Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet."

Transkript

1 Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Flemming Ravn, formand Søen 15 tlf Leif Harrild, næstformand Strandmarken 31 tlf Marlene Dansøn, kasserer Bastebjerg 7 tlf John Pedersen, sekretær Bastebjerg 43 tlf Kim Bjerre, veje, stier og grønne områder Søen 16 tlf og som sædvanlig deltager bestyrelsens 1. suppleant i alle bestyrelsesmøder: Lars Pinholt, 1. suppleant Strandmarken 1 tlf Ekstraordinær generalforsamling Som det fremgår af referatet traf generalforsamlingen beslutning om at bestyrelsen inden udgangen af november 2005 skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at fremlægge oplæg til og konsekvenserne af etablering af udvidede adgangsveje til Egedalscentret (ramper el. lign til barnevogne m.m.). Bestyrelsen har derfor nedsat et udvalg til behandling af spørgsmålet. John Pedersen fra bestyrelsen er formand for udvalget, hvis øvrige deltagere er: Gregersen, Hinbjerg 38 Frederiksen, Hinbjerg 65 Larsen, Hinbjerg 36 Mørk, Hinbjerg 63 Rabatordninger Bestyrelsen har igennem nogen tid arbejdet med muligheden for at få etableret rabatordninger med områdets handlende. Oversigt over de bestående ordninger er vedlagt denne orientering, og ellers henvises til foreningen hjemmeside på.

2 Hensyn Behovet for fastlæggelse af faste regler for brug af motoriserede haveredskaber har jævnligt været drøftet. Bestyrelsen tror ikke at nogen synes det er sjovt, når naboen starter plæneklipperen en lørdag aften kl Vi vil derfor gerne opfordre alle til også selv at overveje situationen inden man selv starter plæneklipperen el. lign. Asfaltering For et par år siden blev vejene i foreningens område asfalteret dog ikke Strandmarken og Højen. Bestyrelsen har gentagne gange rykket kommunen for at rette op på den fejltagelse, og det er derfor med tilfredshed at vi kan konstatere, og Strandmarken og Højen også netop er blevet asfalteret. God sommer Sluttelig vil vi ønske alle en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Bestyrelsen

3 Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 26. april 2005 kl i Strandskolens festsal 1. Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for (Bilag) 4. Forslag fra bestyrelsen. - bestyrelsen har ingen forslag til afgørelse 5. Forslag fra medlemmerne. - forslag fra Hinbjerg 38 om rampe til barnevogne, cykler mm. til Egedalscentret (bilag) 6. Forelæggelse af budget for 2006 til vedtagelse, herunder fastsættelse af kontingent. (Bilag) 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Marlene Dansøn (kasserer) (Villig til genvalg) John Pedersen (Villig til genvalg) a) Valg af kasserer: Bestyrelsen foreslår valg af Marlene Dansøn, Bastebjerg 7 b) Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslår genvalg af John Pedersen, Bastebjerg Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Lars Pinholt, Strandmarken 1 som 1. suppleant Mona Jensen, Bastebjerg 48 som 2. suppleant Og nyvalg af: Jimmy Skelmose, Hinbjerg 17 som 3. suppleant 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. På valg som revisor er: Finn Nicolaisen (Villig til genvalg) Mogens Larsen (Genopstiller ikke) Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Nicolaisen og nyvalg af Torben Svendsen, Hinbjerg Eventuelt. På valg som revisorsuppleant er: Per Breddam (Villig til genvalg) Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Breddam Med venlig hilsen Bestyrelsen Side 1 af 6

4 Efter en kort velkomst fra formand Flemming Ravn begav generalforsamlingen til indkaldelsens 1. punkt: 1. Valg af dirigent. Henning Christensen, Råbjerg 26 blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Følgende emner blev omtalt i formandens beretning og vil i sin helhed kunne ses på. Formand Flemming Ravn berettede om det forgangne år. Bestyrelsen har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året. 1. suppleanten har deltaget i alle møderne. Derudover har vi afholdt fastelavnsfest for vore medlemmer, gennemført markvandring med vores gartner og en havekonsulent, foretaget vejsyn af områdets fortove og veje med Teknisk Forvaltning. Bestyrelsen har bearbejdet 27 deciderede projekter og opgaver siden sidste års generalforsamling. Kontingentopkrævning Indbetaling kan alene foregå via BS (BetalingsService). Det er ikke længere mulige at indbetale kontingent via girokort. De grønne områder Det er ikke tilladt at det enkelte foreningsmedlem foretager beskæring af beplantning på grundejerforeningens fællesarealer, ret henvendelse til bestyrelsen hvis beskæring er påkrævet. Medlemmernes beskæring af beplantninger ud til fortove og stier. Det enkelte medlem skal jævnligt selv beskære beplantningen på egen grund grænsende op til fortove og stier, så det er muligt at passere uhindret på disse. Lyset fra parkbelysningen skal ligeledes have frit udfald til hele vejen. Fastelavnsarrangementet. Igen en stor succes hvor 187 børn og voksne deltog. Vi glæder os til at se jer igen næste år. Veje og fortove Områdets veje og fortove er gennemgået med Teknisk Forvaltning og der er fortaget nogle forbedringer. Søen Det grønne område omkring Søen har gennemgået en større og tiltrængt renovering. Karlslunde Hallerne Bestyrelsen har været I dialog med Greve Kommune vedr. en evt. udvidelse af Karlslunde Hallerne. Projektet er dog sat i bero af Greve Kommune. Affaldsordning en lille reminder Vær opmærksom på nye regler ved overgangen til nyt renovationsfirma samt åbningen af Miljø Center Greve. Der er nu kun storeskalds afhentning en gang pr. mdr. TCD kabel-tv Bestyrelsen har tidligere været I dialog med TDC og det har nu båret frugt. TDC har harmoniseret priserne for kabel-tv landet over. Bastebjerg.dk foreningens hjemmeside Få flere informationer vedr. jeres grundejerforening og tilmeld jer vores service på, så I får en , når der er opdateringer og vigtige nyheder på vore hjemmeside. Side 2 af 6

5 Rabatordning bastebjerg.dk Bestyrelsen har startet en rabat ordning der gælder for foreningens medlemmer. Det er nu muligt at få 10 15% kontant rabat hos forskellige firmaer og enkelte giver helt op til 25%. Vi håber og arbejder for at denne rabat ordning skal vokse sig større med flere firmaer, til medlemmernes fordel. Se mere på /rabat for yderlige informationer. Støj fra Køge Bugt Motorvejen Der var på sidste års generalforsamling nogen snak omkring Køge Bugt motorvejen og den forestående renovering og udvidelsen, og der var forskellige meninger om planerne med Køge Bugt motorvejen. Da der mellem Solrød N og Greve ikke eksisterer nogle planer om støjdæmpning og der heller ikke forefindes nogle organisationer eller lign. der har nogle planer om en evt. støjdæmpning Grundejerforeningen har taget initiativ til dannelsen af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Karlslunde som bl.a. arbejder dette støjspørgsmål samt andre ting der kan have en fælles interesse for befolkningen i Karlslunde. Formandens beretning kan findes i uforkortet version på 2.1 Forsamlingens bemærkninger til bestyrelsens beretning: Breddam, Bastebjerg 46: Breddam gav udtryk for at det var en god beretning, men kunne godt ønske at regnvandsbassinet Søen blev omdøbt til Svanedammen som er det oprindelige navn for vandhullet. Formand Flemming Ravn: Bestyrelsen vil ikke arbejde for en ændring af navnet, punktet har ligeledes været nævnt på tidligere generalforsamlinger. Frederiksen, Hinbjerg 56: Brødmosen bruges som affaldsplads, kunne bestyrelsen tage dette emne op med beboerne i Brødmosen? Formand Flemming Ravn: Da Brødmosen ligger uden for vores grundejerforeningsområde, kan vi ikke tage os af dette, men tag selv fat i Greve Kommune. Ernstsen, Bastebjerg 21: Jeg er glad for at bestyrelsen tog problemstillingen mht. støjproblemet op. Christensen, Råbjerg 26: Hvem opfører støjvolden i Greve? Formand Flemming Ravn: Det gør Vejdirektoratet. Breddam, Bastebjerg 46: Greve Kommune kæmper for støjproblemerne og vil støtte os 100%. Vejdirektoratet har ansvaret. Grundejerforeningen har en god sag. Den støjvold som kommer ved Bjælkevangen/Søhøj kan give grundejerforeningen bagslag med hensyn til at støjen blot bliver kastet op for derefter at falde ned i vores grundejerforening. Formand Flemming Ravn: 34-36% af beboerne i Prinsesseparken, Lykkesholm og Fugleparken har et støjniveau over 65 db. Nicolaisen, Hinbjerg 95: Jeg synes at Svanedammen er et godt initiativ, hvorfor bakker grundejerforeningen ikke op om det? Formand Flemming Ravn: Bestyrelsen ønsker ikke at tage del i en følelsesmæssig debat om emnet. Svendsen, Hinbjerg 83: Skilte mht. legende børn, hvorfor er der ikke sådanne skilte? Formand Flemming Ravn: Tidligere tiltag mht. nedbringelse af hastigheden ved eksempelvis etablering af vejbump er tidligere blevet nedstemt. Vi kan ikke disponere over veje som Bastebjerg og Kongens Enge, da disse hører under Greve kommune. Dirigenten Henning Christensen kunne herefter konstatere at bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. Side 3 af 6

6 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2003 Kasserer Marlene Dansøn fremlagde det reviderede regnskab for Periodens overskud udgør kr , Forsamlingens kommentarer til det reviderede regnskab for Ingen kommentarer hvorefter det reviderede regnskab for 2004 blev herefter godkendt. 4. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen forslag til afgørelse. 5. Forslag fra medlemmerne. Gregersen, Hinbjerg 38 havde stillet et forslag om etablering af en rampe til barnevogne, cykler mv. til Egedalscentret. Ved en eventuel afstemning vil denne blive forestået af revisorerne. Forslagsstiller Camilla Gregersen indledte med en begrundelse for hvorfor forslaget er blevet stillet. Forslaget begrundes med det forøgede tidsforbrug der er forbundet med at gå udenom området for at komme ned til centret. Næstformand Leif Harrild: Forslaget har været drøftet ved det seneste bestyrelsesmøde og at bestyrelsens konklusion var den, at bestyrelsen havde forståelse for forslaget. Endvidere skal følgende tages i betragtning: -Trapperne ligger uden for grundejerforeningens område på arealer som er ejet af henholdsvis en privatperson og henholdsvis en anden grundejerforening. -Ingen af ejerne har interesse i trapperne, vil ikke investere i dem og er i givet fald parate til at nedlægge dem. -Vi har hverken formelle eller reelle rettigheder over trapperne, hverken til at anlægge ændringer eller retsmæssigt sikre opretholdelsen heraf. -Vi har ingen forsikringsmæssig dækning for vores eventuelle ansvar på arealer uden for foreningens område. Det betyder, at hvis projektet skal gennemføres vil det kræve: -At der engageres en advokat til at etablere de nødvendige aftaler -At der hyres en landmåler til opmåling af arealer -At der skal forhandles med nuværende ejere om køb eller leje af jord og formentlig sådan at vi samtidig må påtage os hele vedligeholdelsen af trappen. -At rampen anlægges. Bestyrelsens udmelding gav flere kommentarer fra grundejerforeningens medlemmer bl.a.: Jørgensen, Hinbjerg 32: Kunne man foretage et mageskifte med Åsager? Næstformand Leif Harrild: Bestyrelsen har ikke drøftet denne problemstilling. Frederiksen, Hinbjerg 65: Kunne man ikke kontakte bestyrelsen i grundejerforeningen Åsager for køb af jorden for 1 kr. I vinters er 2 damer faldet på den eksisterende sti. Larsen, Hinbjerg 22: Trappen er ikke etableret grundet nærighed fra grundejerforeningens side, det bør bestyrelsen gøre noget ved Frederiksen, Hinbjerg 65: Børn bruger trappen som kælkebakke Hinbjerg 63: Området bliver mere attraktivt ved etablering af en rampe. Næstformand Leif Harrild: Jeg er umiddelbart tvivlende omkring at et mageskifte skulle kunne lade sig gøre idet dette indebærer at det byttes et stykke jord indbyrdes parterne imellem, men et evt. køb for 1 kr. er måske en mulighed. Side 4 af 6

7 Larsen, Hinbjerg 69: Jeg har opsamlet faldne personer herunder børn. Hvis etablering finder sted ønskes sikring mod knallertkørsel på rampen. Breddam, Bastebjerg 46: Konstaterer at der har været nogle gode indlæg og at bestyrelsen bør kontakte Greve Kommunes tekniske og juridiske afdeling for bistand. Larsen, Hinbjerg 22: Hvorfor vente 1 år på udarbejdelsen af et oplæg og først herefter foretage en afstemning? Ernstsen, Bastebjerg 21: Det må være rimeligt at kende de økonomiske rammer inden en afstemning. Formand Flemming Ravn: Der har tidligere været ført forhandlinger med Åsager omkring trappen, men Åsager sprang fra i sidste øjeblik. Næstformand Leif Harrild: Bestyrelsen lægger op til at bestyrelsen tager emnet/forslaget op, men at afstemning ikke vil finde sted d.d. Nicolaisen, Hinbjerg 95: Jer er enig med Leif Harrild. Jeg synes at begge trapper skal inddrages i et bredt mandat og vil opfordre til at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Christensen, Råbjerg 26: Inddragelse af trappearealer kræver en vedtægtsændring. Næstformand Leif Harrild: Da der sidst var tiltag til renovering af Poul Jepsen trappen ville han nedlægge trappen, dette forhindrede Greve Kommune dog. Larsen, Hinbjerg 36: Kan Åsager ikke pålægges at salte stien? Næstformand Leif Harrild: Bestyrelsen er ikke en myndighed og ansvaret påhviler alene Åsager. Yderligere et par kommentarer fra de fremmødte medlemmer omkring etablering af rampen fremkom, og konklusionen på alle disse indlæg blev: Bestyrelsen nedsætter et udvalg med henblik på fremlæggelse af udvalgets indstilling vedr. mulighederne for etablering af rampen. Der forventes afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af november mdr Forelæggelse af budget for 2005 til vedtagelse, herunder fastsættelse af kontingent. Kasserer Marlene Dansøn fremlagde budgettet for 2006 efter det omdelte bilag og forklarede de forskellige ændringer i beløbs størrelserne. Kontingentet fastholdes på 400,00 kr. og der forventes et overskud på kr ,00 Der var ingen bemærkninger til Budget 2006, der herefter blev vedtaget. 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Marlene Dansøn og John Pedersen, se den udsendte dagsorden gengivet på side Til grundejerforeningens bestyrelse blev valgt. Som kasser Marlene Dansøn, Bastebjerg 7 Som bestyrelsesmedlem John Pedersen, Bastebjerg Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Se den udsendte dagsorden gengivet på side 1. Bestyrelsen foreslår valg af Lars Pinholt, Mona Jensen Og nyvalg af Jimmy Skelmose 8.1 Som grundejerforeningens bestyrelses suppleanter blev valgt. Lars Pinholt, Strandmarken 1 som 1. suppleant Mona Jensen, Bastebjerg 48 som 2. suppleant Jimmy Skelmose, Hinbjerg 17 som 3. suppleant Side 5 af 6

8 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Se den udsendte dagsorden gengivet på side 1. På valg som revisor er Finn Nicolaisen og nyvalg af Torben Svendsen, Hinbjerg 83. På valg som revisorsuppleant er Per Breddam 9.1 Som grundejerforeningens 2 revisorer og ene revisorsuppleant blev valgt. Revisorer Finn Nicolaisen, Hinbjerg 93 og Torben Svendsen, Hinbjerg 83 Revisor suppleant Per Breddam, Bastebjerg Eventuelt Frederiksen, Hinbjerg 65: Kunne bestyrelsen ikke anmode Åsager om at topstyne træerne ved hundestien. Formand Flemming Ravn: Bestyrelsen retter henvendelse til Åsager med en høflig forespørgsel. Nicolaisen, Hinbjerg 93: Kunne der ikke foretages noget drastisk mht. de trafikanter der ikke overholder deres højrevigepligt?. Formand Flemming Ravn: Præcist hvad menes der med drastisk? Pedersen, Bastebjerg 43: Kontakt selv de medlemmer der ikke kan finde ud af at rette sig efter Færdselsloven. Breddam, Bastebjerg 46: Greve Kommune skal gøre noget ved trafiksikkerheden tag en dialog med kommunen, måske kunne vi komme i betragtning. Pedersen, Søen 40: Hastigheden på Kongens Enge og Bastebjerg er et stort problem. Forældrebestyrelsen på Strandskolen har løftet dette spørgsmål over for skolen, måske kunne grundejerforeningen inddrage skolen i et samarbejde? Henriksen, Bastebjerg 59: Hvad med at skilte med 30 km/t ved bump på Bastebjerg? Hvad vil man gøre ved knallerternes store hastighed? Formand Flemming Ravn: Bastebjerg og Kongens Enge er ikke grundejerforeningens område, vi kan derfor ikke bestemme over skiltningen på disse veje. Tag jer selv i nakken, talrige henstillinger fra bestyrelsen nytter tilsyneladende ikke. Breddam, Bastebjerg 46: Gå evt. ind på Vejdirektoratets hjemmeside under 40. Christiansen, Hinbjerg 67: Parkering på vendepladsen mindsker udsynet. Formand Flemming Ravn: Ret direkte henvendelse til rette vedkommende og hvis dette ikke har effekt, kontakt da Politiet. Herefter afsluttedes en større debat om den trafikale situation i området. Formand Flemming Ravn afsluttede generalforsamlingen med en tak til Henning Christensen for endnu en gang at have stillet op som dirigent og til de fremmødte parceller for god ro og orden. Referent: John Pedersen Karlslunde den 2005 Dirigent Henning Christensen Formand Flemming Ravn Side 6 af 6

9 Karlslunde, juni 2005 Rabat aftaler for grundejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen i grundejerforening Bastebjerg har indgået rabataftaler med forskellige firmaer der kunne have interesse for foreningens medlemmerne. Herunder findes en liste over de firmaer der fortiden yder rabat til medlemmer af grundejerforeningen. Liste vil fremover kun bliver opdateret på foreningens hjemmeside /rabat Skulle du/i have et firma eller har kendskab til et firma der ønske at deltage i denne rabat aftale, kan du/i henvende jer til forenings bestyrelse eller udfylde skemaet under /rabat Sadolin Glostrup Hovedvejen Glostrup Tlf.: Fax: Rabat: Op til 25% på Sadolins produkt sortiment.. Op til 15% på andre vare. Se detaljeret informations brev fra Sadolin-Glostrup på /rabat BEMÆRK at informations brevet skal medbringes ved køb Flügger farver Geminivej Greve Tlf Åben , lørdag Rabat: 20% kontant rabat BEMÆRK at sygesikringsbevis eller udskift fra denne side skal medbringes ved køb B.S. Brolægning & Multiservice Bastebjerg Karlslunde Tlf Mobil Rabat: 10% på alt. 15% på større projekter Side 1 af 2

10 Vergo Vinimport Karlslunde Strandvej Karlslunde Tlf.: Rabat: 10% kontant rabat - afhængigt af køb Alt til dyr Danmarks billigste internet dyrehandel. Råbjerg Karlslunde, Tlf Rabat: 10% kontant rabat frit leveret A2 AUTO Kildegangen Karlslunde Tlf.: Mobil: Rabat 10% på alt. 15% på større opgaver. Karlslunde El Teknik Karlslunde Landevej Karlslunde Mobil: Rabat 10% på regningen JJ Maskinudlejning A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf.: Rabat 10% Side 2 af 2

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne, lille sal

Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne, lille sal Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne, lille sal 1. Valg af dirigent. Den udsendte dagsorden 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamlingen år 2005. Formand Flemming Ravn s beretning

Generalforsamlingen år 2005. Formand Flemming Ravn s beretning Generalforsamlingen år 2005. Formand Flemming Ravn s beretning Indledningen Bestyrelsen har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder i løbet af året. 1. suppleanten har deltaget i alle møderne. Vore tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg Onsdag den 27. april 2011 kl. 20.00 i Karlslundehallernes lille sal

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg Onsdag den 27. april 2011 kl. 20.00 i Karlslundehallernes lille sal Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg Onsdag den 27. april 2011 kl. 20.00 i Karlslundehallernes lille sal 1. Valg af dirigent Flemming Ravn blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling år 2007. Formand Flemming Ravn s beretning Ver. 01

Generalforsamling år 2007. Formand Flemming Ravn s beretning Ver. 01 Generalforsamling år 2007. Formand Flemming Ravn s beretning Ver. 01 Indledningen Vi afholder i dag den 45 ende ordinære generalforsamling i Karlslunde Hallerne pga. Strandskoles ombygning efterhånden

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information:

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information: Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. juni 1993. Punkt 1 : Per Ludvigsen valgtes til dirigent Punkt 2 : Poul gav følgende information: * på et bestyrelsesmøde i

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening Sted: Sognegården, Strib Tid: 9. marts 2012, kl. 19.30 Fremmødte: 55 stemmeberettigede fordelt på 33 parceller DAGSORDEN 1. Valg af dirigent: Kai

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Grundejerforeningen KONGEPARTEN Ellinge Lyng VEDTÆGTER. I. Foreningen og medlemmerne

Grundejerforeningen KONGEPARTEN Ellinge Lyng VEDTÆGTER. I. Foreningen og medlemmerne Forslag til vedtægtsændringer er markeret med gult. Grundejerforeningen KONGEPARTEN Ellinge Lyng VEDTÆGTER I. Foreningen og medlemmerne 1 Foreningens navn: Grundejerforeningen KONGEPARTEN, Ellinge Lyng.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere