VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124"

Transkript

1 J. nr BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej Søborg tif Beliggende: Egeskoven 20-30, og Glostrup VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGESKOVEN 20-30, og

2 Side 2 1 Navn: Grundejerforeningens navn er "Egeskoven 20-30, og ". Hjemsted og værneting: Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens værneting er Retten i Glostrup. 2 3 Formål: Grundejerforeningens formål er som ejer og skødehaver på den resterende del af den oprindelige stamparcel, mr. nr. 4 bn og 4 bc Hvessinge by, Glostrup, der ved udstykningen er udlagt som fællesareal for Egeskoven 20-30, og , i alt 30 beboelsesejere, heraf 20 som ejer af egen mrikel og 10 beboere som ejere af ejerlejligheder i 2-familieejendom. forvalte og administrere dette areal i samtlige grundejeres interesse, herunder forestå renholdelse og vedligeholdelse af stier, fortove, p-pladser, fælles friarealer, beplantninger og alle øvrige fællesarealer, hvor Grundejerforeningen Egeskoven ikke forestår vedligeholdelsen, udarbejde årligt vandregnskab og varmeregnskab for medlemmernes varme- og vandforbrug og i forbindelse hermed opkræve åcontobetalinger for forventet forbrug, varetage de på dette areal hvilende forpligtelser af enhver art, vedligeholdelse/fornyelse og administrion af alle øvrige fæilesindretninger og fællesinstallioner, der måtte forefindes på fællesarealet eller senere måtte blive oprettet ved gyldige generalforsamlingsbeslutninger, foretage nødvendig vedligeholdelse/fornyelse af alle tage på ejendomme i grundejerforeningen, samt foretage nødvendig opsparing hertil i henhold til beslutninger der træffes på grundejerforeningens generalforsamlinger. varetage medlemmernes interesser i den indenfor lokalplansområdet oprettede fælles Grundejerforening, som foreningen er pligtig være medlem af, repræsentere og varetage medlemmernes øvrige fælles interesser, oppebære og forvalte de til opfyldelse af foreningens formål fornødne midler. sikre alle ejendomme i grundejerforeningen er forsikret bedst muligt, via en kollektiv forsikring tegnet af grundejerforeningen.

3 Side 3 4 Grundejerforeningens område og medlemskreds: Foreningens geografiske område er mr. 4 bn og 4 bc Hvessinge by, Glostrup, indenfor lokalplansområde GL Pligtigt medlem af grundejerforeningen er enhver skødehaver på en af de 25 parceller, i alt 30 beboelsesejere (medlemmer), heraf 10 ejere, der ejer ejerlejligheder af 2- familieejendom, beliggende Egeskoven 20-30, og , 2600 Glostrup, og ingen som ikke er skødehaver på en af disse parceller, kan optages som medlem af Grundejerforeningen. Ved salg af en parcel indtræder den nye ejer i sælgerens rettigheder og forpligtelser som medlem af foreningen og er pligtig til opgive navn og adresse til foreningens kasserer. Det udtrædende medlem har intet krav på foreningen eller dennes midler. Der sker ikke refusion af medlemsbidrag fra foreningens side. Sker ejerskifte i et løbende regnskabsår, er den nye ejer dækket af det for dette regnskabsår indbetalte kontingent, men hæfter for eventuel kontingentrestance for det pågældende regnskabsår. 5 Hæftelsesforhold: De enkelte ejere har pligt til deltage i de til gennemførelse af formålene fornødne ud^ gifter med 1/30. Der påhviler ikke medlemmerne solidarisk og personligt ansvar for den for foreningen påhvilende gæld. såfremt et medlem er i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives via retslig inkasso, efter der forinden er givet medlemmet en skriftlig påmindelse om restancen, hvori der er anført en frist på 8 dage til betale restancen. Til sikkerhed for betaling af kontingent og i øvrigt for ethvert krav, som grundejerforeningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse af sine økonomiske fdrpligtelser, tinglyses nærværende vedtægt pantstiftende på hver ejendom for kr ,00. De pantstiftende vedtægter respekterer de på ejendommene hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld, og pantsikkerheden skal tinglyses med 1. prioritets retsstilling. 6 Lokalplan og ejendommenes ydre fremtræden og anvendelse: Ejendommen er omftet af lokalplanområde GI Af lokalplanen fremgår nærmere bestemmelser omkring boligerne indenfor området. Det tilstræbes, bestyrelsen udarbejder oplæg til nærmere plan over mulighederne for ændre tagbelægning, farvevalg m.v., idet denne plan skal besluttes af en generalforsamling, med 2/3 majoritet, jf. 11, 3. afsnit. Endvidere skal denne plan drøftes med Glostrup Kommune, der tillige skal godkende planens indhold i forhold til lokalplanen. Foreningens bestyrelse er berettiget til udarbejde et ordensreglement (husorden), der bl.a. skal omhandle nærmere regler for brug af fællesarealer, parkeringspladser, m.v.

4 Side 4 Ordensreglementet skal derefter sættes til afstemning på en generalforsamling, idet vedtagelse kræver almindeligt flertal, jf. 11, 2. afsnit. Indtil andet måtte være vedtaget, er den husorden der var gældende som andelsboligforening, uændret gældende, idet denne er vedhæftet som bilag. Vedligeholdelse og fornyelse: Vedligehold og fornyelse af de ejendomme der er tilknyttet grundejerforeningen tilkommer og påhviler de til enhver tid værende ejere af de enkelte ejendomme. Dog påhviler det grundejerforeningen vedligeholde og foretage nødvendig fornyelse af følgende, som detaljeret defineret og afgrænset i grundejerforeningens vedligeholdelsesnot benævnt "Vedligeholdelsesnot for Egeskoven 20-30, og ": - alle fællesinstallioner i jord i form af installioner for kloak og regnvand, koldtog varmt vand, dræn, el-ledninger samt ledninger for TV- og radio-signaler og dakommunikion i såvel grundejerforeningens fællesområde som inden for den enkelte boligejers parcel, - fælleshus for varmecentral, bestyrelseslokale og fællerum inkl. alle bygningsinstallioner, - alle installioner indeholdt i varmecentral, - fælleshus for depotrum inkl. alle installioner indeholdt i dette, - installioner for koldt- og varmt vand placeret i hver boligs teknikskab, - udluftningsinstallioner for kloak i endehuse i Egeskoven nr. 20, 50, 62, 98 og alle tage i bebyggelsens beboelsesejendomme, defineret som tagplader, rygninger samt underliggende bærende tagkonstruktion. - alle tagrender og nedløbsrør Derudover påhviler det grundejerforeningen afhjælpe eventuelle fremtidige gener i tilfælde af, der konsteres fugt i bygningsdele i en eller flere parceller, som kan henføres til fugt, som enten kommer nede fra under bygningen eller fra den omkringliggende jord. Afhjælpningen skal ske hurtigst muligt og efter en teknisk løsning, der sikrer normale grænseværdier for fugt i bygningsdele ikke overskrides. Udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse påhviler grundejerforeningen. Grundejerforeningens vedligeholdelsesnot benævnt "Vedligeholdelsesnot for Egeskoven 20-30, og " kan ændres ved afstemning på en generalforsamling med 2/3 flertal på samme måde som ændring af disse vedtægter nævnt under 11. Når det begæres af mere end 50 % eller halvdelen af foreningens medlemmer efter antal, skal der til bestridelse af vedligeholdelse og fornyelse anførte i ovennævnte 2. afsnit, oprettes en grundfond, hvortil det enkelte medlem årligt skal bidrage med et aftalt beløb. Grundfondens midler skal efter bestyrelsens beslutning, anbringes i et pengeinstitut. Det årlige beløb til indbetaling i grundfonden aftales hvert år på den ordinære generalforsamling og betales af hver bolig med 1/30. Beslutning om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder. Bestyrelsen er dispositionsberettiget over grundfonden til afholdelse af nødvendige ekstraordinære udgifter, som ikke kan dækkes af de løbende indbetalinger fra medlemmerne.

5 Side 5 Enhver ejer af en ejendom, herunder ejerlejlighed af 2-familieejendom, er berettiget og forpligtet til overdrage sin andel i grundfonden ved salg af sin ejendom, men kan iki<e på anden måde disponere over denne. 7 Kontingent: Det årlige kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling og som dækker kalenderåret, opkræves af foreningens kasserer eller en bestyrelsen antaget administror, på den mest hensigtsmæssige måde og forfalder til betaling hvert kvartal, hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede driftsbudget. Hver ejer betaler 1/30 af de samlede udgifter, jf. 5. Herudover opkræves å conto beløb vedrørende udgifter til vand og varme, idet der hvert år skal udarbejdes varmeregnskab og vandregnskab. I tiifælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må indenfor et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samiet overstige 25% af det på sidste generalforsamling fastste årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget. 8 Generalforsamlingen: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev, afsendt eller personligt udbragt til hvert medlems adresse i Egeskoven, med mindre anden adresse skriftligt er meddelt bestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Med indkaldelsen skal følge et eksemplar af det reviderede regnskab, udkast til budget for det igangværende regnskabsår samt forslag og ændringsforslag der måtte foreligge ved indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne, eller ændringsforslag til forslag der er udsendt med indkaldelsen, må for komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til formanden for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af en generalforsamling, eller når anmodning herom skriftligt fremsættes til bestyrelsen af mindst 1/4 af medlemmerne, samt når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelse skal inden 14 dage efter begæringens fremsættelse og indkaldelsen skal ske med 14 dages skriftiigt varsel efter samme fremgangsmåde som ved den ordinære generalforsamling. Dagsorden for den ordinære generaiforsamiing skal omfte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 9

6 Side 6 3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og stus, underskrevet af bestyrelsen og med påtegning af revisor. 4. Behandling af indkomne forslag 5. Forelæggelse til godkendelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 7. Valg af administror? 8. Valg af revisor(er) 9. Eventuelt 10 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resulter. Hver ejer (bolig) af en ejerbolig medlem/ejer har én stemme, hvorfor der i alt er 30 stemmeberettigede. Stemme kan afgives personligt eller af ægtefælle. Såfremt et medlem skriftligt har givet fuldmagt dertil, kan stemmeretten endvidere udøves af en myndig person. Fuldmagten gives til dirigenten ved generalforsamlingens Et medlem, der står i restance med sit medlemskontingent, har ikke stemmeret. 11 på en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslagene dertil. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed, hvor hver boligparcel har én stemme. Til beslutninger om ændring af denne vedtægt, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, kræves mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer er repræsenteret, og med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen værende medlemmer. Er ikke mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget da vedtages med et flertal på 2/3 af de der deltager på generalforsamlingen, uanset hvor mange stemmer der måtte være repræsenteret. Optagelse af lån til finansiering af beslutninger truffet på en generalforsamling, træffes med samme flertal som er nødvendigt for træffe beslutningen om det, som lånet skal finansiere. 12 Der udarbejdes refer af generalforsamlingen. Referet underskrives af dirigenten og en kopi heraf udsendes til medlemmerne. 13 Bestyrelse: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand.

7 Side 7 I tilfælde af formandens forfald indtræder næstfornnanden sonn formand indtil førstkommende generalforsamling. Valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Formanden og 2 menige medlemmer afgår i lige år, medens 2 menige medlemmer afgår i ulige år. Herudover vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Vaigbare er foreningens medlemmer, herunder myndige medlemmer af husstanden. Der må kun vælges et bestyrelsesmedlem / suppleant pr. ejer (bolig). Det påhviler bestyrelsen lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen har ret til ansætte og bestemme aflønning af en sekretær eller en ejendomskyndig administror, idet disse ikke behøver være medlem af foreningen. Ligeledes er bestyrelsen berettiget til ansætte medarbejdere til forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fæilesinstallioner af enhver art samt af foreningens fælleshuse. Ved ansættelse af en administror skal der med denne oprettes en administrionskontakt, der sikrer god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender. Administror skal være ansvarsforsikret og omftet af erstningsfond eller kautionsforsikret og forpiigtet af regier om god administrorskik. Der afholdes møde så ofte det er nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsen træffer beslutning ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. For hvert bestyrelsesmøde føres en protokol/refer, der skal fremlægges og godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal umiddelbart efter hver ordinær generalforsamling vedtage en forretningsorden, som angiver de regler bestyrelsen skal arbejde efter. Bestyrelsen er pligtig tegne bestyrelsesansvarsforsikring, jf Forsikring: Bestyrelsen er pligtig sikre alle medlemmernes ejendomme, samt grundejerforeningens ejendom, er behørigt forsikret. Alle ejendomme i grundejerforeningen forsikres gennem en fællesforsikring, som minimum skal dække følgende forhold: Brand, husejeransvar, hus- og grundejerforsikring, insekt- og svamp samt udyidet rørskade, herunder stikledninger, kloakledninger m.v. Bestyrelsen er pligtig sikre, alle ejendomme er behørigt forsikret til enhver tid og bestyrelsen er berettiget til træffe aftale med forsikringsmægler til varetagelse heraf. Endvidere skal forsikringen dække bestyrelsesansvarsforsikring og retshjælp for grundejerforeningen. 15 Tegningsret: Grundejerforeningen tegnes overfor tredjemand af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer i forening.

8 Side 8 16 Årsregnskab: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31. decennber Bestyrelsen eller en af bestyrelsens ans administror fører foreningens regnskab og drager omsorg for betaling af fremkomne regninger. Det af generalforsamlingen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Revision: Valg af revisor finder sted på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen og genvalg kan finde sted. Revisor skal være Registreret Revisor eller Stsautoriseret Revisor Opløsning af foreningen: Foreningen kan kun ophæves, med samtykke fra Glostrup Kommune og såfremt det offentlige ved derom truffen overenskomst overtager de rettigheder og forpligtelser, der efter disse vedtægter påhviler foreningen med hensyn til fællesarealet og fællesinstallioner, og dette samtidig overdrages til det offentlige. Ved opløsning bliver foreningens nettoformue dele mellem foreningens daværende medlemmer. 19 Tinglysning/pantstifteise: Nærværende vedtægter begæres tinglyst som servitut på ejendommen mr. nr. 4 bn og 4 bc Hvessinge by, Glostrup. Med hensyn til de i ejendommen påhvilende pantehæftelser, servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Nærværende vedtægt begæres tinglyst pantstiftende for kr ,00 pa mr.nr. 4 bn og 4 bc Hvessinge by, Glostrup. Pantstiftelsen respekterer ikke foranstående hæftelser. Grundejerforeningen er påtaleberettiget.

9 Side 9 således vedtaget på foreningens generalforsamling den Bestyrelsen for Grundejerforeningen Egeskoven 20-30, og :?^^c%O Til vitterlighed om underskriftens ægthed, deringens rigtighed samt underskriverens myndighed: ^^lå^ ^$^/^k^^^vu(p NAVN: /^^^S ^^-^^é^/ NAVN: STILLING: STILLING: BOPÆL: ^S^^-^g^-^^ lol,^^c<3 BOPÆL: ét^^-^f^o (/^r>u 3 Y Unders^^^ M ^ y ^ '''''^^'

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere