miljø- og klimamanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "miljø- og klimamanual"

Transkript

1 miljø- og klimamanual g r e e n n e t w o r k

2 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 Sådan bruger I manualen SIDE 6 SÅDAN KOMMER I IGANG SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE 7 faneblad 3 SIDE 12 Miljø- og klimapolitik faneblad 4 SIDE 13 OG PRIORITERING faneblad 5 SIDE 14 faneblad 6 SIDE 15 Opbygning af en redegørelse faneblad 7 SIDE 16 OG FORANKRING faneblad 8 SIDE 17 det videre arbejde

3 3 Forord Green Networks første manual for miljøredegørelser blev trykt i Den er siden blevet anvendt hos mere end 300 virksomheder i Green Network samt hos flere hundrede virksomheder i resten af landet. Green Network overgav i 2006 miljømanualen til Key2Green de danske, regionale netværks fælles platform. Det betyder dels at alle danske netværk nu anvender den samme manual og dels at den fortsatte udvikling af manualen sker i fælles regi mellem disse netværk. Udviklingen har gjort, at manualen trænger til en revision. Der er kommet nye regler om Grønt Regnskab og klima er kommet mere i fokus. Derfor udgiver vi nu en revideret manual en miljø- og klimamanual. Det er stadig muligt at udarbejde en miljøredegørelse, men det er også muligt at udarbejde en miljø- og klimaredegørelse efter manualen. Manualen henvender sig til virksomheder, som ønsker at arbejde professionelt med deres miljøindsats. Den beskriver kravene til en miljø- og klimaredegørelse og giver anbefalinger til processen med at etablere systematisk miljøledelse og udarbejde den første miljø- og klimaredegørelse. Green Networks fire manualer for miljø, socialt engagement, arbejdsmiljø og sundhed giver tilsammen medlemmerne mulighed for at arbejde med den palet, vi i Green Network betegner som virksomhedernes samfundsansvar eller CSR. I de seneste år har vi set et stadigt stigende incitament for virksomhederne til at beskæftige sig med deres samfundsmæssige ansvar i en bredere tilgang end blot miljøforholdene. Den grundlæggende idé med redegørelser i Green Network er ens for alle uanset branche og størrelse. Man forpligter sig til at opnå løbende forbedringer i retning mod større samfundsansvar og til at udarbejde en redegørelse, hvor resultaterne dokumenteres. Redegørelserne er offentligt tilgængelige. Det er vores håb, at den måde at arbejde med miljøog klimaforhold, som denne manual lægger op til, vil interessere mange. Frem for at fokusere på fortiden hjælper denne måde at arbejde på til en fremadrettet indsats for at gøre tingene bedre end før. Det har også vist sig at en miljøredegørelse er et godt springbræt til en international miljøcertificering. I Green Networks medlemskreds er der en markant overvægt af virksomheder med ISO certificering og/eller EMAS-registrering. 19. december 2011 Grete Højgaard Formand for Green Network

4 4 Sådan bruger I manualen Miljø- og klimaredegørelse Hvis I følger denne miljø- og klimamanual, har I mulighed for at udarbejde en miljøredegørelse, men det er også muligt at udarbejde en miljø- og klimaredegørelse. Forskellen mellem en miljøredegørelse og en miljøog klimaredegørelse er, at I i miljø- og klimaredegørelsen skal have klima/energi med i jeres politik, mål og handlingsplaner. Det betyder, at klima og energi naturligvis også skal med i prioriteringen af indsatsen. Desuden kan I, ud fra redegørelsen, trække data til et klimaregnskab, hvis det er efterspurgt af kunder eller andre interessenter. Klimaregnskabet er ikke en del af redegørelsen og vil dermed heller ikke blive vurderet af Green Network. På Green Networks hjemmeside findes en skabelon for et klimaregnskab, som I kan benytte, hvis I ønsker at udarbejde et klimaregnskab. Miljøredegørelse og miljø- og klimaredegørelse vil efterfølgende blive benævnt redegørelse. De ekstra krav til en miljø- og klimaredegørelse i forhold til en miljøredegørelse er beskrevet med grønt under hvert af afsnittene: Politik, vurdering og prioritering samt mål og handlingsplan.

5 5 Strukturen i manualen Denne manual forklarer: Hvordan man udarbejder en redegørelse Hvad redegørelsen skal indeholde Hvordan den kan bruges i det fortsatte miljøarbejde i virksomheden Sammen med manualen får I en række værktøjer, som hjælper jer i gang med miljøarbejdet og redegørelsen. Værktøjerne finder I dels i et ringbind, der uddyber manualens krav og anbefalinger, og dels i en række bilag på Green Networks hjemmeside: Ved at følge manualen får I udarbejdet en redegørelse, men samtidig kommer I også igennem faserne i et simpelt miljøledelsessystem. Manualen beskriver således en arbejdsform, som er i overensstemmelse med fremgangsmåden i diverse styringssystemer, herunder miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsstyring. De grundlæggende elementer i arbejdet frem mod redegørelsen er: Kortlægning Vurdering Mål og handlingsplan Gennemførelse Det kalder vi under ét Den strategiske cirkel. På de følgende sider beskrives arbejdet med den strategiske cirkel trin for trin. Som det ses af figuren, har I den første redegørelse, når mål og handlingsplanstrinnet er gennemført. Redegørelsen skal i store træk indeholde: En miljø- (og klima)politik Nøgletal for de væsentligste miljøpåvirkninger En vurdering og prioritering af virksomhedens miljø- og klimaforhold Mål og handlingsplaner for fortsatte forbedringer PROJEKTPLAN

6 6 Yderligere oplysninger om projektplanen findes under faneblad 2 Sådan kommer I igang Beslutningen om at arbejde systematisk med miljø- og klimaforholdene og forpligte sig til fortsatte forbedringer er ledelsens ansvar. Inden I tager denne beslutning, anbefaler vi, at I stiller jer selv en række spørgsmål: Hvad er motivationen og formålet med arbejdet? Hvilke fordele kan vi forvente? Hvor mange ressourcer vil vi afsætte? Hvordan skal miljøorganisationen opbygges for at få det optimale udbytte? Ledelsen bør nøje overveje, hvad det er for en proces, der sættes i søen. Opgaven er ikke blot at udarbejde en statusopgørelse, men at virksomheden indleder en løbende forbedringsproces med brug af nye begreber og arbejdsmetoder. Motivation Inddragelse af medarbejderne er afgørende for at gennemføre processen og få succes. I må sikre, at de bakker op om ideen. Det er der flere årsager til: Medarbejderne har konkret viden om virksomhedens aktiviteter og har den daglige kontakt med virksomheden interessenter Når medarbejderne inddrages, får de ejerskab af projektet Medarbejderne kan blokere for en succes, hvis de mangler ejerskab og motivation projektplan I planlægningen af projektet bør I udarbejde en projektplan og overveje følgende elementer: Hvilke ambitioner og formål har I med projektet? Hvilke ressourcer har I til rådighed? Hvem skal deltage i projektet, og hvordan skal det organiseres? En tidsplan for hvilke opgaver, der skal udføres, af hvem og hvornår En kommunikationsplan, der sikrer, at medarbejderne og andre relevante parter informeres om projektmål og fremdrift I bør udarbejde projektplanen i et samarbejde mellem ledelsen og de involverede medarbejdere. Som en del af Green Network-samarbejdet kan det også være relevant at inddrage myndighederne i dele af arbejdet. Fundamentet for miljø- og klimaarbejdet er en kortlægning af de miljø- og klimapåvirkninger, som direkte eller indirekte kommer fra virksomhedens drift. Kortlægningen giver jer det nødvendige overblik til efterfølgende at kunne prioritere, hvilke miljøpåvirkninger I vil arbejde på at forbedre. Start kortlægningen med at danne jer et overblik over alle tænkelige miljø- og klimapåvirkninger ved at udføre en relativ bred kortlægning på brainstormniveau. Ud fra denne kan I skære fra og koncentrere jer om det væsentlige. Vær opmærksom på de forhold, hvor I ikke har oplysninger i forvejen. Måske er det dér, miljøforbedringen er størst, eller måske er det dér, de lavthængende frugter findes. For at skabe et troværdigt grundlag er det vigtigt, som minimum, at medtage miljø- og klimapåvirkninger, som er almindeligt kendte i branchen eller hos miljømyndigheden.

7 Yderligere oplysninger om kortlægning findes under faneblad 3 7 Kortlægning Kom godt i gang I praksis er kortlægningen en indsamling af konkrete data, som viser omfanget af miljø- og klimapåvirkningerne. Disse data bearbejder I til brug for redegørelsen. Metode og detaljeringsniveau vælger I, men det er vigtigt, at medarbejderne involveres i arbejdet. Et godt udgangspunkt er at vurdere virksomhedens påvirkninger ud fra nedenstående figur: For at kunne komme med forslag til konkrete forbedringer, er det nødvendigt også at kende årsagen til, at påvirkningen opstår. Det kan kræve, at I går mere i dybden med kortlægningen og inddeler virksomheden i f.eks. afdelinger eller aktiviteter. Massebalance Det kan være en fordel at opstille en massebalance med udgangspunkt i nedenstående figur. Ved at sammenligne ind- og udgående mængder, kan I vurdere, om der opstår ukendt spild. Dataindsamling Pas på ikke at drukne i data, når I indsamler information om de enkelte emner. Hvis data er svært tilgængelige, hvis de er for detaljerede og uoverskuelige, eller hvis de ikke er vigtige for at sætte miljøforbedringer i gang, så gå videre med andre dele af kortlægningen. Det kan dog være en god ide at sætte aktiviteter i gang, som kan hjælpe med at få kortlagt vigtige data, der p.t. ikke er tilgængelige. Det kan f.eks. være opsætning af vandmålere. Dataopgørelse Ved opgørelse af data er det væsentligt, at I: angiver mængder på årsbasis opstiller sammenlignelige data fra de seneste fem år (evt. færre år de første år, I kortlægger) forklarer om data er målt, beregnede eller anslåede angiver, hvis I har ændret metoder eller grundlag for dataindsamling ift. forrige år. I det tilfælde skal data fra mindst et år tilbage ændres tilsvarende af hensyn til sammenligneligheden LUFTEMISSION LUGT STØJ ENERGI VAND RÅVARER HJÆLPESTOFFER EMBALLAGE PRODUKTER (INKL. EVT. FARLIGE STOFFER) RISIKO FARLIGT AFFALD FAST AFFALD SPILDEVAND

8 8 Yderligere oplysninger om kortlægning findes under faneblad 3 Kortlægning Nøgletal Nøgletal eller indikatorer er gode til at vurdere udviklingen i jeres miljø- og klimaforhold samt til at sammenligne jer selv med andre lignende virksomheder. Nøgletal kan være væsentlige miljøparametre pr. producerede antal, vægtmængde, produktionstime eller lignende (ex. kg CO 2 pr. kg produkt). Overholdelse af miljølovgivningen Som led i kortlægningen skal I sammenligne virksomhedens miljøpåvirkninger med den gældende lovgivning, herunder vilkår i jeres eventuelle godkendelser og tilladelser. Redegørelsen skal indeholde et resumé af egenkontrollen. Vi anbefaler, at I aftaler omfanget af dette med jeres tilsynsmyndighed. I skal desuden oplyse, om der har været væsentlige klager over miljøforhold, samt hvad I har gjort for at imødekomme klagerne, herunder f.eks., ændringer i drift eller indretning. Basisoplysninger Basisoplysninger er alle relevante oplysninger, som vedrører virksomhedens placering, branche og miljøtilladelser. Krav til leverandører Leverandørerne kan levere oplysninger om omfang og typer af produkter, hjælpestoffer og ydelser, ligesom de kan bidrage med oplysninger om f.eks. transportører og entreprenører. I skal beskrive: Hvor stor en andel af leverandørerne, der er stillet miljø- og klimakrav til Hvilke krav, der er stillet Produkter Mængden af producerede produkter skal indgå i kortlægningen. Det kan være som antal producerede varer, vægtmængden eller lignende. Nogle gange vil antal produktionstimer være mere relevant. Vælg den eller de parametre, der er mest fornuftige i forhold til at kunne lave brugbare nøgletal. Råvarer og hjælpestoffer I skal kortlægge både råvarer og hjælpestoffer med hensyn til mængder og type. Råvarer er de materialer og/eller kemikalier, der indgår i virksomhedens produkter, mens hjælpestoffer f.eks. kan være rengøringsmidler eller kølevand, der ikke indgår i det færdige produkt.

9 Yderligere oplysninger om kortlægning findes under faneblad 3 9 Kortlægning Hjælpestoffer er kun relevante, hvis de bliver brugt i store mængder eller indeholder miljøskadelige stoffer. For at begrænse omfanget kan I inddele råvarer og hjælpestoffer i grupper. Grupperingen kan eventuelt aftales med jeres tilsynsmyndighed. Derudover skal I opgøre jeres vandforbrug. Uønskede stoffer I forbindelse med kortlægningen af ressourceforbruget skal I undersøge, om I bruger stoffer, der er med på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. I kan få hjælp til dette ved at bruge Green Networks KEMIguide på Spørg evt. også jeres miljømyndighed. Energi Ressourceforbrug i form af energi kan I inddele i direkte udledning: Egne forbrændingsanlæg Fossile brændsler Dertil kommer de indirekte udledninger fra indkøbt: Elektricitet Varme, evt. opdelt på procesvarme og varme til opvarmning Emissioner af kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ) og kvælstofoxider (NOX) fra energiforbruget skal beregnes. På Green Networks hjemmeside under Miljø finder I både nøgletal og et beregningsværkstøj i form af et regneark til beregning af emissionerne. Miljø- og klimaredegørelsen bør indeholde oplysninger om arter og mængder af disse stoffer. I må IKKE foretage en gruppering af uønskede stoffer. Hvis jeres virksomhed er omfattet af PRTRforordningen (register over udledning og overførsel af forurenende stoffer), og I benytter redegørelsen som et grønt regnskab, skal I huske at angive udledningen af de stoffer, der er omfattet af PRTR-forordningen.

10 10 Yderligere oplysninger om kortlægning findes under faneblad 3 Kortlægning Transport I skal kortlægge væsentlig energiforbrug til transport, som virksomheden har indflydelse på. Den kan omfatte: Intern transport, herunder truckkørsel og kørsel mellem afdelinger Godstransport i form af råvareleverancer og distribution af produkter Tjenestekørsel, f.eks. sælgere, kørsel med brugere m.m. Ansattes transport mellem bolig og arbejde kan medtages I skal beregne emissioner af kuldioxid (CO 2 ), svovldioxid (SO 2 ) og kvælstofoxider (NOX) fra transporten I kan evt. bruge beregningsværktøjet på Miljø Beregningsværktøj CO 2. Hvis I senere ønsker at udarbejde et klimaregnskab, kan I desuden opgøre andre indirekte udledninger af drivhusgasser. Her kunne I f.eks. beskrive udledningen fra: Indkøbt transport Produktion af råvarer Udvinding af brændsel Affaldsbehandling I en miljø- og klimaredegørelse er denne del af kortlægning valgfri. Luftforurening I skal opgøre mængderne af: de stoffer, der er stillet vilkår for i jeres eventuelle miljøgodkendelser eller påbud andre forurenende stoffer, der kendetegner jeres produktion, herunder eventuelle miljøfremmede stoffer I skal opgøre, hvor store mængder røggasser der udledes (volumen). Lugt I skal beskrive virksomhedens lugtforhold. Hvis I har en miljøgodkendelse, skal I vurdere, om der er problemer i forhold til jeres lugtvilkår. Hvis virksomheden giver anledning til lugtgener, bør I angive de vigtigste kilder hertil. Spildevand Kortlægningen skal omfatte en opgørelse af den samlede mængde spildevand, som virksomheden udleder. Kortlægningen af stoffer i spildevandet skal omfatte mængder af: Stoffer, der er vilkår for i en eventuel spildevandstilladelse/udledningstilladelse Miljøfremmede stoffer eller andre forurenende stoffer, der kendetegner produktionen. Det kan f.eks. være olie, tungmetaller, sæbe eller andre stoffer, der indgår i produktionen Opdel spildevandsudledningen på: Spildevand til offentlig kloak Spildevand til vandløb, søer eller havet I skal angive, om I renser spildevandet på virksomheden, og hvordan I bortskaffer eventuelt slam.

11 Yderligere oplysninger om kortlægning findes under faneblad 3 11 Kortlægning Affald og genanvendelse Kortlægningen skal beskrive mængden og typen af affald, som produceres på virksomheden. I skal opgive mængden af: Affald til genanvendelse Affald til forbrænding Farligt affald Affald til deponering Desuden skal I beskrive Sortering af affald Opbevaring af affald på virksomheden I skal specificere affaldets indhold af forurenende stoffer, herunder miljøfremmede stoffer. I skal også kontrollere, at I opfylder kravene i den gældende affaldsbekendtgørelse samt kommunens egen affaldsplan. Støj I skal vurdere og beskrive virksomhedens støj- og vibrationsforhold. Hvis I har en miljøgodkendelse, skal I vurdere, om der er problemer i forhold til støjvilkårene. Har jeres virksomhed meget støjende aktiviteter, bør I angive de mest støjende kilder og deres støjniveau. Hvis aktiviteter eller driftsforstyrrelser på virksomheden giver anledning til hyppige uheld eller utilsigtede udledninger til omgivelserne, bør I tage dette med i kortlægningen. Det kan f.eks. være oplagring af farlige stoffer eller farligt affald, hvor der ved et uheld kan ske spild af stofferne til omgivelserne. Jordforurening Hvis der er konstateret forureninger af virksomhedens grund, skal I oplyse dette. Hvis grunden er kortlagt efter jordforureningsloven, skal I angive det, og I skal beskrive årsag og forureningstype. Udledninger til jord I skal angive forurenende stoffer (art og mængde), der er udledt til jorden. Der skelnes mellem udledninger, hvortil der er tilladelse (f.eks. nedsivning af spildevand), og udledninger sket ved uheld eller driftsforstyrrelser. Risiko Her skal I kort beskrive de oplag af brandfarlige, giftige og miljøfarlige stoffer, der gør, at virksomheden eventuelt er omfattet af Miljøministeriets Risikobekendtgørelse. Uheld og driftsforstyrrelser Hvis der er sket uheld og/eller driftsforstyrrelser, som har givet gener eller udledninger til omgivelserne, skal I beskrive disse. I skal også beskrive, hvordan de er afhjulpet, og hvad der er gjort for at forebygge gentagelser.

12 12 Yderligere oplysninger om miljø- og klimapolitik findes under faneblad 4 Miljø- og klimapolitik En miljø- (og klima)politik (efterfølgende benævnt politik) er med til at udstikke en kurs for virksomhedens miljøarbejde på langt sigt. Politikken skal afspejle virksomhedens ambitionsniveau for miljøog klimaarbejdet og lægger på den måde rammerne for det fremtidige arbejde. Det gælder ikke kun i den første kortlægningsperiode, men i høj grad også senere, når I skal gennemføre de løbende forbedringer. Hvis I vil udarbejde en miljø- og klimaredegørelse, skal klima indgå i jeres politik. Ofte vil jeres klimapolitik indgå som en naturlig del af miljøpolitikken. Det forpligter dog politikken skal være troværdig, og virksomheden skal kunne dokumentere, at den holder, hvad den lover. Ellers giver det, stik mod hensigten, negativ omtale og negative relationer til samarbejdspartnere og andre involverede. Hvis virksomheden ikke fra starten har et klart billede af de miljømæssige værdier, der skal ligge til grund ved udformningen af politikken, kan I tage udgangspunkt i de miljø- og klimamæssige tiltag, som I er stolte af i dagligdagen. Politikken skal således være et strategisk værktøj for ledelsen og skal derfor naturligvis godkendes på højeste ledelsesniveau. Politikken bør have en lang levetid, 5-7 år, men I skal revidere den i takt med, at virksomheden udvikler sig. Ved skift i topledelsen bør I sikre, at den altid bliver taget op til drøftelse igen. Mange virksomheder bruger deres miljø- og klimapolitik i markedsføringen. Det er oplagt, at I positionerer jer som en miljø- og klimavenlig virksomhed ved at fortælle omverdenen, hvad I gør og har af visioner på miljø- og klimaområdet.

13 Yderligere oplysninger om vurdering og prioritering findes under faneblad 5 13 Vurdering og prioritering Når I har kortlagt jeres miljø- og klimapåvirkninger, skal I vurdere og prioritere dem. I ringbindet findes eksempler på både vurderings- og prioriteringsmetoder. Vurdering: Først skal I vurdere: Hvad er et problem for hvem? Det skal I gøre med udgangspunkt i de kortlagte miljø- og klimapåvirkninger. Vurderingen har til formål at fastslå de enkelte påvirkningers betydning dels for virksomheden og dels for miljømyndigheden, naboer, kunder, medarbejdere m.fl. Derudover skal I forholde jer til, om lovkravene er overholdt. Det er også en god idé at se på økonomi, sammenhæng med arbejdsmiljø osv. Prioritering På baggrund af vurderingen skal I nu beslutte, hvilke påvirkninger I vil arbejde videre med og evt. i hvilken rækkefølge. Prioriteringen er ledelsens beslutning om, hvilke interessenter der skal tilgodeses på bekostning af andre. Denne prioritering kan aldrig være objektiv, men skal foretages, da det sjældent er muligt at arbejde videre med alle kortlagte påvirkninger på en gang. I skal beskrive de kriterier, I anvender til priori teringen. I en miljø- og klimaredegørelse skal I også prioritere klimapåvirkninger, så der kan opstilles mål og handleplaner for virksomhedens CO 2 emissioner. I skal desuden vurdere miljø- og klimabelastningerne i forhold til jeres politik.

14 14 Yderligere oplysninger om mål og handlingsplan findes under faneblad 6 Mål og handlingsplan I har nu vurderet og prioriteret de miljø- (og klima) områder, I vil arbejde videre med. Næste skridt er at udarbejde en plan, der konkretiserer miljø- (og klima) arbejdet i mål og handlingsplaner. Hvis I udarbejder en miljø- og klimaredegørelse, skal der også være mål og handlingsplaner for klimapåvirkninger. Målene bør I formulere sådan, at de er ambitiøse, men også realistiske. Det er vigtigt, at målene er fastlagt og skrevet ned, så I kan følge op på dem senere, når virksomheden skal dokumentere, at målene er nået. Hvis det er muligt, skal målene være talbestemte. Handlingsplanerne Når I har udpeget de mål, I vil arbejde videre med, er det tid til at planlægge de indsatser, der skal til for at nå målene. I skal kort sagt beskrive, hvilke handlinger I vil gennemføre for at nå målene. Den endelige handlingsplan er en samlet beskrivelse af de aktiviteter, som I vil sætte i værk for at nå målene. Når I formulerer målene, kan I med fordel tage udgangspunkt i, at de skal være SMARTe: S specifikke M målbare A ansvarsplacerede R relevante T tidsbestemte

15 Yderligere oplysninger om MILJØ- og klimaredegørelse findes under faneblad 7 15 Opbygning af en redegørelse Redegørelsen er essensen af arbejdet med miljø- og klimaforholdene. Redegørelsen vil typisk have et omfang af sider, afhængig af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Udformningen af jeres redegørelse bør tage udgangspunkt i, hvilke målgrupper I har for redegørelsen. Der kan f.eks. være tale om, at det primært skal være et grønt regnskab, som opfylder lovkravene, et dokument til medarbejdere eller naboer eller måske en udvidet rapportering til miljømyndighederne. Dispositionen nedenfor kan I med fordel anvende. Den giver en naturlig rækkefølge og følger processen i arbejdet med redegørelsen. Samtidig får I givet redegørelsen en form, der gør den særlig velegnet til integrering af flere produktionssteder eller andre typer af redegørelse, f.eks. arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen skal være let forståelig og kan have følgende indhold: Disposition Indholdsfortegnelse Direktørens forord om redegørelsens formål, målgruppe og væsentligste resultater Basisoplysninger Beskrivelse af virksomheden, dens historie, produktion og organisation Beskrivelse af, hvem der har været involveret i arbejdet, herunder ansvarlig ledelse og kontaktperson Virksomhedens miljø- og klimapolitik Oplysninger om miljø- og klimaforhold med præsentation af nøgletal samt kommentarer hertil, herunder anvendt regnskabspraksis Opfyldelse af mål og handlingsplaner fra sidste redegørelse (gælder ikke første redegørelse) Beskrivelse af kriterier for vurdering og prioritering Beskrivelse af mål og handlingsplaner for den kommende periode På Miljøredegørelse Bilag under faneblad 7 findes en skabelon til redegørelsen, som gør det let at huske alle elementerne.

16 16 Yderligere oplysninger om gennemførelse og forankring findes under faneblad 8 Gennemførelse og forankring For at redegørelsen bliver et troværdigt udtryk for virksomhedens faktiske miljø- og klimaaktiviteter på området, skal I sikre, at alle de nævnte arbejdsopgaver bliver gennemført, og at miljø- og klimaarbejdet bliver forankret blandt alle ansatte. I skal udforme handlingsplanerne på en operationel og praktisk måde. Derfor skal I beskrive delopgaver, hvor det skal fremgå: Hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver Hvem der deltager Hvordan opgaverne skal udføres Hvilke ressourcer, der er til rådighed Tidsplan Kontrolmetode for hvert enkelt punkt i handlingsplanen For at sikre, at arbejdet er godt forankret, er det vigtigt at synliggøre beslutningerne. I vinder meget ved, at miljø- og klimaproblemerne bliver synliggjort for medarbejderne gennem kortlægningen, og at de er med til at finde løsninger. På den måde bliver medarbejderne motiveret til at gøre en indsats. Det er en god idé i handlingsplanen at forklare: Hvordan I registrerer Hvem der registrerer Hvordan I følger op på registreringerne og til hvem Efter kortlægningen går arbejdet fra en projektopgave over i en driftsfase. Her er det vigtigt, at I får indarbejdet de opnåede erfaringer i dagligdagens rutiner og procedurer. For at I efterhånden kan gennemføre opgaverne rutinemæssigt og med færrest mulige ressourcer år for år, anbefaler vi at nedskrive korte procedurer for: Kortlægning, herunder rutiner og procedurer for at indsamle og registrere data Vurdering og prioritering Håndtering af de væsentligste miljø- og klimapåvirkninger, herunder driftsinstruktioner Opfølgning på handlingsplan Udarbejdelse og indsendelse af redegørelse Derudover skal I sikre, at både medarbejdere og ledelse forstår og bakker op om de vedtagne mål og initiativer. Ledelsen bør udpege en miljø- og klimaansvarlig, som sikrer, at mål og handlingsplan bliver fulgt op.

17 17 Det videre arbejde Når I har udarbejdet redegørelsen efter retningslinjerne i denne manual, er I kommet langt. I har etableret starten til et miljøledelsessystem og alt efter jeres ambitionsniveau kan I nu fortsætte arbejdet med nye og spændende perspektiver. Grønne regnskaber Reglerne for grønne regnskaber ændres jævnligt, så hvis I ønsker at bruge miljø- og klimaredegørelsen som grønt regnskab, kan I se de opdaterede krav i Bekendtgørelsen om grønne regnskaber. Desuden er der i ringbindet en oversigt, der sammenligner kravene til miljø- og klimaredegørelsen, EMAS-redegørelsen og det grønne regnskab denne opdateres løbende på Differentieret tilsyn Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om differentieret miljøtilsyn skal miljømyndigheden opdele alle tilsynspligtige virksomheder i kategorier efter, hvor tilsynstunge de er. Hvis I griber jeres miljøarbejde an, som beskrevet i denne manual, vil I være godt på vej til at blive kategoriseret højt. Se en kort forklaring samt Miljøstyrelsens Vejledning om differentieret miljøtilsyn på Green Networks hjemmeside under Miljø Miljøtilsyn og godkendelse. Miljøledelse sammenhæng til ISO Fra miljøredegørelsen er der ikke langt til etablering af et miljøledelsessystem, der kan certificeres efter ISO eller EMAS-registreres. Fordelene ved at få en ekstern verifikation af systemet er, at I får en endnu større troværdighed på markedet. Desuden er den eksterne verifikation et krav fra stadig flere kunder. Global Compact Global Compact er et initiativ startet af FN, hvor private virksomheder inddrages i løsningen af sociale og miljømæssige udfordringer frembragt af globalisering. Når jeres miljø- og klimaredegørelse opstilles efter de retningslinjer, der er beskrevet i denne manual, vil redegørelsen opfylde de krav, der er i Global Compact på miljø- og klimaområdet. Årsregnskabsloven Store virksomheder skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse for deres samfundsansvar. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om: Virksomhedens politikker for samfundsansvar Hvordan politikkerne omsættes til handling Vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedernes arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret Ved samfundsansvar forstås, at virksomhederne frivilligt integrerer hensynet til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og -aktiviteter. Miljø- og klimaredegørelsen kan der med indgå i ledelsesberetningen.

18 18 Det videre arbejde Carbon Footprint Carbon Footprint er en måde at måle, hvilken effekt virksomhedens aktiviteter har på miljøet og i særdeleshed på klimaet. Her fokuseres på virksomhedens direkte og indirekte CO 2 -udledning. Hvis jeres miljø- og klimaredegørelse indeholder både direkte og alle typer af indirekte udledning af drivhusgasser, svarer det til virksomhedens Carbon Cootprint. Dialog om miljøforhold Kravene til virksomhederne om at redegøre for deres miljø- og klimaforhold og produkter kommer også i stigende grad fra interessenter som investorer, forsikringsselskaber, naboer og interessegrupper. Budskaber om miljø og klima kan være vanskelige at formidle præcist og forståeligt. Planlæg derfor virksomhedens miljødialog sæt også denne kommunikationsopgave i system: Hvem er målgruppen? Hvilke budskaber vil I sende? Og hvordan? Renere produkter, livscyklusvurderinger og Cradle to Cradle Virksomhedernes interessenter lægger større og større vægt på produkternes miljøegenskaber. En stor del af et produkts miljøbelastning bliver bestemt allerede i produktudviklingen, hvor der træf fes valg om materialer, hjælpestoffer, produktionsmetode og produktfunktion. Ved udvikling af renere produkter skal I vurdere miljøbelastningen i hele produktets livsforløb, lige fra produktion af råvarerne til den fremtidige bortskaffelse af produktet som affald. Redegørelsen er et naturligt udgangspunkt for livscyklusvurdering af virksomhedens produkter, da miljøog klimabelastninger, knyttet til selve produktionen, er kortlagt heri. Næste trin er at kortlægge miljøbelastninger hos brugerne og hos råvareleverandørerne. Alle miljødata skal dog gøres produktrelaterede, for at I kan anvende dem til f.eks. miljømærkning af produkterne. Miljøøkonomistyring Med miljøøkonomistyring sammenkædes virksomhedens økonomiske styring med dens miljømæssige forhold. Miljøøkonomistyring sætter fokus på omkostninger til ressource- og materialespild (herunder udgifter til indkøb, håndtering, bearbejdning og bortskaffelse af materialer, der bliver til spild). Miljøøkonomistyring giver ledelsen økonomiske nøgletal, der fortæller om virksomhedens udnyttelse af ressourcer og materialer Derfor er det et værdifuldt værktøj til styring og prioritering af miljøindsatsen. Andre redegørelser Der findes andre redegørelsestyper end miljøog klimaredegørelsen, hvor virksomheden kan synliggøre sin ansvarlighed. I arbejdet med samfundsansvar kan det også være fornuftigt at arbejde med arbejdsmiljøredegørelser, redegørelser om virksomhedens sociale engagement og sundhed.

19 19 Det videre arbejde Markedsføring af miljøindsatsen Mange virksomheder har måttet erkende, at miljø og klima som sådan ikke sælger. Samtidig er der virksomheder, hvor det er lykkedes at omsætte miljø- og klimaindsatsen til en markedsfordel. Det kræver dog en anden måde at organisere sin indsats på. Erfaringerne peger på, at miljøsalg som alt andet salg handler om at matche kundernes behov og ønsker. Derfor handler en vellykket markedsføring af miljø og klimaindsatsen om enten at oversætte markedets behov og ønsker til konkrete initiativer eller oversætte virksomhedens miljø- og klimaarbejde til relevante kundefordele. Synliggørelse af miljøarbejdet Udarbejdelse af en redegørelse er med til at synliggøre miljø- og klimaindsatsen og præcisere mål samt efterfølgende status i forhold til, om målene er nået. Alt efter hvilken målgruppe jeres redegørelse henvender sig til, kan I synliggøre jeres miljø- og klimaarbejde ved at sende redegørelsen til jeres interessenter og gøre den tilgængelig på jeres hjemmeside. I kan læse mere om det videre arbejde og værktøjer hertil på Green Networks hjemmeside

20 udgiver: Green Network de sign og produktion: OPENING, Vejle, medlem af Green Network try k : PE Offset. ISBN

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation sundhedsmanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 OM DENNE SUNDHEDSMANUAL Den strategiske cirkel SIDE 5 SÅDAN KOMMER I IGANG Motivation SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Ledelsesguide til klimaindsatser

Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelses guide til klimaindsatser Denne guide er tænkt som en hjælp til at organisere klimaindsatser i virksomheder. Guiden vil derfor både indeholde konkret vejledning

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed?

Forventninger og forhåbninger. bliver det lettere at være en lille virksomhed? Forventninger og forhåbninger bliver det lettere at være en lille virksomhed? Lidt miljøhistorie. Bagsværd Jernhandel A/S er en familieejet og drevet virksomhed, som blev etableret af min farfar, Oliver

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår

Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår Miljøredegørelse Udfyld virksomhedsnavn Udfyld beretningsår 1 Forord Miljøledelse er vigtig for at sikre din virksomheds evne til at møde kundernes krav. Miljøledelse kan bruges i konkurrencen om kunderne

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune l Byg og Miljø Dato: 31. juli 2013 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/12892 Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune Version 31. juli

Læs mere

g r e e n n e t w o r k

g r e e n n e t w o r k social manual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse Side 3 forord Side 4 OM DENNE MANUAL Side 4 sammenhæng til den tredobbelte bundlinie Side 5 REDEGØRELSE OM VIRKSOMHEDENS SOCIALE ENGAGEMENT betingelser

Læs mere

HVAD ER GREEN NETWORK?

HVAD ER GREEN NETWORK? 1 GREEN NETWORK 2 1 HVAD ER GREEN NETWORK? Et samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder Samarbejdet handler om bæredygtighed Samarbejdet er frivilligt og gensidigt forpligtende Kodeordet

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan CO2 - indsatsplan Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan Følgende vejledning beskriver hvordan du kan udarbejde en CO2-indsatsplan for sin virksomhed. Ved en indsatsplan forstås en proces, hvor der sættes

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Bilag 2 til. 6.1 Sikkerheds Element Metoden

Bilag 2 til. 6.1 Sikkerheds Element Metoden Bilag 2 til 6.1 Sikkerheds Element Metoden 1 Bilag 2 Begrebsforklaring Tiltag og idéer er præsenteret i hovedtabellen og bilagstabellerne. Nogle af de begreber som er benyttet, kan det være nødvendigt

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Brug af væsentlighedskriterier ved prioritering af miljøindsatsen

Brug af væsentlighedskriterier ved prioritering af miljøindsatsen Miljøprojekt Nr. 513 2000 Brug af væsentlighedskriterier ved prioritering af miljøindsatsen Jacob Zeuthen og Kirsten Schmidt dk-teknik Energi & Miljø Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Carbon20 kompetencedag 24. april 2012, Kolding Michael Søgaard Jørgensen DTU msjo@dtu.dk Oversigt Introduktion Medarbejderdeltagelse i virksomheders

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi

Udarbejd en klimastrategi Klimastrategi Udarbejd en klimastrategi Denne vejledning er en hjælp til at udarbejde en klimastrategi for din virksomhed Overordnet består strategien af 3 punkter: 1 Status Hvor er vi? 2 Mål Hvor vil

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere