KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Nævnet traf den 29. november 2012 følgende afgørelse: J.nr.: Klager: Drachmann Advokater I/S Nordhavnsvej Helsingør v/advokatfuldmægtig Simon Markussen Indklagede: Drachmann A/S Store Torv 18, Borgporten 8000 Århus C Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet drachmann.dk overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. august 2012 med tre bilag (bilag 1-3). Registreringsdato: Domænenavnet drachmann.dk er registreret den 31. januar Sagsfremstilling: Klageren er et interessentskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet DRACHMANN ADVOKATER I/S og med startdato den 1. januar 1998, jf. bilag 3. I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: Ved en søgning på dk-hostmaster.dk, bilag 1, fremgår det, at det er et firma ved navn DRACH- MANN A/S, der er registrant for domænenavnet drachmann.dk. Det fremgår dog af cvr.dk, at der 1

2 ikke eksisterer og heller aldrig har eksisteret et firma ved dette navn. Der har dog eksisteret et firma ved navn KAREN DRACHMANN EJENDOMSMÆGLERFIRMA M.D.E. med samme adresse og telefonnummer, som den registrerede domæneejer, bilag 2. Dette firma blev opløst den 31. oktober 2002, og det må derfor konstateres, at domænenavnet ikke længere benyttes. Domænenavnet har stor værdi for klager, idet navnet Drachmann indgår i DRACHMANN ADVO- KATER I/S og samtidig er interessents Anders Drachmanns efternavn. Det vil derfor have stor nytteværdi for klager, såfremt domænenavnet vil blive overført til klager. Klager vil derfor på baggrund af ovenstående og af hensyn til at udnytte domænenavnet nytteværdi anmode Nævnet om overførsel af domænenavnet til klager således, at DRACHMANN ADVOKA- TER I/S bliver registrant. Det kan endvidere oplyses at direktøren og formentlig indehaveren af A/S kapitalen Karen Drachmann er afgået ved døden. Det omtalte bilag 2 indeholder en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister ( vedrørende enkeltmandsvirksomheden KAREN DRACHMANN EJENDOMSMÆGLERFIRMA M.D.E.. Det fremgår bl.a. heraf, at denne virksomhed er registreret som ophørt pr. 31. oktober Ved opslag på domænenavnet drachmann.dk den 11. september 2012 har sekretariatet taget følgende kopi: Denne hjemmeside fremkom også ved fornyet opslag herpå den 14. november Ved en søgning i Google den 14. november 2012 på drachmann blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 2

3 søgeresultater vedrørte 6 søgeresultater omtale af klageren, mens de resterende 44 søgeresultater især vedrørte omtale af en række forskellige personer med efternavnet Drachmann. Ved en lignende søgning på drachmann.dk blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 9 søgeresultater hjemmesider, hvorpå domænenavnet drachmann.dk er omtalt i forbindelse med en ejendomsmæglervirksomhed på indklagedes adresse under navnene karendrachmann a/s, EJENDOMSMÆGLERFIRMAET Drachmann a/s og Drachmann Statsaut. Ejendomsmægler MDE A/S. Sekretariatet har forgæves forsøgt at underrette indklagede om klagen i denne sag, men sekretariatets breve og s til indklagede er kommet retur, og det oplyste telefonnummer virker ikke. Sekretariatet har konstateret, at der i Det Centrale Virksomhedsregister ( ikke i dag er registreret et selskab med navnet Drachmann A/S, men at der på indklagedes adresse er registreret to ophørte selskaber med navnene Karen Drachmann Ejendomsmæglerfirma M.D.E. og Karen Drachmann Holding ApS under tvangsopløsning. DK Hostmaster har oplyst, at klageren er optaget som nummer tre på ventelisten til domænenavnet drachmann.dk. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at registranten af domænenavnet drachmann.dk, DRACHMANN A/S, hverken eksisterer eller har eksisteret som juridisk person, at virksomheden KAREN DRACHMANN EJENDOMSMÆGLERFIRMA M.D.E., som må antage sat være den reelle registrant af domænenavnet drachmann.dk, er opløst den 31. oktober 2002, at domænenavnet drachmann.dk således ikke længere benyttes, at domænenavnet drachmann.dk har stor nytteværdi for klageren, idet navnet DRACH- MANN indgår i klagerens virksomhedsnavn og er identisk med en af klagerens interessenters efternavn, og at domænenavnet drachmann.dk derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. 14, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, som særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registre- 3

4 re og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før domænelovens ikrafttræden, jf. domænelovens 27, stk. 2. I forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1, (jf. Lovforslag L 165 for folketingsåret , s ) er det bl.a. forudsat at de forhold, der indgår i god skik-vurderingen, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt efter at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Det er oplyst, at klageren driver virksomhed under navnet Drachmann Advokater I/S, og at en af klagerens interessenter bærer efternavnet Drachmann. Klagenævnet finder, klageren herved må anses for at have en anerkendelsesværdig interesse i at anvende domænenavnet drachmann.dk. Klagerens interesse skal dog afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Sagens oplysninger tyder på, at domænenavnet drachmann.dk tidligere har været benyttet af en ejendomsmæglervirksomhed, som ifølge det oplyste er ophørt. Der er ingen oplysninger i sagen, som giver holdepunkter for at fastslå, at registreringen af domænenavnet drachmann.dk på nuværende tidspunkt opretholdes af en person med en reel interesse i at anvende domænenavnet. Registranten af et domænenavn under internetdomænet.dk er forpligtet til at orientere DK Hostmaster om ændringer i stamoplysninger vedrørende domænenavnet, herunder om ændringer i registrantens navne- og adresseoplysninger, jf. pkt. 7.3 i DK Hostmasters Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk (Version 05, 1. juli 2010). Det kan derfor ikke tillægges betydning ved afgørelsen af denne sag, at klagenævnets post og s til indklagede er kommet retur, og at det dermed må antages, at indklagede ikke har modtaget underretning om klagen. På denne baggrund er det klagenævnets opfattelse, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet drachmann.dk, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Med bemærkning om, at nævnet ikke herved har taget stilling til retsforholdet mellem klageren og de tredjemænd, som forud for klageren er optaget på venteliste til domænenavnet drachmann.dk, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens 15, stk. 3, nr. 1, følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Drachmann A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet drachmann.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn 4

5 overføres til klageren, Drachmann Advokater I/S. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 29.november 2012 Jens Kruse Mikkelsen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo ---ooooo--- 5

6 GENOPTAGELSE AF SAGEN Efter at klagenævnet traf den ovennævnte afgørelse om at give klageren medhold i klagen, blev registreringen af domænenavnet drachmann.dk overført til klageren, hvorefter klagenævnet den 23. januar 2013 modtog en af Jens Aavild på vegne af Peter Boye Bugge, hvori bl.a. er anført følgende: Her anmodes skriftligt om at få genoptaget sagen vedr. domænet drachmann.dk Retmæssig ejer er (som tidligere): Drachmann Montage ApS v/peter Boye Bugge Klostervej Ry Tlf. [...] Peter er tidligere ejer af Ejendomsmægler firmaet Drachmann. Peter er helt uforstående overfor afgørelsen om overdragelse til Drachmann Advokaterne, fordi: 1. Drachmann Advokaterne (Anders) har allerede tidligere i 2012 rettet henvendelse til Peter med henblik på at overtage domænet. Peter har klart afvist Drachmann Advokaterne i en mail. Mailen kan evt. fremsendes. 2. Peter har betalt alle regninger og overholdt alle forpligtelser ift. betalinger af domænet til dkhostmaster 3. Peter er seneste ejer af ejendomsmægler virksomheden Drachmann. Virksomheden har haft domænet siden Da salget af huse faldt, fandt han det helt naturligt at ændre virksomhedens organisation, struktur og opgaver, men beholdt naturligvis navnet, domæne og den loyalitet det lå her i. 4. Peter driver nu montage virksomhed under Drachmann. Han har annoncer ude med henvendelse til Han mister kunder og omsætning hver eneste dag, fordi han ikke kan svarer på mails. Der er allerede flere utilfredse kunder, som har ringet. 5. Peter har ikke modtaget klagen fra jer. Han har ikke haft mulighed for at reagere før ca. 7. januar, da mails stoppede med at komme ind. Tiden indtil nu er gået med afklaringer og forståelse hos Dandomain. Dernæst DK-Hostmaster. Og nu endelig jer. Det beklages naturligvis at Peters kontaktoplysninger på dk-hostmaster ikke har været opdateret. Det skyldes kun manglede viden. Det må understreges at advokaterne selv har kunnet finde ham, hvorfor det må antages at de ikke har været i god tro, da Peter ikke svarer på jeres afgørelse?! Det er kritisk at ændringerne omgående bliver rullet tilbage. Det skal (som ført) pege på Peter konto hos Dandomain. Såfremt Advokaterne fortsat mener, at de har mere ret til domænet vil Peter gerne tage en retssag her på. Men mens sagen står på, må domænet pege på Peters konto. For Peter har sagen kørt siden 7. januar. på af sagens økonomiske karakter for Peter, kan han ikke vente længere. Der anmodes høfligt om en meget høj prioritering af sagen. 6

7 Klagenævnets formand besluttede herefter, at betingelserne for at genoptage sagen var opfyldt, jf. 25 i klagenævnets forretningsorden. Dette blev meddelt sagens parter den 24. januar Parternes påstande under genoptagelsessagen: Klagerens påstand Den afsagte kendelse fastholdes. Indklagedes påstand Den afsagte kendelse ændres, således at registreringen af domænenavnet drachmann.dk tilbageføres til indklagede. Supplerende dokumenter: I forbindelse med sagens genoptagelse er der for klagenævnet fremkommet to s fra indklagede af 24. januar 2013 (af sekretariatet litreret som bilag A og B), klagerens supplerende processkrift af 31. januar 2013 med seks bilag (bilag 4-9), indklagedes supplerende processkrift af 5. februar 2013 med ét bilag (bilag C) samt klagerens supplerende processkrift af 12. februar 2013 uden bilag. Supplerende sagsfremstilling: Indklagede er i sin første af 24. januar 2013 kommet med følgende bemærkninger til klagerens anbringender, som er gengivet i klagenævnets afgørelse af 29. november 2012: Peters virksomhed hedder: Drachmann ApS. Det er samme CVR nummer som før (Ejendomsmægler firmaet Karen Drachmann): (Bemærk: Ikke alle registrer på Internettet er opdateret med navne-ændringen) [...] Peter købte virksomheden af Karen Drachmann og drev den videre under samme navn. Virksomheden har anvendt drachmann.dk siden [...] drachmann.dk benyttes til . benyttes i markedsføring, kundekontakt m.v. Der planlægges at lave et website. Advokat Anders Drachmann ved dette. Han har kontaktet Peter på Påstanden, at den ikke benyttes, er ikke i god tro. [...] Drachmann har stor betydning for Peter. Navnet er kendt pga. Ejendomsmægler firmaet Karen Drachmann. Peter købte loyaliteten i navnet af Karen Drachmann. Han drev virksomheden videre. Navnet har stor søge-værdi på Internettet. Navnet er mange penge værd. Mange mennesker søger på navnet. Et website vil hurtigt opnå en høj ranking. Den værdi har Peter købt ift. overtagelsen af 7

8 Ejendomsmægler virksomheden Karen Drachmann. Den høje ranking vil genere mere trafik til Peters forretning, når han også åbner et website. [...] Domænet er ikke til salg. Advokat Anders Drachmann har spurgt Peter. Han har fået et nej! Det er uforståeligt og kritisabelt, at han som advokat ikke bemærker, at kontaktoplysningerne på dkhostmaster.dk ikke var opdateret, når han er i skriftlig dialog med Peter. I den efterfølgende af 24. januar 2013 er det oplyst, at indklagedes CVR-nummer rettelig er Klageren har i sit processkrift af 31. januar 2013 henvist til sagsfremstillingen i klageskriftet med tilhørende bilag 1-3, og har desuden bl.a. anført følgende: Den retmæssige ejer af drachmann.dk Domænenavnet drachmann.dk har været registreret siden 31. januar Ved en tidligere søgning på dk-hostmaster.dk, bilag 1, fremgik det, at det var et firma ved navn DRACHMANN A/S, der var registrant for domænenavnet drachmann.dk. Det fremgår dog af cvr.dk, at der ikke eksisterer og heller aldrig har eksisteret et firma ved dette navn. Der har dog eksisteret et firma ved navn KAREN DRACHMANN EJENDOMSMÆGLERFIRMA M.D.E. med samme adresse og telefonnummer, som den registrerede domæneejer, bilag 2. Det må derfor antages, at det er denne enkeltmandsvirksomhed, der registrerede domænenavnet og således var den reelle ejer af domænenavnet. Dette firma blev dog opløst den 31. oktober 2002, jf. bilag 2, hvorfor det må konstateres, at denne tidligere ejer ikke længere kan være registreret ejer af domænenavnet. Da Karen Drachmann desværre er afgået ved døden og KAREN DRACHMANN EJENDOMSMÆGLERFIRMA M.D.E. var et enkeltmandsfirma, jf. bilag 2, må det endvidere konkluderes, at domænenavnet drachmann.dk ikke kan have nogen retmæssig ejer, hvorfor Klagenævnets kendelse af den 29. november allerede derfor skal fastholdes. Drachmann ApS påstår nu at være ejer af domænenavnet på trods af, at dette selskab først blev stiftet 1. februar 2010, bilag 4 og på trods af, at der ikke foreligger nogen overdragelsesaftale mellem KAREN DRACHMANN EJENDOMSMÆGLERFIRMA M.D.E. og Drachmann ApS vedrørende domænenavnet. Drachmann ApS har derfor på intet tidspunkt været registreret ejer af domænenavnet og har endvidere ikke dokumenteret, at de skulle være retmæssig ejer af domænenavnet i øvrigt. Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at Drachmann ApS ikke er dokumenteret retmæssig ejer af domænenavnet drachmann.dk, hvorfor Klagenævnet for Domænenavnes kendelse af den 29. november 2012 om overførsel af domænenavnet til DRACHMANN ADVOKATER I/S også allerede af denne grund skal fastholdes. Nytteværdi 8

9 Peter Boye Bugge gør gældende i mail af den 24. januar 2013, bilag A og B, at virksomheden Drachmann ApS benytter domænenavnet drachmann.dk. Som konstateret af klagenævnet i kendelsen af 29. november 2012 fremkommer dog intet resultat ved et opslag på domænenavnet drachmann.dk. Ved en søgning på Google fremkommer endvidere ingen resultater for selskabet eller tegn på at domænenavnet bliver benyttet, bilag 5. Ved en søgning på CVR-registret på Ejendomsmæglerfirmaet Drachmann fremkommer ingen resultater. Ved en søgning på google.dk på Ejendomsmæglerfirmaet Drachmann fremkommer resultater for Ejendomsmæglerfirmaet A/S, Store Torv 18, Borgporten, 8000 Århus C, bilag 6, men ved en nærmere undersøgelse, er der ingen umiddelbare tegn på en aktiv ejendomsmæglervirksomhed. Ved søgningen fremkommer resultater for ejendomsmæglerfirmaet Karen Drachmann A/S med samme adresse, Store Torv 18, Borgporten, 8000 Århus C, med adresse bilag 7. Det må antages, at dette er Karen Drachmanns mæglervirksomhed. Karen Drachmann er som tidligere nævnt desværre død og mæglervirksomheden ophørt, jf. bilag 2. Idet det således kan konstateres, at der ikke er eller har været en benyttelse af domænenavnet drachmann.dk af Drachmann ApS eller andre må det konkluderes, at domænenavnet drachmann.dk s nytteværdi ikke bliver udnyttet, jf. internetdomænelovens 12, hvorfor Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 29. november 2012 også allerede af denne grund skal fastholdes. Navneloven: Efternavnet Drachmann bæres af færre end 2000 personer i Danmark, bilag 8, og er dermed et beskyttet navn, jf. navnelovens 3, stk. 1. Det må konstateres, at Peter Boye Bugge ingen relation har til navnet Drachmann, men at DRACHMANN ADVOKATER I/S, som angivet i klageskriftet, har en åbenlys relation til navnet, da advokatfirmaet har taget navn efter interessent i DRACHMANN ADVOKATER I/S, Anders Drachmann. Anders Drachmann ejede oprindeligt DRACHMANN ADVOKATER alene. Det kan dermed konstateres, at Peter Boye Bugge uberettiget benytter navnet Drachmann og skal tilpligtes at ophøre hermed, jf. navnelovens 27. Ved en søgning på Google på Drachmann fremkommer ingen resultater, der har sammenhæng med Peter Boye Bugge eller Drachmann ApS, bilag 9. På trods af at man bladrer 10 sider frem i søgningen er dette stadig tilfældet. Tværtimod er resultat nr. 3 netop DRACHMANN ADVOKATER I/S. Øverste resultat er endvidere Advokatfirmaet Drachmann, med domænet drachmann.com, som er et advokatfirma beliggende i Nykøbing Falster, der i 1953 tog navn efter landsretssagfører Poul Drachmann, der er far til interessent i DRACHMANN ADVOKATER I/S, Anders Drachmann. Dette understreger naturligvis hensynet bag navnelovens 27 og nødvendigheden af, at domænet bliver overdraget til DRACHMANN ADVOKATER I/S, der har en oprigtig og relevant interesse i at benytte domænet. Der skal endvidere henvises til sekretariatets søgning i Google fremlagt i Klagenævnets kendelse af den 29. november Det kan således på baggrund af ovenstående konkluderes, at hverken Peter Boye Bugge eller Drachmann ApS tilsyneladende har benyttet domænenavnet drachmann.dk og at såfremt Peter 9

10 Boye Bugge eller Drachmann ApS har brugt domænenavnet drachmann.dk, da har brugen været uberettiget i henhold til navnelovens 27. Om de omtalte bilag 1-3 henvises til sagsfremstillingen i klagenævnets afgørelse af 29. november 2012, som er gengivet ovenfor. Det omtalte bilag 4 indeholder en Fuldstændig Rapport fra Erhvervsstyrelsen vedrørende anpartsselskabet Drachmann ApS (CVR-nr ). Det fremgår bl.a. heraf, at selskabet er stiftet af Peter Bugge og Charlotte Bugge den 1. februar 2010 under navnet EJENDOMSMÆGLERFIRMAET DRACHMANN A/S og hjemmehørende på adressen Store Torv 18, 8000 Århus C. Det fremgår endvidere bl.a. heraf, at selskabet den 30. december 2011 blev omdannet til et anpartsselskab med navnet DRACHMANN ApS, hvorved selskabets adresse blev ændret til c/o Niels-Ulrik Bugge på en adresse i Odder. Selskabets formål er at drive handel samt håndværks- og konsulentvirksomhed. Det omtalte bilag 5 indeholder en udskrift af de første 10 resultater af en søgning i Google den 25. januar 2013 på drachmann aps. Ét af disse søgeresultater fremstår som vedrørende indklagede. De omtalte bilag 6 og bilag 9 indeholder lignende udskrifter af de første 10 resultater af søgninger i Google på henholdsvis ejendomsmæglerfirmaet drachmann a/s og drachmann. Bilag 7 indeholder en udskrift af hjemmesiden der fremstår som en hjemmeside for virksomheden karen drachmann a/s på adressen Borgporten, Store Torv 18, 8000 Århus C. Det omtalte bilag 8 indeholder en kopi fra Danmarks Statistiks hjemmeside ( hvoraf det fremgår, at der i Danmark pr. 1. januar 2013 var 488 mænd og kvinder med efternavnet Drachmann. Indklagede har i sit processkrift af 5. februar 2013 bl.a. anført følgende: Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende: At indklagede Drachmann ApS er og hele tiden har været retmæssig ejer af domænenavnet. At det indklagede selskab Drachmann ApS (tidligere Ejendomsmæglerfirmaet Drachmann A/S) CVR overtog domænenavnet drachmann.dk fra den tidligere ejer Karen Drachmann A/S umiddelbart efter selskabets stiftelse den samtidigt med at selskabet overtog den af Karen Drachmann A/S CVR nr hidtil drevne ejendomsmæglervirksomhed. Sidstnævnte selskab var stiftet i 2002, hvor det overtog den af Karen Drachmann personligt drevne ejendomsmæglervirksomhed. At indklagede hele tiden har benyttet domænenavnet drachmann.dk erhvervsmæssigt. På grund af at indklagede lukkede ejendomsmæglervirksomheden ned ultimo 2011, har benyttelsen i 2012 dog været af mindre omfang nemlig til i form af kontaktinformation på Online markedspladser, - fakturaer til kunder, -samarbejdspartnere, -leverandører og lignende men stadig erhvervsmæssigt. Indklagede har i løbet af 2012 opbygget en ny virksomhed, og var i gang med at få etableret en hjemmeside til markedsføring, da nærværende sag opstod. 1

11 At klagerens nytteværdi af domænenavnet drachmann.dk ikke er større end indklagedes, hvorved det bemærkes at klageren blot fortsat kan benytte domænenavnet drachmann-advokater.dk, samt At indklagede i forbindelse med køb af ejendomsmæglervirksomheden af Karen Drachmann A/S i 2010 betalte for overtagelsen af domænenavnet drachmann.dk og siden har betalt løbende udgifter vedr. dette. Endelig bemærkes det, at det kan undre undertegnede, at der er truffet en afgørelse til skade for indklagede, blandt andet med den begrundelse, at man ikke har kunnet få fat i indklagede, til trods for at klageren var bekendt med indklagedes identitet og adresse jf. mail af Se kopi af mail i vedhæftet bilag [C]. Det omtalte bilag C indeholder udskrift af en korrespondance mellem advokat Anders Drachmann (med adressen og indklagede (med e- mailadressen fra perioden august Det fremgår bl.a. heraf, at advokat Anders Drachmann i en af 17. august 2012 bl.a. anførte følgende: Hej Peter, Som du kan se hedder jeg Drachmann til efternavn, og dette indgår i vores firmanavn. Da jeg kan forstå at du alene bruger DRACHMANN.dk til privatmail, vil jeg forespørge om jeg kan overtage adr., naturligvis mod at betale omk. herved, og betale omk. ved at opretter en ny mail med dit ønskenavn.dk, hvis du er interesseret i dette. Du kan jo bare etablere eller lign. Di må gerne ringe på min mobil nr. [...] På forhånd tak. Indklagede besvarede denne samme dag og anførte bl.a. følgende: Hej Anders, Jeg har haft et ejendomsmæglerfirma i Aarhus som jeg købte af Karen Drachmann. Det har vi så desværre måtte lukke. Men køre et nyt firma som stadig hedder Drachmann, så derfor har jeg dette navn. Så det er ikke privat mail men firmamail. Advokat Anders Drachmann besvarede denne samme dag og anførte bl.a. følgende: Hej Peter, Indgår DRACHMANN i dit nye firmanavn+ Vil du evt. ringe på [...], som er mit direkte nr. Tak Indklagede besvarede denne den 20. august 2012 og anførte følgende: Ja mit firma hedder Drachmann Mvh Peter 1

12 Klageren er i sit processkrift af 12. februar 2013 kommet med følgende yderligere bemærkninger til sagen: Indklagede gør i sin duplik fortsat gældende, at have overtaget domænenavnet drachmann.dk fra den tidligere ejer Karen Drachmann A/S i februar Det kan dog konstateres, at indklagede fortsat ikke har løftet bevisbyrden herfor. Det må derfor konkluderes, at indklagede hverken er eller har været ejer af domænenavnet. Såfremt det alligevel antages, at indklager er ejer af domænenavnet drachmann.dk, er brugen af domænenavnet uberettiget, jf. navnelovens 27, hvorfor klager allerede af denne grund skal have medhold i sin påstand. [...] Parternes anbringender under genoptagelsessagen kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at domænenavnet drachmann.dk ikke har nogen retmæssig ejer, idet Karen Drachmann Ejendomsmæglerfirma M.D.E. er opløst og Karen Drachmann er død, at hverken Peter Boye Bugge, Drachmann ApS eller Drachmann Montage ApS er retmæssige ejer af domænenavnet drachmann.dk, at indklagede ikke har fremlagt nogen dokumentation for, at dette skulle være tilfældet, at domænenavnet drachmann.dk ikke længere benyttes, at domænenavnet drachmann.dk har stor nytteværdi for klageren som følge af, at drachmann.dk indgår i klagerens navn og er identisk med efternavnet på klagerens interessent, advokat Anders Drachmann, at domænenavnet drachmann.dk har langt større værdi og interesse for klageren end for Peter Boye Bugge, Drachmann ApS og Drachmann Montage ApS, at Peter Boye Bugge, Drachmann ApS og Drachmann Montage ApS er uden reel interesse i domænenavnet drachmann.dk, at Peter Boye Bugge, Drachmann ApS eller Drachmann Montage ApS ved anvendelse af domænenavnet drachmann.dk vil overtræde god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1, at hverken Peter Boye Bugge, Drachmann ApS eller Drachmann Montage ApS har nogen relation til navnet Drachmann, at Peter Boye Bugge, Drachmann ApS og Drachmann Montage ApS skal tilpligtes at ophøre med brugen af domænenavnet drachmann.dk, jf. navnelovens 27, og at klageren derfor skal forblive registrant af domænenavnet drachmann.dk. Indklagede har gjort gældende, at indklagede i 2010 overtog ejendomsmæglervirksomheden Karen Drachmann Ejendomsmæglerfirma M.D.E., som bl.a. omfattede domænenavnet drachmann.dk, at indklagede måtte lukke ejendomsmæglervirksomheden ultimo 2011, at indklagede i 2012 har arbejdet på at opbygge en ny virksomhed under navnet Drachmann ApS, at indklagede var i gang med at få etableret en hjemmeside til markedsføring af virksomheden via domænenavnet drachmann.dk, da denne sag opstod, 1

13 at indklagede således har en væsentlig interesse i fortsat at kunne anvende domænenavnet drachmann.dk, at indklagede frem til fuldbyrdelse af nævnets afgørelse benyttede domænenavnet drachmann.dk til , at klagerens advokat Anders Drachmann har været fuldt bekendt hermed, at klageren ikke har en større interesse end indklagede i domænenavnet drachmann.dk, at klageren allerede benytter domænenavnet drachmann-advokater.dk, og at domænenavnet drachmann.dk derfor bør tilbageføres til indklagede. Nævnets bemærkninger: I afgørelsen af 29. november 2012 fastslog klagenævnet, at sagens oplysninger tydede på, at domænenavnet drachmann.dk tidligere har været benyttet af en ejendomsmæglervirksomhed, som ifølge det oplyste er ophørt, og at sagens oplysninger ikke gav holdepunkter for at fastslå, at registreringen af domænenavnet drachmann.dk blev opretholdt af en person med en reel interesse i at anvende domænenavnet. Indklagede har nu oplyst, at indklagede i 2010 overtog og videreførte den omtalte ejendomsmæglervirksomhed, som hidtil havde været drevet under kendetegnet Karen Drachmann, og at indklagede i denne forbindelse bl.a. registrerede selskabsnavnet Ejendomsmæglerfirmaet Drachmann A/S og overtog registreringen af domænenavnet drachmann.dk. Klagenævnet finder på baggrund af sagens bilag og af de af sekretariatet foretagne undersøgelser ikke grundlag for at tilsidesætte disse oplysninger. Det fremgår således, at det omtvistede domænenavn blev registreret den 31. januar 1997 med Ejendomsmæglerfirmaet Drachmann, Borgporten, Store Torv 18, 8000 Århus C som registrant, og at der på registreringstidspunktet eksisterede et firma på samme adresse med navnet Karen Drachmann Ejendomsmæglerfirma M.D.E. Dette firma ophørte den , idet der med startdato den 11. oktober 2002 blev oprettet selskabet Karen Drachmann Holding ApS på samme adresse. Dette selskab blev opløst den 7. oktober Af bilag 4 og bilag 7 fremgår det, at Peter Bugge og Charlotte Bugge den 1. februar 2010 stiftede selskabet EJENDOMSMÆGLERFIRMAET DRACHMANN A/S på adressen Store Torv 18, 8000 Århus C, og at dette selskab i perioden 3. februar 2010 til 30. december 2011 var registreret som hjemmehørende på denne adresse. Det fremgår af whois oplysningerne for det omtvistede domænenavn, at domænenavnet kort tid herefter blev overdraget til en registrant, der i whois registret benævner sig "Drachmann A/S", med adressen Store Torv 18 og med Peter Bugge som kontaktperson. Indklagede har oplyst, at indklagede ultimo 2011 ophørte med at drive den omtalte ejendomsmæglervirksomhed, og at indklagede i denne forbindelse ændrede sit selskabsnavn til Drachmann ApS. Indklagede har desuden oplyst, at indklagede i løbet af 2012 har opbygget en ny virksomhed, hvortil domænenavnet drachmann.dk ønskes anvendt. Klagenævnet lægger herefter til grund, at indklagede overtog og videreførte den ejendomsmæglervirksomhed, som hidtil havde været drevet under navnet "Karen Drachmann" og med domænenavnet "drachmann.dk" som adresse for sin hjemmeside og som e-postadresse. Det følger af varemærkelovens 38, stk. 2, at retten til en virksomheds varemærker overgår til erhververen af virksomheden, medmindre andet er aftalt, hvilken bestemmelse også finder anvendelse for den overdragne virksomheds andre forretningskendetegn, herunder domænenavne. 1

14 Efter det oplyste har klageren ikke anfægtet indklagedes registrering af selskabsnavnet Drachmann ApS. Klagenævnet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en anerkendelsesværdig interesse i fortsat at kunne gøre brug af domænenavnet drachmann.dk. Efter en samlet afvejning af de modstående interesser i sagen, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fortsatte registrering af domænenavnet drachmann.dk i forhold til klageren vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1, eller i øvrigt være retsstridig. Nævnet ophæver derfor sin afgørelse af 29. november 2012 i sag Da denne afgørelse var blevet fuldbyrdet af DK Hostmaster på tidspunktet for genoptagelse af sagen, træffer nævnet herefter i medfør af domænelovens 15, stk. 3, nr. 1, følgende A F G Ø R E L S E Nævnets afgørelse af 29. november 2012 i sag ændres til følgende: Der kan ikke gives klageren, Drachmann Advokater I/S, medhold i, at indklagede, Drachmann ApS, skal overføre domænenavnet drachmann.dk til klageren. Registreringen af domænenavnet drachmann.dk skal overføres til indklagede, Drachmann ApS. Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Dato: 5. april 2013 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 1

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0170 Klager: Mads Neve Halsvej 149 9310 Vodskov Indklagede: Minol A/S Rådhus Allé 23 3650 Ølstykke Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1543 Klager: VisitAalborg Østerågade 8 9000 Aalborg Indklagede: EDOCO LTD. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall, Stockport SK7 2DH Cheshire United Kingdom Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0099 og 2017-0100 Klager: Søgaards Begravelsesforretning v/ Johannes Erik Søgaard Herredsvejen 33 Lejrskov 6640 Lunderskov Danmark Indklagede: Søgaards Bedemandsforretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0057 Klager: Hornskov Vindberg ApS Gammel Kongevej 160 1850 Frederiksberg C Indklagede: Herning Vin Center & Import v/ Johannes Chr. Madsen Niels Bohrs Vej 45 7400

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere