Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig."

Transkript

1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Orientering fra EAHP 5. Behandling af indkomne forslag: 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 7. Valg af 7 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter el. flere 8. Valg af 2 medlemmer til SHAU 9. Valg af 4 medlemmer til Uddannelsesfonden 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 11. Informationer fra Pharmadanmark 12. Drøftelse af aktuelle emner 13. Eventuelt Kredsbestyrelsens formand Vibeke Overgaard Madsen, Hospitalsapoteket Aarhus, bød velkommen til Hovedmødet 2013, hvor der var fremmødt 26 medlemmer af Pharmadanmark Hospital. Derudover deltog Antje Marquardsen, Johnna Franck og Sabine Follmann fra Pharmadanmark. Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Ad 1) Valg af dirigent og referent Inger Bjeldbak-Olesen, Region Sjælland Sygehusapotek, blev indstillet til og valgt som dirigent. Anita Gorm Pedersen, Hospitalsapoteket Aarhus, blev foreslået og valgt som referent. Ad 2) Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden I henhold til bilag. Beretning fra bestyrelsen ved formand Vibeke Overgaard Madsen, Hospitalsapoteket Aarhus: Ved lørdagens arrangement deltog 80 ud af kredsen 472 medlemmer. Der blev opfordret til at tage de nye medarbejdere med til kredsens arrangementer for at få etableret gode netværk på tværs af landet.

2 Bestyrelsen har nu fået mere erfaring, men det tager tid at lære arbejdet at kende. Bestyrelsen har en god synergi. Vibeke præsenterede bestyrelsen og takkede for deres arbejde. Den første større opgave, den nye bestyrelse fik i 2012, var afholdelse af en posterkonkurrence, hvor vinderen fik betalt deltagergebyret til EAHP i Paris. Det var kun to deltagere, og det var desværre ikke muligt at udpege en vinder. Danmark var dog flot repræsenteret i Paris. Det har i 2012 været kredsens mål at få arrangeret flere gå-hjem-møder, også i Jylland. Der er blevet afholdt et TEMPO2-møde i Aarhus der var ikke så mange deltagere, men mødet fik en god evaluering med mange idéer til nye arrangementer. Næste arrangement er et socialt arrangement med familie til Gorilla-park i Svendborg d. 25. maj. Der blev opfordret til at kontakte bestyrelsen med idéer til kommende arrangementer, f.eks. via Facebook-gruppen. Pharma på Tværs er d. 9. november 2013 Næste års hovedmøde bliver den april 2014 (Jylland) Kommentarer fra salen: Opfordring til at flere sygehusapotekere deltager i kredsens møder. Pharmadanmark Privat og Stat arbejder også på at afholde flere gå-hjem-møder i Jylland. Opfordrer til at samarbejde om emner af fælles interesse. Tak til formanden for en stor arbejdsindsats i det forløbne år. Beretning fra SHAU ved Allan Schrøder, Region Hovedstadens Apotek: Først en præsentation af medlemmerne. Der har været afholdt 3 møder i det forgangne år. SHAU er repræsenteret i udvalget for Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter, ligesom SHAU repræsenterer kredsen i det rådgivende udvalg over for Pharmakon PUF-BC-udvalget. SHAU har som sædvanlig samarbejdet med AstraZeneca om Diplomuddannelsen. Der har dog ikke været tilfredshed med samarbejdet det forgangne år, da SHAU ikke har haft så stor indflydelse på programmet. Dette er blevet bedre, og emnerne for efterårets møder bliver: Rationel antibiotikaanvendelse og type II diabetes. Beretning fra Uddannelsesfonden ved Elisabeth Thieden, Bispebjerg Hospital: Først en præsentation af fondsbestyrelsen. Kim Kock fra Pharmadanmark deltager også i møderne. Uddannelsesfonden fik overført kr. fra Kredskassen jf. beslutning på Hovedmødet Fonden har det sidste år fået 16 ansøgninger, hvoraf de 4 ikke opfyldte betingelserne for støtte. Der var en generel forklaring af ansøgningsprocedure og -skema. Kredsens medlemmer opfordres til at søge støtte til bl.a. studierejser og kurser for grupper.

3 Fremlægning af regnskab for Uddannelsesfonden ved Allan Schrøder, Region Hovedstadens Apotek: Regnskabet blev fremlagt. Obligationsbeholdningen er blevet solgt. Der var et efterslæb fra 2011 på kr., og 2012 ender ud i et negativt resultat på kr. Fondens formue udgør kr. Ad 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab I henhold til bilag. Fremlægning af det reviderede regnskab ved Matilda Degn Vinther, Forskerpark Glostrup. På hovedmødet i 2012 blev det vedtaget at lukke Pharmadanmark Hospitals kredskasse, og at den fremtidige økonomi administreres via Kredsenes Fællesfond. Hospitalskredsens regnskab blev derfor afsluttet pr. 31. maj Dvs. der er ikke noget samlet årsregnskab at fremlægge på dette og kommende års hovedmøder, da al økonomi er samlet i Pharmadanmark. Det reviderede regnskab blev godkendt. Ad 4) Orientering fra EAHP Helle McNulty orienterede om EAHP lørdag (se særskilt præsentation). Da det er krævende at sætte sig ind i EAHPs arbejde, har der været ønske om en tredje delegeret. Dette er blevet Kristina Thomsen, Region Sjællands Sygehusapotek. Husk at korrekt registrering af arbejdssted hos Pharmadanmark er en forudsætning for at modtage EAHPs tidsskrift, European Journal of Hospital Pharmacy. Ad 5) Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag.

4 Ad 6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant Kredsbestyrelsens sammensætning før Hovedmødet 2013: Formand: Vibeke Overgaard Madsen, Hospitalsapoteket Aarhus - genopstiller Næstformand: Marianne Hald Clemmensen, AMGROS Fortsætter Kasserer: Matilda Degn Vinther, Forskerpark Glostrup - genopstiller Medlem: Lars Engers Pedersen, Slagelse Sygehus genopstiller ikke Medlem: Dorthe Dideriksen, Odense Universitetshospital Fortsætter Suppleant: Lisbeth Lund Røndbjerg, Hospitalsapoteket Herning - genopstiller Suppleant: Trine Graabæk Hansen, Sydvestjysk Sygehus Fortsætter Vibeke Overgaard Madsen, Matilda Degn Vinther og Lisbeth Lund Røndbjerg blev genvalgt som medlemmer. Mads Selchau Werenberg, Region Hovedstadens Apotek, blev valgt som suppleant. Stillerlister var afleveret og udfyldt korrekt. Alle valgt med applaus. Formand Vibeke Overgaard Madsen takkede med en vingave afgående bestyrelsesmedlem Lars Engers Pedersen for engageret deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Ad 7) Valg af 7 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter el. flere Repræsentantskabets deltagere fra Pharmadanmark Hospital før Hovedmødet 2013: Medlem: Lars Engers Pedersen, Slagelse Sygehus Medlem: Lene Beck Mortensen, Forsvarets Depot & Distribution Medlem: Elisabeth Thieden, Bispebjerg Hospital Medlem: Peter Olsen, Bispebjerg Hospital Medlem: Michael Due Larsen, Odense Universitetshospital Medlem: Kirstine Gommesen, Region Midtjylland Medlem: Vibeke Overgaard Madsen, Hospitalsapoteket Århus Suppleant:Gitte Claris Andreasen, Region Sjællands Sygehusapotek genopstiller ikke Suppleant:Hanne Nielsen, Region Sjællands Sygehusapotek De 7 medlemmer blev genvalgt som medlemmer samt Hanne Nielsen blev genvalgt som suppleant. Desuden blev Trine Graabæk Hansen (Sydvestjysk Sygehus), Jan Borg Rasmussen (Laboratoriet Filadelfia) og Christina Feldborg (Region Hovedstadens Apotek) valgt som suppleanter. Stillerlister var afleveret og udfyldt korrekt. Valgt med applaus.

5 Repræsentantskabet mødes én gang årligt i forbindelse med Pharma på Tværs. Repræsentantskabsmedlemmerne er Pharmadanmark Hospitals stemmer i hovedforeningens øverste myndighed, Repræsentantskabet. Ad 8) Valg af 2 medlemmer til SHAU SHAUs sammensætning før Hovedmødet 2013: Medlem: Birgitte Madsen, Hospitalsapoteket Aarhus Fortsætter Medlem: Torben Breindahl, Sygehus Vendsyssel Fortsætter Medlem: Anne Østerlund, Apoteket Sygehus Lillebælt Fortsætter Medlem: Allan Schrøder, Region Hovedstadens Apotek - genopstiller Medlem: Ingrid Christoffersen, Region Sjælland Har valgt at stoppe Ingrid Christoffersen har valgt at stoppe. Allan Schrøder blev genvalgt som medlem. Christina Feldborg (Region Hovedstadens Apotek) blev valgt som medlem. Stillerlister var afleveret og udfyldt korrekt. Valgt med applaus. Ad 9) Valg af 4 medlemmer til Uddannelsesfonden Sammensætning før Hovedmødet 2013: Formand: Elisabeth Thieden, Bispebjerg Hospital - genopstiller Kasserer/sekr.: Allan Schrøder, Region Hovedstadens Apotek - genopstiller Medlem: Dorthe Dideriksen, Odense Universitetshospital - genopstiller Suppleant: Susanne Gjerlach, Region Hovedstadens Apotek - genopstiller Alle vælges for 2 år. For at sikre kontinuitet vælges i år 2 medlemmer for et år og 2 medlemmer for to år. Elisabeth Thieden og Dorthe Dideriksen vælges for et år. Allan Schrøder og Susanne Gjerlach vælges for to år. Stillerlister var afleveret og udfyldt korrekt. Valgt med applaus. Ad 10) Valg af revisor og revisorsuppleant Sammensætning før Hovedmødet 2013: Revisor: Lene Beck Mortensen, Forsvarets Depot & Distribution Suppleant: Mette Juul-Larsen, Sygehusapoteket Region Nordjylland Begge blev genvalgt. Stillerlister var afleveret og udfyldt korrekt. Valgt med applaus.

6 Ad 11) Informationer fra Pharmadanmark OK13 ved Johnna Franch, Pharmadanmark Der er ligesom OK11 tale om en vedligeholdelsesoverenskomst uden de store ændringer. Overenskomsten blev vedtaget med en stemmeprocent på 36,7 %. 33,2 % sv.t. 91 % stemte ja og 3,5 % sv.t. 9 % stemte nej. Johnna gennemgik det beskedne resultat (jf. præsentation) følgende blev fremhævet: Jobskabelse i form af introduktionsstillinger for medlemmer, som har været ledige i over 1 år. Lønnen er 80 % af løntrin 4 uden mulighed for farmaceut/humanbiologtillæg. Der kan dog aftales funktions- og kvalifikationstillæg Forsøgsordning med at indgå plustidsaftale for den enkelte medarbejder Forsøgsordning med individuel lønforhandling udvides. Skal dog aftales med TR/organisation. Nyansættelser forhandles fortsat af TR/organisation Barsel til PhD studerende. Det anbefales, at regionerne ser positivt på forlængelse af ansættelsen sv.t. barselsfraværet. Om Pharmadanmark ved Antje Marquardsen, Pharmadanmark Pharmadanmark har nu ca erhvervsaktive medlemmer, hvoraf hver 5. har en anden uddannelse end farmaceut. Ledigheden ligger pt. på 5 %. Der går i gennemsnit 7-8 måneder, inden dimittenderne kommer i arbejde. Der er desuden en restgruppe, som har særligt svært ved at komme i arbejde. Dette har mange årsager - én af dem er sprogbarrierer. Ved årsskiftet var der ca. 12 medlemmer, som mødte kriterierne for at være langtidsledige. Der er indgået en aftale med Pharmakon om, at ledige kan få nedsat kursusgebyr på bestemte navngivne kurser, bl.a. Basismodul i Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter, GMP og GCP kurser. Status på sygehusfarmaceuters adgang til EPJ: Sagen ligger i Sundhedsministeriet, som hævder, at problemet er, at der ikke kan skelnes mellem kliniske farmaceuter og andre sygehusfarmaceuter. Det er dog tankevækkende, at systemet godt kan skelne mellem sygeplejerske og hjemmesygeplejerske. Apoteksmodernisering: Der har været afholdt møder med 4 sundhedspolitiske ordførere samt sundhedsministeren. Det forventes, at rapporten offentliggøres lige inden sommerferien. Kredsenes fællesfond: Intentionen er blevet opfyldt, og aktivitetsniveauet er øget markant. Dette støttes aktivt af Hovedbestyrelsen.

7 Pharma på Tværs afholdes d. 9. november 2013 på Hotel Crowne Plaza. Hovedbestyrelsen anbefaler, at Pharma på Tværs fremover afholdes hvert 2. år dels pga. økonomi/ressourcer og dels pga. mødet kommer i konflikt med Apoteksfarmaceutkongressen. Kommentar fra formand Vibeke Overgaard Madsen: Hvis dette vedtages, vil kredsen overveje at genindføre efterårsmøderne (hvilket har været efterspurgt i kredsen). Hjemmesiden og Pharmaforum: Dette har krævet flere ressourcer end forventet. Der er stadig visse funktioner, som endnu ikke er flyttet fra Pharmaforum til hjemmesiden. Ad 12) Drøftelse af aktuelle emner Michael Due: Er tiden ved at være moden til at se på autorisation af farmaceuter igen? Nu hvor Lægemiddelstyrelsen er lagt ind under Sundhedsstyrelsen er der måske bedre chancer, da Sundhedsstyrelsen i forvejen håndterer de øvrige autorisationer på sundhedsområdet. Der var generelt opbakning til dette fra salen og Pharmadanmark. Kredsbestyrelsen vil tage sagen op. Ad 13) Eventuelt Vi fik ikke behandlet kredsbestyrelsens udkast til forretningsorden under pkt. 2. Der er tale om mindre sproglige rettelser. Den væsentligste ændring er tilføjelsen af følgende sætning under Generelt (s. 1 af 4): Hvis Pharmadanmark arrangerer en fælles konference for alle medlemskredse, kan den erstatte en af disse. Det tilstræbes, at der årligt er én konference på Sjælland og én i Jylland/Fyn.. Den nye forretningsorden blev godkendt. Der udspandt sig en diskussion om, hvordan man får flere deltagere til søndagens hovedmøde. Foreløbigt fortsættes med den nuværende model. Kredsbestyrelsens formand Vibeke Overgaard Madsen takkede af for god ro og orden under mødet.

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere