Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapport 2011 Annual Report 2011

2 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors 5 Den uafhængige revisors erklæringer / Independent Auditors' Report 6 Ledelsesberetning / Management's review 8 Totalindkomstopgørelse / Statement of total comprehensive income 23 Balance / Statement of financial position 24 Egenkapitalopgørelse / Statement of changes in equity 26 Pengestrømsopgørelse / Statement of cash flow 27 Oversigt over noter / Note outline 28 Noter / Notes 29 Bestyrelse, direktion og revision / 66 Board of Directors, Board of Executives and Auditor 2

3 Kort om Grontmij A/S Grontmij A/S in brief Aktivitet, struktur og historie Grontmij A/S er et rådgivende ingeniørfirma, der udbyder en bred vifte af rådgivningsydelser. For en detaljeret beskrivelse af selskabets ydelser henviser vi til vores hjemmeside Grontmij A/S udgør den danske del af Grontmij koncernen, der er noteret på børsen i Amsterdam, og som er et af de største rådgivende ingeniørfirmaer i Europa. Koncernen har selskaber i henholdsvis Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Polen, Sverige, Tyskland, UK/Irland, Tyrkiet og Ungarn og har aktiviteter i mere end 40 lande verden over. Grontmij gruppen blev grundlagt i Holland i 1913 og er siden vokset til et af Europas største rådgivende ingeniørfirmaer, hvor ca medarbejdere i dag samarbejder om at levere bæredygtige løsninger inden for byggeri, infrastruktur, miljø, vand og energi, IT-løsninger, herunder geografiske informationssystemer, samt industrielle løsninger og design. For en nærmere præsentation af Grontmij koncernens samlede profil og resultater henviser vi til koncernens hjemmeside: hvorfra også yderligere informationer er tilgængelige. Rådgivningsydelserne i de enkelte lande er organiseret således, at forretningen drives på tværs af landene ud af fire forretningsenheder: Activity, structure and history Grontmij A/S is a consulting engineering company providing a broad spectrum of consulting services. For a detailed description of the company s services, please visit our website at: Grontmij A/S makes up the Danish part of the Grontmij Group, which is listed on the stock exchange of Amsterdam and is among the largest engineering consultancies in Europe. The Group operates from subsidiaries in Belgium, Denmark, France, the Netherlands, Poland, Sweden, Germany, the UK/Ireland, Turkey and Hungary and is located in more than 40 countries all over the world. The Grontmij Group was founded in the Netherlands in 1913 and has grown into one of Europe s largest consulting engineering companies, where nearly 9,000 employees today work as a team to supply sustainable solutions within the fields of building, infrastructure, environment, water and energy, IT solutions, including geographic information systems, as well as industrial solutions and design. For a more detailed presentation of the Grontmij Group s combined profile and results, reference is made to the group s website at: which also provides access to additional information. The consulting services in the individual countries are organised so that operations in all countries are undertaken from four business lines: Planning & Design Planning & Design Transportation & Mobility Transportation & Mobility Water & Energy Water & Energy Monitoring & Testing Monitoring & Testing Samlingen af viden og adgangen til løsninger i forretningsenheder på tværs af landene giver mulighed for at yde kunderne endnu bedre rådgivning og giver dem adgang til flere og bedre løsninger af både lokale og internationale opgaver. Pooling of knowledge and access to solutions in business lines across national borders present an opportunity to provide even better consultancy to customers and to offer them both a wider range and better solutions to both local and international assignments. 3

4 Vision og mission Grontmijs vision: Vi skaber bæredygtige forbedringer i de omgivelser, vi arbejder og lever i, er essensen af det, vi gør. Vi vil være kendt og anerkendt for at levere løsninger, der er fremtidssikrede og til gavn for kunderne og det samfund, vi er en del af. Vi har evnerne og mulighederne og derfor også forpligtelsen til at påvirke rammerne om menneskers liv positivt uanset om vi er med til at etablere en vej, bygge et nyt hospital eller udvikle en klimastrategi for en virksomhed eller kommune. Grontmijs mission: At blive førende i Europa inden for design af og rådgivning om bæredygtige løsninger for både menneskeskabte og naturlige omgivelser indeholder nøgleordet bæredygtighed. Det er vores mål at være den rådgiver, der er bedst til at tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør. Væsentlige aktiver i vores virksomhed er vores adfærd, vores processer og vores kompetencer. Vi vil være både kendt og anerkendt for vores kultur, vores videndeling, vores samarbejde, vores proces og vores grundighed. Tilsammen er det vores kunders garanti for, at vi når sikkert fra idé til mål. Vi tror også på, at resultatet bliver bedre, hvis blikket løftes ud over snævre faggrænser, og opgaverne ses i en større sammenhæng. Derfor lægger vi vægt på, at medarbejderstaben er sammensat af folk med forskellige faglige kompetencer, og vi beskæftiger ud over ingeniører også sociologer, psykologer, arkitekter, økonomer, biologer og geologer. Vision and mission Grontmij s vision We create sustainable improvements in the surroundings in which we work and live, is the essence of everything we do. We strive to be known and recognised for supplying future-proof solutions that benefit our customers and society at large. We have the capacity and potential, and therefore also the obligation, to exert a positive influence on the framework of human life no matter whether we contribute to establishing a road, building a hospital or developing a climate strategy for a company or a local council. Grontmij s mission phrased To become a market leader in Europe in designing and providing consultancy on sustainable solutions for both man-made and natural surroundings, refers to the hallmark of our business: sustainability. It is our objective to be the consultant who is best at thinking sustainability into everything we do. Key action areas in our company are our behaviour, our processes and our competencies. We strive to be known and recognised for our culture, our knowledge-sharing, our cooperation, our process and thoroughness. These key words are to ensure our customers that we manage to go from idea to goal safely. We are confident that the result will improve if we look beyond narrow professional boundaries and see the projects in a wider context. This is why we give priority to ensuring that our workforce represents a diversity of professional skills and competencies. Besides engineers, we employ sociologists, psychologists, architects, economists, biologists and geologists. 4

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Grontmij A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glostrup, den 10. maj 2012 Statement by the Board of Executives and the Board of Directors The Board of Directors and the Board of Executives have today considered and adopted the annual report of Grontmij A/S for The annual report has been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and Danish disclosure requirements for annual reports. In our opinion the financial statements give a true and fair view of the company s assets, liabilities and financial position at 31 December 2011 and of the results of the company s operations and cash flows for the financial year In our opinion, the Management s review gives a fair review of the development in the company s operations and financial conditions, the results for the year and the financial position, as well as a description of the more significant risks and uncertainty factors that the company face. We recommend that the annual report be laid before and adopted by the Annual General Meeting. Glostrup, 10 May 2012 Direktion / Board of Executives: Søren Larsen Administrerende direktør / Managing Director Steen Pinnerup Finansdirektør / Finance Director Bestyrelse / Board of Directors: G. P. Dral F. Vervoort C. M. Jaski Formand / Chairman Næstformand / Deputy chairman Søren Larsen Keld Leerskov Hansen* Bent Raben* * Valgt af medarbejderne / Elected to the Board of Directors by the employees 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditors Report Til kapitalejerne i Grontmij A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Grontmij A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, side 23 65, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af To the Shareholder of Grontmij A/S Report on the financial statements We have audited the financial statements of Grontmij A/S for the financial year 1 January to 31 December 2011, pages comprising statement of comprehensive income, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement and notes, including the accounting policies, for the company. The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and disclosure requirements of the Danish Financial Statements Act. Management s responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and disclosure requirements of the Danish Financial Statements Act and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditors responsibility Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. An audit also includes evaluating the appro- 6

7 regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. priateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Our audit has not resulted in any qualification. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og oplysningskrav i årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Opinion In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the company s assets, liabilities and financial position at 31 December 2011 and of the results of its operations and cash flows for the financial year 1 January to 31 December 2011 in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and disclosure requirements in the Danish Financial Statements Act. Statement on the Management s review Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the Management's review. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the Management's review is consistent with the financial statements. København, den 10. maj 2012 Copenhagen, 10 May 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tim Kjær-Hansen Statsautoriseret revisor / State Authorised Public Accountant Uffe Jensen Statsautoriseret revisor / State Authorised Public Accountant 7

8 Ledelsesberetning / Management's review Hoved- og nøgletal / Key figures Hovedtal (mio. kr.) / Key figures (DKKm) Nettoomsætning / Revenue 1.085, , , , ,8 Resultat af primær drift eksklusiv afskrivninger på immaterielle aktiver (EBITA) / Operating profit exclusive of amortisation of intangible assets (EBITA) 58,3 26,7 65,5 76,5 70,1 Resultat af primær drift (EBIT) / Operating profit (EBIT) 51,3 19,4 63,0 73,9 67,8 Finansielle poster, netto / Finance items, net 0,8 1,7 1,9 28,2 739,1 Resultat før skat / Profit before tax 51,0 21,0 65,1 101,0 803,8 Årets resultat / Net profit 36,1 16,4 47,9 74,8 781,7 Balancesum / Total assets 711,4 711,4 759,2 704, ,5 Egenkapital / Equity 246,9 230,8 255,0 248,1 923,3 Rentebærende nettotilgodehavende (+)/-gæld (-) / Net interest-bearing receivable (+)/debt (-) 276,7 208,9 204,5 218,0 909,5 Pengestrømme / Cash flows: Driftsaktivitet / Operating activities 105,2 60,2 90,0 72,5 21,5 Investeringsaktivitet / Investing activities (19,2) (16,6) (35,0) (34,0) (16,6) Heraf investering i materielle anlægsaktiver / Of which investments in property, plant and equipment (10,5) (6,0) (7,0) (13,4) (15,2) Finansieringsaktivitet / Financing activities (2,6) (2,9) (45,1) (20,9) (34,4) Ændring i likvider / Net cash inflow/(outflow) 83,4 40,7 10,0 17,7 (29,4) Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere / Average number of full-time employees Nøgletal / Financial ratios EBITA-margin % / EBITA margin % 5,4 2,5 5,5 6,2 6,4 Overskudsgrad % / Operating margin % 4,7 1,8 5,3 6,0 6,2 Egenkapitalforrentning (ROE) % / Return on equity (ROE) % 15,1 6,8 19,1 12,8 146,8 Egenkapitalandel (soliditet) % / Equity ratio (solvency ratio) % 34,7 32,4 33,6 35,2 68,3 Likviditetsgrad / Liquidity ratio 1,6 1,5 1,5 1,6 3,5 Indre værdi pr. aktie á nom. kr. 1 / Equity value per share of nominal DKK 1 3,9 3,7 4,1 4,0 14,7 Definitioner / Definitions: EBITA-margin: EBITA i procent af nettoomsætningen. / EBITA margin: EBITA divided by revenue. Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætningen. / Operating margin: Operating profit/(loss) divided by revenue. Egenkapitalforrentning: Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. / Return on equity: Profit/(loss) after tax divided by average equity. Egenkapitalandel: Egenkapital i procent af balancesum ultimo. / Equity ratio: Equity divided by total assets. Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver divideret med kortfristede forpligtelser. / Liquidity ratio: Current assets divided by current liabilities. Indre værdi pr. aktie: Egenkapital ultimo pr. aktie á nom. kr. 1. / Equity value per share: Year-end equity per share of nominal DKK 1. Note: Der har tidligere været udarbejdet hoved- og nøgletal uden engangsposter. Da engangsposterne i de seneste regnskabsår har været uvæsentlige for vurderingen af årsregnskabet, er der fra 2010 ikke udarbejdet hoved- og nøgletal uden engangsposter. I 2007 gennemførte Grontmij A/S et koncerninternt salg af dattervirksomhederne i Sverige og UK og likviderede en hvilende dansk dattervirksomhed. Det påvirkede de finansielle poster og dermed årets resultat positivt med 740 mio. kr. Note: Previously, Key figures were prepared exclusive of one-off items. From 2010 Key figures have not been prepared excluding one-off items as, during the past financial years, the one-off items have been immaterial for the assessment of the annual report. In 2007 Grontmij A/S effected an intercompany sale of the subsidiaries in Sweden and the UK and liquidated a dormant Danish subsidiary. This affected the financial income and thus the profit for the year positively by DKK 740 million. 8

9 Ledelsesberetning / Management s review Beretning Review Økonomisk udvikling I 2011 præsterede Grontmij A/S et væsentligt bedre resultat end i Resultatet skal ses i lyset af den generelle udvikling i samfundet samt en tilpasning af organisationen for bedre at matche den ændrede markedssituation. Udviklingen i markedet generelt har været som forventet, men markedet ligger dog forsat på et lavt niveau inden for byggeri sektoren. Som følge af en fortsat fokus på at optimere driften er det lykkes at opnå en tilfredsstillende indtjening. Selskabet råder over en tilfredsstillende mængde likvide midler og har ingen bankgæld pr. 31. december Resultat Selskabet opnåede i 2011 et resultat af primær drift på 51,3 mio. kr. svarende til 4,7% af nettoomsætningen og 6,0% af egenproduktionen. Dette er en stigning på 31,9 mio. kr. i forhold til 2010 svarende til 164,4%. Overskudsgraden på 4,7% er 2,9%-point højere end Financial performance In 2011 Grontmij A/S delivered a considerably stronger financial result compared with The result should be seen in the light of the general socio-economic development combined with an adjustment of the organisation to match the changed market situation. The development in the market in general has been as expected, however the activity in the building and construction sector is still on a low level. As a result of a continued focus on optimisation of business operations the company succeeded in generating satisfactory earnings. The company holds a satisfactory amount of cash and cash equivalents and had no bank loans on 31 December Profit The company posted an operating profit of DKK 51.3 million for 2011, equivalent to 4.7% of revenue and 6.0% of own production. This was an increase of DKK 31.9 million compared to 2010, corresponding to 164.4%. The operating margin of 4.7% was 2.9%-points up on mio. kr. DKKm Figur 1 / Figure 1 Resultat af primær drift Operating profit (EBIT) 73,9 63,0 19,4 51, mio. kr. DKKm ,0 Figur 2 / Figure 2 Resultat før skat Profit before tax 65,1 21,0 51, Figur 1 / Figure 1: Udvikling i resultat af primær drift. / Development in operating profit. Figur 2 / Figure 2: Udvikling I resultat før skat. I 2008 indgår en finansiel engangsindtægt på 31,4 mio. kr. Uden denne indtægt var resultat før skat 69,6 mio. kr. / Development in profit before tax includes a financial one-off income of DKK 31.4 million. Exclusive of this income profit before tax was DKK 69.6 million. 9

10 Den driftsmæssige fremgang skyldes primært organisations tilpasning i kombination med øget produktivitet. Markedsforholdene har gennem året generelt været udfordrende. Den fortsat lave økonomiske aktivitet har især ramt markederne for rådgivning inden for erhvervsbyggeri. Markederne inden for miljøsektoren har ligeledes været påvirket trods den øgede fokus på klima og miljøforhold fra samfundsmæssig og politisk hold. Den fortsatte udbygning af infrastrukturen i Danmark har medført et generelt højt aktivitetsniveau inden for anlægsområdet, hvor det er lykkes at vinde en række større projekter. Grontmij s evne til at tilpasse sig markedsforholdene har afspejlet sig i selskabets aktivitetsniveau. Omsætningen udviser således en mindre stigning på 0,8% fra 1.076,5 mio. kr. i 2010 til 1.085,2 mio. kr. i Markedssituation har været medvirkende til yderligere at fokusere på at optimere virksomhedens drift og reducere omkostningsniveauet. De samlede eksterne omkostninger er således faldet med 2,0% fra 148,9 mio. kr. i 2010 til 145,9 mio. kr. i Personaleomkostningerne er faldet med 3,0% til 635,1 mio. kr. i Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere var i svarende til et fald på 72 eller 6,3% i forhold til Faldet kan henføres til en generelt højere effektivitet under en uændret omsætningsudvikling. En sammenligning af resultat før skat viser en væsentlig stigning på 30,0 mio. kr. fra 21,0 mio. kr. i 2010 til 51,0 mio. kr. i 2011 svarende til 142,9%. Balance og likviditetsberedskab Egenkapitalen og balancesummen udgør pr. 31. december 2011 hhv. 246,9 mio. kr. og 711,4 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 34,7%. På denne baggrund foreslås det generalforsamlingen at udlodde 50 mio. kr. i udbytte, hvorefter selskabet med en egenkapital på 196,9 mio. kr. og en balancesum på 661,4 mio. kr. målt på regnskabsafslutningstidspunktet ville have en soliditetsgrad på 29,8%. Driftsaktiviteterne inklusive nettorenteudbetalinger og betalte skatter øgede likviditeten med 105,2 mio. kr. i 2011 mod 60,2 mio. kr. i The improved operating performance was mainly attributable to a combination of adjustments in the organisation and increased productivity. The market conditions were challenging throughout the year. The continued low financial activity has primarily hit the markets for industrial and commercial building consulting services. The environment sector was also affected despite the increased socio-economic and political focus on climate and environmental issues. The continued infrastructural development in Denmark paved the way for a generally high activity level in the infrastructure area where the company managed to win several large-scale projects. Grontmij s ability to adapt to the market conditions was reflected in the company s activity level. Hence, revenue showed a slight increase of 0.8% from DKK 1,076.5 million in 2010 to DKK 1,085.2 million in The market situation contributed to intensify efforts to optimise business operations and reduce expenses. Total external expenses were thus down by 2.0% from DKK million in 2010 to DKK million in Staff costs were down by 3.0% to DKK million in In 2011 the average number of full-time employees amounted to 1,067 corresponding to a reduction by 72 or 6.3% compared to The reduction is attributed to the generally improved productivity while the revenue has remained unchanged. A comparison of profits before tax showed a significant increase of DKK 30.0 million (or 142.9%) from DKK 21.0 million in 2010 to DKK 51.0 million in Balance sheet and financial resources The equity and total assets at 31 December 2011 were DKK million and DKK million, respectively, equivalent to a solvency ratio of 34.7%. On this basis, it is proposed that the Annual General Meeting adopts a resolution to declare dividend of DKK 50 million, which would result in equity of DKK million and total assets of DKK million, at the time of reporting, equivalent to a solvency ratio of 29.8%. Operating activities, including net interest payments and paid taxes, increased cash and cash equivalents by DKK million in

11 Den betydelige stigning skyldes dels det forbedrede resultat og dels den positive ændring i arbejdskapitalen. Selskabets målrettede fokus på at nedbringe de igangværende arbejder og på at inddrive tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser har resulteret i nedbringelse af pengebindingen i disse poster med 59,3 mio. kr. Investeringsaktiviteten og finansieringsaktiviteten reducerede likviditeten med henholdsvis 19,2 mio. kr. og 2,6 mio. kr., hvilket svarer til selskabets normale niveauer. I regnskabsåret har selskabet øget sine likvide beholdninger med 83,4 mio. kr., og ved udgangen af året udgør de 179,0 mio. kr. Rentebærende nettotilgodehavender er øget fra 208,9 mio. kr. i 2010 til 276,7 mio. kr. i against DKK 60.2 million in This significant increase was partly due to the improved profit and partly to the positive change in working capital. The company s focus on reducing amounts due from and to customers and on collecting trade receivables has resulted in a reduction in the net working capital of DKK 59.3 million. The investment and the financing activities reduced the cash position by DKK 19.2 million and DKK 2.6 million respectively corresponding to normal activity levels. In the reporting period the company has increased its cash and cash equivalents by DKK 83.4 million, amounting to DKK million at year end. Interest-bearing net receivables increased from DKK million in 2010 to DKK million in mio. kr. DKKm ,1 255,0 Figur 3 / Figure 3 Egenkapital Equity 230,8 246, mio. kr. DKKm Figur 4 / Figure 4 Rentebærende nettotilgodehavende Interest-bearing net receivables 218,0 204,5 208,9 276, Figur 3 / Figure 3: Udviklingen i egenkapital / Development in equity Figur 4 / Figure 4: Udviklingen i rentebærende nettotilgodehavende / Development in interest-bearing net receivables Selskabets likviditetsberedskab består af likvide beholdninger, lokale kreditfaciliteter og refinansiering af ejendomme. Den umiddelbare likviditetsreserve bestående i likvide midler og uudnyttede lokale kreditfaciliteter udgjorde 199,0 mio. kr. i 2011 (96,0 mio. kr. i 2010) og vurderes som et fuldt tilstrækkeligt niveau i forhold til at sikre fortsat drift. Der henvises til note 25 finansielle risici vedr. cash pool arrangement samt refinanseringsaftale for det ultimative moderselskab Grontmij N.V. The company s financial resources comprise cash and cash equivalents, domestic credit facilities and refinancing of properties. Cash reserves consisting of cash and cash equivalents and unused domestic credit facilities were recorded at DKK million in 2011 (DKK 96.0 million in 2010) and is considered fully adequate to ensure continued operations. Reference is made to note 25 financial risks re. cash pool arrangement and refinancing agreement for the ultimate parent company Grontmij N.V. 11

12 Med virkning fra den 1. januar 2012 forventes selskabet at fusionere med sit moderselskab, Grontmij Denmark Holding A/S, med Grontmij A/S som det fortsættende selskab. Såfremt fusionen vedtages, vil den ikke have nogen væsentlig indvirkning på årsregnskabet for Grontmij A/S. Effective from 1 January 2012 the company is expected to merge with its parent company, Grontmij Denmark Holding A/S, Grontmij A/S being the surviving company. If adopted, the merger will not affect the financial statements of Grontmij A/S significantly. Forretningsmæssige risici Selskabet er påvirket af en række forretningsmæssige risici. De finansielle risici er beskrevet i note 25, der bla. omtaler tilgodehavende hos det ultimative moderselskab Grontmij N.V. og den aftale om kapitalforhøjelse og udvidelse af kreditfaciliteter, som det ultimative moderselskab har indgået. Aftalen er efterfølgende godkendt på det ultimative moderselskabs ordinære generalforsamling den 9. maj Kapitalforhøjelsen forventes endelig gennemført den 27. maj Desuden henvises til note 29 (Eventualforpligtelser), hvor selvskyldnerkautionsforpligtelsen vedrørende ovennævnte kreditfacilitet er omtalt. Ud over de finansielle risici er der risici vedrørende markeds- og konkurrencevilkår samt kvalitet og rådgiveransvar. Markeder og konkurrence Markeds- og konkurrencevilkår har stabiliseret sig i 2011 efter flere års tilbagegang. Grontmij forventer, at markedet fortsat som følge af den generelle lave konjunktur vil være hårdt presset og underlagt en stærk priskonkurrence, der påvirker indtjeningen. For at kompensere herfor tager selskabet til stadighed initiativer, der styrker konkurrenceevnen, f.eks. ved at udvikle nye koncepter, samarbejde med eksterne parter og ved at videreudvikle tværfaglige ydelser. Desuden er selskabet aktivt internationalt på flere udvalgte markeder med større vækst, samt gode muligheder for at afsætte selskabets ydelser. For at sikre at selskabets medarbejdere handler i overensstemmelse med den forretningsetik, som Grontmij koncernen ønsker at efterleve, har selskabet i løbet af 2011 fortsat arbejdet med at præcisere og synliggøre koncernens retningslinier for god forretningsetik, og i Danmark anvendes til dette formål et ledelsessystem for forretningsetik i overensstemmelse med intentionerne i FIDICs retningslinier (GIMS Grontmij Integrity Management System) som en integreret del af selskabets ledelsessystem. Operational risks The company is affected by a range of operational risks. The financial risks appear from note 25, mentioning the receivable with the ultimate parent company Grontmij N.V. and the agreement on capital increase and extended credit facility entered by the ultimate parent company. The agreement has been approved on the annual general meeting of the ultimate parent company on 9 May The capital increase is expected to be executed on 27 May Also, please refer to note 29 (Contingent liabilities) mentioning the suretyship re. the above credit facility. Besides the financial risks there are risks related to market and competitive conditions as well as quality and professional liability. Markets and competition The market and competitive conditions have stabilised after several years of decline. Grontmij expects that the market, as a result of the general economic slow-down, will remain under pressure and subject to fierce price competition, which affects earnings. To compensate this, the company continuously takes initiatives to strengthen competitiveness, for instance by developing new concepts, cooperating with external partners and upgrading multidisciplinary services. In addition, the company is present internationally in several, selected high growth markets that hold ample opportunities for selling its services. To ensure that the company s employees act in compliance with the business ethics to which the Grontmij Group is committed, the company took steps in 2011 to specify and highlight the Group s guidelines for good business ethics, and for this purpose a Grontmij Integrity Management System (GIMS) is applied in Denmark in accordance with the intentions of FIDIC s code of ethics as an integral part of the company s management system. 12

13 Kvalitet Kvalitet i de præsterede ydelser er en vigtig forudsætning for at opretholde selskabets konkurrenceevne. Herudover kan manglende kvalitet i visse tilfælde medføre pådragelse af rådgiveransvar og dermed bevirke, at der fremsættes krav om økonomisk kompensation mod selskabet. Systemet sikrer, at det faglige niveau i det enkelte projekt lever op til selskabets standard og måler kundens opfattelse af projektforløbet - herunder tilfredsheden med ydelsernes kvalitet. Evnen til at styre projekterne er lige så vigtig for kundens tilfredshed som den faglige kvalitet. Derfor arbejdes der til stadighed på at optimere medarbejdernes færdigheder i proces- og projektledelse bl.a. gennem uddannelse og intern certificering af medarbejdernes faglige viden. Risikoen for negative økonomiske konsekvenser af manglende kvalitet afdækkes forsikringsmæssigt ved rådgiveransvarsforsikringer, og ved at selskabet kun udfører opgaver, der er omfattet af generelle eller projektspecifikke rådgiveransvarsforsikringer. For at sikre en tæt dialog med virksomhedens kunder gennemføres der en årlig måling af kundernes oplevelser med Grontmij. Målingen følges op af en tilbundsgående dialog med de i målingen deltagende kunder. Selskabet er pr. statusdagen ikke involveret i sager om rådgiveransvar, der fremadrettet forventes at få indflydelse på selskabets finansielle stilling. Quality High quality in services provided is an important prerequisite for maintaining the company s competitive edge. Moreover, insufficient quality may in certain cases involve the incurring of consultants professional liability and, consequently, claims for financial damages against the company. The system provide assurance that the professional level of the individual project meets the company s standards and measures the customer s impression of the progression of the project including satisfaction with the quality of services. The ability to manage the projects is just as important to customer satisfaction as is professional quality. Therefore, the company is constantly working to optimise the employees process and project management skills, mainly through training and in-house certification of the employees professional knowledge. The risk of negative financial consequences resulting from insufficient quality is covered by consultants professional liability insurance. Furthermore, the company is only allowed to take on assignments covered by general or project-specific consultants professional liability policies. To ensure a high customer intimacy a customer satisfaction survey is made every year. This satisfaction survey is followed-up by a thorough dialogue with the participating customers. At the time of reporting, the company is not involved in any pending consultants professional liability actions expected to have material impact on its future financial position. Videnressourcer Grontmijs indtjeningsgrundlag er medarbejderne og deres viden. Derfor er det en afgørende forudsætning for selskabet at kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere og kontinuerligt at ajourføre og videreudvikle medarbejdernes viden og kompetencer, så det sikres, at forretningen fastholdes i en sund og bæredygtig udvikling til gavn for både kunder, medarbejdere og samfund. Selskabet har derfor forskellige programmer, der sikrer dette. Selskabet er naturligvis også afhængig af udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og konkurrencen herom på arbejdsmarkedet. De seneste år er konkurrencen om at tiltrække kvalificerede Intellectual resources Grontmij s earnings are based on its employees and their knowledge. The company s ability to recruit and retain competent staff and continuously update and enhance the employees knowledge, skills and competencies is therefore a prerequisite for the successful operation of the company and for maintaining the healthy and sustainable development of the business to the benefit of customers, employees and society. Consequently, the company has various programmes to safeguard this. The company is dependent on the availability of qualified labour and the competitive situation in the labour market. Over the past few years, the fight for qualified staff has intensified, and the 13

14 medarbejdere intensiveret, og evnen til at forblive en attraktiv arbejdsplads, uden at konkurrenceevnen over for kunderne svækkes, vil fremover være afgørende for en fortsat positiv udvikling. ability to remain an attractive employer without weakening our competitive standing is essential to continued growth. Miljø og arbejdsmiljø Grontmij har via sin miljøpolitik forpligtet sig til løbende at arbejde for at reducere den miljøbelastning, som er et resultat af selskabets virke. Arbejdet koncentreres om to hovedområder nemlig de direkte miljøpåvirkninger, som skyldes selskabets drift og de indirekte miljøpåvirkninger, der er resultatet af den rådgivning, selskabet yder kunderne. I sit daglige arbejde påvirker selskabet kun miljøet minimalt, og da de direkte miljøpåvirkninger primært stammer fra kontordrift, er det begrænset, hvor meget de kan forbedres. Selskabet forsøger dog løbende at minimere forbruget af el, vand og varme i de kontorfaciliteter og det kontorudstyr, der benyttes, og understøtter generelt en miljøfremmende adfærd hos medarbejderne. Via rådgivning til kunderne har Grontmij mulighed for at påvirke samfundets miljøbelastning. Det gøres på to felter via rådgivning inden for forretningsområderne for miljø, vand og energi og ved at inddrage miljøhensyn i de øvrige forretningsområder. Forretningsområderne for miljø leverer primært rådgivning i forhold til affald, vand, industrimiljø, forurenede grunde, etablering af klimastrategier, CO 2 kvoter og akustik. Rådgivningen sikrer, at Grontmij sammen med kunderne løbende er med til at nedbringe den globale miljøbelastning. Ved at inddrage miljøhensyn i rådgivning og projektering inden for selskabets forretningsområder sikrer selskabet, at opførelsen af hospitaler, boliger, havne, veje, skibe, industrianlæg, renseanlæg, vandværker mv. udføres på en måde, så miljøbelastningen minimeres i overensstemmelse med kundens prioriteringer. Inddragelsen af miljøhensyn kan foregå i samtlige projektfaser fra idéoplæg til drift, hvor selskabet løbende har mulighed for at identificere, prioritere og reducere miljøpåvirkninger. Environment and Health & Safety Through its environmental policy, Grontmij has committed itself to working continuously to reduce the environmental impact resulting from the company s operations. This work is concentrated on two main areas: the direct environmental impacts resulting from business operations and the indirect environmental impacts resulting from the consulting services the company provides to its customers. The day-to-day operation of the company has a minimal impact on the environment, and as the direct environmental impacts primarily result from office operations, there is a limited improvement potential. Even so, the company continuously endeavours to minimise its consumption of electricity, water and heat in its selection of office facilities and office equipment and generally promotes environment-friendly practices among our employees. By providing consulting services to our customers, Grontmij is in a position to influence the environmental impact in the society. This is done in two areas by providing consultancy within the business segments of environment, water and energy and by taking into account environmental considerations in the other business areas. The environmental business segment primarily provides consultancy on waste, water, industrial environment, contaminated sites, formulation of climate strategies, CO 2 emission rights and acoustics. This consultancy ensures that Grontmij, together with our customers, constantly contributes to bringing down the global environmental impact. By taking into account environmental considerations in consulting, planning and design services within its business areas, the company ensures that hospitals, residential properties, ports, roads, ships, industrial plants, wastewater treatment plant, waterworks, etc. are constructed in a manner to ensure that the environmental impact is minimised in compliance with the customer s priorities. Environmental considerations can be taken into account in all stages of a project, from concept to operation, where the com- 14

15 pany continuously has the possibility of identifying, prioritising and reducing environmental impacts. Samfundsansvar Grontmij har valgt at have en ambitiøs tilgang til samfundsansvar (CSR). Ambitionen er at lede branchen i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger til gavn for virksomhedens interessenter. For at kunne nå dette mål er der udviklet en CSR platform, der baseres på 6 indsatsområder. Disse er kvalitet, miljø, klima, arbejdsmiljø, forretningsetik samt menneskerettigheder og lige muligheder. Der udarbejdes årligt en selvstændig CSR rapport, der redegør for Grontmijs arbejde med samfundsansvar. Rapporten er opbygget i henhold til retningslinierne i den alment anerkendte CSR rapporteringsstandard Global Reporting Initiative (GRI). Der rapporteres på mere end 20 forskellige CSR indikatorer, og rapporten lever op til GRI rapporteringsniveau B. For yderligere information omkring CSR rapporten henvises til Grontmijs hjemmeside: For områderne kvalitet, miljø og arbejdsmiljø har virksomheden fået certificeret sit ledelsessystem inden for de mest anerkendte internationale standarder for disse områder benævnt ISO 9001, ISO og OHSAS Corporate Social Responsibility Grontmij has chosen to take an ambitious approach to corporate social responsibility (CSR). The ambition is to become a sector leader in relation to developing sustainable solutions for the benefit of the company s stakeholders. To achieve this objective, the company has developed a CSR platform based on six key action areas. These are quality, environment, climate, health and safety, business ethics as well as human rights and equal opportunities. A separate CSR report is prepared each year to give an account of Grontmij s work on corporate social responsibility. The report is structured in accordance with the guidelines of the de facto standard in the field of CSR reporting, the Global Reporting Initiative (GRI). The company reports on more than 20 different CSR indicators, and the report satisfies GRI Application Level B for reporting standards. For additional information about the CSR report, reference is made to Grontmij s website at: The company s management systems have been certified in accordance with the most recognised international standards for quality management, environmental management and health and safety management entitled ISO 9001, ISO and OHSAS Forventninger til fremtiden Resultatet i 2011 skal ses på baggrund af den fortsatte lave økonomiske vækst i det danske marked. Specielt gennem den første del af 2011 har organisationen været inde i en tilpasningsproces for således bedre at afspejle virksomhedens markeds- og afsætningsforhold. Ordrebeholdningen, defineret som kontraheret arbejde som endnu ikke er udført, er med udgangen af 2011 højere end ved indgangen. Generelt forventes en forbedring af markedsforholdene og dermed resultatdannelsen i Selvom der på flere fronter er sat ind for at afbøde effekten af den økonomiske afmatning, har der i 2011 specielt inden for erhvervsbyggeriet og andre dele af det private marked været en generel afdæmpet økonomisk aktivitet. Tendensen har hidtil i nogen grad været opvejet af et Outlook The financial performance of 2011 is to be seen in the context of the continued low economic growth in the Danish market. Especially in the first part of 2011, the organisation has been through an adjustment process to better reflect the market and commercial realities. The order book, defined as contracted work, not yet completed, is by end 2011 larger than in the beginning of the year. The market conditions are expected to improve and consequently so are the profits in Although, several measures have been taken to alleviate the impact of the economic setback, 2011 saw a continued modest economic activity, in particular within the industrial and commercial building sector as well as other parts of the private sector. To some degree this trend has been 15

16 øget aktivitetsniveau på det offentlige marked. Det vurderes som usikkert, om den offentlige sektor i 2012 kan sikre en balancering af et eventuelt forsat lavt privat aktivitetsniveau. Den danske byggerisektor har gennem 2011 været påvirket af en forholdsvis lav efterspørgsel inden for erhvervsbyggeri, dog med en stigende tendens i andet halvår. Det forventes, at aktivitetsniveauet specielt inden for nybyggeri vil være stabilt i På baggrund af dette og det store efterslæb inden for vedligeholdelse af dele af den offentlige bygningsmasse forventes et tiltagende aktivitetsniveau på markedet for vedligeholdelse og energioptimering. Aktivitetsniveauet i erhvervslivet forventes at tiltage i løbet af 2012, hvilket forventes at have en positiv effekt på efterspørgslen efter selskabets rådgivningsydelser. Markedet for ydelser inden for miljø, vand og energi har i 2011 været præget af forøget fokus på klima og energiområdet og etablering af de kommunale forsyningsselskaber i selvstændige enheder. Fokussen på klimaområdet forventes at fortsætte i 2012, og dette vil øge efterspørgslen efter rådgivning på dette område. Inden for spildevandsområdet har der været en god efterspørgsel på rådgivningsydelser i 2011, hvilket forventes at fortsætte i Anlægsmarkedet i Danmark forventes at fastholde et højt aktivitetsniveau i Ordreindgangen fra internationale donor- og bankfinansierede projekter var i 2011 på niveau med forventningerne. Selskabet forventer et stigende aktivitetsniveau i 2012 på trods af forsat hård konkurrence på de internationale markeder. I 2012 forventer vi, at der fortsat vil herske pres på priserne i markedet, og at et blivende lavt aktivitetsniveau inden for specielt byggeriet vil lægge en dæmper på den mulige vækst i omsætningen. En spirende markedsmæssig optimisme og en forbedret vækst i både den danske og internationale økonomi danner grundlag for en forventning om et samlet resultatniveau for 2012, som ligger bedre end realiseret i offset by an increased level of activity within the public sector. It remains uncertain whether the public sector in 2012 is able to counterbalance a possible continued low activity level in the private sector. Throughout 2011 the Danish sector for building consultancy was affected by a relative low demand within industrial and commercial building, however with a slight upward trend during the second half of the year. It is expected that the level of activity within new constructions, in particular, will be stable in On this basis and on the basis of the significant backlog on maintenance of parts of the public buildings portfolio, the level of activity is expected to increase within the market for maintenance and energy optimisation. The pace of activity in the business community is expected to increase during This is expected to have a positive effect on the demand for the company s range of consulting services. In 2011 the market for environment, water and energy services was characterised by the increased focus on climate and energy issues, and by the setup of municipal utility companies as separate entities. The focus on the climate area is expected to continue in 2012, which will increase the demand for consulting services in this sector. The wastewater area witnessed high demand for consulting services in 2011, and this trend is predicted to continue in The infrastructure market in Denmark is expected to maintain a high activity level in Incoming orders from international donor and bank-financed projects were as expected in Even though the competition in the international markets is predicted to remain fierce, a growing level of activity is anticipated in The expectations are that a continued downward pressure on prices in the market will remain a factor during 2012, and that a continued low level of activity mainly in the building industry will curb the possible growth in revenue. A growing optimism in the market and an increased growth in both the Danish and the International economy fuels an expectation of a performance level for 2012 above the result achieved for

17 Ledelsesberetning / Management s review Regnskabsberetning Financial review Regnskabsaflæggelse efter IFRS Årsrapporten for Grontmij A/S for 2011 er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter. Den eksterne regnskabsaflæggelse for Grontmij A/S omfatter kun dette selskab og indeholder dermed ikke et koncernregnskab. Baggrunden herfor er, at Grontmij A/S og dets dattervirksomheder indgår i Grontmij koncernen, der har samme hovedaktivitet som Grontmij A/S, dvs. rådgivende ingeniørvirksomhed. Interessegrupper, der ønsker at orientere sig om resultat og finansiel stilling for den samlede Grontmij koncern, kan se koncernregnskabet på eller rekvirere det hos Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, Postboks 203, 3730 AE De Bilt, Holland. Financial reporting according to IFRS The annual report of Grontmij A/S for 2011 is presented in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and Danish disclosure requirements for annual reports. External financial reporting for Grontmij A/S only comprises this company and, therefore, does not involve the preparation of consolidated financial statements. This is due to the fact that Grontmij A/S and its subsidiaries are part of the Grontmij Group, which undertakes the same core business as Grontmij A/S, i.e. engineering consultancy services. Stakeholders who would like to obtain information about the financial performance and position of the overall Grontmij Group can visit to see the consolidated financial statements or request a hard copy by completing and sending a form to Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, PO Box 203, 3730 AE De Bilt, The Netherlands. Køb og salg af virksomheder og aktiviteter Enkelte hvilende udenlandske dattervirksomheder er i regnskabsåret opløst ved likvidation el. lign. Likvidationen har ikke påvirket årsrapporten nævneværdigt. Business acquisitions and disposals Some dormant subsidiaries were dissolved by solvent liquidation or the like in the reporting period. The liquidation had no noticeable impact on the annual report. Regnskabsmæssige skøn Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerheder vedrørende indregning og måling. Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af salgsværdi af igangværende arbejder, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser. Målingen af igangværende arbejder, der er indregnet i balancen med henholdsvis et aktiv på 89,2 mio. kr. og et passiv på 153,8 mio. kr., er påvirket af vurderingen af færdiggørelsesgraden og dermed af omfanget af de fremtidige indtægter og omkostninger for de enkelte projekter. Selskabet har et internt kvalitetssystem, der ud over at sikre den faglige kvalitet i projekterne, Accounting estimates Management considers that there are no uncertainties related to recognition and measurement. Calculating the carrying amounts of certain assets and liabilities requires estimating how future events affect the amounts of such assets and liabilities. Estimates that are important for the presentation of the financial statements are made by determining the selling price of amounts due from and to customers for rendering services, provisions and contingent liabilities. The measurement of amounts due from and to customers for rendering services recognised in the statement of financial position as an asset of DKK 89.2 million and a liability of DKK million, respectively, was affected by the assessment of the stage of completion and, therefore, by the extent of future income and expenses for the individual projects. The company op- 17

18 også sikrer en systematisk økonomisk ajourføring, gennemgang og analyse af projekterne til verificering af, at målingen er pålidelig, herunder at potentielle risici vurderes konkret og afspejles i målingen. Hensatte forpligtelser, der udgør 13,4 mio. kr., omfatter hensættelse til jubilæumsgratiale, krav vedrørende afsluttede projekter og afvikling af dattervirksomheder. Selskabet har foretaget sit bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at indfri forpligtelserne. Hvor det er relevant, er der indhentet vurderinger fra eksterne rådgivere. På baggrund heraf er de sandsynlige udfald og dermed træk på ressourcerne identificeret. Det er ledelsens opfattelse, at opgørelsen af hensatte forpligtelser ikke er behæftet med særlig risiko, og at de foretagne skøn er forsvarlige. Usædvanlige forhold Ingen usædvanlige forhold har påvirket indregningen eller målingen. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen udgjorde i 1.085,2 mio. kr. i 2011 og er dermed på niveau med 2010, hvor den udgjorde 1.076,5 mio. kr. Sagsomkostninger Selv om sagsomkostningerne udviser samme udvikling som omsætningen i form af en stigning fra 233,8 mio. kr. i 2010 til 235,1 mio. kr. i 2011 er der ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem størrelsen af omsætningen og sagsomkostningerne. Omfanget af sagsomkostningerne afhænger af typen af projekter. Nettoomsætning minus sagsomkostninger Nettoomsætningen med fradrag af sagsomkostninger er udtryk for nettoproduktionen, som virksomhedens medarbejdere har skabt. Den samlede nettoproduktion er steget med 0,9%, men færre medarbejdere har skabt nettoproduktionen. Derfor er nettoproduktionen pr. medarbejder øget med 7,7%. Eksterne omkostninger Virksomhedens forsatte bestræbelser på at reducere omkostningsniveauet er også lykkedes i De eksterne omkostninger er faldet fra 148,9 mio. kr. i 2010 til 145,9 mio. kr. i erates an internal quality system not only guaranteeing the technical quality of the projects but also ensuring systematic financial updating, examination and analysis of the projects for the purpose of verifying that the measurement is reliable and that potential risks are assessed specifically and reflected in the relevant measurement. Provisions amounting to DKK 13.4 million comprised provisions for anniversary bonuses, claims regarding completed projects and the winding up of subsidiaries. The company has made its best estimate of the expenses to be incurred to discharge these obligations. Assessments have been obtained from external advisers where relevant. This has enabled the identification of the probable outcomes and thus the drain on company resources. In the opinion of the company s management, the measurement of provisions is not subject to any particular risk and the estimates made are reasonable. Exceptional circumstances No exceptional circumstances have affected the recognition or the measurement. Income statement Revenue Revenue totalled DKK 1,085.2 million in 2011 i.e. at the same level as the 2010 revenue of DKK 1,076.5 million. Project costs Although project costs show the same development as revenue by an increase from DKK million in 2010 to DKK million in 2011 there is not necessarily a direct relation between the amount of revenue and project costs. The extent of project costs depends on the type of projects Revenue net of project costs Revenue net of project costs expresses net production generated by the company s employees. The total net production increased by 0.9%, however fewer employees created the net production. Therefore the net production per employee is up by 7.7%. External expenses The company s continuing endeavours to reduce the cost level have borne fruit also in External expenses were down from DKK million in 2010 to DKK million in

19 Reduktionen udgør hermed 3,0 mio. kr. svarende til 2,0%. Personaleomkostninger Faldet i personaleomkostninger fra 654,7 mio. kr. i 2011 til 635,1 mio. kr. i 2011 skyldes primært faldet i det gennemsnitlige antal medarbejdere. Reduktionen udgør 19,6 mio. kr. eller 3,0%. Målt pr. medarbejder er personaleomkostningerne steget med 3,5%. Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver I 2011 er afskrivningerne, der udgør 19,6 mio. kr., på niveau med Hovedparten af afskrivningerne vedrører driftsmidler og ERPsystem. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgør 51,3 mio. kr. i 2011 og overstiger væsentligt resultat af primær drift i 2010 på 19,4 mio. kr. Finansielle poster I 2011 er netto finansielle poster i alt faldet med 1,0 mio. kr. sammenlignet med Nettorenteindtægter fra finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi via resultatopgørelsen, udgør 1,4 mio. kr. i 2011, svarende til nettorenteindtægten i Valutakursreguleringerne har udgjort et nettotab på 0,8 mio. kr. i 2011, mens nettotabet var på 0,1 mio. kr. i Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af skat betalt i udlandet samt beregnet dansk skat. På grund af udnyttelse af tidligere års skattemæssige underskud i sambeskatningen påvirker den beregnede danske skat af årets resultat den udskudte skat med det fulde beløb. Den effektive skatteprocent er på 29,1%. Forskellen til den danske selskabsskat på 25% er primært relateret til skat betalt i udlandet, for hvilken der ikke er credit. Årets resultat Årets resultat udgør 36,1 mio. kr. i 2011 og udviser en stigning på 19,7 mio. kr. i forhold til 2010, hvor årets resultat var på 16,4 mio. kr. Anden totalindkomst Virksomheden har ingen poster, der skal klassificeres som anden totalindkomst. This implied a reduction of DKK 3.0 million corresponding to 2.0%. Staff costs The reduction in staff costs from DKK million in 2010 to DKK million in 2011 is primarily due to decrease in the average number of employees. The reduction equals DKK 19.6 million or 3.0%. Staff costs measured per employee increased by 3.5%. Depreciation of property, plant and equipment and amortisation of intangible assets In 2011 depreciation and amortisation are totalling DKK 19.6 million in line with The main part of the depreciation and amortisation relates to equipment and ERP system. Operating profit Operating profit was DKK 51.3 million in 2011 significantly surpassing operating profit in 2010 of DKK 19.4 million. Financials In 2011 total net finance income and expenses were down by DKK 1.0 million compared to Net interest income from financial assets not measured at fair value through the income statement amounted to DKK 1.4 million in 2011, equal to the net interest income in Currency translation adjustments were recorded as a net loss of DKK 0.8 million in 2011, against a net loss of DKK 0.1 million in Income tax Tax on profit for the year comprises tax paid abroad and calculated Danish tax. Due to the use of prior-year tax losses in the joint taxation, the full amount of calculated Danish tax on profit for the year affected deferred tax. The effective tax rate was 29.1%. The difference between this rate and the Danish corporation tax rate of 25% can primarily be ascribed to tax paid abroad, and for which there is no credit. Net profit Grontmij A/S reported a net profit for the year of DKK 36.1 million, an increase of DKK 19.7 million compared to 2010 showing a net profit of DKK 16.4 million. Other comprehensive income The company had no items that should be classified as other comprehensive income. 19

20 Balance Balancesum mv. Balancesummen udgør 711,4 mio. kr. i 2011 svarende til balancesummen i Soliditetsgraden udviser en stigning til 34,7% i 2011 fra 32,4% i Balance sheet Total assets etc. Total assets amounted to DKK million in 2011, equal to total assets in The solvency ratio showed an increase to 34.7% in 2011 up from 32.4% in Nettobinding i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og igangværende arbejder med fradrag af modtagne forudbetalinger I 2011 udgør nettobindingen 112,8 mio. kr. og har dermed udvist et væsentligt fald på 59,3 mio. kr. i forhold til Immaterielle og materielle aktiver Posterne udviser beskedne fald, fordi afskrivninger på i alt 19,6 mio. kr. overstiger investeringer på i alt 15,8 mio. kr. Egenkapital Ændringen i egenkapitalen består alene af årets overskud på 36,1 mio. kr. og udlodning af udbytte for 2010 på 20,0 mio. kr. i form af en andel af tilgodehavendet hos det ultimative moderselskab. Derfor har udbytteudlodningen ikke påvirket likviditeten. Hensættelse til udskudt skat Udskudt skat er øget fra 66,8 mio. kr. i 2010 til 77,2 mio. kr. i Nettostigningen består af den beregnede danske skat af årets resultat på 10,4 mio. kr. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser, der er indregnet som langfristede og kortfristede forpligtelser med i alt 13,4 mio. kr., omfatter hensættelse til jubilæumsgratiale, krav vedrørende afsluttede projekter og afvikling af dattervirksomheder. Net amount tied up in trade receivables and amounts due from and to customers for rendering services In 2011 the net amount tied up came to DKK million, showing a significant reduction of DKK 59.3 million compared to Intangible assets and property, plant and equipment The items show a slight decrease, because amortisation and depreciation of DKK 19.6 million exceed investments of DKK 15.8 million. Equity The change in equity exclusively comprised net profit for the year of DKK 36.1 million and distribution of dividends for 2010 of DKK 20.0 million in the form of part of the receivable from the ultimate parent company. The dividend distribution had therefore no impact on cash and cash equivalents. Provision for deferred tax Deferred tax increased from DKK 66.8 million in 2010 to DKK 77.2 million in The net increase comprised calculated Danish tax on profit for the year of DKK 10.4 million. Provisions Provisions recognised as non-current and current liabilities and totalling DKK 13.4 million included provisions for anniversary bonuses, claims regarding completed projects and winding up of subsidiaries. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør 105,2 mio. kr. i 2011 mod 60,2 mio. kr. i Den betydelige stigning skyldes dels det forbedrede resultat og dels den positive ændring i arbejdskapitalen, specielt i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Pengestrømme fra investeringsaktiviteten er negative med 19,2 mio. kr. i 2011 mod 16,6 mio. kr. sidste år. Stigningen fra 2010 til 2011 skyldes væsentligst, at der er foretaget udlån på 3,6 mio. kr. til en tilknyttet virksomhed. Statement of Cash flow Net cash flows from operating activities amounted to DKK million in 2011 against 60.2 million in The significant increase was partly due to the improved profit and partly to the positive change in working capital, particularly in trade receivables. Net cash flows from investing activities were negative at DKK 19.2 million compared to DKK 16.6 million last year. The increase from 2010 to 2011 was mainly due to a loan of DKK 3.6 million granted to a group enterprise. 20

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Kapitel 4 - Indlæringsmål

Kapitel 4 - Indlæringsmål Kapitel 4 - Indlæringsmål 1. Forstå hvorfor brugen af det periodiserede regnskab skaber et behov for en pengestrømsopgørelse (=a statement of cash flows). 2. Forstå de forskellige typer af aktiviteter

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere