Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling"

Transkript

1 Punkt 3. Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget godkender, at nærværende indstilling sendes i høring i AMU og FMU i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen. at der udarbejdes en udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov gældende fra 2016 til 2020 at udviklingsstrategien omsættes indenfor de eksisterende budgetrammer at udviklingsstrategien i 2016 omsættes i form af allerede fastlagte og til dels igangsatte spor (indsatser, arbejdsopgaver/arbejdsprocedurer og projekter); herunder bl.a. arbejdet med implementering af indsatstrappen og udmøntning af ekstra socialrådgiverressourcer på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område samt udmøntning af inklusionsstrategien i skoleregi at der i efteråret 2016 igangsættes en involverende proces med henblik på at udvælge spor (indsatser, arbejdsopgaver/arbejdsprocedurer og projekter) for 2017 og årene frem at der sideløbende og i årerne sikres optimering og fortsat udvikling af de mange allerede igangsatte initiativer i Aalborg Kommune at Udviklingsstrategien følger op på og erstatter Aalborg Kommunes eksisterende Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov samt Anbringelsesgrundlaget. Udviklingsstrategien bygger således videre på tidligere viden og arbejde på området. Anbringelsesgrundlaget erstattes først når alternativ til grundlaget er udviklet i løbet af at Udviklingsstrategien skal understøtte indsatsen ift. de nationalt fastlagte 2020 mål samt de i Aalborg Kommune definerede mål på området, herunder Mål og Strategier 2016 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningens vision at der følges op på udviklingsstrategien i de årlige målstyringsaftaler på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område og igennem arbejdet med kvalitetsrapporten på skoleområdet at Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget generelt orienteres samt inddrages i forandringsprocesserne i det omfang, der skal træffes konkrete beslutninger til at sikre udmøntningen af udviklingsstrategien at Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget orienteres ved midtvejsstatus i Beslutning: Godkendt mhp. indstilling sendes i høring forud for 2. behandling i fællesmøde med Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget den Anja Lundtoft Thomsen og Jens Toft-Nielsen bemærker, at de er bekymrede for, om strategien kan implementeres uden tilførsel af flere økonomiske ressourcer. Anne Honoré Østergaard og Helle Frederiksen var fraværende. Familie- og Socialudvalget Møde den kl Side 1 af 8

2 Sagsbeskrivelse Baggrund og afsæt KL kom i marts 2015 med et udspil om udsatte børn og unge De udsatte børn fremtiden er deres. Udspillet er vedhæftet som bilag. Udspillet indeholder en række konkrete anbefalinger til en styrket indsats, der tager udgangspunkt i barnets og de unges muligheder for et godt liv. Anbefalingerne bygger på forskning og er udviklet i samarbejde med en række kommuner. Udspillet beskriver, hvordan der kan laves kloge og fagligt funderede investeringer, der gavner og understøtter området. Udspillet er i god tråd med den nyligt reviderede Børne- og Ungepolitik, som fungerer som paraply for alt arbejdet med børn og unge i Aalborg Kommune. Hovedpointerne i udspillet er i tråd med Aalborg Kommunes værdier og den udviklingsstrategi Aalborg Kommune indtil nu har sigtet og arbejdet efter. Hovedpointerne er: Tilfør kompetencer tidligt i livet Styrke det tværprofessionelle samarbejde Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen Hav ambitioner for alle børn og unges læring Det vil sige, at Aalborg Kommune skal fortsætte de spor, der allerede er lagt for udviklingen i Aalborg Kommune ifht børn, unge og familier med særlige behov. Der er allerede igangsat en række initiativer ifht at sætte retning på arbejdet med børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg Kommune. Bl.a. har der været afholdt konferencer/temadage. I juni 2015 blev der afholdt en konference på tværs af Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Formålet var at oversætte KL s udspil til Aalborg Kommunes kontekst. Konferencen var første skridt på vejen i forhold til at oversætte KL s udspil. Fokus var fælles vidensafsæt, fælles sprog og dialog. I november 2015 blev afholdt en temaeftermiddag ifht overgangen fra ung til voksen. Fokus her var ligeledes at bringe alles kompetencer i spil og skabe en platform for fælles dialog og gensidig vidensdeling. Med den nye Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov sættes strategisk retning for det videre arbejde i Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen frem mod Udviklingsstrategien følger op på og erstatter Aalborg Kommunes eksisterende Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov samt Anbringelsesgrundlaget. Udviklingsstrategien bygger således videre på tidligere viden og arbejde på området. Anbringelsesgrundlaget erstattes først når alternativ til grundlaget er udviklet i løbet af Selve strategien beskrives i bilag 1. Således er det fremadrettede fokus den videre omsætning og implementering af de strategiske hovedpointer og med fokus på at understøtte og opnå de fastsatte mål. I den videre proces er det væsentligt at sætte fokus på de initiativer, som Aalborg Kommune i forvejen har igangsat, og hvor der fortsat er behov for optimering og udvikling. Der er lavet en forskningsmæssig tilknytning til Aalborg Universitet ift. hele Udviklingsstrategien for at sikre kvalitet i det fremadrettede arbejde. Familie- og Socialudvalget Møde 1 den kl Side 2 af 8

3 Proces Med nærværende indstilling styrkes indsatsen ifht børn, unge og familier med særlige behov. Undervejs vil der blive fulgt op på baggrund af udvalgte mål/nøgletal indenfor det enkelte spor. MED-systemet vil blive inddraget i omsætningen af de udvalgte spor for 2016 for at sikre en bred involvering samt tilrettelæggelsen af den fremadrettede proces. Med bl.a. budget 2016 blev der peget på en række initiativer på det specialiserede socialområde, som skulle iværksættes. Således vil der i 2016 blive arbejdet videre med omsætning af disse tiltag, illustreret i figur 2. Fra 2017 til 2020 vil der være en løbende inddragende proces ifht udvælgelsen af nye spor. Der vil være inddragelse af ledergrupper, trivselsfora, de udvidede lederteams, politisk niveau ifht budgetproces mv. Hertil kommer inddragelse af MED-systemet. Forvaltningerne nedsætter et rejsehold bestående af konsulenter fra både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen. Rejseholdet vil sikre koordinering af processen og indsamle viden om de igangsatte spor. Hertil kommer at sikre proces ifht at udvælge nye spor. Rejseholdet vil dagsordensætte løbende opfølgning på sporene hos de ansvarlige. I figur 1 kan ses den proces, der skal igangsættes i 2016 med henblik på proces, omsætning og evaluering til og af Udviklingsstrategiens spor fremadrettet. Figur 1 Strategi Årlig proces Omsætning Evaluering Bilag 1 Input til spor og omsætning i 2017, 2018 og 2019 indenfor de 4 hovedpointer Mål- og procesfokusering Årlig opfølgning på relevante målstyringsaftaler Midtvejsstatus 2018 Afsluttende evaluering på den 4- årige udviklingsproces Proces 2016 Sporene for 2016 er på forhånd defineret. Blandt andet som følge af budgetforlig 2016 og allerede igangsatte initiativer mv. Familie- og Socialudvalget Møde 2 den kl Side 3 af 8

4 Figur 2 Hovedpointer/strategisk retning Spor 2016 Inddragelse af almenområdet (dagtilbud og skoler) som følge af omsætning af indsatstrappen herunder 11 Tilfør kompetencer tidligt i livet Inklusionsstrategi i skolerne Socialrådgivere i dagtilbud og skole Styrke det tværprofessionelle samarbejde Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen Dialog og fælles sprog i fokus for at sikre de bedste muligheder for det tværfaglige samarbejde Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Indsatstrappen - fokus både ifht myndighed og udfører herunder videreudvikling af tilbudsviften særligt ift. alternative døgntilbud Ekstra rådgiverressourcer Hav ambitioner for alle børn og unges læring Læringsmålsstyrede aktiviteter og evalueringskultur Udsatte børns skolegang - skolestart og skolegang Inddragelse af almenområdet (dagtilbud og skoler) som følge af omsætning af indsatstrappen I forbindelse med omsætningen af indsatstrappen i Aalborg Kommunes kontekst er det vigtigt at have for øje, hvilke (nye) roller dagtilbuds- og skoleområdet fremover skal spille. Er der indsatser, der fremover skal løftes i almenområdet jf. tænkningen ifht indsatstrappen. Hermed menes det store forebyggende arbejde, som allerede i dag foregår i dagtilbud, fritidscentre, tværfaglige teams mv. Hvordan kan det udvikles set i sammenhæng med indsatstrappen. Det er afgørende, at Aalborg Kommune er opmærksom på og rent faktisk også kan tilbyde de rette forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtten imødekommer barnets eller den unges behov ( 11 indsatser). Inklusionsstrategi i skolerne Formålet med inklusionsstrategien er at sætte en klar og tydelig retning for inklusion på Aalborg Kommunes skoler. Strategien skal samtidig støtte skolernes ledelse og det pædagogiske personale i at udvikle tydelige mål, indsatser og organisatoriske strukturer for inklusion lokalt på skolerne. Socialrådgivere i dagtilbud og skole Formålet med projektet er at styrke det tidligt forebyggende arbejde og inklusion i almensystemet til gavn for alle børn og unge i kommune. Projektet skal bidrage til, at dagtilbud og skoler arbejder med tidlig opsporing og hjælp så tidligt, at der ikke efterfølgende bliver behov for foranstaltninger efter Serviceloven. Dialog og fælles sprog i fokus for at sikre de bedste muligheder for det tværfaglige samarbejde Familie- og Socialudvalget Møde 3 den kl Side 4 af 8

5 I 2016 skal der arbejdes videre med at sikre tværfaglige og tværorganisatorisk dialog og fælles sprog/fælles afsæt i arbejdet med børn, unge og familier med særlige behov. Dette sikres bl.a. ved udbredelsen af ICS og begreberne heri samt revisionen af håndbogen På Tværs. Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund Der er igangsat en indsats på 9 skoler, der skal medvirke til at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund. Målet med indsatsen er at hæve det faglige niveau generelt på skolerne og særligt hos de elever, der kommer fra udsatte positioner. Indsatstrappen - fokus både ifht myndighed og udfører herunder videreudvikling af tilbudsviften særligt ift. alternative døgntilbud Der skal i 2016 være fokus på at omsætte tænkningen ifht indsatstrappen til Aalborg Kommune kontekst. Dette skal ske i samarbejde mellem udfører og myndighed. Der skal være fokus på både myndighedsarbejdet (opfølgning) og tilbudsudvikling med henblik på hele tiden at have den mindst mulige foranstaltning for øje. Dertil kommer at forvaltningens døgntilbud skal efterses, så det sikres, at døgntilbuddene kan tilbyde rette og eventuelt mere massive men kortvarige anbringelser på døgninstitutioner som understøtter tænkningen bag indsatstrappen, hvor målet er gradvis nedtrapning for øje. Ekstra rådgiverressourcer Tilførsel af rådgiverressourcer til at understøtte udviklingsstrategien på tværs af myndighed og udfører. Myndighedsarbejdet er et helt centralt element i den nødvendige omstilling af indsatserne. Læringsmålsstyrede aktiviteter og evalueringskultur Synlige mål, evaluering og feedback har stor betydning for elevernes læring, da klare og præcise læringsmål er med til at give eleverne et tydeligt billede af, hvad de skal lære. Derfor er der bl.a. igangsat kompetenceudvikling af alle medarbejdere på skolerne i forhold til læringsmålsstyrede aktiviteter og der skal implementeres et ny it-værktøj, der understøtter arbejdet med læringsmål. Udsatte børns skolegang Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget har besluttet 10 anbefalinger vedr. udsatte børns skolegang. Anbefalingerne skal omsættes til konkrete handlinger i forhold til samarbejdet omkring udsatte børn. Tilsvarende figur 2 vil blive udarbejdet ifht proces Proces Der vil i årene blive indsamlet viden i organisationen til brug for de videre udviklingsspor og tilhørende omsætningsplaner. Omsætning kan ses som forskellige initiativer - afhængigt af, hvor bredt omsætningen skal iværksættes. Som eksempler kan nævnes: - Kompetenceudvikling på tværs - Revision af samarbejdsaftaler - Tværgående møder - Konferencer - Iværksætte nye tiltag Familie- og Socialudvalget Møde 4 den kl Side 5 af 8

6 Organisering af udviklingsprocessen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen er tilsammen hovedaktører, der skal sikre de bedst mulige vilkår for børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg Kommune. Der et godt og tæt samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Værdien af dette arbejde er helt afgørende for at sikre en fælles forståelse af de rette indsatser for Aalborg Kommunes børn og unge. Målet er en idé-skabende og inddragende samt udviklende fælles proces med ejerskab i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen. Styregruppen er fællesmøderne mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Styregruppen skal sikre fremdrift, fælles proces og inddragelse af FL og udvalg i de respektive forvaltninger. Hertil kommer at der nedsættes en projektgruppe bestående af sekretariatsledere og konsulenter fra de to forvaltninger, der forestår den praktiske fremdrift af udviklingsprocessen. Selve Udviklingsstrategien (bilag 1) omsættes til en kort og læsevenlig pjece. Mål På området med børn, unge og familier med særlige behov er der på nationalt plan fastlagt en række såkaldte 2020 mål. Aalborg Kommune arbejder, sammen med de andre kommuner i 6-by samarbejdet fortsat mod disse mål, til trods for, at det ikke længere er officielle mål fra regeringens side. Herudover vil tal fra KL s nøgletalspublikation om udsatte børn og unge blive inddraget i opfølgningen. Ud over de fastsatte 2020 mål har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Mål og Strategier 2016 fastlagt en række mål ifht målgruppen. I Mål og Strategier 2016 er fokus at investere flere ressourcer i den specialiserede børne- og familieindsats. Dertil kommer at der satses på det brede forebyggende arbejde og en høj faglighed. Derudover skal der i 2016 sættes yderligere fokus på hvilke mål der skal opsættes fremadrettet. Bl.a. ifht chanceulighed. Der skal ses på i hvilket omfang ind- og udskolingsundersøgelser, tilsyn i dagtilbud og rusmiddelundersøgelsen kan inddrages yderligere. Folkeskolereformen sætter på Skoleforvaltningens område en række mål for skolernes arbejde med målgruppen. Et af de tre overordnede mål er således, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Målene for udviklingsprocessen følges i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i de årlige målstyringsaftaler i de enkelte afdelinger og i tværgående målstyringsaftaler, så der løbende følges op ift. at målrette og justere indsatserne bedst muligt frem mod Skoleforvaltningen følger målene for udviklingsprocessen med udgangspunkt i kvalitetsrapporten. Her gennemføres en årlig samtale med alle skoler i Aalborg. I samtalen drøftes en lang række nøgletal med relation til elevernes læring og trivsel. I fremtidige læringssamtaler vil der bl.a. blive sat fokus på nøgletallene om udsatte børn og unges skolegang. Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget orienteres ved midtvejsstatus i Økonomi Initiativerne indenfor de 4 hovedpointer skal finansieres indenfor de eksisterende budgetrammer. Der skal fokuseres på at tænke sociale indsatser som sociale investeringer. Familie- og Socialudvalget Møde 5 den kl Side 6 af 8

7 Tidsplan 1. Behandling SK behandling FSU Høringsperiode FMU og AMU (muligvis ekstraordinære møder) FL SK FL FB Fælles udvalgsbehandling SK/FSU Byråd (til godkendelse) Udviklingsproces FB og Skoleforvaltningen Der fremsendes løbende beslutningsoplæg til FSU og Skoleforvaltningen Familie- og Socialudvalget Møde 6 den kl Side 7 af 8

8 Bilag: Familie- og Socialudvalget Bilag 1 - Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov Høring - udviklingsstrategi.docx Familie- og Socialudvalget Møde den kl Side 8 af 8

Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling

Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling Punkt 2. Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling 2016-018466 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie-

Læs mere

Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune

Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune Punkt 12. Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 2016-018466 Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Bilag 1 udgør udviklingsstrategien

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Skoleforvaltningen

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Skoleforvaltningen Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Familie- og Socialudvalget Mødet den 29.04.2016 kl. 08.30-15.15 Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af udviklingsstrategi

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov

Bilag 1 - Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov (Gennemskrives af kommunikationskonsulenter efter 1. behandlingen. ) Bilag 1 - Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov Forord I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge

Læs mere

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier Punkt 6. Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier 2017-050917 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at der

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling.

Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling. Punkt 7. Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling. 2011-63361. Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender Mål og principper for den gode overgang i

Læs mere

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet Punkt 3. Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet 2016-069071 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.

Udkast til strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Høring. Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium PPR s udviklings - kommissorium Baggrund Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfagligt sammensat organisation bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysio-/ergoterapeuter, socialrådgivere

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS

Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS 2017-027206 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 2. behandling af Fælles mål for DUS. Beslutning: Godkendt. Helle Frederiksen

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017

PPR i en kommunal organisation 0-18 år. PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 PPR i en kommunal organisation 0-18 år PPR Konference, Nyborg Strand Den 20. juni 2017 1 Tak for invitationen vi er Malene Hein Damgaard, chefpsykolog PPR, leder af Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet Punkt 6. Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet 2014-2124 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgtes drøftelse

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse Hvad, hvordan og hvorfor? Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge Paradigmeskifte version 2.0 Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge 2 Forord Familierådgivningen i Esbjerg Kommune har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces i myndighedshåndteringen

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune

Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune Rådmand Mai-Britt Iversen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Centerleder Denise Bakholm Center for Tværfaglig

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune

Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune Punkt 16. Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune 2013-45321 Familie- og Socialudvalget og udvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til ny Børne- og Ungepolitik 2015-2017 i Aalborg Kommune Familie-

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Notat. Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B Oversigt

Notat. Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B Oversigt Notat Emne: B2016 ændringer i afdelingens forslag til mål Til: Udvalgsmøde d. 13/5 2015 Kopi til: Den 7/5 2015 Børn og Unges forslag til ændringer i måldelen af B2016 - Oversigt Børn og Unges forslag til

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune Punkt 10. Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune 2016-074575 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, Kommissorium for genbeskrivelse

Læs mere

Afrapportering temagruppe 5 - Evaluering

Afrapportering temagruppe 5 - Evaluering #BREVFLET# Click here to enter text. Skema til afrapportering Skoler Juni 2014 Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby skole-kultur@aalborg.dk Init.: lkc Afrapportering temagruppe 5 - Evaluering

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet. Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Indstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.

Indstilling. Afprøvning af Tættere på familien Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Oprettelse af Center for Tværfaglig Forebyggelse 2. behandling

Oprettelse af Center for Tværfaglig Forebyggelse 2. behandling Oprettelse af Center for Tværfaglig Forebyggelse 2. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At SSP konsulenten i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere