Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen: der er 646 medlemmer, heraf 4 firmamedlemmer og 58 nye personlige medlemmer og 33 udmeldte siden sidst. Jørgen Petersen, Vagn Dahl og Holger Ejgil Pedersen er afgået ved døden. Forsamlingen mindedes de døde. Årsmødet i 2013 havde været en stor succes med stor deltagerfremgang. Der var 154 tilmeldte og 23 abstracts var indsendt til postersession og Mogens Fog konkurrencen, hvor 8 var udtaget til præsentation. Bestyrelsen fik tre nye medlemmer ved sidste generalforsamling: Jakob Christensen, Martin Fabricius og ny formand, Mads Ravnborg. Den nye bestyrelse havde besluttet at udskyde efterårsmødet, således at der ikke blev holdt et i 2013, bl.a. fordi man ønskede at diskutere et nyt format for mødet. Bestyrelsens forslag til det nye format blev vist på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker, at programmet skal være vedkommende for alle og havde i januar sendt en invitation til subspecialerne til at foreslå et program til præsentation af deres områder. Der var ved generalforsamlingens afholdelse indkommet 2 forslag til programmet. Bestyrelsen havde besluttet, at del af programmet skulle bruges til at informere om arbejdet med den Nationale Behandlingsvejledning. Revision af specialeplanen for neurologi er et andet stort emne, som DNS bestyrelse har fået. Der blev afholdt et kick off-seminar i januar 2014 i Odense, hvor to fra bestyrelsen samt DSKN med Benedikte Wanscher deltog. Der er nedsat en arbejdsgruppe dels udpeget af DNS og dels af regionerne. Det første arbejdsgruppemøde var afholdt på hotel Munkebjerg umiddelbart inden årsmødet og 2. møde skal afholdes i april. Den 8. maj skal gruppen holde det første møde med Sundhedsstyrelsen. Dernæst er der planlagt et møde mere i løbet af efteråret 2014 med Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen består af: Henning Andersen, Jesper Erdal og Mads Ravnborg er udpeget af DNS og Benedikte Wanscher, Jesper Gyllenborg, Flemming W. Bach, Allan Andersen, Carsten Bisgård og Per Sidenius er udpeget af regionerne. Kommissoriet er: - reduktion af antallet af specialiserede funktioner - at sikre operationaliteten af funktionsbeskrivelserne - at gøre opfyldelsen af specialefunktionerne monitorerbare - at sikre kobling af specialeplanen til speciallægeuddannelsen Ved sidste års generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at påbegynde arbejdet med en neurologisk national behandlingsvejledning (nnbv). Det forklares hvorledes nnbv adskiller sig fra og ikke overlapper med Nationale kliniske retningslinjer (NKR) udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen har nedsat en styregruppe til at bistå med arbejdet. nnbv er et ambitiøst projekt, som i sig har potentialet for et tæt nationalt samarbejde og en optimering af patientbehandlingen på danske neurologiske afdelinger. Bestyrelsen ønsker i det hele taget at arbejde for en udvikling af et samarbejdet regionalt, og man vil specielt forsøge at få udviklet neurofysiologien, samt se på spørgsmålet om udvikling af neurorehabiliteringen.

2 2 3. Beretninger fra udvalg og delegerede Dirigenten gennemgik listen med beretninger. Erik Danielsen, formand for Uddannelsesudvalget uddybede sin skriftlige beretning og fortalte, at udvalget siden sidste årsmøde havde fået nye medlemmer og et nyt kommissorium. Udvalget har primært taget sig af akutte problemer især finansieringen af A-kurserne, som blev beskåret sidste år. Derudover har udvalget kigget på rekruttering og dimensionering. Der er stor regional forskel i besatte stillinger og ansøgninger. Problemet ligger bl.a. i at sikre nok intro-stillinger. Udvalget vil have som fokusområde at sikre dette på landsplan og sikre fagets synlighed generelt. Man har taget kontakt til studenterorganisationerne, som er de kommende yngre neurologer, og vil forsøge at gøre specialet mere attraktivt og synligt med fx vikariater og fokuserede ophold. Arbejde med målbeskrivelsen og især opnåelse af kompetencer i alle områder er også et fokusområde for udvalget. Det har vist sig, at logbogens anvendelse og vurderingerne er forskellige fra region til region. Man vil arbejde på at logbogens styrker og tanker bliver implementeret mere ensartet, ved at udvalget vil invitere til et møde med de uddannelsesansvarlige overlæger og yngre læger og delkursusledere i efteråret Dette sker også i forlængelse af, at Sundhedsstyrelsen gør meget ud af, at kursisterne går fra passiv til aktiv læring og at der skal mere fokus på vurdering/evaluering. Helle Thagesen fortalte fra a-kursusledelsen om de specialespecifikke kurser, at efter store problemer sidste år med finansieringen var der glædeligvis i år bevilget det ansøgte beløb fra Sundhedsstyrelsen. Neurokirurgerne har valgt at stoppe samarbejdet om fælles kurser, så derfor har man overtaget kurserne i rygsygdomme, akut neurologi og neuroonkologi. Derudover er neurofysiologi nu ophørt som selvstændigt kursus og i stedet integreret i de andre kurser. Som noget nyt kommer der et 2-dages kursus i klinisk neurolog. Der var udgivet en 45-sider håndbog for hovedkursusledere, og der skal ligeledes laves en årsrapport til Sundhedsstyrelsen. Derudover er der nu et krav om, at der skal være en kursusmanual- eller beskrivelse om bl.a. indhold, formål og læringsmål for de enkelte kurser. Allan Andersen foreslog, at det ikke kun er uddannelsesansvarlige overlæger, men også andre på afdelingerne, som deler opgaverne i forbindelse med uddannelse, bl.a. yngre læger. Helle Thagesen opfordrede til at flere deltager i arbejdet med uddannelse, da det er et stort og vigtigt område. Allan Andersen (EFNS) opfordrede til, at så mange som muligt engagerer sig i forberedelserne til EAN-mødet i 2016 i København. Marie Norsker Folke, medlem af YNNN s bestyrelse fortalte, at man forsøger at komme ud i andre regioner med aut-workshops, og at de som noget nyt har et nyhedsbrev. De forsøger at lave 7-8 arrangementer om året. Jesper Gyllenborg fortalte om, at han havde været oplægsholder til YNNN s internat i januar og var meget imponeret over den flotte deltagelse til deres møde, og at der var flere studerende som deltog. Allan Andersen opfordrede YNNN til at sende deres cases fra deres møde til EFNS/EAN til deres hjemmeside. 4. Neurologisk National Behandlingsvejledning (nnbv) Mads Ravnborg fortalte om starten på arbejdet med nnbv og om hvordan DNS har valgt processen skal være. Man har valgt at lægge sig tæt op ad Kardiologisk selskabs model, som var overskuelig, anvendelig og overkommelig. Der er udarbejdet en skabelon for arbejdet. Sundhedsstyrelsen forventer, at DNS laver en vejledning, der dækker det nationale område. Der er ikke sat penge af til formålet i Sundhedsstyrelsen. Mange andre selskaber har allerede lavet en vejledning. Formålet med vejledningen er en ensartet behandling på et evidensbaseret grundlag, som er up to date og let tilgængeligt. Den skal omfatte en kortfattet information skrevet af subspecialisten til generalisten, baseret på eksisterende evidens, og som er relevant for kliniske beslutningstagen. Den skal være relevant for det daglige virke. Styregruppen består af: Formand Mads Ravborg, næstformand Siska Frahm-Falkenberg, Anders Sode West, Christina Kruuse, Christian Pilebæk Hansen, Claus Ziegler Simonsen, Flemming Winther Bach, Henrik Boye Jensen, Peter Johannsen og Søren Bak. DNS s bestyrelse og styregruppen har et tæt samarbejde og delvist personoverlap. Styregruppen nedsætter 7 redaktioner efter fordelingsnøgle som beskrevet i vedtægterne med hver en styregrupperepræsentant. Redaktionerne er selvkonstituerende og nedsætter relevante arbejds- og forfattergrupper, som konkret udformer vejledningerne. Hver redaktion

3 3 vælger desuden en webansvarlig. Dette findes detaljeret beskrevet i vedtægterne, som kan findes på Der er valgt 7 emneområder: 1. Neurologiske symptomkomplekser, 2. CNS infektioner og inflammatoriske sygdomme, 3. CNS traumer, cerebrovaskulære sygdomme og rehabilitering, 4. CNS neurodegenerative sygdomme, 5. CNS neoplasmer, epilepsi, anfald og bevidsthedspåvirkning, 6. hovepine, CSF, smerter og ekstern CNS påvirkning, 7. PNS og muskelsygdomme. Det bliver en åben konstruktion, som alle kan deltage i, hvor DNS står som ansvarlig udgiver. Økonomien for web-versionen estimeres til: etablering kr. derefter årlig drift kr.. Senere kan man vælge at udvikle en App-version. Procesplan Milepæle Ansvarlig Deadline Kommentarer Styregruppe kommissorium Styregruppe etableres Kommissorium for arbejdsgrupper Projektplan, Format mm Lancering af projekt Vedtagelse af økonomi (for første version) bestyrelsen 2013 færdig bestyrelsen 2013 færdig styregruppen Jan 2014 færdig styregruppen Marts 2014 færdig Bestyrelsen Marts 2014 ved årsmøde Bestyrelsen Marts 2014 ved GF færdig Henvendelse til Interessenterne Styregruppen/v. formanden 7. april 2014 Input fra interessenter til arbejdsgrupper Nedsættelse af arbejdsgruppenuclei fra interessenter Styregruppen efter input samt fordeling af styregrupperepræsentanter Indkaldelse til redaktionsgrupper 1.maj 2014 Medio maj 2014 Styregrupperepræsentanter Medio maj 2014 og nuclei Arbejdsgrupper Styregrupperepræsentanter Juni 2014 etableret, arbejde og nuclei igangsættes ved møde med arbejdsgruppe og styregrupperepræsentant Udformning af Nuclei og forfattergrupper løbende NBVer Det vil i processen vise sig, hvorledes der kan skabes enighed imellem øst og vest i landet. I løbet af foråret skal arbejdsgrupperne arbejde således, at der kan blive en præsentation i efteråret samt en præsentation på hjemmesiden forhåbentlig til årsmøde i foråret Allan Andersen oplyste, at Sundhedsstyrelsen har bedt 40 selskaber om at lave en vejledning, og han mener derfor, at formatet burde være ens i alle specialer især i forhold til den danske kvalitetsmodel. Han mener de skal bedes om at udarbejde en standardmodel. Mads Ravnborg oplyste, at det er meningen, at der skal være løbende proces med emne-

4 grupperne, således at vejledningen hele tiden bliver opdateret. 4 Jesper Gyllenborg påpegede, at man tænker over brugervenligheden, og at der er en form for ensartethed, så den også skal bruges i speciallægepraksis. Derudover nævnte Lise Korbo vigtigheden af, at det er en kortfattet udgave i forhold til beslutningstagning. Bo Biering-Sørensen nævnte, at Kardiologisk selskab opdaterer deres vejledning en gang om året, og Mads Ravnborg fortalte, at man arbejder med en model med vedvarende kontinuerlige redaktionsgrupper, der samles ca. en gang om året for at se på opdateringen. Til sidst fortalte Mads Ravnborg, at der vil blive sendt invitationer ud til at være med i arbejdet i redaktionsgrupperne. 5. Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag. Fastlæggelse af kontingenter Anders S. West nævnte, at revisor Michael B. Jensen kun havde godkendt regnskabet overfladisk og ville gennemgå det grundigt efter mødet, og hvis der var grund til bemærkninger, ville medlemmerne få besked. Anders S. West nævnte endvidere, at Lægeforeningen har overtaget udarbejdelsen af regnskabet, men kassereren står stadig for betaling af regninger. Der er kommet en ny post i budgettet for Efterårsmødet, og WFN er budgetteret med et lidt større næste år pga. udestående kontingentbetaling. Under DNS nedsatte udvalg er der budgetteret med et større beløb til bl.a. udarbejdelsen af den neurologiske Nationale Behandlingsvejledning (nnbv). Der var yderligere lavet en post til underskudsgaranti til YNNN samt et beløb til Karrieredage. Ole Gredal foreslog, at der afsættes flere penge i budgettet til afholdelse af møder for Uddannelsesudvalget. Der blev spurgt til, om det planlagte møde om logbogens implementering og brug som evalueringsredskab i efteråret ville generere flere udgifter. Til det svarede formanden, at DNS afholder udgifter til udvalgets medlemmer, og at sygehusafdelingerne skal betale for de øvrige deltagere i møder. Allan Andersen nævnte, at der skal afsættes penge til formanden, som skal til EFNS/EANmøderne. Samtidig pointerede han, at formuen ikke må stige, ellers bliver selskabet beskattet. Der blev spurgt til den store kontantbeholdning og til det svarede kassereren, at den bliver brugt til at betale regningen for årsmødet samt de øgede udgifter. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen selv tager stilling til de nye tiltag og udgifterne i den forbindelse. Regnskabet og budgettet blev godkendt og kontingentet forblev uændret 500 kr. for ordinære medlemmer og 7000 kr. for firmamedlemmer. 6. Valg til bestyrelsen Mads Ravnborg (Odense), formand (2013, 2014) var på valg og blev genvalgt. Christina Rostrup Kruuse (Herlev), (2012, 2013, 2014) var på valg og blev genvalgt Jakob Christensen (Århus) (2013, 2014) var på valg og blev genvalgt. Martin Ejler Fabricius (RH) (2013) var på valg og ønskede ikke at genopstille. Steffen Birk (RH) (2014) blev valgt på Martin Fabricius plads. Siska Frahm-Falkenberg (Glostrup) (2012, 2013, 2014) var på valg og blev genvalgt. Anders Sode West (Glostrup) (2012, 2013, 2014) var på valg og blev genvalgt.

5 7. Valg til poster, udvalg m.m.: 5 Til LVS skulle der vælges en ny kandidat i stedet for Helge Kasch, som ikke kunne genvælges på grund af funktionstid. Flemming W. Bach blev valgt. De 7 repræsentanter er som følger: Mads Ravnborg (Odense) (2013) Klaus Hansen (Rigshospitalet) (2009, 2010, 2012, 2013) Søren Sindrup (Odense) (2009, 2010, 2012, 2013) Bo Biering-Sørensen (Glostrup) (2013) Flemming W. Bach (Aalborg) (2014) Hanne Krarup Christensen (Bispebjerg) (2013) Jakob Christensen (Århus) (2013) Der var valg til rådgivende i forbindelse med specialelægeuddannelsen. Det blev besluttet, at bestyrelsen bemyndiges til at tage sig af at finde en repræsentant mere udover Messoud Achina. Vedrørende Uddannelsesudvalget blev det meddelt, at Line Lunde Larsen indtræder i stedet for Bo Biering-Sørensen i Region Øst. Formanden fortalte, at DNS havde fået pladsen som anden repræsentant i UEMS af Danske Nervelægers Organisation. De to DNS repræsentanter i UEMS er nu Klaus Hansen og Mette Lindelof (2014). Det blev foreslået at de to repræsentanter bliver en del af uddannelsesudvalget. Formanden for DNS er konstitueret repræsentant i EFNS i år og til næste år bliver der stillet forslag om vedtægtsændringer til generalforsamlingen. Der skulle findes en ny repræsentant til Hjerneforum og bestyrelsen bemyndiges til at finde en repræsentant. 8. Valg af revisor (vælges for 3 år) Michael Broksgaard Jensen var ikke på valg. 9. Eventuelt Anne-Mette Hejl spurgte til arbejdsgruppens tanker om specialiseringsgraden i forhold til revisionen af specialeplanen. Erik Danielsen foreslog, at der fremover skal en tilbagemelding fra de udvalg, som ikke har givet beretning, at de skal lægges på hjemmesiden. Allan Andersen foreslog endvidere, at bestyrelsen overvejer til næste år at luge ud i de grupper og udvalg, som man ikke får tilbagemelding fra.

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere