Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Sygepleje Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012.

2 Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for hjemmesygepleje... 3 Sygepleje... 6 Sonde og parenteral ernæring... 6 Medicin administration... 9 P-dialysebehandling Stomi- og kateterpleje Psykisk pleje og omsorg Sårbehandling Terminalpleje og lindrende behandling Undersøgelse Vejrtrækning

3 Indledning til kvalitetsstandarder for hjemmesygepleje Bekendtgørelse af sundhedsloven (Sundhedsloven) fordrer, at Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. (LBK nr 913 af ) I Egedal Kommune udarbejdes kvalitetsstandarder og ydelseskatalog i den centrale visitation. Visitationskriterier og omfang af ydelser fastsættes med udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Visitator har en sundhedsfaglig uddannelse på bachelorniveau. Serviceniveau, kvalitetsstandarder og ydelseskatalog er rammegrundlaget for al visitation og udførelse af hjemmesygepleje. Visitationsgrundlag Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK nr 913 af ) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Visitation til sygeplejeydelser sker på baggrund af lægehenvisning. Visitationskriterier Kriterier for visitation af hjemmesygepleje bestemmes af den lægelige henvisning. Hvis en borger i forvejen modtager hjælp fra Ældrecenteret, kan besøg i enkelte tilfælde iværksættes i samarbejde mellem visitator og hjemmesygeplejerske. Efterfølgende kontaktes den praktiserende læge. Omfang og indhold i en sygeplejeydelse kan løbende justeres gennem dialog mellem hjemmesygeplejerske og visitator. Visitationsmetode Der arbejdes med en dialogbaseret BUM-model. Dette betyder adskillelse af myndighed/bestiller og leverandør af hjemmesygepleje, men med løbende dialog mellem parterne. Ved visitationsbesøg deltager borgere og evt. pårørende, bisidder, partsrepræsentant og/eller relevant personale. Visitation til sygepleje kan foretages administrativt, hvor den udførende sygeplejerske foretager den endelige vurdering. Ved visitation tages der hensyn til borgerens netværk, idet familiens samlede ressourcer indgår i vurderingen af borgerens behov. Revurdering/evaluering af sygeplejeydelser: Sygeplejersker revurderer/evaluerer sygeplejeydelser efter behov, dog mindst med 6 måneders mellemrum. Visitator revurderer alle borgerens ydelser en gang årligt, hvor et overblik danner grundlag for også at revurdere sygeplejeydelserne. Visitationen afsluttes med en afgørelse hvoraf det fremgår, hvilke ydelser borgeren har fået tildelt. 3

4 Krav til leverandøren, kompetencer og værdier Autoriserede sygeplejersker udfører komplekse sygeplejerskeydelser. Hjemmesygeplejersker samarbejder om ydelser med andre offentlige og private leverandører. Hjemmesygeplejersker samarbejder om ydelser med andet sundhedsfagligt personale i primær og sekundær sundhedssektor. Ikke-komplekse sygeplejeopgaver kan uddelegeres til social- og sundhedsassistenter. I enkelte tilfælde kan en sygeplejeydelse uddelegeres til social- og sundhedshjælpere efter individuel oplæring i specifikke ydelser hos specifikke borgere. Leverandøren har ansvar for, at hjemmesygeplejerskerne, eller andre udførere af sygeplejeydelser taler og skriver forståeligt dansk og bærer billedlegitimation. Leverandøren har ansvar for, at der er dokumentation for det arbejde der udføres i borgerens hjem. Leverandøren har ansvar for, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter har opdateret viden på de sygeplejeydelser de varetager. Leverandøren har ansvar for, at der foreligger en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. Kvalitetsmål Egedal Kommunes mål er at: 90% af borgerne er tilfredse med den sygepleje, der ydes. Sygepleje iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. Akut sygepleje iværksættes straks. Sygeplejeydelser er dokumenteret i den elektroniske omsorgsjournal på disse 3 områder: o Sagsark o Helhedsbeskrivelse o Fokusområde Ansvarlighed og fleksibilitet Leverandør af sygeplejeydelser skal udvise ansvarlighed i sin udførelse af sygeplejen. Det indebærer også, at sygeplejersken eller andre, der udfører sygeplejeydelser, i forhold til sin tavshedspligt og oplysningspligt, er ansvarlig for at dokumentere og indberette ændringer i borgerens behov eller andre forhold af betydning for borgerens tarv. Egedal Kommune forventer, at leverandør af sygeplejeydelser, der kommer i borgerens hjem, samarbejder både med kommunal og privat leverandør, og at hjælpen til borgeren ydes med respekt for det enkelte menneskes integritet og identitet. Respekt og nærvær Personale, der udfører sygeplejeydelser, skal udvise indfølingsevne og skal i sit arbejde udvise forståelse for borgeren som en unik person med selvbestemmelse og medindflydelse. Der skal være et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde mellem borger og sygeplejepersonale. Sygeplejen skal ydes under hensyntagen til borgerens egne ressourcer. Dette betyder at der er fokus på at borgeren, i det omfang det er muligt, tager ansvar for egen livsstil og livsførelse. Sygeplejen udføres i samarbejde med borgeren, og kan eksempelvis være vejledende og undervisende. Personale, der kommer i borgerens hjem, skal udvise nærvær, omsorg og koncentration. 4

5 Konduite Med til at kendetegne respekt er, at personalet, der udfører sygeplejeydelser, optræder høfligt og præsentabelt. Hertil knyttes forventningen om, at personalet udviser en god fornemmelse for borgeren og borgerens situation i almindelighed, samt er i stand til at håndtere særlige situationer der måtte opstå. Levering af ydelser Visitator bestiller ydelserne hos Egedal Kommunes hjemmesygepleje. Sygeplejersken kontakter borgeren og aftaler, hvornår levering skal ske. Som udgangspunkt kan der aftales leveringstider indenfor nedenstående tidsrum: Dagvagt: formiddag/eftermiddag Aftenvagt: tidlig aften/sen aften Nattevagt: tidlig nat/midt nat/sen nat Hvis sygeplejen ikke har mulighed for at overholde de aftalte tider, kontaktes borgeren telefonisk. Borgeren har pligt til at være hjemme, når sygeplejepersonalet er på besøg. Særlige forhold Ifølge arbejdsmiljøloven har leverandøren pligt til at sørge for at sygeplejerskens arbejdsmiljø er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal forefindes en arbejdspladsvurdering i borgerens hjem. På arbejdsstedet skal være de nødvendige arbejdsredskaber, der gør arbejdet forsvarligt. Sygeplejersken er omfattet af tavshedspligt og meddelelsespligt Jf. forvaltningsloven og Sygeplejeetiske Retningslinier. Rygning: Som forudsætning for enhver sygeplejeydelse kan det pålægges borgeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor sygeplejepersonalet opholder sig i boligen. Ligeledes henstilles til, at der udluftes i boligen før eller under besøget. Referencer De Sygeplejeetiske Retningslinier (26. maj 2004) ICNs etiske kodeks for sygeplejersker, DSR 2001 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 268 af 18/03/2005) Bekendtgørelse af forvaltningsloven (LBK nr 1365 af 07/12/2007) Lov om røgfri miljøer (LOV nr 512 af 06/06/2007) 5

6 Sygepleje Sonde og parenteral ernæring Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK nr 913 af 13/07/2010) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Center for Sundhed og Omsorg Den kommunale hjemmesygepleje omfatter personer, der opholder sig i kommunen. Sikre tilstrækkelig ernæringstilstand hos borgere der har behov for sonde- eller parenteral ernæring. Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning. Omfanget af ydelsen afhænger af den lægelige ordination. Omfanget af ydelsen afhænger af den lægelige ordination. Sondeernæring ydes efter behov, primært i dag- og aftentimerne (ml. kl.9:00 og 22:00), efter forudgået aftale om tidspunkt. Administration af parenteral ernæring ydes i dag- og aftentimerne (ml. kl. 9:00 og 22:00). Parenteral ernæring kan løbe ind i løbet af natten. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, visitationsteam Der skal være truffet afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgning/ henvisning. Ydelsen kan indeholde: Sondeernæring. Administration af sondeernæring Pleje omkring sonde. Skift af gastrostomisonde. Oplæring til selvadministration af sondeernæring. 6

7 Ydelsens indhold, fortsat Parenteral ernæring Blanding af parenteral ernæring. Ophængning af parenteral ernæring. Frakobling af parenteral ernæring. Pleje omkring CVK (centralt venekateter) Vejledning og undervisning af borger og pårørende Bestilling af produkter (sonde eller parenteral ernæring). Ydelsen omfatter ikke Kostplanlægning. Specialvejledning om ernæring. Egenbetaling Leverandør af ydelsen Hjemmesygeplejeydelser er vederlagsfri. Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres til social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejestuderende og social- og sundhedselever. Administration af parenteral ernæring uddelegeres ikke. Kvalifikationer Autoriseret sygeplejefagligt personale. Enkelte, ikke komplekse opgaver, kan udføres af andet uddannet sundhedsfagligt personale efter instruktion. Kompetencer Forståelse, refleksion og handling i forhold den kliniske kompleksitet. Empati og overblik over, hvilke behov, borgeren har. Vejledning og supervision af kolleger Den enkelte sygeplejerske skal være medvirkende til at kolleger er i besiddelse af faglige kvalifikationer så de til enhver tid kan udføre velkvalificeret sygepleje vedrørende sonde- og parenteral ernæring. Dokumentation Den enkelte udøver af sygeplejeydelsen skal dokumentere via Ældrecenterets elektroniske omsorgssystem. Der udarbejdes fokusområde som dokumentation for sonde- og parenteral ernæring. Forebyggelse Hjemmesygeplejersken er via sin viden og faglige baggrund medvirkende til at forebygge senkomplikationer ved fejlernæring, og undgå forværring af borgerens sygdom og helhedssituation. 7

8 Leverancesikkerhed Ved akut behov iværksættes ydelsen samme dag. Ved ikke akut behov iværksættes ydelsen indenfor 5 hverdage. Ved flytning af besøg orienteres borgeren telefonisk. Nyt besøg aftales. Myndighedens kvalitetskrav Ydelsen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. 90 % af modtagere af ydelsen er tilfredse med sygepleje. (BU) Helhedsbeskrivelse og fokusområde skal være beskrevet senest 5 hverdage efter første besøg af sygeplejersken. SP=stikprøve. BU=brugerundersøgelse. Opfølgning på indsatsen Ydelsen revurderes altid af en sygeplejerske, ved uddelegering i dialog med ydelsens udfører. Ydelsen revurderes efter behov, dog minimum hver 3. måned. Ydelsen kan afsluttes, når sygeplejersken i samråd med lægen vurderer, at der ikke længere er behov Afgørelse, klage- og ankevejledning En klage over en sundhedsydelse og dennes udførelse rettes til Patientklagenævnet Særlige bemærkninger 8

9 Sygepleje Medicin administration Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK 913 af 13/07/2010) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Center for Sundhed og Omsorg Den kommunale hjemmesygepleje omfatter personer, der opholder sig i kommunen. Sikre at medicin administreres og håndteres korrekt efter retningslinje for medicinhåndtering. Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning. Omfanget af ydelsen afhænger af den lægelige ordination. Ydelsen udføres primært i dagtimerne. Administration af medicin i doseringsæsker tildeles som udgangspunkt hver 14. dag. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, visitationsteam Der skal være truffet afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgning/ henvisning. Ydelsen kan indeholde: Administration af: Mixtur Tabletter/kapsler Injektioner, Infusioner Subcutane kanyler Inhalationer Øjenpræparater Øredråber Salve/cremer Smertepumper Smerteplastre Lavement Stikpiller 9

10 Ydelsens indhold, fortsat Dosering af medicin i doseringsæske Administration af dosispakket medicin Bestilling af medicin Vejledning og undervisning af borger og pårørende Ydelsen omfatter ikke: Afhentning af medicin på apotek. Indkøb af doseringsæsker, samt opbevaringsboks til doseret medicin. Administration af ændringer i dosispakket medicin hvis borger og/eller pårørende er i stand til dette. Egenbetaling Leverandør af ydelsen Hjemmesygeplejeydelser er vederlagsfri Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres til social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejestuderende og social- og sundhedselever. Kvalifikationer Autoriseret sygeplejefagligt personale. Enkelte, ikke komplekse opgaver, kan udføres af andet uddannet sundhedsfagligt personale efter instruktion. Kompetencer Forståelse, refleksion og handling og etiske overvejelser i forhold den medicinske kompleksitet. Empati og overblik over, hvilke behov, borgeren har. Vejledning og supervision af kolleger Den enkelte sygeplejerske skal være medvirkende til at kolleger er i besiddelse af faglige kvalifikationer så de til enhver tid kan udføre velkvalificeret medicinadministration Dokumentation Den enkelte udøver af sygeplejeydelsen skal dokumentere via Ældrecenterets elektroniske omsorgssystem. Der udarbejdes fokusområde som dokumentation for medicinadministration Forebyggelse Hjemmesygeplejersken er via sin viden og faglige baggrund medvirkende til at forebygge fejlmedicinering og undgå forværring af borgerens sygdom og helhedssituation. Leverancesikkerhed Ved akut behov iværksættes ydelsen samme dag. Ved ikke akut behov iværksættes ydelsen indenfor 5 hverdage. Ved flytning af besøg orienteres borgeren telefonisk. Nyt besøg aftales. 10

11 Myndighedens kvalitetskrav Ydelsen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. 90 % af modtagere af ydelsen er tilfredse med sygepleje. (BU) Helhedsbeskrivelse og fokusområde skal være beskrevet senest 5 hverdage efter første besøg af sygeplejersken. SP=stikprøve. BU=brugerundersøgelse. Opfølgning på indsatsen Ydelsen revurderes altid af en sygeplejerske, ved uddelegering i dialog med ydelsens udfører. Ydelsen revurderes efter behov, dog minimum hver 6. måned. Ydelsen kan afsluttes, når sygeplejersken i samråd med lægen vurderer, at der ikke længere er behov. Afgørelse, klage- og ankevejledning En klage over en sundhedsydelse og dennes udførelse rettes til Patientklagenævnet Særlige bemærkninger 11

12 Sygepleje P-dialysebehandling Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK 913 af 13/07/2010) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Placering i budget Målgruppe Center for Sundhed og Omsorg Den kommunale hjemmesygepleje omfatter personer, der opholder sig i kommunen. Mål med ydelsen Sikre at borgere med kronisk nyresygdom kan tilbydes P-dialyse i eget hjem. Kriterier for visitation Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning. Omfanget af ydelsen afhænger af den lægelige ordination. Ydelsen udføres primært i dagtimerne. Selve dialysebehandlingen foregår primært om natten. Frakobling og klargøring formiddag tidligst kl. 9:00. Tilkobling aften senest kl. 21:00. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerkontakt, Den Fælles Visitation, visitationsteam Der skal være truffet afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgning/henvisning Ydelsen kan indeholde: Frakoble dialysebehandling. Klargøring af dialysemaskine Skifte afløbsslange. Tilføre medicin i dialysevæskerne. Observere dialyseapparat for fejlmeldinger. Registrering af ind- og udgift Tømning af dialysevæske fra bughulen Observation af indstikssted ved dialysekateter. Tilkoble dialysebehandling. Opfølgning på vejledning i forhold til kost og dialyse. 12

13 Ydelsens indhold, fortsat Bestilling af varer. Vejledning og undervisning af borger og pårørende i forbindelse med selvadministration Ydelsen omfatter ikke: Bestilling af produkter hvis borger og/eller pårørende er i stand til dette. Oplæring af borger og pårørende i at varetage P- dialysebehandling Observation under behandlingen. Hæmodialysebehandling. Egenbetaling Hjemmesygeplejeydelser er vederlagsfri. Leverandør af ydelsen Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres primært til social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende. Kvalifikationer Autoriseret sygeplejefagligt personale. Enkelte, ikke komplekse opgaver, kan udføres af andet uddannet sundhedsfagligt personale efter instruktion. Kompetencer Forståelse, refleksion, handling og etiske overvejelser i forhold til borgere med kronisk nyresygdom. Empati og overblik over, hvilke behov borgeren har. Vejledning og supervision af kolleger Den enkelte sygeplejerske skal være medvirkende til at kolleger er i besiddelse af faglige kvalifikationer så de til enhver tid kan udføre velkvalificeret P-dialysebehandling. Dokumentation Den enkelte udøver af sygeplejeydelsen skal dokumentere via Ældrecenterets elektroniske omsorgssystem. Der udarbejdes fokusområde som dokumentation for P-dialysen. Forebyggelse Hjemmesygeplejersken er via sin viden og faglige baggrund medvirkende til at forebygge forværring af borgerens kroniske sygdom og helhedssituation. Leverancesikkerhed Ved akut behov iværksættes ydelsen samme dag. Ved ikke akut behov iværksættes ydelsen indenfor 5 hverdage. Ved flytning af besøg orienteres borgeren telefonisk. Nyt besøg aftales. 13

14 Myndighedens kvalitetskrav Ydelsen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. 90 % af modtagere af ydelsen er tilfredse med sygepleje. (BU) Helhedsbeskrivelse og fokusområde skal være beskrevet senest 5 hverdage efter første besøg af sygeplejersken. SP=stikprøve. BU=brugerundersøgelse. Opfølgning på indsatsen Ydelsen revurderes altid af en sygeplejerske, ved uddelegering i dialog med ydelsens udfører. Ydelsen revurderes efter behov, dog minimum hver 6. måned. Ydelsen kan afsluttes, når sygeplejersken i samråd med lægen vurderer, at der ikke længere er behov. Afgørelse, klage- og ankevejledning En klage over en sundhedsydelse og dennes udførelse rettes til Patientklagenævnet Særlige bemærkninger 14

15 Sygepleje Stomi- og kateterpleje Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK 913 af 13/07/2010) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Center for Sundhed og Omsorg Den kommunale hjemmesygepleje omfatter personer, der opholder sig i kommunen. Sikre observation, behandling og pleje af stomi og kateter. Kriterier for visitation Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning. Omfanget af ydelsen afhænger af den lægelige ordination. Ydelsen udføres primært i dagtimerne. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, visitationsteam Der skal være truffet afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgning/ henvisning Ydelsen kan indeholde: Skift af kateter Pleje af urinkateter Skylning af kateter Steril engangskateterisation (SIK). Oplæring i ren engangskateterisation (RIK) Pleje af urostomi. Pleje af colostomi/ileostomi Pleje og fjernelse af dræn. Bestilling af produkter. Vejledning og undervisning af borger og pårørende. Ydelsen omfatter ikke Anlæggelse/skift af kateter, hvor der er risiko for komplikationer. Bestilling af produkter hvis borger og/eller pårørende er i stand til dette. 15

16 Egenbetaling Leverandør af ydelsen Hjemmesygeplejeydelser er vederlagsfri Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres til social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejestuderende og social- og sundhedselever. Kvalifikationer Autoriseret sygeplejefagligt personale. Enkelte, ikke komplekse opgaver, kan udføres af andet uddannet sundhedsfagligt personale efter instruktion. Kompetencer Forståelse, refleksion, handling og etiske overvejelser i forhold den kliniske kompleksitet. Empati og overblik over, hvilke behov borgeren har. Vejledning og supervision af kolleger Den enkelte sygeplejerske skal være medvirkende til at kolleger er i besiddelse af faglige kvalifikationer så de til enhver tid kan udføre velkvalificeret pleje af stomi og kateter. Dokumentation Den enkelte udøver af sygeplejeydelsen skal dokumentere via Ældrecenterets elektroniske omsorgssystem. Der udarbejdes fokusområde som dokumentation for stomi- eller kateterpleje. Forebyggelse Hjemmesygeplejersken er via sin viden og faglige baggrund medvirkende til at forebygge komplikationer i forbindelse med stomi og kateter. Leverancesikkerhed Ved akut behov iværksættes ydelsen samme dag. Ved ikke akut behov iværksættes ydelsen indenfor 5 hverdage. Ved flytning af besøg orienteres borgeren telefonisk. Nyt besøg aftales. Myndighedens kvalitetskrav Ydelsen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. 90 % af modtagere af ydelsen er tilfredse med sygepleje. (BU) Helhedsbeskrivelse og fokusområde skal være beskrevet senest 5 hverdage efter første besøg af sygeplejersken. SP=stikprøve BU=brugerundersøgelse 16

17 Opfølgning på indsatsen Ydelsen revurderes altid af en sygeplejerske, ved uddelegering i dialog med ydelsens udfører. Ydelsen revurderes efter behov, dog minimum hver 3. måned. Ydelsen kan afsluttes, når sygeplejersken i samråd med lægen vurderer, at der ikke længere er behov. Afgørelse, klage- og ankevejledning En klage over en sundhedsydelse og dennes udførelse rettes til Patientklagenævnet Særlige bemærkninger 17

18 Sygepleje Psykisk pleje og omsorg Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK 913 af 13/07/2010) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Center for Sundhed og Omsorg Den kommunale hjemmesygepleje omfatter personer, der opholder sig i kommunen. Sikre hjælp til håndtering af psykiske lidelser, svær sygdom og livskriser. Kriterier for visitation Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, visitationsteam Der skal være truffet afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgning/ henvisning. Ydelsen kan indeholde: Afdække aktuelle behov Samtaler Jeg -støttende sygepleje Situationsbestemt omsorg Situationsbestemt lytning Samtale med og vejledning af pårørende Vejledning og undervisning af borger og pårørende Ydelsen omfatter ikke Terapeutiske samtaler Egenbetaling Leverandør af ydelsen Hjemmesygeplejeydelser er vederlagsfri Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres primært til social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende. 18

19 Levarandør af ydelsen, fortsat Kvalifikationer Autoriseret sygeplejefagligt personale. Enkelte, ikke komplekse opgaver, kan udføres af andet uddannet sundhedsfagligt personale efter instruktion. Kompetencer Forståelse, refleksion, handling og etiske overvejelser i forhold til borgere specifikke situation. Yde omsorg, udvise empati og have overblik over, hvilke behov borgeren har. Vejledning og supervision af kolleger Den enkelte sygeplejerske skal være medvirkende til at kolleger er i besiddelse af faglige kvalifikationer så de til enhver tid kan udføre velkvalificeret psykisk pleje og omsorg. Dokumentation Den enkelte udøver af sygeplejeydelsen skal dokumentere via Ældrecenterets elektroniske omsorgssystem. Der udarbejdes fokusområde som dokumentation for psykisk pleje og omsorg. Forebyggelse Hjemmesygeplejersken er via sin viden og faglige baggrund medvirkende til at forebygge forværring af borgerens situation. Leverancesikkerhed Ved akut behov iværksættes ydelsen samme dag. Ved ikke akut behov iværksættes ydelsen indenfor 5 hverdage. Ved flytning af besøg orienteres borgeren telefonisk. Nyt besøg aftales. Myndighedens kvalitetskrav Ydelsen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. 90 % af modtagere af ydelsen er tilfredse med sygepleje. (BU) Helhedsbeskrivelse og fokusområde skal være beskrevet senest 5 hverdage efter første besøg af sygeplejersken. SP=stikprøve. BU=brugerundersøgelse. Opfølgning på indsatsen Ydelsen revurderes altid af en sygeplejerske, ved uddelegering i dialog med ydelsens udfører. Ydelsen revurderes efter behov, dog minimum hver 6. måned. Ydelsen kan afsluttes, når sygeplejersken i samråd med lægen vurderer, at der ikke længere er behov. Afgørelse, klage- og ankevejledning En klage over en sundhedsydelse og dennes udførelse rettes til Patientklagenævnet Særlige bemærkninger 19

20 Sygepleje Sårbehandling Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK 913 af 13/07/2010) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Center for Sundhed og Omsorg Den kommunale hjemmesygepleje omfatter personer, der opholder sig i kommunen Sikre at sårhelingsprocessen understøttes med færrest mulige gener for borgeren. Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning. Omfanget af ydelsen afhænger af den lægelige ordination. Ydelsen udføres primært i dagtimerne. Besøgsfrekvensen kan variere fra dagligt til en gang ugentligt, afhængig af sårbehandlingen. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, visitationsteam Der skal være truffet afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgning / henvisning. Ydelsen kan indeholde: Kompressionsbehandling Flowtronbehandling Almindelig sårbehandling Vacuumbehandling Pindepleje Fjernelse af sting og agraffer Levering af sårbehandlingsprodukter Vejledning og undervisning af borger og pårørende Ydelsen omfatter ikke Levering af kompressionsbind. Levering af støttestrømper Levering af diverse cremer og salver Levering og betaling af evt. antibiotika i forbindelse med sårbehandling. Levering af medicinsk sæbe. 20

21 Egenbetaling Leverandør af ydelsen Hjemmesygeplejeydelser er vederlagsfri Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres primært til social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende. Kvalifikationer Autoriseret sygeplejefagligt personale. Enkelte, ikke komplekse opgaver, kan udføres af andet uddannet sundhedsfagligt personale efter instruktion. Kompetencer Forståelse, refleksion, handling og etiske overvejelser i forhold til sårs kompleksitet. Empati og overblik over, hvilke behov borgeren har. Vejledning og supervision af kolleger Den enkelte sygeplejerske skal være medvirkende til at kolleger er i besiddelse af faglige kvalifikationer så de til enhver tid kan udføre velkvalificeret sårbehandling. Dokumentation Den enkelte udøver af sygeplejeydelsen skal dokumentere via Ældrecenterets elektroniske omsorgssystem. Der udarbejdes fokusområde som dokumentation for sårbehandlingen. Forebyggelse Hjemmesygeplejersken er via sin viden og faglige baggrund medvirkende til at forebygge forværring af borgerens sår. Ligeledes er hjemmesygeplejersken og andet plejepersonale medvirkende til at forebygge sårdannelse. Leverancesikkerhed Ved akut behov iværksættes ydelsen samme dag. Ved ikke akut behov iværksættes ydelsen indenfor 5 hverdage. Ved flytning af besøg orienteres borgeren telefonisk. Nyt besøg aftales. Myndighedens kvalitetskrav Ydelsen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. 90 % af modtagere af ydelsen er tilfredse med sygepleje. (BU) Helhedsbeskrivelse og fokusområde skal være beskrevet senest 5 hverdage efter første besøg af sygeplejersken. SP=stikprøve. BU=brugerundersøgelse. 21

22 Opfølgning på indsatsen Ydelsen revurderes altid af en sygeplejerske, ved uddelegering i dialog med ydelsens udfører. Ydelsen revurderes efter behov, dog minimum hver 2. måned. Ydelsen kan afsluttes, når sygeplejersken i samråd med lægen vurderer, at der ikke længere er behov. Afgørelse, klage- og ankevejledning En klage over en sundhedsydelse og dennes udførelse rettes til Patientklagenævnet Særlige bemærkninger 22

23 Sygepleje Terminalpleje og lindrende behandling Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK 913 af 13/07/2010) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Center for Sundhed og Omsorg Terminale borgere, der ønsker at være længst muligt i eget hjem. Den kommunale hjemmesygepleje omfatter personer, der opholder sig i kommunen. Sikre symptomlindring og pleje til den døende borger. Kriterier for visitation Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning. Omfanget af ydelsen afhænger af den lægelige ordination. Ydelsen udføres primært i dagtimerne. Ydelsen og omfanget kan tildeles i samarbejde mellem visitation og sygepleje, afhængig af borgerens behov. Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold. Center for Borgerservice, Den Fælles visitation, visitationsteam Der skal være truffet afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgning / henvisning Ydelsen kan indeholde: Kompleks personlig pleje. Identifikation og lindring af symptomer. Forebyggelse af sengelejekomplikationer Forebyggelse af hudproblemer Psykisk omsorg for borger Psykisk omsorg for pårørende Samtaler med borger og pårørende Medvirke til at vurdere behov for hjælpemidler. Medicinadministration Informere om og evt. etablere kontakt til støtteforeninger for borger og pårørende. Vejledning og undervisning af borger og pårørende 23

24 Ydelsens indhold, fortsat Koordinering i forhold til: Læge Hospital Palliative teams Hospice Palliativ fysioterapi Præst Egenbetaling Leverandør af ydelsen Hjemmesygeplejeydelser er vederlagsfri Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres primært til social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende. Kvalifikationer Autoriseret sygeplejefagligt personale. Enkelte, ikke komplekse opgaver, kan udføres af andet uddannet sundhedsfagligt personale efter instruktion. Kompetencer Forståelse, refleksion, handling og etiske overvejelser i forhold til terminale borgere. Yde omsorg, udvise empati og have overblik over, hvilke behov borgeren har. Vejledning og supervision af kolleger Den enkelte sygeplejerske skal være medvirkende til at kolleger er i besiddelse af faglige kvalifikationer så de til enhver tid kan udføre velkvalificeret terminal pleje og lindrende behandling. Dokumentation Den enkelte udøver af sygeplejeydelsen skal dokumentere via Ældrecenterets elektroniske omsorgssystem. Der udarbejdes fokusområde som dokumentation for ydelsen terminal pleje. Forebyggelse Hjemmesygeplejersken er via sin viden og faglige baggrund medvirkende til at forebygge unødige komplikationer til borgerens situation. Leverancesikkerhed Ved akut behov iværksættes ydelsen samme dag. Ved ikke akut behov iværksættes ydelsen indenfor 5 hverdage. Ved flytning af besøg orienteres borgeren telefonisk. Nyt besøg aftales. 24

25 Myndighedens kvalitetskrav Ydelsen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. 90 % af modtagere af ydelsen er tilfredse med sygepleje. (BU) Helhedsbeskrivelse og fokusområde skal være beskrevet senest 5 hverdage efter første besøg af sygeplejersken. SP=stikprøve. BU=brugerundersøgelse. Opfølgning på indsatsen Ydelsen revurderes altid af en sygeplejerske, ved uddelegering i dialog med ydelsens udfører. Ydelsen revurderes efter behov, dog minimum hver 2. måned. Afgørelse, klage- og ankevejledning En klage over en sundhedsydelse og dennes udførelse rettes til Patientklagenævnet Særlige bemærkninger 25

26 Sygepleje Undersøgelse Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af sundhedsloven. (LBK 913 af 13/07/2010) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje. (BEK nr 1601 af 21/12/2007) Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Center for Sundhed og Omsorg Den kommunale hjemmesygepleje omfatter personer, der opholder sig i kommunen. Sikre observation og behandling i samarbejde med læge. Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning. Omfanget af ydelsen afhænger af den lægelige ordination. Ydelsen udføres primært i dagtimerne. Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, visitationsteam Der skal være truffet afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgning/ henvisning Ydelsen kan indeholde Blodsukkermåling. Puls- og blodtryksmåling. Urinstix. Afføringsprøver. Temperaturmåling. Podninger for bakterier i sår. Observation af bevidsthedsniveau. Vejledning og undervisning af borger og pårørende. Ydelsen omfatter ikke Ved planlagte ydelser Levering af urin-stix materiale. Levering af termometer. Levering af blodtryksapparat. Hente prøvetagningsudstyr hos læge Aflevere diverse prøver hos læge/i posten. Egenbetaling Leverandør af ydelsen Hjemmesygeplejeydelser er vederlagsfri Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres til social- og sundhedsassistenter, social- og 26

27 Leverandør af ydelsen, fortsat sundhedshjælpere, sygeplejestuderende og social- og sundhedselever. Kvalifikationer Autoriseret sygeplejefagligt personale. Enkelte, ikke komplekse opgaver, kan udføres af andet uddannet sundhedsfagligt personale efter instruktion. Kompetencer Forståelse, refleksion, handling og etiske overvejelser i forhold til borgerens situation. Empati og overblik over, hvilke behov borgeren har. Vejledning og supervision af kolleger Den enkelte sygeplejerske skal være medvirkende til at kolleger er i besiddelse af faglige kvalifikationer så de til enhver tid kan udføre velkvalificeret undersøgelse. Dokumentation Den enkelte udøver af sygeplejeydelsen skal dokumentere via Ældrecenterets elektroniske omsorgssystem. Forebyggelse Hjemmesygeplejersken er via sin viden og faglige baggrund medvirkende til at forebygge forværring af borgerens helhedssituation. Leverancesikkerhed Ved akut behov iværksættes ydelsen samme dag. Ved ikke akut behov iværksættes ydelsen indenfor 5 hverdage. Ved flytning af besøg orienteres borgeren telefonisk. Nyt besøg aftales. Myndighedens kvalitetskrav Ydelsen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. 90 % af modtagere af ydelsen er tilfredse med sygepleje. (BU) Helhedsbeskrivelse og fokusområde skal være beskrevet senest 5 hverdage efter første besøg af sygeplejersken. SP=stikprøve. BU=brugerundersøgelse. Opfølgning på indsatsen Afgørelse, klage- og ankevejledning Særlige bemærkninger Ydelsen revurderes altid af en sygeplejerske, ved uddelegering i dialog med ydelsens udfører. Ydelsen revurderes efter behov, dog minimum hver 6. måned. Ydelsen kan afsluttes, når sygeplejersken i samråd med lægen vurderer, at der ikke længere er behov. En klage over en sundhedsydelse og dennes udførelse rettes til Patientklagenævnet 27

28 Sygepleje Vejrtrækning Lovgrundlag for ydelse Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK 913 af 13/07/2010) Bekendtgørelse om hjemmesygepleje (BEK nr 1601 af 21/12/2007). Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Center for Sundhed og Omsorg Den kommunale hjemmesygepleje omfatter personer, der opholder sig i kommunen. Sikre luftvejskompenserende behandling og vejledning af borger i eget hjem. Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning. Omfanget af ydelsen afhænger af den lægelige ordination. Ydelsen udføres primært i dagtimerne. Visitations- og bevillingskompetence Sagsbehandlingsfrister Ydelsens indhold Center for Borgerservice, Den Fælles Visitation, visitationsteam Der skal være trufet afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgning / henvisning Ydelsen kan indeholde: C-PAP. Hostemaskine. Sugemaskine. Iltbehandling. Psykisk støtte. Vejledning og undervisning af borger og pårørende. Ydelsen omfatter ikke Bestilling af produkter hvis borger og/eller pårørende er i stand til dette. Egenbetaling Hjemmesygeplejeydelser er vederlagsfri Leverandør af ydelsen Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres primært til social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende. 28

29 Leverandør af ydelsen, fortsat Kvalifikationer Sygeplejersker ansat i Ældrecenteret i Egedal Kommune. Uddelegering Sygeplejersker kan vurdere, at bestemte ydelser kan uddelegeres primært til social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende. Kompetencer Forståelse, refleksion, handling og etiske overvejelser i forhold til borgere med komplikationer i luftvejene. Empati og overblik over hvilke behov, borgeren har. Vejledning og supervision af kolleger Den enkelte sygeplejerske skal være medvirkende til at kolleger er i besiddelse af faglige kvalifikationer så de til enhver tid kan udføre velkvalificeret sygepleje indenfor luftvejskompenserende behandling. Dokumentation Den enkelte udøver af sygeplejeydelsen skal dokumentere via Ældrecenterets elektroniske omsorgssystem. Der udarbejdes fokusområde som dokumentation for ydelsen luftvejskompenserende behandling. Forebyggelse Hjemmesygeplejersken er via sin viden og faglige baggrund medvirkende til at forebygge forværring af borgerens sygdom og helhedssituation. Leverancesikkerhed Ved akut behov iværksættes ydelsen samme dag. Ved ikke akut behov iværksættes ydelsen indenfor 5 hverdage. Ved flytning af besøg orienteres borgeren telefonisk. Nyt besøg aftales. Myndighedens kvalitetskrav Ydelsen iværksættes senest 5 hverdage efter visitation. 90 % af modtagere af ydelsen er tilfredse med sygepleje. (BU) Helhedsbeskrivelse og fokusområde skal være beskrevet senest 5 hverdage efter første besøg af sygeplejersken. SP=stikprøve. BU=brugerundersøgelse. Opfølgning på indsatsen Ydelsen revurderes altid af en sygeplejerske, ved uddelegering i dialog med ydelsens udfører. Ydelsen revurderes efter behov, dog minimum hver 6. måned. Ydelsen kan afsluttes, når sygeplejersken i samråd med lægen vurderer, at der ikke længere er behov. 29

30 Afgørelse, klage- og ankevejledning En klage over en sundhedsydelse og dennes udførelse rettes til Patientklagenævnet Særlige bemærkninger 30

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011 HVIDOVRE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Britta Westh/khl/unn Dato: 19-04-2010 Brevnr.; Sagsid: J.nr.: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget MØDEARK Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp... 3 Personlig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice Kvalitetsstandard for Madservice Januar 2010 Madservice med udbringning Bekendtgørelse nr.979 a 01.10.2008 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp på ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2010-2011 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje Den kommunale sygepleje Assens Kommune Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje 1. Indledning Dette er Assens Kommunes beskrivelse af kvalitetsstandarden for de visiterede indsatser indenfor den kommunale

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Indhold Krav til leverandører Generelle kvalitetskrav til leverandørerne Særligt for leverandører af personlig pleje,

Indhold Krav til leverandører Generelle kvalitetskrav til leverandørerne Særligt for leverandører af personlig pleje, 1 Indhold... 2 1. Krav til leverandører... 3 1.1 Generelle kvalitetskrav til leverandørerne... 3 1.2 Særligt for leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, afløsning og videredelegeret

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling Kvalitetsstandarden sårbehandling giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om behandling af sår. Hjælpen til sårbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for 2016

Kvalitetsstandarder for 2016 Kvalitetsstandarder for 2016 for trænings-, pleje-, omsorgsog hjælpemiddelområdet 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 DEL 1... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Overordnede rammer for kvalitetsstandarder...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJE. KVALITETSSTANDARD og Ydelseskatalog NORDDJURS KOMMUNE

SYGEPLEJE. KVALITETSSTANDARD og Ydelseskatalog NORDDJURS KOMMUNE SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARD og Ydelseskatalog NORDDJURS KOMMUNE September 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag... 4 3. Formål med sygepleje... 4 4. Visitationskriterier... 5 5.

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014

Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014 Kvalitetsstandarder for sundheds-, trænings-, pleje- og omsorgsområdet for 2014 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede rammer for kvalitetsstandarder... 4 2.1 Egedal Kommunes værdigrundlag... 5 3.

Læs mere

Undersøgelser og behandling

Undersøgelser og behandling Ydelsestype (4) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning til hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har

Læs mere

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 visitation er at sikre korrekt sagsbehandling efter ansøgning at sikre vurdering

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SYGEPLEJEKLINIKKER

KVALITETSSTANDARD FOR SYGEPLEJEKLINIKKER KVALITETSSTANDARD FOR SYGEPLEJEKLINIKKER Indholdsfortegnelse Værdigrundlag for sygeplejeklinikker... 3 Hvem kan modtage sygeplejeydelser i klinikkerne... 4 Hvornår kan man få sygepleje i klinikkerne...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013

Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013 Kvalitetsstandarder for visitation indenfor Sundheds- og Omsorgsområdet 2013 Center for Borgerservice 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 6 2. Målgruppe... 6 3. Lovgrundlag... 6 4. Klageadgang... 7

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 0-ydelser... 6 Sygeplejefaglig udredning... 6 Koordinering... 6 Opfølgning... 6 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune S o c i a l o g S u n d h e d. Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune Midlertidige døgnpladser December 2013 Indholdsfortegnelse Morsø Afklaringscenter i Morsø Kommune. 2 Et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...4 2. Lovgrundlag...4 3. Formål med sygepleje...4 4. Visitationskriterier...5

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 16 Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser (Klippekort) 2018 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Ydelseskatalog for sygepleje - sygeplejersker

Ydelseskatalog for sygepleje - sygeplejersker Ydelseskatalog for sygepleje - sygeplejersker Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune

Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune Formålet kvalitetsstandarderne er: At udføre, lede, formidle og udvikle sygeplejen i Lejre Kommune. At sikre ensartet tildeling af sygepleje og omsorg indenfor

Læs mere

Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør

Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør 1. Generelt om sygeplejefaglige indsats Leverandøren skal sikre sig, at medarbejderne kan udføre indsatsen fagligt

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Generelt Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for omsorgstime

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for omsorgstime Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 8 Kvalitetsstandard for omsorgstime 2016 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere