NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Arkivleder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2007 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Tryk: Odsgard A/S Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Personalet foran Glostrup Brugsforening, Stationsvej 25, ca. 1935

3 Forord På Lokalhistorisk Arkiv modtages fortsat mange fotos og papirer fra byens historie. Et blik på gavelisten vil tale sit tydelige sprog. Listen kunne såmænd være endnu større, hvis den var ført à jour. En række afleveringer er så store og tidskrævende, at de må vente med behandling til roligere tider. Også interessen for at bidrage til bladet findes. Jeg har enkelte løfter, som dog ikke kunne indfries denne gang, og jeg har derfor selv påtaget mig opgaven med at skrive. Emnet er Glostrup Brugsforening, som startede sin tilværelse i december Huset på Stationsvej 25 overlevede længe men er nu revet ned. På opfordring af Sofarækken (biografforeningen) har en efterlønner ved navn Holger Pedersen påtaget sig opgaven med at skrive årets lokalhistoriske bog. Den skal handle om biografen og dens udvikling fra den beskedne begyndelse på hjørnet af Heggelunds Allé og Hovedvejen til vore dages biograf på Bryggergårdsvej. Det bliver et ganske imponerende værk, som efter planen vil udkomme i begyndelsen af november. Biografen på Heggelunds Allé. Bagest Hovedvejen. Set mod sydøst, ca

4 Til højre for billedets midte mødes fire veje: Stationsvej fra øst, Rådhusvej fra nord, Kildevej fra vest og Brugsvej fra syd. Nederst til venstre ses Ove Nielsens gartneri (nuværende biblioteksgrund). Foroven til venstre De Gamles Hjem, ca

5 Glostrup Brugsforening fra Stationsvej til Kvickly De gennemgribende ændringer i Glostrup Bymidte har gjort det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, for ukyndige at se, hvorledes vejføringerne var i gamle dage. Byens gamle hovedstrøg, Stationsvej, er forsvundet. Den førte fra Vejlehus nær stationen direkte til Kildevej. Stationsvej. Til højre den første brugsforeningsbygning. Set mod sydøst, ca På præcis samme sted endte Rådhusvej, som oprindelig blev betragtet som en del af Stationsvej, som igen i ældre tid var en del af vejen mellem Glostrup og Brøndbyvester og derfor oprindelig kaldtes Brøndbyvestervej. En smal vej, nærmest et hjulspor, førte fra Sydvestvej mod samme punkt, og vi har altså her et vejkryds, som var et centralt punkt i gamle dages Glostrup. 5

6 Brugsvej set fra Sydvestvej mod nord. Bagest til højre lidt af Brugsen, 28. maj 1944 På krydsets sydøstlige hjørne, Sydvestvej 25, lå en villa, som tilhørte grosserer Lars Pedersen. Huset blev i 1909 hjemsted for byens nystartede brugsforening. Noget helt nyt var kommet til Glostrup. Baggrunden for initiativet skal søges i den såkaldte andelsbevægelse, som i 2. halvdel af 19. århundrede fik stor succes i Danmark. Bevægelsen, også kaldet Kooperationen, dannede foreninger, der alle havde et økonomisk formål. Hensigten var, at medlemmernes udbytte skulle deles mellem disse i forhold til den enkeltes omsætning med foreningen. Den første brugsforening i Danmark var Thisted Arbejderforening fra 1866, og den blev snart efterfulgt af flere. Fra begyndelsen af 1880 erne begyndte landmændene at 6

7 danne andelsmejerier, og snart efter så man slagterier, foderstofforretninger m.fl. følge trop. Når vi særligt ser på brugsforeningerne, skete der i 1896 noget betydningsfuldt, idet Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger (FDB) blev etableret. I 1901 kom det politiske systemskifte (parlamentarismen) med demokrati og ny tro på fremskridtet. Det var gunstigt for foreningsdannelsen, og med gode økonomiske forhold i landet var vejen banet for mange nye brugsforeninger. I tiåret blev der stiftet flere foreninger end i noget tidligere eller senere tiår, og en af disse var netop vores lokale Glostrup Brugsforening. Set med Glostrup-øjne skete der flere interessante ting i For det første kunne man konstatere en begyndende lokal interesse for sagen. På landsbasis nærmede FDB sig nu medlemsforening nr Den var blevet en væsentlig magtfaktor, og mange har vel tænkt, at tiden var ved at være moden til at komme med på det nye. For det andet havde den kendte arbejderfører og politiker, Frederik Borgbjerg, i en tale på landskongressen i Odense erklæret sin fulde støtte til, at den kooperative bevægelse bredte sig i byerne og ikke kun på landet, som det hidtil havde været almindeligt. For det tredje havde to forretningsmænd udsendt indbydelse til en række fremtrædende borgere om at indtræde i et påtænkt Forbrugsforenings-Foretagende. Også enkelte arbejdere havde meldt sig og købt en aktie. De kostede den nette sum af 10 kr. pr. stk. 7

8 Dette sidste blev den direkte anledning til, at bestyrelsen i Socialdemokratisk Forening for Glostrup og Omegn (etableret 1899) tog affære. Man ville ikke stiltiende se på, som det hed, at smarte spekulanter narrede godtroende mennesker. Det øjeblikkelige resultat var en invitation til maskinsnedker Bentzen, København, der havde adskillige års kendskab til brugsforeningsledelse. Han mødte op den 19. november 1908 og holdt et foredrag for ca. halvtreds tilhørere. Hr. Bentzen må have haft evnen til at begejstre de fremmødte. I hvert fald var alle enige om, at sagen skulle fremmes. En brugsforening i Glostrup, det måtte man have, og det skulle gå stærkt. Der blev nedsat et udvalg på tre mænd, der fik til opgave at forberede starten. Inden vi går vi videre med vores beretning, er der grund til at dvæle en kort stund ved de tre mænd. De er nemlig ud fra en lokalhistorisk synsvinkel værd at beskæftige sig med. Alle var de politisk aktive socialdemokrater, og som forenings(for)mænd kom de til at spille en betydelig rolle i Glostrups historie. Den første var Jens Peter Christiansen. Han var tømrer, fagforeningsformand, formand for Asylforeningen og medlem af sognerådet. Han blev senere bademester i den kommunale badeanstalt i De Gamles Hjem. Den næste var Jens Peter Thorvald Hannibal. Han var murer, bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Fagforening og i Glostrup Socialdemokratiske Forening. Kasserer i 100-Mandsforeningen, medlem af Værgerådet samt kirkeværge. I var han medlem af sognerådet. 8

9 De Gamles Hjem (opført 1929). Bemærk det flotte indgangsparti, 1930 Den sidste var Hans Henrik Eilersen. Han var flyttet til Glostrup 17. juni samme år, og på samme dag fik han arbejde som bud og referent ved Social-Demokraten. Han blev snart formand for Socialdemokratisk Forening, Fællesorganisationen, Værgerådet og Glostrups nye byggeforening. Desuden blev han formand for Glostrup Bys Sygekasse og medlem af Huslejenævnet. Han var medlem af sognerådet Som man ser, var det ildsjæle, der havde sæde i udvalget. Det var folk, der kunne få noget fra hånden. De indhentede nyttige oplysninger og gode ideer fra en række etablerede brugsforeninger. De fik arrangeret endnu et møde, der denne gang samlede ca. 60 mennesker. Hovedtalerne var næstformanden i Strandvejskvarterets Brugsforening, I.M. Johansen og forretningsfører Christensen, København. De fortalte om, hvordan man fik en brugsforening i gang og om den daglige ledelse af en sådan. 9

10 Wennikes butik lå i Mellemvej 4 (tv.). Vestervej 2 (th.) var Fattighuset, 1922 En af mødedeltagerne var købmand og hed C.A.O. Wennike. Han havde forretning i Glostrup, og hans begejstring for den påtænkte forening kunne være på et meget lille sted. Han forsøgte derfor at imødegå talerne og hævdede, at brugsforeningernes varer var dårlige. At hans motiv var frygt for konkurrence, var dog let gennemskueligt, og ingen ville tage hans argumenter alvorligt. Tværtimod fandt alle ideen god, og efter mødet kunne arrangørerne indtegne en række af de fremmødte som medlemmer. I de følgende dage tog bestyrelsen kontakt til en københavnsk advokat angående finansiering m.m. Foreningen ved at være parat til start. Onsdag 9. december 1908 holdt man stiftende generalforsamling. Tømrer Ole Hansen blev valgt til dirigent, og Eilersen fremsatte forslag til vedtægter. De blev oplæst paragraf for paragraf, og forsamlingen vedtog dem så ved håndsoprækning. Det blev bestemt, at medlemmerne skulle købe 10-kroners-andele. Beløbet kunne indbetales i rater. 10

11 Til bestyrelse valgtes: Forretningsfører Axel Bohm (formand), støbemester Carl Christian Petersen (næstformand), murer Jens Peter Thorvald Hannibal (forretningsfører), arbejdsmand P. Chr. Sørensen (sekretær) og ekspedient Hans Henrik Eilersen (kasserer). Desuden valgtes som revisorer to mænd ved navn Kristian Andersen og Sjonnesson. Axel Bohm ( ) Både bestyrelse og menige var ivrige efter at komme i gang, men endnu var der mange forberedelser at gøre. For det første måtte man op på et tilstrækkeligt antal medlemmer. Et eksemplar af Severin Jørgensen: Haandbog for Brugsforeninger blev indkøbt, byen blev inddelt i fire distrikter, og så var det ellers ud og tegne medlemmer. Allerede inden jul nåede man op på 42, og optimismen steg. Den næste store opgave var at finde et egnet butikslokale. Der blev indledt forhandlinger med enkefru Anthonsen, A. Christiansenvej (Banegårdsvej), og grosserer Lars Pedersen, Stationsvej 25. Resultatet blev, at man lejede sidstnævntes ejendom for 700 kr. årligt. Det blev aftalt, at ejeren skulle istandsætte lokalerne, medens foreningen selv skaffede og bekostede inventaret. Det var ikke kun i Glostrup By, der var interesse for sagen. Også i omegnen, bl.a. i det nærliggende Vridsløse, var der folk, der ytrede ønske om at komme med. I Glostrup var man selvfølgelig positiv, og det blev besluttet at gøre et fremstød for sagen. Man rettede henvendelse til den lokale 11

12 skolelærer om at benytte skolen til et orienterende møde, men bedst som alt syntes parat, blev det meddelt, at mødet alligevel ikke kunne lade sig arrangere. Da man vidste, at skolelæreren var positivt interesseret i andelstanken, undrede man sig noget i Glostrup over, hvad der mon kunne være i vejen. Murer Hannibal besluttede at forske lidt i mysteriet, og det varede ikke længe, før han fandt løsningen og tørt bemærkede: Joh, læreren er rigtignok andelsinteresseret, men han spiller L Hombre med købmændene i byen og vil nødig træde dem over tæerne! Hvilke varer skulle vores brugsforening så føre. Ja, det meste gav sig af sig selv, men der var ikke altid enighed. Et særligt, kontroversielt spørgsmål var spiritussen. I den socialdemokratiske ledelse såvel som i baglandet var der dengang udbredt sympati for afholdsbevægelsen, og spørgsmålet om hvorvidt foreningen skulle have brændevinsbevilling delte medlemmerne. Striden var hård men kort. Et kvindeligt medlem skar en dag igennem med en bemærkning om, at når man kunne købe spiritus sytten andre steder i byen, så kunne brugsforeningen også forhandle den. Og derved blev det. Der måtte selvfølgelig penge til, og de blev lånt i Forstædernes Bank. Alene inventaret kostede den for tiden uhyrlige sum af 337 kr. Man antog en mand ved navn Th. Andersen som uddeler, og så gik man ellers i gang med at indkøbe varer til butikken, der fra første færd også var leveringsdygtig i foderstoffer. I begyndelsen af maj var man ved at være parat, og åbningsdagen blev fastsat til den 14. maj

13 Glostrup Brugsforening efter udvidelsen bagtil. Bemærk bilmodellerne, 1933 Det var med spænding, at bestyrelsen fulgte butikkens salgsudvikling. I nåede omsætningen ca kr., og man kunne ånde lettet op. Næste år var tallet steget til , og man begyndte at overveje, om det mon ikke var en god ide at købe grund og opføre eget hus. Ledelsen undersøgte forsigtigt mulighederne, men da det viste sig, at en sådant projekt ville beløbe sig til den fabelagtige sum af ca kr. blev følehornene trukket tilbage. I stedet endte det i 1912 med, at huset på Stationsvej blev erhvervet for kr. Derudover købte man mere jord, og der blev bygget til forhuset samt en ny sidebygning. Udgifterne til det løb op i yderligere kr., men nu følte man sig også rustet til at hævde sig i konkurrencen om forbrugernes gunst. Det udvidede hus skulle komme til at danne ramme om foreningens virke frem til det skelsættende år

14 Uddelerne skiftede hyppigt. I de første 35 år ( ) var der 10 forskellige. I samme periode var der til sammenligning kun fire bestyrelsesformænd. Første verdenskrig med varemangel og høje priser var vanskelig at komme igennem. Men efter krigen lysnede det hurtigt. I 1919 skete en organisatorisk forandring: Samtidig med et aktuelt formandsskifte valgtes nu et repræsentantskab, og bestyrelsen blev forretningsudvalg, der skulle tage sig af både administrative, økonomiske og forretningsmæssige opgaver. I 1923 passerede man 200 medlemmer, og omsætningen var kr. Dividenden var 5%. Det følgende år steg omsætningen til kr. med en dividende på 6%, og foreningen fik egen lastbil til varekørsel. De gode konjunkturer førte en række forbedringer og udvidelser med sig: Nyt kulhus (1924), nyt kasseapparat (1924), egen petroleumstank (1924), køleanlæg til viktualieafdelingen (1927) og centralvarmeanlæg (1927). I 1928 vedtog man en ændring af lovene: Alle medlemmers hustruer fik stemmeret, idet man dog på generalforsamlinger skulle møde personligt op for at kunne bruge sin ret. Da Brugsforenings-Bladet startede i 1928, var Glostrup blandt dem, der straks sørgede for, at bladet kom ud til alle medlemmer. Foreningen havde haft fart på i 1920 erne, og med 1930 ernes dårlige konjunkturer måtte man stramme sig an for at klare skærene. Et særligt problem i denne periode var filialen i Søndervangkvarteret. Så tidligt som i 1924 havde lokale beboere fremsat ønske om en afdeling her, men sagen var foreløbig udskudt. I 14

15 Glostrup Brugsforenings bestyrelse, lykkes det imidlertid at overtale købmand Jeppesen på Gasværksvej (Ørnebjergvej) til overtage forhandling af foreningens varer, herunder mælk og brød. En sådan konstruktion, hvor en brugsforening ville handle med ikkemedlemmer, var dog kun lovlig, hvis filialen etableredes som aktieselskab med egen bestyrelse. Allerede næste år købte foreningen filialbygningen, og i de nærmeste år afløste flere kommis er hinanden som bestyrere. I bestyrelsen var man ikke glad ved situationen. Omsætningen var beskeden, og der kom røster om at nedlægge filialen, men det blev dog besluttet at gøre et yderligere forsøg. I 1937 byggede man om, og der blev indkøbt nyt inventar. Lige lidt hjalp det dog. Kundeunderlaget var for spinkelt, 15

16 og der kom ikke flere penge i kassen. I 1940 erkendte man, at filialen var håbløst urentabel. Medlemmerne i Søndervangen kæmpede til det sidste, men løbet var kørt: Filialen blev nedlagt trods vrede protester. I 1933 kunne foreningen fejre sine første 25 år. Det skete på Restaurant Siesta til musik, dans og kaffebord. Omsætningen gennem årene var sammenlagt på kr. med en udbetalt dividende på kr., og det var ganske imponerende efter tidens målestok. De 42 medlemmer var i samme periode blevet til 276. Foreningen havde noget at fejre. Stationsvej var blevet valgt med omhu. Fra gammel tid var den Glostrups egentlige hovedstrøg med store og små virksomheder, private huse m.m. Jernbanen var det vigtigste samfærdselsmiddel, og det var her tingene skete. Men sådan skulle det ikke fortsætte ret meget længere. Efterhånden øgedes trafikken nemlig på Roskilde Landevej, og flere og flere foretagender ser deres interesse i at flytte derop. Hovedvejen ved nr. 83 (th.). Bemærk trafikken og de velvoksne vejtræer,

17 Det er ingen tilfældighed, at vejen i 1930 erne skifter navn. Her i Glostrup har den overtaget Stationsvejs gamle rolle som den vigtigste samfærdselsåre, så det nye navn, Hovedvejen, må siges at være velvalgt. Så tidligt som i 1936 havde bestyrelsen planer fremme om en flytning til Hovedvejen. Økonomisk var det næppe overkommeligt, så man besluttede foreløbigt at se tiden an. I 1937 kom der en ejendom til salg på hjørnet af Rådhusvej og Hovedvejen. Prisen var kr. med kr. i udbetaling. Man reagerede hurtigt, men ikke hurtigt nok. Dagen før man kunne slå til, kom en privatmand og snuppede huset for næsen af bestyrelsen, der ærgrede sig grundigt. Sagen måtte udskydes endnu engang. På generalforsamlingen i december 1938 drøftede man flytteplanerne grundigt. Det endte med, at bestyrelsen blev bemyndiget til at erhverve den første egnede grund eller bygning, der måtte komme til salg på Hovedvejen. Man belavede sig på en længere ventetid, men i foråret 1939 kom den ejendom, man havde brug for. Den lå på Hovedvejen nr. 85, på hjørnet af datidens Mejerivej, der nu er opslugt af Glostrup Storcenter. Huset selv står endnu. I dag rummer det virksomhederne Synoptik og New Hairdesign. Prisen på ejendommen var kr. med kr. i udbetaling. Imidlertid var Københavns Amt netop ved at gå i gang med den bekendte, store udvidelse og omlægning af Hovedvejen. Den betød bl.a., at en del af grundarealerne skulle reduceres, og brugsforeningen modtog en godtgørelse fra amtet på kr. Samtidig nedsatte foreningen 17

18 Brugsforeningens nye og topmoderne hus på Hovedvejen 85, 1940 et byggeudvalg, der fremstillede et byggeprojekt på to fulde etager med to butikker for henholdsvis kolonial og viktualier. Prisen blev anslået til mindst kr. I blev Hovedvejen omlagt, samtidig med opførelsen af det nye hus. I august 1940 flyttede man ind i den anseelige ejendom med to egne butikker, to til udlejning samt diverse lejligheder. Helt uhørt var butikkerne åbne en søndag, for at medlemmer og andre interesserede kan nyde synet af det nye byggeri. Året 1940 gav foreningen ca. 100 nye medlemmer, og samtidig skete der atter en organisatorisk ændring. Man vedtog at afskaffe ordningen med et repræsentantskab på 13 medlemmer og forretningsudvalget på fem medlemmer. I stedet valgtes igen en bestyrelse på fem medlemmer, hvilket skulle give en mere smidig styrelse. De fem valgte var overassistent Johan Gluud (formand), maskinar- 18

19 Viktualieafdelingen i Brugsforeningens ye hus. Interiør med personale, 1940 bejder Dan Selck (sekretær og næstformand), malermester Fritz Nielsen (kasserer), politibetjent Kay Rømming og værkfører Oluf Christiansen. Alle disse tiltag kunne dog ikke afbøde den nye, alvorlige situation, der var opstået: krig og besættelse. Blandt de første, der fik glæde af den nye og renoverede Hovedvej, var de tyske besættelsestropper, der kunne marchere i perfekt orden ind i byen 9. april Snart stod man over for vareforsyningsvanskeligheder og svære restriktioner. Det var et imponerende syn, som mødte kunderne i Brugsens nye hus,

20 Dertil kom interne rivninger og uenighed. Alle 400 medlemmer ville have del i de knappe tobaksrationer og andre sjældne varer, og de mange problemer sled på både bestyrelse og personale i foreningen. Bilen måtte køre med gasgenerator, og centralfyret blev fodret med jyske tørv, der ikke just var det bedst egnede til formålet. Alt var dog ikke den rene elendighed. F.eks. byggede man taglejlighed på den nye ejendom. FDB s revisionskontor overtog regnskabsførerposten, hvilket skulle vise sig at være en særdeles nyttig hjælp. Medlemmerne samledes i stigende tal om foreningens fester: Her som andre steder i landet virkede besættelsestiden samlende på befolkningen. Efter krigen fortsatte varemanglen endnu i lang tid. I årene så man sig nødsaget til at stoppe for yderligere medlemstilgang, så de ældre medlemmer kunne få bare nogenlunde rimelige rationer af knappe varer. I 1948 skete der desuden to vigtige ting. Den 5. december holdt foreningen 40-års jubilæum med 250 medlemmer. Hans Henrik Eilersen, der var den eneste tilbageværende af pionererne, holdt tale og fremhævede særligt former Anthon Christensen som den drivende kraft ved starten i Det andet er valget af den senere borgmester, postkontrollør N.G. Sortsø, til bestyrelsesformand. I 1950 begyndte varemanglen så småt at aftage, og samme år blev viktualieafdelingen udvidet for ca kr. Det næste træk var erhvervelsen af et areal i det planlagte butikscenter (Glostrup Butikscenter i Vestervangen). Sortsø var ikke bare formand for brugsforeningen. Han sad også som bestyrelsesmedlem i Glostrup Boligselskab, så det var 20

21 De gamle huse på Hovedvejen er fjernet. Bagest Solgården, 5. juni 1965 Brugsens nye hus på Hovedvejen er under opførelse, 11. april

22 en smal sag for ham at sikre, at centerets største butik blev udlejet til Brugsen. Glostrup Butikscenter var landets første åbne af slagsen, og ved starten i april 1959 tegnede alt sig lyst og godt. Det skulle senere ændre sig. Samtidig begyndte man at overveje endnu et opbrud. Højkonjunkturen i 1960 erne var ved at holde sit indtog, og huset på Hovedvejen nr. 85 var blevet for lille og for umoderne. Overalt var der nedrivninger og nybyggeri, og bl.a. blev husrækken Hovedvejen revet ned for at give plads til en stor etageejendom. I 1966 var byggeriet i fuld gang, og snart kunne vores brugsforening rykke ind i store, moderne lokaler. Det gamle hus på Hovedvejen 85 blev opgivet, og foreningen har under navnet Kvickly haft domicil i det nye hus lige siden. Kvicklys historie på Hovedvejen kunne tage sin begyndelse. Men beretningen om den ligger uden for denne histories rammer. Glostrup Butikstorv. Bemærk HB-skiltet. Set fra Stadionvej mod nord, 1969 De faste rubrikker Gavelisten og FØR/NU billederne udgår i dette nummer på grund af pladsmangel. 22

23 23

24

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 37 2005 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 40 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov.

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Boligforeningen Marienlund af 1926 Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Følgende huse var repræsenteret: Hans Egedes

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen v/formanden Henrik Bach, Valmuebakken 31, 2625 Vallensbæk, tlf. 4171 2115 - www.valmuebakken.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Valmuebakken onsdag d. 18. april 2012 i dramalokalet på Pilehaveskolen

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere