NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Arkivleder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2007 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Tryk: Odsgard A/S Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Personalet foran Glostrup Brugsforening, Stationsvej 25, ca. 1935

3 Forord På Lokalhistorisk Arkiv modtages fortsat mange fotos og papirer fra byens historie. Et blik på gavelisten vil tale sit tydelige sprog. Listen kunne såmænd være endnu større, hvis den var ført à jour. En række afleveringer er så store og tidskrævende, at de må vente med behandling til roligere tider. Også interessen for at bidrage til bladet findes. Jeg har enkelte løfter, som dog ikke kunne indfries denne gang, og jeg har derfor selv påtaget mig opgaven med at skrive. Emnet er Glostrup Brugsforening, som startede sin tilværelse i december Huset på Stationsvej 25 overlevede længe men er nu revet ned. På opfordring af Sofarækken (biografforeningen) har en efterlønner ved navn Holger Pedersen påtaget sig opgaven med at skrive årets lokalhistoriske bog. Den skal handle om biografen og dens udvikling fra den beskedne begyndelse på hjørnet af Heggelunds Allé og Hovedvejen til vore dages biograf på Bryggergårdsvej. Det bliver et ganske imponerende værk, som efter planen vil udkomme i begyndelsen af november. Biografen på Heggelunds Allé. Bagest Hovedvejen. Set mod sydøst, ca

4 Til højre for billedets midte mødes fire veje: Stationsvej fra øst, Rådhusvej fra nord, Kildevej fra vest og Brugsvej fra syd. Nederst til venstre ses Ove Nielsens gartneri (nuværende biblioteksgrund). Foroven til venstre De Gamles Hjem, ca

5 Glostrup Brugsforening fra Stationsvej til Kvickly De gennemgribende ændringer i Glostrup Bymidte har gjort det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, for ukyndige at se, hvorledes vejføringerne var i gamle dage. Byens gamle hovedstrøg, Stationsvej, er forsvundet. Den førte fra Vejlehus nær stationen direkte til Kildevej. Stationsvej. Til højre den første brugsforeningsbygning. Set mod sydøst, ca På præcis samme sted endte Rådhusvej, som oprindelig blev betragtet som en del af Stationsvej, som igen i ældre tid var en del af vejen mellem Glostrup og Brøndbyvester og derfor oprindelig kaldtes Brøndbyvestervej. En smal vej, nærmest et hjulspor, førte fra Sydvestvej mod samme punkt, og vi har altså her et vejkryds, som var et centralt punkt i gamle dages Glostrup. 5

6 Brugsvej set fra Sydvestvej mod nord. Bagest til højre lidt af Brugsen, 28. maj 1944 På krydsets sydøstlige hjørne, Sydvestvej 25, lå en villa, som tilhørte grosserer Lars Pedersen. Huset blev i 1909 hjemsted for byens nystartede brugsforening. Noget helt nyt var kommet til Glostrup. Baggrunden for initiativet skal søges i den såkaldte andelsbevægelse, som i 2. halvdel af 19. århundrede fik stor succes i Danmark. Bevægelsen, også kaldet Kooperationen, dannede foreninger, der alle havde et økonomisk formål. Hensigten var, at medlemmernes udbytte skulle deles mellem disse i forhold til den enkeltes omsætning med foreningen. Den første brugsforening i Danmark var Thisted Arbejderforening fra 1866, og den blev snart efterfulgt af flere. Fra begyndelsen af 1880 erne begyndte landmændene at 6

7 danne andelsmejerier, og snart efter så man slagterier, foderstofforretninger m.fl. følge trop. Når vi særligt ser på brugsforeningerne, skete der i 1896 noget betydningsfuldt, idet Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger (FDB) blev etableret. I 1901 kom det politiske systemskifte (parlamentarismen) med demokrati og ny tro på fremskridtet. Det var gunstigt for foreningsdannelsen, og med gode økonomiske forhold i landet var vejen banet for mange nye brugsforeninger. I tiåret blev der stiftet flere foreninger end i noget tidligere eller senere tiår, og en af disse var netop vores lokale Glostrup Brugsforening. Set med Glostrup-øjne skete der flere interessante ting i For det første kunne man konstatere en begyndende lokal interesse for sagen. På landsbasis nærmede FDB sig nu medlemsforening nr Den var blevet en væsentlig magtfaktor, og mange har vel tænkt, at tiden var ved at være moden til at komme med på det nye. For det andet havde den kendte arbejderfører og politiker, Frederik Borgbjerg, i en tale på landskongressen i Odense erklæret sin fulde støtte til, at den kooperative bevægelse bredte sig i byerne og ikke kun på landet, som det hidtil havde været almindeligt. For det tredje havde to forretningsmænd udsendt indbydelse til en række fremtrædende borgere om at indtræde i et påtænkt Forbrugsforenings-Foretagende. Også enkelte arbejdere havde meldt sig og købt en aktie. De kostede den nette sum af 10 kr. pr. stk. 7

8 Dette sidste blev den direkte anledning til, at bestyrelsen i Socialdemokratisk Forening for Glostrup og Omegn (etableret 1899) tog affære. Man ville ikke stiltiende se på, som det hed, at smarte spekulanter narrede godtroende mennesker. Det øjeblikkelige resultat var en invitation til maskinsnedker Bentzen, København, der havde adskillige års kendskab til brugsforeningsledelse. Han mødte op den 19. november 1908 og holdt et foredrag for ca. halvtreds tilhørere. Hr. Bentzen må have haft evnen til at begejstre de fremmødte. I hvert fald var alle enige om, at sagen skulle fremmes. En brugsforening i Glostrup, det måtte man have, og det skulle gå stærkt. Der blev nedsat et udvalg på tre mænd, der fik til opgave at forberede starten. Inden vi går vi videre med vores beretning, er der grund til at dvæle en kort stund ved de tre mænd. De er nemlig ud fra en lokalhistorisk synsvinkel værd at beskæftige sig med. Alle var de politisk aktive socialdemokrater, og som forenings(for)mænd kom de til at spille en betydelig rolle i Glostrups historie. Den første var Jens Peter Christiansen. Han var tømrer, fagforeningsformand, formand for Asylforeningen og medlem af sognerådet. Han blev senere bademester i den kommunale badeanstalt i De Gamles Hjem. Den næste var Jens Peter Thorvald Hannibal. Han var murer, bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Fagforening og i Glostrup Socialdemokratiske Forening. Kasserer i 100-Mandsforeningen, medlem af Værgerådet samt kirkeværge. I var han medlem af sognerådet. 8

9 De Gamles Hjem (opført 1929). Bemærk det flotte indgangsparti, 1930 Den sidste var Hans Henrik Eilersen. Han var flyttet til Glostrup 17. juni samme år, og på samme dag fik han arbejde som bud og referent ved Social-Demokraten. Han blev snart formand for Socialdemokratisk Forening, Fællesorganisationen, Værgerådet og Glostrups nye byggeforening. Desuden blev han formand for Glostrup Bys Sygekasse og medlem af Huslejenævnet. Han var medlem af sognerådet Som man ser, var det ildsjæle, der havde sæde i udvalget. Det var folk, der kunne få noget fra hånden. De indhentede nyttige oplysninger og gode ideer fra en række etablerede brugsforeninger. De fik arrangeret endnu et møde, der denne gang samlede ca. 60 mennesker. Hovedtalerne var næstformanden i Strandvejskvarterets Brugsforening, I.M. Johansen og forretningsfører Christensen, København. De fortalte om, hvordan man fik en brugsforening i gang og om den daglige ledelse af en sådan. 9

10 Wennikes butik lå i Mellemvej 4 (tv.). Vestervej 2 (th.) var Fattighuset, 1922 En af mødedeltagerne var købmand og hed C.A.O. Wennike. Han havde forretning i Glostrup, og hans begejstring for den påtænkte forening kunne være på et meget lille sted. Han forsøgte derfor at imødegå talerne og hævdede, at brugsforeningernes varer var dårlige. At hans motiv var frygt for konkurrence, var dog let gennemskueligt, og ingen ville tage hans argumenter alvorligt. Tværtimod fandt alle ideen god, og efter mødet kunne arrangørerne indtegne en række af de fremmødte som medlemmer. I de følgende dage tog bestyrelsen kontakt til en københavnsk advokat angående finansiering m.m. Foreningen ved at være parat til start. Onsdag 9. december 1908 holdt man stiftende generalforsamling. Tømrer Ole Hansen blev valgt til dirigent, og Eilersen fremsatte forslag til vedtægter. De blev oplæst paragraf for paragraf, og forsamlingen vedtog dem så ved håndsoprækning. Det blev bestemt, at medlemmerne skulle købe 10-kroners-andele. Beløbet kunne indbetales i rater. 10

11 Til bestyrelse valgtes: Forretningsfører Axel Bohm (formand), støbemester Carl Christian Petersen (næstformand), murer Jens Peter Thorvald Hannibal (forretningsfører), arbejdsmand P. Chr. Sørensen (sekretær) og ekspedient Hans Henrik Eilersen (kasserer). Desuden valgtes som revisorer to mænd ved navn Kristian Andersen og Sjonnesson. Axel Bohm ( ) Både bestyrelse og menige var ivrige efter at komme i gang, men endnu var der mange forberedelser at gøre. For det første måtte man op på et tilstrækkeligt antal medlemmer. Et eksemplar af Severin Jørgensen: Haandbog for Brugsforeninger blev indkøbt, byen blev inddelt i fire distrikter, og så var det ellers ud og tegne medlemmer. Allerede inden jul nåede man op på 42, og optimismen steg. Den næste store opgave var at finde et egnet butikslokale. Der blev indledt forhandlinger med enkefru Anthonsen, A. Christiansenvej (Banegårdsvej), og grosserer Lars Pedersen, Stationsvej 25. Resultatet blev, at man lejede sidstnævntes ejendom for 700 kr. årligt. Det blev aftalt, at ejeren skulle istandsætte lokalerne, medens foreningen selv skaffede og bekostede inventaret. Det var ikke kun i Glostrup By, der var interesse for sagen. Også i omegnen, bl.a. i det nærliggende Vridsløse, var der folk, der ytrede ønske om at komme med. I Glostrup var man selvfølgelig positiv, og det blev besluttet at gøre et fremstød for sagen. Man rettede henvendelse til den lokale 11

12 skolelærer om at benytte skolen til et orienterende møde, men bedst som alt syntes parat, blev det meddelt, at mødet alligevel ikke kunne lade sig arrangere. Da man vidste, at skolelæreren var positivt interesseret i andelstanken, undrede man sig noget i Glostrup over, hvad der mon kunne være i vejen. Murer Hannibal besluttede at forske lidt i mysteriet, og det varede ikke længe, før han fandt løsningen og tørt bemærkede: Joh, læreren er rigtignok andelsinteresseret, men han spiller L Hombre med købmændene i byen og vil nødig træde dem over tæerne! Hvilke varer skulle vores brugsforening så føre. Ja, det meste gav sig af sig selv, men der var ikke altid enighed. Et særligt, kontroversielt spørgsmål var spiritussen. I den socialdemokratiske ledelse såvel som i baglandet var der dengang udbredt sympati for afholdsbevægelsen, og spørgsmålet om hvorvidt foreningen skulle have brændevinsbevilling delte medlemmerne. Striden var hård men kort. Et kvindeligt medlem skar en dag igennem med en bemærkning om, at når man kunne købe spiritus sytten andre steder i byen, så kunne brugsforeningen også forhandle den. Og derved blev det. Der måtte selvfølgelig penge til, og de blev lånt i Forstædernes Bank. Alene inventaret kostede den for tiden uhyrlige sum af 337 kr. Man antog en mand ved navn Th. Andersen som uddeler, og så gik man ellers i gang med at indkøbe varer til butikken, der fra første færd også var leveringsdygtig i foderstoffer. I begyndelsen af maj var man ved at være parat, og åbningsdagen blev fastsat til den 14. maj

13 Glostrup Brugsforening efter udvidelsen bagtil. Bemærk bilmodellerne, 1933 Det var med spænding, at bestyrelsen fulgte butikkens salgsudvikling. I nåede omsætningen ca kr., og man kunne ånde lettet op. Næste år var tallet steget til , og man begyndte at overveje, om det mon ikke var en god ide at købe grund og opføre eget hus. Ledelsen undersøgte forsigtigt mulighederne, men da det viste sig, at en sådant projekt ville beløbe sig til den fabelagtige sum af ca kr. blev følehornene trukket tilbage. I stedet endte det i 1912 med, at huset på Stationsvej blev erhvervet for kr. Derudover købte man mere jord, og der blev bygget til forhuset samt en ny sidebygning. Udgifterne til det løb op i yderligere kr., men nu følte man sig også rustet til at hævde sig i konkurrencen om forbrugernes gunst. Det udvidede hus skulle komme til at danne ramme om foreningens virke frem til det skelsættende år

14 Uddelerne skiftede hyppigt. I de første 35 år ( ) var der 10 forskellige. I samme periode var der til sammenligning kun fire bestyrelsesformænd. Første verdenskrig med varemangel og høje priser var vanskelig at komme igennem. Men efter krigen lysnede det hurtigt. I 1919 skete en organisatorisk forandring: Samtidig med et aktuelt formandsskifte valgtes nu et repræsentantskab, og bestyrelsen blev forretningsudvalg, der skulle tage sig af både administrative, økonomiske og forretningsmæssige opgaver. I 1923 passerede man 200 medlemmer, og omsætningen var kr. Dividenden var 5%. Det følgende år steg omsætningen til kr. med en dividende på 6%, og foreningen fik egen lastbil til varekørsel. De gode konjunkturer førte en række forbedringer og udvidelser med sig: Nyt kulhus (1924), nyt kasseapparat (1924), egen petroleumstank (1924), køleanlæg til viktualieafdelingen (1927) og centralvarmeanlæg (1927). I 1928 vedtog man en ændring af lovene: Alle medlemmers hustruer fik stemmeret, idet man dog på generalforsamlinger skulle møde personligt op for at kunne bruge sin ret. Da Brugsforenings-Bladet startede i 1928, var Glostrup blandt dem, der straks sørgede for, at bladet kom ud til alle medlemmer. Foreningen havde haft fart på i 1920 erne, og med 1930 ernes dårlige konjunkturer måtte man stramme sig an for at klare skærene. Et særligt problem i denne periode var filialen i Søndervangkvarteret. Så tidligt som i 1924 havde lokale beboere fremsat ønske om en afdeling her, men sagen var foreløbig udskudt. I 14

15 Glostrup Brugsforenings bestyrelse, lykkes det imidlertid at overtale købmand Jeppesen på Gasværksvej (Ørnebjergvej) til overtage forhandling af foreningens varer, herunder mælk og brød. En sådan konstruktion, hvor en brugsforening ville handle med ikkemedlemmer, var dog kun lovlig, hvis filialen etableredes som aktieselskab med egen bestyrelse. Allerede næste år købte foreningen filialbygningen, og i de nærmeste år afløste flere kommis er hinanden som bestyrere. I bestyrelsen var man ikke glad ved situationen. Omsætningen var beskeden, og der kom røster om at nedlægge filialen, men det blev dog besluttet at gøre et yderligere forsøg. I 1937 byggede man om, og der blev indkøbt nyt inventar. Lige lidt hjalp det dog. Kundeunderlaget var for spinkelt, 15

16 og der kom ikke flere penge i kassen. I 1940 erkendte man, at filialen var håbløst urentabel. Medlemmerne i Søndervangen kæmpede til det sidste, men løbet var kørt: Filialen blev nedlagt trods vrede protester. I 1933 kunne foreningen fejre sine første 25 år. Det skete på Restaurant Siesta til musik, dans og kaffebord. Omsætningen gennem årene var sammenlagt på kr. med en udbetalt dividende på kr., og det var ganske imponerende efter tidens målestok. De 42 medlemmer var i samme periode blevet til 276. Foreningen havde noget at fejre. Stationsvej var blevet valgt med omhu. Fra gammel tid var den Glostrups egentlige hovedstrøg med store og små virksomheder, private huse m.m. Jernbanen var det vigtigste samfærdselsmiddel, og det var her tingene skete. Men sådan skulle det ikke fortsætte ret meget længere. Efterhånden øgedes trafikken nemlig på Roskilde Landevej, og flere og flere foretagender ser deres interesse i at flytte derop. Hovedvejen ved nr. 83 (th.). Bemærk trafikken og de velvoksne vejtræer,

17 Det er ingen tilfældighed, at vejen i 1930 erne skifter navn. Her i Glostrup har den overtaget Stationsvejs gamle rolle som den vigtigste samfærdselsåre, så det nye navn, Hovedvejen, må siges at være velvalgt. Så tidligt som i 1936 havde bestyrelsen planer fremme om en flytning til Hovedvejen. Økonomisk var det næppe overkommeligt, så man besluttede foreløbigt at se tiden an. I 1937 kom der en ejendom til salg på hjørnet af Rådhusvej og Hovedvejen. Prisen var kr. med kr. i udbetaling. Man reagerede hurtigt, men ikke hurtigt nok. Dagen før man kunne slå til, kom en privatmand og snuppede huset for næsen af bestyrelsen, der ærgrede sig grundigt. Sagen måtte udskydes endnu engang. På generalforsamlingen i december 1938 drøftede man flytteplanerne grundigt. Det endte med, at bestyrelsen blev bemyndiget til at erhverve den første egnede grund eller bygning, der måtte komme til salg på Hovedvejen. Man belavede sig på en længere ventetid, men i foråret 1939 kom den ejendom, man havde brug for. Den lå på Hovedvejen nr. 85, på hjørnet af datidens Mejerivej, der nu er opslugt af Glostrup Storcenter. Huset selv står endnu. I dag rummer det virksomhederne Synoptik og New Hairdesign. Prisen på ejendommen var kr. med kr. i udbetaling. Imidlertid var Københavns Amt netop ved at gå i gang med den bekendte, store udvidelse og omlægning af Hovedvejen. Den betød bl.a., at en del af grundarealerne skulle reduceres, og brugsforeningen modtog en godtgørelse fra amtet på kr. Samtidig nedsatte foreningen 17

18 Brugsforeningens nye og topmoderne hus på Hovedvejen 85, 1940 et byggeudvalg, der fremstillede et byggeprojekt på to fulde etager med to butikker for henholdsvis kolonial og viktualier. Prisen blev anslået til mindst kr. I blev Hovedvejen omlagt, samtidig med opførelsen af det nye hus. I august 1940 flyttede man ind i den anseelige ejendom med to egne butikker, to til udlejning samt diverse lejligheder. Helt uhørt var butikkerne åbne en søndag, for at medlemmer og andre interesserede kan nyde synet af det nye byggeri. Året 1940 gav foreningen ca. 100 nye medlemmer, og samtidig skete der atter en organisatorisk ændring. Man vedtog at afskaffe ordningen med et repræsentantskab på 13 medlemmer og forretningsudvalget på fem medlemmer. I stedet valgtes igen en bestyrelse på fem medlemmer, hvilket skulle give en mere smidig styrelse. De fem valgte var overassistent Johan Gluud (formand), maskinar- 18

19 Viktualieafdelingen i Brugsforeningens ye hus. Interiør med personale, 1940 bejder Dan Selck (sekretær og næstformand), malermester Fritz Nielsen (kasserer), politibetjent Kay Rømming og værkfører Oluf Christiansen. Alle disse tiltag kunne dog ikke afbøde den nye, alvorlige situation, der var opstået: krig og besættelse. Blandt de første, der fik glæde af den nye og renoverede Hovedvej, var de tyske besættelsestropper, der kunne marchere i perfekt orden ind i byen 9. april Snart stod man over for vareforsyningsvanskeligheder og svære restriktioner. Det var et imponerende syn, som mødte kunderne i Brugsens nye hus,

20 Dertil kom interne rivninger og uenighed. Alle 400 medlemmer ville have del i de knappe tobaksrationer og andre sjældne varer, og de mange problemer sled på både bestyrelse og personale i foreningen. Bilen måtte køre med gasgenerator, og centralfyret blev fodret med jyske tørv, der ikke just var det bedst egnede til formålet. Alt var dog ikke den rene elendighed. F.eks. byggede man taglejlighed på den nye ejendom. FDB s revisionskontor overtog regnskabsførerposten, hvilket skulle vise sig at være en særdeles nyttig hjælp. Medlemmerne samledes i stigende tal om foreningens fester: Her som andre steder i landet virkede besættelsestiden samlende på befolkningen. Efter krigen fortsatte varemanglen endnu i lang tid. I årene så man sig nødsaget til at stoppe for yderligere medlemstilgang, så de ældre medlemmer kunne få bare nogenlunde rimelige rationer af knappe varer. I 1948 skete der desuden to vigtige ting. Den 5. december holdt foreningen 40-års jubilæum med 250 medlemmer. Hans Henrik Eilersen, der var den eneste tilbageværende af pionererne, holdt tale og fremhævede særligt former Anthon Christensen som den drivende kraft ved starten i Det andet er valget af den senere borgmester, postkontrollør N.G. Sortsø, til bestyrelsesformand. I 1950 begyndte varemanglen så småt at aftage, og samme år blev viktualieafdelingen udvidet for ca kr. Det næste træk var erhvervelsen af et areal i det planlagte butikscenter (Glostrup Butikscenter i Vestervangen). Sortsø var ikke bare formand for brugsforeningen. Han sad også som bestyrelsesmedlem i Glostrup Boligselskab, så det var 20

21 De gamle huse på Hovedvejen er fjernet. Bagest Solgården, 5. juni 1965 Brugsens nye hus på Hovedvejen er under opførelse, 11. april

22 en smal sag for ham at sikre, at centerets største butik blev udlejet til Brugsen. Glostrup Butikscenter var landets første åbne af slagsen, og ved starten i april 1959 tegnede alt sig lyst og godt. Det skulle senere ændre sig. Samtidig begyndte man at overveje endnu et opbrud. Højkonjunkturen i 1960 erne var ved at holde sit indtog, og huset på Hovedvejen nr. 85 var blevet for lille og for umoderne. Overalt var der nedrivninger og nybyggeri, og bl.a. blev husrækken Hovedvejen revet ned for at give plads til en stor etageejendom. I 1966 var byggeriet i fuld gang, og snart kunne vores brugsforening rykke ind i store, moderne lokaler. Det gamle hus på Hovedvejen 85 blev opgivet, og foreningen har under navnet Kvickly haft domicil i det nye hus lige siden. Kvicklys historie på Hovedvejen kunne tage sin begyndelse. Men beretningen om den ligger uden for denne histories rammer. Glostrup Butikstorv. Bemærk HB-skiltet. Set fra Stadionvej mod nord, 1969 De faste rubrikker Gavelisten og FØR/NU billederne udgår i dette nummer på grund af pladsmangel. 22

23 23

24

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Arrangementer/aktiviteter 2014. En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som den var engang, og som de husker den. Af Inger Merstrand

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Hele Harboøreland skal i ét samlet digelag, men inden da har Harboøre Nordre Digelag lavet fem-årige aftaler, og det falder en sommerhusejer for brystet,

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 37 2005 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Ved Bylles Bæk 2008/2 Mindeord I Lokalhistorisk Forening har vi meget at sige Tom tak for. Han renskrev artikler og bøger, lavede billeder og meget andet. Vi forstår

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden

100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen. Fischer's Boligmontering - nu og i fremtiden Tillæg til Vejen Avis 19. oktober 1982 - siderne 19 til 22 Tirsdag den 19. 0ktober 1982 Vejen Avis 19 100 års forretningsjubilæum hos Fischer's Boligmontering Vejen Fischer's Boligmontering gennem tiden...

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 30. september 2014 Udsendt den 2. oktober 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl. 18.00, Sportsvej

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Næstved, den 27. februar 2012. Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere