Specialiseret retspsykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialiseret retspsykiatri"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri

2 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Denne rapport beskriver patienternes svar på regionalt niveau og landsniveau. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om patienternes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter inden for henholdsvis voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Hvert år gennemføres der ligeledes forældreundersøgelser på henholdsvis ambulatorier og dag- eller døgnafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien. Hvert tredje år gennemføres der desuden landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for voksenpsykiatrien. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Datagrundlag Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at få overblik over retspsykiatriens resultater på de enkelte spørgsmål på landsniveau. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves desuden fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig i forhold til patienternes samlede indtryk af psykiatrien. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres retspsykiatriens resultater på regionalt niveau. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Hvor det er muligt, bliver resultaterne sammenlignet med resultaterne fra 2014 og Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau bliver der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af DE- FACTUM i Region Midtjylland, der sammen med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt DEFACTUM

3 Datagrundlag Datagrundlag Personalet udleverede, i perioden 5. september til og med 25. september 2016, personligt spørgeskemaer til patienter, som havde været indlagt i mindst tre døgn på et specialiseret retspsykiatrisk afsnit inden undersøgelsesperiodens afslutning. Udleverede spørgeskemaer 263 Besvarede spørgeskemaer 157 Svarprocent 60 Afsnit eller afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på afsnits- eller afdelingsniveau. Resultater fra disse afsnit/afdelinger vil dog indgå i de samlede resultater for retspsykiatrien på højere niveauer. Repræsentativitet Besvarede spørgeskemaer Udleverede spørgeskemaer n % n % Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

4 Patienternes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde Figurerne til højre viser patienternes samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde. Specialiseret retspsykiatri (n=152) Mand (n=133) Kvinde (n=19) I figurerne er patienternes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. 29% 16% Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. 27% 71% 84% Alder Under 40 år (n=90) 40 år og ældre (n=62) 73% Af hensyn til patienternes anonymitet er der kun vist figurer, hvor der er minimum fem svar. 28% 26% Patienternes samlede indtryk præsenteres mere de- 72% 74% taljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. Positive svar Negative svar 0 til 12 mdr. (n=78) Over 1 år (n=74) 22% 32% 78% 68% - 4 -

5 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) Patienternes svar på spørgsmålene fremstilles her på landsniveau. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst i figuren viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i beregningen. Yderst til højre i figuren er retspsykiatriens resultat vist. Hvor det er muligt, er resultatet fra 2014 og 2015 ligeledes vist. SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLING INFORMATION 22. Samlet indtryk (n=152) 73% Har fået det bedre af indlæggelse (n=146) 76% Personale tog godt imod dig (n=150) 81% Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder (n=149) 73% Personale godt forberedt til samtaler (n=153) Respekt fra personalet (n=152) 78% God omgangstone mellem dig og personalet (n=154) 87% Føler dig tryg sammen de andre patienter (n=153) Samtale om hvad der beroliger dig (n=118) 72% Kender behandlingsplan (n=140) 69% Indflydelse på behandling (n=141) 65% a. Behandling med medicin har hjulpet (n=137) b. Samtaler med behandler har hjulpet (n=89) c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=23) 61% d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet (n=24) 88% Tilfreds med aktiviteter under indlæggelse (n=151) 72% Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer (n=143) 62% Talt om problemer med dit fysiske helbred (n=134) 62% Inddragelse af pårørende (n=110) Har ikke oplevet fejl (n=149) 61% Personales håndtering af fejl (n=47) 43% Informationer om sygdom og behandling (n=145) 66% Klar information om medicins virkning og bivirkning (n=137) 57% Information om din livsstils påvirkning af sygdom (n=142) 59%

6 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) TVANG 25. Ikke anvendt tvang (n=152) 64% Brug af tvang ordentlig (n=54) 35% Samarbejde mellem sengeafsnittet og andre (n=123) 69% PATIENTINDD RAGELSE 29. Personale spurgte til dine erfaringer med din sygdom (n=142) 53% Undersøgelser/behandling tilpasset din situation (n=140) 63% Med til at træffe beslutninger om undersøgelser/beh. (n=130) 56%

7 På hvilke spørgsmål er tilfredsheden størst? Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) Spørgsmålene i figuren til højre er rangordnet efter patienternes tilfredshed. Spørgsmålene med den største andel positive svar fremgår øverst i figuren. 11b. Samtaler med behandler har hjulpet 11d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet 5. God omgangstone mellem dig og personalet (n=89) (n=24) (n=154) 9 88% 87% 1. Personale tog godt imod dig (n=150) 81% Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i beregningen. 3. Personale godt forberedt til samtaler 11a. Behandling med medicin har hjulpet 6. Føler dig tryg sammen de andre patienter 4. Respekt fra personalet (n=153) (n=137) (n=153) (n=152) 78% Der vises kun tal for 2016-undersøgelsen. 23. Har fået det bedre af indlæggelse 2. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder (n=146) (n=149) 76% 73% 22. Samlet indtryk (n=152) 73% 12. Tilfreds med aktiviteter under indlæggelse (n=151) 72% 7. Samtale om hvad der beroliger dig (n=118) 72% 8. Kender behandlingsplan (n=140) 69% 27. Samarbejde mellem sengeafsnittet og andre (n=123) 69% 19. Informationer om sygdom og behandling (n=145) 66% 9. Indflydelse på behandling (n=141) 65% 25. Ikke anvendt tvang (n=152) 64% 30. Undersøgelser/behandling tilpasset din situation (n=140) 63% 14. Talt om problemer med dit fysiske helbred (n=134) 62% 13. Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer (n=143) 62% 16. Har ikke oplevet fejl (n=149) 61% 11c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=23) 61% 15. Inddragelse af pårørende (n=110) 21. Information om din livsstils påvirkning af sygdom (n=142) 59% 20. Klar information om medicins virkning og bivirkning (n=137) 57% 31. Med til at træffe beslutninger om undersøgelser/beh. (n=130) 56% 29. Personale spurgte til dine erfaringer med din sygdom (n=142) 53% 18. Personales håndtering af fejl (n=47) 43% 26. Brug af tvang ordentlig (n=54) 35% - 7 -

8 Er resultatet bedre end sidste år? Sammenligning med resultatet sidst I figuren til højre er resultatet sammenlignet med retspsykiatriens resultat sidste år. Figuren viser, antal spørgsmål, hvor andelen af patienter, der har svaret positivt, er: Højere end resultatet sidst. Det samme som resultatet sidst. 24% Lavere end resultatet sidst. Dette års resultat er sammenlignet med sidste års resultat på i alt 21 spørgsmål. 62% 14% Spørgsmål, hvor forskellene er under et procentpoint, indgår i den midterste kategori, idet resultatet hverken betragtes som højere eller lavere. Forskellene mellem retspsykiatriens resultat i år og sidste års resultat er ikke signifikanstestet. Højere end resultatet sidst Det samme som resultatet sidst Lavere end resultatet sidst - 8 -

9 Udvikling over tid Udvikling i andel positive svar fra 2015 til 2016 Spørgsmål med størst udvikling Figuren viser andelen af patienter, der har angivet et positivt svar på spørgsmålene i henholdsvis 2015 (X-aksen) og 2016 (Y-aksen). 9 Hvis tilfredsheden på et spørgsmål er forbedret, er spørgsmålet placeret over den diagonale linje. Omvendt er spørgsmålet placeret under den diagonale linje, hvis tilfredsheden er faldet. Jo større vandret afstand fra spørgsmålet til den diagonale linje desto større udvikling fra 2015 til De tre spørgsmål med henholdsvis størst positiv og størst negativ udvikling er fremhævet i figuren, såfremt udviklingen er minimum tre procentpoint og spørgsmålet har minimum 10 svar. I tabellen under figuren fremgår disse spørgsmål med andel positive svar i 2015 og 2016 samt forskellene i procentpoint Spørgsmål med størst udvikling Positive (2016) Positive (2015) Udvikling ( ) % % %-point 9. Indflydelse på behandling (n=141) b. Samtaler med behandler har hjulpet (n=89) a. Behandling med medicin har hjulpet (n=137) Brug af tvang ordentlig (n=54) c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet (n=23) Talt om problemer med dit fysiske helbred (n=134)

10 Fastholdelse og forbedring af resultater Næste side præsenterer et bud på, hvilke områder retspsykiatrien kan være opmærksom på i det løbende arbejde med at forbedre og fastholde den patientoplevede kvalitet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig i forhold til patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Beregninger Som mål for sammenhængen med det samlede indtryk anvendes korrelationen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. To spørgsmål er eksempelvis stærkt korreleret (stor sammenhæng), hvis personer, der svarer positivt på spørgsmål A samtidig har tendens til at svare positiv på spørgsmål B. Sammenhængen mellem spørgsmålene og det samlede indtryk er undersøgt bivariat (γ), og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte retspsykiatri. Spørgsmålet, der er anvendt i beregningen af sammenhængen med de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk, er: Hvordan synes du alt i alt om at være her på sengeafsnittet? Spørgsmålene er udvalgt ved at sammenholde patienternes svar på spørgsmålene og sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk af psykiatrien. Figuren nedenfor illustrerer, hvordan spørgsmålene er udvalgt. Spørgsmålene er dels rangordnet efter andel positive svar (den vertikale akse i figuren) og dels rangordnet efter spørgsmålenes sammenhæng med det samlede indtryk (den horisontale akse i figuren). Figuren er på baggrund heraf inddelt i fire områder, der er karakteriseret ved varierende forbedringsmuligheder. Spørgsmål er herefter udvalgt blandt de spørgsmål, der er placeret henholdsvis øverst og nederst i figurens højre side. De fremhævede spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder er karakteriseret ved: Beregningsmetoden og spørgsmålsudvælgelsen er beskrevet mere deltaljeret på psykiatriundersogelser.dk. Relativ lille andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. De fremhævede spørgsmål, hvor fastholdelse af stor patienttilfredshed er vigtig, er karakteriseret ved: Relativ stor andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. Tilfredshed Fasthold resultat (sekundær) Forbedringsmulighed (sekundær) Fasthold resultat (primær) Forbedringsmulighed (primær) Sammenhæng med samlet indtryk

11 Fastholdelse og forbedring af resultater (fortsat) Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. Positive Positive Sammenhæng % [1-29] [1-29] 26. Synes du, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde? (n=54) De fem spørgsmål, der rummer forbedringsmuligheder, og de fem spørgsmål, hvor fastholdelse af tilfredsheden er vigtigt, er præsenteret i hver deres tabel. 31. I hvilket omfang er du med til at træffe beslutninger om dine undersøgelser/behandling? (n=130) I hvilket omfang har du indflydelse på din behandling? (n=141) Er dine undersøgelser/behandling tilpasset din situation? (n=140) Fra venstre mod højre viser kolonnerne efter de fremhævede spørgsmål: Andel positive svar på spørgsmålet. Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter højest andel positive svar. Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter størst sammenhæng med patienternes samlede indtryk. 18. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? (n=47) Spørgsmål hvor fastholdelse af stor tilfredshed er vigtigt 11d. Har behandlingssamtaler, hvor pårørende deltog, hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? (n=24) Positive Positive Sammenhæng % [1-29] [1-29] Spørgsmålene er udvalgt blandt de i alt 29 nationale spørgsmål, der indgår i rangordningen. 23. Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? (n=146) b. Har samtaler med en behandler hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? (n=89) Oplever du, at der er en god omgangstone mellem dig og personalet? (n=154) Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? (n=153)

12 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i patienternes svar på regionalt niveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLING INFORMATIO N TVANG PATIENTINDD RAGELSE 22. Samlet indtryk 23. Har fået det bedre af indlæggelse 1. Personale tog godt imod dig 2. Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder 3. Personale godt forberedt til samtaler 4. Respekt fra personalet 5. God omgangstone mellem dig og personalet 6. Føler dig tryg sammen de andre patienter 7. Samtale om hvad der beroliger dig 8. Kender behandlingsplan 9. Indflydelse på behandling 11a. Behandling med medicin har hjulpet 11b. Samtaler med behandler har hjulpet 11c. Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet 11d. Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet 12. Tilfreds med aktiviteter under indlæggelse 13. Talt om hvad du kan gøre ift. dine psykiske problemer 14. Talt om problemer med dit fysiske helbred 15. Inddragelse af pårørende 16. Har ikke oplevet fejl 18. Personales håndtering af fejl 19. Informationer om sygdom og behandling 20. Klar information om medicins virkning og bivirkning 21. Information om din livsstils påvirkning af sygdom 25. Ikke anvendt tvang 26. Brug af tvang ordentlig 27. Samarbejde mellem sengeafsnittet og andre 29. Personale spurgte til dine erfaringer med din sygdom 30. Undersøgelser/behandling tilpasset din situation 31. Med til at træffe beslutninger om undersøgelser/beh

13 Sådan læser du figurerne på de kommende sider 23. Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? Nummer og spørgsmålsformulering i spørgeskemaet. Spørgsmålets tema i spørgeskemaet. Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 156 (92 %) 17% Positive svar: I høj grad; I nogen grad Antal svar i figurerne (procent af det samlede antal besvarelser). 8% 32% 42% Svar kategoriseret som positive. Landsresultatet: Svarfordelingen på spørgsmålet. I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Rangordning: Regioner i undersøgelsen rangordnet efter andel positive svar. Hele landet (n=149) 42% 32% 17% Region Hovedstaden (n=28) 46% 21% 11% 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Region Midtjylland (n=42) 48% 38% Mand Region Nordjylland (n=16) 19% 5 13% 19% Kvinde Region Sjælland (n=24) 5 25% 13% 13% Under 40 år Region Syddanmark (n=39) 38% 31% 26% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 40 år og ældre Under 1 måned måneder måneder Sammenligning: Resultatet for hele landet og resultatet opdelt på regionsniveau måneder Over 1 år Andel positive svar i procent. Resultatet for 2016 er markeret med fed. Hvor det er muligt er resultatet sammenlignet med resultater fra 2014 og Krydstabel: Resultatet fordelt på køn, alder og øvrige baggrundsoplysninger. Svarfordelingen for grupper med mindre end fem svar fremgår ikke i tabellen. F Andet Svar der ikke indgår i figurerne og beregningen af andel positive svar

14 22. Hvordan synes du alt i alt om at være her på sengeafsnittet? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 152 (97 %) 1 22% Positive svar: Virkelig godt; Godt 17% 51% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=152) 22% 51% 17% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Region Hovedstaden (n=51) 25% 45% 22% Region Midtjylland (n=40) 18% 15% Region Nordjylland (n=13) 23% 62% Region Sjælland (n=28) 32% 39% 18% 11% Region Syddanmark (n=20) 1 55% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

15 23. Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 154 (98 %) 14% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 1 41% 35% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=146) 41% 35% 1 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=50) 44% 26% 12% 18% Region Midtjylland (n=38) 37% 45% 11% Region Nordjylland (n=12) 33% 58% Region Sjælland (n=25) 56% 12% 12% Region Syddanmark (n=21) 29% 43% 1 19% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

16 1. Tog personalet godt imod dig, da du blev indlagt på sengeafsnittet? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 156 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 12% 52% 29% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=150) 52% 29% 12% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=49) 55% 24% Region Midtjylland (n=41) 51% 37% Region Nordjylland (n=12) 67% 17% Region Sjælland (n=27) 44% 3 15% 11% Region Syddanmark (n=21) 48% 33% 19% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

17 2. Skaber personalet en situation, hvor du åbent kan fortælle dem om dine vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 157 (100 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 23% 39% 34% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=149) 39% 34% 23% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=49) 49% 35% 12% Region Midtjylland (n=43) 33% 42% 23% Region Nordjylland (n=12) 33% 42% 25% Region Sjælland (n=24) 42% 13% 38% Region Syddanmark (n=21) 29% 38% 29% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

18 3. Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 157 (100 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 16% 44% 36% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=153) 44% 36% 16% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=50) 56% Region Midtjylland (n=42) 31% 48% 19% Region Nordjylland (n=12) 5 33% 17% Region Sjælland (n=28) 36% 39% 21% Region Syddanmark (n=21) 52% 24% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

19 4. Oplever du, at personalet respekterer dig? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 156 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 8% 14% 39% 39% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=152) 39% 39% 14% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=50) 38% 38% 14% Region Midtjylland (n=42) 38% 14% Region Nordjylland (n=11) 36% 45% 18% Region Sjælland (n=28) 5 36% Region Syddanmark (n=21) 33% 38% 19% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

20 5. Oplever du, at der er en god omgangstone mellem dig og personalet? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 157 (100 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 9% 47% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=154) 47% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=51) 53% 33% 12% Region Midtjylland (n=42) 45% Region Nordjylland (n=12) 33% 67% Region Sjælland (n=28) 43% 46% Region Syddanmark (n=21) 48% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

21 6. Føler du dig tryg sammen med de andre patienter på sengeafsnittet? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 156 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 16% 36% 44% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=153) 36% 44% 16% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=51) 29% 47% 18% Region Midtjylland (n=42) 38% 45% 12% Region Nordjylland (n=12) 25% 5 25% Region Sjælland (n=28) 54% 36% 11% Region Syddanmark (n=20) 3 25% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

22 7. Havde du en samtale med personalet om, hvad der kan virke beroligende på dig, da du blev indlagt? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 156 (99 %) Positive svar: Ja 28% 72% Ja Nej, men jeg ville have ønsket Hele landet (n=118) 72% 28% Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Antal [Andet]* % % n n Region Hovedstaden (n=41) 78% 22% Region Midtjylland (n=33) 67% 33% Region Nordjylland (n=9) 78% 22% Region Sjælland (n=19) 68% 32% Region Syddanmark (n=16) 69% 31% Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet [Andet]*: Nej, det var ikke nødvendigt; Ved ikke

23 8. Kender du din behandlingsplan? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 156 (99 %) Positive svar: Ja 31% 69% Ja Nej Hele landet (n=140) 69% 31% Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Region Hovedstaden (n=45) 71% 29% Region Midtjylland (n=38) 66% 34% Region Nordjylland (n=11) 91% Region Sjælland (n=28) 64% 36% Region Syddanmark (n=18) 67% 33% Ja Nej Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

24 9. I hvilket omfang har du indflydelse på din behandling? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 154 (98 %) Positive svar: Passende 34% 65% For meget Passende For lidt Hele landet (n=141) 65% 34% For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Region Hovedstaden (n=44) 68% 32% Region Midtjylland (n=41) 63% 37% Region Nordjylland (n=11) 82% 18% Region Sjælland (n=25) 64% 36% Region Syddanmark (n=20) 55% For meget Passende For lidt Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

25 11a. Har behandling med medicin hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 143 (91 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 9% 1 49% 31% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=137) 49% 31% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=46) 54% 22% 13% 11% Region Midtjylland (n=36) 5 33% 11% Region Nordjylland (n=12) 58% 42% Region Sjælland (n=23) 43% 3 22% Region Syddanmark (n=20) 35% 45% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

26 11b. Har samtaler med en behandler hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 97 (62 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 36% 54% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=89) 54% 36% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=33) 52% 39% Region Midtjylland (n=22) 45% 41% Region Nordjylland (n=10) Region Sjælland (n=19) 68% 21% 11% Region Syddanmark (n=5) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

27 11c. Har gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 64 (41 %) 17% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 22% 39% 22% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=23) 39% 22% 22% 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=8) 38% 13% 25% 25% Region Midtjylland (n=4) 5 25% 25% Region Nordjylland (n=2) Region Sjælland (n=6) 33% 5 17% Region Syddanmark (n=3) 67% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

28 11d. Har behandlingssamtaler, hvor pårørende deltog, hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 67 (43 %) 8% 21% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 67% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=24) 21% 67% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=7) 14% 71% 14% Region Midtjylland (n=10) Region Nordjylland (n=3) 33% 67% Region Sjælland (n=2) Region Syddanmark (n=2) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

29 12. Er du tilfreds med de aktiviteter, du kan deltage i under indlæggelsen? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 154 (98 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 13% 15% 31% 41% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=151) 31% 41% 13% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=50) 48% 28% 1 14% Region Midtjylland (n=40) 23% 13% 25% Region Nordjylland (n=12) 25% 67% Region Sjælland (n=28) 25% 54% 11% 11% Region Syddanmark (n=21) 19% 43% 29% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

30 13. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske problemer under kontrol, hvis du har f.eks. angst, uro eller søvnbesvær? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 154 (98 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 21% 17% 27% 35% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=143) 27% 35% 21% 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=51) 37% 27% 16% Region Midtjylland (n=36) 17% 44% 19% 19% Region Nordjylland (n=12) 25% 42% 33% Region Sjælland (n=25) Region Syddanmark (n=19) 26% 26% 32% 16% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

31 14. Har personalet talt med dig om problemer, som du har med dit fysiske helbred? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 155 (99 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 18% 32% 3 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=134) 32% 3 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=45) 33% 38% 16% 13% Region Midtjylland (n=37) 22% 3 24% 24% Region Nordjylland (n=12) 58% 33% Region Sjælland (n=23) % 22% Region Syddanmark (n=17) 35% 24% 18% 24% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet [Andet]*: Ved ikke/har ingen fysiske sygdomme

32 15. I hvilket omfang inddrager personalet dine pårørende i din behandling? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 150 (96 %) Positive svar: Passende 37% For meget Passende For lidt Hele landet (n=110) 37% For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Region Hovedstaden (n=34) 68% 26% Region Midtjylland (n=30) 67% Region Nordjylland (n=11) 73% 27% Region Sjælland (n=20) 45% 55% Region Syddanmark (n=15) For meget Passende For lidt Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

33 16. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 149 (95 %) Positive svar: Nej 39% 61% Nej Ja Hele landet (n=149) 61% 39% Nej Ja Antal % % n Region Hovedstaden (n=51) 69% 31% Region Midtjylland (n=39) 62% 38% Region Nordjylland (n=13) 85% 15% Region Sjælland (n=25) 32% 68% Region Syddanmark (n=21) 62% 38% Nej Ja Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

34 18. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 52 (33 %) 23% 15% Positive svar: Virkelig godt; Godt 28% 34% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=47) 15% 28% 34% 23% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=13) 23% 23% 23% 31% Region Midtjylland (n=12) 33% 25% 42% Region Nordjylland (n=2) Region Sjælland (n=14) 29% 29% 36% Region Syddanmark (n=6) 33% 5 17% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet [Andet]*: Personalet kendte ikke fejlen(e)

35 19. Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 154 (98 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 19% 15% 28% 38% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=145) 28% 38% 19% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=51) 33% 29% 22% 16% Region Midtjylland (n=38) 16% 55% 16% 13% Region Nordjylland (n=11) 55% 18% 18% Region Sjælland (n=27) 33% 22% 3 15% Region Syddanmark (n=18) 39% 39% 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

36 20. Får du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 143 (91 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 27% 16% 29% 28% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=137) 29% 28% 27% 16% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=46) 39% 22% 24% 15% Region Midtjylland (n=36) 31% 31% 28% 11% Region Nordjylland (n=11) 45% 36% Region Sjælland (n=24) 25% 46% 21% Region Syddanmark (n=20) 35% 25% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

37 21. Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 152 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 25% 27% 16% 32% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=142) 27% 32% 16% 25% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=49) 31% 31% 14% 24% Region Midtjylland (n=35) 26% 26% 29% Region Nordjylland (n=11) 36% 64% Region Sjælland (n=28) 21% 32% 18% 29% Region Syddanmark (n=19) 26% 26% 21% 26% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

38 25. Har personalet anvendt tvang i forbindelse med din indlæggelse på dette sengeafsnit? Tema: Tvang under indlæggelsen Svar på spørgsmål: 152 (97 %) Positive svar: Nej 36% 64% Nej Ja Hele landet (n=152) 64% 36% Nej Ja Antal % % n Region Hovedstaden (n=51) 63% 37% Region Midtjylland (n=39) 59% 41% Region Nordjylland (n=14) 86% 14% Region Sjælland (n=27) 56% 44% Region Syddanmark (n=21) 71% 29% Nej Ja Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

39 26. Synes du, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde? Tema: Tvang under indlæggelsen Svar på spørgsmål: 55 (35 %) 15% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 41% 24% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=54) 15% 24% 41% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=19) 16% 11% 26% 47% Region Midtjylland (n=15) 27% 33% Region Nordjylland (n=2) Region Sjælland (n=12) 17% 25% Region Syddanmark (n=6) 17% 33% 17% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

40 27. Er du tilfreds med sengeafsnittets samarbejde med kommune, praktiserende læge, hospital eller andre offentlige steder? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 154 (98 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 11% 34% 35% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=123) 34% 35% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=41) 32% 34% 1 24% Region Midtjylland (n=32) 34% 38% 19% Region Nordjylland (n=10) Region Sjælland (n=23) 3 43% 26% Region Syddanmark (n=17) 35% 18% 29% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

41 29. Spørger personalet ind til dine egne erfaringer med din sygdom? Tema: Patientinddragelse Svar på spørgsmål: 154 (98 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 24% 23% 23% 3 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=142) 23% 3 23% 24% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=49) 33% 18% 29% Region Midtjylland (n=36) 19% 36% 25% 19% Region Nordjylland (n=12) 33% 33% 33% Region Sjælland (n=25) 24% 24% 32% Region Syddanmark (n=20) 3 15% 15% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

42 30. Er dine undersøgelser/behandling tilpasset din situation? Tema: Patientinddragelse Svar på spørgsmål: 153 (97 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 21% 16% 33% 3 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=140) 33% 3 21% 16% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Region Hovedstaden (n=48) 35% 29% 17% 19% Region Midtjylland (n=37) 3 24% 32% 14% Region Nordjylland (n=11) 27% 55% Region Sjælland (n=25) 36% 36% 16% 12% Region Syddanmark (n=19) 32% 21% 26% 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

43 31. I hvilket omfang er du med til at træffe beslutninger om dine undersøgelser/behandling? Tema: Patientinddragelse Svar på spørgsmål: 149 (95 %) Positive svar: Passende 42% 56% For meget Passende For lidt Hele landet (n=130) 56% 42% For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Region Hovedstaden (n=46) 52% 43% Region Midtjylland (n=37) 59% 41% Region Nordjylland (n=11) 91% Region Sjælland (n=21) 57% 38% Region Syddanmark (n=15) 33% 67% For meget Passende For lidt Alle Mand Kvinde Under 40 år år og ældre Under 1 måned måneder måneder måneder Over 1 år F Andet

44 Ønsker du at vide mere? På psykiatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP-psykiatri. På hjemmesiden er det muligt at se de regionale rapporter samt den tværgående nationale rapport. Her kan du blandt andet også finde spørgeskemaer, informationsmateriale, undersøgelseskoncept, tidsplan m.v. På hjemmesiden er det desuden muligt at finde kontaktoplysninger på de regionale koordinatorer samt de medarbejdere i DEFACTUM, som er involveret i undersøgelserne

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 12-01-2016 Indledning I efteråret 2015 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

LUP Psykiatri 2016 Patientundersøgelse for. Frederiksberg Centeret. Svar og svarprocenter i undersøgelsen

LUP Psykiatri 2016 Patientundersøgelse for. Frederiksberg Centeret. Svar og svarprocenter i undersøgelsen 18. Får du de informationer om din sygdom og behandling, som du har brug for? 1 DK (n=5943) 53% 19. Får du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Enhed (n=1) DK (n=4508) 4

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2016 LUP Psykiatri 2016 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

National rapport. LUP Psykiatri. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af regionerne

National rapport. LUP Psykiatri. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af regionerne 2018 National rapport LUP Psykiatri Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af regionerne Om LUP Psykiatri 2 LUP Psykiatri 2018 - National rapport Landsdækkende

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 16 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 16. Marts 17 LUP Psykiatri undersøger s og pårørendes oplevelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 LUP-Psykiatri 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre har ordet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere