Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018"

Transkript

1 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Det faglige udvalgs navn: Dato: Udviklingsudvalg for Overfladebehandlingsindustri Udviklingsredegørelse for 2018 for erhvervsuddannelsen til <navn> 1. Redegørelsen Redegørelsens omfang afhænger af følgende: (Vælg model A, B eller C og sæt kun et kryds) Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen: (Sæt kryds) A Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og med 6. Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen: (Sæt kryds) B Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under det måltal, der fastsættes af REU og fremsendes til faglige udvalg primo august. Såfremt beskæftigelsesfrekvensen ligger under dette måltal udfyldes punkterne 2, 3, 5 og 6. (Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra frekvenser udgivet i 2016 er på 0,70. ) C Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over det fastsatte måltal, derfor udfyldes alene punkterne 2, 5 og 6. (Det fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens beregnet fra frekvenser udgivet i 2016 er på 0,70.) 2. Udvalget bedes indsætte og kommentere udviklingen i nøgletallene Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover. For uddannelser uden aktivitet, eller hvor fagligt udvalg skønner, at der er for lav aktivitet, bør udvalget forholde sig til, om uddannelsen eventuelt skal nedlægges eller lægges ind under trin og specialer i andre uddannelser. Nøgletal Nøgletal: Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr i det aktuelle år Nøgletal:

2 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2016, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang tallene er tilgængelige i Databanken. Nøgletal: 2015* 2016** 2017*** Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens) - - 0,95 Videreuddannelsesfrekvens Selvstændighedsfrekvens Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet Forskel i beskæftigelse fordelt på køn Note: Der henvises til for uddybning af opgørelse af frekvenserne. *) Frekvensen for 2015 baseret sig på færdiguddannede i 2013, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2014, opgjort i 2015 **) Frekvensen for 2016 baseret sig på færdiguddannede i 2014, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2015, opgjort i 2016 ***) Frekvenserne for 2017 baseret sig på færdiguddannede i 2015, deres beskæftigelse/videreuddannelse/selvstændighed i 2016, opgjort i De offentliggøres ultimo august 2017 og kan hentes på Kommentarer til nøgletallene: Udvalget noterer, at der i 2016 er tegnet 29 uddannelsesaftaler, hvilket ligger over det generelle niveau i den foregående periode. Dette indikere, at uddannelsen har fået godt tag i overfladebehandlingsbranchen. 3. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen, bør udvalget redegøre for, hvordan uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i forhold til følgende: a. Er der behov for udvikling på følgende områder: Ja (Sæt kryds) Udvikling af en innovativ tilgang Udvikling af iværksætterkultur Andet Hvilke konkrete ændringer i uddannelsen kan det give anledning til? Nej X X X 2

3 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 b. Er udviklings-/ændringsbehov begrundet i: Ja (Sæt kryds) Virksomhedernes udvikling Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft Teknologiudviklingen Internationale forhold Andet Hvis ja, giv en kort begrundelse for udvikling-/ændringsbehovet Nej 4. Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov Redegør for og begrund de konkrete udviklings- og ændringsbehov, og hvordan fagligt udvalg vil imødekomme dem (eller henvis evt. til punkt 2 og 3.) (Skriv evt. kortfattet her) I skemaet nedenfor afkrydses det, hvorvidt der er ændringsønsker på uddannelser, specialer og trin i forhold til nyetablering, omlægning og revision samt nedlæggelse af uddannelser. Nyetablering Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bilag 3). a) Uddannelse b) Speciale c) Trin 1 Uddyb evt. nærmere, hvis nyetablering ønskes: Ad. a) Uddannelse Ad. b) Speciale Ad. c) Trin 1 (Sæt kryds) Ja Nej 1 Særligt for ændringsønsker vedr. trin gælder det, at uddannelsen som udgangspunkt skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet. 3

4 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Omlægning og revision Udvalget bedes skønne, om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 3). a) Uddannelse b) Speciale c) Trin 1 Uddyb evt. nærmere, hvis omlægning og revision ønskes: Ad. a) Uddannelse Ad. b) Speciale Ad. c) Trin 1 (Sæt kryds) Ja Nej Nedlæggelse Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 2 og 3. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 3). a) Uddannelse b) Speciale c) Trin 1 Uddyb nærmere, hvis nedlæggelse ønskes: Ad. a) Uddannelse Ad. b) Speciale Ad. c) Trin 1 (Sæt kryds) Ja Nej Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 4 og Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Hvilke ændringer er der foretaget, og fungerer de efter intentionen: Udvalget ansøgte på sidste års udviklingsredegørelse om at omskrive uddannelsens praktikmål og den måde, som 2 års relevant erhvervserfaring defineres, således at der blev bedre match mellem disse. Det har efterfølgende vist sig, at matchet allerede er fint, og udvalget har derfor afstået fra at foretage en yderlig omskrivning, selvom dette var varslet. 4

5 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler 6. Praktik og praktikpladser Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 6a. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen Her kan udvalgets arbejde med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og/eller skolepraktik beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt 2. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne 5, stk. 2. Derudover kan udvalget tillige beskrive samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og centrene/skolerne om indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. 5, stk. 3. (lov 43, stk. 2) Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen: Udvalget har udarbejdet praktikvejledning til branchens virksomheder, denne kan hentes på følgende link: ledning_overfladebehandler/flash/index.html Udbydes uddannelsen med skolepraktik: Ja Nej X Uddannelsen udbydes med skolepraktik. Der er dog ingen elever, som indtil videre har skulle benytte sig af muligheden for skolepraktik. Udvalget har derfor ikke drøftet tilrettelæggelsen af skolepraktik i indeværende år. Det er forventningen, at det også fremadrettet vil være muligt at få alle elever i ordinær praktik, idet efterspørgslen på uddannelsen er stabil i branchen. 6b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen. I. Er der tilstrækkelig kapacitet, hvad angår behovet for praktikpladser ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder? (Sæt kryds) Ja Nej Er der mangel på praktikpladser X Er der mangel på elever X Der opleves mangel på elever, særligt for de praktikpladser, som ligger i andre regioner end der hvor uddannelsens skoledel udbydes (region Midt- og Syddanmark). Med afsætning i nøgletal på indgåede uddannelsesaftaler i 2016 (som fremgår under nøgletal i starten af udviklingsredegørelsen) kan handlingsplanen være disponeret således: II. Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2017 og evt. de følgende et/to år. (Indsæt tal) Hent nøgletallet for antal indgåede uddannelsesaftaler i 2016: 29 5

6 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Forventede antal indgåede uddannelsesaftaler for 2018: 28 Forventet antal indgåede uddannelsesaftaler tal 2019: 28 Evt. forklaring på den forventede udvikling: Det er forventningen, at den aktuelle gunstige udvikling i konjunkturen fortsætter. Derfor forventes det, at der også de kommende år vil være en stabil efterspørgsel på overfladebehandleruddannelsen blandt branchens virksomheder. Det forventes også, at den nye måde at beregne AUB på samt de nye praktikbonusregler vil fremme efterspørgslen på overfladebehandleruddannelsen i de kommende år. III. Beskriv de handlinger, udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i erhvervsuddannelseslovens 43, stk. 2 2, herunder evt. beskrivelse af udvalgets indsats for at tilvejebringe praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikke-godkendte virksomheder. Industriens Uddannelser har gennemført en todelt praktikplads-fremmende indsats inden for uddannelser i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Industriens Fællesudvalg, Det Faglige Udvalg for Teknisk designer og Billedmediernes Faglige Udvalg. Første led i indsatsen har rettet sig mod de ca praktikpladser, der ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år. Indsatsen har bevirket, at ca. 300 praktikpladser har ønsket at opretholde sin godkendelse, og ca praktikpladser har ændret status til passiv og fået fjernet godkendelsen. Denne indsats har givet et bedre og mere retvisende overblik over mulige praktikpladser for praktikpladssøgende elever og skolernes virksomhedskonsulenter. Industriens Uddannelser har ligeledes igen i år sendt data til skolerne og LUU om 552 nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive indenfor 3-12 måneder efter deres godkendelse. Disse lister er med til at styrke opmærksomheden hos skolerne og LUU omkring nygodkendte virksomheder i lokalområdet, som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelsesaftale. Første indsats har fået en række virksomheder til at overveje at tage elev igen efter en længere pause. I forhold til nygodkendte virksomheder har en rundringning til skolerne og LUU bevirket, at skolerne og LUU vil gøre endnu mere for at gøre nygodkendte virksomheder uddannelsesaktive. Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan Redegørelsen (punkt 1-5) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for. Handlingsplanen (punkt 6) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes suppleres med links og bilag. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet fredag 13. oktober 2017 til mailadressen 2 43, stk. 2. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling. Et fagligt udvalg kan af virksomheder forlange alle sådanne oplysninger, som har betydning for at vurdere virksomhedernes uddannelsesmæssige muligheder. 6

7 Bilag JD/CSH Elevtrivselsundersøgelse på Overfladebehandleruddannelsen Link til data: I dette notat sammenlignes elevtrivselsundersøgelsen fra 2016 på overfladebehandleruddannelsen med besvarelser på alle erhvervsuddannelser. Besvarelserne dækker både grund- og hovedforløb. I undersøgelsen spørges til følgende kategorier: Sekretariatet har udvalgt de spørgsmål i undersøgelsen, som det vurderes er relevant for udviklingsudvalgene at drøfte. Om undersøgelsen Den årlige undersøgelse af elevernes trivsel gennemføres på alle erhvervsskoler inden for perioden 1. oktober til 1. december. Det er alle elever, der har skoleforløb i måleperioden, der deltager i elevtrivselsmålingerne. Undersøgelsen inkluderer ikke elever, der er i praktik i måleperioden. Skoledel Overfladebehandler: Læringsmiljø Side 1/7

8 Bilag 5 Alle uddannelser: Læringsmiljø 21 procent af overfladebehandler-eleverne mener, at lærerne altid opstiller klare mål for, hvad eleverne skal lære. Blandt alle eleverne på erhvervsuddannelserne, er der langt flere, nemlig 36% som synes, at lærerne altid opstiller klare mål for, hvad de skal lære. Der er lidt færre elever på overfladebehandler-uddannelsen, som synes at lærerne altid giver dem faglig hjælp, sammenlignet med eleverne på alle erhvervsuddannelserne. 42% af overfladebehandler-eleverne synes at de altid får faglig hjælp, mens 47% af alle erhvervsuddannelseseleverne synes det samme. Side 2/7

9 Overfladebehandler: Fysiske rammer Bilag 5 Alle uddannelser: Fysiske rammer Ovenstående tabeller viser, at fordelingen mellem overfladebehandlereleverne og elever på alle erhvervsuddannelser er nogenlunde ens, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt eleverne har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr i undervisningen. I alt 73% af overfladebehandler-eleverne er helt eller delvist enige i, at de har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, mens 70% af alle erhvervsuddannelseseleverne mener det samme. Det skal dog bemærkes, at lidt færre overfladebehandler-elever, nemlig 26%, mener, at de altid har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr, mens der er 31% af alle erhvervsuddannelseselever som angiver at de altid har adgang til de nødvendige lokaler, værktøjer og udstyr. Overfladebehandler: Faglige krav på skolen Side 3/7

10 Alle uddannelser: Faglige krav på skolen Bilag 5 Ovenstående tabeller viser, at 21% af overfladebehandler-eleverne mener at de faglige krav er for små, mens kun 11% af eleverne på de øvrige erhvervsuddannelser mener det samme. Et stort flertal af overfladebehandlereleverne, nemlig 79%, mener, at de faglige krav på skolen er tilpasse. Dette stemmer nogenlunde overens med besvarelserne hos de øvrige elever på erhvervsuddannelserne, her mener 76% af de faglige krav er tilpasse. Det kan noteres, at ingen overfladebehandler-elever mener at de faglige krav på skolen er for små. Dette i modsætning til eleverne på de øvrige erhvervsuddannelser: her er der 9% som mener, at de faglige krav er for små. Praktikdel Overfladebehandler: Kobling mellem skole og praktik Side 4/7

11 Alle uddannelser: Kobling mellem skole og praktik Bilag 5 Ovenstående tabeller viser, at 23 procent af eleverne på overfladebehandleruddannelsen er helt enige i, at det de lærer i skolen er anvendeligt i praktikken. For elever på alle erhvervsuddannelser er procentdelen på 39 procent. Der er således færre elever, der finder skoleundervisningen anvendelig på overfladebehandler-uddannelsen sammenlignet med alle erhvervsuddannelser. Overfladebehandler: Forberedelse til praktikken Alle uddannelser: Forberedelse til praktikken Det fremgår af ovenstående tabeller, at 54% af eleverne på overfladebehandleruddannelsen er delvist enig eller helt enige i, at de var godt forberedte til at komme i praktik. Til sammenligning er det 68% af eleverne på de øvrige erhvervsuddannelserne som er delvist enige eller helt enige i, at de var godt forberedt til praktikken. Side 5/7

12 Overfladebehandler: Læring i praktikken Bilag 5 Alle uddannelser: Læring i praktikken Der er en væsentlig forskel på procentfordelingen mellem overfladebehandlereleverne og elever på alle erhvervsuddannelser. 38procent af overfladebehandler-eleverne er helt enige i, at de lærer noget under deres praktikforløb. For alle erhvervsuddannelseseleverne er 61 procent helt enige i, at de lærer noget under deres praktikforløb. Overfladebehandler: Praktikglæde Side 6/7

13 Alle uddannelser: Praktikglæde Bilag 5 Ovenstående tabeller viser, at 46 procent af industrioperatøreleverne er glade for at være i praktik. For elever på alle erhvervsuddannelser er dette tal på 62 procent. Overfladebehandler: Faglige krav i praktikken Alle uddannelser: Faglige krav i praktikken Der er generelt en opfattelse blandt eleverne om, at de faglige krav i praktikdelen er for store. Blandt overfladebehandler-eleverne svarer XX procent, at kravene er for store. Dette tal er 76 procent blandt alle erhvervsuddannelseselever. Side 7/7

14 Bilag 6 ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder 1 dags koncentreret kursus En koncentreret kursusdag for alle, der vil sikre sig nødvendig viden om ATEX-direktiverne og de danske regler på området E2017

15 Lær mere om: Bilag 6 ATEX-direktiv 1999/92/EF og APV Krav til produkter og CE-mærkning 2014/34/EU Støv og gassers eksplosionsfarlige egenskaber Vurdering og kortlægning Ex-zone definitioner Tiltag og procedurer ATEX APV. Læs mere på Kurset henvender sig til Kurset er udviklet og tilrettelagt for sikkerhedsansvarlige, sikkerhedsrepræsentanter og andre medarbejdere på virksomheder, der arbejder med Ex-udstyr, som anvendes i eksplosiv støv- eller gasatmosfære. Hvorfor deltage På kurset får du indsigt i ATEX-direktiv 1999/92/ EF og de danske regler. Du lærer, hvad ATEX APV en - også kaldet eksplosionssikringsdokumentet - skal indeholde og får viden om, hvordan eksplosionsfarlige områder identificeres og klassificeres. Udbytte Indsigt i kravene i 1999/92/EF-direktivet Indsigt i Arbejdstilsynets regler Viden om eksplosionsrisici, udslips- og tændkilder Viden om identifikation og klassifikation af eksplosionsfarlige områder Viden om kravene til den tekniske dokumentation Viden om beskyttelsesprincipper for ATEXprodukter. Kursusleder Steen Christensen er ATEX-seniorkonsulent i Center for Produktudvikling på Teknologisk Institut. Steen Christensen har stor erfaring på dette område og har bl.a. beskæftiget sig med Exproduktcertificering i mere end 20 år samt deltager aktivt i standardiseringsaktiviteter inden for Ex på både det europæiske plan (EN) og det internationale plan (IEC). Tid & sted samt Teknologisk Institut Gregersensvej, 2630 Taastrup samt Teknologisk Institut Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C. Pris Kr ,- plus moms. Rabat Ved tre eller flere samtidige tilmeldinger fra samme virksomhed opnår I 10 % rabat. Sådan tilmelder du dig Tilmeld dig på Ring på telefon til NB! Tilmelding er bindende. Kontakt Læs mere Yderligere oplysninger Steen Christensen tlf eller

16 Bilag september 2017 CSH Statistik Aktuel statistik for overfladebehandler-området - EUD og AMU Statistik for erhvervsuddannelsen til overfladebehandler t.o.m. maj (PRK) Indg. aftaler i perioden (PRK) Igangv. aftaler ult. perioden Statistik for AMU kurser inden for overfladebehandling (AMU) Antal kursister t.o.m. 1. kvartal 1-komponent vådlakering - operatører Airless og pneumatisk malingspåføring Automatisk pulverlakering Fristråleblæsning af stålkonstruktioner Kemisk forbehandling på industrianlæg Kvalitetskontrol - stålkonstruktioners overflade Manuel pulverlakering Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner Metallisering af stålkonstruktioner Opbygning af malingssystemer efter specifikation Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Pulverlakering - materialer og processer Total Side 1/1

17 Bilag 9 Handlingsplan 2017 for UU overfladebehandling Indsatsområde Planlagte aktiviteter Deadline Status Understøtter flg. IF 1. Udvikling af AMUkurser inden for komponent som kan give merit til GF2 Udvikling af AMU-kurser inden for komponent vådlakering, der kan give merit til grundforløb 2 s undervisning i vådlakering. 2. kvartal 2017 Besluttet på UU møde 25. juni indsatsområde Faglært til fremtiden 2. Udvikling af pjece, som kan markedsføre udvalgenes 6 ugers jobrettede kurser over for jobcentrene 3. Udvikling af ny svendeprøve for komponent-specialet 4. Fælles UU-LUU møde den 25. september Afholdelse af skuemesterkonference den 25. september 2017 Ansøge IF udvalget om bevilling af midler til udvikling og tryk af brochure Der skal udvikles ny svendeprøve for komponentspecialet, hvor opgavernes sværhedsgrad er større end i dag, og bedømmelseskriterier tydeligere beskrevet Der skal afholdes tema-møde om ny svendeprøve på komponent i tidsrummet kl den 25. september 2017 Afholdelse af skuemesterkonference i tidsrummet kl den 25. september med henblik på sikre, at alle censorer forstår og kan skue efter den nye svendeprøvebeskrivelse 2-3. kvartal 2017 Udført i samarbejde med AMU Vest kvartal 2016 Der er udviklet ny svendeprøve, denne skal godkendes af udvalget den 25. september Et styrket AMU Faglært til fremtiden 3. kvartal 2017 Afholdes 25. september Faglært til fremtiden 3.kvartal 2016 Udskydes til 2018 pga. økonomi Faglært til fremtiden Opdateret den

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 85 96 98

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Det Faglige Udvalg for Digital Media 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 56 60 69 pr. 31/12

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør UDDANNELSESNÆVNET UDD0-9-33179 Det faglige Udvalg for Uddannelsen inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Nøgletal 2011

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) 19. september 2014 Sagsnr.: 013.01S.391 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 14 19 20 pr. 31/12

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37 Sagsnr.: 130.43K.391 BILAG 1 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 21. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg BILAG 1 25. september 2015 csh Notat EUX erfaringer fra andre faglige udvalg Sekretariatet har undersøgt erfaringer med EUX hos andre faglige udvalg, som også har små erhvervsuddannelser. Der er indhentet

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give København den 13. december 2016 CSH DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Vagn Schmidt Tom Brandt Benny Vinther Jensen Elise Andsager Afbud:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

41 Heraf ny mesterlære. 7 Heraf kort aftale. 89 Individuel uddannelse

41 Heraf ny mesterlære. 7 Heraf kort aftale. 89 Individuel uddannelse Året i tal Året i tal gør status på uddannelsesaftaler, herunder indgåede og ophævede aftaler samt skolepraktikaftaler, PIU-aftaler, GVU-planer og dispensationer pr. 3. december. Der er desuden status

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Fitnessinstruktøruddannelsen 17 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Indhold 1 Uddannelsens indhold... 3 1.1 Struktur... 3 1.1.1 Adgangskrav til Grundforløbet... 3 1.1.2 Fag på

Læs mere

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet.

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet. BILAG 1 17. september 2014 Notat csh Et fælles AUB projekt for overfladebehandleruddannelsen I det følgende præsenteres oplæg til et AUB projekt, som skal skabe flere praktikaftaler på overfladebehandleruddannelsen.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer. Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer. Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende UDDANNELSESNÆVNET UDD0-9-33184 Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser 19. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer Nøgletal 2011

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Struktør og Brolægger Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende uddannelsesaftaler 672 767 834 pr. 31/12 i det aktuelle

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 UDD0 9 5135

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 UDD0 9 5135 UDDANNELSESNÆVNET Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 UDD0 9 5135 Nøgletal 2010 2011

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Formål og opdeling. Varighed

Formål og opdeling. Varighed BILAG 1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen [Overfladebehandler] I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. [x] af [x]. [x-måned] 2014, og til dels efter vedkommende

Læs mere

udviklingsredegørelser for 2015

udviklingsredegørelser for 2015 udviklingsredegørelser for 2015 Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri 19. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Anlægsgartnerfaget Nøgletal 2011 2012 2013

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Grundlæggende ventilationsteknik 1

Grundlæggende ventilationsteknik 1 Grundlæggende ventilationsteknik 1 3 dages intensivt kursus Tre spændende kursusdage hvor du kan lære meget om ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger. 27339 Lær mere om: Anlægsopbygning

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri 20.september 2013 Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen, Anlægsgartner Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler i det aktuelle

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen til Automatik- og proces

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen til Automatik- og proces Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. september 2013 Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen til Automatik- og proces Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 335 338 344 pr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN HVAD ER EN OVERFLADEBEHANDLER? S om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer UDDANNELSESNÆVNET Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser 20. september 2013 UDD0-9-19318 Nøgletal 2010

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditorfaget

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditorfaget z DFFU Det Faglige Fællesudvalg for Bager- konditor- møller- og sukkervarefagene 10-06-2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditorfaget Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Dagsorden for møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 06. oktober kl. 9.30 ca. 16 hos:

Dagsorden for møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 06. oktober kl. 9.30 ca. 16 hos: DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (Formand) Kurt Thuesen David Jensen Ulrik Laugesen LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (Næstformand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen

Læs mere