REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund"

Transkript

1 REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af menighedsrådet og til de øvrige i tillæg B anførte personer samt til revisor. Alle ovennævnte modtager nye kopier ved ændringer i instruksen.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den regnskabsmæssige organisation Grundlag Tilhørsforhold Opgaver Den regnskabsmæssige registrering Revision Opbevaring af regnskabsmateriale Kontrol med værdipost Ansvars- og kompetencefordeling vedrørende disponering Ændring af personalelønninger Aftaler om varer, materiel, tjenesteydelser m.v Aftaler om ejendomme samt bygge- og anlægsarbejder Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejder Forvaltning af udgifter Generelt om arbejdsopgaven Ansvars- og kompetencefordeling vedr. godkendelse af interne bilag Ansvars- og kompetencefordeling vedr. godkendelse af eksterne bilag Godkendelse af bilag vedr. ejendomme, lejemål, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, samt bygge- og anlægsarbejder Godkendelse af bilag vedr. menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser m.v Godkendelse af bilag vedr. menighedsplejen og udsmykningsfonden Ansvars- og kompetencefordeling vedr. løn- og ydelsesbilag Forvaltning af indtægter Generelt om arbejdsopgaven Indtægtsarter Gebyrer, takster og priser Salgsbetingelser Interne debitorer Eksterne debitorer Refusion af udgifter Indsamling i kirken (CIR nr. 21 af 26/03/2007) Betalingsforretninger...10 Regnskabsinstruks revideret Side 2 af 14

3 5.1 Betalinger via pengeoverførsler Kontante betalinger Rapportering og aflæggelse af regnskab Forvaltning af aktiver...11 Tillæg A...12 Kirkekassens konti...12 Konteringsfordeling Kirke og kirkegård...12 Tillæg B...13 Regnskabsmæssige funktioner...13 Fuldmagter...13 Tillæg C...14 Forretningsgangsbeskrivelser...14 Regnskabsinstruks revideret Side 3 af 14

4 1 Den regnskabsmæssige organisation 1.1 Grundlag Nærværende instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. nr af 13. december Kirkeministeren har ved LBK nr. 609 af 06/06/2009 om folkekirkens økonomi i 1. fastsat, at der ved hvert menighedsråd oprettes en kirkekasse, der bestyres af menighedsrådet. I 2. og 3. er fastsat hvilke udgifter, der kan afholdes af kirkekassen og hvilke indtægter, der kan oppebæres af kirkekassen. I medfør af 2 b forvalter menighedsrådet gennem kirkekassen, hvad der indkommer ved indsamlinger i kirken. Kirkeministeren har fastsat de nærmere regler herom i CIR nr 21 af 26/03/2007. Regnskabsåret for kirkekassen er kalenderåret jf. 8. Jf. 9 har Kirkeministeren fastsat de nærmere regler om regnskabernes aflæggelse, om revision og om provstiudvalgets godkendelse af regnskaberne i CIR nr 23 af 19/04/2007 og VEJ nr 24 af 19/04/2007. er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) LBK nr. 966 af 14/10/2005 under CVR/SE - nummer Tilhørsforhold Ministeransvarsområde: Regnskabsførende Institution: Bogføringskreds: Central VirksomhedsRegister: Institution: 22 Kirkeministeriet 0722 Fællesfonden v. Kirkeministeriet Helsingør Stift Opgaver Menighedsrådet varetager de opgaver, der følger af den kirkelige lovgivning med tilhørende retsforskrifter. Menighedsrådet fastsætter inden for den af Rødovre/Hvidovre provstiudvalg fastsatte rammebevilling til driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter budgettet for det kommende regnskabsår. Menighedsrådet bestyrer kirkens og præsteembedernes faste ejendomme efter bestemmelser fastsat af kirkeministeren. Menighedsrådet tilrettelægger indrapporteringen til de anvendte systemer og kontrollerer det modtagne materiale fra systemerne Den regnskabsmæssige registrering Den regnskabsmæssige registrering skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges, og enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Bilag skal som grundlag for registreringen være godkendt af hertil bemyndigede personer. Til regnskabet anvendes folkekirkens 4-cifrede kontoplan, Kirkeministeriets konteringsvejledning og nyeste regnskabsskema. De regnskabsmæssige registreringer foretages i regnskabssystemet fra BrandSoft i henhold til gældende forretningsgange og brugervejledninger. Regnskabsinstruks revideret Side 4 af 14

5 1.3.2 Revision Den løbende revision af de kirkelige kasser varetages af provstirevisor Opbevaring af regnskabsmateriale I FLØS og i regnskabssystemet fra BrandSoft opbevares den elektroniske del af Grøndalslund Sogns Menighedsråd regnskabsmateriale i databasen, som findes på central server. Adgangskontrol til server, sikkerhedskopiering, opbevaring af sikkerhedsinstrukser, sletning m.v. er beskrevet i sikkerhedsbestemmelser. Elektroniske regnskabsdata for tidligere år opbevares ligeledes i databasen og slettes ikke. Alle regnskabsbilag skal nummereres fortløbende og opbevares løbende år plus 5 år. Bilagene opbevares på kirkegårdskontorets arkiv Kontrol med værdipost Som led i poståbningen skal der gennemføres en særskilt kontrol med og registrering af værdipost, fx checks, værdipapirer, bankanvisninger, gældsbeviser, anbefalede breve m.v. jf. generelle regnskabsbestemmelser. Regnskabsfører og bogholder har ansvaret for: Poståbning og udtagning af værdipost. Kontrol med, at de modtagne værdier bliver registreret i regnskabssystemet. 2 Ansvars- og kompetencefordeling vedrørende disponering Disponering omfatter indgåelse af aftaler mv., der medfører eller kan medføre udgifter hhv. indtægter for. Disponering skal ske i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder de udmeldte rammer er givet, samt under hensyntagen til gældende forvaltningsbestemmelser. I løbet af året kan menighedsrådet overføre midler (foretage omdisponeringer) mellem samtlige driftskonti uden provstiudvalgets godkendelse. Ved årets slutning har menighedsrådet adgang til at videreføre de midler på driftsrammen, der ikke er brugt i løbet af et regnskabsår, til brug i efterfølgende år. Disponering med bindende virkning for menighedsrådet kan foretages af disponenterne som beskrevet i efterfølgende underpunkter. I forbindelse med disponering skal den dispositionsberettigede påføre dokumentet sine initialer samt dato for dispositionen. 2.1 Ændring af personalelønninger Ændring af personalelønninger indrapporteres af menighedsrådets kontaktperson og kirkegårdslederen i henhold til gældende lovgivning, regulativer, aftaler og overenskomster. 2.2 Aftaler om varer, materiel, tjenesteydelser m.v. Aftaler om køb og salg af varer, materiel og tjenesteydelser kan træffes af kirkeværge, kontaktperson, kirkegårdsleder, formand for bygningsudvalget, sognepræster, kordegn, kirketjener og organist indenfor de respektive ansvarsområder. Regnskabsinstruks revideret Side 5 af 14

6 Indkøb af kontorartikler, rengøringsmidler, el-artikler m.v. skal så vidt muligt koordineres med kirkegårdskontoret. Udgifter på over DKK skal forelægges i udvalgene, der afgør om menighedsrådet skal tage beslutning. 2.3 Aftaler om ejendomme samt bygge- og anlægsarbejder Køb og salg af ejendomme skal godkendes af Kirkeministeriet efter indstilling fra provstiudvalget og menighedsrådet. Aftaler om indgåelse, opsigelse og ændring af lejemål træffes af menighedsrådet. Aftaler om bygge- og anlægsarbejder træffes af menighedsrådet. Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån skal underskrives af menighedsrådets formand og et andet menighedsrådsmedlem, der er bemyndiget dertil af menighedsrådet, jf. menighedsrådslovens 10, stk Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejder Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejder træffes af kirkeværge, kirkegårdsleder og formanden for bygningsudvalget. 3 Forvaltning af udgifter 3.1 Generelt om arbejdsopgaven Menighedsrådets udgifter afholdes af kirkekassen i henhold til det vedtagne og godkendte budget. Folkekirkens forsikringsordning afløste den 1. april 1999 de forsikringer, som hvert enkelt menighedsråd tidligere skulle tegne. Forsikringsordningen er en kombination af selvforsikring, hvor folkekirken selv dækker udgifterne ved skader op til et vist beløb, og forsikringer, der er tegnet for folkekirken som helhed for det tilfælde, at de samlede udgifter til skader bliver højere. 3.2 Ansvars- og kompetencefordeling vedr. godkendelse af interne bilag Bilag skal underskrives og dateres af den, der har udfærdiget bilaget. Bilagene attesteres af menighedsrådets formand eller af den af formanden udpegede, som forsyner disse med godkendelsespåtegning. Efterregning og kontering af bilagene foretages af kasserer og bogholder. 3.3 Ansvars- og kompetencefordeling vedr. godkendelse af eksterne bilag Bilagene attesteres af menighedsrådets formand eller af den af formanden udpegede, som forsyner disse med godkendelsespåtegning. Bilagene efterregnes og konteres i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet godkendte kontoplan. Betaling bør finde sted således, at eventuelle kontantrabatter udnyttes i det omfang, det findes fordelagtigt og ellers til sidste betalingstermin. Regnskabsinstruks revideret Side 6 af 14

7 Kontrol og efterregning af bilagene foretages af regnskabsfører og bogholder, som anviser betalingen via menighedsrådets bank eller pengeinstitut Godkendelse af bilag vedr. ejendomme, lejemål, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, samt bygge- og anlægsarbejder Udgifter vedrørende køb af ejendomme, indgåelse af lejemål, reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt bygge- og anlægsarbejder skal dokumenteres i form af regninger, fakturaer og lignende fra sælger/udlejer/håndværker. Ved kontrol og efterregning af bilag vedrørende udgifter til køb af ejendom, indgåelse af lejemål, reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt bygge- og anlægsarbejder skal der føres kontrol med, at arbejdet er udført, og at det svarer til de afgivne bestillinger, for så vidt angår kvalitet og leveringsfrister. Såfremt der undtagelsesvis anvendes kopi som bilag, skal dette fremgå af bilaget Godkendelse af bilag vedr. menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser m.v. Udgifter vedrørende menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser m.v. skal dokumenteres i form af regninger, fakturaer eller lignende fra kursusudbyderen. Dog kan rejseudgifter dokumenteres ved et underskrevet og dateret internt bilag. Såfremt der undtagelsesvis anvendes kopi som bilag, skal dette fremgå af bilaget Godkendelse af bilag vedr. menighedsplejen og udsmykningsfonden Udgifter vedrørende menighedsplejen og udsmykningsfonden skal dokumenteres i form af regninger, fakturer og lignende eller et underskrevet og dateret internt bilag. 3.4 Ansvars- og kompetencefordeling vedr. løn- og ydelsesbilag Den lønansvarlige kontrollerer, at bilag vedr. indrapportering til Folkekirkens Løn- og Økonomisystem (FLØS) indeholder de grundoplysninger, løndelsoplysninger eller fraværsoplysninger, der er nødvendige for korrekt og rettidig lønrapportering iht. gældende bestemmelser i FLØS. Ved godkendelse af bilagene skal menighedsrådets formand eller af den af formanden udpegede foretage følgende kontroller: Bilag vedrørende ansættelse eller afskedigelse af personale, oprykninger, ændringer af arbejdstid, tillæg, aftrapning af tillæg eller andre ændringer af tidligere indrapporterede oplysninger: o Det kontrolleres, at bilagenes oplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation. Bilag vedrørende betaling af overarbejde eller merarbejde og timelønninger samt lønindeholdelser: o Bilagene afstemmes med godkendte tjenestelister, vagtlister, ferielister, sygelister eller andre kontrolnoteringer. Bilag vedrørende udbetaling af andre udgifter, der ikke omfatter præsterede ydelser: o Det påses, at betalingen er beordret af en person, der er bemyndiget til at disponere på de pågældende udgiftsområder. Regnskabsinstruks revideret Side 7 af 14

8 Udbetaling af lønforskud kan kun ske med Finansministeriets tilladelse eller, hvor der foreligger anden hjemmel, med mindre der er tale om fejl i forbindelse med nyoprettelser el. fejlberegninger i FLØS. 4 Forvaltning af indtægter 4.1 Generelt om arbejdsopgaven Indtægtsforvaltningen er tilrettelagt således, at medarbejdere, der er ansvarlige for indtægtsforvaltningen, fremgår af fortegnelse over medarbejdere med særlige beføjelser. Disponenten er ansvarlig for udskrivning af regninger og godkendelse af disse. Registrering af indtægter i BrandSoft regnskabssystem er beskrevet i gældende forretningsgange. Registrering af fordringer, jf. gældende forretningsgange. 4.2 Indtægtsarter Institutionens væsentligste indtægtsarter er: Salg fra kirkegårdskontoret. Udlejning af arealer, anlæg, lokaler, boliger og materiel. Salg af kasseret materiel, genbrugsaffald, skrot og lign. Salg af tjenesteydelser. Gaver og andre donationer. Refusion af udgifter. Personalerelaterede refusioner. Indsamlinger i kirken. 4.3 Gebyrer, takster og priser Institutionen kan opkræve gebyrer i henhold til gældende lovgivning. Fastsættelse af takster og priser i forbindelse med salg fra kirkegårdskontoret henvises til vedtægt for Grøndalslund Kirkegård. 4.4 Salgsbetingelser Betalingsbetingelser skal fastsættes af disponenten, som ligeledes er ansvarlig for, at dokumentation for debitorforholdet videregives til registrering i regnskabet. Der anvendes ikke rabatter. Betalingsfrist normalt netto kontant. Kredit kan gives i op til 30 dage. Beløbet opkræves gennem udsendelse af regning eller faktura bilagt indbetalingskort eller oplysning om konto i pengeinstitut, beløbet skal indbetales til. Regnskabsinstruks revideret Side 8 af 14

9 4.5 Interne debitorer Ved forsinket betaling fremsender regnskabsføreren 1. rykker med betalingsfrist i op til 30 dage. Derefter fremsender regnskabsføreren 2. rykker med betalingsfrist i op til 30 dage. Herefter annulleres aftale og der kan ikke indgås nye aftaler, hvis der er gæld. Såfremt en restant fordring ikke indbetales efter iværksat rykkerprocedure, kan menighedsrådet foretage indeholdelse i lønnen i henhold til gældende bestemmelser. Den FLØS lønansvarlige og menighedsrådets kontaktperson er ansvarlige for at indkassere personalerelaterede refusioner i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4.6 Eksterne debitorer Ved forsinket betaling fremsender regnskabsføreren 1. rykker med betalingsfrist i op til 30 dage. Derefter fremsender regnskabsføreren 2. rykker med betalingsfrist i op til 30 dage. Herefter annulleres aftale og der kan ikke indgås nye aftaler, hvis der er gæld. Såfremt en restant fordring ikke indbetales efter iværksat rykkerprocedure, overdrager menighedsrådet sagen til inddrivelse i henholdt til gældende lovgivning. 4.7 Refusion af udgifter Menighedsrådets kasserer er ansvarlig for at indkassere refusion af udgifter i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4.8 Indsamling i kirken (CIR nr. 21 af 26/03/2007) Kirkebøsserne skal tømmes umiddelbart efter hver gudstjeneste. Tømningen af bøsserne skal ske ved 2 af menighedsrådet dertil udpegede personer, kordegnen og kirketjeneren. Det ved indsamlingen indkomne beløb optælles i kirken umiddelbart efter gudstjenesten og indføres straks i indsamlingsbogen. De, der har foretaget optællingen, attesterer med deres underskrift i bogen beløbets størrelse. De til menighedsplejen indsamlede bidrag afgives snarest muligt til menighedsrådets regnskabsfører, og regnskabsføreren kvitterer i indsamlingsbogen for beløbets modtagelse. Kvitteringer for afsendelse af indsamlede beløb vedlægges indsamlingsbogen tillige med de kvitteringer, som måtte blive afgivet af vedkommende institutioner (modtagere). De til menighedsplejen indkomne beløb indgår i kirkekassen og opføres på det årlige regnskab som en særskilt post. Alle øvrige ved indsamling i kirken tilvejebragte beløb opføres ligeledes med en samlet sum i kirkekassens årlige regnskab. En af menighedsrådets formand bekræftet udskrift af tilførslerne til indsamlingsbogen i vedkommende regnskabsår samt de dertil hørende bilag, jf. 9 vedlægges regnskabet tillige med attestation for, at indsamlingsbogen med bilag, herunder eventuelle kontoudskrifter fra pengeinstitut, er efterset ved de anordnede eftersyn af de kirkelige kasser. Regnskabsinstruks revideret Side 9 af 14

10 5 Betalingsforretninger Personer med betalingsfunktion skal under hensyntagen til betalingernes størrelse og frekvens foretage de fornødne kontroller af såvel grundlaget for ind- og udbetalinger som den faktiske effektuering heraf, herunder vedrørende betalingernes adressering. 5.1 Betalinger via pengeoverførsler Betalinger skal så vidt muligt foretages som overførsler mellem pengeinstitutkonti og i form af elektroniske overførsler. 5.2 Kontante betalinger Der er i etableret en kirkekasse til varetagelse af kontante betalinger, som det ikke er hensigtsmæssigt at afvikle via overførsler mellem pengeinstitutkonti. Kirkekassen kan bestå af likvide beholdninger samt indestående i pengeinstitutter. Kirkekassens kontante beholdning skal begrænses til det absolut nødvendige under hensyn til institutionens daglige og uforstyrrede drift. Regnskabsførerens kontante maksimumbeløb er fastsat til DKK 4.000,00. Kirkegårdslederens kontante maksimumbeløb er fastsat til DKK 4.000,00. Kirketjenerens kontante maksimumbeløb er fastsat til DKK 1.000,00. Underskrivning af checks kan foretages af fuldmagtshaverne, dog kan ene-fuldmagtshavere kun udstede checks indenfor en beløbsgrænse på DKK 1.000,00 pr. check. Fuldmagtshaverne varetager også administration af beholdninger af ubrugte udbetalingsordrer herunder checkblanketter. Opgaven omfatter rekvisition af udbetalingsordrer, antals- og nummerkontrol med modtagne udbetalingsordrer og udlevering af disse i nummerorden og mod kvittering. Det påhviler menighedsrådets formand eller den af formanden udpegede ved uanmeldte kasseeftersyn at sikre sig, at midlerne er til stede, og at kasseforretningerne udføres forsvarligt. 6 Rapportering og aflæggelse af regnskab Menighedsrådets kasserer er ansvarlig for regnskabets udarbejdelse. Regnskabet skal godkendes af menighedsrådet på et menighedsrådsmøde. Regnskabet skal aflægges senest 1. april efter regnskabsårets udløb. I forbindelse med de månedlige overførsler af regnskabsmæssige registreringer i FLØS til regnskabssystemet for Grøndalslund skal regnskabsføreren bekræfte, at der er overensstemmelse mellem data registreret i FLØS og data registreret i regnskabssystemet for. Regnskabsføreren udarbejder og fremsender kvartalsvis rapportering, hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet, til menighedsrådet så betids, at rådet senest 2 måneder efter kvartalets udløb kan behandle kvartalsrapporten på et menighedsrådsmøde. Menighedsrådet fører løbende kontrol med, om forbruget forekommer rimeligt med hensyn til aktiviteterne i den forløbne periode. Regnskabsføreren udarbejder til behandling på menighedsrådets møde i november en regnskabsudskrift, som indeholder samtlige indtægter og udgifter opgjort pr. 31. oktober samt en oversigt over afholdte og forventede indtægter og udgifter i november og december måneder sammenholdt med budgettet for det pågældende år. Regnskabsinstruks revideret Side 10 af 14

11 7 Forvaltning af aktiver Jf. 17 i BEK nr. 12 af 04/01/2007 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler skal kapitaler, der bestyres af menighedsrådet, være forsynet med påtegning om, at frigivelse af kapitaler kan ske efter beslutning af stiftsøvrigheden eller efter dennes bemyndigelse af provstiudvalget. Kapitaler placeres med henblik på sikker anbringelse og bedst mulig forrentning. Menighedsrådets beholdning af aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. Der skal føres en fortegnelse over aktiver til en anskaffelsesværdi på over DKK 4.000,00. Fortegnelsen omfatter en beskrivelse af aktivet, anskaffelsesår, anskaffelsesværdi, forventet levetid og hvornår det er solgt eller kasseret. Bygningers nutidsværdi er den til enhver til gældende vurderingspris. Kirkeværgen, regnskabsføreren og kirkegårdslederen er ansvarlige for, at der udarbejdes en fortegnelse over aktiverne. Regnskabsinstruks revideret Side 11 af 14

12 Tillæg A Kirkekassens konti Kirkekassen for har følgende konti: Konto nr. Pengeinstitut Kontotype Anvendelse Danske Bank, Glostrup Afdeling Checkkonto Arbejdskonto B1) Danske Bank, Glostrup Afdeling Aftalekonto Arbejdskonto B1) Danske Bank, Glostrup Afdeling Aftalekonto Lokaleforbedring B2) Danske Bank, Glostrup Afdeling Aftalekonto Præstebolig Tårnvej B2) Danske Bank, Glostrup Afdeling Erhvervskonto Udsmykningsfond B3) Danske Bank, Glostrup Afdeling Erhvervskonto Menighedspleje B1) Checkkonto samt aftalekonto er arbejdskonti. Aftalekonti anvendes for at opnå større rente af de penge, der ikke umiddelbart skal bruges. B2) Lokaleforbedring var oprindeligt beregnet til forbedring af Tårnvej 352 og Præstebolig Tårnvej er hensat til eventuelt nyt byggeri. B3) Udsmykningsfonden er til udsmykning af kirke og sognegård. Pengene stammer fra kirkens jubilæum samt indtægter fra Ældresagen, der låner lokaler. Konteringsfordeling Kirke og kirkegård Udgifter til regnskabsopgaverne under kirkegårdskontoret 1 blev fordelt som hørende til kirken og kirkegården som følger: Regnskabsfunktion/-opgave/-aktivitet Kirke Kirkegård Løn og ydelser til regnskabsføreren for menighedsrådet 100% Udarbejdelse af budget, regnskab og rapportering 50% 50% Betalingsforretninger 50% 50% Opkrævning af bidrag (varme, vand, el) fra præster 100% Administration af løn og ydelser 50% 50% Kirkegårdsadministration 100% Bogholderiopgaver 25% 75% Det er herefter muligt at budgettere og kontere udgifterne til ovenstående ressourcer som hørende til kirken og/eller til kirkegården. 1 Udgangspunktet er pkt. 7 i beslutningsprotokollen fra menighedsrådsmødet den 14. juni 2005 med bilag 8, revisor Allan Dalkvist model alternativ C vedr. organisering af den økonomiske forvaltning ved Grøndalslund Sogn. Regnskabsinstruks revideret Side 12 af 14

13 Regnskabsmæssige funktioner Kasserer: John Birkemose Nielsen. Regnskabsfører: Jan Bøje Nordholm FLØS lønansvarlig: Jan Bøje Nordholm. Bogholder: Anette Majland. Tillæg B Godkendelsespåtegning af bilag: Jann Valdemar Larsen, Peter Hansen. Underskriftsberettiget jf. 10. Stk. 9: Peter Skriver Jensen. Disponenter: Fuldmagter o Jann Valdemar Larsen, formand for menighedsrådet. o Bente Jensen, kontaktperson. o Peter Hansen, kirkeværge. o John Birkemose Nielsen, formand for menighedsrådets bygningsudvalg. o Jan Bøje Nordholm, kirkegårdsleder. o Berit Weigand Berg, sognepræst. o Preben Svoldgaard Larsen, sognepræst. o Rita Schoubye, kordegn. o Ulla Østergaard, organist. o Per Vienberg, kirketjener. o Bodil Tantholdt Hansen, kirketjener. A-fuldmagt: Jan Bøje Nordholm, Rita Schoubye. B-fuldmagt: Anette Majland. Alene-fuldmagt: Rita Schoubye til menighedsplejen.. Regnskabsinstruks revideret Side 13 af 14

14 Forretningsgangsbeskrivelser Tillæg C Forretningsgange (HVEM, der gør HVAD HVORNÅR og i hvilken rækkefølge) for: Attestationer. 2 Lønadministrationen. Betalingsfunktion, herunder indtægts- og fordringsregistrering. Varetagelse af opgaver under fravær. 2 Udgangspunktet er pkt. 7 i beslutningsprotokollen fra menighedsrådsmødet den 14. juni 2005 med bilag 8, revisor Allan Dalkvist model alternativ C vedr. organisering af den økonomiske forvaltning ved Grøndalslund Sogn. Regnskabsinstruks revideret Side 14 af 14

REGNSKABSINSTRUKS. for. Regnskabsførende Institution. Grøndalslund Sogns Menighedsråd

REGNSKABSINSTRUKS. for. Regnskabsførende Institution. Grøndalslund Sogns Menighedsråd BILAG 2A REGNSKABSINSTRUKS for Regnskabsførende Institution Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 22. februar 2006. (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af menighedsrådet

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks Løbenr. 637211/09 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Grøndalslund Sogns --------------------------------- menighedsråd 27. september 2012 Jann Larsen Menighedsrådsformand. Bilag

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Regnskabsførende Institution. Grøndalslund Sogns Menighedsråd

REGNSKABSINSTRUKS. for. Regnskabsførende Institution. Grøndalslund Sogns Menighedsråd BILAG 2. REGNSKABSINSTRUKS for Regnskabsførende Institution Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 22. februar 2006. (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af menighedsrådet

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks Løbenr. 637211/09 Bilag 14. Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Grøndalslund --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand eller provstiudvalgsformand

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Ringkøbing menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Ringkøbing menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode CVR-nummer P-numre Provsti

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dokument nr.: 119098-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand Bilag 1. Grunddata Menighedsrådet navn Myndighedskode

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads og

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Frederiksværk --------------------------------- provstiudvalg

Bilag til regnskabsinstruks. Det udfyldte bilag gælder for: Frederiksværk --------------------------------- provstiudvalg Dok. nr. 115501-12 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Frederiksværk --------------------------------- provstiudvalg 18-11-2014 Birgit Hasselager Dato / Den forretningsførende (provsten)

Læs mere

Landsforeningen vil derfor gerne kvittere for det konstruktive samarbejde, og ministeriets åbenhed overfor Landsforeningens forslag.

Landsforeningen vil derfor gerne kvittere for det konstruktive samarbejde, og ministeriets åbenhed overfor Landsforeningens forslag. Kirkeministeriet km@km.dk Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision samt cirkulære om indsamling i kirkerne Landsforeningens

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Kasserer. Evt. dato med mere

Kasserer. Evt. dato med mere Kasserer Evt. dato med mere Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv m.v. Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Notat. Vejledning om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Notat. Vejledning om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. Vejledning om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dato: * 22. december 2006 Kirkeministeriet 1. Kontor Sagsbehandler Myong Grøn Budgettets formål 1. Kirke- og præstegårdskassernes

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune ÅRSBUDGET 215 for Risbjerg under Risbjerg Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode: 7143 CVR nummer: 17871218 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lejre Provstiudvalg. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 4426. CVR-nr. 21268801. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lejre Provstiudvalg i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 4426 CVR-nr. 21268801 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets forklaringer

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015

Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015 Vejledning DAP regnskabsarkiv, version 3 Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015 Formålet med regnskabsarkivet er at understøtte processen omkring aflevering, revision, godkendelse og offentliggørelse

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Sabro, den 5. oktober 2009 Vor ref.: 86.09/0324 OW/PFS Forslag vedrørende nyt cirkulære om kirke-

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815 ÅRSREGNSKAB for Laurbjerg Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8139 CVR-nr. 37747815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hylke Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8041 CVR-nr. 46289218 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7827 CVR-nr. 54613628 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 23. august 2017. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 9077. CVR-nr. 33957114

REGNSKABSTAL 2012. for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 9077. CVR-nr. 33957114 REGNSKABSTAL for Sønderbro Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 9077 CVR-nr. 33957114 Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 33957114,, Afleveret d. 22-03-2013 11:30 Side

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 215 for Kokkedal under Kokkedal Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 19 / 11

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere