REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund"

Transkript

1 REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af menighedsrådet og til de øvrige i tillæg B anførte personer samt til revisor. Alle ovennævnte modtager nye kopier ved ændringer i instruksen.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den regnskabsmæssige organisation Grundlag Tilhørsforhold Opgaver Den regnskabsmæssige registrering Revision Opbevaring af regnskabsmateriale Kontrol med værdipost Ansvars- og kompetencefordeling vedrørende disponering Ændring af personalelønninger Aftaler om varer, materiel, tjenesteydelser m.v Aftaler om ejendomme samt bygge- og anlægsarbejder Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejder Forvaltning af udgifter Generelt om arbejdsopgaven Ansvars- og kompetencefordeling vedr. godkendelse af interne bilag Ansvars- og kompetencefordeling vedr. godkendelse af eksterne bilag Godkendelse af bilag vedr. ejendomme, lejemål, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, samt bygge- og anlægsarbejder Godkendelse af bilag vedr. menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser m.v Godkendelse af bilag vedr. menighedsplejen og udsmykningsfonden Ansvars- og kompetencefordeling vedr. løn- og ydelsesbilag Forvaltning af indtægter Generelt om arbejdsopgaven Indtægtsarter Gebyrer, takster og priser Salgsbetingelser Interne debitorer Eksterne debitorer Refusion af udgifter Indsamling i kirken (CIR nr. 21 af 26/03/2007) Betalingsforretninger...10 Regnskabsinstruks revideret Side 2 af 14

3 5.1 Betalinger via pengeoverførsler Kontante betalinger Rapportering og aflæggelse af regnskab Forvaltning af aktiver...11 Tillæg A...12 Kirkekassens konti...12 Konteringsfordeling Kirke og kirkegård...12 Tillæg B...13 Regnskabsmæssige funktioner...13 Fuldmagter...13 Tillæg C...14 Forretningsgangsbeskrivelser...14 Regnskabsinstruks revideret Side 3 af 14

4 1 Den regnskabsmæssige organisation 1.1 Grundlag Nærværende instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. nr af 13. december Kirkeministeren har ved LBK nr. 609 af 06/06/2009 om folkekirkens økonomi i 1. fastsat, at der ved hvert menighedsråd oprettes en kirkekasse, der bestyres af menighedsrådet. I 2. og 3. er fastsat hvilke udgifter, der kan afholdes af kirkekassen og hvilke indtægter, der kan oppebæres af kirkekassen. I medfør af 2 b forvalter menighedsrådet gennem kirkekassen, hvad der indkommer ved indsamlinger i kirken. Kirkeministeren har fastsat de nærmere regler herom i CIR nr 21 af 26/03/2007. Regnskabsåret for kirkekassen er kalenderåret jf. 8. Jf. 9 har Kirkeministeren fastsat de nærmere regler om regnskabernes aflæggelse, om revision og om provstiudvalgets godkendelse af regnskaberne i CIR nr 23 af 19/04/2007 og VEJ nr 24 af 19/04/2007. er registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) LBK nr. 966 af 14/10/2005 under CVR/SE - nummer Tilhørsforhold Ministeransvarsområde: Regnskabsførende Institution: Bogføringskreds: Central VirksomhedsRegister: Institution: 22 Kirkeministeriet 0722 Fællesfonden v. Kirkeministeriet Helsingør Stift Opgaver Menighedsrådet varetager de opgaver, der følger af den kirkelige lovgivning med tilhørende retsforskrifter. Menighedsrådet fastsætter inden for den af Rødovre/Hvidovre provstiudvalg fastsatte rammebevilling til driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter budgettet for det kommende regnskabsår. Menighedsrådet bestyrer kirkens og præsteembedernes faste ejendomme efter bestemmelser fastsat af kirkeministeren. Menighedsrådet tilrettelægger indrapporteringen til de anvendte systemer og kontrollerer det modtagne materiale fra systemerne Den regnskabsmæssige registrering Den regnskabsmæssige registrering skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges, og enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Bilag skal som grundlag for registreringen være godkendt af hertil bemyndigede personer. Til regnskabet anvendes folkekirkens 4-cifrede kontoplan, Kirkeministeriets konteringsvejledning og nyeste regnskabsskema. De regnskabsmæssige registreringer foretages i regnskabssystemet fra BrandSoft i henhold til gældende forretningsgange og brugervejledninger. Regnskabsinstruks revideret Side 4 af 14

5 1.3.2 Revision Den løbende revision af de kirkelige kasser varetages af provstirevisor Opbevaring af regnskabsmateriale I FLØS og i regnskabssystemet fra BrandSoft opbevares den elektroniske del af Grøndalslund Sogns Menighedsråd regnskabsmateriale i databasen, som findes på central server. Adgangskontrol til server, sikkerhedskopiering, opbevaring af sikkerhedsinstrukser, sletning m.v. er beskrevet i sikkerhedsbestemmelser. Elektroniske regnskabsdata for tidligere år opbevares ligeledes i databasen og slettes ikke. Alle regnskabsbilag skal nummereres fortløbende og opbevares løbende år plus 5 år. Bilagene opbevares på kirkegårdskontorets arkiv Kontrol med værdipost Som led i poståbningen skal der gennemføres en særskilt kontrol med og registrering af værdipost, fx checks, værdipapirer, bankanvisninger, gældsbeviser, anbefalede breve m.v. jf. generelle regnskabsbestemmelser. Regnskabsfører og bogholder har ansvaret for: Poståbning og udtagning af værdipost. Kontrol med, at de modtagne værdier bliver registreret i regnskabssystemet. 2 Ansvars- og kompetencefordeling vedrørende disponering Disponering omfatter indgåelse af aftaler mv., der medfører eller kan medføre udgifter hhv. indtægter for. Disponering skal ske i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder de udmeldte rammer er givet, samt under hensyntagen til gældende forvaltningsbestemmelser. I løbet af året kan menighedsrådet overføre midler (foretage omdisponeringer) mellem samtlige driftskonti uden provstiudvalgets godkendelse. Ved årets slutning har menighedsrådet adgang til at videreføre de midler på driftsrammen, der ikke er brugt i løbet af et regnskabsår, til brug i efterfølgende år. Disponering med bindende virkning for menighedsrådet kan foretages af disponenterne som beskrevet i efterfølgende underpunkter. I forbindelse med disponering skal den dispositionsberettigede påføre dokumentet sine initialer samt dato for dispositionen. 2.1 Ændring af personalelønninger Ændring af personalelønninger indrapporteres af menighedsrådets kontaktperson og kirkegårdslederen i henhold til gældende lovgivning, regulativer, aftaler og overenskomster. 2.2 Aftaler om varer, materiel, tjenesteydelser m.v. Aftaler om køb og salg af varer, materiel og tjenesteydelser kan træffes af kirkeværge, kontaktperson, kirkegårdsleder, formand for bygningsudvalget, sognepræster, kordegn, kirketjener og organist indenfor de respektive ansvarsområder. Regnskabsinstruks revideret Side 5 af 14

6 Indkøb af kontorartikler, rengøringsmidler, el-artikler m.v. skal så vidt muligt koordineres med kirkegårdskontoret. Udgifter på over DKK skal forelægges i udvalgene, der afgør om menighedsrådet skal tage beslutning. 2.3 Aftaler om ejendomme samt bygge- og anlægsarbejder Køb og salg af ejendomme skal godkendes af Kirkeministeriet efter indstilling fra provstiudvalget og menighedsrådet. Aftaler om indgåelse, opsigelse og ændring af lejemål træffes af menighedsrådet. Aftaler om bygge- og anlægsarbejder træffes af menighedsrådet. Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån skal underskrives af menighedsrådets formand og et andet menighedsrådsmedlem, der er bemyndiget dertil af menighedsrådet, jf. menighedsrådslovens 10, stk Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejder Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejder træffes af kirkeværge, kirkegårdsleder og formanden for bygningsudvalget. 3 Forvaltning af udgifter 3.1 Generelt om arbejdsopgaven Menighedsrådets udgifter afholdes af kirkekassen i henhold til det vedtagne og godkendte budget. Folkekirkens forsikringsordning afløste den 1. april 1999 de forsikringer, som hvert enkelt menighedsråd tidligere skulle tegne. Forsikringsordningen er en kombination af selvforsikring, hvor folkekirken selv dækker udgifterne ved skader op til et vist beløb, og forsikringer, der er tegnet for folkekirken som helhed for det tilfælde, at de samlede udgifter til skader bliver højere. 3.2 Ansvars- og kompetencefordeling vedr. godkendelse af interne bilag Bilag skal underskrives og dateres af den, der har udfærdiget bilaget. Bilagene attesteres af menighedsrådets formand eller af den af formanden udpegede, som forsyner disse med godkendelsespåtegning. Efterregning og kontering af bilagene foretages af kasserer og bogholder. 3.3 Ansvars- og kompetencefordeling vedr. godkendelse af eksterne bilag Bilagene attesteres af menighedsrådets formand eller af den af formanden udpegede, som forsyner disse med godkendelsespåtegning. Bilagene efterregnes og konteres i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet godkendte kontoplan. Betaling bør finde sted således, at eventuelle kontantrabatter udnyttes i det omfang, det findes fordelagtigt og ellers til sidste betalingstermin. Regnskabsinstruks revideret Side 6 af 14

7 Kontrol og efterregning af bilagene foretages af regnskabsfører og bogholder, som anviser betalingen via menighedsrådets bank eller pengeinstitut Godkendelse af bilag vedr. ejendomme, lejemål, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, samt bygge- og anlægsarbejder Udgifter vedrørende køb af ejendomme, indgåelse af lejemål, reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt bygge- og anlægsarbejder skal dokumenteres i form af regninger, fakturaer og lignende fra sælger/udlejer/håndværker. Ved kontrol og efterregning af bilag vedrørende udgifter til køb af ejendom, indgåelse af lejemål, reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt bygge- og anlægsarbejder skal der føres kontrol med, at arbejdet er udført, og at det svarer til de afgivne bestillinger, for så vidt angår kvalitet og leveringsfrister. Såfremt der undtagelsesvis anvendes kopi som bilag, skal dette fremgå af bilaget Godkendelse af bilag vedr. menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser m.v. Udgifter vedrørende menighedsrådsmedlemmers deltagelse i kurser m.v. skal dokumenteres i form af regninger, fakturaer eller lignende fra kursusudbyderen. Dog kan rejseudgifter dokumenteres ved et underskrevet og dateret internt bilag. Såfremt der undtagelsesvis anvendes kopi som bilag, skal dette fremgå af bilaget Godkendelse af bilag vedr. menighedsplejen og udsmykningsfonden Udgifter vedrørende menighedsplejen og udsmykningsfonden skal dokumenteres i form af regninger, fakturer og lignende eller et underskrevet og dateret internt bilag. 3.4 Ansvars- og kompetencefordeling vedr. løn- og ydelsesbilag Den lønansvarlige kontrollerer, at bilag vedr. indrapportering til Folkekirkens Løn- og Økonomisystem (FLØS) indeholder de grundoplysninger, løndelsoplysninger eller fraværsoplysninger, der er nødvendige for korrekt og rettidig lønrapportering iht. gældende bestemmelser i FLØS. Ved godkendelse af bilagene skal menighedsrådets formand eller af den af formanden udpegede foretage følgende kontroller: Bilag vedrørende ansættelse eller afskedigelse af personale, oprykninger, ændringer af arbejdstid, tillæg, aftrapning af tillæg eller andre ændringer af tidligere indrapporterede oplysninger: o Det kontrolleres, at bilagenes oplysninger er korrekte ifølge personaleakter eller anden grunddokumentation. Bilag vedrørende betaling af overarbejde eller merarbejde og timelønninger samt lønindeholdelser: o Bilagene afstemmes med godkendte tjenestelister, vagtlister, ferielister, sygelister eller andre kontrolnoteringer. Bilag vedrørende udbetaling af andre udgifter, der ikke omfatter præsterede ydelser: o Det påses, at betalingen er beordret af en person, der er bemyndiget til at disponere på de pågældende udgiftsområder. Regnskabsinstruks revideret Side 7 af 14

8 Udbetaling af lønforskud kan kun ske med Finansministeriets tilladelse eller, hvor der foreligger anden hjemmel, med mindre der er tale om fejl i forbindelse med nyoprettelser el. fejlberegninger i FLØS. 4 Forvaltning af indtægter 4.1 Generelt om arbejdsopgaven Indtægtsforvaltningen er tilrettelagt således, at medarbejdere, der er ansvarlige for indtægtsforvaltningen, fremgår af fortegnelse over medarbejdere med særlige beføjelser. Disponenten er ansvarlig for udskrivning af regninger og godkendelse af disse. Registrering af indtægter i BrandSoft regnskabssystem er beskrevet i gældende forretningsgange. Registrering af fordringer, jf. gældende forretningsgange. 4.2 Indtægtsarter Institutionens væsentligste indtægtsarter er: Salg fra kirkegårdskontoret. Udlejning af arealer, anlæg, lokaler, boliger og materiel. Salg af kasseret materiel, genbrugsaffald, skrot og lign. Salg af tjenesteydelser. Gaver og andre donationer. Refusion af udgifter. Personalerelaterede refusioner. Indsamlinger i kirken. 4.3 Gebyrer, takster og priser Institutionen kan opkræve gebyrer i henhold til gældende lovgivning. Fastsættelse af takster og priser i forbindelse med salg fra kirkegårdskontoret henvises til vedtægt for Grøndalslund Kirkegård. 4.4 Salgsbetingelser Betalingsbetingelser skal fastsættes af disponenten, som ligeledes er ansvarlig for, at dokumentation for debitorforholdet videregives til registrering i regnskabet. Der anvendes ikke rabatter. Betalingsfrist normalt netto kontant. Kredit kan gives i op til 30 dage. Beløbet opkræves gennem udsendelse af regning eller faktura bilagt indbetalingskort eller oplysning om konto i pengeinstitut, beløbet skal indbetales til. Regnskabsinstruks revideret Side 8 af 14

9 4.5 Interne debitorer Ved forsinket betaling fremsender regnskabsføreren 1. rykker med betalingsfrist i op til 30 dage. Derefter fremsender regnskabsføreren 2. rykker med betalingsfrist i op til 30 dage. Herefter annulleres aftale og der kan ikke indgås nye aftaler, hvis der er gæld. Såfremt en restant fordring ikke indbetales efter iværksat rykkerprocedure, kan menighedsrådet foretage indeholdelse i lønnen i henhold til gældende bestemmelser. Den FLØS lønansvarlige og menighedsrådets kontaktperson er ansvarlige for at indkassere personalerelaterede refusioner i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4.6 Eksterne debitorer Ved forsinket betaling fremsender regnskabsføreren 1. rykker med betalingsfrist i op til 30 dage. Derefter fremsender regnskabsføreren 2. rykker med betalingsfrist i op til 30 dage. Herefter annulleres aftale og der kan ikke indgås nye aftaler, hvis der er gæld. Såfremt en restant fordring ikke indbetales efter iværksat rykkerprocedure, overdrager menighedsrådet sagen til inddrivelse i henholdt til gældende lovgivning. 4.7 Refusion af udgifter Menighedsrådets kasserer er ansvarlig for at indkassere refusion af udgifter i overensstemmelse med gældende lovgivning. 4.8 Indsamling i kirken (CIR nr. 21 af 26/03/2007) Kirkebøsserne skal tømmes umiddelbart efter hver gudstjeneste. Tømningen af bøsserne skal ske ved 2 af menighedsrådet dertil udpegede personer, kordegnen og kirketjeneren. Det ved indsamlingen indkomne beløb optælles i kirken umiddelbart efter gudstjenesten og indføres straks i indsamlingsbogen. De, der har foretaget optællingen, attesterer med deres underskrift i bogen beløbets størrelse. De til menighedsplejen indsamlede bidrag afgives snarest muligt til menighedsrådets regnskabsfører, og regnskabsføreren kvitterer i indsamlingsbogen for beløbets modtagelse. Kvitteringer for afsendelse af indsamlede beløb vedlægges indsamlingsbogen tillige med de kvitteringer, som måtte blive afgivet af vedkommende institutioner (modtagere). De til menighedsplejen indkomne beløb indgår i kirkekassen og opføres på det årlige regnskab som en særskilt post. Alle øvrige ved indsamling i kirken tilvejebragte beløb opføres ligeledes med en samlet sum i kirkekassens årlige regnskab. En af menighedsrådets formand bekræftet udskrift af tilførslerne til indsamlingsbogen i vedkommende regnskabsår samt de dertil hørende bilag, jf. 9 vedlægges regnskabet tillige med attestation for, at indsamlingsbogen med bilag, herunder eventuelle kontoudskrifter fra pengeinstitut, er efterset ved de anordnede eftersyn af de kirkelige kasser. Regnskabsinstruks revideret Side 9 af 14

10 5 Betalingsforretninger Personer med betalingsfunktion skal under hensyntagen til betalingernes størrelse og frekvens foretage de fornødne kontroller af såvel grundlaget for ind- og udbetalinger som den faktiske effektuering heraf, herunder vedrørende betalingernes adressering. 5.1 Betalinger via pengeoverførsler Betalinger skal så vidt muligt foretages som overførsler mellem pengeinstitutkonti og i form af elektroniske overførsler. 5.2 Kontante betalinger Der er i etableret en kirkekasse til varetagelse af kontante betalinger, som det ikke er hensigtsmæssigt at afvikle via overførsler mellem pengeinstitutkonti. Kirkekassen kan bestå af likvide beholdninger samt indestående i pengeinstitutter. Kirkekassens kontante beholdning skal begrænses til det absolut nødvendige under hensyn til institutionens daglige og uforstyrrede drift. Regnskabsførerens kontante maksimumbeløb er fastsat til DKK 4.000,00. Kirkegårdslederens kontante maksimumbeløb er fastsat til DKK 4.000,00. Kirketjenerens kontante maksimumbeløb er fastsat til DKK 1.000,00. Underskrivning af checks kan foretages af fuldmagtshaverne, dog kan ene-fuldmagtshavere kun udstede checks indenfor en beløbsgrænse på DKK 1.000,00 pr. check. Fuldmagtshaverne varetager også administration af beholdninger af ubrugte udbetalingsordrer herunder checkblanketter. Opgaven omfatter rekvisition af udbetalingsordrer, antals- og nummerkontrol med modtagne udbetalingsordrer og udlevering af disse i nummerorden og mod kvittering. Det påhviler menighedsrådets formand eller den af formanden udpegede ved uanmeldte kasseeftersyn at sikre sig, at midlerne er til stede, og at kasseforretningerne udføres forsvarligt. 6 Rapportering og aflæggelse af regnskab Menighedsrådets kasserer er ansvarlig for regnskabets udarbejdelse. Regnskabet skal godkendes af menighedsrådet på et menighedsrådsmøde. Regnskabet skal aflægges senest 1. april efter regnskabsårets udløb. I forbindelse med de månedlige overførsler af regnskabsmæssige registreringer i FLØS til regnskabssystemet for Grøndalslund skal regnskabsføreren bekræfte, at der er overensstemmelse mellem data registreret i FLØS og data registreret i regnskabssystemet for. Regnskabsføreren udarbejder og fremsender kvartalsvis rapportering, hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet, til menighedsrådet så betids, at rådet senest 2 måneder efter kvartalets udløb kan behandle kvartalsrapporten på et menighedsrådsmøde. Menighedsrådet fører løbende kontrol med, om forbruget forekommer rimeligt med hensyn til aktiviteterne i den forløbne periode. Regnskabsføreren udarbejder til behandling på menighedsrådets møde i november en regnskabsudskrift, som indeholder samtlige indtægter og udgifter opgjort pr. 31. oktober samt en oversigt over afholdte og forventede indtægter og udgifter i november og december måneder sammenholdt med budgettet for det pågældende år. Regnskabsinstruks revideret Side 10 af 14

11 7 Forvaltning af aktiver Jf. 17 i BEK nr. 12 af 04/01/2007 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler skal kapitaler, der bestyres af menighedsrådet, være forsynet med påtegning om, at frigivelse af kapitaler kan ske efter beslutning af stiftsøvrigheden eller efter dennes bemyndigelse af provstiudvalget. Kapitaler placeres med henblik på sikker anbringelse og bedst mulig forrentning. Menighedsrådets beholdning af aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. Der skal føres en fortegnelse over aktiver til en anskaffelsesværdi på over DKK 4.000,00. Fortegnelsen omfatter en beskrivelse af aktivet, anskaffelsesår, anskaffelsesværdi, forventet levetid og hvornår det er solgt eller kasseret. Bygningers nutidsværdi er den til enhver til gældende vurderingspris. Kirkeværgen, regnskabsføreren og kirkegårdslederen er ansvarlige for, at der udarbejdes en fortegnelse over aktiverne. Regnskabsinstruks revideret Side 11 af 14

12 Tillæg A Kirkekassens konti Kirkekassen for har følgende konti: Konto nr. Pengeinstitut Kontotype Anvendelse Danske Bank, Glostrup Afdeling Checkkonto Arbejdskonto B1) Danske Bank, Glostrup Afdeling Aftalekonto Arbejdskonto B1) Danske Bank, Glostrup Afdeling Aftalekonto Lokaleforbedring B2) Danske Bank, Glostrup Afdeling Aftalekonto Præstebolig Tårnvej B2) Danske Bank, Glostrup Afdeling Erhvervskonto Udsmykningsfond B3) Danske Bank, Glostrup Afdeling Erhvervskonto Menighedspleje B1) Checkkonto samt aftalekonto er arbejdskonti. Aftalekonti anvendes for at opnå større rente af de penge, der ikke umiddelbart skal bruges. B2) Lokaleforbedring var oprindeligt beregnet til forbedring af Tårnvej 352 og Præstebolig Tårnvej er hensat til eventuelt nyt byggeri. B3) Udsmykningsfonden er til udsmykning af kirke og sognegård. Pengene stammer fra kirkens jubilæum samt indtægter fra Ældresagen, der låner lokaler. Konteringsfordeling Kirke og kirkegård Udgifter til regnskabsopgaverne under kirkegårdskontoret 1 blev fordelt som hørende til kirken og kirkegården som følger: Regnskabsfunktion/-opgave/-aktivitet Kirke Kirkegård Løn og ydelser til regnskabsføreren for menighedsrådet 100% Udarbejdelse af budget, regnskab og rapportering 50% 50% Betalingsforretninger 50% 50% Opkrævning af bidrag (varme, vand, el) fra præster 100% Administration af løn og ydelser 50% 50% Kirkegårdsadministration 100% Bogholderiopgaver 25% 75% Det er herefter muligt at budgettere og kontere udgifterne til ovenstående ressourcer som hørende til kirken og/eller til kirkegården. 1 Udgangspunktet er pkt. 7 i beslutningsprotokollen fra menighedsrådsmødet den 14. juni 2005 med bilag 8, revisor Allan Dalkvist model alternativ C vedr. organisering af den økonomiske forvaltning ved Grøndalslund Sogn. Regnskabsinstruks revideret Side 12 af 14

13 Regnskabsmæssige funktioner Kasserer: John Birkemose Nielsen. Regnskabsfører: Jan Bøje Nordholm FLØS lønansvarlig: Jan Bøje Nordholm. Bogholder: Anette Majland. Tillæg B Godkendelsespåtegning af bilag: Jann Valdemar Larsen, Peter Hansen. Underskriftsberettiget jf. 10. Stk. 9: Peter Skriver Jensen. Disponenter: Fuldmagter o Jann Valdemar Larsen, formand for menighedsrådet. o Bente Jensen, kontaktperson. o Peter Hansen, kirkeværge. o John Birkemose Nielsen, formand for menighedsrådets bygningsudvalg. o Jan Bøje Nordholm, kirkegårdsleder. o Berit Weigand Berg, sognepræst. o Preben Svoldgaard Larsen, sognepræst. o Rita Schoubye, kordegn. o Ulla Østergaard, organist. o Per Vienberg, kirketjener. o Bodil Tantholdt Hansen, kirketjener. A-fuldmagt: Jan Bøje Nordholm, Rita Schoubye. B-fuldmagt: Anette Majland. Alene-fuldmagt: Rita Schoubye til menighedsplejen.. Regnskabsinstruks revideret Side 13 af 14

14 Forretningsgangsbeskrivelser Tillæg C Forretningsgange (HVEM, der gør HVAD HVORNÅR og i hvilken rækkefølge) for: Attestationer. 2 Lønadministrationen. Betalingsfunktion, herunder indtægts- og fordringsregistrering. Varetagelse af opgaver under fravær. 2 Udgangspunktet er pkt. 7 i beslutningsprotokollen fra menighedsrådsmødet den 14. juni 2005 med bilag 8, revisor Allan Dalkvist model alternativ C vedr. organisering af den økonomiske forvaltning ved Grøndalslund Sogn. Regnskabsinstruks revideret Side 14 af 14

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Revision af bogføringslovgivningen

Revision af bogføringslovgivningen Revision af bogføringslovgivningen Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 121b København K Betænkning nr. 1140 Industriministeriet, august 1988 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-7355-2 HA. 00-504-bet.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere