Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet."

Transkript

1 Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Flemming Ravn, formand Søen 15 tlf Leif Harrild, næstformand Strandmarken 31 tlf Marlene Dansøn, kasserer Bastebjerg 7 tlf John Pedersen, sekretær Bastebjerg 43 tlf Kim Bjerre, veje, stier og grønne områder Søen 16 tlf og som sædvanlig deltager bestyrelsens 1. suppleant i alle bestyrelsesmøder: Lars Pinholt, 1. suppleant Strandmarken 1 tlf Ekstraordinær generalforsamling Som det fremgår af referatet traf generalforsamlingen beslutning om at bestyrelsen inden udgangen af november 2005 skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at fremlægge oplæg til og konsekvenserne af etablering af udvidede adgangsveje til Egedalscentret (ramper el. lign til barnevogne m.m.). Bestyrelsen har derfor nedsat et udvalg til behandling af spørgsmålet. John Pedersen fra bestyrelsen er formand for udvalget, hvis øvrige deltagere er: Gregersen, Hinbjerg 38 Frederiksen, Hinbjerg 65 Larsen, Hinbjerg 36 Mørk, Hinbjerg 63 Rabatordninger Bestyrelsen har igennem nogen tid arbejdet med muligheden for at få etableret rabatordninger med områdets handlende. Oversigt over de bestående ordninger er vedlagt denne orientering, og ellers henvises til foreningen hjemmeside på.

2 Hensyn Behovet for fastlæggelse af faste regler for brug af motoriserede haveredskaber har jævnligt været drøftet. Bestyrelsen tror ikke at nogen synes det er sjovt, når naboen starter plæneklipperen en lørdag aften kl Vi vil derfor gerne opfordre alle til også selv at overveje situationen inden man selv starter plæneklipperen el. lign. Asfaltering For et par år siden blev vejene i foreningens område asfalteret dog ikke Strandmarken og Højen. Bestyrelsen har gentagne gange rykket kommunen for at rette op på den fejltagelse, og det er derfor med tilfredshed at vi kan konstatere, og Strandmarken og Højen også netop er blevet asfalteret. God sommer Sluttelig vil vi ønske alle en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Bestyrelsen

3 Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 26. april 2005 kl i Strandskolens festsal 1. Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for (Bilag) 4. Forslag fra bestyrelsen. - bestyrelsen har ingen forslag til afgørelse 5. Forslag fra medlemmerne. - forslag fra Hinbjerg 38 om rampe til barnevogne, cykler mm. til Egedalscentret (bilag) 6. Forelæggelse af budget for 2006 til vedtagelse, herunder fastsættelse af kontingent. (Bilag) 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Marlene Dansøn (kasserer) (Villig til genvalg) John Pedersen (Villig til genvalg) a) Valg af kasserer: Bestyrelsen foreslår valg af Marlene Dansøn, Bastebjerg 7 b) Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslår genvalg af John Pedersen, Bastebjerg Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Lars Pinholt, Strandmarken 1 som 1. suppleant Mona Jensen, Bastebjerg 48 som 2. suppleant Og nyvalg af: Jimmy Skelmose, Hinbjerg 17 som 3. suppleant 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. På valg som revisor er: Finn Nicolaisen (Villig til genvalg) Mogens Larsen (Genopstiller ikke) Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Nicolaisen og nyvalg af Torben Svendsen, Hinbjerg Eventuelt. På valg som revisorsuppleant er: Per Breddam (Villig til genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Breddam Med venlig hilsen Bestyrelsen Side 1 af 6

4 Efter en kort velkomst fra formand Flemming Ravn begav generalforsamlingen til indkaldelsens 1. punkt: 1. Valg af dirigent. Henning Christensen, Råbjerg 26 blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Følgende emner blev omtalt i formandens beretning og vil i sin helhed kunne ses på. Formand Flemming Ravn berettede om det forgangne år. Bestyrelsen har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året. 1. suppleanten har deltaget i alle møderne. Derudover har vi afholdt fastelavnsfest for vore medlemmer, gennemført markvandring med vores gartner og en havekonsulent, foretaget vejsyn af områdets fortove og veje med Teknisk Forvaltning. Bestyrelsen har bearbejdet 27 deciderede projekter og opgaver siden sidste års generalforsamling. Kontingentopkrævning Indbetaling kan alene foregå via BS (BetalingsService). Det er ikke længere mulige at indbetale kontingent via girokort. De grønne områder Det er ikke tilladt at det enkelte foreningsmedlem foretager beskæring af beplantning på grundejerforeningens fællesarealer, ret henvendelse til bestyrelsen hvis beskæring er påkrævet. Medlemmernes beskæring af beplantninger ud til fortove og stier. Det enkelte medlem skal jævnligt selv beskære beplantningen på egen grund grænsende op til fortove og stier, så det er muligt at passere uhindret på disse. Lyset fra parkbelysningen skal ligeledes have frit udfald til hele vejen. Fastelavnsarrangementet. Igen en stor succes hvor 187 børn og voksne deltog. Vi glæder os til at se jer igen næste år. Veje og fortove Områdets veje og fortove er gennemgået med Teknisk Forvaltning og der er fortaget nogle forbedringer. Søen Det grønne område omkring Søen har gennemgået en større og tiltrængt renovering. Karlslunde Hallerne Bestyrelsen har været I dialog med Greve Kommune vedr. en evt. udvidelse af Karlslunde Hallerne. Projektet er dog sat i bero af Greve Kommune. Affaldsordning en lille reminder Vær opmærksom på nye regler ved overgangen til nyt renovationsfirma samt åbningen af Miljø Center Greve. Der er nu kun storeskalds afhentning en gang pr. mdr. TCD kabel-tv Bestyrelsen har tidligere været I dialog med TDC og det har nu båret frugt. TDC har harmoniseret priserne for kabel-tv landet over. Bastebjerg.dk foreningens hjemmeside Få flere informationer vedr. jeres grundejerforening og tilmeld jer vores service på, så I får en , når der er opdateringer og vigtige nyheder på vore hjemmeside. Side 2 af 6

5 Rabatordning bastebjerg.dk Bestyrelsen har startet en rabat ordning der gælder for foreningens medlemmer. Det er nu muligt at få 10 15% kontant rabat hos forskellige firmaer og enkelte giver helt op til 25%. Vi håber og arbejder for at denne rabat ordning skal vokse sig større med flere firmaer, til medlemmernes fordel. Se mere på /rabat for yderlige informationer. Støj fra Køge Bugt Motorvejen Der var på sidste års generalforsamling nogen snak omkring Køge Bugt motorvejen og den forestående renovering og udvidelsen, og der var forskellige meninger om planerne med Køge Bugt motorvejen. Da der mellem Solrød N og Greve ikke eksisterer nogle planer om støjdæmpning og der heller ikke forefindes nogle organisationer eller lign. der har nogle planer om en evt. støjdæmpning Grundejerforeningen har taget initiativ til dannelsen af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Karlslunde som bl.a. arbejder dette støjspørgsmål samt andre ting der kan have en fælles interesse for befolkningen i Karlslunde. Formandens beretning kan findes i uforkortet version på 2.1 Forsamlingens bemærkninger til bestyrelsens beretning: Breddam, Bastebjerg 46: Breddam gav udtryk for at det var en god beretning, men kunne godt ønske at regnvandsbassinet Søen blev omdøbt til Svanedammen som er det oprindelige navn for vandhullet. Formand Flemming Ravn: Bestyrelsen vil ikke arbejde for en ændring af navnet, punktet har ligeledes været nævnt på tidligere generalforsamlinger. Frederiksen, Hinbjerg 56: Brødmosen bruges som affaldsplads, kunne bestyrelsen tage dette emne op med beboerne i Brødmosen? Formand Flemming Ravn: Da Brødmosen ligger uden for vores grundejerforeningsområde, kan vi ikke tage os af dette, men tag selv fat i Greve Kommune. Ernstsen, Bastebjerg 21: Jeg er glad for at bestyrelsen tog problemstillingen mht. støjproblemet op. Christensen, Råbjerg 26: Hvem opfører støjvolden i Greve? Formand Flemming Ravn: Det gør Vejdirektoratet. Breddam, Bastebjerg 46: Greve Kommune kæmper for støjproblemerne og vil støtte os 100%. Vejdirektoratet har ansvaret. Grundejerforeningen har en god sag. Den støjvold som kommer ved Bjælkevangen/Søhøj kan give grundejerforeningen bagslag med hensyn til at støjen blot bliver kastet op for derefter at falde ned i vores grundejerforening. Formand Flemming Ravn: 34-36% af beboerne i Prinsesseparken, Lykkesholm og Fugleparken har et støjniveau over 65 db. Nicolaisen, Hinbjerg 95: Jeg synes at Svanedammen er et godt initiativ, hvorfor bakker grundejerforeningen ikke op om det? Formand Flemming Ravn: Bestyrelsen ønsker ikke at tage del i en følelsesmæssig debat om emnet. Svendsen, Hinbjerg 83: Skilte mht. legende børn, hvorfor er der ikke sådanne skilte? Formand Flemming Ravn: Tidligere tiltag mht. nedbringelse af hastigheden ved eksempelvis etablering af vejbump er tidligere blevet nedstemt. Vi kan ikke disponere over veje som Bastebjerg og Kongens Enge, da disse hører under Greve kommune. Dirigenten Henning Christensen kunne herefter konstatere at bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. Side 3 af 6

6 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2003 Kasserer Marlene Dansøn fremlagde det reviderede regnskab for Periodens overskud udgør kr , Forsamlingens kommentarer til det reviderede regnskab for Ingen kommentarer hvorefter det reviderede regnskab for 2004 blev herefter godkendt. 4. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen forslag til afgørelse. 5. Forslag fra medlemmerne. Gregersen, Hinbjerg 38 havde stillet et forslag om etablering af en rampe til barnevogne, cykler mv. til Egedalscentret. Ved en eventuel afstemning vil denne blive forestået af revisorerne. Forslagsstiller Camilla Gregersen indledte med en begrundelse for hvorfor forslaget er blevet stillet. Forslaget begrundes med det forøgede tidsforbrug der er forbundet med at gå udenom området for at komme ned til centret. Næstformand Leif Harrild: Forslaget har været drøftet ved det seneste bestyrelsesmøde og at bestyrelsens konklusion var den, at bestyrelsen havde forståelse for forslaget. Endvidere skal følgende tages i betragtning: -Trapperne ligger uden for grundejerforeningens område på arealer som er ejet af henholdsvis en privatperson og henholdsvis en anden grundejerforening. -Ingen af ejerne har interesse i trapperne, vil ikke investere i dem og er i givet fald parate til at nedlægge dem. -Vi har hverken formelle eller reelle rettigheder over trapperne, hverken til at anlægge ændringer eller retsmæssigt sikre opretholdelsen heraf. -Vi har ingen forsikringsmæssig dækning for vores eventuelle ansvar på arealer uden for foreningens område. Det betyder, at hvis projektet skal gennemføres vil det kræve: -At der engageres en advokat til at etablere de nødvendige aftaler -At der hyres en landmåler til opmåling af arealer -At der skal forhandles med nuværende ejere om køb eller leje af jord og formentlig sådan at vi samtidig må påtage os hele vedligeholdelsen af trappen. -At rampen anlægges. Bestyrelsens udmelding gav flere kommentarer fra grundejerforeningens medlemmer bl.a.: Jørgensen, Hinbjerg 32: Kunne man foretage et mageskifte med Åsager? Næstformand Leif Harrild: Bestyrelsen har ikke drøftet denne problemstilling. Frederiksen, Hinbjerg 65: Kunne man ikke kontakte bestyrelsen i grundejerforeningen Åsager for køb af jorden for 1 kr. I vinters er 2 damer faldet på den eksisterende sti. Larsen, Hinbjerg 22: Trappen er ikke etableret grundet nærighed fra grundejerforeningens side, det bør bestyrelsen gøre noget ved Frederiksen, Hinbjerg 65: Børn bruger trappen som kælkebakke Hinbjerg 63: Området bliver mere attraktivt ved etablering af en rampe. Næstformand Leif Harrild: Jeg er umiddelbart tvivlende omkring at et mageskifte skulle kunne lade sig gøre idet dette indebærer at det byttes et stykke jord indbyrdes parterne imellem, men et evt. køb for 1 kr. er måske en mulighed. Side 4 af 6

7 Larsen, Hinbjerg 69: Jeg har opsamlet faldne personer herunder børn. Hvis etablering finder sted ønskes sikring mod knallertkørsel på rampen. Breddam, Bastebjerg 46: Konstaterer at der har været nogle gode indlæg og at bestyrelsen bør kontakte Greve Kommunes tekniske og juridiske afdeling for bistand. Larsen, Hinbjerg 22: Hvorfor vente 1 år på udarbejdelsen af et oplæg og først herefter foretage en afstemning? Ernstsen, Bastebjerg 21: Det må være rimeligt at kende de økonomiske rammer inden en afstemning. Formand Flemming Ravn: Der har tidligere været ført forhandlinger med Åsager omkring trappen, men Åsager sprang fra i sidste øjeblik. Næstformand Leif Harrild: Bestyrelsen lægger op til at bestyrelsen tager emnet/forslaget op, men at afstemning ikke vil finde sted d.d. Nicolaisen, Hinbjerg 95: Jer er enig med Leif Harrild. Jeg synes at begge trapper skal inddrages i et bredt mandat og vil opfordre til at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Christensen, Råbjerg 26: Inddragelse af trappearealer kræver en vedtægtsændring. Næstformand Leif Harrild: Da der sidst var tiltag til renovering af Poul Jepsen trappen ville han nedlægge trappen, dette forhindrede Greve Kommune dog. Larsen, Hinbjerg 36: Kan Åsager ikke pålægges at salte stien? Næstformand Leif Harrild: Bestyrelsen er ikke en myndighed og ansvaret påhviler alene Åsager. Yderligere et par kommentarer fra de fremmødte medlemmer omkring etablering af rampen fremkom, og konklusionen på alle disse indlæg blev: Bestyrelsen nedsætter et udvalg med henblik på fremlæggelse af udvalgets indstilling vedr. mulighederne for etablering af rampen. Der forventes afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af november mdr Forelæggelse af budget for 2005 til vedtagelse, herunder fastsættelse af kontingent. Kasserer Marlene Dansøn fremlagde budgettet for 2006 efter det omdelte bilag og forklarede de forskellige ændringer i beløbs størrelserne. Kontingentet fastholdes på 400,00 kr. og der forventes et overskud på kr ,00 Der var ingen bemærkninger til Budget 2006, der herefter blev vedtaget. 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Marlene Dansøn og John Pedersen, se den udsendte dagsorden gengivet på side Til grundejerforeningens bestyrelse blev valgt. Som kasser Marlene Dansøn, Bastebjerg 7 Som bestyrelsesmedlem John Pedersen, Bastebjerg Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Se den udsendte dagsorden gengivet på side 1. Bestyrelsen foreslår valg af Lars Pinholt, Mona Jensen Og nyvalg af Jimmy Skelmose 8.1 Som grundejerforeningens bestyrelses suppleanter blev valgt. Lars Pinholt, Strandmarken 1 som 1. suppleant Mona Jensen, Bastebjerg 48 som 2. suppleant Jimmy Skelmose, Hinbjerg 17 som 3. suppleant Side 5 af 6

8 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Se den udsendte dagsorden gengivet på side 1. På valg som revisor er Finn Nicolaisen og nyvalg af Torben Svendsen, Hinbjerg 83. På valg som revisorsuppleant er Per Breddam 9.1 Som grundejerforeningens 2 revisorer og ene revisorsuppleant blev valgt. Revisorer Finn Nicolaisen, Hinbjerg 93 og Torben Svendsen, Hinbjerg 83 Revisor suppleant Per Breddam, Bastebjerg Eventuelt Frederiksen, Hinbjerg 65: Kunne bestyrelsen ikke anmode Åsager om at topstyne træerne ved hundestien. Formand Flemming Ravn: Bestyrelsen retter henvendelse til Åsager med en høflig forespørgsel. Nicolaisen, Hinbjerg 93: Kunne der ikke foretages noget drastisk mht. de trafikanter der ikke overholder deres højrevigepligt?. Formand Flemming Ravn: Præcist hvad menes der med drastisk? Pedersen, Bastebjerg 43: Kontakt selv de medlemmer der ikke kan finde ud af at rette sig efter Færdselsloven. Breddam, Bastebjerg 46: Greve Kommune skal gøre noget ved trafiksikkerheden tag en dialog med kommunen, måske kunne vi komme i betragtning. Pedersen, Søen 40: Hastigheden på Kongens Enge og Bastebjerg er et stort problem. Forældrebestyrelsen på Strandskolen har løftet dette spørgsmål over for skolen, måske kunne grundejerforeningen inddrage skolen i et samarbejde? Henriksen, Bastebjerg 59: Hvad med at skilte med 30 km/t ved bump på Bastebjerg? Hvad vil man gøre ved knallerternes store hastighed? Formand Flemming Ravn: Bastebjerg og Kongens Enge er ikke grundejerforeningens område, vi kan derfor ikke bestemme over skiltningen på disse veje. Tag jer selv i nakken, talrige henstillinger fra bestyrelsen nytter tilsyneladende ikke. Breddam, Bastebjerg 46: Gå evt. ind på Vejdirektoratets hjemmeside under 40. Christiansen, Hinbjerg 67: Parkering på vendepladsen mindsker udsynet. Formand Flemming Ravn: Ret direkte henvendelse til rette vedkommende og hvis dette ikke har effekt, kontakt da Politiet. Herefter afsluttedes en større debat om den trafikale situation i området. Formand Flemming Ravn afsluttede generalforsamlingen med en tak til Henning Christensen for endnu en gang at have stillet op som dirigent og til de fremmødte parceller for god ro og orden. Referent: John Pedersen Karlslunde den 2005 Dirigent Henning Christensen Formand Flemming Ravn Side 6 af 6

9 Karlslunde, juni 2005 Rabat aftaler for grundejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen i grundejerforening Bastebjerg har indgået rabataftaler med forskellige firmaer der kunne have interesse for foreningens medlemmerne. Herunder findes en liste over de firmaer der fortiden yder rabat til medlemmer af grundejerforeningen. Liste vil fremover kun bliver opdateret på foreningens hjemmeside /rabat Skulle du/i have et firma eller har kendskab til et firma der ønske at deltage i denne rabat aftale, kan du/i henvende jer til forenings bestyrelse eller udfylde skemaet under /rabat Sadolin Glostrup Hovedvejen Glostrup Tlf.: Fax: Rabat: Op til 25% på Sadolins produkt sortiment.. Op til 15% på andre vare. Se detaljeret informations brev fra Sadolin-Glostrup på /rabat BEMÆRK at informations brevet skal medbringes ved køb Flügger farver Geminivej Greve Tlf Åben , lørdag Rabat: 20% kontant rabat BEMÆRK at sygesikringsbevis eller udskift fra denne side skal medbringes ved køb B.S. Brolægning & Multiservice Bastebjerg Karlslunde Tlf Mobil Rabat: 10% på alt. 15% på større projekter Side 1 af 2

10 Vergo Vinimport Karlslunde Strandvej Karlslunde Tlf.: Rabat: 10% kontant rabat - afhængigt af køb Alt til dyr Danmarks billigste internet dyrehandel. Råbjerg Karlslunde, Tlf Rabat: 10% kontant rabat frit leveret A2 AUTO Kildegangen Karlslunde Tlf.: Mobil: Rabat 10% på alt. 15% på større opgaver. Karlslunde El Teknik Karlslunde Landevej Karlslunde Mobil: Rabat 10% på regningen JJ Maskinudlejning A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf.: Rabat 10% Side 2 af 2

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere