VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup"

Transkript

1 E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side 1

2 Navn og værneting 1. Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup. Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup, er værneting for alle tvistigheder mellem foreningen og dens medlemmer og mellem medlemmerne indbyrdes. Foreningen er ved dens bestyrelse rette procespart i foreningens anliggender. 2. Foreningen består af samtlige ejerlejlighedsindehavere i ejendommen matr. nr. 113-a, Ballerup By, Ballerup, der har pligt til medlemskab af foreningen. Medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed (E.L.) skal stedse være samhørende. Stk. 2. Til hver E.L. er knyttet en efter fordelingstal beregnet forholdsmæssig andel af ejendommens fælles rettigheder og forpligtelser. Rettigheder og forpligtigelser, som måtte opstå som følge af fællesskabet, omtales i det følgende som foreningens rettigheder, respektive forpligtigelser. Stk. 3. Medlemmerne hæfter principielt pro rata og direkte, subsidiært solidarisk for foreningens forpligtelser i og uden for kontraktforhold. Stk. 4. Enhver lejlighedsejer har brugsret, udlejningsret, salgs- og belåningsret og testationsret over sin E.L., ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan gå i arv og være grundlag for retsforfølgning, alt med de begrænsninger, der følger af nedenstående bestemmelser. Stk. 5. I alle foreningens anliggender stemmer den enkelte lejlighedsejer efter det til den pågældende E.L. knyttede fordelingstal. Stk. 6. Såfremt den til enhver tid værende ejer af en eller flere ejerlejligheder ved en generalforsamlings afholdelse er i restance overfor ejerforeningen, har den pågældende ejer ingen stemmeret ved generalforsamlingen. Stemmeret indtræder samtidig med tinglysning af adkomst. Generalforsamling 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringe for generalforsamlingen, dog med undtagelse af de bestyrelsesbeslutninger som er truffet i medfør af nedenstående bestemmelser om vedligeholdelse, jfr. 16. Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Stk. 4. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, eller om ændring af denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. Side 2

3 4. Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling. Dagsordenen for denne skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne 5. Forelæggelse af budget til godkendelse 6. Valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes: når når når når bestyrelsen finder anledning dertil, det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 2/3 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller fordelingstal, en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller et medlem i medfør af denne vedtægts 3 stk. 2. kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen. 5. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen sikrer omdeling af indkaldelsen til de enkelte ejere. Stk. 2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. 6. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne vedr. fællesskabet behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt senest den 15. februar. Stk. 2. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen. Stk. 3. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. 7. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, jfr. ovenfor. Stk. 2. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Stk. 3. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse til medlemmerne. Side 3

4 Bestyrelsen 8. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt af generalforsamlingen. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller. Stk. 2. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Stk. 4. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 9. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævede. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab (kasseregnskab) over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Stk. 3. Bestyrelsen skal antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift. 10. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte anledning findes at foreligge. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere 1 medlem er til stede. Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Når stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget. Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder referat om drøftelser på bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Tegningsregel 11. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af 1 medlem af bestyrelsen sammen med formanden. Side 4

5 Sikkerhedsstillelse 12. Til sikkerhed for krav som ejerforeningen måtte have eller få mod den enkelte ejer, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, har samtlige ejere på tidspunktet for vedtagelse af nærværende vedtægter udstedt et ejerpantebrev med pant i sin E.L., som tjener til sikkerhed for ejerforeningens til enhver tid værende tilgodehavende. Stk. 2. Disse pantebreve forbliver indtil videre indestående i ejerlejligheden og er håndpantsat til ejerforeningen. Som det fremgår nedenfor vil nærværende vedtægter fremadrettet blive begæret tinglyst pantstiftende, og i takt med at denne pantstiftende deklaration får 1. prioritets pant i de enkelte ejerlejligheder, kan de pågældende ejerpantebreve enten aflyses eller, efter de er blevet forsynet med transportpåtegning for så vidt angår de pantstiftende vedtægter, udleveres til de respektive ejere. Omkostningerne ved transportpåtegning påhviler den enkelte ejerlejlighedsejer, herunder også aflysningsudgifter. Revision 13. Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Stk. 4 Revisor har adgang og pligt til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit erhverv. Stk. 5. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning og revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Stk. 6. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 14. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab Stk. 2. Det vedtagne regnskab underskrives af administrator og påtegnes af revisor. Fælles rettigheder og forpligtelser mv. 15. Fælles ejendomsret: Fælles ejendomsret undergivet er ejendommens grund af areal 3118 m2 fundament, ydermure, Side 5

6 tage, kælderrum bortset fra pulterrum -, hoveddøre, trappehuse, varmeanlæg, herunder radiatorer, vaskerianlæg, etageadskillelser og dertil hørende jern- og trækonstruktioner, rørføringer, stik, hegn samt berettigende servitutter og rettigheder i naboforhold. 16. Vedligeholdelse: Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt fornyelse og vedligeholdelse af altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg. Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder. Stk. 3. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt. Stk. 4. Hvis en E.L. groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden i stand for medlemmets regning. Stk. 5. En generalforsamling kan efter reglerne om vedtægtsændringer jævnfør 3 stk. 3. beslutte, at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af vinduer og/eller ruder overføres til indvendig vedligeholdelse/fornyelse og at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af radiatorer, radiatorventiler og radiatormålere overføres til fælles vedligeholdelse/fornyelse. Stk. 6. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. 17. Varme- og varmtvandsanlæg: Varme- og varmtvandsanlægget drives for fælles regning. Varmeregnskab aflægges hvert år. Stk. 2. Over hvert års regnskab over fællesudgifter, jfr. 18, kan der opkræves et beløb, som fastsættes af bestyrelsen til afskrivning og nyanskaffelse af varmeanlægget. På tilsvarende måde kan bestyrelsen beslutte, at der skal betales et årligt beløb til afskrivning og nyanskaffelser af de i fællesskabet i øvrigt tilhørende maskiner, såsom vaskemaskiner o. lign. De pågældende beløb bestyres som en særlig konto tilhørende foreningen. 18. Fælles udgifter: Fælles udgifter er alle udgifter vedrørende fællesskabet, herunder betaling af lån, optaget med pant i hele ejendommen med eller uden solidarisk hæftelse, betaling af ejendomsskatter og afgifter også enhver fremtidig udgift i det omfang disse ikke er opdelt på de enkelte E.L., betaling af vedligeholdelse m.v., jfr. 16, betaling for ejendommens forsyning med varme, jfr. 17, udgift til el-forbrug vedr. alt, hvad der er fælles ejendomsret undergivet, evt. udgift til Side 6

7 vicevært, ren- og vedligeholdelse af fælles arealer, administration, regnskabsaflæggelse og evt. diæter til bestyrelsen. Stk. 2. Ethvert medlem indbetaler et på hver generalforsamling i henhold til et af bestyrelsen forelagt budget fastsat acontobeløb til afholdelse af de i stk. 1 nævnte fælles udgifter. Beløbet indbetales hver den 1. i betalingsmåneden. Ved udstedelse af påkrav om manglende betaling af bidrag, skal skyldneren betale et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr til administrator samt renter til ejerforeningen svarende til den til enhver tid værende procesrentesats. Stk. 3. Opgørelse over et eventuelt underskud ved ejendommens fællesdrift forelægges ligeledes den årlige generalforsamling. Den ethvert medlem påhvilende andel skal, såfremt det besluttes på generalforsamlingen, indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, respektiv 8 dage efter at meddelelse om de på generalforsamlingen vedtagne og godkendte opgørelser er udsendt til hvert medlem. Optagelse af fælles lån 19. Såfremt bestyrelsen finder, at det er påtrængende nødvendigt at udskifte maskiner, der er undergivet fælles ejendomsret, og denne udgift ikke kan afholdes gennem de årlige indbetalinger fra E.L. ejerne, er ejerne forpligtigede til at medvirke til optagelse af et fælles lån i samtlige ejerlejligheder. Lånet optages gennem bestyrelsen efter at beslutning herom er vedtaget på en generalforsamling med kvalificeret majoritet efter reglerne i 3 stk. 4. Indvendig vedligeholdelse 20. Vedligeholdelse af den enkelte E.L. påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelsen omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige anden form for vedligeholdelse, såsom fornyelse af gulve, træværk, murværk, elektriske og sanitære installationer. Stk. 2. Såfremt der i forbindelse med indvendig vedligeholdelse af en E.L. eller anden privat håndværksmæssig entreprise opstår skader på og/eller forstyrrelse af ejerforeningens fælles anlæg og installationer, påhviler det den til enhver tid værende ejer at dække omkostningerne til udbedring og/eller retablering af samme. Stk. 3. Under iagttagelse af husordenen og vedtægternes øvrige bestemmelser i relation til ejerens vedligeholdelse af ejerlejligheden, gælder følgende krav for udskiftning af vinduer og altandør(e) i en E.L.: 1. Udskiftning af vinduer i ejerlejligheden påhviler den enkelte ejer. Hver ejer har pligt til at sørge for at kravene overholdes. Hvis nye vinduer og/eller døre afviger fra kravene, vil den pågældende ejer blive pålagt at sørge for at der foretages ændringer, således at de nye vinduer opfylder kravene. 2. For at sikre at bygningens facade forbliver ensartet, skal nye ruder udseendemæssigt være identiske med de gamle, således at vinduer, der er hængslet til højre, erstattes med et vindue, der er hængslet til højre. Dette gælder også altandør(e). Side 7

8 3. Det er ikke tilladt, at anskaffe sig stuevinduer, hvor den største rude er oplukkelig. 4. Bundhængslede og/eller tophængslede vinduer og altandøre er ikke tilladt. 5. Udvendigt skal vindues- og dør rammerne være malet i farven svenskrød (GORI 890 ralkode 504). 6. Indvendigt skal vindues- og dør rammerne være malet i farve hvid (GORI 890 ralkode 112). 7. Alle vinduer/døre monteres med klart glas. I enkelte tilfælde er det gamle badeværelsesvindue monteret med matteret glas. I disse tilfælde er det valgfrit om man ønsker klart glas eller matteret glas. 8. Terrassedør kan have helt glas eller glas for oven og træ forneden. Der henvises endvidere til Husordenens afsnit om bygningen generelt, herunder facader. Ændringer og forbedringer af E.L. 21. Ethvert medlem er berettiget til at foretage ændringer og forbedringer af sin E.L. i det omfang dette ikke er til gene for medejere. Hertil nødvendige rørgennemføringer kan kun gennemføres med samtykke af de lejlighedsejere, der berøres heraf, dog at det på en generalforsamling kan bestemmes, at en lejlighedsejer er pligtig at finde sig i rørgennemføringer m.v, evt. mod erstatning for midlertidig og varig gene, og kun for så vidt hans vægring af generalforsamlingen anses for at være uden rimelig grund. Størrelsen af en evt. erstatning fastsættes endeligt af bestyrelsen. Stk. 2. Overdragelse af en del af en E.L. til en anden E.L. og enhver yderligere opdeling af de oprindelige E.L. er ikke tilladt. Adgang til E.L. 22. Ethvert medlem er pligtig til at give de af administrator udpegede tilsynsførende, håndværkere m.v. adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger, herunder eftersyn af installationer. Stk. 2. Såfremt der i forbindelse med indvendig vedligeholdelse af en E.L. eller anden privat håndværksmæssig entreprise opstår skader på og/eller forstyrrelse af ejerforeningens fælles anlæg og installationer, påhviler det den til enhver tid værende ejer at dække omkostningerne til udbedring og/eller retablering af samme. TV Antenner 23. Det er de enkelte ejere af ejerlejligheder forbudt at opsætte TV antenner, parabol o.lign. på ejendommen. Såfremt et fællesantenneanlæg oprettes, er medlemmerne forpligtet til at bidrage til anlæggets opretholdelse og vedligeholdelse efter forholdstal. Side 8

9 Husorden 24. Samtlige lejlighedsejere samt eventuelle lejere af en E.L. er forpligtet til at underkaste sig en husorden. Det bemærkes i den forbindelse, at husdyr kun må holdes med skriftlig tilladelse fra foreningens bestyrelse. Bestyrelsens afgørelse vedr. dette spørgsmål er endelig. Erhverv 25. Der må ikke uden bestyrelsens skriftlige samtykke drives erhverv fra de respektive E.L., bortset fra de E.L. som pr. 1/ har ret dertil og da kun i samme omfang. Bestyrelsens afgørelse vedr. dette spørgsmål er endelig. Evt. brancheskift ved salg af E.L. kræver ligeledes bestyrelsens skriftlige samtykke. Parkering 26. Det er ikke tilladt at parkere biler, motorcykler, scootere eller knallerter på ejendommens areal, med mindre parkeringen foregår i erhvervsmæssigt øjemed eller i forbindelse med af- og pålæsning. Udlejning 27. I tilfælde af udlejning af en E.L. skal lejekontrakten godkendes af bestyrelsen. I kontrakten skal optages en bestemmelse om, at foreningen over for lejeren har sammen beføjelser med hensyn til krænkelse af de af lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den vedtagne husorden, og selvstændigt kan optræde som procespart over for lejeren sideløbende med lejlighedsejeren, dog således at denne ikke skal kunne modsætte sig en bestyrelsesbeslutning om opsigelse af den pågældende lejer. Misligholdelse 28. Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer ved at komme i restance med ham påhvilende økonomiske ydelser, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ham, ved krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd over for medejerne, kan bestyrelsen efter given påmindelse i gentagelsestilfælde forlange, at medlemmet fraflytter sin E.L. med 3 måneders varsel til en 1ste i en måned. Jfr. lov nr. 199 af 8/ Stk. 2. Den ejer, som det i medfør af stk. 1 er pålagt at fraflytte sin E.L., er berettiget til at disponere over ejerlejligheden ved udlejning til anden side, som dog ikke må være til hans familie. Pågældende lejer skal godkendes af bestyrelsen, som er berettiget til at anvise en anden lejer, der vil indgå på tilsvarende vilkår, og hvem der desuden skal tillægges mindst 5 års uopsigelighed uden særligt vederlag til ejeren. Side 9

10 Stk. 3. Vedkommende ejer er ligeledes berettiget til at sælge ejerlejligheden. Bestyrelsen har dog på foreningens vegne i så fald forkøbsret til ejerlejligheden på samme vilkår, som vedkommende bevisligt kan opnå til anden side. 29. Den lejlighedsejer, som det i medfør af bestemmelsen i 28 er pålagt at fraflytte sin E.L. kan indbringe spørgsmålet om fraflytningskravets berettigelse og rimelighed for en voldgiftsret, der endeligt afgør tvisten. Spørgsmålet kan ikke forelægges domstolene. Vedkommende ejer skal i givet fald inden 8 dage efter modtagelsen af fraflytningspålægget anmode bestyrelsen om at begære en voldgiftsret, bestående af 3 medlemmer, nedsat. Medlemmerne udpeges af formanden for boligretten i Ballerup retskreds. Stk. 2. Voldgiftsretten afgør spørgsmålet ved stemmeflerhed efter højst to skriftlige indlæg fra hver part og en mundtlig forhandling. Parterne er pligtige at afgive deres skriftlige indlæg inden en af voldgiftsretten fastsat frist og er pligtige til at give møde ved den mundtlige forhandling. Sker dette ikke, afgør voldgiftsretten sagen på det foreliggende grundlag. Stk. 3. Kendelsen skal være afsagt inden 2 måneder efter at voldgiftsretten er nedsat. Sker dette ikke, er fraflytningspålægget bindende og kan effektueres ved fogeden, medmindre lejlighedsejeren godtgør over for fogeden, at fristens overskridelse ikke kan tilregnes ham. Tinglysning 30. Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på E.L. nr med matr.nr. 113-a, Ballerup By, Ballerup, med respekt af de panthæftelser, byrder og servitutter der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende vedtægter. Stk. 2. Påtaleberettiget er de til enhver tid værende tinglyste ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægter) 31. Nærværende vedtægter begæres endvidere tinglyst pantstiftende på E.L. nr med matr.nr. 113-a, Ballerup By, Ballerup, for følgende beløb: ejerlejligheder med fordelingstal med et beløb kr ,00 og ejerlejligheder med fordelingstal med et beløb kr ,00 til sikkerhed for de enkelte ejeres betaling af deres forholdsmæssige andel af fællesudgifter i henhold til nærværende vedtægter samt ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter samt eventuelle krav grundet grov forsømmelse af sine pligter i ejerlejlighedsforeningen. Stk. 2. Ovennævnte beløbsgrænser reguleres hvert år i takt med udviklingen i byggeomkostningsindekset for boliger, hvor indekset 1. kvartal 2003 = 100. Der afrundes ved beregningen til nærmeste hele tusinde kroner. Første regulering sker med udviklingen i indekset fra til Stk. 3. Vedtægternes pantstiftende bestemmelse kan danne grundlag for foretagelse af umiddelbar udlæg i henhold til retsplejelovens 478 stk. 1. nr. 6. I de tilfælde, hvor ejerforeningen Side 10

11 skrider til retsforfølgning mod et medlem, i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræde, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Stk. 4. Panteretten respekterer med oprykkende panteret alene de panthæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten. Således vedtages på ordinær og ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen afholdt den *. Stk. 5. Nærværende vedtægt aflyser i det hele den vedtægt og de tillæg hertil, der er tinglyst forud for nærværende vedtægter oplyst på hovedejendommen matr.nr. 113-a, Ballerup By, Ballerup, som således begæres aflyst af tingbogen. Stk. 6. Påtaleberettiget er tillige bestyrelsen i Ejerforeningen Højagerbo. Opsparing til vedligeholdelse og forbedring 32. Når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10% af de årlige ordinære fællesbidrag ekskl. varme, indtil opsparingens størrelse svarer til den seneste års ordinære fællesbidrag. Opsparingen tilhører ejerforeningen, og den enkelte ejer kan ikke disponere derover. Beslutningen om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Stk. 2. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder. Side 11

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere