Norges Officielle Statistik, række V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V."

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand 908. (Instruction publique.). Skiftevæsenet samt overformynderierne 908 og 909. (Successions, faillites et biens pupillaires.). De offentlige jernbaner 909/0. (Chemins de fer publics.). Norges telegrafvæsen 909/0. (Télégraphes et téléphones de l'état.). Fattigvæsenet 908 og 909. (Assistance publique.). Norges bergverksdrift 909. (Mines et usines.). Folkemængdens bevægelse 90 og 907. (Mouvement de la population.) 7. Kommunevalgene 90. (Élections en 90 pour les conseils communaux et municipaux.) 8. Fiskerforsikringen 90. (Aasurances contre les accidents des marins pécheurs.) 9. Fængselsstyrelsens aarbok 907. (Annuaire de l'administration générale des prisons.) 0. Sindssykeasylernes virksomhet 909: (Hospices d'aliénés.). Veterinærvæsenet og kjedkontrollen 909. (Service vétérinaire et l'inspection de la viande.). Kriminalstatistik 907 og 908. (Justice criminelle.). Industristatistik 908. (Statistique industrielle.). Norges postvæsen 90. (Statistique postale.). Jordbrukstællingen 0 september 907. Oversigt m. v. (Recensement agricole du 0 septembre 907. Aperçu général etc.). Civil retspleie 908 og 909. (Justice civile.) 7. Fabriktællingen i kongeriket Norge 909. Forste hefte: Bedrifter, arbeidere og eiere. (Recensement industriel 909: Établissements, ouvriers et propriétaires.) 8. Norges skibsfart 909. (Navigation.) 9. Ulykkesforsikring 908. (Assurances contre les accidents du travail.) 0. Norges fiskerier 90. (Grandes pêches maritimes.). Norges handel 90. (Commerce.). Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 909. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Norges sparebanker 90. (Caisses d'épqrgne.) Trykt 9:. Rekrutering 90. (Recrutement). Industristatistik 909. (Statistique industrielle.). Private aktiebanker 90. (Banques privies par actions) 7. Handelsfunktionærernes lønningsforhold m. v (Salaires etc. des commis de commerce.) 8. Sindssykeasylenes virksomhet 90. (Hospices (l'aliénés.) 9. Norges bergverksdrift 90. (Mines et usines.)'

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 9. AKTIESELSKAPER 90 MED OVERSIGT OYER UTVIKLINGEN FRA 89. (Sociétés par actions en 90.) (Avec un aperçu du développement depuis 89.) UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, *, )?,* KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9.

4 STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

5 Indhold. Side. Indledning (med bilag) * Tabeller: Tabel t. Norske aktieselskaper ved utgangen av 90 med oplysning om deres kapital, antagne formue og indtægt for riket, dets bygder og byer..... I Norge virkende utenlandske selskaper ved utgangen av thio lo. Norske aktieselskaper ved utgangen av 90, fordelt efter deres art... Vigtigere arter av norske aktieselskaper ved utgangen av 90, fordelt efter deres hjemsted. Summariske opgaver over norske aktieselskaper ved utgangen av 90, fordelt efter størrelsen av den indbetalte kapital 0. Detaljerte opgaver over norske aktieselskaper ved utgangen av 90, inddelt efter deres art og størrelsen av den indbetalte kapital 8 7. Detaljerte opgaver over skatlagte norske aktieselskaper ved utgangen av 90, inddelt efter deres art og størrelsen av den ilignede indtægt Registreringsaar for de ved utgangen av 90 bestaaende norske aktieselskaper. Oversigt for amter og byer 8 9. Registreringsaar og indbetalt kapital for de i aarene 9090 nystiftede og ved utgangen av 90 bestaaende norske aktieselskaper. Oversigt for amter og byer 0. Registreringsaar for de i aarene 9090 nystiftede og ved utgangen av 90 bestaaende norske aktieselskaper, inddelt efter deres art. Fortegnelse over norske aktieselskaper ved utgangen av 90 med en indbetalt kapital av mindst million kroner 0. Tilgang og avgang i aarene og 9090 i antallet av norske aktieselskaper samt i deres indbetalte Oversigt for landsdele. Tilgang og avgang i aarene og 9090 i antallet av norske aktieselskaper samt i deres indbetalte Oversigt efter selskapernes art. Nærmere oplysninger om a) nystiftede og b) opløste norske aktieselskaper i aarene Nærmere oplysninger om kapitalforhoielser og kapitalnedskrivninger i norske aktieselskaper i aarene 8990

6 Table des matières. Pages I ntroduction * Tableaux: Tableau n. Sociétés norvégiennes par actions à, la fin de 90 avec des renseignements sur leurs capitaux, leurs fortunes et leurs revenus. Sociétés étrangères en Norvège às la fin de Sociétés norvégiennes par actions à, la fin de 90, classées.d'aprés la nature de leurs opérations. Espèces principales des sociétés norvégiennes à, la fin de 90, classèes d'après leur situation géographique. Aperçu sommaire des sociétés norvégiennes par actions à, la fin de 90, classées d'après l'importance de leurs capitaux versés 0. Sociétés norvégiennes par actions à, la fin de 90, classées d'après la nature de leurs opérations et l'importance de leurs capitaux versés; données détaillées 8 7. Sociétés norvégiennes par actions h la fin de 90, classées d'après la nature de leurs opérations et l'importance de leurs revenus ; données détaillées 7 8. Années de fondation des sociétés norvégiennes par actions existant h la fin de 90. Aperçu par préfectures 8 9. Années de fondation et capitaux versés des sociétés norvégiennes existant ì la fin de 90 et fondées pendant les années 9090; aperçu par préfectures 0. Années de fondation des sociétés norvégiennes existant à, la fin de 90 et fondées pendant les années 90 90; classification d'après la nature des opérations. Liste des sociétés norvégiennes à, la fin de 90, dont les capitaux versés montaient h million couronnes au moins 0. Mouvement des nombres et des capitaux versés des sociétés norvégiennes pendant les années et 9090; aperçu par grandes divisions géographiques. Id ; aperçu d'après la nature des opérations. Renseignements détaillés sur sociétés norvégiennes fondées et dissoutes pendant les années Renseignements détaillés sur les augmentations et réductions des capitaux versés pendant les années 8990

7 Indledning. «Statistiske Meddelelser» har byraaet i de senere aar offentliggjort række oplysninger om de siden 90 nyanmeldte og ophørte aktieselskaper samt om stedfundne forandringer i bestaaende selskapers En samlet oversigt over de her i landet virkende aktieselskaper liar man imidlertid savnet, indtil byraaet i 90 utgav sin forste utredning om dette emne i «Norske Aktieselskaper 89 og 90 (Norges Officielle Statistik V. 0). De heri meddelte opgaver, som for en del er bygget paa beregninger, betegner sig selv som «forelobige», idet forutsætningen ved deres utgivelse var, at de senere skulde bli supplert og fuldstændiggjort ved cii videregaaende undersøkelse og bearbeidelse av det foreliggende materiale. I dette øjemed blev der fremsat forslag om bevilgninger for budget termi nerne 909 og 99 av tilsammen kr. 000, og ved Stortingets bifald herav tilveiebragtes de fornødne midler til det arbeide, hvis resultater byraaet hermed gir sig den ære at fremlægge Angaaende mat erialets beskaffenhet henvises til efterfolgende bilag. Tabellernes omfang og indhold. Om begrepet «aktieselskap», som nu har faat sin legale definition i den nye aktielovs, har der vistnok tidligere ramlet en del uklarhet i praksis. Særlig synes grænsen mellem aktieselskap og partsrederi at være svævende i den almindelige opfatning, hvad der ikke sjelden frenigaar av de registrerte anmeldelser. Da det ofte er vanskelig om ikke umulig at skjønne, hvorvidt der er anmeldt et partsrederi eller et skibsaktieselskap, og det vistnok heller ikke sjelden beror paa en tilfældighet, om den ene eller den anden betegnelse er anvendt, har man i nærværende statistik medtat alle skibsselskaper, hvad enten de maa henføres til partsrederier eller aktieselskaper i egenlig forstand. Dette saa meget mere, som Den nye aktielov av 9 juli 90 traadte i kraft januar 9, og dens definition av begrepet aktieselskap faar saaledes ikke nogen betydning for nærværende statistik.

8 * ældre partsrederier med dampskibenes avløsning av seilskibene synes at bli mere og mere sjeldne og nu kun utgjør en liten brokdel av de bestaaende skibsselskaper. Bortset fra skibsselskaperne har man kun medtat de selskaper, soin paa en eller anden maate har betegnet sig selv soin aktieselskap. Utelukket er saaledes sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper saint alle andre selskaper med helt eller delvis personlig ansvar. Paa den anden side er medregnet selskaper med vekslende kapital og medlemsantal (forbruksforeninger) og selskaper uten økonomisk formaal, saasandt de i anmeldelsen angives at være grundet paa aktier. Uten la n dsk e selskaper med virksomhet i Norge er særskilt behandlet i tabel, hvorimot alle de øvrige tabeller kun omhandler norske aktieselskaper. Som utenlandske liar man her i tilknytning til den nye aktielovs 8 og 87, det led anset alle de selskaper, soin efter de foreliggende oplysninger maa antages at ha sit hovedkontor i utlandet, mens alle andre selskaper altsaa blir norske, selv om de udelukkende virker med fremmed Tabellerne vedkommende de nor sk e selskaper falder i to grupper, idet tabel og tabel kun angaar de ved utgangen av 90 bestaaende selskaper og redegjor for tilstanden paa dette tidspunkt, mens de fire sidste tabeller gir en oversigt over utviklingen fra 89 til 90. Ender henvisning forøvrig til de enkelte tabeller skal man her i korthet gjengi en del hovedresultater av de meddelte opgaver : T ab el gir en summarisk oversigt over de bestaaende selskaper med oplysning om deres antal, kapital, formue og indtægt, fordelt paa de enkelte bygder og byer, og i tab el 7 findes tilsvarende opgaver med inddeling efter selskapernes art for riket, dets bygder og byer samt særskilt for Kristiania, Bergen, Trondhjem og de øvrige byer. I tab el 8 er derhos meddelt speeialopgaver over antal og indbetalt kapital for de vigtigste arter selskaper inden hvert landamt og liver by, mens omvendt tab el viser, hvordan en række av de vigtigere arter selskaper fordeles paa de enkelte byer og landdistrikter. Det samlede antal norske aktieselskaper i 90 utgjorde 08 med en indbetalt kapital av kr Herav falder selskaper med en indbetalt kapital av kr. 89 (eller. pet av det samlede antal og 7 pet. Hvor meget utenlandsk kapital der saaledes er anbragt i norske selskaper, er et sporsmaal, som vanskelig lar sig besvare. De forskjellige interesser, som her gjør sig gjældende, vil vistnok ofte være av den art, at det reelle forhold i saa henseende ikke lar sig fyldestgjorende opklare, og man har da heller ikke i nærværende arbeide kunnet gjøre noget forsok paa en utredning derav. Se forovrig «Norske Aktieselskaper 89 og 90» s. 0, samt «Fabriktællingen 909», indledningen s. XXX med henvisning, og «Statistiske Meddelelser» 9 s. 8.

9 * av kapitalen) paa byerne og 78 selskaper med en indbetalt kapital av kr. 7 9 paa landdistrikterne. Blandt landamterne tæller Akershus det storste antal, nemlig 8, hvorefter kommer Smaalenene, med, Bratsberg med og Jarlsberg og Larvik med. Den steirste kapital,. millioner kroner, falder derimot paa Bratsberg med dets store industriselskaper. Derefter kommer Akershus med 8., Jarlsberg og Larvik med 7.7 og Smaalenene med 8. millioner kroner. Av de enkelte bygder gjor sig særlig gjældende, Aker, Bærum og Nottero med sine mange og store skibsselskaper samt Hitterdal og Tinn med sin storindustri. Blandt byerne har Kristiania alene over tredjeparten av antallet og kapitalen, nemlig 7 selskaper med kr. 00 mill. indbetalt kapital Dernæst bar Bergen, Trondhjem 7, Stavanger, Fredrikstad, Arendal 0, Skien 0, Tønsberg 8 og Drammen 8 selskaper med henholdsvis 8.7,.7,.8,., 0.9, 9.,. og 8. millioner kroner. Av samtlige norske selskaper var 779 (7 pet.) med en indbetalt kapital av kr 80 8 (88 pct.) ilignet skat for 90 og ansat til en formue av kr. 9 og en indtægt av kr De øvrige selskaper var dels oprettet saa sent, at de ikke kunde medtages i limingen for 9, dels var de utelatt paa grund av for lav indtægt og dels av andre grunde (se tab. og ). Av de skatlagte selskaper falder (eller. pet ) med en indbetalt kapital av kr. 7 (eller pct.) paa byerne og 7 med en indbetalt kapital av 98 8 pa' a landdistrikterne. Hertil svarer henholdsvis en formue av kr og kr. 7 og en indtægt av kr. 7 og kr Forholdet mellem formue og indtægt stiller sig temmelig forskjellig for land og by, idet indtægten i landdistrikterne utgjorde. pet. og i byerne 9.8 pet av formuen ; gjennemsnitlig for riket 8.7 pct. Aktieselskapernes inddeling efter deres formaal og art falder i tire hovedgrupper : Skibsfart og fangstekspeditioner, Handel og bankvirksomhet m. v., Industri, Andre formaal. Fordelingen paa disse hovedgrupper for landdistrikterne, byerne og riket falder saaledes: (Se tabellen næste side.) Man ser herav, at industriselskaperne er procentvis langt mere fremtrædende i landdistrikterne end i byerne, baade med hensyn til antal og kapital, hvorimot byerne utviser det største procenttal for skibsfartens vedkommende. I «Norske Aktieselskaper 89 og 90» s. (nederst) er meddelt en lignende oversigt for riket over forholdet mellem de fire hovedgrupper, forsaavidt angaar nettotilgangen av aktieselskaper i aarene Det er av interesse at konstatere, at procentforholdet i nævnte oversigt falder næsten fuldstændig sammen med nærværende, hvad antallet angaar, hvorimot det avviker noget med hensyn til kapitalen. ' Av saadanne andre muscle kan nævnes skattefrihet for selskaper, hvis virksomhet har været til gavn for kommunen,

10 * Antal Indbetalt aktieselskaper. kapital av antallet. Procentfordeling av kapitalen. Pet. Pet. I A. Skibsfart In. v.. B. Handel in. v I C. Industri D. Andre formaal I A. Skibsfart m. v. B. Handel m. v C. Industri D. Andre formaal Tilsammen Tilsammen I A. Skibsfart in. v.... B. Handel m. v (. Industri D. Andre formaal Tilsammen Til belysning av forholdet mellem formue og indtægt for samtlige skattelignede selskaper inden de fire grupper hitsættes Formue. Indtægt. Indtægten i pet. av formuen. Pct. A. Skibsfart in. v. B. Handel ni. v C. lndustri D. Andre formaal Tilsammen Størst er altsaa indtægtsprocenten i gruppe B, hvorav igjen de rene handelsselskaper indtar forste plads med ca. 9 pet. og dernæst bankselskaperne med ca. 0 pct. I gruppe A har selskaperne for hvalfangst for heromhandlede aar 0. pet. I gruppe C utviser isdriften 9 pct., hvorefter kommer polygrafisk industri med. og stenindustri, byggeindustri, industri for nærings og nydelsesmidler og industri for beklædning og rensning med 0. til.7 pct. I gruppe D

11 * indtar kinematografselskaperne i denne henseende en enestaaende plads, idet deres indtægtsprocent er 8. Ved gjennemgaaelsen av tabel ligger det nær at anstille en sammenligning mellem dens opgaver vedrørende industriselskaperne og resultaterne av Fabriktællingen 909. Ifølge sidstnævnte statistik var der ved utgangen av 909 ialt 7 industriaktieselskaper med kr. 8 0 helt eller delvis norsk Hertil kommer selskaper med kr. 9 9 helt utenlandsk kapital, hvorav en del falder ind under begrepet norske selskaper i den betydning, som her er anvendt. Differensen mellem Fabriktællingens og nærværende statistiks opgaver skulde saaledes betegne tilveksten av industriselskaper i aaret 90, hvad der i og for sig ikke kunde synes særlig urimelig. Den fordeler sig ogsaa i et tilsyneladende noksaa rimelig forhold paa de enkelte arter av industriselskaper. Jten at gaa nærmere ind paa detaljerne skal man dog for at forebygge misforstaaelser hertil bemerke, at Fabriktællingens opgaver ikke er ganske konforme med nærværende statistik og saaledes ikke uten videre kan benyttes til sammenligning hermed. Mens lier er medtat alle registrerte og ikke endelig ophørte aktieselskaper, omfatter Fabriktællingen kun saaadanne bedrifter, som var i vir k somhet i angjældende aar. Hertil koirer, at en hel del mindre selskaper har drevet en altfor ubetydelig virksomhdt til at komme med i Fabriktællingen, der forovrig av særlige grunde heller ikke har medregnet isbedrift og privat byggevirksomhet som industrielle foretagender. Paa den anden side turde Fabriktællingens opgaver over indbetalt kapital i flere tilfælder vise hoiere beløp end de registrerte opgaver, der som foran nævnt ligger til grund for nærværende statistik. I t a bel er foretat en summarisk inddeling av aktieselskaperne efter størrelsen av den indbetalte Med hensyn til antallet av selskaper i hver av disse kapitalgrupper stiller forholdet sig saaledes: Landdistrikter. Byer. Riket. Indbetalt Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Antal aktieselskaper. procentvis. Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Under 000 kr « « « « « « « kr. og derover.. Tilsammen Pet. Pct. Pct

12 * En tilsvarende kapitalgruppering for de enkelte arter av aktieselskaper findes i tab el. De her meddelte opgaver for riket gir folgende resultater med hensyn til an toilet i de fire artsgrupper : A. Skibsfart m. v. B. Handel m. v. C. Industri. D. Andre. Kapitalgrupper. Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Pct Pct. Pet Pet, Under 000 kr « O « « « « « « « « kr. og derover Tilsammen Handelsgruppen utviser altsaa bande absolut og relativt det største antal smaaselskaper, og herav falder igjen den alt overveiende del paa de rene handelsselskaper, hvorav ikke mindre end 0 har en indbetalt kapital under 000 kr. Inden industrigruppen er det væsentlig selskaperne for nærings og nydelsesmidler, som kommer under 000 kr., ialt 79 saadanne; den største del av disse er igjen de mange smaa meieribedrifter i landdistrikterne. Av millionselskaperne inden handelsgruppen er der assuranseselskap, 0 selskaper med handel, med bankvirksomhet og med transportvirksomhet som formaal. Inden industrigruppen findes millionselskaper med de forskjelligste virksomheter. En specifisert fortegnelse over alle selskaper med en registrert indbetalt kapital paa mindst million kroner vil man finde i tabel. K a pi talens fordeling paa de forskjellige kategorier ifølge tabel vil sees av folgende sammenstilling: (Se tabellen næste side.) For skibsfartens vedkommende falder, soin det sees, den relativt største del av kapitalen, nemlig. pet., pan gruppen kr. ; dernæst kommer millionselskaperne med ca. femteparten av den samlede Inden handels og industrigrupperne indtar derimot millionselskaperne første plads med henholdsvis. og 0. pet. av disse gruppers

13 A. Skibsfart ni. v. B. Handel m. v. C. Industri. D. Andre. Kapitalgrupper. Indbetalt Samme procentvis. Indbetalt Samme procentvis. Indbetalt kapital. Samme procentvis. Indbetalt Samme procentvis. Pct. Pct. Pct. Pct. Under 000 kr e « « « kr. og derover Tilsammen

14 8* t ab el 7 er meddelt detaljerte opgaver over de skatlagte aktieselskaper, inddelt efter størrelsen av den ilignede indtægt. Indtægtsgrupperne i denne tabel er betydelig mere specifisert end kapitalgrupperue i tabel ; men forovrig er de to tabeller ordnet efter samme plan. Dens opgaver for riket kan derfor resumeres paa samme maate som foran A. Skibsfart m. v. B. Handel m. v. C. Industri. D. Andre. Indtwgtsgrupper. Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Antal aktieselskaper. Samme procentvis. Pct. Pct. Pct. Pct. Under 00 kr q ' « « « «'0000 ' q e « kr. og derover Sammendrag Under 000 hr. 000 t )9 q <.< kr. og derover Tilsammen

15 Por samtlige artsgrupper viser ovenstaaende resumé et forholdsvis stort antal selskaper med smaa indtægter. Under 000 kr. falder saaledes fjerdeparten av industriselskaperne, henved tredjeparten av samtlige skibsfart og handelsselskaper og næsten halvdelen av alle de øvrige. Gaar man til 000 kr., finder man, at kun.,.9, 7. og. pct. i henholdsvis gruppe A, B, C og D kommer op over denne grænse. Av selskaper med de store indtægter, paa kr. og derover, tæller industrigruppen det største procenttal, 8. pct., hvorefter kommer handelsgruppen med 7. pct Med hensyn til indt æ gtsb elopets fordeling stiller forholdet sig saaledes : A. Skibsfart m. v. B Handel m. v. C.Industri. D. Andre. Indtægtsgrupper. Ilignet indtægt. Samme procentvis. Ilignet indtægt. Samme procentvis. Ilignet indtægt. Samme procentvis. Ilignet indtægt. ;.:amme procentvis. Pct. Pct. Pct. Pct. Under 00 kr q q q « « e « « « « « « « q « q q q kr. og derover i Sammendrag : Under 000 kr « « « «000o « « kr. og clerover Tilsammen

16 0* Likesom handels Og industrigrupperne hadde procentvis det største an tat selskaper med store indtægter, paa kr. og derover, saaledes indtar ogsaa disse artsgrupper forste plads med hensyn til beløpet av nævnte store indtægter. Vor handels og industriselskapernes vedkommende falder saaledes henholdsvis 7. og. pct. av deres samlede indtægt paa indtægtsgrupperne kr. og derover, mens de tilsvarende procenttal for artsgrupperne A og D er. og. Naar handelsgruppen i denne henseende overgaar industrigruppen, har det sin forklaring deri, at de allerstørste indtægter, paa kr. og derover, for en overveiende del falder paa handels og bankselskaper. Se forovrig angaaende de enkelte store indtægter t ab el. De folgende tre tabeller gir oplysning om registreringsaaret, der bortset fra tiden for 89 i det store og hele falder sammen med stiftelsesaaret. T ab el 8 har summariske opgaver over antallet av de i de forskjellige aar registrerte selskaper, tabel 9 over indbetalt kapital i selskaper fra tiden efter 900 og t ab el 0 specifiserte oplysninger for de forskjellige arter aktieselskaper, stiftet efter 900. Det fremgaar herav, at kun 0 pct. av de bestaaende selskaper, ialt 00, stammer fra 89 og tidligere aar og. pet eller fra tiden , mens 7. pct., tilsammen 07, er stiftet efter 900. Av disse sidste, der repræsenterer en indbetalt kapital av kr eller 8. pct. av den samlede aktiekapital i 90, falder igjen ea. /, ialt selskaper med en indbetalt kapital av kr. 9 8, paa femaarsperioden Angaaende forholdet mellem landdistrikter og byer bemerkes, at antallet av de ældste selskaper er fordelt omtrent likt paa bygder og byer, mens der i tiden efter 89 gjennemsnitlig falder dobbelt saa stort antal paa byerne som paa landdistrikterne. Som hovedresultat av tabel 0 hitsættes : I 90 bestaaende selskaper, stiftet I 90 bestaaende selskaper, stiftet Antal. Indbetalt Antal. Indbetalt A. Skibsfart in. v B. Handel m v C. Industri D. Andre Tilsammen

17 Her falder det særlig i oinene, at en langt overveiende del av industriselskaperne daterer sin oprindelse fra sidste femaarsperiode. Procentvis av samtlige bestaaende selskaper inden hver av de fire artsgrupper stiller disse opgaver sig saaledes : I 90 bestaaende selskaper, stiftet I 90 bestaaende selskaper, stiftet Antal procentvis. Indbetalt kapital procentvis. Antal procentvis. Indbetalt kapital procentvis. A. Skibsfart rn. v B. Handel in v C. Industri D. Andre En speciel interesse knytter sig til tabelverkets sidste del, der redegjor for utviklingen av aktieselskapernes antal og indbetalte kapital fra 89 til 90. T a b el viser tilgang, avgang og nettotilvekst i perioderne og for de forskjellige landsdele og tab el for de forskjellige arter av selskaper. De to sidste tabeller gir nærmere specifiserte opgaver over de i de enkelte aar nystiftede og opløste selskaper saint stedfundne forandringer i den indbetalte Den heromhandlede utvikling for rikets bygder og byer vil i sine hovedtræk fremgaa av følgende sammenstilling : Landdistrikter. Byer. Riket. Indbetalt Antal aktieselskaper. Antal Indbetalt aktie selskaper. Antal aktieselskaper. Indbetalt Etviklingen betegner, som det sees, en overordentlig sterk stigning i begge perioder saavel med hensyn til antal som Gj ennemsnitlig utgjør den aarlige tilvekst for riket i forste periode 8 selskaper med kr. 9 kapital og i sidste periode 9 selskaper med kr,

18 ' Som det delvis kan sees av tabel, synes antalsforøkelsen i sidste periode at falde nogenlunde jevnt paa de enkelte aar indtil aaret 90, der utmerker sig ved et forholdsvis høit stigningstal. Noiagtig kan imidlertid ikke nettotilveksten for hvert aar bestemmes, da man for en stor del av de opløste selskaper savner oplysning om, i hvilket aar de er opløst. I første periode vil man særlig Inge merke til stigningen i femaaret , der jo for en stor del falder sammen med den saakalte jobbetid, hvorom nærmere nedenfor. Til sammenligning med ovenstaaende skal man hitsætte opgaverne over antal og formue for norske aktieselskaper i 89 og 90, saaledes som de foreligger i det forannævnte verk : Landdistrikter. Byer. Riket. Antal aktie Formue. selskaper. Antal aktie selskaper. Formue. Antal aktieselskaper. Formue I Naar man tar i betragtning det forhold, hvori formuen staar til den indbetalte kapital ifølge tabel og tabel i nærværende tabelverk, kan disse opgaver delvis tjene til at supplere de ovenstaaende, idet de dog som f or elob ig e opgaver, for en del bygget paa beregninger, neppe gjør fordring paa fuldt ut at kunne anvendes til dette øiemed. Den uforholdsmæssig store antalsforokelse fra 89 til 89, som viser sig av denne sammenligning, turde forøvrig tildels skyldes den omstændighet, at enkelte av de for 89 eksisterende selskaper først er registrert i 89 eller endog senere. Det har ogsaa forekommet, at den nye anmeldelse av ældre selskaper med hjemmel av lovens 7 ikke er kundgjort og saaledes ikke indtat i Handelsregistret. I disse vistnok ganske faa og mindre betydelige undtagelsestilfælder er ældre selskaper først medregnet fra et senere aar end 89. Utviklingen inden de forskjellige arter av aktieselskaper vil delvis kunne tjene som billede paa de forskjellige økonomiske bedrifters utvikling i det hele. Særlig gjælder dette skibsfarten og en række industrielle bedrifter, der maa antages for en overveiende del at være grundet paa aktier fra første stund av. A nderledes derimot med de egentlige handelsselskaper. Her maa nemlig tages i De samlede formuesbelop for riket omfatter foruten summerne av landdistrikternes og byernes formuer tillike et skjonsmæssig ansat tillæg for den del av skibsaktieselskapernes formue, soin falder paa utenbys eller utenbygds norske skatydere, og som er medregnet under disses personlige indtægt ; kfr. statsskatkundgjorelsen av august 89 og senere kundgjorelser b, eitert i «N. A. 89 og 90» sicle.

19 * betragtning, at dannelsen av et handelsselskap ingenlunde altid betegner oprettelsen av en ny handelsbedrift, men tvertom ofte kun bestaar i en omdannelse av en ældre forretning. Paa den anden side hænder det ogsaa, at et handelsselskaps opiuør kun betyder overgang til enkeltmand eller et ansvarlig firma. Med disse bemerkninger indtages her et utdrag av tabel for de forskjellige vigtigere arter av aktieselskaper : A r t. Antal eksisterende aktieselskaper. Indbetalt kr. 000 kr. 000 kr. 7 Skibsfart Hvalfangst Handel Bankvirksomhet Assuranse Transportvirksomhet Bergverksdrift Stenindustri Metalindustri Mekaniske verksteder Kemisk industri Anlæg for elektrisk lys og kraft Tekstilindustri Papirindustri Træindustri m. v. Industri for nærings og nydelsesmidler Beklædning og rensning.. Polygrafisk industri Eiendomsforetagender Landbruk og skogdrift... Kinematografdrift De fleste av disse opgaver taler for sig selv og trænger ingen nærmere forklaring. Derfor kun nogen supplerende bemerkninger angaaende enkelte bedrifter, hvortil knytter sig særlige omstændigheter, eller hvis utvikling er særlig iøjnefaldende: For ski b sf ar t ens vedkommende ser man et overmaade sterkt opsving i første periode, idet baade antal og kapital for disse selskaper steg til henved b

20 * det dobbelte i løpet av de 9 aar. I sidste tiaarsperiode er derimot antallet gaat litt tilbake, mens kapitalen liar fortsat at stige og det endog med et storre aarlig gjennemsnitsbelop end tidligere. Dette sidste hænger sammen med seiltonnagens overgang til dampskibstonnage. Med sejlskibenes utrangering oplostes nemlig en mængde mindre partsrederier og aktieselskaper, og i deres sted er der dannet et noget mindre antal dampskibsselskaper med storre Hvalf angst e n, som gik noget tilbake i nitiaarene, er som bekjendt atter i overordentlig sterkt opsving i de senere aar, hvorav særlig 90 utmerker sig med en betydelig tilvekst av store selskaper. Ved den mangedobbeite forøkelse av handelsselsk aperne maa man vistnok holde sig for oie, hvad ovenfor er bemerket ; men handelens utvikling i det hele er selvfølgelig ogsaa her en sterkt medvirkende faktor. De private aktiebanke r, som i nitiaarene forokedes til henved det dobbelte i antal og henved det tredobbelte i kapital, er ogsaa i folgende periode i god fremgang, om ikke saa sterkt soin tidligere, idet diverse storre bankkrak efter jobbetiden bevirkede utrangering av betydelige kapitalbelop. Der er saaledes i sidste tiaar opløst hele bankselskaper med en kapital av. mil Honer kr. For bergverksselskaperne viser den sidste periode en paafaldende vekst, idet antallet er steget til det firedobbelte og kapitalen til mere end det tidobbelte siden 900. Den største kontingent til denne kapitalforokelse er ydet av grubeselskapet Sydvaranger med millioner kr. Hvad stenindustrien angaar, vil det erindres, at jobbetidens forcerede byggevirksomhet avfødte en mængde teglverksselskaper, hvorav en hel del førte en ganske kortvarig tilværelse efter krisen. Det er væsentlig disse selskaper, som sætter sit præg paa opgaverne for stenindustrien. Av den tidobbelte forokelse i de k emiske industriselskapers kapital fra 900 til 90 skyldes over halvparten, eller. inill. kr., de store selskaper i Hitterdal og Tinn, hvorav igjen Norsk Hydro utmerker sig som Norges største aktieselskap med en indbetalt kapital i 90 av 9. mill. kr. En sidste avspeiling av den tit nævnte jobbetid vil man tilslut finde i opgaverne over de saakaldte eiendomsf or et agen d e r, hvorved forstaaes selskaper til utnyttelse av faste eiendomme ved salg eller bortleie. Den overveiende del av disse selskaper har været hjemmehørende i byerne og nærmest til ' Se nærmere herom «Private Aktiebanker 90» (Norges Off. Stat. V. ) indledningen s. * fig.

21 * stotende bygder og da fremfor alt i Kristiania og Aker. Deres formuesobjekt er derfor ogsaa som regel en byeiendom. Nitiaarenes sterke vekst av disse selskaper skyldes, som man vil forstaa, den store eiendomsspekulation fornemmelig i Kristiania i aarene Senere er der vistnok kommet til en hel del smaaselskaper av denne art ; men nedgangen i kapitalbelopet fra. mill. kr. i 900 til. mill kr. i 90 taler et tydelig sprog om eiendomsspekulationens eftervirkninger. Angaaende utenlandske selskaper viser tabel, at ialt 0 fremmede selskaper, dels gjennem særskilte filialer og dels paa anden maate, bar virket i Norge i 90. Den paa dem faldende formue er ansat til kr. 9 0, og deres indtægt til kr Denne formue og indtægt fordeler sig paa de forskjellige arter av virksomhet saaledes : Formue. Indtægt. Skibsfart Handel Assuranse Bergverksdrift Stenindustri m. v Kemisk industri Anlæg for elektrisk lys og kraft Papirindustri Industri for nærings og nydelsesmidler Andre industrielle foretagender Jordbruk og skogdrift Diverse Tilsammen Til sammenligning hitsættes opgaverne over formue og indtægt for utenlandske selskaper i Norge i de nærmest foregaaende aar : Formue.Indtægt

22 * Mens aaret 908 saaledes utviser en ganske betydelig stigning baade i formue og indtægt i forhold til de tidligere aar, kan man neppe med sikkerhet konstatere nogen væsentlig forokelse i løpet av den sidste treaarsperiode. Forholdet mellem formue og indtægt er, som det sees, temmelig foranderlig fra nar til andet. (Se herom «Norske Aktieselskaper 89 og 90» side 0). Utarbeidelsen av nærværende statistik er forestaat av sekretær John Eg elan d, som ogsaa har forfattet indledniugen. Det Statistiske Central byraa, Kristiania 8 juli 9. A. N. Kiær. A. Th. Meer.

23 7* Bilag. Materialet. Ifølge lov av 7 mai 890 om handelsregistre, firma og prokura er ethvert aktieselskap, som driver en hvilkensomhelst paa erhverv rettet virksomhet, pligtig til at foreta anmeldelse til firmaregistret. Om denne anmeldelse, som ogsaa gjælder allerede bestaaende selskaper, bestemmer lovens 9 bl. a., at den skal indeholde oplysning om vedtægternes datum, forretningens art, den I. ommune, hvor forretningskontoret findes, samt den tegnede og indbetalte kapitals størrase. Ifølge samme lovs skal videre anmeldes enhver forandring i et forhold, hvorom tilførsel er gjort i handelsregistret, herunder altsaa et registrert selskaps opiuør samt forandringer i den tegnede og indbetalte kapital ; undtat er alene bopælsforandringer Med den undtagelse, som er nævnt i 7 for ældre selskapers vedkommende, har loven tillike paabudt kuudgjørelse av, hvad der saaledes er anmeldt til firmaregistret. I de siden 89 paa offentlig foranstaltning utgivne Handelsregistre, som omfatter alle kundgjorte anmeldelser, skulde man følgelig ha et temmelig fuldstændig materiale til en aktieselskapsstatistik, forsaavidt angaar de ting, anmeldelsespligten omfatter, og dette materiale danner da ogsaa grundlaget for nærværende arbeide. Det er benyttet paa den maate, at man for hvert eneste siden 89 nyanmeldt selskap liar gjort et utdrag paa et særskilt skema av de oplysninger, som indeholdes i anmeldelsen, hvorhos senere registrerte oplysninger vedrørende forandringer i aktiekapitalen eller et selskaps opiuør er paaført vedkommende skema. Efter gjennemgaaelse av Bandelsregistrene for alle nar til og med 90 skulde paa denne maate hvert enkelt selskaps historie for saa vidt fremgaa av de enkelte skemaer. Det har imidlertid vist sig, at Handelsregistrene i visse henseender danner en meget upaalidelig kilde, idet anmeldelsespligten i mange tilfælder ikke overholdes i praksis. Dette gkelder særlig anmeldelse av et selskaps opiuør og forandringer i den indbetalte aktie Hvor den tegnede kapital ikke er helt indbetalt ved registreringen, er det saaledes almindelig at opgi i firmaanmeldelsen, at kapitalen skal betales i visse terminer eller efter bestemmelse av direktionen, generalforsamlingen o. lign. Naar saa kapitalen senere indbetales enten til de i anmeldelsen opgivne terminer eller efter særskilt bestemmelse, sker herom i stor utstrækning ingen tillægsanmeldelse, saaledes som loven fordrer. I disse tilfælder maa opgaverne over den indbetalte kapital nødvendigvis bli noget misvisende, og de vil da gjennemgaaende utvise et I Hvor den nye anmeldelse ikke indeholdt andet, end hvad der tidligere var anmeldt og kundgjort, var ny kundgjorelse for ældre selskapers vedkommende ufornoden. I bilag meddeles eksempler paa, hvordan materialet ligger til rette i Handelsregistrene, og som bilag følger det benyttede arbeidsskema.

24 8* mindre beløp, end der virkelig er indbetalt ; ti selv om aktiekapitalen opgives at skulle bli indbetalt inden en viss tid, er det ofte usikkert, om saa blir tilfældet, og man har derfor i almindelighet alene kunnet medta den i firmaanmeldelsen opgivne indbetalte Netop paa dette punkt frembyder Handelsregistrene sin største svakhet som statistisk materiale, idet man intet paalidelig kontrolmiddel har kunnet anvende i saa hensende. Hvad angaar anmeldelse av et selskaps ophor, saa er vistnok forsommelsen av at efterkomme denne pligt ogsaa meget stor. Men følgerne herav har kunnet forebygges ved hjælp av det øvrige materiale, som ligger til grund for nærværende statistik, nemlig de fra ordførere og ligningskommissioner indhentede opgayer over de i 90 bestaaende selskapers formue og indtægt efter sidste aars skatteligning, supplert med tillægsoplysninger om selskaper, som ifølge Handelsregistrene skulde eksistere, men som ikke findes medtat i ligningen for 9. Ved en omfattende korrespondanse med de forskjellige kommuners ordførere ligningskommissioner i denne anledning samt en række henvendelser til enkelte selskapers direktionsmedlemmer m. v. har man konstatert, at ea. 00 selskaper er opløst eller har sluttet si u. virksomhet i perioden 89 90, uten at nogen anmeldelse herom foreligger. For en række av disse selskaper har ogsaa oplosningsaaret kunnet bringes paa det rene, og for de øvrige væsentlig skibsselskaper har man kunnet henføre opløsningsaaret til en av perioderne eller 9090 (kfr. tabel ). Bilag. Eksempler fra Handelsregistrene paa firmaanmeldelser angaaende stiftelse og ophør av aktieselskaper samt forandringer i aktiekapitalen. Kristiania den april 909. Til Kristiania magistrat. Herved tillader jeg mig at anmelde til firmaregistret det uansvarlige selskab Aktieselskabet N. N. (navn). Vedtægternes datum er / 909. Forretningens art : handel. Forretningskontorets kommune : Kristiania. Aktiekapitalens størrelse er 0 ( 00 kr., fordelt paa 00 aktier à 00 kr. Aktiebrevene lyder paa navn. Af aktiekapitalen er indbetalt procent. Resten indbetales efter direktionens nærmere bestemmelse. Bekjendtgjørelse til aktionærerne sker ikke i offentlige tidender. Selskabets bestyrelse tilligger hr. N. N. (navn og adresse), der alene forpligter selskabet. Selskabets vedtægter, der indeholder behørig legitimation for bestyrelsen, vedlægges. Ærbødigst N. N. Registrert den 7 april 909. Kristiania magistrat, avd., april 909. Einar Wyller, kst. Chr. Lund.

25 9* Til Magistraten i Larvik. Herved anmeldes, at A/S N. (navn) er opløst ifølge generalforsamlingens beslutning af 8 april d. a. Larvik den 8de april 909. N. N. Registrert idag. Larviks magistrat, april 909. Kristen Simonsen. Til Sorenskriveren i Eker, Modum Sz, Sigdal. Sted og datum. Under henvisning til tidligere firmaanmeldelse af A/S N. N. (navn) tillader vi os herved at meddele at aktiekapitalen nu udgjor kr ,00 fordelt paa 9 hele aktier à kr. 000,00 og to halve aktier h kr. 00,00 fuldt indbetalte. Direktionen for A/S N. N. N. N.N.N.N. N. Registreret idag. Eker, Modum og Sigdals sorenskriverembede den december 90..f. P. Magnus kst. I Forbindelse med tidligere Anmeldelse meddeles herved, at Direktionen for A/S. N. N. ifølge senest stedfundne Valg, bestaar af: Ifølge Generalforsamlingens Beslutning er Aktiekapitalen reduceret til Ottetisyv Tusinde Kroner fordelt paa 0 almindelige Aktier à 00 og Preferenceaktier k 00 fuldt indbetalte. Sted, datum og underskrifter. Registreret idag. Larviks Fogderi, 8de Mai 907. P. Holmesland. Bilag. Arbeidsskema for utdrag av Handelsregistrene. by, herred.. Aktieselskapets navn :. Gruppenummer og art:. I hvilket aar oprettet?. Naar registrert?. Tegnet kapital kr.. Indbetalt kapital kr. 7. Aktiekapitalen forhøjet i aaret med kr. 8. nedskrevet i aaret med kr. 9. Selskapet opløst i aaret Ved ligningen for 9 : 0. til statsskat: formue kr. indtægt kr.. kommunalskat : formue kr. indtægt

26 Tabeller.

27 Aktieselskaper. Tabel. Norske l aktieselskaper ved utgangen av 90 indtægt for riket, 7 8 Landsdele. Samtlige aktieselskaper. Herav aktieselskaper med opgit formue og indtægt ifølge skattelignin gen for 9. An Tegnet tal. Indbetalt kapita. Antal. Tegnet Indbetalt Antagen formue. Antagen indtægt. liket likets bygder likets byer Bygderne amtsvis maalenene kkershus Fledemarken Kristians Buskerud Tarlsberg og Larvik Bratsberg STedenes [Aster og Mandal avanger ondre Bergenhus Kordre Bergenhus Etomsdal endre Trondhjem Kordre Trondhjem Kordland Fromso Finmarken Tilsammen i Enkelte frem wdende herreder. [haler Borge Tune rilemminge Kraakeroy Jnso Aker Bærum Asker Eidsvold Ullensaker Ringsaker Leiten Elverum astre Toten Jevnaker Herunder medregnet aktieselskaper med delvis utenlandsk kapital, men med sæte i Norge og hovedsageselskapets stiftelse med tillæg av, hvad der senere er indregistrert som indbetalt. Indregistreringen synes imidlertid

28 Aktieselskaper. med oplysning om deres kapital, antagne formue og dets bygder og byer. 0 7.Nyoprettede aktieselskaper, som ikke er medtat i ligningen for 9. Aktieselskaper med indtægt under skattegrænsen. A ktieselskaper, som av andre grunde ikke er medtat i ligningen for 9. Antal. Tegnet Indbetalt Antal. Tegnet Indbetalt Antal. Tegnet Indbetalt _ _ lig norsk bestyrelse. \red indbetalt kapital forstaaes det beløp, som er indbetalt i forbindelse med aktiei saa henseende ikke at være ganske fuldstændig ; se herom nærmere indledningen.

29 Aktieselskaper. Tabel (forts.). Norske aktieselskaper ved utgangen av 90 indtægt for riket, 7 8 Landsdele. Samtlige aktieselskaper. Herav aktieselskaper med opgit formue og indtægt Hodge skatteligningen for 9. Antal. Tegnet Indbetalt An Tegnet Indbetalt Antagen tal. formue. Antagen indtægt. Enkelte fremtrædende herreder (forts.). Øvre Eker... Nedre Eker Modum Lier Skoger. Nottero Sandeherred Fredriksværn Hitterdal Solum Gjerpen Bamle Dybvaag Flosta ' Oddernes Vennesla Høiland Klepp Ullensvang Fane Aarstad Askoen Voss Eid i Nordfjord.. Ulstein Malvik Orkedalen Mo i Nordland... Vaagan Hadsel Ibbestad Trondenes Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik

30 med oplysning om deres kapital, antagne formue og dets bygder og byer. Aktieselskaper. 9 0 I 7 Nyoprettede aktieselskaper, som ikke er medtat i ligningen for 9. Aktieselskaper med indtægt under skattegrænsen. Aktieselskaper, som av andre grunde ikke er medtat i ligningen for 9. Antal. Tegnet Indbetalt Antal. Tegnet Indbetalt Antal. Tegnet Indbetalt _ _ _.. _

31 Aktieselskaper.,Nwoweimm.,." Tabel (forts.). Norske aktieselskaper ved utgangen av 90 indtægt for riket, 7 8 Landsdele. Samtlige aktieselskaper. Herav aktieselskaper med opgit formue og indtægt ifølge skatteligningen for 9. Tegnet Indbetalt Antal. Antal. Tegnet Indbetalt Antagen formue. Antagen indtægt. Byerne amtsvis (forts.). Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Tilsammen De enkelte byer.' Fredrikshald 0 7 Sarpsborg , Fredrikstad 9 Moss 8 09 Son Holen 000 Hvitsten Drøbak Hamar. Kongsvinger Lillehammer 7 0 Gjøvik Hønefoss Drammen 8 7 Kongsberg 8 90 Svelviken 800 Holmestrand Horten 9 90 Aasgaardstrand Tønsberg 8 90 Sandefjord Larvik Kragero Skien Porsgrund 79 9 Brevik Stathelle 07 0 Langesund I Med undtagelse av Kristiania, Bergen og Trondhjem ; for disse byer se vedkommende amt.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TOLVTE BIND. UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN. BIANCO LUNOS BOGTRTKKERI, 1875. DET STfiT-C-^T^KE DANMARK V. Soldaternes Skrive- og Læsefærdighed. 232 Efter Opfordring

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 95: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 836-94. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 836-94.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

MARKEDSPRISER PAA KORN OG POTETER 1836-1914. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 23. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 1836-1914)

MARKEDSPRISER PAA KORN OG POTETER 1836-1914. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 23. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 1836-1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 23. MARKEDSPRISER PAA KORN OG POTETER 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 1836-1914) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRIST IANIA I KOMMISSION

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript>

Rt-1894-753 <noscript>ncit: 3:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1894-753 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1893-03-17 PUBLISERT: Rt-1894-753 STIKKORD: SAMMENDRAG: Efter Byskattelovens 33 b kan ikke forlanges Fradrag i Indtægtsansættelsen for en ved Tidens

Læs mere

Møte for lukkede dører i Odelstinget den 19. mars 1918 kl Præsident: Peersen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Odelstinget den 19. mars 1918 kl Præsident: Peersen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Odelstinget den 19. mars 1918 kl. 17.15. Præsident: Peersen. Dagsorden: Mundtlig indstilling fra næringskomite nr. 1 til midlertidig lov om tillæg til lov om erhvervelse av fast

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 vil findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 0- december 0. Trykt Nr,. Private

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rmkke No. 258. 1892 og 1893. . ; 0 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. SO Tredie Rmkke No. 58. sit I. I I. Arbeids- og Lonniugsforhold ved Tusliberier og Cellulosefabriker. 89 og 89. (Statistique sociale et du travail. III. Fabriques de

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere