Vilkår 2 Bygning Januar doc slm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm"

Transkript

1 Vilkår 2 Bygning Januar doc slm

2 Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket 4 Storm- og vand- 3 Hvad omfatter forsikringen 5 skadeforsikring 4 Hvilke skader er dækket 5 Svampe- og insekt 5 Hvad omfatter forsikringen 7 skadeforsikring 6 Hvilke skader er dækket 7 Byggeforsikring 7 Hvad omfatter forsikringen 8 8 Hvilke skader er dækket 8 Fælles vilkår for 9 Hvordan erstattes skaderne 9 brandforsikring, 10 Betaling af erstatning 12 storm- og vandskadeforsikring mv., svampe- og insektskadeforsikring samt byggeforsikring Huslejetabs- 11 Hvilke tab dækkes 13 forsikring 12 SkadeopgøreIse 13 Glasforsikring 13 Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket 14 Kummeforsikring 15 Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket 14 Skilteforsikring 17 Hvad omfatter forsikringen Hvilke skader er dækket 16 Fælles vilkår for 19 Hvordan erstattes skaderne 17 glas-, kumme og skilteforsikring Tillægsdækninger 20 Restværdierstatning Forureningsdækning Jordskadedækning EI- skadedækning Rørskadedækning 21 Fælles vilkår 25 Hvem er sikret 23 Vilkår 2 26 Hvor dækkes Præmiens betaling Indeksregulering Ændring af præmie eller forsikringsvilkår Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges Besigtigelse Risikoændring Ejerskifte Hvis skaden sker Moms Selvrisiko Hvis skaden også er dækket i andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader mv Ankenævn Voldgift Lovgivning Registerlovgivning doc slm

3 Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter de bygninger og anlæg, der er nævnt i policen inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinjen eller under kældergulv. B Desuden er følgende omfattet af forsikringen, hvis det ejes af forsikringstageren og hører til de bygninger, der er nævnt under punkt 1 A: 1. Faste el- installationer, herunder a. stikledninger og hovedtavler. b. lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som fx pærer og lysstofrør. c. kraftinstallationer frem til styretavle eller motorværn, hvis der ikke er styretavle. Styretavle og motorværn er ikke omfattet. 2. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, faste installationer af sædvanlig, men ikkeerhvervsmæssig karakter, herunder a. gas- og vandinstallationer. b. rumtemperatur- og rumventilationsanlæg. c. elevatorer, sanitets- og kloakanlæg. d. vaskeanlæg og hårde hvidevarer. 3. Gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 4. Anlæg til brandsikring af bygningen eller afsnit af denne samt civilforsvarsmateriel. 5. Flagstænger, antenner til ikkeerhvervsmæssig brug, gårdbelægninger, grundvandspumper, tårn- og facadeure og hegn, dog ikke levende hegn. 6. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, men kun for deres håndværksmæssige værdi og højst med kr. Beløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. (Beløbet er i 1992 på højst kr.). 7. Andet sædvanligt tilbehør og materiel, der udelukkende anvendes til ejendommens drift og højst med kr. Beløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. (Beløbet er i 1992 på højst kr.). 8. Haveanlæg i det omfang, forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. a. Udgifter til retablering af haveanlæg godtgøres med højst kr. Beløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. (Beløbet er i 1992 på højst kr.). For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. b. Erstatning bortfalder, hvis retablering ikke finder sted doc slm 3

4 Brandforsikring 2 Hvilke skader er dækket Det er direkte skade på det forsikrede ved Brandskade Som brandskade dækkes 1. Brand (ildsvåde) Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, fx på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet, anses ikke for brandskade og er derfor ikke dækket. Dog dækkes smeltning af ting, der er imprægneret mod brand. 2. Lynnedslag herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller de bygninger, hvor de forsikrede ting befinder sig. 3. Eksplosion, som er en pludselig og hurtigt fortløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer. 4. Sprængning af dampkedler og autoklaver. a. sprængning foreligger, når en ting sønderrives under pludselig og hurtig udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for tingen. b. sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk er ikke sprængning. 5. Tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede kedler, der a. udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- eller kontorbygninger, eller b. har en maksimal indfyringseffekt på kcal/h (120 kw) og overvejende anvendes til rumopvarmning. 6. Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 7. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning. 8. Forsikringen dækker desuden a. skade, der i forbindelse med en brandskade påføres det forsikrede ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse brandskader. b. forsikrede ting, der bortkommer under en brandskade. 9. Forsikringen dækker ikke a. driftstab eller andet indirekte tab. b. skade ved kortslutning. c. skade ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt doc slm 4

5 Storm- og vandskadeforsikring mv. 3 Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter de bygninger, installationer og det bygningstilbehør m.m., der er nævnt i policen og punkt 1. (Se dog begrænsninger i pkt. 3 B). B Forsikringen omfatter ikke 1. bygninger og anlæg, der er opført uden fundament til frostfri dybde. Fundamentet skal været muret eller støbt stribe eller punktfundament eller trykimprægneret træ, der opfylder Dansk Standard (DS 2122). 2. bygningsdele og installationer, der hører til ovennævnte bygninger. 3. haveanlæg. Dog dækkes håndværkeres ødelæggelse af haveanlæg under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade med de i punkt 1 B 8. anførte begrænsninger. 4. telte, boble og presenningshaller. 5. fritstående antenner. 6. baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger. 7. vindmøller, anlæg til biogas, sol- og jordvarme og andre vedvarende energikilder. 8. projektører og skilte. 9. gårdbelægninger. 10. glas og ruder af andet materiale. Dog dækkes tagplader af erstatningsmaterialer for glas, herunder uoplukkelige ovenlys. 4 Hvilke skader er dækket Det er en forudsætning for dækningen i punkterne 4 A- H, at den opståede skade ikke helt eller delvist kan henføres til det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Dækket er direkte skade på det forsikrede ved: A Storm, herunder skypumpe og eventuelt samtidig forvoldt nedbørsskade. 1. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 svarende til en middelvindhastighed på mindst 17,2 m/sek. 2. Forsikringen dækker ikke skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. B Snetryk C Vand, der under voldsomt skybrud eller under voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet fra terrænniveau eller som stiger op gennem afløbsledningerne. Forsikringen dækker ikke 1. skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 2. skade som følge af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og ikke er en umiddelbar følge af en dækket stormskade. D Udstrømning af vand, olie eller kølevæske 1. Forsikringen dækker skade på grund af vand, olie og kølevæske, der tilfældigt og pludseligt strømmer ud fra a. røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg. b. vand-, varme- og sanitetsinstallationer. 2. Forsikringen dækker også skade på grund af udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygninger. 3. Forsikringen dækker ikke a. udgifter til reparation af røranlæg og tilhørende isoleringsmateriale samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele. b. udgifter til konstatering af skadeårsag samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele. c. skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank samt køle- og fryseanlæg. d. skade ved udstrømning af andre væsker, fx syre eller andre kemikalier. e. skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand. f. skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør doc slm 5

6 Storm- og vandskadeforsikring mv. g. vandskade som følge af frostsprængning af rør og installationer i utilstrækkeligt opvarmede rum, som forsikringstageren disponerer over, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. h. vandskade som følge af frostsprængning i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. j. skade forårsaget ved udsivning af kondensvand, herunder vand fra køle- og fryseanlæg. k. skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejder, herunder reparationer eller ændringer af rør- og varmeanlæg. l. råd og svampeskade. E Frostsprængning 1. Forsikringen dækker frostsprængning af a. røranlæg, der tilfører bygningerne vand. b. røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand- og sanitetsinstallationer. c. centralvarme og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler og beholdere, pumper, målere, radiatorer, wc-kummer og -cisterner. 2. Forsikringen dækker ikke a. frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede rum, som forsikringstageren disponerer over, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. b. frostsprængning i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. c. frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton. d. udgift til optøning. e. frostskade på udendørs springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer. F Indbrudstyveri eller forsøg på det samt hærværk på det forsikrede i forbindelse hermed. Forsikringen dækker ikke skade på bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. G Væltende eller nedstyrtende ting, der udefra beskadiger det forsikrede. H Påkørsel doc slm 6

7 Svampe- og insektskadeforsikring Maks. erstatning kr. 5 Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter de bygninger, der er nævnt i policen og punkt 1 A. (Se dog begrænsninger i pkt. 5 B). B Forsikringen omfatter ikke 1. bygninger, der ikke er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, medmindre der er anvendt træ, som opfylder Dansk Standard (DS 2122 eller tilsvarende træ). 2. svampeskade på verandaer, terrasser, altaner eller lignende af træ samt træ i kælderlokaler. Ved kælderlokaler forstås i denne sammenhæng lokaler, hvor gulvet helt eller delvist er lavere end det omgivende naturlige terræn. 3. haveanlæg. Dog dækkes håndværkeres ødelæggelse af haveanlæg under reparation af bygninger efter en erstatningsberettiget skade med de i punkt 1 B 8. anførte begrænsninger. 6 Hvilke skader er dækket A Dækket er direkte skade ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe og insekter, konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. B For svampe- og insektskade gælder særlige erstatningsregler, se punkt 9 H C Forsikringen dækker ikke 1. skade forårsaget af råd eller rådborebiller. 2. skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 3. skade, der skyldes tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. 4. skade som følge af materiale- eller konstruktionsfejl, herunder forkert udført isolering eller anden udførelsesfejl doc slm 7

8 Byggeforsikring Forsikringen kan bestå af brandforsikring og/eller stormskadeforsikring mv. Det skal fremgå af Deres police eller brev fra Topdanmark, hvis De har disse forsikringer. 7 Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter de bygninger mv., der er nævnt i punkt 1, når de er under opførelse, tilbygning eller ombygning. Herunder større reparationer som fx udskiftning af tagbeklædning. B Endvidere omfatter forsikringen materialer, der er på byggepladsen, og som skal monteres i bygningen. C Stormskadeforsikringen omfatter ikke glas eller erstatningsmaterialer herfor. D Brand og stormskadeforsikringen omfatter ikke midlertidige anlæg, herunder forskallinger, afstivninger og stilladser samt redskaber, værktøj og arbejdsskure. 8 Hvilke skader er dækket A Brandskade Forsikringen dækker brandskade som nævnt i pkt. 2. B Stormskade mv. Forsikringen dækker storm- og skypumpeskade samt sky- og tøbrudsskade som nævnt i punkterne 4 A og 4 C. 1. Det er en forudsætning for dækningen, at a. den opståede skade ikke helt eller delvist kan henføres til det forsikredes mangelfulde vedligeholdelse, slid, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. b. projektet opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen. c. projektet er godkendt af byggemyndighederne. d. arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. 2. Der er en selvrisiko på 10% af enhver skade. Minimum og maksimum for selvrisiko fremgår af policen. C Forsikringen dækker ikke indirekte skade (fx huslejetab eller driftstab) doc slm 8

9 Fælles vilkår for brandforsikring, storm- og vandskadeforsikring mv., svampe- og insektskadeforsikring samt byggeforsikring 9 Hvordan erstattes skaderne 1. Det afhænger af, om forsikringen er tegnet som Nyværdiforsikring, Dagsværdiforsikring, Sumforsikring eller Førsterisikoforsikring. 2. Hver litra i policen behandles som en selvstændig forsikring. (Hvis policen ikke er opdelt i litra, betragtes hver bygning som et litra). a. Forsikringssummerne i punkterne 1 B 6., og 1 B 7. og 1 B 8. er dog højeste erstatning pr. skade. Beløbet ( kr.) er fastsat i 1980 og indeksreguleres. (Beløbet er i 1992 på højst kr.). b. Den samlede erstatning, der kan ydes for en eller flere svampe- eller insektskader, er begrænset til kr. pr. forsikringsår for hele policen, uanset om denne er opdelt i positioner. Beløbet indeksreguleres ikke. A Nyværdiforsikring 1. Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt. 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger, og højst priser for byggematerialer og - metoder, der er gængse på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. Var det beskadigede på grund af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, fastsættes erstatningen i forhold til værdiforringelsen. 6. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle, opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. B Dagsværdiforsikring 1. Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder. 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger, og højst priser for byggematerialer og - metoder, der er gængse på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskeile opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. C Sumforsikring 1. Forsikringssummen bør fastsættes, så den svarer til det forsikredes fulde værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder og med tillæg for de oprydningsomkostninger, der kan blive tale om efter en skade. Vælges en lavere sum for brandforsikring, kræves samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen doc slm 9

10 Fælles vilkår for brandforsikring, storm- og vandskadeforsikring mv., svampe- og insektskadeforsikring samt byggeforsikring 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger, og højst priser for byggematerialer og - metoder, der er gængse på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. erstatningen kan ikke overstige de forsikringssummer, som forsikringstageren har fastsat. Summerne indeksreguleres. Er værdien af det forsikrede opgjort som nævnt under punkt 9 C 1. større end de indeksregulerede forsikringssummer på skadetidspunktet (underforsikring), betales der ved enhver skade kun erstatning i forholdet mellem de to beløb. 6. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. D Førsterisikoforsikring 1. Forsikringssummen kan fastsættes til et lavere beløb end det forsikredes værdi. Det kræver dog samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, hvis summen for brandforsikring sættes til et lavere beløb, end det forsikredes fulde værdi som nyt med fradrag for værdiforringeise på grund af slid og alder og med tillæg for de oprydningsomkostninger, der kan blive tale om efter en skade. Endvidere skal der tages højde for forøgede byggeudgifter, se punkt 9 G 1.c. 2. Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. 3. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de, der er brugt i de beskadigede bygninger, og højst priser for byggematerialer og - metoder, der er gængse på skadetidspunktet. 4. Ved erstatningens fastsættelse tages der hensyn til ændring af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. 5. Var det beskadigede på grund af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, fastsættes erstatningen i forhold til værdiforringelsen. 6. Beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle, opstået efter reparation af en skade, erstattes ikke. 7. Den samlede erstatning kan ikke overstige de forsikringssummer, som forsikringstageren har fastsat. Summerne indeksreguleres. Underforsikring kan ikke gøres gældende. E Oprydningsomkostninger 1. Topdanmark erstatter nødvendige udgifter til oprydning af det forsikrede efter en skade. Ved sumforsikring og førsterisikoforsikring erstattes udgifterne inden for forsikringssummen. 2. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. 3. Forsikringen dækker ikke: a. Udgifter til særlige foranstaltninger i forbindelse med oprydning, deponering og destruktion af de forsikrede ting som følge af forurening. b. Udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed doc slm 10

11 Fælles vilkår for brandforsikring, storm- og vandskadeforsikring mv., svampe- og insektskadeforsikring samt byggeforsikring F Anvendelige rester 1. Hvis offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50%. 2. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen. G Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) 1. Forsikringen erstatter forøgede byggeudgifter, som efter en skade ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen. a. For nyværdi- og dagsværdiforsikring gælder, at erstatningen for hver bygning er begrænset til 10% af bygningens nyværdi og til højst kr. Beløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. (Beløbet er i 1992 på højst kr.). b. For sumforsikring gælder, at erstatningen for hver bygning er begrænset til 10% af dens forsikringssum og til højst kr. Beløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. (Beløbet er i 1992 på højst kr.). c. For førsterisikoforsikring gælder, at erstatningen kun betales inden for forsikringssummen. For hver bygning erstattes højst 10% af dens forsikringssum og højst kr. Beløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. (Beløbet er i 1992 på højst kr.). 2. Erstatningen fastsættes til de udgifter, der er nævnt under pkt. 9 G 1., og som vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. 3. Det er en forudsætning for dækningen, at a. udgifterne vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for. b. dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. c. bygningens værdiforringelse på grund af slid og alder ikke overstiger 30% i forhold til nyværdien. d. istandsættelse eller genopførelse finder sted. 4. Forsikringen dækker ikke a. udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse. b. udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. H Svampe eller insektskade 1. Ved svampeskade eller angreb af træødelæggende insekter betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. 2. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 3. I øvrigt gælder erstatningsreglerne i pkt. 9 A til G samt 9 J, K og L. 4. Den samlede erstatning, der kan ydes for en eller flere svampe eller insektskader, er begrænset til kr. pr. forsikringsår for hele policen, uanset om denne er opdelt i positioner. Beløbet indeksreguleres ikke. J Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed doc slm 11

12 Fælles vilkår for brandforsikring, storm- og vandskadeforsikring mv., svampe- og insektskadeforsikring samt byggeforsikring K Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, betales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter reglerne under pkt. 9 A- D. L Redning og bevaring Topdanmark erstatter rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en begivenhed, der er omfattet af forsikringen. 10 Betaling af erstatning A Erstatning til genoprettelse Erstatning betales, når reparation eller genopførelse af det beskadigede har fundet sted. B Opførelse andetsteds Den fastsatte erstatning kan anvendes til opførelse af bygning(er) andetsteds i Danmark. Forøgede omkostninger som følge heraf erstattes ikke. Var det beskadigede på grund af slid, alder, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder, før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, fastsættes erstatningen i forhold til værdiforringeisen. Betaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. C Kontanterstatning Hvis erstatningen ikke anvendes til reparation eller genopførelse af det beskadigede eller til opførelse af bygning(er) andetsteds i Danmark, foretages fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Betaling af erstatning forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen doc slm 12

13 Huslejetabsforsikring 11 Hvilke tab dækkes A I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af skade, der er dækket af forsikringen, betales ud over erstatningen for bygningen 1. forsikringstagers dokumenterede tab af lejeindtægt. 2. nødvendige udgifter tilleje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse eller kontor. B Forsikringen dækker ikke tab af lejeindtægt eller lejeværdi af produktionsudstyr, møblement eller andre faciliteter, der ikke er omfattet af forsikringen, se pkt. 1 og SkadeopgøreIse A Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr. Beløbet er fastsat i 1987 og indeksreguleres. (Beløbet er i 1992 på kr.). Erstatning ydes i tiden indtil lokalerne igen kan tages i brug, dog højst indtil 1 måned efter skadens udbedring og i alt højst i 12 måneder. B Istandsættes den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der normalt ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. C Forsinkes udbedringen af forhold, som sikrede har indflydelse på, betales ikke erstatning for det derved forårsagede tab af lejeindtægt eller lejeværdi. D Eventuel besparelse eller erstatning fra anden forsikring fradrages i erstatningen. E Erstatningen kan ikke overstige markedsprisen for leje af lokaler af tilsvarende standard og beliggenhed som det beskadigede doc slm 13

14 Glasforsikring 13 Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter glas, der er nævnt i policen. Til beskrivelse af det forsikrede glas anvendes i policen følgende begreber: 1. Bygningsglas. Bygningsglas er glas og ruder af erstatningsmaterialer for glas, der er monteret på dets blivende plads som bygningsdel på forsikringsstedet. Hvis forsikringsstedet er et lejemål, betragtes glas, der udgør en del af lejemålets afgrænsning mod det fri, mod nabolejemål eller mod fællesarealer, butikstorve o.l. som hørende til forsikringsstedet. Bygningsglas i lejede lokaler er kun omfattet af forsikringen i det omfang, forsikringstageren bærer risikoen herfor. 2. Inventarglas. Inventarglas er glas, der indgår som en fast bestanddel af diske og montrer, der tilhører forsikringstageren, og som befinder sig i bygninger på forsikringsstedet. B Forsikringen omfatter også dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og - tråde, der er monteret på det forsikrede glas. C Forsikringen omfatter ikke 1. udstillingsmontrer og udhængsskabe uden for forsikringsstedet. 2. dekorationer af kunstnerisk værdi, fx glasmosaikker med motiv. 14 Hvilke skader er dækket A Forsikringen dækker brud på det forsikrede. Desuden dækkes omkostninger til genudførelse af dekorationer, påmaling af bogstaver samt genopsætning af alarmstrimler og - tråde i forbindelse med brudskader. B Forsikringen dækker ikke 1. ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. 2. skade i forbindelse med reparation eller ombygning. 3. punkteringer eller andre utætheder i termoruder. 4. skade, der alene rammer dekorationer, bogstaver, alarmstrimler og - tråde. 5. skade som følge af ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion samt sprængning af dampkedler og autoklaver. Disse skader er normalt dækket af en brandforsikring. 6. skade på glas i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet doc slm 14

15 Kummeforsikring 15 Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter det antal kummer (wc- kummer inkl. cisterner, håndvaske og bidets), der er nævnt i policen, og som er monteret på deres blivende plads som bygningsdele. B Forsikringen omfatter ikke 1. badekar. 2. haner og blandingsbatterier. 3. rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art. 4. wc-sæder og wc-iåg. 16 Hvilke skader er dækket A Forsikringen dækker brud på det forsikrede. B Forsikringen dækker ikke 1. ridsning, afskalning eller anden beskadigelse, der ikke kan betegnes som brud. 2. skade i forbindelse med reparation eller ombygning. 3. skade som følge af ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion samt sprængning af dampkedler eller autoklaver. Disse skader er normalt dækket af en brandforsikring. 4. skade som følge af frostsprængning. 5. skade på kummer i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet doc slm 15

16 Skilteforsikring 17 Hvad omfatter forsikringen A Forsikringen omfatter de skilte mv., der er nævnt i policen, og som er monteret på deres blivende plads. B Forsikringen omfatter ikke standere, beslag og ophæng. 18 Hvilke skader er dækket A Forsikringen dækker brud på det forsikrede. B Forsikringen dækker ikke 1. ridsning, afskalning eller anden beskadigelse, der ikke kan betegnes som brud. 2. skade i forbindelse med reparation eller ombygning. 3. skade som følge af ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion samt sprængning af dampkedler eller autoklaver. Disse skader er normalt dækket af en brandforsikring. 4. skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse, fejlkonstruktion eller fejlmontering. 5. forvitring eller misfarvning doc slm 16

17 Fælles vilkår for glas-, kumme og skilteforsikring 19 Hvordan erstattes skaderne A Topdanmark betaler for udskiftning af det beskadigede med de i punkterne 19 A 1-4 nævnte begrænsninger. 1. Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til værdien af det beskadigede. 2. Hvis forsikringsstedets etageareal, eller hvis antallet af kummer eller lejligheder er større end beskrevet i policen, reduceres erstatningen i forholdet mellem den betalte præmie og den præmie, der skulle være betalt ifølge Topdanmarks tarif. 3. Er nyværdien, inkl. monteringsudgifter, dekorationer mv. af sumforsikrede ting større end de indeksregulerede forsikringssummer på skadetidspunktet (underforsikring), gives der ved enhver skade kun erstatning i forholdet mellem de to beløb. 4. Erstatning i henhold til pkt. 19 A 2 og 3 betales kontant. B Der ydes ikke erstatning for 1. udgifter til midlertidig afdækning. 2. udgifter til flytning eller de- og genmontering af ting, der er til hinder for udbedring af skaden. 3. beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang, eller farveforskelle opstået efter reparation af en skade doc slm 17

18 Tillægsdækninger Efterfølgende forsikringsdækninger er kun gældende, hvis policen indeholder påtegning herom. 20 Restværdierstatning A Hvis en bygning er beskadiget mindst 50% (opgjort efter vilkårenes regler om beregning af erstatning), kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få nedrevet resterne og opgjort erstatningen, som om hele bygningen var ødelagt ved skaden. Restværdierstatningen opgøres efter de samme regler som den egentlige skadeerstatning. B Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. C Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet inden 2 år fra skadedatoen, og at erstatningen anvendes til genopførelse af en ny bygning. D Eventuel værdi af anvendelige rester tilfalder Topdanmark. Hvis forsikringstageren overtager sådanne rester, nedsættes erstatningen med det beløb, de er ansat til i skadeopgørelsen. E Ved førsterisikoforsikring kan det samlede erstatningsbeløb for beskadigede og ubeskadigede bygningsdele samt omkostninger til nedrivning, oprydning, deponering og destruktion ikke overstige forsikringssummen. 21 Forureningsdækning Vilkårenes bestemmelse om oprydningsomkostninger (punkt 9 E) udgår og erstattes af: A Topdanmark erstatter nødvendige udgifter til: 1. Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpeise. 2. Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede ting. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. B Erstatningsopgørelse 1. Ejendommens samlede etageareal indtil m². Dækningen ydes på første risikobasis og er begrænset til: 20% af nyværdiforsikrede bygningers nyværdi. 20% af dagsværdiforsikrede bygningers dagsværdi. 20% af sumforsikrede bygningers forsikringssum. 20% af førsterisikoforsikrede bygningers forsikringssum dog mindst kr. og højst kr. pr. forsikringsbegivenhed. 2. Ejendommens samlede etageareal over m². Dækningen ydes på første risikobasis og er begrænset til: 10% af nyværdiforsikrede bygningers nyværdi. 10% af dagsværdiforsikrede bygningers dagsværdi. 10% af sumforsikrede bygningers forsikringssum. 10% af førsterisikoforsikrede bygningers forsikringssum dog mindst kr. pr. forsikringsbegivenhed. Heraf kan højst kr. anvendes til særlige foranstaltninger i forbindelse med oprydning, deponering og destruktion som følge af forurening. 3. Beløbene er fastsat i 1992 og indeksreguleres. 4. Ved sumforsikring og førsterisikoforsikring ydes erstatning inden for forsikringssummen. C Forsikringen dækker ikke Udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed doc slm 18

19 Tillægsdækninger 22 Jordskadedækning A Forsikringen er udvidet til for et beløb af indtil kr. tillige at dække: (Beløbet indeksreguleres ikke) 1. Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på det matrikelnummer, der er nævnt i policen. 2. Udgifter til retablering af det under punkt 1 nævnte materiale samt 3. nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. B Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning mv., og at denne er nødvendiggjort af en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af bygningsforsikringens punkt 2, 4 eller 6, og som har ramt forsikringstagerens bygninger, løsøre beroende i forsikringstagerens bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord. C Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. D Forsikringen dækker for punkt A 1 og 2 højst med kr. pr. m³ jord/vand. Beløbet indeksreguleres ikke. E Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for Topdanmark mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selvom de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere doc slm 19

20 Tillægsdækninger 23 EI-skadedækning A Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter nedennævnte ting, hvis det ejes af forsikringstageren og hører til de bygninger, der er omfattet af policen. 1. Følgende faste stærkstrømsinstallationer: a. stikledninger og hovedtavler. b. lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som fx pærer og lysstofrør. c. kraftinstallationer frem til styretavle eller til motorværn, hvis der ikke er styretavle. Styretavle og motorværn er ikke omfattet, medmindre der er tale om tilbehør til de ting, der er omfattet af punkt Faste brugsgenstande af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: a. motorer, der indgår i gas- og vandinstallationer. b. el- radiatorer, el- varmekabler og motorer, der indgår i rumtemperatur- og ventilationsanlæg. c. elevatormotorer. d. motorer, der indgår i sanitets- og kloakanlæg. e. varmelegemer og motorer i hårde hvidevarer. f. elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg. 3. Forsikringen omfatter ikke a. vindmøller, jordvarmeanlæg, solenergisystemer og anden alternativ energiforsyning. b. antenneanlæg. c. ting, der er forsikret mod el- skader ved specialforsikring som fx edb- allrisksforsikring eller maskinforsikring. d. transformere, ensrettere og omformere med effekter over 20 KVA pr. enhed. e. ting, der efter sædvane er omfattet af en løsøreforsikring, uanset om denne er udvidet med el- skadedækning doc slm 20

21 Tillægsdækninger B Hvilke skader er dækket 1. Selvom der ikke opstår brand, dækker forsikringen fysisk konstaterbar skade på de forsikrede ting som følge af kortslutning, overspænding og induktion, herunder lynskader, der ikke er dækket af bygningsbrandforsikringen. 2. Ved kortslutning forstås i disse vilkår utilsigtet forbindelse mellem spændingsførende dele indbyrdes eller mellem spændingsførende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den tilladelige driftsstrøm. 3. Forsikringen dækker ikke a. skade som følge af, at installationen eller dens anvendelse er i strid med stærkstrømsreglementet. b. skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse. c. skade som skyldes manglende vedligeholdelse, slid eller tæring af det beskadigede. d. skade der er dækket af garanti, vedligeholdelseskontrakt eller serviceabonnement. e. skade, der opstår i forbindelse med montering, demontering eller reparation af det forsikrede. f. skade, der opstår i forbindelse med montering, demontering eller reparation af installationer, der er forbundet med det forsikrede. g. driftstab, huslejetab og andet indirekte tab. C Skadeopgørelse/Selvrisiko 1. Skade på faste stærkstrømsinstallationer (se punkt A 1) erstattes efter samme regler, som gælder for den bygning, de tilhører. Ved enhver skade er der en selvrisiko på kr. Beløbet er fastsat for 1992 og indeksreguleres. 2. Skade på faste brugsgenstande (se punkt A 2). a. Erstatningen opgøres på grundlag af det beskadigedes nyværdi. b. Ved enhver skade er der en selvrisiko, som afhænger af det beskadigedes alder på skadetidspunktet. Alder Selvrisiko indtil 2 år indtil 3 år kr. 10% af skaden indtil 4 år 20% af skaden indtil 5 år 30% af skaden indtil 6 år 40% af skaden indtil 7 år 50% af skaden indtil 8 år 60% af skaden indtil 9 år 70% af skaden Over 9 år 75% af skaden Selvrisikobeløbet er fastsat for 1992 og indeksreguleres. 3. Ovennævnte selvrisikobestemmelser er gældende uanset eventuel bortforsikring af selvrisiko på bygningsbrandforsikringen. 4. Topdanmark kan erstatte skaden ved udbetaling af et kontant beløb svarende til værdien af det beskadigede umiddelbart før skaden. 5. Forsikringssum Forsikringssummen er kr. Beløbet er fastsat for 1992 og indeksreguleres. Forsikringen er tegnet på første risiko, hvorved forstås, at der i skadetilfælde vil blive ydet erstatning fuldt ud indtil forsikringssummen uden hensyn til, om det elskadeforsikredes samlede værdi i skadens øjeblik overstiger forsikringssummen. Forsikringssummen gælder pr. forsikringssted, uanset om policen er opdelt i positioner doc slm 21

22 Tillægsdækninger 24 Rørskadedækning A Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter de bygninger, der ifølge vilkår og police er omfattet af storm- og vandskadeforsikringen. 2. Desuden omfatter forsikringen a. nedgravede sædvanlige stikledninger til vand-, varme-, gas-, olie og afløbsinstallationer beliggende inden for den forsikredes ejendoms skel, herunder også ledninger mellem flere bygninger på ejendommen. b. gårdbelægninger og haveanlæg. Udgifter til reetablering af haveanlæg godtgøres med højst kr. Beløbet er fastsat i 1980 og indeksreguleres. (Beløbet er i 1992 på højst kr.). For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. 3. Forsikringen omfatter ikke a. kedler, varmevekslere, beholdere, tanke, pumper og andre tekniske installationer samt rør i disse. b. røranlæg, der indgår i produktionsanlæg. c. drænrør og brønde. d. stikledninger, der betjener bygninger, der ikke er omfattet af rørskadedækningen. e. maskiner, brønde og tanke af enhver art, herunder udskillere og bundfældningstanke. f. rør, der indgår i anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, fx solog jordvarme og andre varmepumpeanlæg. B Hvilke skader er dækket 1. Forsikringen dækker direkte skader på det forsikrede ved udsivning fra skjulte rør i forsikrede bygninger eller fra forsikrede stikledninger. Ved skjulte rør forstås rør, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældere, i vægge, skunkrum eller lignende permanent lukkede rum. 2. Forsikringen dækker også - efter forudgående aftale med Topdanmark rimelige udgifter til lokalisering og reparation af den utæthed, der er årsag til udsivning fra skjulte rør eller fra forsikrede stikledninger. 3. Forsikringen dækker ikke a. skade som følge af utætte muffesamlinger af betonrør. b. skade som er konstateret, inden rørforsikringen er trådt i kraft. c. udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord eller vand. d. skader, der er omfattet af forhandler- eller leverandørgaranti. e. skade som følge af trykprøvning. f. skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældigt svigt i varmeforsyningen. g. råd- og svampeskade. h. foranstaltninger til forebyggelse af utæthed i skjulte rør. i. omlægning af ubeskadigede rør. C Selvrisiko 1. Ved enhver skade er der en selvrisiko, som afhænger af det skadevoldende eller undersøgte rørs alder på skadetidspunktet. Kan forsikringstager ikke dokumentere andet, beregnes rørets alder på grundlag af bygningens opføreisestidspunkt doc slm 22

23 Tillægsdækninger Selvrisikoen beregnes af de samlede omkostninger i forbindelse med anmeldt skade, herunder også undersøgelsesomkostninger. a. Alder Selvrisiko indtil 19 år indtil 20 år 5% af skaden indtil 21 år 10% af skaden indtil 22 år 15% af skaden indtil 23 år 20% af skaden indtil 24 år 25% af skaden indtil 25 år 30% af skaden indtil 26 år 35% af skaden indtil 27 år 40% af skaden indtil 28 år 45% af skaden indtil 29 år 50% af skaden indtil 30 år 55% af skaden indtil 31 år 60% af skaden indtil 32 år 65% af skaden indtil 33 år 70% af skaden indtil 34 år 75% af skaden b. Hvis det skadevoldende eller undersøgte rørs alder overstiger 34 år, ydes ingen erstatning. c. Selvrisikobeløbet er fastsat for 1992 og indeksreguleres. 2. Ovennævnte selvrisikobestemmelse er gældende, uanset eventuel bortforsikring af selvrisikoen på stormog vandskadeforsikringen. Hvis en del af bygningsskaden også er dækket af storm- og vandskadeforsikringen, opgøres denne del af skaden på grundlag af storm- og vandskadeforsikringens erstatningsregler doc slm 23

24 Fælles vilkår for Vilkår 2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem fællesvilkårene og vilkårene for de enkelte forsikringsarter går vilkårene for de enkelte forsikringsarter forud. 25 Hvem er sikret Sikret er A Forsikringstageren som ejer eller bruger af ejendommen. B Byggeriets entreprenører, hvis forsikringen omfatter bygning under opførelse, tilbygning eller ombygning. Dækningen omfatter brand- og stormskadeforsikring i det omfang, hvori bygherren i medfør af AB 72, 21, stk. 3, er forpligtet til at tegne og betale sådan forsikring. Denne dækning er behæftet med en selvrisiko, hvis størrelse fremgår af policens tillæg. C Medhjælp ved pasning af ejendommen, men kun på hus- og grundejeransvarsforsikringen. 26 Hvor dækkes Forsikringen dækker på det forsikringssted, der står i policen. 27 Præmiens betaling A Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. B Sammen med præmien opkræves tillige eventuel stempelafgift til staten samt alle udgifter ved opkrævning af præmien. C Betales præmien ikke til tiden, skal der betales gebyr og renter. Topdanmark rykker skriftligt. D Betales præmien ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, kan Topdanmark efter retsplejeloven foretage udlæg - uden dom - for den del af præmien, som vedrører bygningsbrandforsikringen. For den øvrige del af forsikringen mistes retten til erstatning med virkning fra den oprindelige forfaldsdag. 28 Indeksregulering A Præmien og forsikringssummerne i policen, selvrisikobeløbet og de beløb, der er nævnt i vilkårene, reguleres hver 1. januar, medmindre andet er aftalt. B Præmien og forsikringssummerne i policen reguleres i takt med det af Danmarks Statistik pr. 1. juli offentliggjorte reguleringsindeks for boligbyggeri ( = 100). C De beløb, der står i vilkårenes punkt 1 og 9 G, tillægsdækninger samt selvrisiko reguleres i takt med ændringen i det løntal, som Danmarks Statistik offentliggør hvert efterår. Løntallet er den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg, men bortset fra alle andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere i håndværk og industri i hele landet. D Ophører udgivelsen af de i pkt. B og C nævnte indeks, er Topdanmark berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af andet indeks, som er beregnet af Danmarks Statistik. 29 Ændring af præmie eller forsikringsvilkår Hvis Topdanmarks tarifpræmie (ud over indeksregulering) eller forsikringsvilkår ændres, kan tilsvarende ændringer foretages på denne forsikring med 3 måneders varsel til policens årsdag. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere ændringerne, kan forsikringen opsiges efter reglerne i punkt 30. B og 30. D doc slm 24

25 Fælles vilkår for Vilkår 2 30 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen, medmindre andet er aftalt, og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 3 måneders varsel til policens årsdag. Se dog punkt 30. D. B Hvis Topdanmarks tarifpræmie (ud over indeksregulering) eller forsikringsvilkår ændres, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen med 1 måneds varsel til policens årsdag. Se dog punkt 30. D. C Fra den dag, Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller skadens afvisning, kan forsikringstageren eller Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Se dog punkt 30. D. og 30. E. D Topdanmarks accept af bygningsbrandforsikringens opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retstilling forsikres i et andet selskab, der har koncession til bygningsbrandforsikring. Dokumentation herfor skal indsendes sammen med opsigelsen. E Topdanmark har kun ret til at opsige brandforsikring for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, og for bygninger, som henligger forladt. Forsikringen kan da ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de rettighedshavere, der er nævnt i punkt 30. D., ophører Topdanmarks ansvar dog med 14 dages varsel. 31 Besigtigelse Topdanmark har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 32 Risikoændring A Ny- og tilbygninger er kun dækket, hvis dette er bekræftet af Topdanmark. B Ombygning, ændring af tagbeklædning, efterisolering samt forandring af bygningers anvendelse skal meddeles Topdanmark, før arbejdet sættes i gang. Herefter tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Det samme gælder ved overgang til andre energiformer, der benyttes til lys, kraft og varme, samt hvis en bygning henligger forladt. 1. Hvis Topdanmarks ikke får meddelelse, risikerer sikrede med øjeblikkelig virkning at miste retten til erstatning helt eller delvist. 2. For de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommer ophører Topdanmarks ansvar dog med 14 dages varsel. 33 Ejerskifte A Ejerskifte skal straks meddeles Topdanmark. Udstykning til ejerlejligheder eller andelslejligheder betragtes som ejerskifte. Derimod er individuelt salg af ejerlejligheder eller andelslejligheder ikke ejerskifte, B Forsikringen ophører ved ejerskifte. 1. Den ny ejer er dækket af forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet, hvis pågældende ikke er dækket af en anden forsikring. 2. Hvis en forsikringstager dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo fortsætter forsikringen, medmindre den ønskes ændret eller ophævet. Topdanmark skal dog have meddelelse. C Bygningsbrandforsikringen fortsætter dog, indtil det efter reglerne i punkt 30. D dokumenteres, at Topdanmark ikke længere hæfter over for panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen doc slm 25

26 Fælles vilkår for Vilkår 2 34 Hvis skaden sker A Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skade. Topdanmark kan træffe foranstaltninger med samme formål. B Sker der en skade, skal sikrede snarest muligt anmelde det til Topdanmark. 1. Er der tale om indbrudstyveri, forsøg på det eller hærværk i forbindelse hermed, skal det desuden straks anmeldes til politiet. 2. Ved svampe- og insektskade er det af betydning for bekæmpelsen, at anmeldelse sker allerede ved mistanke om en sådan skade. C Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede må kun finde sted efter aftale med Topdanmark. Udbedring må dog foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorligere følger. 35 Moms Moms (merværdiafgift) i henhold til lov nr. 68 af med senere ændringer skal betales af sikrede i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsegnskab med told- og skattestyrelsen. 36 Selvrisiko Ved enhver skade er der en selvrisiko, hvis størrelse fremgår af policen. Hvis en og samme forsikringstager har flere forsikringer i Topdanmark, og disse rammes af samme forsikringsbegivenhed på samme forsikringssted, kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer. 37 Hvis skaden også er dækket i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun opgøret mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 38 Krigs-, jordskælvs- og atomskader mv. Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af 1. krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. 2. jordskælv eller andre naturkatastrofer. 3. atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. 39 Ankenævn Ankenævnet for Forsikring behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og doc slm 26

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-2 Juni 1985 Indhold Et par ord om De- res fritidshusforsikring/bygning og om Topdanmarks privatpolice 5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 6 2. Hvor dækkes 6 3. Præmiens

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne. CVR: Erhvervsbygning

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne.  CVR: Erhvervsbygning Vilkår Erhvervsbygning Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsbygning Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Januar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring Betingelser nr. 300702 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Vilkår for. Edb og Svagstrømsforsikring Meromkostningsforsikring Databærerforsikring August I samarbejde med

Vilkår for. Edb og Svagstrømsforsikring Meromkostningsforsikring Databærerforsikring August I samarbejde med Vilkår for Edb og Svagstrømsforsikring Meromkostningsforsikring Databærerforsikring 8874-5 August 1990 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark 2 Indhold Se venligst

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere