LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato:

2 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Hvert tredje år gennemføres landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for de ovennævnte områder af psykiatrien. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Denne rapport beskriver patienternes svar inden for denne region. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om patienternes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante voksne patienter samt ambulante børn og unge på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Det er første gang, at undersøgelserne gennemføres samtidigt. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden 2004, men koncept og spørgeskemaer er væsentligt forandret i forbindelse med denne undersøgelse, hvorfor resultaterne ikke kan sammenlignes med tidligere års resultater. Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. Her præsenteres desuden en oversigt over fem spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder samt fem spørgsmål med fokus på fastholdelse af resultatet. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau er der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enheden for Brugerundersøgelser i udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK

3 Datagrundlag Datagrundlag Personalet udleverede, i perioden 3. september til og med 28. oktober, personligt spørgeskemaer til patienter, som blev udskrevet fra afsnittet. Udleverede spørgeskemaer 966 Besvarede spørgeskemaer 644 Afsnit/afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på disse niveauer. Resultater fra disse afsnit/afdelinger vil dog indgå i resultaterne på højere niveauer. Regionens svarprocent 67 Signalement Antal Procent n % Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet

4 Patienternes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde Figurerne til højre viser patienternes samlede indtryk fordelt på køn, alder og indlæggelseslængde. (n=612) Mand (n=291) Kvinde (n=312) I figurerne er patienternes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. 1 Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. Alder år (n=264) Over 40 år (n=324) Patienternes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. 9 Positive svar Negative svar Indlæggelseslængde Under 1 uge (n=223) Over 1 uge (n=377) - 4 -

5 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af patienternes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i andelsberegningen. Til højre er dette års resultat vist. I de kommende års undersøgelser, vil de tidligere års resultater ligeledes være vist. Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLING 22. Samlet indtryk af indlæggelse (n=612) 9 90 (n=1733) 9 (n=606) 83% 23. Fået det bedre af indlæggelse 83 (n=1712) 83% 24. Tilrettelæggelse af undersøgelses- (n=571) 87% 87 og behandlingsforløb (n=1623) 86% 1. Personalets modtagelse (n=618) 95% 95 (n=1744) 95% (n=608) 88% 2. Åbent fortælle om vanskeligheder 88 (n=1724) 88% 3. Personalets forberedelse til samtaler (n=601) 9 90 (n=1683) 87% 4. Kontaktperson tager særligt ansvar (n=607) 89% 89 (n=1703) 88% (n=423) 7 5. Samtale om hvad virker beroligende 70 (n=1236) 73% 6. Kendte behandlingsplan (n=556) 53% 53 (n=1596) 53% 7. Rette behandling (n=610) 88% 88 (n=1712) 88% (n=586) 78% 8. Indflydelse på behandling 78 (n=1607) 77% 10a. Medicin hjulpet (n=512) 86% 86 (n=1435) 85% 10b. Samtaler med behandler hjulpet (n=362) 85% 85 (n=1000) 86% 10c. Gruppeterapi/gruppesamtaler (n=82) 72% hjulpet (n=139) 71% 72 10d. Behandlingssamtaler, hvor (n=114) 77% pårørende deltog, hjulpet (n=371) 74% Aktiviteter under indlæggelse (n=514) 72% 72 (n=1447) 73% 12. Personalet talt om, hvad du kan (n=569) 66% gøre (n=1606) 67% Personalet talt om fysisk helbred (n=484) 61% 61 (n=1387) 57% 8 10 Hele Landet - 5 -

6 Hvordan svarer patienterne på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent). BEHANDLING INFORMATION TVANG UDSKR. SAMMENHÆNG 14. Inddragelse af pårørende (n=414) 74% 74 (n=1261) 74% (n=604) 77% 15. Oplevet fejl 77 (n=1722) 79% 17. Personalets håndtering af fejl (n=123) 59% 59 (n=313) 61% 18. Informationer om sygdom og (n=577) 78% behandling (n=1601) 77% 78 (n=480) Modtaget skriftlig information 50 (n=1312) 48% 20. Vurdering af skriftlig information (n=219) 87% 87 (n=600) 88% 21. Personalet informeret om livsstil (n=544) 59% 59 (n=1536) 59% (n=603) 85% 26. Brug af tvang 85 (n=1684) 85% (n=87) 61% 27. Vurdering af tvang 61 (n=236) 65% 28. Udbytte af opfølgende samtale om (n=66) 64% 64 tvang (n=193) 64% (n=551) 73% 29. Vurdering af indlæggelseslængde 73 (n=1578) 71% (n=521) 74% 30. Forberedt på tiden efter udskrivelse 74 (n=1484) 74% 31. Tilrettelæggelse af overflytning(er) (n=414) 84% 84 (n=1126) 85% 32. Samarbejde mellem sengeafsnittet (n=388) 78% og andre (n=1100) 79% 78 (n=579) Mangler behandlingstilbud 70 (n=1634) 74% 36. Fulgt op på medicinsk behandling (n=526) 83% 83 (n=526) 83% 8 10 Hele Landet - 6 -

7 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Figuren til højre viser, på hvor mange af spørgsmålene andelen af patienter, der har svaret positivt, er Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet 33% 34% I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 33 spørgsmål. Forskellene mellem regionens resultat og landsresultaterne er ikke signifikanstestet. 33% Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet - 7 -

8 Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder? Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder Patienternes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk. Formålet er at identificere spørgsmål, som er vigtige for patienterne, hvor der er forbedringsmuligheder eller hvor det er vigtigt at fastholde resultatet. 17. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? 28. Fik du udbytte af den opfølgende samtale med personalet, efter at tvangen var ophørt? Positive Positive Sammenhæng % [1-31] [1-31] Synes du, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde? Kendte du din behandlingsplan? Forbedringsmuligheder Øverst er fem spørgsmål, der rummer store umiddelbare forbedringsmuligheder, fremhævet. Spørgsmålene er karakteriseret ved relativt få positive svar og relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. 12. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske problemer under kontrol, hvis du f.eks. har angst, uro eller søvnbesvær? Spørgsmål med fokus på fastholdelse af resultat Positive Positive Sammenhæng % [1-31] [1-31] Fastholdelse af resultat Nederst er fem spørgsmål, hvor det er vigtigt at fastholde resultatet, fremhævet. Spørgsmålene er karakteriseret ved en relativ stor andel positive svar, samtidig med, at sammenhængen med det samlede indtryk er relativ stor. 24. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses- og behandlingsforløb var tilrettelagt? Oplevede du, at du fik den rette behandling under din indlæggelse? Tog personalet godt imod dig, da du blev indlagt på sengeafsnittet? Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? Var personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Spørgsmålene er rangordnet og fremhævet på baggrund af andel positive svar og den bivariate sammenhæng mellem spørgsmålene og det samlede indtryk (γ). Der indgår i alt 31 spørgsmål i rangordningen

9 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i patienternes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat på spørgsmålene er markeret med en fuldoptrukken cirkel. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. SAMLET INDTRYK KONTAKT BEHANDLING INFORMATION TVANG UDSKR. SAMMENHÆ NG 22. Samlet indtryk af indlæggelse 23. Fået det bedre af indlæggelse 24. Tilrettelæggelse af undersøgelses- og behandlingsforløb 1. Personalets modtagelse 2. Åbent fortælle om vanskeligheder 3. Personalets forberedelse til samtaler 4. Kontaktperson tager særligt ansvar 5. Samtale om hvad virker beroligende 6. Kendte behandlingsplan 7. Rette behandling 8. Indflydelse på behandling 10a. Medicin hjulpet 10b. Samtaler med behandler hjulpet 10c. Gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet 10d. Behandlingssamtaler, hvor pårørende deltog, hjulpet 11. Aktiviteter under indlæggelse 12. Personalet talt om, hvad du kan gøre 13. Personalet talt om fysisk helbred 14. Inddragelse af pårørende 15. Oplevet fejl 17. Personalets håndtering af fejl 18. Informationer om sygdom og behandling 19. Modtaget skriftlig information 20. Vurdering af skriftlig information 21. Personalet informeret om livsstil 26. Brug af tvang 27. Vurdering af tvang 28. Udbytte af opfølgende samtale om tvang 29. Vurdering af indlæggelseslængde 30. Forberedt på tiden efter udskrivelse 31. Tilrettelæggelse af overflytning(er) 32. Samarbejde mellem sengeafsnittet og andre 34. Mangler behandlingstilbud 36. Fulgt op på medicinsk behandling

10 Sådan læser du figurerne på de kommende sider Nummer og spørgsmålsformulering i spørgeskemaet Spørgsmålets tema i spørgeskemaet Antal svar i figurerne (procent af regionens samlede besvarelser) Svar kategoriseret som positive Regionsresulatet: Svarfordelingen på spørgsmålet Rangordning: Regioner i undersøgelsen rangordnet efter andel positive svar og sammenlignet med regionsresultatet. Sammenligning: Regionsresultatet sammelignet med svarfordelingen for hele landet og opdelt på afdelingsniveau. Andel positive svar i dette års undersøgelse. I de kommende års undersøgelser, vil de tidligere års resultater ligeledes være vist. Krydstabel: Regionsresultatet fordelt på køn, alder og øvrige baggrundsoplysninger. Svar der ikke indgår i figurerne og beregningen af andel positive svar. Svarfordelingen for grupper med mindre end to svar vises ikke

11 22. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 612 (95 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 8% 34% % Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=1733) 38% 52% 7% 90 (n=612) 34% PC Sct. Hans (n=16) 44% 5 94 PC Hvidovre (n=79) 34% 48% 11% 82 PC København (n=130) 35% 58% 93 PC Frederiksberg (n=58) 43% 45% 7% 88 PCN Hillerød (n=74) 35% 55% 91 PCN Frederikssund (n=31) 35% 61% 97 PCN Helsingør (n=20) 25% 55% 80 56% 8% 90 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet PC Amager (n=68) 32% 7% 93 PC Ballerup (n=51) 31% 53% 14% 84 P.C.Glostrup afd. P (n=80) 3 61% 9% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

12 23. Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen Svar på spørgsmål: 606 (94 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 1 44% % 39% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1712) 47% 36% 11% 7% 83 (n=606) 45% PC Sct. Hans (n=15) 27% 13% 87 PC Hvidovre (n=80) 44% 25% 21% 1 69 PC København (n=128) 44% 43% 7% 87 PC Frederiksberg (n=57) 46% 42% 7% 88 PCN Hillerød (n=75) 37% 48% 11% 85 PCN Frederikssund (n=32) 63% 34% 97 PCN Helsingør (n=20) % 1 7% 83 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=67) 49% PC Ballerup (n=48) 42% 44% 1 85 P.C.Glostrup afd. P (n=79) 41% 43% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

13 24. Hvordan vurderer du, at dit samlede undersøgelses- og behandlingsforløb var tilrettelagt? Tema: Samlet indtryk af indlæggelsen 10 87% Svar på spørgsmål: 571 (89 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 9% 28% 8 59% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=1623) 28% 58% 1 86 (n=571) 28% PC Sct. Hans (n=15) 53% 47% 100 PC Hvidovre (n=76) 24% 54% 13% 9% 78 PC København (n=119) 29% 61% 9% 89 PC Frederiksberg (n=55) 38% 49% 7% 87 PCN Hillerød (n=66) 24% 68% 92 PCN Frederikssund (n=30) 27% 7 97 PCN Helsingør (n=20) 15% 65% % 87 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=63) 27% 11% 87 PC Ballerup (n=45) 24% 51% 16% 9% 76 P.C.Glostrup afd. P (n=77) 29% 64% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

14 1. Tog personalet godt imod dig, da du blev indlagt på sengeafsnittet? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 618 (96 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 21% % 74% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1744) 74% 21% 95 (n=618) PC Sct. Hans (n=16) 56% 44% 100 PC Hvidovre (n=76) 71% 21% 92 PC København (n=134) 82% 14% 96 PC Frederiksberg (n=60) 78% 15% 93 PCN Hillerød (n=76) 79% 17% 96 PCN Frederikssund (n=34) 71% 29% 100 PCN Helsingør (n=20) % 21% 95 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=66) 73% 26% 98 PC Ballerup (n=52) 29% 12% 88 P.C.Glostrup afd. P (n=79) 72% 25% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

15 2. Skabte personalet en situation, hvor du åbent kunne fortælle dem om dine vanskeligheder og problemer? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 608 (94 %) % Positive svar: I høj grad; I nogen grad 36% 52% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1724) 54% 34% 8% 88 (n=608) 52% PC Sct. Hans (n=16) 44% 38% 19% 81 PC Hvidovre (n=77) 45% 35% 8% 12% 81 PC København (n=132) 61% 32% 92 PC Frederiksberg (n=58) 33% 93 PCN Hillerød (n=73) 48% 38% 1 86 PCN Frederikssund (n=34) 44% 5 94 PCN Helsingør (n=19) 42% 32% 16% 11% 74 36% 7% 88 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=66) 56% 3 11% 86 PC Ballerup (n=52) 38% 42% 12% 8% 81 P.C.Glostrup afd. P (n=76) 51% 42% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

16 3. Var personalet godt forberedt til planlagte samtaler? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 601 (93 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 37% 53% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1683) 53% 35% 9% 87 (n=601) 53% PC Sct. Hans (n=16) 56% 44% 100 PC Hvidovre (n=76) 47% 34% 12% 7% 82 PC København (n=131) 53% 42% 95 PC Frederiksberg (n=57) 58% 26% 11% 84 PCN Hillerød (n=71) 55% 37% 92 PCN Frederikssund (n=31) 42% 48% 1 90 PCN Helsingør (n=20) 25% % 7% 90 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=66) 56% 39% 95 PC Ballerup (n=52) 5 35% 1 85 P.C.Glostrup afd. P (n=76) 53% 37% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

17 4. Oplevede du, at din kontaktperson tog særligt ansvar for dine undersøgelser og din behandling? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet 10 89% Svar på spørgsmål: 607 (94 %) 8% 8 Positive svar: I høj grad; I nogen grad 28% 61% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1703) 28% 9% 88 (n=607) PC Sct. Hans (n=16) 81% 13% 94 PC Hvidovre (n=78) 58% 21% 12% 1 78 PC København (n=126) 63% 28% 7% 90 PC Frederiksberg (n=60) 62% 3 92 PCN Hillerød (n=72) 5 39% 8% 89 PCN Frederikssund (n=33) 52% 36% 12% 88 PCN Helsingør (n=19) 58% 26% 11% 84 28% 8% 89 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/kender ikke kontaktperson PC Amager (n=67) 64% 31% 96 PC Ballerup (n=53) 53% 28% 17% 81 P.C.Glostrup afd. P (n=78) 69% 23% 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

18 5. Havde du en samtale med personalet om, hvad der kan virke beroligende på dig, da du blev indlagt? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 423 (66 %) Positive svar: Ja Ja Nej, men jeg ville have ønsket Hele landet (n=1236) 73% 27% 73 (n=423) PC Sct. Hans (n=11) 73% 27% 73 PC Hvidovre (n=57) 68% 32% 68 PC København (n=96) 69% 31% 69 PC Frederiksberg (n=45) 73% 27% 73 PCN Hillerød (n=44) PCN Frederikssund (n=18) 83% 17% 83 PCN Helsingør (n=15) 67% 33% Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Nej, det var ikke nødvendigt; Ved ikke PC Amager (n=43) 67% 33% 67 PC Ballerup (n=42) 69% 31% 69 P.C.Glostrup afd. P (n=48) 71% 29% Ja Nej, men jeg ville have ønsket det

19 6. Kendte du din behandlingsplan? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 556 (86 %) 8 Positive svar: Ja 47% 53% 53% Ja Nej Hele landet (n=1596) 53% 47% 53 (n=556) 53% PC Sct. Hans (n=16) 81% 19% 81 PC Hvidovre (n=71) 48% 52% 48 PC København (n=113) 52% 48% 52 PC Frederiksberg (n=54) 67% 33% 67 PCN Hillerød (n=64) 47% 53% 47 PCN Frederikssund (n=30) 60 PCN Helsingør (n=18) 44% 56% 44 47% 53 Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=62) 58% 42% 58 PC Ballerup (n=51) 41% 59% 41 P.C.Glostrup afd. P (n=72) 54% 46% Ja Nej

20 7. Oplevede du, at du fik den rette behandling under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 610 (95 %) % Positive svar: I høj grad; I nogen grad 37% 52% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1712) 53% 35% 7% 88 (n=610) 51% PC Sct. Hans (n=16) 38% 56% 94 PC Hvidovre (n=76) 46% 32% 9% 13% 78 PC København (n=129) 53% 35% 9% 88 PC Frederiksberg (n=60) 47% 45% 92 PCN Hillerød (n=71) 58% 35% 93 PCN Frederikssund (n=31) 68% 29% 97 PCN Helsingør (n=21) 38% 43% % 7% 88 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=69) 52% 36% 1 88 PC Ballerup (n=53) 43% 9% 8% 83 P.C.Glostrup afd. P (n=79) 56% 38% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

21 8. I hvilket omfang havde du indflydelse på din behandling? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 586 (91 %) % Positive svar: Passende 77% For meget Passende For lidt Hele landet (n=1607) 77% 21% 77 (n=586) PC Sct. Hans (n=16) 81% 19% 81 PC Hvidovre (n=72) 67% 31% 67 PC København (n=127) 75% 22% 75 PC Frederiksberg (n=56) 77% 18% 77 PCN Hillerød (n=72) 81% 17% 81 PCN Frederikssund (n=30) 93% 93 PCN Helsingør (n=21) 71% 29% 71 78% 78 For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=61) 82% 16% 82 PC Ballerup (n=51) 69% 31% 69 P.C.Glostrup afd. P (n=75) 87% 11% For meget Passende For lidt

22 10a. Har behandling med medicin hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 512 (80 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 9% 44% % 42% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1435) 48% 37% 1 85 (n=512) 44% PC Sct. Hans (n=13) 31% 46% 23% 77 PC Hvidovre (n=64) 3 39% 22% 9% 69 PC København (n=104) 44% 46% 90 PC Frederiksberg (n=50) 46% 46% 92 PCN Hillerød (n=60) 42% 47% 8% 88 PCN Frederikssund (n=27) 48% 44% 93 PCN Helsingør (n=19) 53% 26% 16% 79 42% 9% 86 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=56) 55% 29% 9% 7% 84 PC Ballerup (n=48) 44% 42% 1 85 P.C.Glostrup afd. P (n=66) 47% 42% 9% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

23 10b. Har samtaler med en behandler hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 362 (56 %) 12% % Positive svar: I høj grad; I nogen grad 5 36% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1000) 46% 39% 11% 86 (n=362) 49% PC Sct. Hans (n=13) 46% 46% 8% 92 PC Hvidovre (n=51) 57% 29% 1 86 PC København (n=72) 53% 33% 11% 86 PC Frederiksberg (n=42) 55% 36% 1 90 PCN Hillerød (n=45) 42% 16% 82 PCN Frederikssund (n=23) 57% 3 13% 87 PCN Helsingør (n=13) 46% 38% 15% 85 36% 12% 85 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=36) 53% 36% 8% 89 PC Ballerup (n=25) 12% 8% 80 P.C.Glostrup afd. P (n=38) 37% 39% 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

24 10c. Har gruppeterapi/gruppesamtaler hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 82 (13 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 21% 27% 8 72% 45% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=139) 29% 42% 22% 71 (n=82) 27% PC Sct. Hans (n=12) 33% 5 17% 83 PC Hvidovre (n=1) PC København (n=23) 39% 39% 17% 78 PC Frederiksberg (n=6) 33% 67% 100 PCN Hillerød (n=15) 7% 53% 60 PCN Frederikssund (n=10) PCN Helsingør (n=2) % 21% 7% 72 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=9) 22% 56% 11% 11% 78 PC Ballerup (n=4) 25% 5 25% 75 P.C.Glostrup afd. P (n=0) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

25 10d. Har behandlingssamtaler, hvor pårørende deltog, hjulpet dig til at få det bedre under din indlæggelse? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 114 (18 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 16% 38% % 39% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=371) 38% 36% 19% 7% 74 (n=114) 38% PC Sct. Hans (n=4) PC Hvidovre (n=16) 38% 31% 25% 69 PC København (n=21) 24% 62% 14% 86 PC Frederiksberg (n=16) 38% 38% 19% 75 PCN Hillerød (n=15) 47% 47% 7% 93 PCN Frederikssund (n=5) 80 PCN Helsingør (n=5) 80 39% 16% 7% 77 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=14) 36% 29% 29% 7% 64 PC Ballerup (n=8) 5 25% 25% 75 P.C.Glostrup afd. P (n=10) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

26 11. Er du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i under indlæggelsen? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 514 (80 %) 14% 8 72% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 14% 34% 38% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1447) 36% 37% 16% 11% 73 (n=514) 34% PC Sct. Hans (n=15) 47% 33% 80 PC Hvidovre (n=70) 33% 37% 13% 17% 70 PC København (n=100) 46% 29% 11% 14% 75 PC Frederiksberg (n=56) 39% 43% 11% 7% 82 PCN Hillerød (n=62) 26% 45% 13% 16% 71 PCN Frederikssund (n=31) 42% 42% 1 84 PCN Helsingør (n=20) 45% 3 15% % 14% 14% 72 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=52) 33% 35% 19% 13% 67 PC Ballerup (n=46) 28% 43% 17% 11% 72 P.C.Glostrup afd. P (n=58) 17% 41% 16% 26% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

27 12. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske problemer under kontrol, hvis du f.eks. har angst, uro eller søvnbesvær? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 569 (88 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 15% % 35% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=1606) 32% 36% 18% 15% 67 (n=569) 3 PC Sct. Hans (n=15) 33% 53% 7% 7% 87 PC Hvidovre (n=77) 3 34% 18% 18% 64 PC København (n=118) 31% 32% 19% 18% 63 PC Frederiksberg (n=56) 45% 32% 18% 77 PCN Hillerød (n=63) 22% 51% 16% 11% 73 PCN Frederikssund (n=32) 41% 34% 16% 9% 75 PCN Helsingør (n=18) 33% 33% 11% 22% 67 36% 15% 66 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=60) 28% 32% 28% 12% 60 PC Ballerup (n=50) 28% 3 26% 16% 58 P.C.Glostrup afd. P (n=75) 21% 39% 21% 19% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

28 13. Har personalet talt med dig om problemer, som du har med dit fysiske helbred? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 484 (75 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 28% 8 61% 19% 33% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1387) 25% 31% 21% 23% 57 (n=484) 28% PC Sct. Hans (n=16) 25% 5 13% 13% 75 PC Hvidovre (n=66) 32% 27% 12% 29% 59 PC København (n=98) 33% 35% 15% 17% 67 PC Frederiksberg (n=48) 33% 38% 21% 8% 71 PCN Hillerød (n=52) 27% 33% 19% 21% 60 PCN Frederikssund (n=29) 28% 28% 31% 14% 55 PCN Helsingør (n=15) 7% 33% 27 33% 19% 61 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/har ingen fysiske sygdomme PC Amager (n=52) 29% 38% 17% 15% 67 PC Ballerup (n=44) 9% 36% 23% 32% 45 P.C.Glostrup afd. P (n=60) 32% 23% 22% 23% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

29 14. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i din behandling? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 414 (64 %) 21% 8 74% Positive svar: Passende 74% For meget Passende For lidt Hele landet (n=1261) 74% 22% 74 (n=414) PC Sct. Hans (n=8) 25% 5 25% 50 PC Hvidovre (n=57) 7% 68% 25% 68 PC København (n=73) 77% 19% 77 PC Frederiksberg (n=39) 8% 77% 15% 77 PCN Hillerød (n=59) 73% 25% 73 PCN Frederikssund (n=26) 81% 19% 81 PCN Helsingør (n=12) 75% 25% 75 74% 21% 74 For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=46) 7% 78% 15% 78 PC Ballerup (n=33) 9% 7 21% 70 P.C.Glostrup afd. P (n=59) 73% 24% For meget Passende For lidt

30 15. Har du oplevet, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Tema: Din behandling på sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 604 (94 %) Positive svar: Nej 23% % 77% Nej Ja Hele landet (n=1722) 79% 21% 79 (n=604) PC Sct. Hans (n=16) 63% 38% 63 PC Hvidovre (n=79) 72% 28% 72 PC København (n=127) 77% 23% 77 PC Frederiksberg (n=57) 77% 23% 77 PCN Hillerød (n=73) 79% 21% 79 PCN Frederikssund (n=33) PCN Helsingør (n=21) 81% 19% 81 77% 23% 77 Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet PC Amager (n=64) 77% 23% 77 PC Ballerup (n=52) 71% 29% 71 P.C.Glostrup afd. P (n=77) 87% 13% Nej Ja

31 17. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev opdaget? Tema: Din behandling på sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 123 (19 %) 11% 16% 8 Positive svar: Virkelig godt; Godt 3 59% 43% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=313) 16% 45% 24% 16% 61 (n=123) 16% PC Sct. Hans (n=4) 25% 5 25% 75 PC Hvidovre (n=17) 18% 71% 24 PC København (n=27) 22% 41% 3 7% 63 PC Frederiksberg (n=13) 8% 38% 23% 31% 46 PCN Hillerød (n=15) 13% 13% 13% 73 PCN Frederikssund (n=10) PCN Helsingør (n=3) 33% 33% 33% 33 42% 3 11% 59 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Personalet kendte ikke fejlen(e) PC Amager (n=14) 21% 5 14% 14% 71 PC Ballerup (n=10) P.C.Glostrup afd. P (n=9) 22% 67% 11% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

32 18. Fik du de informationer om din sygdom og behandling, som du havde brug for? Tema: Information fra sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 577 (90 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 8% 15% 37% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1601) 37% 15% 8% 77 (n=577) 37% PC Sct. Hans (n=14) 29% 5 21% 79 PC Hvidovre (n=73) 38% 36% 11% 15% 74 PC København (n=118) 38% 42% 14% 80 PC Frederiksberg (n=58) 47% 1 86 PCN Hillerød (n=66) 35% 41% 18% 76 PCN Frederikssund (n=34) 38% 47% 9% 85 PCN Helsingør (n=20) 3 45% 1 15% 75 41% 15% 8% 78 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=66) 42% 32% 14% 12% 74 PC Ballerup (n=50) 22% 46% 12% 68 P.C.Glostrup afd. P (n=73) 36% 42% 21% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

33 19. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Tema: Information fra sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 480 (75 %) 8 Positive svar: Ja Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Hele landet (n=1312) 48% 52% 48 (n=480) 5 PC Sct. Hans (n=12) 75% 25% 75 PC Hvidovre (n=72) 65% 35% 65 PC København (n=87) 34% 66% 34 PC Frederiksberg (n=51) 65% 35% 65 PCN Hillerød (n=51) 51% 49% 51 PCN Frederikssund (n=25) 48% 52% 48 PCN Helsingør (n=18) 72% 28% Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Nej, jeg havde ikke behov for det PC Amager (n=56) 61% 39% 61 PC Ballerup (n=44) 41% 59% 41 P.C.Glostrup afd. P (n=59) 24% 76% Ja Nej, jeg fik ikke tilbudt det

34 20. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? Tema: Information fra sengeafsnittet 10 87% Svar på spørgsmål: 219 (34 %) Positive svar: Virkelig god; God 1 25% 8 62% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Hele landet (n=600) 22% 66% 9% 88 (n=219) 25% PC Sct. Hans (n=7) 29% 71% 100 PC Hvidovre (n=46) 26% 52% 13% 9% 78 PC København (n=28) 18% 79% 96 PC Frederiksberg (n=31) 32% 55% 1 87 PCN Hillerød (n=25) 24% 68% 8% 92 PCN Frederikssund (n=10) 8 80 PCN Helsingør (n=11) 36% 36% 18% 9% 73 63% 1 87 Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Jeg har ikke læst den PC Amager (n=31) 26% 61% 13% 87 PC Ballerup (n=15) 27% 73% 100 P.C.Glostrup afd. P (n=11) 18% 64% 18% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig

35 21. Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Tema: Information fra sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 544 (84 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 25% 29% 8 59% 16% 3 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1536) % 26% 59 (n=544) 29% PC Sct. Hans (n=15) 53% 47% 100 PC Hvidovre (n=76) 3 33% 12% 25% 63 PC København (n=106) 36% 3 15% 19% 66 PC Frederiksberg (n=56) 36% 3 21% 13% 66 PCN Hillerød (n=60) 23% 28% 17% 32% 52 PCN Frederikssund (n=32) 19% 31% 22% 28% 50 PCN Helsingør (n=18) 33% 22% 11% 33% % 25% 59 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=58) 29% 31% 16% 24% 60 PC Ballerup (n=49) 22% 22% 35% 45 P.C.Glostrup afd. P (n=70) 21% 24% 17% 37% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

36 26. Har personalet anvendt tvang i forbindelse med din indlæggelse på dette sengeafsnit? Tema: Tvang under indlæggelsen Svar på spørgsmål: 603 (94 %) Positive svar: Nej 15% % 85% Nej Ja Hele landet (n=1684) 85% 15% 85 (n=603) PC Sct. Hans (n=16) 81% 19% 81 PC Hvidovre (n=80) 73% 28% 73 PC København (n=129) 87% 13% 87 PC Frederiksberg (n=57) 89% 11% 89 PCN Hillerød (n=72) 96% 96 PCN Frederikssund (n=31) 97% 97 PCN Helsingør (n=20) % 15% 85 Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet PC Amager (n=66) 86% 14% 86 PC Ballerup (n=50) 78% 22% 78 P.C.Glostrup afd. P (n=77) 84% 16% Nej Ja

37 27. Synes du, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde? Tema: Tvang under indlæggelsen 10 Svar på spørgsmål: 87 (14 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 22% 29% 8 61% 17% 32% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=236) 31% 34% 13% 22% 65 (n=87) 29% PC Sct. Hans (n=3) 67% 33% 67 PC Hvidovre (n=20) 25% 25% 25% 25% 50 PC København (n=16) 31% 25% 19% 25% 56 PC Frederiksberg (n=6) 5 17% 33% 50 PCN Hillerød (n=4) 25% 25% 5 25 PCN Frederikssund (n=1) PCN Helsingør (n=6) 17% 33% % 17% 22% 61 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=9) 44% 56% 100 PC Ballerup (n=11) 18% 36% 27% 18% 55 P.C.Glostrup afd. P (n=11) 64% 18% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

38 28. Fik du udbytte af den opfølgende samtale med personalet, efter at tvangen var ophørt? Tema: Tvang under indlæggelsen 10 Svar på spørgsmål: 66 (10 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 21% 15% 34% 8 64% 3 I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Hele landet (n=193) 34% 3 19% 18% 64 (n=66) 33% PC Sct. Hans (n=3) 33% 67% 33 PC Hvidovre (n=15) 27% 13% 60 PC København (n=14) 5 29% 14% 7% 79 PC Frederiksberg (n=5) 20 PCN Hillerød (n=0) - PCN Frederikssund (n=1) 10 0 PCN Helsingør (n=6) 5 17% 33% % 15% 64 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/har ikke haft en samtale PC Amager (n=8) 5 38% 13% 88 PC Ballerup (n=6) 33% 17% 33% 17% 50 P.C.Glostrup afd. P (n=8) 25% 63% 13% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

39 29. Hvordan synes du, at længden af din indlæggelse har været? Tema: Udskrivelse fra sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 551 (86 %) 14% 13% 8 73% Positive svar: Passende 73% For lang Passende For kort Hele landet (n=1578) 13% 71% 16% 71 (n=551) 13% PC Sct. Hans (n=13) 8% 77% 15% 77 PC Hvidovre (n=69) 22% 59% 19% 59 PC København (n=115) 9% 76% 16% 76 PC Frederiksberg (n=53) 19% 72% 9% 72 PCN Hillerød (n=64) 91% 91 PCN Frederikssund (n=31) 94% 94 PCN Helsingør (n=18) 22% 72% 72 73% 14% 73 For lang Passende For kort Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/skal ikke udskrives PC Amager (n=62) 18% 69% 13% 69 PC Ballerup (n=50) 14% 66% 66 P.C.Glostrup afd. P (n=72) 1 65% 25% For lang Passende For kort

40 30. Oplever du, at personalet har forberedt dig tilstrækkeligt på tiden efter din udskrivelse? Tema: Udskrivelse fra sengeafsnittet 10 Svar på spørgsmål: 521 (81 %) 11% 8 74% Positive svar: I høj grad; I nogen grad 15% 35% 39% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Hele landet (n=1484) 34% 16% 1 74 (n=521) 35% PC Sct. Hans (n=13) 38% 46% 15% 85 PC Hvidovre (n=64) 31% 27% 23% 19% 58 PC København (n=109) 35% 39% 14% 12% 74 PC Frederiksberg (n=51) 49% 39% 1 88 PCN Hillerød (n=58) 41% 41% 9% 9% 83 PCN Frederikssund (n=30) 33% 47% PCN Helsingør (n=19) 26% 53% 16% 79 39% 15% 11% 74 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/skal ikke udskrives PC Amager (n=54) 35% 39% 74 PC Ballerup (n=50) 32% 3 18% 62 P.C.Glostrup afd. P (n=68) 24% 49% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

41 31. Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem psykiatriske sengeafsnit var tilrettelagt? Tema: Sammenhæng og samarbejde 10 84% Svar på spørgsmål: 414 (64 %) 11% 8 Positive svar: Virkelig godt; Godt 64% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=1126) 21% 64% 1 85 (n=414) PC Sct. Hans (n=6) 17% 83% 100 PC Hvidovre (n=57) 28% 44% 23% 72 PC København (n=84) 27% 63% 7% 90 PC Frederiksberg (n=37) 16% 59% 16% 8% 76 PCN Hillerød (n=39) 26% 64% 8% 90 PCN Frederikssund (n=31) 13% 74% 13% 87 PCN Helsingør (n=18) 22% 56% 17% 78 64% 11% 84 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/blev ikke overflyttet PC Amager (n=48) 17% 67% 1 83 PC Ballerup (n=45) 64% 18% 13% 69 P.C.Glostrup afd. P (n=48) 17% 81% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

42 32. Hvordan har du oplevet samarbejdet mellem sengeafsnittet og andre offentlige steder, som du har kontakt med om din sygdom? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 388 (60 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 14% 24% % 55% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=1100) 23% 57% 13% 7% 79 (n=388) 24% PC Sct. Hans (n=13) 23% 69% 8% 92 PC Hvidovre (n=60) 22% 57% 12% 1 78 PC København (n=72) 29% 46% 17% 8% 75 PC Frederiksberg (n=36) 22% 53% 14% 11% 75 PCN Hillerød (n=35) 31% 51% 9% 9% 83 PCN Frederikssund (n=19) 21% 68% 89 PCN Helsingør (n=16) 63% 19% 13% 69 54% 14% 7% 78 Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=47) 28% 55% 11% 83 PC Ballerup (n=38) 18% 5 24% 8% 68 P.C.Glostrup afd. P (n=50) 24% 54% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

43 34. Mangler du behandlingstilbud i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde 10 Svar på spørgsmål: 579 (90 %) Positive svar: Nej Nej Ja Hele landet (n=1634) 74% 26% 74 (n=579) PC Sct. Hans (n=15) 73% 27% 73 PC Hvidovre (n=77) 61% 39% 61 PC København (n=121) 66% 34% 66 PC Frederiksberg (n=55) 69% 31% 69 PCN Hillerød (n=65) 83% 17% 83 PCN Frederikssund (n=32) 81% 19% 81 PCN Helsingør (n=19) 74% 26% Nej Ja Antal % % n Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet PC Amager (n=65) 69% 31% 69 PC Ballerup (n=52) 60 P.C.Glostrup afd. P (n=73) 73% 27% Nej Ja

44 36. Blev der under indlæggelsen fulgt op på din medicinske behandling? Tema: Regionalt spørgsmål Svar på spørgsmål: 526 (82 %) Positive svar: I høj grad; I nogen grad 1 32% 52% I høj grad I mindre grad I nogen grad Slet ikke Regionen (n=526) 52% 32% 1 83 (n=526) 52% PC Sct. Hans (n=11) 64% 36% 100 PC Hvidovre (n=68) 44% 32% 15% 9% 76 PC København (n=111) 49% 31% 12% 9% 79 PC Frederiksberg (n=51) 65% 27% 92 PCN Hillerød (n=64) 56% 3 8% 86 PCN Frederikssund (n=32) 47% 34% 13% 81 PCN Helsingør (n=19) 68% 21% 89 32% 1 83 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]* Alle Mand Kvinde år år år eller derover Under 7 døgn uger Over 1 måned F F F F Andet [Andet]*: Ved ikke/ikke relevant PC Amager (n=58) 29% 90 PC Ballerup (n=45) 42% 11% 7% 82 P.C.Glostrup afd. P (n=62) 45% 31% 18% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

45 Ønsker du at vide mere På psykiatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP-psykiatri. På hjemmesiden er det muligt at se spørgeskemaer, DDKM spørgsmål, tidsplan m.v. Her kan du blandt andet også finde kontaktoplysninger på de regionale koordinatorer samt de medarbejdere i CFK, som er involveret i undersøgelserne. Du kan også nemt blive ledt videre til rapporten med nationale resultater samt regionale rapporter, der ligger på sundhed.dk

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2013 LUP-Psykiatri 2013 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på LUB6 Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 MENU KONCEPT ni delundersøgelser Årlige patientundersøgelser og B&U forældreundersøgelser Treårlige pårørendeundersøgelser pårørende bliver spurgt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Akut Senge Herning Akutafdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere