Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet."

Transkript

1 Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Flemming Ravn, formand Søen 15 tlf Leif Harrild, næstformand Strandmarken 31 tlf Marlene Dansøn, kasserer Bastebjerg 7 tlf John Pedersen, sekretær Bastebjerg 43 tlf Kim Bjerre, veje, stier og grønne områder Søen 16 tlf og som sædvanlig deltager bestyrelsens 1. suppleant i alle bestyrelsesmøder: Lars Pinholt, 1. suppleant Strandmarken 1 tlf Ekstraordinær generalforsamling Som det fremgår af referatet traf generalforsamlingen beslutning om at bestyrelsen inden udgangen af november 2005 skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at fremlægge oplæg til og konsekvenserne af etablering af udvidede adgangsveje til Egedalscentret (ramper el. lign til barnevogne m.m.). Bestyrelsen har derfor nedsat et udvalg til behandling af spørgsmålet. John Pedersen fra bestyrelsen er formand for udvalget, hvis øvrige deltagere er: Gregersen, Hinbjerg 38 Frederiksen, Hinbjerg 65 Larsen, Hinbjerg 36 Mørk, Hinbjerg 63 Rabatordninger Bestyrelsen har igennem nogen tid arbejdet med muligheden for at få etableret rabatordninger med områdets handlende. Oversigt over de bestående ordninger er vedlagt denne orientering, og ellers henvises til foreningen hjemmeside på.

2 Hensyn Behovet for fastlæggelse af faste regler for brug af motoriserede haveredskaber har jævnligt været drøftet. Bestyrelsen tror ikke at nogen synes det er sjovt, når naboen starter plæneklipperen en lørdag aften kl Vi vil derfor gerne opfordre alle til også selv at overveje situationen inden man selv starter plæneklipperen el. lign. Asfaltering For et par år siden blev vejene i foreningens område asfalteret dog ikke Strandmarken og Højen. Bestyrelsen har gentagne gange rykket kommunen for at rette op på den fejltagelse, og det er derfor med tilfredshed at vi kan konstatere, og Strandmarken og Højen også netop er blevet asfalteret. God sommer Sluttelig vil vi ønske alle en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Bestyrelsen

3 Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 26. april 2005 kl i Strandskolens festsal 1. Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for (Bilag) 4. Forslag fra bestyrelsen. - bestyrelsen har ingen forslag til afgørelse 5. Forslag fra medlemmerne. - forslag fra Hinbjerg 38 om rampe til barnevogne, cykler mm. til Egedalscentret (bilag) 6. Forelæggelse af budget for 2006 til vedtagelse, herunder fastsættelse af kontingent. (Bilag) 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Marlene Dansøn (kasserer) (Villig til genvalg) John Pedersen (Villig til genvalg) a) Valg af kasserer: Bestyrelsen foreslår valg af Marlene Dansøn, Bastebjerg 7 b) Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslår genvalg af John Pedersen, Bastebjerg Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Lars Pinholt, Strandmarken 1 som 1. suppleant Mona Jensen, Bastebjerg 48 som 2. suppleant Og nyvalg af: Jimmy Skelmose, Hinbjerg 17 som 3. suppleant 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. På valg som revisor er: Finn Nicolaisen (Villig til genvalg) Mogens Larsen (Genopstiller ikke) Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Nicolaisen og nyvalg af Torben Svendsen, Hinbjerg Eventuelt. På valg som revisorsuppleant er: Per Breddam (Villig til genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Breddam Med venlig hilsen Bestyrelsen Side 1 af 6

4 Efter en kort velkomst fra formand Flemming Ravn begav generalforsamlingen til indkaldelsens 1. punkt: 1. Valg af dirigent. Henning Christensen, Råbjerg 26 blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Følgende emner blev omtalt i formandens beretning og vil i sin helhed kunne ses på. Formand Flemming Ravn berettede om det forgangne år. Bestyrelsen har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året. 1. suppleanten har deltaget i alle møderne. Derudover har vi afholdt fastelavnsfest for vore medlemmer, gennemført markvandring med vores gartner og en havekonsulent, foretaget vejsyn af områdets fortove og veje med Teknisk Forvaltning. Bestyrelsen har bearbejdet 27 deciderede projekter og opgaver siden sidste års generalforsamling. Kontingentopkrævning Indbetaling kan alene foregå via BS (BetalingsService). Det er ikke længere mulige at indbetale kontingent via girokort. De grønne områder Det er ikke tilladt at det enkelte foreningsmedlem foretager beskæring af beplantning på grundejerforeningens fællesarealer, ret henvendelse til bestyrelsen hvis beskæring er påkrævet. Medlemmernes beskæring af beplantninger ud til fortove og stier. Det enkelte medlem skal jævnligt selv beskære beplantningen på egen grund grænsende op til fortove og stier, så det er muligt at passere uhindret på disse. Lyset fra parkbelysningen skal ligeledes have frit udfald til hele vejen. Fastelavnsarrangementet. Igen en stor succes hvor 187 børn og voksne deltog. Vi glæder os til at se jer igen næste år. Veje og fortove Områdets veje og fortove er gennemgået med Teknisk Forvaltning og der er fortaget nogle forbedringer. Søen Det grønne område omkring Søen har gennemgået en større og tiltrængt renovering. Karlslunde Hallerne Bestyrelsen har været I dialog med Greve Kommune vedr. en evt. udvidelse af Karlslunde Hallerne. Projektet er dog sat i bero af Greve Kommune. Affaldsordning en lille reminder Vær opmærksom på nye regler ved overgangen til nyt renovationsfirma samt åbningen af Miljø Center Greve. Der er nu kun storeskalds afhentning en gang pr. mdr. TCD kabel-tv Bestyrelsen har tidligere været I dialog med TDC og det har nu båret frugt. TDC har harmoniseret priserne for kabel-tv landet over. Bastebjerg.dk foreningens hjemmeside Få flere informationer vedr. jeres grundejerforening og tilmeld jer vores service på, så I får en , når der er opdateringer og vigtige nyheder på vore hjemmeside. Side 2 af 6

5 Rabatordning bastebjerg.dk Bestyrelsen har startet en rabat ordning der gælder for foreningens medlemmer. Det er nu muligt at få 10 15% kontant rabat hos forskellige firmaer og enkelte giver helt op til 25%. Vi håber og arbejder for at denne rabat ordning skal vokse sig større med flere firmaer, til medlemmernes fordel. Se mere på /rabat for yderlige informationer. Støj fra Køge Bugt Motorvejen Der var på sidste års generalforsamling nogen snak omkring Køge Bugt motorvejen og den forestående renovering og udvidelsen, og der var forskellige meninger om planerne med Køge Bugt motorvejen. Da der mellem Solrød N og Greve ikke eksisterer nogle planer om støjdæmpning og der heller ikke forefindes nogle organisationer eller lign. der har nogle planer om en evt. støjdæmpning Grundejerforeningen har taget initiativ til dannelsen af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Karlslunde som bl.a. arbejder dette støjspørgsmål samt andre ting der kan have en fælles interesse for befolkningen i Karlslunde. Formandens beretning kan findes i uforkortet version på 2.1 Forsamlingens bemærkninger til bestyrelsens beretning: Breddam, Bastebjerg 46: Breddam gav udtryk for at det var en god beretning, men kunne godt ønske at regnvandsbassinet Søen blev omdøbt til Svanedammen som er det oprindelige navn for vandhullet. Formand Flemming Ravn: Bestyrelsen vil ikke arbejde for en ændring af navnet, punktet har ligeledes været nævnt på tidligere generalforsamlinger. Frederiksen, Hinbjerg 56: Brødmosen bruges som affaldsplads, kunne bestyrelsen tage dette emne op med beboerne i Brødmosen? Formand Flemming Ravn: Da Brødmosen ligger uden for vores grundejerforeningsområde, kan vi ikke tage os af dette, men tag selv fat i Greve Kommune. Ernstsen, Bastebjerg 21: Jeg er glad for at bestyrelsen tog problemstillingen mht. støjproblemet op. Christensen, Råbjerg 26: Hvem opfører støjvolden i Greve? Formand Flemming Ravn: Det gør Vejdirektoratet. Breddam, Bastebjerg 46: Greve Kommune kæmper for støjproblemerne og vil støtte os 100%. Vejdirektoratet har ansvaret. Grundejerforeningen har en god sag. Den støjvold som kommer ved Bjælkevangen/Søhøj kan give grundejerforeningen bagslag med hensyn til at støjen blot bliver kastet op for derefter at falde ned i vores grundejerforening. Formand Flemming Ravn: 34-36% af beboerne i Prinsesseparken, Lykkesholm og Fugleparken har et støjniveau over 65 db. Nicolaisen, Hinbjerg 95: Jeg synes at Svanedammen er et godt initiativ, hvorfor bakker grundejerforeningen ikke op om det? Formand Flemming Ravn: Bestyrelsen ønsker ikke at tage del i en følelsesmæssig debat om emnet. Svendsen, Hinbjerg 83: Skilte mht. legende børn, hvorfor er der ikke sådanne skilte? Formand Flemming Ravn: Tidligere tiltag mht. nedbringelse af hastigheden ved eksempelvis etablering af vejbump er tidligere blevet nedstemt. Vi kan ikke disponere over veje som Bastebjerg og Kongens Enge, da disse hører under Greve kommune. Dirigenten Henning Christensen kunne herefter konstatere at bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. Side 3 af 6

6 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2003 Kasserer Marlene Dansøn fremlagde det reviderede regnskab for Periodens overskud udgør kr , Forsamlingens kommentarer til det reviderede regnskab for Ingen kommentarer hvorefter det reviderede regnskab for 2004 blev herefter godkendt. 4. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen forslag til afgørelse. 5. Forslag fra medlemmerne. Gregersen, Hinbjerg 38 havde stillet et forslag om etablering af en rampe til barnevogne, cykler mv. til Egedalscentret. Ved en eventuel afstemning vil denne blive forestået af revisorerne. Forslagsstiller Camilla Gregersen indledte med en begrundelse for hvorfor forslaget er blevet stillet. Forslaget begrundes med det forøgede tidsforbrug der er forbundet med at gå udenom området for at komme ned til centret. Næstformand Leif Harrild: Forslaget har været drøftet ved det seneste bestyrelsesmøde og at bestyrelsens konklusion var den, at bestyrelsen havde forståelse for forslaget. Endvidere skal følgende tages i betragtning: -Trapperne ligger uden for grundejerforeningens område på arealer som er ejet af henholdsvis en privatperson og henholdsvis en anden grundejerforening. -Ingen af ejerne har interesse i trapperne, vil ikke investere i dem og er i givet fald parate til at nedlægge dem. -Vi har hverken formelle eller reelle rettigheder over trapperne, hverken til at anlægge ændringer eller retsmæssigt sikre opretholdelsen heraf. -Vi har ingen forsikringsmæssig dækning for vores eventuelle ansvar på arealer uden for foreningens område. Det betyder, at hvis projektet skal gennemføres vil det kræve: -At der engageres en advokat til at etablere de nødvendige aftaler -At der hyres en landmåler til opmåling af arealer -At der skal forhandles med nuværende ejere om køb eller leje af jord og formentlig sådan at vi samtidig må påtage os hele vedligeholdelsen af trappen. -At rampen anlægges. Bestyrelsens udmelding gav flere kommentarer fra grundejerforeningens medlemmer bl.a.: Jørgensen, Hinbjerg 32: Kunne man foretage et mageskifte med Åsager? Næstformand Leif Harrild: Bestyrelsen har ikke drøftet denne problemstilling. Frederiksen, Hinbjerg 65: Kunne man ikke kontakte bestyrelsen i grundejerforeningen Åsager for køb af jorden for 1 kr. I vinters er 2 damer faldet på den eksisterende sti. Larsen, Hinbjerg 22: Trappen er ikke etableret grundet nærighed fra grundejerforeningens side, det bør bestyrelsen gøre noget ved Frederiksen, Hinbjerg 65: Børn bruger trappen som kælkebakke Hinbjerg 63: Området bliver mere attraktivt ved etablering af en rampe. Næstformand Leif Harrild: Jeg er umiddelbart tvivlende omkring at et mageskifte skulle kunne lade sig gøre idet dette indebærer at det byttes et stykke jord indbyrdes parterne imellem, men et evt. køb for 1 kr. er måske en mulighed. Side 4 af 6

7 Larsen, Hinbjerg 69: Jeg har opsamlet faldne personer herunder børn. Hvis etablering finder sted ønskes sikring mod knallertkørsel på rampen. Breddam, Bastebjerg 46: Konstaterer at der har været nogle gode indlæg og at bestyrelsen bør kontakte Greve Kommunes tekniske og juridiske afdeling for bistand. Larsen, Hinbjerg 22: Hvorfor vente 1 år på udarbejdelsen af et oplæg og først herefter foretage en afstemning? Ernstsen, Bastebjerg 21: Det må være rimeligt at kende de økonomiske rammer inden en afstemning. Formand Flemming Ravn: Der har tidligere været ført forhandlinger med Åsager omkring trappen, men Åsager sprang fra i sidste øjeblik. Næstformand Leif Harrild: Bestyrelsen lægger op til at bestyrelsen tager emnet/forslaget op, men at afstemning ikke vil finde sted d.d. Nicolaisen, Hinbjerg 95: Jer er enig med Leif Harrild. Jeg synes at begge trapper skal inddrages i et bredt mandat og vil opfordre til at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Christensen, Råbjerg 26: Inddragelse af trappearealer kræver en vedtægtsændring. Næstformand Leif Harrild: Da der sidst var tiltag til renovering af Poul Jepsen trappen ville han nedlægge trappen, dette forhindrede Greve Kommune dog. Larsen, Hinbjerg 36: Kan Åsager ikke pålægges at salte stien? Næstformand Leif Harrild: Bestyrelsen er ikke en myndighed og ansvaret påhviler alene Åsager. Yderligere et par kommentarer fra de fremmødte medlemmer omkring etablering af rampen fremkom, og konklusionen på alle disse indlæg blev: Bestyrelsen nedsætter et udvalg med henblik på fremlæggelse af udvalgets indstilling vedr. mulighederne for etablering af rampen. Der forventes afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af november mdr Forelæggelse af budget for 2005 til vedtagelse, herunder fastsættelse af kontingent. Kasserer Marlene Dansøn fremlagde budgettet for 2006 efter det omdelte bilag og forklarede de forskellige ændringer i beløbs størrelserne. Kontingentet fastholdes på 400,00 kr. og der forventes et overskud på kr ,00 Der var ingen bemærkninger til Budget 2006, der herefter blev vedtaget. 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Marlene Dansøn og John Pedersen, se den udsendte dagsorden gengivet på side Til grundejerforeningens bestyrelse blev valgt. Som kasser Marlene Dansøn, Bastebjerg 7 Som bestyrelsesmedlem John Pedersen, Bastebjerg Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Se den udsendte dagsorden gengivet på side 1. Bestyrelsen foreslår valg af Lars Pinholt, Mona Jensen Og nyvalg af Jimmy Skelmose 8.1 Som grundejerforeningens bestyrelses suppleanter blev valgt. Lars Pinholt, Strandmarken 1 som 1. suppleant Mona Jensen, Bastebjerg 48 som 2. suppleant Jimmy Skelmose, Hinbjerg 17 som 3. suppleant Side 5 af 6

8 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Se den udsendte dagsorden gengivet på side 1. På valg som revisor er Finn Nicolaisen og nyvalg af Torben Svendsen, Hinbjerg 83. På valg som revisorsuppleant er Per Breddam 9.1 Som grundejerforeningens 2 revisorer og ene revisorsuppleant blev valgt. Revisorer Finn Nicolaisen, Hinbjerg 93 og Torben Svendsen, Hinbjerg 83 Revisor suppleant Per Breddam, Bastebjerg Eventuelt Frederiksen, Hinbjerg 65: Kunne bestyrelsen ikke anmode Åsager om at topstyne træerne ved hundestien. Formand Flemming Ravn: Bestyrelsen retter henvendelse til Åsager med en høflig forespørgsel. Nicolaisen, Hinbjerg 93: Kunne der ikke foretages noget drastisk mht. de trafikanter der ikke overholder deres højrevigepligt?. Formand Flemming Ravn: Præcist hvad menes der med drastisk? Pedersen, Bastebjerg 43: Kontakt selv de medlemmer der ikke kan finde ud af at rette sig efter Færdselsloven. Breddam, Bastebjerg 46: Greve Kommune skal gøre noget ved trafiksikkerheden tag en dialog med kommunen, måske kunne vi komme i betragtning. Pedersen, Søen 40: Hastigheden på Kongens Enge og Bastebjerg er et stort problem. Forældrebestyrelsen på Strandskolen har løftet dette spørgsmål over for skolen, måske kunne grundejerforeningen inddrage skolen i et samarbejde? Henriksen, Bastebjerg 59: Hvad med at skilte med 30 km/t ved bump på Bastebjerg? Hvad vil man gøre ved knallerternes store hastighed? Formand Flemming Ravn: Bastebjerg og Kongens Enge er ikke grundejerforeningens område, vi kan derfor ikke bestemme over skiltningen på disse veje. Tag jer selv i nakken, talrige henstillinger fra bestyrelsen nytter tilsyneladende ikke. Breddam, Bastebjerg 46: Gå evt. ind på Vejdirektoratets hjemmeside under 40. Christiansen, Hinbjerg 67: Parkering på vendepladsen mindsker udsynet. Formand Flemming Ravn: Ret direkte henvendelse til rette vedkommende og hvis dette ikke har effekt, kontakt da Politiet. Herefter afsluttedes en større debat om den trafikale situation i området. Formand Flemming Ravn afsluttede generalforsamlingen med en tak til Henning Christensen for endnu en gang at have stillet op som dirigent og til de fremmødte parceller for god ro og orden. Referent: John Pedersen Karlslunde den 2005 Dirigent Henning Christensen Formand Flemming Ravn Side 6 af 6

9 Karlslunde, juni 2005 Rabat aftaler for grundejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen i grundejerforening Bastebjerg har indgået rabataftaler med forskellige firmaer der kunne have interesse for foreningens medlemmerne. Herunder findes en liste over de firmaer der fortiden yder rabat til medlemmer af grundejerforeningen. Liste vil fremover kun bliver opdateret på foreningens hjemmeside /rabat Skulle du/i have et firma eller har kendskab til et firma der ønske at deltage i denne rabat aftale, kan du/i henvende jer til forenings bestyrelse eller udfylde skemaet under /rabat Sadolin Glostrup Hovedvejen Glostrup Tlf.: Fax: Rabat: Op til 25% på Sadolins produkt sortiment.. Op til 15% på andre vare. Se detaljeret informations brev fra Sadolin-Glostrup på /rabat BEMÆRK at informations brevet skal medbringes ved køb Flügger farver Geminivej Greve Tlf Åben , lørdag Rabat: 20% kontant rabat BEMÆRK at sygesikringsbevis eller udskift fra denne side skal medbringes ved køb B.S. Brolægning & Multiservice Bastebjerg Karlslunde Tlf Mobil Rabat: 10% på alt. 15% på større projekter Side 1 af 2

10 Vergo Vinimport Karlslunde Strandvej Karlslunde Tlf.: Rabat: 10% kontant rabat - afhængigt af køb Alt til dyr Danmarks billigste internet dyrehandel. Råbjerg Karlslunde, Tlf Rabat: 10% kontant rabat frit leveret A2 AUTO Kildegangen Karlslunde Tlf.: Mobil: Rabat 10% på alt. 15% på større opgaver. Karlslunde El Teknik Karlslunde Landevej Karlslunde Mobil: Rabat 10% på regningen JJ Maskinudlejning A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf.: Rabat 10% Side 2 af 2

Generalforsamlingen år 2005. Formand Flemming Ravn s beretning

Generalforsamlingen år 2005. Formand Flemming Ravn s beretning Generalforsamlingen år 2005. Formand Flemming Ravn s beretning Indledningen Bestyrelsen har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året. 1. suppleanten har deltaget i alle møderne. Vore tidligere

Læs mere

Generalforsamling år 2007. Formand Flemming Ravn s beretning Ver. 01

Generalforsamling år 2007. Formand Flemming Ravn s beretning Ver. 01 Generalforsamling år 2007. Formand Flemming Ravn s beretning Ver. 01 Indledningen Vi afholder i dag den 45 ende ordinære generalforsamling i Karlslunde Hallerne pga. Strandskoles ombygning efterhånden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup Referat fra ordinær generalforsamling den 14.3.12 På mødet var 17 grundejere repræsenteret. 1 Valg af dirigent Jan Hansen Røjlevangen 82 blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere