Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Herning. Hospitalsenheden Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Herning. Hospitalsenheden Vest"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Herning Hospitalsenheden Vest

2 Kære kollega Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad for specialet. Dette uddannelsesprogram for kirurgisk afdeling Regionshospitalet Herning indeholder generel information om specialet og afdelingen samt afdelingens uddannelsesprogram. Vi vil opfordre dig til hurtigst muligt at downloade målbeskrivelsen for den kirurgiske speciallægeuddannelse fra Materialet skrives ud og indsættes i en A4-mappe sammen med uddannelsesprogrammet, der også indeholder en logbog. Vi vil råde dig til at gennemlæse målbeskrivelse og uddannelsesprogram nøje, således at du har indsigt i hvilke kompetencer der skal opnås og hvordan evalueringen foregår. Med venlig hilsen Niels Hald, uddannelsesansvarlig overlæge

3 Om introduktionsuddannelsen i Kirurgi Introduktionsuddannelsen er placeret umiddelbart efter basisuddannelse, og den er vigtig med henblik på at anspore og motivere lægen til at påtage sig de forpligtelser og den tankegang, der ligger i at arbejde i specialet. Afdelingen vil inddrage introduktionslægen i alle aspekter af det daglige arbejde, så både uddannelsesstedet og lægen kan vurdere, om eventuel videreuddannelse inden for specialet er en mulighed. Det er væsentligt, at introduktionslægen udbygger sin viden om og evne til at skelne mellem normale og sygelige tilstande og disses sværhedsgrader for at kunne tage stilling til, hvordan den modtagne patient skal udredes, behandles og eventuelt opereres. Grundlaget for kompetenceudviklingen er en underliggende viden eller erhvervelse af viden, som danner basis for fornuftig adfærd i en klinisk situation. Stillingen skal give indblik i det sygdomsspektrum og de arbejdsbetingelser, som er særlige for det kirurgiske speciale. Uddannelsen skal videreudvikle indsigt i og viden om det nødvendige tværfaglige samarbejde inden for hele sundhedsvæsenet. Formålet med introduktionsuddannelsen er at: Videreudvikle de under basisuddannelsen erhvervede kliniske kompetencer med specielt sigte på anvendelse inden for kirurgien Sikre identifikation med rollen som læge og kirurg Kvalificere til at tage kliniske beslutninger Vurdere og sikre kirurgisk egnethed Om afdelingen Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest Fraset et mammakirurgisk afsnit, som er beliggende i Holstebro, er kirurgisk afdeling placeret på Regionshospitalet Herning. Afdelingen modtager uselekterede patienter fra et optageområde på ca personer. Akutte patienter modtages i regionshospitalets fælles akutmodtageafsnit (FAME). Vi varetager almindelig

4 kirurgi, kirurgisk behandling af kolorektallidelser, herunder rectumcancer, antireflukskirurgi, mammakirurgi og thyreoideakirurgi. Der er en stor laparoskopisk aktivitet. Endoskopi, incl. avancerede procedurer, foregår i et endoskopiafsnit, som deles med medicinsk afdeling. Der opereres på lejer ugentligt og afdelingen har ugentlige lejer i Dagkirurgisk Enhed. Afdelingen har 48 senge på to sengeafsnit og har et antal akutte senge i FAME. Til afdelingen er knyttet en forskningsenhed, som ledes af den forskningsansvarlige overlæge. Det mammakirurgiske afsnit fungerer helt selvstændigt og betjenes indtil videre af en række speciallægevikarer Afdelingens faste stab udgøres af 8 overlæger. Ledende overlæge: Specialeansvarlig, kolorektal kirurgi: Forskningsansvarlig: Uddannelsesansvarlig: Hans Jørgen Frederiksen Niels Hald. Mogens Rørbæk Madsen Niels Hald. Yderligere information kan findes i afdelingens instruks: Praktiske forhold og generel uddannelsesplan Den akutte funktion er organiseret i tre vagtlag. Mellemvagten superviserer og supplerer læger i klinisk basisuddannelse ved modtagelsen af akutte patienter i FAME. Udgøres af læger i introduktionsuddannelse, gynækologisk hoveduddannelse, urologisk hoveduddannelse, hoveduddannelse i almen medicin og læger i begyndelsen af kirurgisk hoveduddannelse. Dagtjeneste med efterfølgende tilstedeværelsesvagt på hverdage, tilstedeværelse i døgnvagt i weekends. Bagvagten er en 6-skiftet rådighedsvagt. Udgøres af læger i kirurgisk hoveduddannelse og afdelingslæger. Overlægevagten er en 6-skiftet beredskabsvagt og varetager det kolorektalkirurgiske beredskab.

5 Gennem vagtarbejdet, hvor der er mulighed for supervision, opøves kompetencer indenfor modtagelse, diagnostik og primærbehandling af akutte kirurgiske patienter. Der vil være mulighed for superviseret deltagelse i endoskopi, operationer, stuegang og ambulatoriefunktion således at alle målbeskrivelsens kompetencer kan opnås i afdelingen. Kurser Generelle Vejledning ( 2+ dage) LAS (2 dage) Færdighedskurser MIUC I+II (2+ dage) Åben kirurgi (-2 dage) Endoskopi ( dag) Indkaldes via MIUC sekretariatet Indkaldes via den regionale færdighedstræning Indkaldes via den regionale færdighedstræning Vejledning og evaluering Ved starten af introduktionsforløbet gennemføres en samtale mellem den uddannelsessøgende og den kliniske vejleder. Ved denne samtale fastlægges den individuelle uddannelsesplan på baggrund af uddannelsesprogrammet og eventuelle dokumenterede kompetencer hos den uddannelsessøgende. Uddannelsesplanen indeholder aftaler om deltagelse i kurser og særlige ønsker hos uddannelseslægen. De nødvendige kompetencer fremgår af logbogen. Hver enkelt kompetence skal signeres og datomarkeres af en klinisk vejleder. Se overordnet beskrivelse af evalueringsmetoder i målbeskrivelsen. Der skal afholdes mindst vejledersamtaler i løbet af ansættelsen og gennemføres mindst 4 casebaserede diskussioner ud fra relevante kliniske problemstillinger. (skabelon se bilag).

6 Halvvejs i forløbet foretages en 60 graders evaluering, som kan gentages efter behov (se bilag) Ved alle superviserede operative indgreb og endoskopiske procedurer udfyldes det tilhørende evalueringsskema af den superviserende læge. Det er uddannelseslægens ansvar, at dette gennemføres. (se bilag) Efter halvdelen af den kliniske periode kan evalueringsskemaet, som indgår i specialets faglige profil udfyldes på baggrund af vurdering fra mindst af afdelingens seniore læger. Ved at godkendelsen af nedenstående mål/kompetencer foretaget med involvering af den uddannelsesansvarlige overlæge gerne hele overlægekollegiet - sikres det, at den uddannelsessøgende er kirurgisk egnet De specialespecifikke færdighedskompetencer Samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale, herunder kunne søge råd hos kolleger og andre i eller uden for organisationen (Samarbejder) Udvise professionel personlig og interpersonel adfærd (Professionel) Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til introduktionslægeniveau Ved introduktionsuddannelsens afslutning skal den uddannelsesansvarlige overlæge over for de regionale videreuddannelsesråd attestere, at samtlige mål for introduktionsforløbet er nået, og at det tidsmæssige aspekt er overholdt. Efter halvdelen af den kliniske periode kan evalueringsskemaet, som indgår i specialets faglige profil udfyldes på baggrund af vurdering fra mindst af afdelingens seniore læger. Ved ansættelsens afslutning evaluerer lægen afdelingen på evaluer.dk Bilag Evalueringsskema Operative Færdigheder Evalueringsskema Endoskopi 60 graders evaluering Skabelon til casebaseret diskussion

7 Links Målbeskrivelse Faglig profil Attestation for tidsmæssigt gennemført forløb Dansk Kirurgisk Selskab Yngre Danske Kirurger

8 LOGBOG for INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KIRURGI Navn: Stillingsnummer: Periode: Afdeling: Hospital:

9 Logbogen udgør sammen med den øvrige dokumentation porteføljen, der skal indeholde Liste over kompetencemål, læringsstrategier og evalueringsmetoder. For at forløbet kan godkendes, kræves der signatur og dato ved hver enkelt kompetence. Hvis der signeres med initialer, skal der være en fuldstændig signatur et sted på siden. Kursusbeviser Vejlederkursus LAS Kirurgisk Færdighedstræning Andre relevante Bedømmelsesskema vedrørende faglig profil (kan udfyldes af afdelingen efter tidligst 6 mdr.) Anden relevant dokumentation

10 Medicinsk ekspert Kliniske færdigheder Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign. Dato Modtage, undersøge og vurdere kirurgiske patienter Skrive en struktureret kirurgisk journal, stille en tentativ diagnose og tilrettelægge et undersøgelsesprogram baseret på diagnosen Ordinere, tolke og handle på almindelige biokemiske, billeddiagnostiske og klinisk fysiologiske undersøgelser Erkende og medinddrage risikofaktorer i beslutningsprocesser vedrørende karkirurgi, og i nødvendigt omfang henvise til relevant speciale til præoperativ optimering Diagnosticere almindelige postoperative komplikationer som f.eks. blødning, sårinfektion, respirationsinsufficiens, hjerteinsufficiens, dyb venetrombose Varetage initial behandling af ovenstående komplikationer samt visitere til relevant behandler Varetage postoperativ ernæring (enteral og parenteral), herunder behandle postoperativ kvalme CBD CBD CBD CBD

11 Diagnosticere og behandle blødningsforstyrrelser, herunder ordinere tromboseprofylakse Diagnosticere og initialt behandle patient i shock samt visitere til relevant behandler Instituere relevant og adækvat smertebehandling såvel præsom postoperativt Skelne mellem forskellige former for sår CBD CBD Kirurgiske færdigheder og procedurer Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato Navngive de almindeligste kirurgiske instrumenter og beskrive funktionen af dem Hensigtsmæssigt vælge ligatur- og suturmateriale ved operationer Udføre hæmostase Suturere væv og hud Færdighedskursus Færdighedskursus Godkendt kursus Godkendt kursus

12 Redegøre for principper og sikkerhedsregler ved elincision og elkoagulation samt anvende metoderne hensigtsmæssigt Færdighedskursus Godkendt kursus Godkendt kursus Specialespecifikke mål: Kirurgi Mål Selvstændigt foretage mindre kirurgiske indgreb som abscesincision Selvstændigt åbne og lukke abdomen Selvstændigt etablere pneumoperitoneum og orientere sig i abdomen Under supervision foretage appendektomi Under supervision foretage laparoskopisk cholecystectomi Under supervision operere ingvinalhernier med meche. Under supervision foretage diagnostisk øsofagogastroduodenoskopi Under supervision foretage sigmoideoskopi Læringsmetoder Færdighedskursus Evalueringsmetoder Godkendt kursus Sign Dato Kommunikator Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato

13 Forelægge mundtlig eller skriftlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger eller andet sundhedspersonale, på en sådan måde, at det kan danne baggrund for beslutning Kommunikere med sundhedsmedarbejdere på en sådan måde, at medarbejdernes roller er afgrænsede og informationen til disse er afpasset kompetence og ansvar således at der gives enslydende meddelelser til patienter og pårørende Informere patienter og pårørende om invasive undersøgelser og procedurer, herunder om forventelig effekt, normale per- og postoperative forløb, bivirkninger, komplikationer og risici på et niveau og i en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient, og sikre forståelse af informationen Informere patienter om klagerettigheder, klageveje og klagemuligheder Situationstilpasset informere om dødsfald, herunder om regler for obduktion 60-graders evaluering 60-graders evaluering Samarbejder Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato Samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale, 60-graders evaluering

14 herunder kunne søge råd hos kolleger og andre i eller uden for organisationen Leder/administrator Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato Redegøre for lovgivningen i lægevirksomhed inkluderende kirurgisk virksomhed Anvende relevante administrative regler og love i egen arbejdspraksis Kursus vejledersamtale Godkendt kursus CBD Sundhedsfremmer Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato Rådgive om tiltag, der kan forebygge/forbedre en given patients tilstand Kende regler om anmeldelsespligt (bivirkninger, sygdomme) Anvende sociallovgivning og sociale hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients tilfælde observation i CBD observation i Akademiker Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne:

15 Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato Foretage litteratursøgning Opgave Bedømmelse af opgave Kritisk vurdere videnskabelig litteratur og lærebøger, herunder uddrage essensen heraf Opgave Bedømmelse af opgave Identificere, formidle og argumentere et videnskabeligt budskab til kolleger og andet personale Opgave Bedømmelse af opgave Professionel Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign Dato Etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig relation til patienter og pårørende Varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom videregivelse af oplysninger, indhentning af informeret samtykke, og overholdelse af tavshedspligt Udvise professionel personlig og interpersonel adfærd Handle i balance mellem faglige og personlige roller, herunder kunne administrere egne ressourcer Erkende egne personlige, faglige og etiske grænser Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til introduktionslægeniveau og observation i 60-graders evaluering observation i 60-graders evaluering 60-graders evaluering vejledersamtale vejledersamtale 60 graders evaluering

16 Skema til 60 graders evaluering af introduktionslæge: Læs venligst udsagnene grundigt igennem og sæt et kryds i den mest relevante kolonne. Hvis du ikke har haft mulighed for at observere de nævnte aktiviteter, så kryds af i ikke i stand til at kommentere. Ved afkrydsninger i utilfredsstillende er det påkrævet at skrive begrundelsen f.eks. på bagsiden, og ved afkrydsning i Behov for forbedringer anmodes om forslag kan ligeledes skrives på bagsiden. Den uddannelsessøgende vil blive konfronteret med skemaerne under evalueringssamtalen. Den uddannelsessøgende læge: Fører journaler af god kvalitet Ikke i stand til at kommentere Behov for forbedringer Utilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Behandler patienter høfligt og hensynsfuldt Involverer patienter i beslutninger om deres behandling Overholder tavshedspligt Svarer og kommer, når det ønskes, at en patient skal bedømmes Er synlig i sengeafdelingen Varetager papirarbejdet til tiden (f.eks. epikriser, breve) Kan forelægge mundtlig eller skriftlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger eller andet sundhedspersonale på en sådan måde, at det kan danne baggrund for beslutning Kan kommunikere med kolleger og andre personalegruypper på en sådan måde, at medarbejdernes roller er afgrænsede og informationen til disse er afpasset kompetence og ansvar således, at der gives enslydende meddelelser til patienter og pårørende Kan samarbejde med kolleger og andre personalegrupper Kan søge råd hos kolleger og andre personalegrupper Etablere, fastholde og afslutte en lægefaglig relation til patienter og pårørende Samarbejder godt i team Er bevidst om egne faglige grænser og søger hjælp når der er behov for det Accepter kritik og er i stand til at reagere konstruktivt Udvise professionel personlig og interpersonel adfærd Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til introduktionslægeniveau Dato: Underskrift: Kommentarer med underskrift på bagsiden: Tak for hjælpen - afleveres senest den til vejleder, XXX Afdeling, YYY Sygehus

17 Case-baseret Diskussion (CBD) Uddannelsessøgendes navn: Patientforløb/klinisk problemstilling: Under den case-baserede diskussion skal den uddannelsessøgende vurderes mhp. forståelse for nedenstående punkter i casen: Kontinuitet i patientforløb Information vedr. tobak/spiritus Comorbiditet Tromboseprofylakse Antibiotikabehandling Ernæringsscreening/terapi. Operationsindikation Information om indgreb, komplikationer og accept fra patienten Dokumentation af indgreb og postoperative plan i journalen incl. koding Dokumentation af information om indgreb og fund Smertebehandling Væske- og elektrolytbehandling Mobilisation Kirurgiske samt medicinske komplikationer Under niveau På niveau Over niveau Er ikke relevant Udskrivelse og videre plan Formalia: Kontakttlægeordningen, sikring af patientens identitet på operationsstuen, evt. markering og afholdelse af time out Generel klinisk forståelse af casen Kommentarer/plan for forbedring: Vejleder: Underskrift:

18 Vurderingsskala til bedømmelse af operativ teknik Den uddannelsessøgendes navn Cpr. Skalaen kan anvendes ved forskellige indgreb på forskellige uddannelsesniveauer og indenfor samme indgreb over tid til dokumentation for progression i tekniske færdigheder. Reference: Reznik R et al.: Testing technical skills via an innovative Bench Station examination. Am J Surg 997; 7: Dato Operation Kode Hospital/afsnit Supervisor Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsesøgende læges udførelse indenfor hver kategori uden at tage hensyn til lægens uddannelsesniveau. Respekt for vævsstrukturer Hyppigt og unødvendig belastning af væv eller beskadigelse ved uhensigtsmæssig brug af instrumenter Tid og bevægelser Mange unødvendige bevægelser Instrumenthåndtering Bruger instrumenterne uhensigtsmæssigt ved forsigtige, tøvende eller klodsede bevægelser Kendskab til instrumenter Spørger ofte efter forkerte instrumenter eller anvender forkerte instrumenter Fremdrift i operationen Stopper tit operationen og synes ubekendt med næste skridt Anvendelsen af assistent Placerer konsekvent assistenten dårlig eller undgår at bruge denne Kendskab til den specifikke procedure Utilstrækkeligt kendskab. Har behov for specifik instruktion for hver fase af operationen Omhyggelig håndtering af væv, men forårsager lejlighedsvis uhensigtsmæssig vævsskade Effektiv tid / bevægelsesmønster, men enkelte unødvendige bevægelser Kompetent anvendelse af instrumenterne, men virker lejlighedsvis stiv eller klodset Kender navnene på de fleste instrumenter og anvender de rigtige Demonstrerer en vis forud planlægning af indgrebet og har en rimelig fremdrift i dets forløb Anvender assistenterne hensigtsmæssigt det meste af tiden Kender alle vigtige faser i operationen Håndterer væv hensigtsmæssigt med minimal vævsskade Tydelig økonomisering med bevægelserne og maksimal effektivitet Flydende anvendelse af instrumenterne og ingen klodsethed Tydelig fortrolig med instrumenternene og deres navne Tydeligt forud planlagt operationsforløb med uanstrengt overgang fra den ene fase til den næste Anvender assistenter strategisk korrekt og med størst udbytte i alle faser Demonstrerer fortrolighed med alle faser af operationen Generelt har lægen løst opgaven Tilfredsstillende Utilfredsstillende Evt. bemærkninger Underskrift:

19 Direkte Observation af praktiske Færdigheder (DOPF) Den uddannelsessøgendes navn Cpr. Skalaen kan anvendes ved forskellige indgreb på forskellige uddannelsesniveauer og indenfor samme indgreb over tid til dokumentation for progression i tekniske færdigheder. Bruges ved mindre indgreb eller endoskopiske procedurer. Dato Indgreb Kode Hospital/afsnit Supervisor Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsesøgende læges udførelse indenfor hver kategori uden at tage hensyn til lægens uddannelsesniveau. Tid og bevægelser Mange unødvendige bevægelser Effektiv tid / bevægelsesmønster, men enkelte unødvendige bevægelser Instrument/ endoscop håndtering Bruger instrumenterne /endoskop uhensigtsmæssigt ved forsigtige, tøvende eller klodsede bevægelser Fremdrift i indgreb/ endoscopi Stopper tit under indgreb/scopi og synes ubekendt/usikker med næste skridt Kendskab til den specifikke procedure Utilstrækkeligt kendskab. Har behov for specifik instruktion for hver fase af proceduren Kompetent anvendelse af instrumenterne/ endoskop, men virker lejlighedsvis stiv eller klodset Demonstrerer en vis forud planlægning af indgrebe/scopient og har en rimelig fremdrift i dets forløb Kender alle vigtige faser i proceduren Tydelig økonomisering med bevægelserne og maksimal effektivitet Flydende anvendelse af instrumenterne/endoskop og ingen klodsethed Tydeligt forud planlagt forløb med uanstrengt overgang fra den ene fase til den næste Demonstrerer fortrolighed med alle faser af proceduren Generelt har lægen løst opgaven Tilfredsstillende Utilfredsstillende Evt. bemærkninger Underskrift:

De 7 lægeroller. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors. -og vurdering heraf

De 7 lægeroller. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors. -og vurdering heraf De 7 lægeroller -og vurdering heraf Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Sygehus Thy-Mors Medicinsk ekspert Kliniske færdigheder Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign. Dato Modtage,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk afdeling K Regionshospitalet Randers Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Vendsyssel

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Vendsyssel Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Sygehus Vendsyssel Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. FBE Kirurgi Syd Aalborg-Hobro

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. FBE Kirurgi Syd Aalborg-Hobro Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi FBE Kirurgi Syd Aalborg-Hobro Kære kollega Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Portefølje. Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse. for. Sundhedsstyrelsen

Portefølje. Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse. for. Sundhedsstyrelsen Portefølje for Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab April 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i relation til Den Fælleskirurgiske

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i speciallægeuddannelsen er: at sikre, at opnåede kompetencer bliver registreret. at anvendes

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Afdeling P. Århus Sygehus, THG

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Afdeling P. Århus Sygehus, THG Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Afdeling P Århus Sygehus, THG Kære kollega Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Sygehus Thy-Mors Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Urologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Urologi Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Urologi Dansk Urologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Oktober 2016 Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i urologi Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse i urologi

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse i urologi Afdeling Hospital Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i uroli Afdeling xxxx 1) Indledning Specialet uroli Det uroliske speciale varetager den kirurgiske udredning, behandling, kontrol forebyggelse

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

KIRURGI. Faglig profil

KIRURGI. Faglig profil KIRURGI Det kirurgiske speciale omfatter grundspecialet kirurgi med fagområderne øvre og nedre mave-tarmkirurgi, mamma- og endokrinkirurgi og børnekirurgi. Den øvre mave-tarmkirurgi varetager kirurgisk

Læs mere

Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Dansk Karkirurgisk Selskab Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH),

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH), Uddannelsesprram for den kirurgiske introduktionsuddannelse på Århus Sygehus (Nørrebrade 44, tidl. ÅKH), Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling L. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Målsætning:...

Læs mere

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt.

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Uddannelsesprram Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Afdelingsbeskrivelse

Afdelingsbeskrivelse Introduktionsstilling i kirurgi, Sygehus Vendsyssel. Introduktionsuddannelsen i kirurgi ved den funktionsbærende enhed Kirurgi Syd, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A, Aalborg Sygehus Kirurgisk Afdeling,

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Portefølje. Den Karkirurgiske Hoveduddannelse. for. Sundhedsstyrelsen

Portefølje. Den Karkirurgiske Hoveduddannelse. for. Sundhedsstyrelsen Portefølje for Den Karkirurgiske Hoveduddannelse Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab Februar 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i relation til Den Karkirurgiske Hoveduddannelse

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS Plastikkirurgisk afdeling Z Aalborg Sygehus 2009 1 Indledning Introduktionsuddannelse i plastikkirurgi

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

360 graders evaluering

360 graders evaluering 360 graders evaluering Metoden egner sig til bedømmelse af uddannelseslægens kompetencer indenfor kommunikation, samarbejde, leder/administrator/organisator og professionel. Dette er roller, der kræver

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Organkirurgisk Afdeling. Regionshospitalet Viborg

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Organkirurgisk Afdeling. Regionshospitalet Viborg Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Plastikkirurgisk afdeling Århus Universitetshospital 2009 1 Indledning Introduktionsuddannelse

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

360-graders evaluering eller multiple peer review

360-graders evaluering eller multiple peer review 360-graders evaluering eller multiple peer review Den uddannelsessøgende vælger evt. i samarbejde med hovedvejleder - relevant personale til at indgå i 360-graders evalueringen. Det bør være personale,

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i thoraxkirurgi Skejby Sygehus Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i thoraxkirurgi Skejby Sygehus Region Nord Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i thoraxkirurgi på Skejby Sygehus Region Nord udarbejdet af overlæge Hans-Henrik Kimose, januar 2004 INDLEDNING... 3 Målsætning... 3 Overordnede rammer... 3

Læs mere

Logbog. for. speciallægeuddannelsen i Kirurgi

Logbog. for. speciallægeuddannelsen i Kirurgi Logbog for speciallægeuddannelsen i Kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 Præ- per- og postoperative : Delkompetence Evalueringsstrategi Signatur/dato Præoperative Være kontaktlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Med målbeskrivelsen fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 2010 1 Indledning Tillykke med din introduktionsstilling på Plastikkirurgisk Afdeling

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Behov for forbedringer

Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere