REGNSKABSAFLÆGGELSE AF FLEKSIBLE TILRETTELÆGGELSESFORMER REGNSKABSAFLÆGGELSE AF UNDERVISNINGSTILSKUD REGNSKABSAFLÆGGELSE AF DEBATSKABENDE AKTIVITETER (10 % PULJEN) BILAGSOVERSIGT

3 1. Formål 1 Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 2. Betingelser for tilskud Folkeoplysningsudvalget godkender en ny forening efter reglerne i Folkeoplysningsloven. En folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning skal: Have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven Have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmer eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen. Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle. Være hjemmehørende i Gentofte Kommune. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt og evt. overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner, men skal jf. Folkeoplysningsloven 5, stk. 3 tilfalde almennyttige formål Foreningens samlede bestyrelse er ansvarlig over for Kommunalbestyrelsen for anvendelsen af de modtagne tilskud, anviste lokaler m.v., samt regnskab med tilhørende dokumentation, jf. Folkeoplysningslovens 5, stk. 2. Vedtægten for den folkeoplysende forening skal indeholde oplysninger om: Foreningens formål Foreningens hjemsted Procedure for valg af bestyrelsen, antallet af medlemmer samt praksis for, at deltagerne sikres plads i bestyrelsen. Betingelser for medlemskab af foreningen Foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. Tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

4 Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har vedtaget, at der ydes tilskud og anvisning af ledige offentlige lokaler til godkendte regionale specialskoler, der ikke er hjemmehørende i kommunen. De regionale specialskoler er: Blindes Oplysningsforbund, Invaliderendes Oplysningsforbund samt SUKA. 3. Undervisningstilskud Det afsatte budget til undervisning fordeles forholdsmæssigt mellem de ansøgende foreninger. Ansøgningen om tilskud skal indeholde oplysninger om det seneste års samlede udgifter incl. feriepenge til aflønning af leder og lærere fordelt på: a) Almen undervisning, studiekredse og foredrag b) Undervisning af handicappede c) Instrumentalundervisning / små hold d) Fleksible tilrettelæggelsesformer Oplysningerne vil indgå i beregningen af undervisningstilskuddet for det følgende kalenderår og udmeldes som et fordelingstal. Almen undervisning, studiekredse, foredrag og fleksible tilrettelæggelsesformer indgår med 1/3 af områdets lønudgifter. Undervisning af handicappede indgår med 7/9 af områdets lønudgifter Instrumentalundervisning / små hold indgår med 5/7 af områdets lønudgifter. Nye foreninger indgår i beregningen med et foreløbigt skøn for deres aktivitetsniveau og lokaleudgifter. Såfremt Gentofte Kommune administrerer lønudbetalingen skal foreningen inden d. 3. i hver måned sende lønskema til Økonomi, Børn & Kultur, Att. Økonomisk konsulent Anette Slot. Hvad gives der ikke tilskud til? Jf. lovgivningen på området ydes der ikke tilskud til: Formelt kompetencegivende undervisning Kursusvirksomhed, der hører under anden lovgivning Undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer inden for spil, idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans (bortset fra folkedans) eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Undervisning og studiekredse om metafysiske 1 emner. Der ydes dog tilskud til afholdelse af foredrag. Soloundervisning 1 Metafysiske emner omhandler det oversanselige, der ligger under for den fysiske verden

5 4. Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der indebærer, at aftenskolerne fra og med 2007 kan anvende op til 36 % af deres kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer (40 % af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10 % puljen til debatskabende aktiviteter). Der er alene tale om en kan bestemmelse og aftenskolerne kan således vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Hvilke tilrettelæggelsesformer og emner er tilskudsberettiget ved tilrettelæggelse som fleksible tilrettelæggelsesfomer? Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, spørg specialisten og IT - baseret fjernundervisning m.m. Det vil i øvrigt være op til den enkelte aftenskole at afprøve alternativt tilrettelæggelsesformer. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne pr. hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal opfylde de almindelige formålsbestemmelser i folkeoplysningslovens 1 og 7, og de fleksible tilrettelæggelsesformer skal derudover have til formål at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab indenfor væsentlige samfundsrelaterede områder. Indenfor disse rammer er der frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der gælder for traditionel aftenskoleundervisning. Aftenskoleundervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning. Undervisning tilrettelagt om fleksible tilrettelæggelsesformer skal ligesom med traditionel aftenskoleundervisning foregå på hold, hvor deltagerne er registreret. Det skal være muligt for alle at tilmelde sig holdene, og der skal være deltagerbetaling, som dækker den andel af udgifterne til aktiviteten, der ikke er omfattet af tilskudsandelen. Det er Kommunalbestyrelsen/Folkeoplysningsudvalget, der har den endelige afgørelse af, om den gennemførte virksomhed er i overensstemmelse med lovens krav og de kommunalt fastsatte regler. Beregning af grænser for tilskudsandele Reglen om, at der maksimum er en kommunal tilskudsandel i henhold til de af Gentofte Kommune godkendte tilskudsbrøker for folkeoplysningsområdet gælder også for de fleksible tilrettelæggelsesformer. Aftenskolerne kan frit vælge at medtage både lønudgifter og andre udgiftstyper. Gentofte Kommune har godkendt følgende tilskudsbrøker i forhold til tilrettelæggelsesformen: Tilskud til almen undervisning (max. 1/3) Tilskud til handicapundervisning (max. 7/9) Tilskud til Instrumentalundervisning / små hold (max. 5/7) Derudover er der en beløbsgrænse for den del af den samlede udgift pr. lektion, som er tilskudsberettiget. Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige aftenskolelønsats. Beløbet udmeldes årligt på Kommunernes Landsorganisation (KL s hjemmeside). I 2012 er beløbet beregnet til 365,90 kr. pr. lektion

6 Beløbsgrænsen gælder således uanset, om der er brugt udgifter til løn til lærer og ledelse og/eller andre af de godkendte udgiftstyper: lokaler, annoncering, undervisningsmateriel af ikke blivende karakter eller udgifter til etablering af internetadgang for fjernundervisningshold. Hvilke udgiftstyper, kan tilskuddet anvendes til? Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan kun anvendes til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i lønbekendtgørelsen fra Ministeriet for Børn og Undervisning). Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald dækkes via deltagerbetalingen. Beregning af næste års tilskud De fleksible tilrettelæggelsesformer indgår i beregning af næste års tilskud, dog med et beløb svarende til den godkendte maksimale tilskudsberettigede sats pr. lektion og med den nævnte andel i forhold til de af Gentofte Kommune fastsatte tilskudsbrøker(e). Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige aftenskolelønsats. Beløbet udmeldes årligt på KL s hjemmeside. I 2012 er beløbet beregnet til 365,90 kr. pr. lektion

7 5. Tilskud til undervisningsmaterialer Gentofte Kommune yder tilskud til indkøb og reparation af undervisningsmaterialer til kommunale lokaler i den udstrækning budgettet til området rækker, jf. Folkeoplysningsloven 6, stk. 2. Børn, Unge og Fritid administrerer i samråd med de folkeoplysende foreninger budgetbeløbet til undervisningsmaterialer. Indkøb og reparation af undervisningsmaterialer/inventar til foreningernes egne - eller lejede lokaler dækkes ikke. Godkendte indkøb skal være foretaget inden den 15. december

8 6. Debatskabende aktiviteter (10 pct. puljen) Den enkelte forening skal afsætte 10 % af undervisningstilskuddet til debatskabende aktiviteter, jf. Folkeoplysningsloven 8 stk. 3 og Folkeoplysningsbekendtgørelsen 7. Det er ikke en betingelse, at der opkræves deltagerbetaling i forbindelse med debatskabende aktiviteter. 10 % puljen kan anvendes til andre udgifter end lærer- og lederløn, som f.eks.: a) Aflønning af foredragsholdere og øvrige debatmedvirkende b) Rejseomkostninger for debatmedvirkende c) Annonce- og administrationsudgifter Hvad kan 10 % puljen ikke anvendes til? Puljen kan ikke anvendes til: a) Befordring af deltagerne b) Forplejning og udgifter til overnatning c) Materiel af blivende værdi d) Handicapbetingende udgifter e) Entreudgifter Derudover ydes der heller ikke tilskud til valgkampagner for fagforeninger, partier m.v. Hvad kan 10 % puljen anvendes til? Puljen kan anvendes til: a) Aflønning af foredragsholdere b) Aflønning af debatmedvirkende c) Rejseomkostninger for debatmedvirkende d) Materialer til brug i forbindelse med aktiviteten e) Annonceudgifter f) Administrationsudgifter g) Lederhonorar Hvis en forening i årets løb modtager en forholdsmæssig andel af mindreforbrugsmidler fra tidligere år, skal der ikke afsættes midler heraf til indeværende års 10 % - pulje. Tilskud til undervisning og debatskabende aktiviteter udbetales årligt i tre rater, som er 2. januar, 1. april og 1. september i tilskudsåret, jf. årets handlingsplan sidst i retningslinjerne

9 7. PEAS tilskud Gentofteborgere, der er folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registrerede 2 arbejdsledige eller studerende (SU berettiget), kan modtage tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen. Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har besluttet, at reduktionen på deltagerbetalingen er 25 % af kursusprisen (excl. ekstragebyrer og lokaleleje). Derudover skal det bemærkes, at der ikke ydes tilskud til deltagere på orlov. Pensionister m.fl., der deltager i de godkendte regionalskolers undervisning, er berettiget til reduktionen på 25 %, selvom undervisningen finder sted i en anden kommune end Gentofte. Ansøgning om PEAS tilskud Oplysningsforbundenes ansøgning om PEAS tilskud skal indeholde oplysninger om: a) Deltagerens navn, adresse og cpr. nr. b) Holdnummer c) Antal lektioner d) Oplysning om den fulde kursuspris for hvert hold e) Oplysning om tilskudsbeløbet (25 %) f) Det samlede antal holddeltagere g) Det samlede antal undervisningstimer Derudover skal opgørelsen være underopdelt i kategorierne: a) Folke- og førtidspensionister b) Efterlønsmodtagere c) Arbejdsledige d) SU-modtagere. Oplysningsforbund, der har modtaget PEAS-tilskud på under kr. i seneste regnskabsår, skal indsende dokumentation for at få PEAS-tilskud udbetalt. Dette kan afregnes løbende i året, men skal dog afregnes senest ved indsendelse af dokumentation d. 15. december. Oplysningsforbund, der har modtaget PEAS-tilskud på over kr. i seneste regnskabsår, får udbetalt a conto tilskud med 25 % af seneste regnskabsårs samlede PEAS-udbetaling sammen med årets 3 rateudbetalinger af undervisningstilskud. Den samlede dokumentation til endelig afregning skal indsendes senest den 15. december. 2 Begrebet registeret ledige defineres som en arbejdsledig, der er registeret i Arbejdsformidlingen, og som får udbetalt dagpenge eller kontanthjælp

10 8. Lokaletilskud a. Lån af almindelige lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens 23, stk. 1 ydes der kun tilskud til drift af egne eller lejede almindelige lokaler (klasselokaler uden særligt udstyr), såfremt Gentofte Kommune ikke kan anvise et egnet offentligt lokale. b. Lån af andre lokaler. Der ydes kun tilskud til drift af egne eller lejede andre lokaler (herunder faglokaler og haller), såfremt Gentofte Kommune ikke kan anvise et egnet offentligt lokale, jf. Folkeoplysningslovens 23, stk. 2. Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til drift af egne eller lejede lokaler i Gentofte Kommune i forbindelse med undervisningen mv. for voksne samt børn og voksne sammen. Der kan ansøges om et beløb svarende til foreningens forventede nettolokaleudgifter til andre lokaler for det kommende regnskabsår/kalenderår. Med baggrund i foreningernes ansøgning om lokaletilskud samt lokaleudgifterne for året før (jf. lokaletilskudsregnskabet) udarbejder økonomifunktionen et fordelingstal til brug for lokaletilskudsberegningen for det kommende tilskudsår. Efter fradrag af refunderet ydelsesdækning og lokaletilskud til alm. lokaler fordeles det resterende lokaletilskudsbudget ud fra de godkendte 3 fordelingstal. 9. Ydelsesdækning Gentofte Kommune afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med benyttelsen af lokaler m.v., der tilhører Regionen eller staten og er beliggende i Gentofte Kommune, jf. Folkeoplysningsloven 22, stk. 2. Såfremt en forening ønsker at benytte lokaler, der medfører udgifter af ovenstående art, kan foreningen søge om forhåndstilsagn for refusion af ydelserne. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om institutionens timepris for de enkelte ydelser, antal undervisningstimer samt den forventede udgift til ydelsesdækning. Tilsagn om ydelsesdækning udmeldes september/oktober af økonomifunktionen på bilag 3. Ydelsesdækning i forbindelse med bassinleje refunderes med Regionens takster. 3 Fordelingstallet godkendes af Folkeoplysningsudvalget

11 10. Mellemkommunal refusion Gentofte Kommune opkræver mellemkommunal refusion for udenbys borgeres deltagelse i undervisning i Gentofte, jf. Folkeoplysningslovens 43 samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen 20 og 21. Oplysningsforbundene skal efter undervisningens start og senest 25. april i det følgende regnskabsår sende en samlet årsopgørelse over deltagere fra andre kommuner til brug for opkrævning af refusion fra andre kommuner. Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer er ligesom traditionel aftenskoleundervisning også åben for udenbys deltagere. Der gælder de samme regler med hensyn til mellemkommunale betalinger som for traditionel aftenskoleundervisning, jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens 20 og 21. Hvad opkræves der ikke refusion for? I forbindelse med mellemkommunal refusion opkræves der ikke refusion for: a) Svenske borgeres deltagelse i undervisningen b) Udenbys borgeres deltagelse i foredragsvirksomhed c) Udenbys borgeres deltagelse i debatskabende aktiviteter Derudover foreligger der en aftale fra Børne- og Kulturchefforeningen af 14. juni 2007 om ikke at opkræve mellemkommunal refusion hos følgende kommuner: Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Egedal Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup - Herlev Hvidovre - Høje-Taastrup Ishøj - Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby - Vallensbæk. De mellemkommunale refusionsopgørelser skal sendes elektronisk og indeholde oplysninger om: a) Foreningens navn b) Foreningens hjemstedskommune c) Deltagernes cpr. nr., navn og adresse d) Deltagernes bopælskommune (skal have bopæl i Gentofte på starttidspunktet for holdet) e) Holdets start- og slutdato f) Holdets totale undervisningstimetal g) Holdets nummer h) Undervisningens tilrettelæggelsesform eller art: A = Almen undervisning H = Handicapundervisning I = Instrumentalundervisning / små hold F = Fleksible tilrettelæggelsesformer De fire tilrettelæggelsesformer bedes opgjort og sammentalt hver for sig. I materialet fra foreningerne er det vigtigt, at deltagernes cpr. nummer fremgår med alle 10 cifre af hensyn til kommunens efterfølgende stikprøvekontrol

12 11. Regnskabsaflæggelse Generelt om regnskabsaflæggelsen Generelt skal tilskudsregnskaberne for det seneste regnskabsår sendes til Økonomi, Børn & Kultur inden den 25. april. Af bilagsoversigten, som er vedlagt sidst i retningslinjerne, fremgår det, hvilke bilag der skal anvendes ved regnskabsaflæggelsen. Tilskudsregnskaberne skal dokumentere, at de modtagne tilskud er anvendt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne i Folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen, gældende vejledninger, løncirkulærer samt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Revisionen kan foretages ved stikprøvekontrol. Revisionens omfang må tilpasses foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Regnskaberne skal således revideres i henhold til ovenstående og revisionspåtegningen (bilag 12) vedlægges de reviderede regnskaber. Det skal af påtegningen fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud. Jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen 19, stk. 3 har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtaget, at såfremt en forening har modtaget samlede tilskud på over kr. skal tilskudsregnskaberne underskrives af en statsautoriseret eller en registreret revisor. Hvis de samlede tilskud er på under kr., kan foreningen anvende en valgt uafhængig revisor, jf. foreningens vedtægter. Det underskrevne tilskudsregnskab indsendes inden den 25. april sammen med bilag 12 revisionspåtegning ) I forbindelse med undervisningsdeltagernes handicap i relation til undervisning i et konkret emne, skal der i foreningen til revisors brug foreligge en erklæring med deltagernes navne og underskrift. Bilag 4 handicaperklæring anvendes til dette formål. Der skal ske en tilbagebetaling til Gentofte Kommune af uforbrugte undervisningsmidler fra tidligere år, jf. Folkeoplysningslovens 8, stk. 3, 30 og 31. Dog skal merudgifterne først finansieres af mindreudgifterne, jf. Kulturelt Udvalgs beslutning af 30. november 1995 samt gældende retningslinjer for tilskud. Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har vedtaget, at oplysningsforbundene kan ansøge om en andel i de uforbrugte midler i forhold til deres konstaterede merforbrug, jf. tilskudsregnskabet. Vedtagelsen om omfordelingen forelægges via økonomifunktionen Folkeoplysningsudvalget, som træffer den endelige beslutning. Foreningen skal i fem år opbevare dokumentationsmateriale for de afholdte udgifter, blandt andet til brug for revisionen

13 Regnskabsaflæggelse af fleksible tilrettelæggelsesformer Der foretages separat afregning af udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Alle bruttoudgifter og deltagerbetaling, som er afholdt i forbindelse med fleksible tilrettelæggelsesformer, skal kunne dokumenteres. Ved afregningen er følgende principper gældende for afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer: De tilskudsberettigede udgifter er de faktiske afholdte udgifter, dog udgør beløbet højst: Antal lektioner x beløb, som årligt udmeldes på KL s hjemmeside Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige aftenskolelønsats. Beløbet udmeldes årligt på KL s hjemmeside. I 2012 er beløbet beregnet til 365,90 kr. pr. lektion. De tilskudsberettigede udgifter afregnes i forhold til de af kommunen fastsatte tilskudsbrøker(e) Kommunalt tilskud anvendt på fleksible tilrettelæggelsesformer kan højst udgøre 40 % af tilskudstilsagnet til undervisning (36 % af det samlede tilskudstilsagn). Afregningen af den øvrige aftenskoleundervisning er uændret, bortset fra, at det tilskudsbeløb kommunens tilskudsbrøker skal afregnes i forhold til, nu både skal fratrækkes 10 % og anvendte kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer. Regnskabsaflæggelse af undervisningstilskud Det skal af tilskudsregnskabet fremgå, at der opkræves deltagerbetaling og at foreningens modtagne tilskud ikke overstiger: 1/3 af foreningens samlede udgifter inkl. feriepenge til aflønning af leder og lærere i forbindelse med almen undervisning, studiekredse og foredrag 7/9 af foreningens samlede dokumenterede udgifter inkl. feriepenge til aflønning af leder og lærere i forbindelse med handicapundervisning 5/7 af foreningens samlede dokumenterede udgifter inkl. feriepenge til aflønning af leder og lærere i forbindelse med Instrumentalundervisning / små hold. Et foredragshonorar kan maksimalt indgå i tilskudsberegningen med et honorar svarende til lønnen for 6 undervisningstimer. Det skal i tilskudsregnskabet oplyses, hvor mange foredrag der er afholdt. Det skal samtidig fremgå, hvor mange undervisningstimer, der er afviklet som: a) almen undervisning b) handicapundervisning c) Instrumentalundervisning / små hold. Ligeledes skal det oplyses, hvor mange foredrag der er afholdt. Jf. Folkeoplysningsloven 43, stk. 6 har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune besluttet, at personer, der ikke har et dansk personnummer, kan indgå i tilskudsberegningen

14 Regnskabsaflæggelse af debatskabende aktiviteter (10 % puljen) I forbindelse med tilskudsregnskabet for debatskabende aktiviteter, skal det fremgå: a) Hvor mange arrangementer, der har været afholdt b) Det skønnede antal deltagere c) Den samlede brugerbetaling d) Det kommunale tilskud e) Hvilke debatskabende aktiviteter, der er finansieret indenfor 10 % puljens rammer f) Offentliggørelse af arrangementet Der aflægges særskilt regnskab over foreningens indtægter og udgifter i forbindelse med arrangementer afholdt i samarbejde med andre foreninger. Foreningen kan udover honorarudgifter medtage dokumenterede direkte udgifter (f.eks. annonceudgifter, katalogandel o.l.) samt afledte udgifter (f.eks. administrationsudgifter og lederløn), som ikke skal dokumenteres i forbindelse med debatarrangementerne. Dog kan de tilsammen indgå med max. 40 % af foreningens samlede ramme til puljen, jf. folkeoplysningsbekendtgørelsen 7, stk

15 Bilagsoversigt til brug for tilskud Bilagsnumre, der bruges ved ansøgning: 1. Oplysninger om den folkeoplysende forening 2. Ansøgning om tilskud til undervisning mv. og evt. tilskud til lokaler/ydelsesdækning Bilagsnumre, der bruges ved tilsagn: 3. Tilskudstilsagn og fordelingstal Bilagsnumre, der bruges ved regnskabsaflæggelse: 4. Erklæring om handicap ved undervisning i et konkret emne 5. Afregning af debatskabende aktiviteter (10 % puljen) 6. Afregning af tilskud til undervisning m.v. 7. Statistik vedr. tilskud til undervisning m.v A. Afregning af PEA tilskud 9. Afregning af lokaletilskud 10. Afregning af ydelsesdækning 11. Afregning af fleksible tilrettelæggelsesformer (nyt bilag) Bilagsnumre, der anvendes ved revision: 12. Revisionspåtegning incl. tjekliste Kontaktoplysninger vedrørende aftenskolernes økonomi. Anette Slot Økonomisk konsulent Gentofte Rådhus Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund Direkte.:

16 Årets handlingsplan for folkeoplysende voksenundervisning JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2. januar. Undervisnings- og lokaletilskud udbetales 15. februar. Frist for indsendelse af lokaleansøgning 25. april. Indsendelse af tilskudsregnskaber 1. jan. Rate 1 af undervisningstilskud / PEAS udbetales 1. april. Rate 2 af undervisningstilskud / PEAS udbetales 1. sept. Rate 3 af undervisningstilskud / PEAS udbetales 25. april. Indsendelse af deltagerlister til brug for mellemkommunal opkrævning 1. sept. Frist for ansøgning om godkendelse af nye oplysningsforbund 1. sept. Ansøgningsfrist for oplysningsforbundene om tilskud til undervisning, lokaler og ydelsesdækning. Beregning af næste års tilskud 1. oktober. Ansøgning om lån af ubenyttede lokaler i perioden 1. januar til 31. maj næste år. 15. december. Dokumentation og afregning vedr. PEAS tilskud indsendes. Vigtige datoer for oplysningsforbundene. 2. Januar. Udbetaling af undervisnings- og lokaletilskud. Undervisningstilskuddet udbetales i tre rater (2. jan., 1. april og 1. sept.), hvor lokaletilskuddet udbetales 2. januar. 15. februar. Lokaleansøgning for perioden 1. september indeværende år til 31. maj kommende år fremsendes til Børn, Unge og Fritid inden d. 15. februar. Tilsagn om lån af lokaler sendes til foreningerne senest den 1. maj. 25. april. Foreningerne indsender de reviderede tilskudsregnskaber. Bilagene 4-11 anvendes ved regnskabsaflæggelsen. Derudover skal der separat indsendes opgørelse over udenbys deltagere til brug for mellemkommunal opkrævning. 1. september. Ansøgningsfrist for nye foreninger om godkendelse som tilskudsberettiget forening. Endvidere frist for nuværende foreninger, såfremt der er sket ændringer i deres vedtægter, bestyrelsessammensætning o.lign. Bilag 1 anvendes i begge tilfælde. Oplysningsforbundene kan inden den 1. september ansøge om tilskud til undervisning m.v. ( 2), Lokaletilskud til andre lokaler ( 5), samt ydelsesdækning ( 4) og leje af almindelige lokaler ( 5). Bilag 2 anvendes. Når Folkeoplysningsudvalget i september/oktober har vedtaget grundlaget for næste års tilskud sendes tilsagn om tilskud til foreningerne ud. Det sker ved bilag oktober. Lokaleansøgning vedrørende lån af anviste lokaler, der ikke benyttes hele sæsonen, kan indsendes til Børn, Unge og Fritid for perioden 1. januar til 31. maj kommende år. Ansøgningsfristen er 1. oktober. Tilsagn om lån af disse lokaler sendes til foreningerne inden den 7. oktober. 15. december. Den endelige tilskudsopgørelse med anmodning om udbetaling af PEAS tilskud og ydelsesdækning for indeværende år skal sendes inden den 15. december

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud FORSLAG GÆLDENDE REGLER: ÆNDRINGSFORSLAG: Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov Undervisning tilrettelagt fleksibelt Fleksible tilrettelæggelsesformer 1 Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni 2004. Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Indhold: - forord - generelle bestemmelser - aftenskoler - foreninger 1 2 Forord Alle foreninger der er godkendt under folkeoplysningsloven er efter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune

Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune Regler og rammer for hvordan man driver en aftenskole 1 Denne folder henvender sig til nye aftenskoler, der er blevet godkendt til at modtage tilskud fra

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning... 5 2.3 Foreninger, der tilbyder

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune.

Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune. Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for undervisningsområdet 1.1. Tilskudsberettigede formål 1.2 Hvem kan søge? 1.3 Hvad er en

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer VIBORG KOMMUNE Kultur, Service & Events Statistikskema i forbindelse med afregning TILSKUDSREGNSKAB Foreningens navn, adresse og tlf. nr. Tilskudsår Indsendes senest den 1. april Område 2.1. Grundlæggende

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 30. oktober 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale B Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 30.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Holstebro Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Holstebro Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Holstebro Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er, med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven

Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven Krav til den folkeoplysende voksenundervisning.... 2 Foreningsrådet... 2 Ansøgning om godkendelse som voksenundervisningsforening....

Læs mere