SYGEPLEJE. KVALITETSSTANDARD og Ydelseskatalog NORDDJURS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJE. KVALITETSSTANDARD og Ydelseskatalog NORDDJURS KOMMUNE"

Transkript

1 SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARD og Ydelseskatalog NORDDJURS KOMMUNE September

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlag Formål med sygepleje Visitationskriterier Sygeplejeklinikker Kompetencekrav til udøvelse af sygepleje Dokumentation Kommunens kvalitetskrav Tavshedspligt Tilsyn og klageadgang Sygeplejeydelser... 7 Kateter og stomipleje... 7 Pleje og behandling af borgere med peritonal dialyse *... 7 Kateterisation... 8 Pleje af borgere med kateter... 9 Pleje af borgere med nefrostomikateter* Engangskaterisation* Pleje af borgere med stomi Medicingivning og administration Injektioner (subcutant og intramuskulært) Klyx / lavement Medicinbestilling Medicindosering Hjælp til indtagelse af medicin Smerteplaster Smertepumpe Suppositorier / vagitorier* Øjendrypning Øredrypning Udlevering af medicin Central venekateter* Parenteral ernæring* Sygepleje Medicingivning og administration Væske terapi subcutant* Sår og hudpleje Lægeordineret hudpleje Kompressionsforbinding*/ kompressionsstrømper Fjernelse af suturer og agraffer* Dræn Sårbehandling Pleje af borgere med øjenprotese Undersøgelser Udskillelser til undersøgelse Måling af blodsukker Måling af puls, blodtryk og temperatur Vejrtrækning

3 Pleje af borgere der behandles med ilt Pleje af borgere med tracheostomi* Kropsbårne hjælpemidler Hjælp til kropsbårne hjælpemidler* Palliation Palliation* Sonde Anlæggelse af sonde, pleje og indgift af sondeernæring Demens Demens Målrettede støttende samtaler Målrettede støttende samtaler Akut borgerhenvendelse Akut borgerhenvendelse Koordinerende opgaver Koordinerende opgaver Personlig Pleje Personlig pleje

4 1. Indledning Sygepleje er en integreret del af sundhedsloven og er karakteriseret ved, at udføre, planlægge, lede, formidle og udvikle sygeplejen. Sygeplejerskens rolle er, at skabe sammenhængende borger- og patientforløb. Sygeplejerskens arbejde er omfattet af lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Ydelseskataloget er udarbejdet med henblik på: at skabe overblik og gennemskuelighed over sygeplejeydelsernes omfang og serviceniveauet at sikre rådgivning og vejledning med det sigte, at borgeren eller borgerens netværk bliver i stand til helt eller delvist selv at klare så mange opgaver som muligt at være et arbejdsredskab for det personale der leverer ydelserne at sikre ensartethed i de sygeplejeydelser der leveres med udgangspunkt i det serviceniveau, der er fastlagt i Norddjurs kommune. Ydelseskataloget vil løbende, eller mindst en gang om året, blive revurderet og tilpasset. Ydelsesbeskrivelserne er vejledende. Der skal altid ligge en dokumenteret faglig vurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale velbefindende med henblik på at iværksætte den nødvendige sygepleje. Sygeplejen skal til stadighed udøves med et sundhedsfremmende og et sygdomsforebyggende sigte, så borgeren i størst muligt omfang kan tage vare på eget helbred. Det betyder, at sundhedsfremme og forebyggelse indgår som en del i hver enkelt sygeplejeydelse. Arbejdsmiljøloven siger at arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at personalet kan udføre hjælpen sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Norddjurs kommune skal derfor udarbejde en arbejdspladsvurdering, der sikrer at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med loven. Der kan derfor stilles krav om, at der er hensigtsmæssige adgangsforhold. Det kan blive nødvendigt med ændringer i boligens indretning og etablering af hjælpemidler, så hjælpen kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt for såvel borger som medarbejder. Ligeledes kan der stilles krav om, at husdyr er fjernet fra de rum som medarbejderen skal arbejde i. Norddjurs kommune er røgfri, og borgerens hjem skal derfor være røgfrit, når medarbejderen er til stede. 2. Lovgrundlag Sundhedsloven 138, 124 stk.1., 125 stk.1. Straffelovens 152 Forvaltningslovens 27 Bestemmelserne i retssikkerhedslovens 43, st. 2 og st Formål med sygepleje Formål med sygepleje er: at fremme og genoprette sundhed og forebygge sygdom at lindre følger af sygdom 4

5 at pleje og støtte døende og deres pårørende at undervise, rådgive og vejlede i forhold til konkrete sygeplejeydelser. At udføre visiterede sygeplejeydelser At forebygge indlæggelser 4. Visitationskriterier Sygeplejerskerne visiterer til sygeplejeydelser i henhold til: - lovgrundlaget - Norddjurs kommunes kvalitetsstandard for sygepleje Alle der opholder sig i kommunen kan visiteres til sygepleje. Anmodning om sygeplejeydelser kan komme fra læger, sygehus, samarbejdspartnere, borgere og pårørende. Ydelsen er baseret på en samlet vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle resurser og helbredstilstand. 5. Sygeplejeklinikker Sygeplejeklinikker er en del af hjemmesygeplejens tilbud til borgere. Ved hver sygeplejeydelse fremgår det om den konkrete ydelse kan leveres i klinikkerne. Hjemmesygeplejerskerne vurderer om sygepleje kan leveres i en af kommunens klinikker. Borgerne sørger selv for transporten til sygeplejeklinikkerne. 6. Kompetencekrav til udøvelse af sygepleje Sygepleje skal varetages af autoriserede sygeplejersker, men sygeplejerskerne kan uddelegere opgaven til andre personalegrupper som har de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Andet sundhedsfagligt personale kan oplæres i specifikke opgaver hos konkrete borgere. Hvem der udfører sygepleje hos borgeren, er afhængig af borgerens helbredssituation. Sygeplejersker har pligt til at undervise og vejlede sygeplejestuderende. Borgeren skal derfor være indforstået med, at sygeplejestuderende varetager sygeplejeopgaver under sygeplejerskens ansvar. 7. Dokumentation I forbindelse med sygepleje og behandling af borgere, skal der føres journaler om planlagt og udført sygepleje, behandling og opnåede resultater m.v., jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Sygepleje dokumenteres i Kommunens omsorgssystem 8. Kommunens kvalitetskrav Sygepleje iværksættes som hovedregel indenfor 24 timer efter en henvendelse. Sygepleje kan iværksættes som akut sygepleje indenfor få timer, hvis behandlingsbehovet er uopsætteligt. Har borgeren komplekse problemstillinger, der kræver koordinering af flere involverede og eventuel oplæring af sygeplejersker, kan borgeren forvente at der vil gå længere tid før sygeplejen kan iværksættes. Sygeplejersken kommer så vidt muligt på et tidspunkt som er aftalt med borgeren. Der kan visiteres til sygepleje hele døgnet, men som hovedregel ydes sygepleje i dagtimerne. Der kan ske forsinkelse i forbindelse med et besøg hos en borger. Dette vil betyde forsinkelse hos de efterfølgende borgere. Er forsinkelsen på mere end 2 timer, er sygeplejersken forpligtiget til at sørge for at borgeren orienteres telefonisk. 5

6 Akutte opgaver tilses indenfor få timer. Sygeplejersken kan ved modtagelse af akut henvendelse fra en borger, være nødsaget til at henvise borgeren til at kontakte den praktiserende læge eller vagtlægen, hvis behovet for hjælp er uopsætteligt. Når der visiteres til sygepleje, får borgeren oplyst navne på deres kontaktsygeplejersker. Sygeplejersken bærer legitimation. 9. Tavshedspligt Sygeplejerskerne er omfattet af tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendte med under udførelsen af arbejdet. For at koordinere plejen og behandlingen bedst muligt, kan der ved borgerens skriftlige eller mundtlige samtykke, indhentes og videregives oplysninger som er relevante for udførelsen af plejen og omsorgen. 10. Tilsyn og klageadgang Sundhedsstyrelsen vejleder om udførelse af sundhedsfaglige opgaver. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer indenfor sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenets patientklagenævn behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer indenfor sundhedsvæsenet. 6

7 11. Sygeplejeydelser Sygepleje Kateter og stomipleje Pleje og behandling af borgere med peritonal dialyse * Borgere der har behov for peritonal dialyse* At borgeren udskiller affaldsstoffer. At borgeren mestrer livet med peritonal dialyse* At borgeren/ pårørende selv kan udføre opgaven. At udføre opgaven efter gældende procedure, og i tæt samarbejde med dialyseafdelingen. Rekvirering af sygeplejeartikler via Skejby sygehus Det er dialyseafdelingen der godkender om borger/ pårørende er oplært til selv at udføre opgaven minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination fra dialyseafdelingen. * Dialyse gennem bughulen 7

8 Kateter og stomipleje Kateterisation Borgere der har behov for kateterisation og som er henvist på baggrund af en lægefaglig vurdering. At borgeren udskiller affaldsstoffer. At borgeren mestrer livet med kateter. Ved ukomplicerede tilfælde, skift eller anlæggelse af blærekateter. Skift af suprapubisk blærekateter* efter gældende procedure. Observation af kateteret. Rekvirering af inkontinenshjælpemidler. Ansøgning af bevilling. Ved skiftning af suprapubisk kateter* påbegyndes behandlingen på sygehuset og sygeplejersken overtager opgaven efter oplæring. Anlæggelse af blærekateter er betinget af, at der er stillet en diagnose minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination og gældende retningslinjer eller efter behov. Som udgangspunkt hver 3. måned Ydelsen kan foregå i klinikken. * blærekateter gennem bughulen 8

9 Kateter og stomipleje Pleje af borgere med kateter Borgere der har behov for pleje omkring kateteret At borgeren udskiller affaldsstoffer. At borgeren mestrer livet med kateteret At forebygge infektion. Varetage hygiejne omkring kateter og skift af pose efter gældende procedure. Varetage skylning af kateter Oplæring af borger / pårørende Vejledning og undervisning af øvrigt personale. Rekvirering af inkontinenshjælpemidler. Ansøgning af bevilling minutter. Varighed/tidsbegrænsning På baggrund af en sygeplejefaglig vurdering. Skift af forbinding ved kateter og tjek af ballon kan foregå i klinikken. 9

10 Kateter og stomipleje Pleje af borgere med nefrostomikateter* Borgere der behov for pleje af nefrostomikateter* At borgeren mestrer livet med nefrostomikateter* At borgeren udskiller affaldsstoffer. At forebygge infektion. Skiftning af forbinding omkring kateter efter gældende procedure. Skylning i henhold til procedure fra behandlende sygehus. Observation af kateter. Rekvirering af inkontinensmidler. Ansøgning af bevilling minutter Varighed/tidsbegrænsning Skift af forbinding 2 gange om ugen eller hyppigere ved særlige behov. Skift af pose mindst 1 gang om ugen. Ydelsen kan tilbydes i klinikken * Kateter der ligger i nyrebækkenet 10

11 Kateter og stomipleje Engangskaterisation* Borgere der har behov for udredning af vandladningsproblemer, og som er henvist af læge. Borgere med diagnosticerede vandladningsproblemer der har behov for blæretømning, og som er henvist af læge. At borgeren udskiller affaldsstoffer. At borger, pårørende eller øvrige personaler bliver i stand til at udføre opgaven. Udføres som RIK ** Engangskaterisering. Oplæring af borger eller pårørende Rekvirering af inkontinensmidler. Ansøgning af bevilling af inkontinensmidler minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination og behov. Som udgangspunkt tilbydes højst 2 gange dagligt. Som udgangspunkt er det en tidsbegrænset ydelse. Kun ved særlige forhold kan det være en længerevarende ydelse. Der skal foreligge en lægefaglig vurdering af efter 3 måneder. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. *tømning af blære ** Katerisation udført under rene forhold, i modsætning til sterile forhold 11

12 Kateter og stomipleje Pleje af borgere med stomi Borgere der har behov for pleje af stomi At borger udskiller affaldsstoffer. At huden omkring stomien holdes intakt. At borgeren mestre livet med stomi. At borger så vidt mulig selv udfører opgaven. Skift af plade og pose efter gældende procedure. Vurdering af om de rigtige stomiartikler anvendes. Oplæring af borgeren / pårørende Vejledning og undervisning af øvrigt personale Bestilling af stomiprodukter på bevilling minutter. Varighed/tidsbegrænsning Stomipleje efter behov. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 12

13 Medicingivning og administration Injektioner (subcutant og intramuskulært) Borgere der har behov for injektion og som er henvist af læge/sygehus. At borgeren får den ordinerede medicin. Vejledning og oplæring af borger/pårørende i injektionsgivning. Anlæggelse af og skiftning af tegnestift/butterfly* Søge bevilling til materiale. Kontakt til samarbejdspartnere Dokumentation Injektion af naturmedicin kun efter samråd med egen læge min. Ved daglig insulingivning er den vejledende tid 15 min. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination Ydelsen kan tilbydes i klinikken. * kanyle anlagt under huden 13

14 Medicingivning og administration Klyx / lavement Borgere henvist af lægen til behandling med klyx eller lavement. At borgerens obstipationsproblem afhjælpes. At borgeren udskiller affaldsstoffer. Indgift af klyx eller lavement Oplæring af borger/pårørende i opgaven Vejledning og undervisning af øvrigt personale At sikre korrekt udrensning før undersøgelse. Vurdering af behov for ændring i behandlingsindsatsen. Borgeren køber selv klyx / lavement. Efter ordination gives saltvandslavement min. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination og sygeplejefaglig vurdering. 14

15 Medicingivning og administration Medicinbestilling Borgere der har behov for at få hjælp til bestilling af medicin At borgeren har den ordinerede medicin. Bestilling af ordineret medicin. Oplæring af borger/pårørende i bestilling af medicin. Hvis borgeren eller pårørende ikke kan hente medicinen sendes denne med post / bud min. Varighed/tidsbegrænsning Efter behov Ydelsen kan tilbydes i klinikken 15

16 Medicingivning og administration Medicindosering Borgere med hyppige medicinændringer, og som har behov for hjælp til medicindosering. Borgere der får medicin der ikke kan pakkes fra apoteket (dosisdispensering), og som har behov for hjælp til medicindosering At den ordinerede medicin doseres korrekt. At borgeren får kendskab til den ordinerede medicin. Dosering af medicin i æsker. Bestille medicin ved behov. Borgeren skal selv købe doseringsæsker. Hvis borgeren eller pårørende ikke kan hente medicinen sendes denne med post eller bud. 15 min. til 60 min. Varighed/tidsbegrænsning Ved ustabile forløb doseres som udgangspunkt hver 14. dag, men hyppigheden kan ændres ud fra et fagligt skøn. Ved stabil medicinering overgår borgeren som udgangspunkt til dosisdispensering. Når doseringen er stabil kan borgeren med udgangspunkt i en individuel vurdering, overgår til medicindosering hver 4.uge. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 16

17 Medicingivning og administration. Hjælp til indtagelse af medicin. Borgere der har behov for støtte og/eller observation i forbindelse med indtagelse af medicin. At borgeren indtager den ordinerede medicin Give og observere, at den ordinerede medicin bliver taget. Oplæring af borgeren. Vejledning og undervisning af øvrigt personale. Er der kompleksitet i opgaven, overgår opgaven til egen læge minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Som udgangspunkt tilbydes hjælpen til Antabusbehandling i klinikken. 17

18 Medicingivning og administration Smerteplaster Borgere der har behov for hjælp til at skifte smerteplaster. At borgeren får den ordinerede behandling. At medvirke til optimal smertebehandling. Oplæring af borger / pårørende. Vejledning og undervisning af øvrigt personale. Ved stabil medicinering og ved dosis på 25 mikrogram eller mindre kan uddelegeres minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 18

19 Medicingivning og administration Smertepumpe Borgere som har behov for hjælp til behandling med smertepumpe At borgeren får den ordinerede behandling. At medvirke til optimal smertebehandling. Varetage behandling med smertepumpe efter gældende kliniske retningslinjer fra behandlende sygehusafdeling. Anlæggelse og skift af tegnestift/butterfly**. Oplæring i brug af smertepumpe skal foretages før udskrivelsen. Oplæringen foretages af det palliative team* Smertepumpe og specielle sygeplejeartikler leveres af det palliative team* 15-30minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. * medarbejdere fra sygehuset, som er specialister i smertebehandling ** Kanyle anlagt under huden 19

20 Medicingivning og administration Suppositorier / vagitorier* Borgere der har behov for hjælp til at indføre suppositorier eller vagitorier* At borgeren får den ordinerede medicin. Indføring af suppositorier / vagitorier* Oplæring af borger Vejledning og undervisning af øvrigt personale minutter Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan tilbydes i klinikken *stikpille i endetarm eller skede 20

21 Medicingivning og administration Øjendrypning Borgere der har behov for hjælp til øjendrypning. At borgeren får den ordinerede behandling. Øjendrypningen udføres efter gældende kliniske retningslinjer. Oplæring af borger/pårørende i opgaven. Vejledning og undervisning af øvrigt personale. Sygeplejersken varetager øjendrypningen det første døgn, og opgaven kan derefter uddelegeres minutter Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan tilbydes i klinikken 21

22 Medicingivning og administration Øredrypning Borgere der har behov for hjælp til øredrypning. At borgeren får den ordinerede behandling. At borgeren på sigt kan mestre opgaven selv. Oplæring af borger / pårørende i opgaven Vejledning og undervisning af øvrige personaler minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan tilbydes i klinikken 22

23 Medicingivning og administration Udlevering af medicin. Borgere der har behov for hjælp til at administrere medicin. At borgeren får den ordinerede medicin. Udlevering af medicin. Vejledning og undervisning af øvrigt personale. Hvis der er behov for aflåsning af medicin stiller hjemmeplejen en aflåst medicinboks i hjemmet minutter Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination og sygeplejefaglig vurdering. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 23

24 Medicingivning og administration Central venekateter* Borger som har behov for pleje af central venekateter* At venekateteret holdes åbent og er velfungerende. Pleje af venekateter efter kliniske retningslinjer fra behandlende sygehusafdeling. Sygeplejeartikler i forbindelse med venekateteret rekvireres fra behandlende sygehusafdeling minutter Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan tilbydes i klinikken * kateter der ligger i en blodåre 24

25 Medicingivning og administration Parenteral ernæring* Borger som har behov for parenteral ernæring. At borgeren får sufficient ernæring efter ordination. At borgeren mestre livet med parenteral ernæring. Til og frakobling af ernæringen efter gældende regler Skiftning af IV - slange og forbinding efter gældende regler. Observation af borgerens tilstand og opfølgning af ernæringsbehov. Samarbejde med egen læge og stamafdeling. Vejledning og undervisning af kolleger. Bestille ernæring. Sygeplejeartikler i forbindelse med venekateteret rekvireres fra behandlende sygehusafdeling. Sygeplejen kan ikke uddelegeres minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan ikke tilbydes i klinikken. 25

26 Medicingivning og administration Væske terapi subcutant* Borger som har behov for lægeordineret væske tilførsel. At borgeren får den ordinerede væske. Anlæggelse af tegnestift/ butterfly** Skiftning af slange og forbinding efter gældende regler. Observation af borgerens tilstand og opfølgning af væskebehov. Samarbejde med egen læge og stamafdeling. Vejledning og undervisning af kolleger. Vejledning af borger og pårørende i forhold til observation. Bestille væske. Sygeplejeartikler i forbindelse med subcutant væsketerapi rekvireres fra behandlende sygehusafdeling eller bestilles ved leverandør. Sygeplejen kan ikke uddelegeres minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan ikke tilbydes i klinikken. * Væske tilførsel i kanyle anlagt i underhuden **Kanyle anlagt i underhuden 26

27 Sår og hudpleje Lægeordineret hudpleje Borgere der har behov for hjælp til behandling af hudproblemer At borgeren får den ordinerede behandling. Hudpleje udføres efter gældende kliniske retningslinjer. Oplæring af borger / pårørende i opgaven Vejledning og undervisning af øvrigt personale. Borgeren anskaffer selv artikler der er nødvendig for behandlingen. Efter ordination. Varighed/tidsbegrænsning min. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 27

28 Sår og hudpleje Kompressionsforbinding*/ kompressionsstrømper Borgere der efter lægefaglig ordination har behov for anlæggelse af kompressionsforbinding eller kompressionsstrømper. At sikre at borgeren får den læge/afhjælpes. Anlæggelse af kompressionsforbinding. På - og aftagning af kompressionsstrømer Søge bevilling af materiale ved varig behandling. Tage mål til støttestrømper, som opfølgning af kompressionsbehandling Vejledning og undervisning af øvrigt personale. Borgeren skal så vidt muligt selv sørge for vask af kompressionsforbindinger minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Det vurderes om borgeren kan overgå til at bruge kompressionsstrømper. Ydelsen kan tilbydes i klinikken * støtteforbinding ** væskeansamling 28

29 Sår og hudpleje Fjernelse af suturer og agraffer* Borgere der har behov for at få fjernet suturer* eller agraffer** og som er henvist fra sygehuset. At suturer og agraffer* fjernes. Fjerne suturer eller agraffer* Borgeren medbringer tang fra sygehuset til at fjerne agraffer 15-30minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. * Sting ** Klemmer 29

30 Sår og hudpleje Dræn Borger som har behov for pleje med dræn. At drænet holdes åbent og er velfungerende. Pleje af drænet efter kliniske retningslinjer fra behandlende sygehusafdeling. Sygeplejeartikler i forbindelse med drænet rekvireres fra behandlende sygehusafdeling minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 30

31 Sår og hudpleje Sårbehandling Borgere med sår der er henvist af læge, og som har behov for en sygeplejefaglig behandling af sår. At sikre at borgeren får den ordinerede behandling. At borgeren får indsigt og forståelse for livsstilsfaktorers indvirkning på sår. Behandling af sår. Vejledning og undervisning af borgere, pårørende eller øvrigt personale så de kan varetage opgaven ved ukomplicerede sår. Opfyldning af sygeplejeartikler i sårplejekasse. Der anvendes udelukkende forbindmaterialer som er depotvare. Er der særlig behov for andre forbindmateriale leveres de af behandlende afdeling. Sårplejeprodukter køber borgeren selv. Hjælpemiddel afdelingen eller sygehuset kan, for en periode, være behjælpelig med udlån af hjælpemidler der kan være med til at fremme sårhelingen minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination eller sygeplejefaglig vurdering. Ukomplicerede sår hos kendte borgere kan behandles uden lægehenvisning, dog højest i 14 dage. Herefter skal lægen vurdere såret. Udføres fortrinsvis i dagtimerne. Behandling hver 2. dag udføres mandag, onsdag og 31

32 fredag. Ydelsen tilbydes i klinikken. 32

33 Sår og hudpleje Pleje af borgere med øjenprotese Borgere der har behov for pleje af øjenprotese At borgeren mestrer livet med øjenprotesen. At borgeren undgår infektion i øjenhulen. Skylning af øjenprotese og soignering af øjenhulen efter gældende procedure. Oplæring af borgere /pårørende i opgaven. Vejledning og undervisning af øvrigt personale min. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination og behov. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 33

34 Undersøgelser Udskillelser til undersøgelse Borgere der har behov for hjælp til opgaven, og som er henvist af læge. Prøven tages og sendes efter gældende regler. Vejledning af borger/pårørende. Samarbejde med læge omkring bestilling af testmateriale og om resultat og evt. videre udredning. Lægen sender testmateriale til borgeren min. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 34

35 Undersøgelser Måling af blodsukker Borgere der har behov for hjælp til at måle blodsukker. At borgeren får indsigt i og forståelse for hvilken betydning livsstilen har for blodsukkerniveauet. At afdække blodsukkerniveauet At borgeren selv bliver i stand til at udføre blodsukkermåling Måling af blodsukker Orientering om resultat Observation Oplæring og vejledning af borgeren i blodsukkermåling. Vejledning af borger i forhold til livsstil. Samarbejde med egen læge og øvrige samarbejdspartnere Eventuel bestilling af testmateriale Ansøgning om bevilling Dokumentation Hjemmeplejens testmateriale benyttes, såfremt borgerene ikke har dette min. Varighed/tidsbegrænsning Er borgerens blodsukker stabilt, tilbydes dette max 1 x om ugen. Efter ordination og efter en sygeplejefaglig vurdering ved ændringer i borgers tilstand, max. 4 gange i døgnet. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 35

36 Undersøgelser Måling af puls, blodtryk og temperatur Borgere der har behov for hjælp til at måle puls og blodtryk på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering eller som er henvist af lægen. At borgeren får indsigt og forståelse for hvilken betydning livsstilen har for blodtryksniveauet. Der iværksættes behandling på baggrund af målingerne. At måle borgerens puls, blodtryk og temperatur med henblik på tiltag og behandling. Orientering og vejledning af borgeren. Observationer af borgerens tilstand. Samarbejde med egen læge og øvrige samarbejdspartnere Borgeren skal selv anskaffe et termometer min. Varighed/tidsbegrænsning Individuel vurdering. Efter ordination fra læge, som udgangspunkt max x 3 i døgnet. Borgere der ud fra en klinisk vurdering viser symptomer på kredsløbsforstyrrelser. Ved visse medicin-ændringer. Ydelsen kan tilbydes i klinikken i forbindelse med medicindosering med specifikt blodtryksregulerende medicin. 36

37 Vejrtrækning Pleje af borgere der behandles med ilt Borgere der har behov for pleje i forbindelse med lægeordineret iltbehandling. At borgeren mestrer livet med iltbehandling. At borgeren oplever forbedret vejrtrækning. Råde og vejlede borger/pårørende og øvrige personaler. Rengøring/vedligeholdelse af iltapparatur. Observation af Bi-pap og C-pap* efter lægelig ordination. Sygeplejeartikler i forbindelse med iltbehandling bestilles på behandlende sygehusafdeling minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination eller ud fra sygeplejefaglig vurdering. * maskine til at afhjælpe vejrtrækningsproblemer 37

38 Vejrtrækning Pleje af borgere med tracheostomi* Borgere der har behov for pleje af tracheostomi* og som er henvist af speciallæge At borgeren mestrer livet med en tracheostomi* At borgeren sikres frie luftveje Pleje af trachealkanyle efter gældende kliniske retningslinjer for den enkelte borger. Oplæring og vejledning af borger/pårørende Vejledning og undervisning af øvrigt personale. Rekvirering af sygeplejeartikler. Specielle sygeplejeartikler bestilles hjem fra behandlende sygehusafdeling min. Varighed/tidsbegrænsning Efter behov. Ydelsen kan leveres i klinikken * kanyle i luftrøret 38

39 Kropsbårne hjælpemidler Hjælp til kropsbårne hjælpemidler* Borgere der har behov for hjælp til kropsbårne hjælpemidler At borgeren mestrer livet med det aktuelle hjælpemiddel. At borgeren får hjælp til at få hjælpemidlet sat korrekt på. Oplæring af borger/pårørende i opgaven. Vejledning og undervisning af øvrigt personale minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. * kropsbårne hjælpemidler er eksempelvis benprotese, korset, benskinne 39

40 Palliation Palliation* Tilbydes den uhelbredeligt syge og døende borger og dennes pårørende At borgeren og pårørende får tildelt sundhedsfaglig kontaktperson, som sikrer sammenhæng og koordinering i den palliative indsats. At fremme livskvaliteten hos borgeren og pårørende, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse. Tilbyde støtte til den syge og døende borger og dennes pårørende Planlægge, lede og udføre: -sygepleje og palliation til borgere, der er alvorligt syge og døende -lægeordinerede behandlingsopgaver skabe kontinuitet i indlæggelses- og udskrivningsforløb sikre sammenhængene patientforløb Sikre sammen hæng i forhold til sociale ydelser Observere borgerens tilstand og effekten af sygepleje og behandling I samarbejde med borger og pårørende at identificere problemområder ved hjælp af spørgeguide. Rådgive og vejlede borgere og pårørende om den palliative indsats. Efter dødsfald tilbydes opfølgende støttebesøg til pårørende. Undervise øvrige faggrupper Ved komplekse palliationsforløb inddrages specialisterne fra Palliative Team og Hospice.. 30 min 2 timer efter behov. 40

41 Varighed/tidsbegrænsning Kan opstartes tidligt i sygdomsforløbet *Lindrende sygepleje fysisk, psykisk, socialt og åndeligt 41

42 Sonde Anlæggelse af sonde, pleje og indgift af sondeernæring Borgere der har behov for hjælp til anlæggelse eller pleje af sonde og behov for hjælp til sondeernæring. At borgeren får en sufficient ernæring. At borgeren mestre livet med en sonde. Indgift af sondemad. Indgift af medicin i sonden. Pleje af PEG* sonde efter skriftlig vejledning Observation af borgerens tilstand og opfølgning af ernæringsbehov. Skiftning af naso gastric sonde* Vejledning og undervisning af øvrige personaler Samarbejde med egen læge og eller diætist og øvrige samarbejdspartnere. Bestille sondeernæring. Vejledning om rettigheder i forbindelse med tilskud til ernæring. Hjemmesygeplejen skifter ikke PEG sonde* minutter. Varighed/tidsbegrænsning Efter ordination. * sonde anlagt i mavesækken 42

43 Demens Ydelsesbetegnelse : Demens r Borgere med hukommelsesbesvær og/ eller en demenssygdom samt deres pårørende. At støtte borgeren gennem udredningsforløbet. At støtte borgeren og dennes pårørende til at mestre hverdagslivet og bevare fysiske, psykiske og sociale færdigheder længst muligt. At borger og pårørende er velorienterede om sygdommen. At støtte borger og pårørende ved ansøgning om værgemål. Afdække sundhedsfaglige problemstillinger Yde støtte til og iværksætte de nødvendige tiltag Koordinere fremadrettede og problemløsende handlinger i forhold til: Tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Pårørende. Vejlede om forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Udarbejde handleplaner. Demenskoordinator minutter. Varighed/tidsbegrænsning Hvert halve år eller efter sygeplejefaglig vurdering. Kan evt. tilbydes pårørende. 43

44 Målrettede støttende samtaler. Målrettede støttende samtaler Tilbydes borgere, der ud fra en sygeplejefaglig vurdering, har behov for støtte til at forbedre den fysiskpsykisk eller sociale tilstand At borgeren bevarer eller genvinder fysiske-psykiske eller sociale færdigheder. At borgeren mestrer hverdagslivet. Afdække sundhedsfaglige problemstillinger. Yde støtte til og iværksætte konkrete tiltag. Kontakt til pårørende. Vejlede om forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Vurdering af hvilke andre samarbejdspartnere der kan inddrages. Der skal udarbejdes handleplan med mål for samtalen og der skal være løbende evaluering af målopfyldelse. Dokumentation Erstatter ikke lovpligtige forebyggende hjemmebesøg minutter. Varighed/tidsbegrænsning Ydelsen vurderes minimum hver 3. måned Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 44

45 Akut borgerhenvendelse Akut borgerhenvendelse Borgere der er visiteret til hjemmeplejen eller plejecenter og har behov for akut sygepleje At borgeren får den nødvendige hjælp og vejledning i den akutte situation. Besøg hos borgeren eller telefonisk kontakt til borger Sygeplejefaglig helhedsvurdering af borgerens akutte opståede behov. Iværksættelse af akut hjemmepleje. Kontakt til pårørende. Borgere der ikke er kendt i hjemmeplejen henvises til at kontakte egen læge/ vagtlæge. Er situationen akut hjælper sygeplejersken med at tage den nødvendige kontakt til læge, eller handler indenfor eget kompetenceområde min. Varighed/tidsbegrænsning Efter behov hele døgnet. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 45

46 Koordinerende opgaver. Koordinerende opgaver Borgere, der ud fra en sygeplejefaglig vurdering, har behov for hjælp til at følge op på en behandling eller egen livssituation. At borgeren får den optimale sygeplejefaglig vurdering af situationen, og at der iværksættes den nødvendige støtte og behandling. Besøg hos borger m.h.p. observation og vurdering af den koordinerende indsats. Fremadrettede koordinerende og problemløsende handlinger. Kontakt til relevante samarbejdspartnere. Kontakt til pårørende minutter. Varighed/tidsbegrænsning Koordinerende opgaver er et enkeltstående tilbud. Ydelsen kan tilbydes i klinikken. 46

47 Personlig Pleje Personlig pleje Borgere der har behov for sygepleje og som: - har et akut behov. - befinder sig i en ustabil situation. - har behov for kompleks pleje. - har behov for pleje, der ikke kan uddelegeres til andre faggrupper. At borgeren modtager omsorg og pleje, som er forebyggende og sundhedsfremmende for borgeren. Råd og vejledning til borger og pårørende. Personlig pleje. Vejledning og undervisning til øvrigt plejepersonale. 20 min 1½ time. Varighed/tidsbegrænsning Efter behov og ud fra en sygeplejefaglig vurdering. 47

48 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 8. november 2012 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser Ældrerådet har på sit møde den 8. november 2012 behandlet ovennævnte sag. Ældrerådet traf følgende beslutning: Ældrerådet tager de beskrevne sygeplejeydelser og uddelegering af disse ydelser til efterretning. I indledningen under punkt 3 formål med sygeplejeydelserne er der kommet et vigtigt punkt på, nemlig at forebygge indlæggelser og punkt 5 om sygeplejeklinikker. Ved at have sygeplejeklinikker giver man en større frihed til de borgere, der har mulighed for at bruge denne løsning. Ældrerådet bifalder, at der under palliation ved vejledende tidsforbrug er tilføjet efter behov. Ligeledes er der nu en ydelsesbetegnelse for demens, hvor der kan tages hånd om borgere med hukommelsesbesvær, altså her behøver der ikke at være stillet en lægelig diagnose. Vedrørende kvalitetsstandard for uddelegering af sygeplejeydelser bifalder ældrerådet, at der tydeligt står, hvilke sygeplejeydelser, der ikke kan uddelegeres. Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

49 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet 8500 Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den 12. oktober 2012 Høringssvar vedr. Kvalitetsstandard for Sygeplejeydelser Handicaprådet har på ordinært møde den behandlet ovenstående høringsmateriale. Handicaprådet tager det fremsendte til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...4 2. Lovgrundlag...4 3. Formål med sygepleje...4 4. Visitationskriterier...5

Læs mere

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE

SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARDER NORDDJURS KOMMUNE 04 den 4. juni 2009 1 ydelser Områdeledergruppen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en fælles kvalitetsstandard på sygeplejeydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011 HVIDOVRE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Britta Westh/khl/unn Dato: 19-04-2010 Brevnr.; Sagsid: J.nr.: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget MØDEARK Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2010-2011 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje Den kommunale sygepleje Assens Kommune Kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje 1. Indledning Dette er Assens Kommunes beskrivelse af kvalitetsstandarden for de visiterede indsatser indenfor den kommunale

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012.

Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Kvalitetsstandard for Sygepleje Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for hjemmesygepleje... 3 Sygepleje... 6 Sonde og parenteral ernæring...

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Indsatskatalog - sygeplejen

Indsatskatalog - sygeplejen Indsatskatalog - sygeplejen (1) Indsatser m.h.p. at udvikle Sygepleje opgaver Fremme sundhed og forebygge sygdom 1.1.3 Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de kan handle i relation til borgeren

Læs mere

Ydelseskatalog for sygepleje - sygeplejersker

Ydelseskatalog for sygepleje - sygeplejersker Ydelseskatalog for sygepleje - sygeplejersker Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Ansvars- og kompetencekatalog

Ansvars- og kompetencekatalog Ansvars- og kompetencekatalog Gældende for: Sygeplejersker, Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælpere, Pædagoger, Sygehjælpere, og ufaglærte. Center for Sundhed og omsorg Guldborgsund Kommune

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart:

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart: Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: Juli 2009 Sagsnr.: 200701669-5 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888

Læs mere

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejeydelser

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejeydelser Kvalitetsstandard Uddelegerede sygeplejeydelser September 2012 Uddelegerede sygeplejeydelser omfatter ydelser til borgerne, der henhører under lov om hjemmesygepleje. De ydelser, der er anført i kvalitetsstandarden,

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune

Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune Formålet kvalitetsstandarderne er: At udføre, lede, formidle og udvikle sygeplejen i Lejre Kommune. At sikre ensartet tildeling af sygepleje og omsorg indenfor

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune.

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. 1. Formål 1. Formål med akutteamet 2. Målgruppe 3. Definition på akut og subakut indsats 4. Visitation/henvisning til akutteamet 5. Organisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SYGEPLEJEKLINIKKER

KVALITETSSTANDARD FOR SYGEPLEJEKLINIKKER KVALITETSSTANDARD FOR SYGEPLEJEKLINIKKER Indholdsfortegnelse Værdigrundlag for sygeplejeklinikker... 3 Hvem kan modtage sygeplejeydelser i klinikkerne... 4 Hvornår kan man få sygepleje i klinikkerne...

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Undersøgelser og behandling

Undersøgelser og behandling Ydelsestype (4) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning til hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 0-ydelser... 6 Sygeplejefaglig udredning... 6 Koordinering... 6 Opfølgning... 6 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejerskeydelser. 04 den 29. juni 07

Kvalitetsstandard. Uddelegerede sygeplejerskeydelser. 04 den 29. juni 07 Kvalitetsstandard Uddelegerede sygeplejerskeydelser 04 den 29. juni 07 1 Indledning. Som et led i harmoniseringen har bestillerenheden fremsendt forslag til harmonisering for området Uddelegerede sygeplejerskeydelser.

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør

Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør Rammeaftalebilag I - Delegeret sundhedslovsopgaver til den private hjemmeplejeleverandør 1. Generelt om sygeplejefaglige indsats Leverandøren skal sikre sig, at medarbejderne kan udføre indsatsen fagligt

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling Kvalitetsstandarden sårbehandling giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om behandling af sår. Hjælpen til sårbehandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLARATION

KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLARATION KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLARATION 1 2 BORGEREN I EGET HJEM ELLER PLEJEBOLIG KOMMUNAL SYGEPLEJE I GULDBORGSUND KOMMUNE FORMÅL Er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygpleje og behandling, øge

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang

N OT AT. Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang N OT AT Få bedre styr på hjemmesygeplejen kom godt i gang Kommunerne har gennem de senere år oplevet et kontinuerligt pres på den kommunale hjemmesygepleje. Der er både tale om, at der kommer flere kendte

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013)

Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Oversigt over kommunale akut- og subakutte tilbud (notat af 19. juni 2013) Notatet giver et overblik over kommunale akutte- og subakutte tilbud, der skal styrke sygeplejen, rehabiliteringen og forebygge

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om sondeernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Det er vigtigt, at ernæringstruede patienter får dækket deres ernæringsbehov, hvis deres sygdoms- og sundhedsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Indsats nr.: 2.2.3.1 Sygepleje i forbindelse med medicingivning + dosering

Indsats nr.: 2.2.3.1 Sygepleje i forbindelse med medicingivning + dosering Indsats nr.: 2.2.3.1 Sygepleje i forbindelse med medicingivning + dosering Behov for hjælp og støtte til medicin og medicindosering. med At sikre borgeren får korrekt lægeordineret medicin. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser

Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 16 Kvalitetsstandard for Omsorgsmæssige ydelser (Klippekort) 2018 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for Sygeplejeydelser Næstved Kommune 2016 FORORD...7 LOVGRUNDLAG....7 FORMÅL MED SYGEPLEJE ER....7 SUNDHEDSSTYRELSENS 12 SYGEPLEJEFAGLIGE OMRÅDER...7 SYGEPLEJEFAGLIG UDREDNING...8 SUNDHEDSPÆDAGOGISK

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Sundhedsloven Arbejdsmiljøloven

Sundhedsloven Arbejdsmiljøloven Bilag 3a: Indsats Undersøgelse og behandling Diabetes 2010: Undersøgelse og behandling Diabetes Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Sundhedsloven 138-139 Arbejdsmiljøloven Hvilke behov

Læs mere

Ydelseskatalog for sygepleje - assistenter

Ydelseskatalog for sygepleje - assistenter Ydelseskatalog for sygepleje - assistenter Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske. Ældreområdet, Randers Kommune

Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske. Ældreområdet, Randers Kommune Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske Ældreområdet, Randers Kommune Profiler og Kompetenceudviklingsplaner Kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsplaner på ældreområdet På ældreområdet er

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse

Ledelsens værktøjskasse 1 Præsentation af Ledelsens værktøjskasse Hvordan håndterer ledelsen delegation? KL- konference 10. november 2014 om delegation og kommunal praksis på området V/ Pernille Bechlund, Susanne Sejr og Margrete

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Sygeplejeprofil og dokumentation Faaborg-Midtfyn Kommune

Sygeplejeprofil og dokumentation Faaborg-Midtfyn Kommune Sygeplejeprofil og dokumentation Faaborg-Midtfyn Kommune Sygeplejerske, SD Maja Castor Andersen Udviklingssygeplejerske, MLP Pernille Byskov Faaborg-Midtfyn Kommune Sygepleje og Rehabilitering Mottoet

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje

Orientering om. Langeland Kommunes. Hjemmepleje Orientering om Langeland Kommunes Hjemmepleje Hjemmehjælp Visitation af hjemmehjælp foretages af visitator. Det sker ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Ved væsentlige ændringer i dine behov

Læs mere