I forbindelse med det skærpede tilsyn giver vi følgende påbud, som skal være efterkommet inden de fastsatte frister.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forbindelse med det skærpede tilsyn giver vi følgende påbud, som skal være efterkommet inden de fastsatte frister."

Transkript

1 Frederiksberg Kommune Strandviben Center Campo Stormgade 20, 3. sal 1555 København V 31. marts 2017 Sagsbeh.: LT J.nr.: K Afgørelse om Skærpet tilsyn, Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden har den 26. og 27. januar 2017 aflagt anmeldt tilsynsbesøg hos Strandviben. Afgørelse På baggrund af flere kritisable forhold og kvalitetsmangler konstateret i forbindelse med tilsynsbesøget har vi i dag truffet afgørelse om, at I underlægges skærpet tilsyn, jf. Lov om social tilsyn 8, samt bekendtgørelse om socialtilsyn 7. Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg Telefon: Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl I forbindelse med det skærpede tilsyn giver vi følgende påbud, som skal være efterkommet inden de fastsatte frister. Begrundelse for det skærpede tilsyn og påbuddene fremgår under de enkelte påbud og i en samlet begrundelse nedenfor. Påbud 1. Målgruppe, metode og resultater. Frist 15. maj 2017 kl Målgruppe Tilbuddet har borgere i tilbuddet, der ikke er omfattet af den godkendte målgruppe. Tilbuddet skal indenfor den angivne tidsfrist fremsende en strategi og en tidsplan, der sikrer: A. At der er overensstemmelse mellem tilbuddets godkendte målgruppe samt de borgere, som aktuelt bor i tilbuddet B. At tilbuddet inden den træffer foranstaltninger/finder løsninger for de borgere, der bor i tilbuddet men, som ikke er omfattet af den målgruppe, som tilbuddet er godkendt til.

2 Begrundelse for påbud nr. 1 Strandviben er et specialiseret tilbud, der er målrettet borgere med erhvervet hjerneskade og deraf kognitive og fysiske handicaps. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets målgruppe reelt er langt mere sammensat, hvilket også fremgår af den på dialogmødet udleverede oversigt over tilbuddets borgere, og at tilbuddet tydeligvis får visiteret borgere, som falder udenfor den godkendte målgruppe. Aktuelt er der borgere i tilbuddet med traditionelle senhjerneskader, borgere med misbrug og borgere med udviklingshæmning. Dertil kommer, at en del af borgerne er meget plejekrævende. Socialtilsynet påtalte ovennævnte udfordring ved foregående tilsyn, den , men kan konstatere, at der fortsat eksisterer udfordringer i relation til, at der er borgere, som tilbuddet ikke er godkendt til, og som medarbejderne ikke har de fornødne faglige kompetencer til at kunne matche. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet er udfordret i forhold til borgere med misbrug og har ikke med de nuværende faglige kompetencer mulighed for at yde den optimale støtte for denne målgruppe. Borgere med misbrugsproblematikker opleves generelt ikke til at være i trivsel, og medarbejdere samt ledelse har udtrykt, at der er manglende metoder og faglige tilgange hos personalet i forhold til denne målgruppe. Den omstændighed, at der i botilbuddet aktuelt opholder sig et antal borgere, som falder uden for målgruppen, har indgået i beslutningen om, at tilbuddet underlægges et skærpet tilsyn, idet tilsynet har en forventning til, at tilbuddet kan og vil løse problematikken, således at kommunen finder en løsning på, at der ikke er indskrevet personer, der ikke tilhører den godkendte målgruppe. Endvidere skal vi anføre, at kommunens indsigelser vedrørende, at lovgivningen på området omkring flytning af borgere uden samtykke fra borgerne er vanskelig at efterleve, ikke i sig selv er en indsigelse, som socialtilsynet finder saglig og kan forholde sig til. Københavns Kommune har flere muligheder i lovgivningen til at finde relevante løsninger, men da vi ikke ønsker at begrænse jeres muligheder i den konkrete sag, har vi valgt at fjerne teksten herunder anmoder Københavns Kommune om at opsige kontrakterne for så vidt angår de borgere. 2. Målgruppe, metode og resultater. Frist 15. maj 2017 kl Målgruppe og metoder Tilbuddet skal inden for den angivne tidsfrist fremsender en strategi og en tidsplan, der sikrer: A. Systematisk afdækning af den nuværende borgergruppes støttebehov B. Beskrivelse af, hvilke faglige tilgange og metoder, der skal benyttes til borgerne i tilbuddet C. Beskrivelse af, hvordan de valgte tilgange og metoder vil blive implementeret i den pædagogiske praksis Socialtilsynet vil indenfor tidsfristen følge op på, hvorvidt ledelse og medarbejdere i samarbejde har igangsat dele af den opsatte strategi, med henblik på at få skabt et fælles fagligt fundament i personalegruppen. 2

3 Begrundelse for påbud nr. 2 Socialtilsynet vurderer, at den enkelte medarbejder iværksætter og anvender relevante metoder og tilgange, men disse indsatser er ikke tilrettelagt og koordineret ud fra en ensartet målsætning om anvendelse af tilgange og metoder. Socialtilsynet konkluderer dermed, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad har et fælles fagligt udgangspunkt, når den faglige indsats tilrettelægges og udføres. Socialtilsynet finder det bekymrende, at der også ved forrige tilsyn blev beskrevet en proces og et ønske fra tilbuddets side om at systematisere implementering af de faglige tilgange og metoder i tilbuddet. Ved tilsynet i 2016 blev det således oplyst, at tilbuddet var i proces med at sikre implementering af neuropædagogisk viden. Socialtilsynet konstaterer imidlertid ved dette tilsyn, at den overordnede referenceramme fortsat ikke er implementeret, og det er ikke tydeligt, hvordan tilbuddet vil sikre at der skabes et solidt og fagligt fundament, til gavn for borgernes udvikling og trivsel. 3. Målgruppe, metode og resultater. Frist 15. maj 2017 kl Dokumentationspraksis Tilbuddet skal inden for den angivne tidsfrist fremsender en strategi og en tidsplan, der sikrer: A. At der opsættes konkrete og målbare mål for den pædagogiske indsats, koblet til konkrete handleanvisninger i relation til den enkelte borger. Dette med afsæt i de valgte tilgange og metoder til den enkelte borger B. At dokumentationspraksis kvalificeres, så det tydeligt fremgår, hvordan der er arbejdet med de valgte faglige tilgange og metoder i forhold til de opsatte mål C. At der løbende sker systematisk evaluering og justering af de opsatte mål. Alt dette i samarbejde med den enkelte borger, og ud fra den enkelte borgers forudsætninger D. At der kan ske systematisk evaluering af, hvilke faglige tilgange og metoder, der er mest virksomme til borgerne, med henblik på tilbuddets egen refleksion og læring Socialtilsynet vil indenfor tidsfristen følge op på, hvorvidt der foregår systematisk dokumentation, jf. ovenstående, således at dele af strategien allerede ses implementeret i praksis. Begrundelse for påbud nr. 3 Socialtilsynet har i forbindelse med såvel tilsyn i 2015 og 2016 været i dialog med tilbuddet om, at der i dokumentationen kun i begrænset omfang forekommer konkrete mål for borgerne. Ved nærværende tilsyn konstaterer socialtilsynet, ud fra stikprøver i tilbuddets pædagogiske dokumentation, at dette fortsat gør sig gældende. Endvidere afspejles der ikke konkrete tilgange og metoder i den dokumentation, som socialtilsynet har gennemgået. Socialtilsynet finder det endvidere bekymrende, at ledelsen ved dette tilsynsbesøg oplyser, at der foreligger pædagogiske planer, men at planerne ikke omsættes i det daglige pædagogiske arbejde, ligesom der mangler handleanvisninger i henhold til indsatsen omkring målet. På trods af, at der dagligt dokumenteres, så sker dokumentationen ikke i henhold til de opstillede pædagogiske mål. Stikprøver i tilbuddets dokumentation viser desuden, at bestillingen fra myndigheden fremgår, men idet tilbuddets dokumentationspraksis fortsat er inkonsekvent og uden konsekvent målopsættelse for den pædagogiske indsats, kan tilbuddet vanskeligt sikre dokumentation af indsats 3

4 og resultat. Dermed sikres der eller ikke viden til gavn for egen læring og udvikling af den faglige indsats. 4. Sundhed og Trivsel. Frist 15. maj 2017 kl Magtanvendelser Tilbuddet skal inden for den angivne tidsfrist fremsende en strategi og en tidsplan, der sikrer: A. At samtlige medarbejderne i tilbuddet er bekendt med reglerne vedrørende magtanvendelse, herunder brug af verbal magt B. At konkrete magtanvendelser samt tilfælde af gråzoner i relation til magtanvendelsesområdet løbende og systematisk drøftes i personalegruppen, med henblik på refleksion og læring Socialtilsynet ønsker at få tilsendt referater af møder, indenfor tidsfristen for det skærpede tilsyn, hvor der foregår refleksion over konkrete magtanvendelser samt gråzoner i relation til magtanvendelsesområdet. Socialtilsynet ønsker her især, at der sker dokumentation af tilbuddets læring over praksissituationer. Begrundelse for påbud nr. 4 Tilbuddet har siden sidste tilsyn øget deres fokus på systematisk dokumentation, refleksion og opfølgning, når der forekommer magtanvendelser i tilbuddet, men det er socialtilsynets vurdering, at denne praksis ikke vurderes at være tilstrækkeligt udbredt i hele tilbuddet. 5. Sundhed og Trivsel. Frist 15. maj 2017 kl Overgreb Tilbuddet skal inden for den angivne tidsfrist fremsende en strategi og en tidsplan, der sikrer: A. At borgerne ikke udsættes for verbale eller voldelige overgreb fra andre borgere Socialtilsynet vil indenfor tidsfristen følge op på, hvorvidt ledelse og medarbejdere i samarbejde har iværksat den opsatte strategi, med henblik på at sikre borgerens trivsel på tilbuddet. Begrundelse for påbud nr. 5 Der er ikke nedskrevet procedure for håndtering af overgreb mellem borgerne alene mellem borgere og medarbejdere. Det fremgår af oplysninger fra tilbuddet, at der foregår overgreb i form af trusler og vold mod medarbejderne og borgerne indbyrdes. Socialtilsynet vurderer, at Strandviben har fokus på at sikre trivsel, tryghed og omsorg for borgere i tilbuddet, men den sammensatte målgruppe skaber vilkår, som udfordrer tilbuddets indsats i relation til at sikre borgernes trivsel og sundhed. De forskellige målgrupper har således en negativ indflydelse borgerne imellem. Ved forrige tilsyn og under nærværende tilsyn, oplyses der om flere tilfælde af voldelige og verbale overgreb borgerne imellem, samt rettet mod medarbejderne. 4

5 Socialtilsynet kan desuden konstatere, at flere borgere giver udtryk for, at de kan opleve urolige borgere, og Socialtilsynet er orienteret om en klage fra flere borgere desangående. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på en forebyggende indsats, fx ved at skærme og tilpasse krav, ud fra borgernes dagsform, men de fortæller også om, at de dagligt må prioritere mellem plejekrævende borgere og borgere, som må klare sig selv. 6. Ledelse og organisation. Frist 15. maj 2017 kl Tilbuddets drift Tilbuddet skal inden for den angivne tidsfrist fremsende en strategi og en tidsplan, der sikrer: A. At borgerne i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer B. At personalegennemstrømningen nedsættes C. At sygefraværet nedsættes D. At der udarbejdes en plan for, hvordan man vil sikre faglighed og videndeling, som følge af, at Strandvibens personalegennemstrømning er større end på mange sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet vil indenfor tidsfristen følge op på, hvorvidt ledelse og medarbejdere i samarbejde har iværksat den opsatte strategi, med henblik på at sikre kontinuitet og stabilitet på tilbuddet. Begrundelse for påbud nr. 6 Vi henviser til, at det fremgår under temaet Organisation og ledelse, at en væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Det fremgår også af indikator 9.a, at det har betydning, om borgerne i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Vi henviser også til, at det fremgår af indikator 9.b under temaet Organisation og ledelse, at det har betydning, at personalegennemstrømningen på tilbuddet ikke er på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Strandviben har et højere personalegennemstrømning og et højere sygefravær end sammenlignelige tilbud. Strandviben har for nylig fået ny ledelse. Socialtilsynet konkluderer, at den nye ledelse har kompetencerne og de bedste intentioner samt en strategi for tilbuddet. Samtidig har socialtilsynet helt overordnet en stor bekymring for kvaliteten i indsatsen, da der gennem en længere periode har manglet kontinuitet og stabilitet i tilbuddet, hvilket kommer til udtryk både i form af manglende målsætning for tilbuddet, den udøvede faglighed, dokumentation af indsatsen og ikke mindst i relation til borgernes trivsel og udvikling i tilbuddet. Medarbejderne beskriver, at den daglige indsats er præget af, at det mest nødvendige prioriteres, fx plejeopgaverne, på bekostning af dokumentation og andre tiltag, der har til formål at opbygge en stabil drift. Socialtilsynet konstaterer, at medarbejderne på Strandlodsvej i en periode har været uden fast afdelingsleder, hvilket vurderes at have negative konsekvenser for, at den daglige drift varetages kompetent. På dialogmødet oplyser ledelsen, at der pr. 1. maj er ansat ny afdelingsleder på Strandlodsvej. 5

6 Derudover berettes der om en kultur, hvor nogle medarbejderne mangler tillid til hinanden, og hvor der ikke i tilstrækkelig grad er rum for faglige drøftelser. Desuden konstaterer socialtilsynet, at de to matrikler imellem, ikke har noget samarbejde. Det afspejles også i, at på Vibevej er der implementeret et ABC system, i modsætning til Strandlodsvej, som efterlyser et sådant system. Endelig beskriver både medarbejderne på Vibevej og Strandlodsvej nedjustering i medarbejdernormeringen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere og ledelse grundlæggende har relevant uddannelsesmæssig baggrund, og at der er en bred faglighed hos medarbejderne. Samtidig konkluderer socialtilsynet, at den meget høje personalegennemstrømning, hos såvel ledelse som medarbejdere samt det høje sygefravær, der er i tilbuddet, medvirker til, at fagligheden ikke bliver delt og implementeret i tilbuddet til gavn for borgerne. 7. Kompetencer. Frist 15. maj 2017 kl Medarbejdernes kompetencer Tilbuddet skal inde for den angivne tidsfrist fremsende en strategi og en tidsplan, der sikrer: A. At medarbejdernes kompetencer er i overensstemmelse med borgernes konkrete støttebehov B. At ny viden deles og implementeres i hele organisationen, med henblik på at skabe et fælles fagligt fundament Socialtilsynet vil indenfor tidsfristen følge op på, hvorvidt ledelse og medarbejdere i samarbejde har iværksat dele af den opsatte strategi, med henblik på at sikre borgerens trivsel samt et fælles fagligt fundament i tilbuddet. Begrundelse for påbud nr. 7 Tilbuddet lever ikke op til temaerne Organisation og ledelse og Kompetencer set i forhold til tilbuddets målgruppes komplekse problemstillinger og behov. Tilbuddets personale har dog kompetence til at varetage den godkendte målgruppes behov, men da borgere i tilbuddet med misbrugsproblematikker fylder mere end borgere med hjerneskade har tilbuddets medarbejdere ikke kompetencer til at varetage de behov, som borgere med misbrugsproblemer har. Denne udfordring vurderer socialtilsynet, at tilbuddet vanskeligt kan imødekomme ud fra nuværende forhold, herunder ud fra medarbejdernes kompetencer med en målgruppe, der falder uden for den, som tilbuddet er godkendt til. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialist-kompetencer i forhold til den komplekse målgruppe kan tilvejebringes. Socialtilsynet konkluderer, at medarbejderne modtager relevant efteruddannelse, men tilbuddet sikrer ikke i tilstrækkelig grad en struktureret og ensartet implementering, til gavn for forbedring af indsatsen til borgerne. 6

7 Samlet begrundelse. I forbindelse med de anmeldte tilsyn, den 26. og 27.januar 2017 fandt Socialtilsyn Hovedstaden alvorlige kritiske forhold vedrørende tilbuddets målgruppe, metoder og resultater, borgerens trivsel samt tilbuddets drift. Socialtilsynet Hovedstaden vurderer, at der er grundlag for at træffe afgørelse om skærpet tilsyn, da vi vurderer, at I ikke har den fornødne kvalitet inden for kriterie 3 indenfor temaet: Målgruppe, metode og resultater, kriterierne 5 indenfor temaet Sundhed og trivsel/borgernes trivsel, kriterie 6 vedrørende Magtanvendelser, kriterie 7 vedrørende Overgreb, kriterie 9 indenfor temaet Organisation og ledelse/tilbuddets daglige drift samt kriterie 10 indenfor temaet Kompetencer/medarbejdere i tilbuddet besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder, jf. 6 i lov om socialtilsyn. Det er vores opfattelse, at iværksættelse af skærpet tilsyn og udstedelsen af ovennævnte påbud er et nødvendigt og proportionalt skridt i forhold til at sikre den fornødne kvalitet i tilbuddet. I det følgende kan I læse nærmere om begrundelse, regler med videre. Resultat af partshøring. Socialtilsynet har den sendt den påtænkte afgørelse om skærpet tilsyn med påbud i partshøring hos jer med svarfrist den Der har været afholdt dialogmøde den Vi har den modtaget jeres indsigelser, hvori I fremhæver følgende: Som udgangspunkt har I ingen grundlæggende indsigelser mod tilsynsrapporten, idet rapporten, i jeres optik, belyser nogle bekymringspunkter og udviklingspunkter, som Center Campo og ledelsen på Strandviben på lige fod med socialtilsynet ser et behov for at få fokus på og arbejde målrettet med. I oplyser således, at I tager socialtilsynets bekymringer alvorligt. I har desuden fremsendt en skitse over den samlede indsats, der forventes iværksat i forbindelse med det skærpede tilsyn. I har endvidere oplyst, at der vil blive fremsendt en egentlig handleplan. I jeres høringssvar indgår en redegørelse, som vedrører det påtænkte påbud 1 vedr. Tilbuddets målgruppe, som er udformet af Borgercenter Handicap i Københavns Kommune. Som ovenfor anført har jeres indsigelser vedr. påbud 1 medført ændring i formulering af påbuddet. I redegørelse vedr. påbud 1 har I anført følgende: Socialtilsynet har ikke præciseret, hvilke borgere, der præcist er tale om. Socialtilsynet går ikke ind i vurdering af den enkelte borger. Under tilsynsbesøget på Strandviben den 26. og 27. januar 2017 og senest i den fremlagte dokumentation fra tilbuddet på dialogmødet den 28. februar 2017 fremgår det, at tilbuddet huser borgere, hvor flere falder udenfor målgruppen. I den fremlagte dokumentation beskriver tilbuddet i 3 bilag afvigelser på henholdsvis Vibevej 1, Vibevej 2 og Strandlodsvej. Ifølge oversigten har tilbuddet opgjort 24 borgere til at afvige fra målgruppen. Det var ligeledes tilsynets observation, at der var borgere i tilbuddet, der faldt uden for målgruppen. 7

8 Socialtilsynets behandling af høringssvar vedrørende tilsynsrapport i forbindelse med tilsynsbesøg 26. og 27. januar 2017 er vedlagt afgørelse og tilsynsrapport. Tillægstakst. Et skærpet tilsyn indebærer, at der fastsættes og opkræves en tillægstakst for et skærpet tilsyn, som udgør 10 % af årstaksten pr. måned. Tillægstaksten opkræves forud for tre måneder ad gangen i den periode, det skærpede tilsyn er iværksat. Orientering om skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn gælder for perioden , og vil blive oplyst på Tilbudsportalen. Når socialtilsynet har truffet afgørelse om skærpet tilsyn samt udstedelse af påbud, orienterer tilsynet de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold. Henvisning til lovgrundlag Vi træffer denne afgørelse i medfør af lov om socialtilsyn 6 (kvalitetstemaer), 8 (skærpet tilsyn og påbud), 10 (underretning til kommuner om bekymrende forhold) 22, stk. 2 (oplysning på Tilbudsportalen) og 19, stk. 1 (klageadgang), og bekendtgørelse om socialtilsyn 6 (skærpet tilsyn), 7 (påbud), 8 (dialog med tilbuddet), 9 (orientering til kommuner), 10 (oplysning på tilbudsportal) og 22, stk. 1 (opkrævning af tillægstakst) Vi vedlægger uddrag af love og bekendtgørelser Vedlagt: tilsynsrapport dateret Klageadgang I kan klage over Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse i henhold til kap. 10 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Klagen skal være modtaget hos Socialtilsyn Hovedstaden inden 4 uger fra modtagelse af afgørelse. Klagen kan modtages mundtligt eller skriftligt. Skriftlige klager kan sendes via borger.dk, via til eller med post. Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Socialtilsynet har pligt til at genvurdere sagen, når der er indgivet en rettidig klage. Socialtilsynet skal inden for en frist af 4 uger vurdere, om afgørelsen skal fastholdes, eller om I kan få helt eller delvis medhold i klagen. Beslutter socialtilsynet at fastholde sin tidligere afgørelse, sender socialtilsynet klagen videre til Ankestyrelsen, der vil behandle klagen. Venlig hilsen Lene Thorius Sektionsleder 8

9 Uddrag af anvendt lovgivning: Lov om Socialtilsyn (LBK nr 70 af 18/01/2017) 6. Det er en betingelse for godkendelse af tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Stk. 2. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer: 1) Uddannelse og beskæftigelse. 2) Selvstændighed og relationer. 3) Målgrupper, metoder og resultater. 4) Sundhed og trivsel. 5) Organisation og ledelse, jf. dog stk. 4. 6) Kompetencer. 7) Økonomi, jf. dog stk. 4. 8) Fysiske rammer. Stk. 3. Ved vurderingen af, om de tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, nr. 2-4, har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet tage stilling til, 1) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, 2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og 3) om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi. Stk. 4. Er tilbuddet omfattet af 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service, fører socialtilsynet ikke tilsyn med tilbuddets organisation, ledelse og økonomi, jf. stk. 2, nr. 5 og 7, og Stk. 5. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om det økonomiske tilsyn og vurderingen af tilbuddenes kvalitet, herunder i form af opstilling af kriterier og indikatorer for kvalitetstemaerne, jf. stk Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for en periode på højst 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal socialtilsynet udstede påbud, jf. stk. 2. Stk. 2. Socialtilsynet kan, når det er nødvendigt for at sikre, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet skal fastsætte en frist for et påbuds overholdelse. Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår der kan iværksættes skærpet tilsyn, og hvornår der kan gives påbud. 10. Hvis socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, som er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-3, skal socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt. Stk. 2. Bliver socialtilsynet opmærksomt på bekymrende forhold på et behandlingssted, som er nævnt i 4, stk. 1, nr. 4, skal socialtilsynet underrette de kommuner, som har visiteret borgere til behandlingsstedet i henhold til sundhedslovens 141, stk. 1. Stk. 3. Socialtilsynet kan orientere den kommune, som har ansvar i henhold til lov om social service for den enkelte borgers ophold i tilbuddet, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og admini- 9

10 stration på det sociale område, hvis socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold vedrørende kommunens opgaver i forhold til den enkelte borger. 19. Socialtilsynets afgørelser efter denne lov kan påklages af de tilbud eller myndigheder, der er adressater for socialtilsynets afgørelser, efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk Socialtilsynet skal registrere oplysninger på Tilbudsportalen, jf. 14 i lov om social service, om tilbud omfattet af 4, stk. 1. Stk. 2. Oplysningerne skal bl.a. angå 1) godkendelse af tilbud, 2) tilbuddets aktuelle status i forhold til godkendelsen, herunder oplysning om eventuelle vilkår, påbud og skærpet tilsyn, og 3) resultaterne af udført tilsyn med et tilbud. Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om indberetningerne efter stk. 1. Bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK nr 1675 af 16/12/2016) Skærpet tilsyn og påbud 6. Socialtilsynet skal træffe afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn, jf. 8, stk. 1, 1. pkt., i lov om socialtilsyn, hvis konkrete forhold i et tilbud skaber bekymring for tilbuddets kvalitet, eller hvis social-tilsynet ud fra en samlet vurdering af tilbuddet, jf. lovens 6, finder, at tilbuddet ikke længere har den fornødne kvalitet. Stk. 2. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for en periode på højst 3 måneder ad gangen, jf. 8, stk. 1, 2. pkt., i lov om socialtilsyn. Varigheden fastsættes på baggrund af en individuel vurdering af det konkrete forholds karakter. Stk. 3. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal socialtilsynet træffe afgørelse efter 7 om påbud, jf. 8, stk. 1, 3. pkt., i lov om socialtilsyn. 7. Socialtilsynet kan, når det er nødvendigt for at sikre, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse, jf. 8, stk. 2, 1. pkt., i lov om socialtilsyn. Stk. 2. Når socialtilsynet træffer afgørelse om udstedelse af påbud, jf. stk. 1, skal der i afgørelsen anføres de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på som en forudsætning for fortsat godkendelse. Stk. 3. Socialtilsynet skal fastsætte en frist for påbuddets overholdelse, jf. 8, stk. 2, 2. pkt., i lov om socialtilsyn. Fristen kan under særlige omstændigheder forlænges efter anmodning fra tilbuddet. 9 10

11 8. Afgørelse om skærpet tilsyn og påbud, jf. 8 i lov om socialtilsyn, kan kun træffes efter forudgående dialog med tilbuddet om de forhold, der begrunder overvejelserne om skærpet tilsyn eller påbud. Afgørelse om skærpet tilsyn eller påbud kan dog træffes straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for borgernes sikkerhed og sundhed. Stk. 2. Afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn og påbud kan kun træffes, når der er en berettiget forventning om, at tilbuddet kan og vil rette op på de forhold, der ligger til grund for afgørelsen. Hvis det ikke forventes, at tilbuddet kan eller vil rette op på de bekymrende forhold, skal socialtilsynet træffe afgørelse om ophør af godkendelsen. 9. Når socialtilsynet har truffet afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn samt om udstedelse af eller ophævelse af påbud, orienterer tilsynet de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet efter lov om social service, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller som har visiteret borgere til tilbuddet efter 141, stk. 1, i sundhedsloven. 10. Socialtilsynet offentliggør oplysninger om godkendelse, tilbuddets aktuelle status i forhold til godkendelsen, herunder oplysning om eventuelle vilkår, påbud og skærpet tilsyn og resultaterne af udført tilsyn med et tilbud, herunder vurderingen af tilbuddets kvalitet, på Tilbudsportalen. 22. Når der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn, jf. 8, stk. 1, i lov om socialtilsyn, fastsættes og opkræves en tillægstakst, som udgør 10 pct. af årstaksten, jf. 21, pr. påbegyndt måned, afgørelsen om skærpet tilsyn omfatter. Tillægstaksten opkræves forud for den periode, det skærpede tilsyn er iværksat. Stk. 2. Rejseudgifter i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med skibsprojekter, hvor skibet befinder sig uden for landets grænser, skal pålægges tilbuddet som et tillæg til taksten beregnet efter 21. Stk. 3. Der fastsættes særlige takster for godkendelse af og tilsyn med tilbud, som kun delvist er omfattet af socialtilsynet herunder for efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, der er godkendt som tilbud efter 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service. Den særlige takst efter 1. pkt. fastsættes på baggrund af omkostningerne ved varetagelsen af opgaverne i forhold til tilbuddet. Stk. 4. Socialtilsynet kan undtagelsesvis træffe afgørelse om at pålægge det enkelte tilbud yderligere tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver. Stk. 5. Hvis et tilbud består af flere end 2 afdelinger, der ikke er beliggende på samme fysiske adresse, kan socialtilsynet træffe afgørelse om at pålægge tilbuddet en tillægstakst. Tillægstaksten fastsættes på baggrund af omkostningerne ved varetagelsen af opgaverne i forhold til tilbuddet. 11

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Region Midtjylland Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg 13. oktober 2014 Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Socialtilsyn Midt sendte

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th. 3700 Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow 07-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers Bostøttecentrene Randers Kommune Vestergrave 30 8900 Randers 28. januar 2016 Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers Socialtilsyn Midt traf d.

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Opsamling tilsynsrapporter 2015

Opsamling tilsynsrapporter 2015 Læsevejledning Følgende dokument indeholder en opsamling på tilsynsrapporter udfærdiget af Socialtilsyn Midt for bofællesskaber og enkeltmandsprojekter under Handicap i 2015 samt tilsynsrapport udfærdiget

Læs mere

Påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Solskrænten

Påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Solskrænten Solskrænten Lykkevalg 17 5600 Faaborg 30. juni 2016 Påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Solskrænten Socialtilsyn Midt har i perioden 16-03-2016 til 19-05-2016 gennemført en række tilsynsbesøg i afdelingerne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud.

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud. Program Kl. 9:30 9:35 Velkommen v/tilsynschef Sigrid Fleckner Kl. 9:35 9:55 Årsrapport 2015 og hvad kan vi forvente i 2017 v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad fremgår af Årsrapport 2015 om plejefamiliernes

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til

Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal København K. Sendt på mail til og med kopi til KL Social- og Indenrigsministeriet Holmens kanal 22 1060 København K Sendt på mail til mple@sim.dk og Ila@sim.dk med kopi til jurint@sim.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til ændring af lov om

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016

Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Socialtilsyn Nord - Årsrapport 2015 og lidt om 2017 Informationsmøde for tilbud 31. august 2016 Årsrapporten 2015 Årsrapporten: Vores vurdering af tilbuddene og plejefamiliernes kvalitet samt redegørelse

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL BEBOERE og BRUGERE PÅ TILBUD SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER socialtilsyn? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at godkende sociale botilbud

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER socialtilsyn? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at fører et socialfagligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.10.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Plejecenter Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Sandfeldgården. Sandfeld Allé 25, Kibæk. Lilian Vium. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Sandfeldgården. Sandfeld Allé 25, Kibæk. Lilian Vium. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 5.11.215 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Sandfeldgården Sandfeld Allé 25, Kibæk Lilian Vium Joan Dahl Nørgaard Mia

Læs mere

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og 23, stk. 5, i lov om socialtilsyn samt 14, stk. 5, 66 a, stk. 7, 123, stk. 4,

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen Socialtilsyn Midt Dokumentationskonferencen 27. Maj 2015 v. Ulla B. Andersen Hvorfor resultatdokumentation på det specialiserede område? For at sikre, at tilbuddene og plejefamilierne skaber udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard. Dato for tilsyn: 12 september 2013 kl.

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard. Dato for tilsyn: 12 september 2013 kl. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Værkstedsskolen Krummebækgaard Dato for tilsyn: 12 september 2013 kl. 10:00 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander Bent

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.08.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Engholm centret Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Afgørelse om skærpet tilsyn, Bostøttecentrene, Randers kommune

Afgørelse om skærpet tilsyn, Bostøttecentrene, Randers kommune Bostøttecentrene Randers Kommune Vestergrave 30 8900 Randers 27. oktober 2015 Afgørelse om skærpet tilsyn, Bostøttecentrene, Randers kommune Socialtilsyn Midt sendte d. 28-09-2015 påtænkt afgørelse om

Læs mere

Kvalitetsmodellens tema 3 "målgrupper, metoder og resultater" med særlig fokus på evidens og effektdokumentation.

Kvalitetsmodellens tema 3 målgrupper, metoder og resultater med særlig fokus på evidens og effektdokumentation. Kvalitetsmodellens tema 3 "målgrupper, metoder og resultater" med særlig fokus på evidens og effektdokumentation. v/ Flemming Trap Højer, sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden Hvorfor fokus på resultat-/effektdokumentation?

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud I forbindelse med godkendelse af eksisterende sociale tilbud indhentes en stor del af den relevante

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Social- og integrationsministeriet Departementet Att. Holmens Kanal København K

Social- og integrationsministeriet Departementet Att. Holmens Kanal København K Social- og integrationsministeriet Departementet Att. jurint@sm.dk Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om socialtilsyn samt forslag til lov om ændring af

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde 2016 Botilbud og bofællesskaber Frederikssund Kommune 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Kvalitetsmodel...4 Tilsyn 2016...5

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over Socialtilsyn i perioden 1. marts 2015 til 29. marts 2016.

Bilag 1: Oversigt over Socialtilsyn i perioden 1. marts 2015 til 29. marts 2016. Bilag 1: Oversigt over Socialtilsyn i perioden 1. marts til 29. marts. Socialforvaltningen har 139 tilbud, der modtog tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden i perioden 1. marts til 29. marts. Socialtilsynet

Læs mere