Skolekultur et helskoleprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolekultur et helskoleprojekt"

Transkript

1 Sklekultur et helskleprjekt I fråret 2007 besluttede sklen efter frelæggelse fr SU, PR, elevråd g bestyrelse at gøre sklekultur, herunder klasserumskultur til et såkaldt nøglemråde. Jf. Bek. m kvalitetsudvikling g resultatvurdering indenfr de gymnasiale uddannelse. BEK nr 23 af Mål Nøglemrådet er et såkaldt helskleprjekt, g målet var i verensstemmelse med sklens visin m at være tneangivende ved at sikre en ptimal ramme m faglig viden, kmpetencer g demkrati. Prjektet dækker derfr alle fem dele i den vedtagne strategi, idet såvel ledelse g administratin, medarbejdere, elever, lkaler g undervisning er centrale. 1 Frmål Frmålet var at sikre alle et ejerskab til Christianshavns Gymnasium ved at alle deltager i, er bevidste m g ansvarlige fr at sikre sklekulturen, herunder sklesyn g værdier klasserumskultur indbydende fysiske ramme en behagelig mgangstne g mgangsfrm en løbende diskussin m vre demkratiske g faglige idealer. Den prindelige plan Den prindelige plan var at en evalueringsgruppe bestående af vicerektr, en studievejleder, en lærer, en pedel g t elever i fråret 2007 skulle udfrme en statusbeskrivelse af I hvilken udstrækning sklesyn g værdier er frankret i sklen I hvilke udstrækning principperne fr ren undervisning gennemføres Lærer- g elevtilfredshed med arbejdsmiljøet (APV g UM) Elev- g lærerindflydelse i øvrigt, herunder arbejde i frmelle g ufrmelle grupper g udvalg Festkultur g trivsel med brug af undersøgelsen herm. Statusbeskrivelse skulle fremlægges fr elever, persnale g bestyrelse pr. 1.juni 2007 g danne grundlag fr den efterfølgende evaluering. Af mange frskellige grunde, bl.a. jbskifte fr vicerektr g lærerrepræsentanten, blev statusbeskrivelsen ikke færdiggjrt til den fastsatte tid. I det følgende skleår fik sklen ny ledelse, der var en udskiftning i både det pædaggiske g administrative persnale g implementeringen af gymnasierefrmen krævede en del ressurcer, hvilket alt i alt medførte at prjektet ikke blev gennemført i sin prindelige frm. Det gennemførte prjekt I skleårene har sklen gennemført ngle undersøgelser g arrangementer der indehlder en række af de elementer der fremgår venfr. 1 Citaterne er fra bilag 4 (prjektplanen fr nøglemrådet), Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

2 I fråret 2008 gennemførtes en arbejdsmiljøundersøgelse (APV) g i skleåret 2009 er gennemført tre arrangementer med fkus på udvikling af sklekulturen under titlen Gør en gd skle endnu bedre. Det drejer sig m en temadag fr persnalet, en temadag fr alle sklens elever g en temadag fr bestyrelsen, hvr resultaterne fra de t temadage blev drøftet. Planlægningen g gennemførelsen heraf har ligget i en gruppe bestående af rektr, PR-frmand, tillidsmand, den ledende pedel g elevrådsfrmanden. Baggrund g mål fr temadagene Ønsket m en persnaledag startede i SU g hensigten var at tage pulsen på alle ansatte. Indenfr de sidste tre år har CG fået 40% nye medarbejdere, gså derfr er det vigtigt at genskabe g inddrage alle i sklekulturen, derfr havde persnaledagen både et sklemæssigt/pædaggisk g et scialt sigte. Sm frberedelse til persnaledagen blev alle ansatte pfrdret til at kmme med frslag til frhld, de gerne så drøftet. Disse blev pdelt i ngle temaer sm dannede grundlag fr et længerevarende gruppearbejde med efterfølgende fremlæggelse g diskussin i plenum. Deltagelsesgraden blandt lærerne var strt set 100% på persnaledagen, men klart mindre fr de øvrige persnalegrupper, hvilket bl.a. skyldtes de valgte temaer. Hensigten med elevtemadagen var at alle skulle kmme til rde den dag, g at eleverne skulle bidrage med hvad de pfattede sm væsentligt fr sklens udvikling. Dagens startede med et fælles plæg, hvrefter eleverne i matrixgrupper på tværs af klasser drøftede, hvad de synes der var gdt ved sklen, g hvrdan de gerne så at den udviklede sig. Resultaterne fremvistes fr hele sklen i frm af en planche g krte indlæg. Lærernes pgave var primært af rganisatrisk art. Det skønnes at 80% af eleverne deltg i temadagen; iflg. elevrådsfrmanden var både de deltagendes antal g engagement langt højere end frventet på frhånd. Delknklusin I sin hensigt g frm svarer de t arrangementer gdt til frmålet med nøglemrådet Sklekultur, idet alle principielt havde mulighed fr at deltage g ytre sig, g en række af de ideer g frslag der km p på elev-g lærertemadagene er efterfølgende blevet fulgt p. Med principielt menes at TAP erne grundet tilrettelæggelsesfrmen ikke deltg i videre mfang. Elevernes syn - Det gde ved CG Beliggenheden Traditinerne Stemningen g atmsfæren: Der er plads til mangfldighed g ikke autritetsskel mellem elever g ansatte Gde muligheder fr venskaber på tværs af klasserne Gdt frhld mellem lærere-elever, gde lærere Gde pedeller Mange gde arrangementer: Fester, Åben musik, musical, OD, kr g musikliv Fagligheden sat i centrum Højt infrmatinsniveau gennem Lecti Prgressivt gymnasium Engagerede g slidariske elever 2

3 Gdt elevråd g mange vigtige, gde udvalg Elevdemkrati g nsdagsfrum 1.g intr, idrætsdagen g årsbgen 2 Elevernes syn Udviklingsmuligheder fr CG Kantinen skal frbedres med brde, sfaer, stle, farver g belysning. Det skal gøres til et fælles spisested g phldssted (enkelte nævner muligheden fr at købe mad) Bedre phldssteder, stle i elevphld, verdækning af et mråde i sklegården (måske kmmer der i Fabriksgården!) Bedre faciliteter fx cykelparkering, bøger, vandpster, pigetiletterne Bedre IT, fx trådløst net, flere cmputere der virker gdt gså i klasserne, flere fungerende stikkntakter, drp frnter Oversigtscmputer: Vise klasselkaler på Lecti-versigten ved fysiklkalet (ikke kun ændringer) Studieretningstemadag Lang spisepause g krtere pauser Flere sciale elevarrangementer på tværs af klasserne Cafeaftener der skal gså sælges sdavand + øl til OD-cafe gerne flere cafeaftener Bedre kmmunikatin - mellem lærere g elever, på tværs af klasserne, mellem lærerne m AT, via Lecti, ifm. deltagelse i elevdemkrati, prette frum til at diskutere prblemer mk. undervisningen i bestemte fag Mere synlig lektiecafe Indeklima (fr kldt g tit dårlig luft) Sparepærer i stedet fr lysstfrør Skifte idrætsmakkerklasser Frugtrdning g bedre kaffe hs pedella Mere elevindflydelse Større variatin i elevgruppen Blandede studieretninger skal have mulighed fr at tage på studietur sammen Lavere klassekvtient T studieture Frdel de skriftlige pgaver bedre Organisere en bedre betaling af rejser (er allerede indført i smmeren 2008) Delknklusin Elevernes syn passer til sklesynet g sklens værdier, idet de både værdsætter det faglige g demkratiet i frm af aktiv deltagelse på flere planer, g at man behandler hinanden rdentligt g ligeværdigt. Deres ønsker handler især m frbedringer af ngle fysiske frhld g andre rammebetingelser fr undervisningen, men gså m at sikre g udvikle et levende demkrati. At ca. 80% af eleverne deltg aktivt i temadagen understøtter denne pfattelse. Jf. frmålet med prjektet/ nøglemrådet: sikre alle et ejerskab til Christianshavns Gymnasium ved at alle deltager i, er bevidste m g ansvarlige fr at sikre sklekulturen, herunder sklesyn g værdier, indbydende fysiske rammer, en behagelig mgangstne g mgangsfrm g en løbende diskussin m vre demkratiske g faglige idealer. 2 De t lister viser ikke en priritering, men det med fed nævnes af de fleste. 3

4 Persnalets syn -udviklingsmuligheder fr CG Værdibaseret ledelse Synlig ledelse Transparente beslutningsgange Uddannelsestur Kmmunikatin Struktur/ikke struktur! Mere scialt liv på CG Internatinalt arbejde pririteres Frbedre mentrrdningen Bedre fysiske rammer på CG Overrdnet plan fr sklens byggeri Begejstring mkring deltagelse i PR & udvalgsarbejde Udskiftning af medlemmer i PR-udvalg IT-bemandingen Indtægter fra brtkmne bøger Frbedring af AV-situatinen Alle i persnalet skal huske at fejlmelde Orienteringsaftener Delknklusin Lærernes syn minder m elevernes, idet det passer til sklesynet g sklens værdier, idet de både værdsætter g vil udvikle demkratiet i frm af ønsker m værdibaseret g synlig ledelse, transparente beslutningsgange g aktiv deltagelse på flere planer (PR, udvalg, uddannelsestur, festligt samvær), g at man behandler hinanden rdentligt g ligeværdigt. Ift. det faglige g pædaggiske går ønskerne primært på rammebetingelser, herunder frbedringer af ngle fysiske frhld. Jf. frmålet med prjektet/ nøglemrådet nævnt venfr. Det der ønskes fremmet/pririteret afspejler lærergruppens pfattelser. 3 Havde flere persnalegrupper deltaget ville der frmdentlig være kmmet andre ønsker til. Bestyrelsens temadag På bestyrelsens temadag fik den frelagt resultaterne fra de t temadage g fik lejlighed til at drøfte disse med sklens ledelse samt repræsentanter fr elever g persnale. Bestyrelsen var meget tilfreds med at få de mange input videreleveret i frm af plæg g input i den efterfølgende diskussin, g flere af de eksterne bestyrelsesmedlemmer rste deltagerne fra sklen fr deres meget psitive g knstruktive måde at deltage på. Diskussinerne havde i øvrigt en meget synlig virkning på det budget fr 2009, sm bestyrelsen efterfølgende vedtg på plæg fra sklens ledelse. Der blev bl.a. sat 1 mi. kr. ekstra af til AV g IT samt øknmi af til aflønning af en ekstra IT-medarbejder. Derudver blev der afsat et strt ekstra beløb til en medarbejderudviklingsrejse i efteråret 2009 g betydelige midler til frbedring af de fysiske rammer på sklen. 3 Et fyldigt referat fra persnaledagen indehlder begrundelser, frslag g idéer. 4

5 Disse midler bruges i sammenhæng med de 9,5 mi. kr. sm Universitets g Byggestyrelsen, sm vedligehlder sklens bygninger, har afsat til frbedringer g mbygninger i Opfølgning Sm anført venfr har temadagene efterfølgende medført en række frskellige initiativer. Lave klassekvtienter (elevfrslag) : Sklen har besluttet at frtsætte med de lave klassekvtienter (sammenlignet med udviklingen på andre gymnasier) samt at frtsætte et tilbud m prettelse af visse A-niveauhld helt ned til 6 elever pr hld. Mere synlig lektiecafe (elevfrslag): Lektiecafekrdinatr har lavet et helt nyt frslag til rganisering af lektiecafeen, der infrmeres herm i starten af det nye skleår. Bedre rganisering af skriftlige pgaver (elevfrslag): I efteråret 2009 tages temaet skriftlige pgaver p blandt lærerne i Pædaggisk Råd. Bedre fysiske frhld på sklen er der på en lang række punkter ved at blive taget hånd m (elevg persnaleønske). De fleste ændringer udføres hen ver smmerferien: Fabriksgården frbedres med granitgulv, ny varmecentral, beplantning i gården, halvtag (strt elevønske i FU/Fællesudvalget g til elevtemadag), vi renverer kantinen, de t idrætssale, t klasselkaler på Fabrikkens 2. sal, et fysiklkale, ligesm vi bygger t nye klasselkaler på 50 er gangen samt et nyt musiklkale g et større musik-øvelkale. Bedre gruppearbejdsfrhld fr sklens elever, idet Studiecenteret giver en str frbedring af eksisterende muligheder. Indeklima g energifrbedringer (elevfrslag fra temadagen g fra FU): I løbet af efteråret frbedrer vi Fabrikkens indeklima g æstetiske udtryk gennem en facaderenvering, hvr der indsættes nye vinduer g et såkaldt mfangsdræn ind i murværket. Desuden etableres en mere effektiv udluftning i Fabrikkens underetage. Desuden etableres energibesparende franstaltninger i frm af nye vinduer i Fabrikken, frsatsvinduer i idrætssalene g i musik samt gennem udfasning af sklens knap 100 gamle PC-skærme, sm erstattes af energibesparende fladskærme. Kantinen (elevønske): Der er nedsat et kantineudvalg under Fællesudvalget, sm efter renveringen af kantinen skal kigge nærmere på indretningen af kantinen. Frbedring af den elektrniske kmmunikatin på sklen (elev- g persnaleønske): Der psættes inden starten på det nye skleår mkring 100 nye cmputere på sklen, hvilket fx betyder, at der kmmer nye cmputere i alle klasser, i lærernes frberedelsesmråder g i et helt EDB-lkale. Desuden pgraderes sklens netværk g servere ligesm der etableres trådløst netværk på hele sklen, så elever kan anvende egne bærbare PC er på sklen. Derudver arbejder IT-udvalget på en kmmunikatinsaftale fr elever, lærere g administratin, så alle ved hvad der frventes af den enkelte, g hvad man kan frvente af andre. Studieretningstemadag (elevfrslag): Frslaget har været behandlet i sklens ledelse g i Pædaggisk råd, g der er en meget psitiv hldning til frslaget alle steder. Der er dg fr mange temadagsinitiativer i næste skleår, så vi vil arbejde videre med ideen i skleåret Flere cafeaftener (elevfrslag): Der er nedsat en lille lærergruppe, sm gerne vil arbejde sammen med en elevgruppe m etablering af fire ekstra cafeaftener i det kmmende skleår. Bedre AV-faciliteter på sklen (elev- g persnaleønske): Der indkøbes på ønske fra især lærerne prjektrer, så vi kmmer p på at have prjektrer i 22 af sklens 31 klasselkaler. Desuden frbedres kpieringsfrhldene gennem etablering af t nye stre kpimaskiner i studiecenteret. Den ene vil blive psat, så elever kan anvende den. Medarbejderudviklingsrejse (MUR) fr alle sklens medarbejdere afhldes i Riga i nvember 2009 (persnaleønske) Vedligehldelsesplan fr sklens bygninger. En sådan er allerede lavet af UBST. Fra 2010 frventes sklen at vertage ejerskabet til bygningerne, hvrefter det vil være relevant at verveje sagen på ny. 5

6 Bedre IT-bemanding (persnalefrslag): Der er ansat en ekstra IT-medarbejder fra marts Lectikursus fr nye lærere (lærerfrslag). Eer afhldt på pfrdring fra nye lærere. Fremadrettet vil der blive afhldt kursus fr nye lærere i starten af det nye skleår. Sklens internatinale fkus pririteres (persnalefrslag): Temaet har været diskuteret på flere møder i Pædaggisk Råd i fråret Der er efterfølgende aftalt frskelligt. Desuden har sklen været med i frskelligt internatinalt arbejde siden temadagenes afhldelse Undersøgelse af, hvrfr eleverne søger ind på CG (persnalefrslag): Undersøgt på temadagen i nvember Jf. venfr m hvad eleverne især finder gdt ved CG. Mentrrdning (persnaleønske) : Der afsættes mere tid til både nyansatte g deres mentrer fra skleåret Der er desuden aftalt helt nye rammer fr mdtagelsen af nye lærere bl.a. afhldes en møderække hen ver hele skleåret, sm tager fat i en række frhld m fx IT, praktiske frhld, karaktergivning, frældrekntakt, eksamen. Sklens studielektr er tvhlder fr dette initiativ. Mere scialt liv fr sklens ansatte (persnalefrslag): Der er nedsat et balladeudvalg, sm arrangerer nye arrangementer ud ver de traditiner, der allerede kører. Desuden er der afsat midler til en MUR (se venfr) fr samtlige medarbejdere. Bedre frhld fr lærerfrberedelse (persnaleønske): Der er sket næsten en frdbling af arbejdspladser med ibrugtagningen af studiecenteret i skleåret Elevhjælp til studiecenterleder Karsten i spidsbelastninger (persnalefrslag): Er aftalt g etableret. Sklens elevgrundlag skal afspejle det mgivende samfund: Studieretningsudvalget tager dette frhld med i deres langsigtede diskussiner. Man skal dg være pmærksm på, at der er frit sklevalg til gymnasierne. Det betyder, at vi ikke selv må pille i ansøgerbunken, når vi ptager elever, hvrfr de ptagne elever afspejler hvilke elever, der føler sig tiltrukket af den prfil sklen har. Udvalgsliste (persnalefrslag): Ligger nu i Frnter. Frnyelse i sklens udvalg (persnalefrslag): Der er taget initiativ til i Pædaggisk Råd, at persnalerepræsentanter i sklens frskellige udvalg udskiftes med jævne mellemrum dette har allerede effekt fra besætningen af udvalg i Transparente arbejdsgange(persnalefrslag): Ledelsen har lavet en hvem henvender man sig til vedrørende? -liste, sm bl.a. sættes p på lærerværelset, så klleger ikke skal gå frgæves med henvendelser m frskellige ting. Desuden har administratinen arbejdet med en grundig beskrivelse af arbejdspgaver blandt sklens sekretærer. Studieretningsudbuddet drøftes hvert år (persnalefrslag): Vi har nedsat et studieretningsudvalg, sm både arbejder på krt g lang sigt hermed. Mødeindkaldelser (persnalefrslag): lægges i en vergang både i Frnter g Lecti g flyttes herefter ver på Lecti (når vi har styr på det). Brtkmne bøger (persnalefrslag): Der er taget initiativ til at studiecenterlederen skal frsøge i samarbejde med regnskabskntret m vi kan etablere et system, hvr øknmien fra elevers betaling fr brtkmne bøger vender tilbage til de nødlidende fag. På persnaletemadagen km der flere frslag p mkring verrdnede frhld fx et ønske m en værdibaseret g synlig ledelse, m transparente beslutningsgange samt en effektiv g klar kmmunikatin (ikke fr lidt g ikke fr meget). Disse frhld har vi på flere måder arbejdet på at frbedre efterfølgende bl.a. i ledelsesgruppen, i IT-udvalget, i Pædaggisk Råd g i Samarbejdsudvalget. Ngle af de knkrete initiativer, der er nævnt venfr, har en effekt på disse punkter, andre er vanskeligere at beskrive i den her anvendte punktfrm. Et vigtigt indsatsmråde/nøglemråde kan nævnes sm et udkmme af bl.a. persnaledagen g diskussiner på efterfølgende PR-møder g ledelsesmøder: I det kmmende skleår vil vi arbejde med CG s prfil. Studieretningsudvalget initierer diskussiner blandt alle ansatte g i lærerkllegiet g på MUR-turen bliver dette emne diskuteret blandt alle ansatte. 6

7 Knklusin Der er taget en lang række frskellige initiativer i knsekvens af de frslag g ideer der km frem på persnale- g elevtemadagen. Der er i høj grad tale m frbedringer af de fysiske frhld, dvs. rammebetingelserne fr undervisningen, fagligheden g sklens dagligdag g liv i øvrigt. Frbedringer sm både skyldes ekstra ressurcer fra Universitets g Bygningsstyrelsen g det af rektr freslåede g af bestyrelsen vedtaget budget fr Yderligere midler kan på regnes, når sklen vertager ejerskabet af bygningerne. Samtidig er der tale m initiativer der frbedrer kmmunikatinen g tydeliggør frretningsgange g andre prcesser med betydning fr undervisningen g elevers g persnalets mulighed fr ikke blt at blive infrmeret, men gså have indflydelse på sklens frhld på flere niveauer. Det sidste skyldes gså at initiativerne er g bliver gennemført i diverse udvalg, hvr der er deltagelse af elever, lærere, andre persnalegrupper g sklens ledelse. De tre temadage persnalets, elevernes g bestyrelsen g de initiativer der er blevet g vil blive gennemført sm knsekvens heraf kan derfr ses sm et knkret eksempel på den måde sklen frhlder sig til sine værdier m faglighed g demkrati. Det demkratiske er klart mest synligt via måden ønsker, ideer g initiativer er blev til på, mens udviklingen af fagligheden primært er påvirket indirekte via frbedringer af bl.a. de fysiske rammer. Det er tillige vigtigt at påpege at prjektet/nøglemrådet m sklekultur frtsætter i det kmmende skleår ( ). Dels i frm af den i PR vedtagne plan fr det kmmende års udviklingsarbejde, hvis arbejdstitel er CG s prfil, dels i frm af MUR-turen i nvember 2009 sm samtlige persnalegrupper deltager i. Disse initiativer vedrører både fagligheden g demkratiet. 7

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium Bjerringbr Gymnasium august 2016. MUS kncept. MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hvad er status på Staben i DNV Gødstrup. Hospitalsenheden Vest Staben. Stabsledelsen fortæller nærmere på de næste sider

Nyhedsbrev. Hvad er status på Staben i DNV Gødstrup. Hospitalsenheden Vest Staben. Stabsledelsen fortæller nærmere på de næste sider Nyhedsbrev Nr. 7 den 13. marts 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Hvad er status på Staben i DNV Gødstrup Stabsledelsen frtæller nærmere på de næste sider Staben i DNV Staben i DNV frtsat Hl-møde aflyses

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Notat. Måløv Skole har tilendebragt moderniseringsprocessen. Hermed foreligger samlet rapport, inkl. diverse bilag og plantegninger.

Notat. Måløv Skole har tilendebragt moderniseringsprocessen. Hermed foreligger samlet rapport, inkl. diverse bilag og plantegninger. BØRN & UNGE Stabsfunktin Dat: 7. nvember 2007 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kntakt: Christell Erichsen Ntat RAPPORT: MODERNISERINGSPLAN FOR MÅLØV SKOLE. Måløv Skle har tilendebragt

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 Tilmeldt til spisning: 28 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelkale 1 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: gdkendt Gdkendelse af referat fra sidste

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 10. ktber 2011 I mødet deltg: Fra persnalet deltg: (tillidsmand) Afbud fra: Referent: Drthe Sørensen Eren, Marianne Melby, Karen Larsen, Bjarne

Læs mere

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag)

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag) Slvang skle g FFO På baggrund af kmmunalbestyrelsens vedtagne principper vedr. FFO, er følgende ramme udgangspunkt fr etableringen af FFO i distrikt Slvang. Budget g Øknmi FFO budgettet udgør en del af

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015.

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015. Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, nsdag den 7. januar 2015. Mødet blev hldt på GBF s sekretariat, Ny Vestergade 13, stuen. 10.30-14.30 Til stede: Hans Peter Jensen (fmd.) Bdil Due, Jan Bendix, Nils-Gerg

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: Afbud: ESB-styregruppen Anne Birthe Mrtensen (ABM) Karen Jespersen (KJ) Karin Rsenmejer (KR) Kent W. Kristensen (KWK) Kirsten Habekst (KH) Lisbeth Jensen (LJ) Mgens Schlüter (MS) Ole Enelund

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere