DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER"

Transkript

1 DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014

2 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/ Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/ Formål... 7 Revision: 1/ Organisation og tilhørsforhold... 8 Revision: 1/ Medlemmer... 9 Revision: 1/ Optagelse Revision: 5/ Licens Revision: 1/ Økonomi & regnskab Revision: 1/ Unionerne og deres organisation Revision: 1/ DBwF s Ledelse Revision: 1/ Repræsentantskabet Revision: 5/ Ordensudvalget Revision: 1/ Revisionen Revision: 1/ Dopingudvalget Revision: 1/ Forbundsbestyrelsen Revision: 1/ A Administration Revision: 1/ B Uddannelsesudvalget (UDD) Revision: 1/2004 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 14C Materialeudvalg (MU) Revision: 1/ D Lovudvalg (LOU) Revision: 1/ E Disciplinærudvalget (DIS) Revision: 1/ F Kommunikationsudvalget (KOU) Revision: 1/ International sportschef Revision: 1/ A Landstrænere Revision: 1/ B Ungdomslandstrænere Revision: 1/ C Talentcentre Revision: 1/ D Træneruddannelse Revision: 1/ E DM- og Danmarksturneringsudvalg (DM/DTU) Revision: 1/ Breddeudvalget Revision: 1/ A Seniorudvalget Revision: 1/ B Ungdomsudvalg Revision: 1/ C Klubserviceudvalg Revision: 1/ Forbundets opløsning Revision: 1/2010 Side 3

4 Indholdsfortegnelse REGLER 19 Dopingregler Revision: 1/ Amatør og ordensregler Revision: 1/ Regler for anvendelse af reklamer på klubdragten Revision: 1/ Regler for klubskifte Revision: 5/ Generelle spilleregler for DBwF-arrangementer Revision: 6/ Spilleregler for Danmarks- og Landspokalturnerigen Revision: 1/ Inddeling i aldersgrupper Revision: 5/ Klassificering Revision: 1/2012 BESTEMMELSER 30 Bestemmelser/voldgiftsbestemmelser for DBwF s Ordensudvalg Revision: 1/ Bestemmelser for anvendelse af reklamer på klub- dragten Revision: 1/ Danmarksturneringen Revision: 5/ Protestangivelse Revision: 1/ Officielle og godkendte mesterskaber og kampe Revision: 1/ Danske stævner Revision: 5/ Internationale stævner på dansk grund Revision: 1/ Mesterskabsbestemmelser for seniorer Revision: 5/2013 Side 4

5 Indholdsfortegnelse 39 Danske rekorder Revision: 1/ Old Boys/Girls Rekordreglement Revision: 5/ Unionsturneringer Revision: 1/ Uafgjorte kampe/stævneresultater Revision: 1/ Bestemmelser for ungdom Revision: 1/ DBwF s Ungdomsrekorder Revision: 1/ Mesterskabsbestemmelser for ungdom Revision: 1/ DM Landspokal for seniorer... 86' Revision: 1/ Landspokalturnering for ungdom Revision: 1/2006 FONDE DBwFs ungdomsfond Revision: 1/1993 DBwFs SUSSI-fond Revision: 1/2006 PROPOSITIONER Propositioner for DBwFs ærestegn Revision: 1/1995 SPECIFIKATIONER Bowlingkuglespecifikation Revision: 1/2006 Side 5

6 1. Navn og hjemsted. 1 Navn og hjemsted Revision: 1/ Forbundets navn er Danmarks Bowling Forbund, forkortet til DBwF. 2. Forbundets hjemsted er adressen på DBwF s servicekontor. Side 6

7 2. Formål 2 Formål Revision: 1/ DBwF s formål er at fremme og højne bowlingsporten som idræt i Danmark ved at: 1.1. Samle landets bowlingorganisationer i DBwF for, gennem indførelse af ensartede love, regler og bestemmelser i overensstemmelse med det internationale forbunds (WTBA s) regler, at styrke sporten Foranledige afholdelse af de af DIF godkendte Danmarksmesterskaber Medvirke til afholdelse af internationale arrangementer, herunder landskampe Udvikle og markedsføre unikke bowlingaktiviteter med henblik på at skabe størst mulig medlemskab af DBwF, for derigennem at sikre grundlaget for at skabe bowlingspillere der kan begå sig på højt internationalt plan Igennem løbende uddannelse af aktive, trænere og ledere, sikre at alle konstant føler sig bedst muligt rustet til, hver på deres felt, at skabe goodwill for, værne om og varetage dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt Med afsæt i den fladest mulige organisationsstruktur, skal der sikres kort og enkel vej fra idé til handling. Side 7

8 3. Organisation og tilhørsforhold 3 Organisation og tilhørsforhold Revision: 1/ DBwF er en organisation bestående enten af bowlingklubber og selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger, eller bowlingklubber og selvstændige bowlingafdelinger der gennem unionerne er medlem af forbundet Kun bowlingklubber og selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger, der er medlem af DBwF gennem unionerne kan deltage i turneringerne. 2. DBwF s unioner er: 2.1. KØBENHAVNS BOWLING UNION (KBU) 2.2. SJÆLLANDS BOWLING UNION (SBwU) 2.3. FYNS BOWLING UNION (FBwU) 2.4. JYDSK BOWLING UNION (JBU) 3. DBwF er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Nordisk Idræts-Forbund (NIF) og The World Tenpin Bowling Association (WTBA) of the Federation Internationale des Quilleurs (FIQ). 4. DBwF s love, regler og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med DIF's love, regler og bestemmelser. 5. DBwF s regler og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med World Tenpin Bowling Association Statutes and Playing Rules. Side 8

9 4. Medlemmer 4 Medlemmer Revision: 1/ For at være medlem af DBwF, igennem en union, skal en bowlingklub eller en selvstændig bowlingafdeling i en idrætsforening have minimum 5 licenserede medlemmer: 1.1 Alle, såvel danske- som udenlandske statsborgere kan få licens 2. DBwF kan optage interessemedlemmer, uden organisatoriske rettigheder, efter nærmere retningslinjer fastsat af Forbundsbestyrelsen. 3. Fratagelse af medlemskab/udelukkelse: 3.1. Ethvert medlem der i ord eller handling miskrediterer DBwF, kan af bestyrelsen fratages sit medlemskab (licens) for et tidsrum der står i passende forhold til forseelsen Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om et medlems udelukkelse fra deltagelse i Danmarksmesterskaber, landskampe og lignende arrangementer på grund af straffedomme der er så alvorlige, at de findes at burde have en sådan virkning (DIF s love Kapitel 3, Reglement I, 4 stk. 2). 4. DBwF kan ikke optage et medlem, der afvikler karantæne eller er udelukket i et andet medlemsland under WBTA. Først når udeståendet med afgiverlandet er afviklet kan der ansøges om medlemskab under DBwF. 5. Pædofilihåndtering 5.1. DBwF må intet sted i organisationen ansætte børnetrænere eller udpege børne- og ungdomsledere, der er dømt for pædofile overgreb Et medlem, der tiltales for et overgreb, skal øjeblikkeligt suspenderes fra samtlige børne- og ungdomsrelaterede hverv Dømmes et medlem, ekskluderes den pågældende af DBwF. Side 9

10 5. Optagelse 5 Optagelse Revision: 5/ DBwF s unioner kan, på vegne af DBwF, optage bowlingklubber og selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger på lige vilkår, dvs. selvstændig på samme måde som en egentlig bowlingklub med afdelingsbestyrelse, afdelingslove, klubdragt og en årlig generalforsamling der kan vedtage love og vælge en afdelingsbestyrelse. Ved en bowlingklubs eller -afdelings optagelse kræves tilmelding af minimum 5 licenserede medlemmer. 2. Bowlingklubber eller -afdelinger, der ønsker optagelse, skal skriftligt fremsende begæring herom til pågældende union (via lokalkreds). Begæringen skal være vedlagt klubbens love og fortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget. 3. Medlemsfortegnelsen skal indeholde: 3.1. Navn, adresse, fødselsdato og køn på samtlige medlemmer En bestyrelsesliste, hvoraf klubbens formand skal have licens i klubben Ved selvstændige ungdomsklubber kan formanden dog have licens i anden klub under DBwF. 4. Spillernes klub skal, samtidig med de i pkt. 2 og 3 nævnte oplysninger, indbetale det til enhver tid gældende licensgebyr og unionskontingent til unionens kasserer. Først når denne betingelse også er opfyldt, kan medlemskab effektueres. Undtaget herfor kan dog være medlemmer uden licens. 5. Bowlingklubber eller -afdelinger har pligt at fremsende udfyldte indberetningsskemaer til DIF en gang årligt til den angivne tidsfrist på opfordring af DBwF. Overskridelse af tidsfristen medfører bøde med et tillæg af dagbøder for hver dag den angivne tidsfrist er overskredet. Bødestørrelserne fastsættes af DBwF s bestyrelse. 6. En klub, der trods påkrav fra DBwF, hverken har udlignet sine økonomiske forpligtigelser eller har indgået bindende aftaler om udligning, kan udelukkes fra deltagelse i alle turneringer otte dage efter, at en aftalt betalingstermin er overskredet. 7. KLUBDRAGT 7.1. Med undtagelse for deltagelse på repræsentative hold og individuel deltagelse i godkendte stævner, jævnfør 36 & 37, skal en spiller bære klubdragt. En klub kan have flere klubdragter Spilleren kan i forbindelse med turneringer/stævner uden for Danmarks grænser, hvor spilleren repræsenterer forbundet, blive pålagt at stille op i en af forbundet valgt spilledragt Ved finaler i internationale stævner, kan spillere bære sponsorbluser bestemt af stævneledelsen. Side 11

11 5. Optagelse 7.2. Efter skriftlig ansøgning til turneringsdommer/stævneleder, kan der med baggrund i uheld, umiddelbart før eller under den enkelte turneringskamp/stævne, gives dispensation for manglende benklæder/nederdel Der kan i særlige tilfælde gives tidsbestemt dispensation for alternativ underdel af klubdragten. Ved dispensation udstedes der fra pågældende union et skriftligt bevis, som på forlangende skal forevises turneringsdommer/stævnearrangør En klubdragt skal opfylde følgende betingelser: 8. KLUBFUSION En klubdragt består af klubbluse og underdel. Klubbens navn skal fremstå tydeligt og være placeret på øverste halvdel af rygstykket af klubblusen På et klubhold, hvor det af propositionerne fremgår at holdet kun må bestå af spillere fra samme klub, skal alle spillere optræde i samme type klubdragt, dvs. ensartet klubbluse i samme farve, og for seniorhold underdel i samme farve Det er klubbens ansvar at sikre at klubdragten fremstår, således at den ikke skader bowlingsportens anseelse. En klub kan selv fastsætte yderligere regler for klubdragten Såfremt en turneringsdommer eller stævnearrangør vurderer at reglerne om klubdragt er overtrådt, skal der udarbejdes en skriftlig indberetning herom. Indberetningen skal senest tre dage herefter fremsendes til unionens senior- eller ungdomsudvalg Såfremt to eller flere klubber ønsker at fusionere skal de fusionerende klubber på to af hinanden følgende generalforsamlinger vedtage forslag om fusion, hvorefter den nye klub afholder stiftende generalforsamling Referater fra samtlige møder angående fusionen, de vedtagne love og bestyrelsesliste for den nye klub indsendes til DBwF s kontor for godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde i Forbundsbestyrelsen Når forbundsbestyrelsen har godkendt klubfusionen, hæfter de fusionerede klubber solidarisk med den nye klub for samtlige oprindelige forpligtelser overfor DBwF Af de nødvendige sportslige hensyn til den igangværende turnering, kan fusionen først endelig effektueres i den førstkommende periode 10. maj til 31. maj; den karantænefri periode for klubskifte jævnfør 22, stk De fusionerende klubbers oprindelige hold består indtil den sæson, hvori fusionen godkendes, er færdigspillet. Den fusionerede klub overtager herefter samtlige hold og deres respektive placering i turneringen. Dog i overensstemmelse med gældende propositioner for de enkelte turneringer. Side 12

12 5. Optagelse 8.6. Med mindre et eller flere medlemmer foretager et reelt klubskifte mellem de fusionerende klubber, jævnfør 22, kan medlemmerne i resten af sæsonen, hvori fusionen godkendes, kun deltage på de hold for den klub, der oprindeligt er indløst licens hos Et medlem, der ikke ønsker at være en del af fusionen, udfærdiger en udmeldelse, som underskrives af de respektive klubbestyrelser. Vedkommende er spilleberettiget efter 3. dage. Side 13

13 6. Licens 6 Licens Revision: 1/ Kun unionerne kan udstede licens for DBwF. 2. Klubberne ansøger, afmelder og fornyer medlemmernes licens gennem respektive unioner. Licensen er gebyrfri for alle førstegangssøgende. 3. Når klubben har indbetalt licensgebyr og unionskontingent, og ansøgningen er godkendt, udstedes licenskortet. Spilleren er spilleberettiget 3 dage herefter. 22 Regler for klubskifte skal respekteres Licenskortet, som samtidig er medlemskort til DBwF skal angive: Navn og medlemsnr. Klub og klubnr. Union 4. Under forudsætning af fortsat gyldigt klubmedlemskab giver licensen ret til deltagelse i DBwF s arrangementer, unionernes turneringer/stævner samt udenlandske arrangementer, som respekteres af medlemslande under WTBA og som ikke strider imod DBwF s amatør- og ordensbestemmelser. For medlemmers deltagelse i stævner under andre organisationer gælder, at deltagelsen ikke må stride imod DBwF s amatør- og ordens bestemmelser. 5. Licensen er gældende fra 1. januar til 31. december. Løses licens efter 1. juli, betales kun halvt licensgebyr. Ved fornyelse af licens gælder samme regler som for optagelse, se 5. Hvis en licens ikke fornyes pr. 31. december, indebærer det 3 måneders karantæne for brugen af de spillemæssige rettigheder i overensstemmelse med 22. Undtaget herfra er, hvis spilleren søger licens i sin gamle klub. 6. Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales - kvartalsvis løbende - af unionerne til DBwF. Pensionister og ungdomsbowlere betaler ½ licens og årige betaler ¾ licens. 7. Ved misbrug af licens- og medlemskortet, som er strengt personligt, eller hvis et medlem overtræder forbundets love, regler og bestemmelser, kan licens- og medlemskort helt eller delvist inddrages. 8. Inddragelse af licens eller karantæne udover 3 spilledage, som er blevet idømt af henholdsvis en unions senior- eller ungdomsudvalg eller DBwF s Disciplinærudvalg, skal forelægges Forbundsbestyrelsen til endelig godkendelse. Side 14

14 7. Økonomi & regnskab 7 Økonomi & regnskab Revision: 1/ DBwF s økonomi og regnskab varetages af direktøren. DBwF s regnskabsår er kalenderåret. 2. Forbundets kontante midler anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beløb kun kan hæves med formandens eller direktørens underskrift. 3. Revision af regnskabet skal være afsluttet inden udgangen af marts, og revisorerne er pligtige at konstatere tilstedeværelsen af beholdninger og anden formue. 4. Revisionen har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets regnskabsbøger, bilag og formue. Side 15

15 8. Unionerne og deres organisation 8 Unionerne og deres organisation Revision: 1/ DBwF s unioner og deres områder: 1.1. KØBENHAVNS BOWLING UNION. KBU omfatter: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk Kommune SJÆLLANDS BOWLING UNION. SBwU omfatter: Den del af Sjælland og omliggende øer der ikke er omfattet af KBU FYNS BOWLING UNION. FBwU omfatter: Fyn med omliggende øer JYDSK BOWLING UNION. JBU omfatter: Jylland. 2. En union må kun arrangere turneringer og stævner i bowlinghaller beliggende indenfor pågældende unions område (heraf dog undtaget fællesserier mellem FBwU og JBU samt SBwU og KBU). 3. Under de enkelte unioners ledelse kan der oprettes regioner og lokalkredse. 4. Ved enhver henvendelse til DBwF s ledelse eller eventuelt højere instans skal der samtidig ske orientering til den pågældende union. 5. Unionernes anliggender varetages af deres repræsentantskab og unionsledelse. 6. Repræsentantskabet vælger unionsledelsen og fastsætter unionens love, regler og bestemmelser, der skal være i overensstemmelse med DBwF s love, regler og bestemmelser. 7. Unionernes love, regler og bestemmelser samt vedtagne ændringer skal godkendes endeligt af Forbundsbestyrelsen. 8. Unionernes ordinære repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i marts. 9. Alle unionernes indkaldelser til repræsentantskabsmøder, såvel ordinære som ekstraordinære, skal, med normal indkaldelsesfrist, dagsorden og forslag, tilsendes DBwF s formand. 10. Forbundsbestyrelsen samt udvalgsformænd, har forhandlingsret, men ikke stemmeret på unionernes repræsentantskabsmøder. Side 16

16 9. DBwF s Ledelse 9 DBwF s Ledelse Revision: 1/2011 DBwF s opgaver varetages af: 1. Repræsentantskabet Ordensudvalget 1.2. Revisionen 1.3. Dopingudvalget 2. Forbundsbestyrelsen Administration 2.2. Uddannelsesudvalg 2.3. Materialeudvalg 2.4. Lovudvalg 2.5. Disciplinærudvalg 2.6. Kommunikationsudvalg 3. International sportschef 3.1. Landstrænere Ungdomslandstrænere Talentcentre 3.2. Træneruddannelser 3.3. DM- og Danmarksturneringsudvalget (DM/DTU) 4. Breddeudvalg 4.1. Seniorudvalg 4.2. Ungdomsudvalg 4.3. Klubserviceudvalg Side 17

17 10. Repræsentantskabet 10 Repræsentantskabet Revision: 5/ Repræsentantskabet, der er forbundets øverste myndighed, sammensættes på følgende måde: 1.1. Med stemme- og taleret, én eller to repræsentanter fra hver registreret klub opgjort pr. 1. februar Klubber med indtil 49 licenserede medlemmer har én repræsentant med én stemme Klubber med 50 eller flere licenserede medlemmer har efter klubbens valg: - Én repræsentant med to stemmer, eller - to repræsentanter med hver sin stemme Liste over klubber med stemme- og taleret offentliggøres på DBwF s hjemmeside primo februar, med angivelse af stemmetal Med taleret, Forbundsbestyrelsen, alle udvalgsformænd i henhold til 9 samt unionernes formænd og kasserere 2. Repræsentantskabet har kompetence til at træffe alle former for beslutninger, der vedrører forbundet, men kan ikke ændre eller tilsidesætte forbundets love, som ikke er lovligt fremsat til behandling. Herudover har repræsentantskabet kompetence til at vedtage politikker, målsætninger, handlingsplaner og budgetter. 3. Repræsentantskabet har ansvar for at: 3.1. Fastlægge den overordnede idrætspolitiske målsætning samt forbundets strategi og profil Vedtage ændringer til forbundets love, regler og bestemmelser Godkende beretninger, regnskaber og budgetter Foretage valg til Forbundsbestyrelse, Ordensudvalg, Breddeleder, Revisionen og Dopingudvalget. 4. DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned. 5. Forbundsbestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmødet med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, det reviderede regnskab for den forløbne regnskabsperiode, samt diverse forslag og beretninger fra beretningspligtige personer og udvalg/komiteer. 6. Forslag der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af klubberne, unionerne, Forbundsbestyrelsen og DBwF s faste udvalg. Side 18

18 10. Repræsentantskabet 6.1. Forslag stillet af klubberne og unionerne skal fremsendes til forbundsformanden senest d. 31. marts 6.2. Forslag fra Forbundsbestyrelsen eller de faste udvalg omhandlende ændringer til love, regler, bestemmelser, fonde og propositioner samt evt. for slag til ændring af licens- og/eller kampafgifter fremsendes, sammen med forslag modtaget fra klubberne og unionerne, til klubberne og unionerne senest samtidigt med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. 10 stk Ordinært repræsentantskabsmøde. Dagsordenen ved repræsentantskabsmødet skal indeholde følgende punkter: 7.1. Repræsentanternes prøvelse Valg af en til to dirigenter Forhandlingsprotokol Beretninger fra: Forbundsbestyrelsen Udvalgsformænd Regnskab for seneste regnskabsår Forslag Budget: Revideret budget for indeværende regnskabsår Fastsættelse af licensgebyr Fastsættelse af kampafgift til DBwF Forslag til budgetter for de kommende to regnskabsår Fremtidige sportslige arrangementer Valg til: Forbundsbestyrelsen, jævnfør Udvalg, jævnfør 11, 12, 13, 15 & Fastsættelse af næste ordinære møde Eventuelt. 8. Repræsentanternes prøvelse Klubbernes repræsentanter skal, ved navn, klub og medlemsnummer lade sig registrere ved ankomsten til repræsentantskabsmødet hos forbundssekretæren eller dennes hjælpere for at kunne opnå stemmeret Klubbernes repræsentanter skal have gyldig licens. Side 19

19 10. Repræsentantskabet 8.3. Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb de i 10 stk og nævnte repræsentanters tilstedeværelse og rettigheder Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb øvrige deltageres tilstedeværelse og funktion, jævnfør 10 stk. 1.2 og Hver godkendt repræsentant med stemmeret, har 1 eller 2 stemmer jf. 10, stk og stk Stemmer kan kun afgives personligt. 10. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten få stemme- og taleret prøvet umiddelbart inden påbegyndelse af nyt punkt på dagsordenen, eller efter førstkommende afstemning. 11. Repræsentantskabet vælger en til to dirigenter til at lede mødet. Dirigenterne aftaler indbyrdes ledelsen af mødet. Såfremt den fungerende dirigent ønsker at udtale sig under en sags behandling, overdrager han midlertidigt ledelsen af mødet til den anden dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Afstemningen skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 stemmeberettigede repræsentanter forlanger dette. 12. For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst25 % af de stemmeberettigede repræsentanter. 13. Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 14. Der kan gives enkeltpersoner taleret til bestemte emner. 15. Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære mødet: Medlemmer af udvalg Unioners og evt. kredses bestyrelsesmedlemmer repræsentant for damelandsholdets bruttogruppe repræsentant for herrelandsholdets bruttogruppe Bowlingpressen Danmarks Idræts-Forbund Team Danmark Sammenslutningen af danske bowlinghaller Repræsentanter fra internationale organisationer, hvortil DBwF er knyttet Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre end de ovennævnte adgang. 16. De to spillerrepræsentanter udpeges af og blandt de senest udtagne bruttogrupper før repræsentantskabsmødet. Tilsvarende udpeges en suppleant fra hver bruttogruppe, der på repræsentantskabsmødet kan erstatte den oprindelige repræsentant ved forfald. 17. Repræsentantskabet kan nedsætte ad-hoc udvalg. 18. For at kunne bestride en valgt tillidspost kræves licens. Side 20

20 10. Repræsentantskabet 19. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når Forbundsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når 20 % af de klubber der har stemmeret til det ordinære repræsentantskabsmøde, jævnfør 10 stk. 1.1 skriftligt overfor Forbundsbestyrelsen begærer det afholdt med motiveret emne. 20. Forbundsbestyrelsen indkalder til mødet med 14 dages varsel, senest 7 dage efter begæringens modtagelse. 21. Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: Repræsentanternes prøvelse Valg af dirigent Forslag Eventuelt. 22. Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde, sker i henhold til bestemmelserne for ordinært repræsentantskabsmøde, men skulle der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke være fremmødt 25 % af repræsentantskabets mandater, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter Såfremt et ekstraordinært er indkaldt som følge af at et ordinært repræsentantskabsmøde jf. 10 stk. 12 ikke har kunnet gennemføres, er det indkaldte ekstraordinære repræsentantskabsmøde beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. 24. Forbundsbestyrelsen fastsætter tid og sted for det ekstraordinære mødes afholdelse. Side 21

21 11. Ordensudvalget. 11 Ordensudvalget. Revision: 1/ Ordensudvalget består af følgende medlemmer: 1.1. Leder medlemmer suppleant. 2. Alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde for en periode af to år. Lederen og to medlemmer vælges i lige. år. De øvrige medlemmer vælges i ulige år. På hvert repræsentantskabsmøde vælges en suppleant for en periode af et år. 3. Ordensudvalget har kompetence til: 3.1. Afgøre alle sager vedrørende anvendelse, forståelse, efterlevelse eller administration af DBwF s og medlemsorganisationernes love, regler, reglementer m.v., herunder om usportslig/usømmelig adfærd Afvise behandling af en sag, der efter organisationernes regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres udenfor Ordensudvalget Som voldgift (*) at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under DBwF, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og Ordensudvalget finder at burde påtage sig afgørelsen Indlede behandling af en sag ved at søge at mægle mellem parterne, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil Det påhviler Ordensudvalget at lade kendelser og afgørelser registrere gennem servicekontoret med henblik på at opnå makimalt kontinuitet i sine afgørelser. 4. Ordensudvalgets leder bør have juridisk uddannelse. Ordensudvalget bestemmer selv, hvem der i tilfælde af lederens forfald skal fungere som leder. Ordensudvalget fastsætter selv sin dagsorden 5. Ordensudvalgets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidigt være medlem af dopingudvalget, DBwFs Forbundsbestyrelse, forbundets DM- og Danmarksturneringsudvalg eller Breddeudvalg og de dertil knyttede underudvalg jævnfør 9 stk. 2-4, unionernes bestyrelser eller unionernes Disciplinærudvalg. 6. Intet medlem af Ordensudvalget kan deltage i behandling af en sag, når han/hun selv er part i sagen, er interesseret i dens udfald eller hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed Side 20

22 11. Ordensudvalget. 7. Til vedtagelse af en gyldig beslutning i Ordensudvalget kræves, at mindst 3 af medlemmerne er til stede og stemmer for beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er lederens stemme udslagsgivende. 8. Ordensudvalget skal ved DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om Ordensudvalgets arbejde i det forløbne år. 9. Ordensudvalgets medlemmer og suppleant har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne. 10. Ordensudvalgets møder er offentlige med mindre Ordensudvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan Ordensudvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. *) Vedr. bestemmelserne for voldgift og ordensudvalg: Se 30. Side 21

23 12. Revisionen 12 Revisionen Revision: 1/ Revisionen udføres af følgende personer: revisorer, hvoraf mindst én er statsautoriseret revisor eller registreret revisor, eller af et valgt revisionsfirma revisorsuppleant kritiske revisorer kritisk revisorsuppleant. 2. Alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde for en periode af et år. 3. Revisionen har kompetence til: 3.1. at foretage henvendelse direkte til den del af organisationen, hvor oplysninger kan verificeres. 4. Revisionen har ansvaret for: 4.1. De valgte revisorer er ansvarlige for revisionen af DBwF s regnskab. Udover revisionen i forbindelse med regnskabsårets afslutning, er revisionen pålagt mindst 2 gange årligt ved uanmeldt besøg, at kontrollere DBwF s bogføring samt efterse forbundets beholdning, herunder kontrollere de til enhver tid værende beholdninger såvel kontante beholdninger som beholdninger indestående i pengeinstitutter Den kritiske revision skal efter eget valg foretage stikprøver. Der skal i forbindelse med kontrollen omgående indberettes til Forbundsbestyrelsen om uberettigede eller unødvendige udgifter. Eventuelle bemærkninger skal udsendes samtidigt med forbundets regnskab, samt eventuelt direktørens skriftlige besvarelse heraf Der skal hvert år minimum foretages 2 stikprøver. 5. Forbundsbestyrelsen kan til enhver tid pålægge den kritiske revision at kontrollere en navngiven aktivitet. Side 22

24 13. Dopingudvalget 13 Dopingudvalget Revision: 1/ Dopingudvalget består af følgende medlemmer: 1.1. Leder medlemmer suppleant. 2. Alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde for en periode af to år. Leder og et medlemmer vælges i lige år. Et medlem vælges i ulige år. På hvert repræsentantskabsmøde vælges en suppleant for en periode af et år. 3. Lederen, der bør have juridisk/medicinsk uddannelse, er kontaktperson til DIF s dopingkontroludvalg. Suppleanten deltager i udvalgets sagsbehandling, men har ingen stemmeret. Får ét af dopingudvalgets faste medlemmer forfald, herunder midlertidigt forfald, træder suppleanten ind i stedet. 4. Dopingudvalget har kompetence til: 4.1. at indstille til Forbundsbestyrelsen om karantæne ved overtrædelse af regler fungere som rådgiver og konsulenter i alle spørgsmål om doping og efter behov/anmodning at assistere DIF s dopingkontrollanter med at gennemføre dopingkontrol aktivt at medvirke til at udbrede kendskabet til dopingkontrollens gennemførelse, herunder at den enkelte idrætsudøver har en pligt til at lade sig teste. 5. Dopingudvalget har ansvaret for: 5.1. at udforme funktionsbeskrivelser for medlemmerne i dopingudvalget gennem kampagner, kurser, undervisning m.m. at udbrede kendskabet til dopingreglerne for at imødegå doping indenfor DBwF at udbrede kendskabet til konsekvenserne af overtrædelse af dopingreglerne at sikre, at såvel de aktive som trænerne og lederne modtager information om ændringer i dopingkontrolregulativet og/eller dopinglisten at sikre overholdelse af de nationale og Internationale dopingbestemmelser. 6. Enhver anmodning fra det internationale bowlingforbund om DBwF s medvirken til dopingkontrol i Danmark skal videregives til dopingudvalget, som kontakter dopingkontroludvalget med henblik på indgåelse af aftale herom. Side 23

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

DVBFs love. Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder

DVBFs love. Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder 1 Navn Forbundets navn er Dansk Volleyball Forbund (DVBF). Stk. 2 Forbundet er en sammenslutning af volleyballspillende foreninger samt lokalkredsene

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere