dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR."

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger.. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. 3 Den uafhængige revisors erklæringer. 4-5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal.. 6 Ledelsesberetning. 7 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse ". 13 Balance Pengestrømsopgørelse. 16 Noter BOOStatsautoriseret revistonsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOOInternational Limited et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDOnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Norriq Netpartner Produktionsvej Glostrup A/S Telefon: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: maj 1998 Glostrup 1. januar december Bestyrelse Klaus Rasmussen, formand Peter Sønderlyng Bo Martinsen Direktion Bo Martinsen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box Hjørring

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2012 for Norriq Netpartner AIS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glostrup, den 31. maj 2013 ~z Direktion Bo Martinsen \ Bestyrelse ~~ Klaus Rasmussen Formand Bo Martinsen

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER Til kapitalejeren i Norriq Netpartner A/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Norriq Netpartner A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs loven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note 13 og ledelsesberetningens afsnit "Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold", hvoraf det fremgår, at selskabets ledelse har sikret sig, at finansieringen af driften for det kommende år er sikret.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hjørring, den 31. maj 2013 B O Statsautoriseret atsautoriseret revisor revisionsaktieselskab rtendode~~ Statsautoriseret J2?' revisor

7 6 HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse Bruttoresultat Driftsresultat Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Investeringer i materielle anlægsaktiver Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nøgletal Afkastningsgrad... 28,6-5,8-28,8-51,9 9,1 (driftsresultat i % af gns. balancesum) Egenkapitalandel (soliditetsgrad)... 17,5-78,9-260,3-203,0-27,9 (egenkapital i % af aktiver, ultimo) Forrentning af egenkapitalen... Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ (resultat før skat i % af gns. egenkapital) Gennemsnitligt antal medarbejdere

8 7 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Norriq Netpartner A/S driver konsulentforretning og salg af it-løsninger med hovedvægten lagt på drift og udvikling, kundernes it-infrastruktur, samt udvikling af portal- og samarbejdsløsninger baseret på Microsoft-teknologier (Sharepoint, Exchange,.Net og SQL) og den øvrige Microsoft produktplatform. Sammen med koncernrelaterede selskaber, fokuserer Norriq Netpartner A/S på levering af totalløsninger til udvalgte brancher. Norriq Netpartner A/S er lokalt repræsenteret i store dele af Danmark gennem regionskontorer Aalborg, Silkeborg, Kolding, Odense og Glostrup. Usikkerhed ved indregning og måling Selskabet har i forbindelse med måling af udskudt skatteaktiv udøvet lede Isesmæssi gt skøn. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold I oktober måned 2012 blev Norriq koncernen overtaget af nye finansielt stærke aktionærer. Samtidigt blev den øverste ledelse ændret, herunder genindtrædelsen af Bo Martinsen som administrerende direktør. Dette har medført et strategisk skifte med mere fokus på kunderne, en ny og mere operativ organisation og lønsom forretning. Den nye ledelse har fokus på optimering af driften og reduktion af ledelse- og administrationsomkostninger. Selskabet har i indeværende regnskabsår realiseret et positivt EBITDA på og en stigning i bruttoresultat på 34 i forhold til sidste år. Resultatet er tilfredsstillende Nuværende og fremtidigt finansieringsgrundlag NORRIQ koncernen i sin helhed fik i 2012 styrket sit kapitalgrundlag af de nye aktionærer - delvist ved en kapital forhøj else i moderselskabet og delvist ved et ansvarlig lån tilført koncernen. Det samlede kapitalgrundlag for koncernen blev styrket med 44 mio. kr. Kontantprovenuet er i al væsentlighed anvendt til nedbringelse af koncernens gældsforpligtelser og konsolidering af driften. Koncernen - og dermed selskabet - har sikret sig den finansiering som vurderes nødvendig til at gennemføre det kommende års budgetterede drift. Selskabet har tabt over halvdelen af aktiekapitalen. Det er ledelsens vurdering, at aktiekapitalen vil kunne reetableres via egen indtjening over en årrække. Til sikring af finansieringen af den fremtidige drift har selskabets aktionær givet tilsagn om at støtte op om selskabet. Sammenfattende er det fortsat ledelsens vurdering, at regnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen årsrapporten. Forventninger til fremtiden Forventningen om en øget aktivitet og forbedret primær drift i 2013 er fuldt ud indfriet i Q Selskabet har ansat yderligere nye medarbejdere i Q1 hvilket dokumenterer, at NORRIQ igen er i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Ledelsens forventning til fremtiden er positiv. Organisationen er tilpasset og gjort mere operativ - ikke mindst den kunderettede del - denne proces fortsætter i 2013 til gavn for kunderne og selskabets indtjening. For at simplificere og skabe en mere transparent selskabsstruktur vil der i 2013 blive foretaget en fusion mellem de danske driftsselskaber i Norriq koncernen. En ændret ejerstruktur og bestyrelse har samtidigt gjort beslutningsprocesserne nemmere og ledelsens handlekraft større.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Norriq Netpartner A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. RESUL T ATOPG0RELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af hardware og software indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Konsulent ydelser til projekter på timebasis indtægtsføres også i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet på grundlag af konsulenternes løbende timeregistreringer, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af konsulent ydelser til projekter med fast pris indregnes som igangværende arbejder for fremmed regning og indtægtsføres i takt med, at produktionen på det enkelte projekt gennemføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionskriteriet). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på de pågældende projekter og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå koncernen. Indtægten ved salg af abonnementsaftaler vedrørende hosting, beredskab og service m.v. indregnes i nettoomsætningen lineært over abonnementsperioden. Indtægten ved salg af klippekort til konsulenttimer indregnes i nettoomsætningen timeforbruget på kortene, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. takt med Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter forbindelse med salget.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Vareforbrug Vareforbrug indeholder omkostninger vedrørende hardware og software, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning. Vareforbrug omfatter endvidere omkostninger til køb af konsulenttimer eksternt. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv. Personaleom kostn inger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoska tteord ni ngen.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Produktionsanlæg og maskiner. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Indretning af lejede lokaler. 3-5 år 0% 1-5 år 0% 2-5 år 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabets har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning i balancen til opgjort kostpris svarende til dagsværdi eller (hvis lavere) nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som selskabets øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Finansielle anlægsaktiver Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og -betalinger. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til omstruktureringer mv. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Periodeafgrænsningsposter, passiver Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

13 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. NØGLETAL Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning om "Anbefaling 8: Nøgletal". Der henvises til oversigt over hoved- og nøgletal vedrørende formlen for beregning af de enkelte nøgletal.

14 13 RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR-31. DECEMBER Note BRUTTOFORTJENESTE.. Personaleomkostninger. Af- og nedskrivninger. DRIFTSRESULTAT.. Andre finansielle indtægter. Andre finansielle omkostninger... 2 RESULTAT FØR SKAT.. Skat af årets resultat... 3 ÅRETS RESULTAT O FORSLAG TIL RESUlTATDISPONERING Overført resultat.. I ALT

15 14 BALANCE31. DECEMBER AKTIVER Note Produktionsanlæg og maskiner.. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Indretning af lejede lokaler. Materielle anlægsaktiver... 4 Lejedepositum. Finansielle anlægsaktiver... 5 ANLÆGSAKTIVER. Varebeholdninger. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Igangværende arbejder for fremmed regning... 6 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder. Udskudte skatteaktiver. Andre tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter. Ti Igodehaven der,. Likvider. OMSÆTNINGSAKTIVER.. AKTIVER O

16 15 BALANCE31. DECEMBER PASSIVER Selskabskapital. Overført overskud. Note EGENKAPITAL... 7 Andre hensatte forpligtelser. HENSATTE FORPLlGTELSER. Banklån '". Leasingforpligtelser. Langfristede gældsforpligtelser. 8 Kortfristet del af langfristet gæld... 8 Gæld til pengeinstitutter. Modtagne forudbetalinger vedr. igangværende arbejd... 6 Leverandører af varer og tjenesteydelser.. Gæld til tilknyttede virksomheder. Anden gæld. Periodeafgrænsningsposter. Kortfristede gældsforpligtelser. GÆLDSFORPUGTELSER. PASSIVER O 214 O 214 O O 149 O O O Eventualposter mv. 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10 Nærtstående parter 11 Ejerforhold 12 Oplysning om væsentligste aktiviteter samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold 13

17 16 PENGESTRØMSOPGØRELSE1.JANUAR-31. DECEMBER Årets resultat. Årets afskrivninger tilbageført... Regulering af andre finansielle omkostninger. Skat af årets resultat tilbageført.. Betalt selskabsskat.. Ændring i varebeholdninger. Ændring i tilgodehavender. Ændring i kortfristet gæld (ekskl. bank, skat og udbytte).. Andre pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter. PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER. Køb af materielle anlægsaktiver. Salg af materielle anlægsaktiver. Køb af finansielle anlægsaktiver. PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET. Afdrag på lån. Andre ændringer i langfristet gæld.. Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter. PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET. ÆNDRING I LlKVIDER. Likvider 1. januar. LIKVIDER 31. DECEMBER O O O 63-2 O

18 17 NOTER Note Personaleomkostninger Gennemsnitligt antal medarbejdere. Løn og gager. Pensioner. Omkostninger til social sikring.. Andre personaleomkostninger Ledelsen aflønnes af tilknyttede virksomheder. Andre finansielle omkostninger Tilknyttede virksomheder. Renteomkostninger i øvrigt Skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Materielle anlægsaktiver 4 Andre anlæg, Produktionsanlæg driftsmateriel og og maskiner inventar Indretning af lejede lokaler Kostpris 1. januar 2012,. Tilgang. Afgang. Kostpris 31. december O O 261 Afskrivninger 1. januar Afskrivninger solgte aktiver. Årets afskrivninger. Afskrivninger 31. december O Regnskabsmæssig værdi 31. december I produktionsanlæg og maskiner indgår finansielle leasingaktiver med 123

19 18 NOTER Finansielle anlægsaktiver Note 5 Lejedepositum Kostpris 1. januar Tilgang. Kostpris 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning. Acontofaktureret Egenkapital 7 Selskabskapital Overført overskud I alt Egenkapital 1. januar Andre reguleringer.. Forslag til årets resultatdisponering Egenkapital 31. december Andre reguleringer består af koncerntilskud Selskabskapital 1. januar Kapitalforhøjelse 18. november 2008,. Kapitalnedsættelse 28. april Kapitalforhøjelse 28. april Kapitalforhøjelse 31. maj Kapitalnedsættelse 1. juni Kapitalforhøjelse 1. juni Selskabskapital 31. december Selskabskapital Selskabskapitalen er fordelt således: A-aktier, stk. a nom. 1 kr

20 19 NOTER Langfristede gældsforpligtelser Note 8 1/ gæld i alt 31/ gæld i alt Afdrag Restgæld næste år efter 5 år Banklån.. Leasingforpligtelser O 149 O O 149 O O Eventualposter mv. 9 Eventualaktiv Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på ca Eventualforpligtelser Selskabet har kautioneret overfor tilknyttede virksomheders mellemværende med kreditinstitut. Selskabet har kautioneret overfor tilknyttet virksomheds mellemværende med leverandør. Mellemværendet udgør 635 pr. 31. december Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en samlet restforpligtelse pr. 31. december 2012 på Restløbetiden varierer fra mdr. med en månedlig gennemsnitlig ydelse på 88 i Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10 Selskabet har stillet virksomhedspant på kr. 12 mio. for alt mellemværende med kreditinstitut. Pantet omfatter tilgodehavender fra salg, varebeholdninger, driftsmidler og produktionsanlæg. Nærtstående parter 11 Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernregnskabet for Norriq Holding AIS, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, CVR-nr , som er modervirksomhed for den mindste og største koncern, hvori der udarbejdes koncernregnskab, og hvori selskabet indgår som dattervirksomhed. Bestemmende indflydelse Norriq Holding AIS, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, der er hovedaktionær. Transaktioner Selskabet har ikke haft væsentlige transaktioner med nærtstående parter, der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. Ejerforhold 12 Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: Norriq Holding AIS Glostrup

21 20 NOTER Oplysning om væsentligste aktiviteter samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold 13 Selskabet har tabt over halvdelen af aktiekapitalen. Det er ledelsens vurdering, at aktiekapitalen vil kunne reetableres via egen indtjening over en årrække. Til sikring af finansieringen af den fremtidige drift har selskabets aktionær givet tilsagn om at støtte op om selskabet. Sammenfattende er det fortsat ledelsens vurdering, at regnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje. Note

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere