DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER"

Transkript

1 DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014

2 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/ Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/ Formål... 7 Revision: 1/ Organisation og tilhørsforhold... 8 Revision: 1/ Medlemmer... 9 Revision: 1/ Optagelse Revision: 5/ Licens Revision: 1/ Økonomi & regnskab Revision: 1/ Unionerne og deres organisation Revision: 1/ DBwF s Ledelse Revision: 1/ Repræsentantskabet Revision: 5/ Ordensudvalget Revision: 1/ Revisionen Revision: 1/ Dopingudvalget Revision: 1/ Forbundsbestyrelsen Revision: 1/ A Administration Revision: 1/ B Uddannelsesudvalget (UDD) Revision: 1/2004 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 14C Materialeudvalg (MU) Revision: 1/ D Lovudvalg (LOU) Revision: 1/ E Disciplinærudvalget (DIS) Revision: 1/ F Kommunikationsudvalget (KOU) Revision: 1/ International sportschef Revision: 1/ A Landstrænere Revision: 1/ B Ungdomslandstrænere Revision: 1/ C Talentcentre Revision: 1/ D Træneruddannelse Revision: 1/ E DM- og Danmarksturneringsudvalg (DM/DTU) Revision: 1/ Breddeudvalget Revision: 1/ A Seniorudvalget Revision: 1/ B Ungdomsudvalg Revision: 1/ C Klubserviceudvalg Revision: 1/ Forbundets opløsning Revision: 1/2010 Side 3

4 Indholdsfortegnelse REGLER 19 Dopingregler Revision: 1/ Amatør og ordensregler Revision: 1/ Regler for anvendelse af reklamer på klubdragten Revision: 1/ Regler for klubskifte Revision: 5/ Generelle spilleregler for DBwF-arrangementer Revision: 6/ Spilleregler for Danmarks- og Landspokalturnerigen Revision: 1/ Inddeling i aldersgrupper Revision: 5/ Klassificering Revision: 1/2012 BESTEMMELSER 30 Bestemmelser/voldgiftsbestemmelser for DBwF s Ordensudvalg Revision: 1/ Bestemmelser for anvendelse af reklamer på klub- dragten Revision: 1/ Danmarksturneringen Revision: 5/ Protestangivelse Revision: 1/ Officielle og godkendte mesterskaber og kampe Revision: 1/ Danske stævner Revision: 5/ Internationale stævner på dansk grund Revision: 1/ Mesterskabsbestemmelser for seniorer Revision: 5/2013 Side 4

5 Indholdsfortegnelse 39 Danske rekorder Revision: 1/ Old Boys/Girls Rekordreglement Revision: 5/ Unionsturneringer Revision: 1/ Uafgjorte kampe/stævneresultater Revision: 1/ Bestemmelser for ungdom Revision: 1/ DBwF s Ungdomsrekorder Revision: 1/ Mesterskabsbestemmelser for ungdom Revision: 1/ DM Landspokal for seniorer... 86' Revision: 1/ Landspokalturnering for ungdom Revision: 1/2006 FONDE DBwFs ungdomsfond Revision: 1/1993 DBwFs SUSSI-fond Revision: 1/2006 PROPOSITIONER Propositioner for DBwFs ærestegn Revision: 1/1995 SPECIFIKATIONER Bowlingkuglespecifikation Revision: 1/2006 Side 5

6 1. Navn og hjemsted. 1 Navn og hjemsted Revision: 1/ Forbundets navn er Danmarks Bowling Forbund, forkortet til DBwF. 2. Forbundets hjemsted er adressen på DBwF s servicekontor. Side 6

7 2. Formål 2 Formål Revision: 1/ DBwF s formål er at fremme og højne bowlingsporten som idræt i Danmark ved at: 1.1. Samle landets bowlingorganisationer i DBwF for, gennem indførelse af ensartede love, regler og bestemmelser i overensstemmelse med det internationale forbunds (WTBA s) regler, at styrke sporten Foranledige afholdelse af de af DIF godkendte Danmarksmesterskaber Medvirke til afholdelse af internationale arrangementer, herunder landskampe Udvikle og markedsføre unikke bowlingaktiviteter med henblik på at skabe størst mulig medlemskab af DBwF, for derigennem at sikre grundlaget for at skabe bowlingspillere der kan begå sig på højt internationalt plan Igennem løbende uddannelse af aktive, trænere og ledere, sikre at alle konstant føler sig bedst muligt rustet til, hver på deres felt, at skabe goodwill for, værne om og varetage dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt Med afsæt i den fladest mulige organisationsstruktur, skal der sikres kort og enkel vej fra idé til handling. Side 7

8 3. Organisation og tilhørsforhold 3 Organisation og tilhørsforhold Revision: 1/ DBwF er en organisation bestående enten af bowlingklubber og selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger, eller bowlingklubber og selvstændige bowlingafdelinger der gennem unionerne er medlem af forbundet Kun bowlingklubber og selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger, der er medlem af DBwF gennem unionerne kan deltage i turneringerne. 2. DBwF s unioner er: 2.1. KØBENHAVNS BOWLING UNION (KBU) 2.2. SJÆLLANDS BOWLING UNION (SBwU) 2.3. FYNS BOWLING UNION (FBwU) 2.4. JYDSK BOWLING UNION (JBU) 3. DBwF er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Nordisk Idræts-Forbund (NIF) og The World Tenpin Bowling Association (WTBA) of the Federation Internationale des Quilleurs (FIQ). 4. DBwF s love, regler og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med DIF's love, regler og bestemmelser. 5. DBwF s regler og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med World Tenpin Bowling Association Statutes and Playing Rules. Side 8

9 4. Medlemmer 4 Medlemmer Revision: 1/ For at være medlem af DBwF, igennem en union, skal en bowlingklub eller en selvstændig bowlingafdeling i en idrætsforening have minimum 5 licenserede medlemmer: 1.1 Alle, såvel danske- som udenlandske statsborgere kan få licens 2. DBwF kan optage interessemedlemmer, uden organisatoriske rettigheder, efter nærmere retningslinjer fastsat af Forbundsbestyrelsen. 3. Fratagelse af medlemskab/udelukkelse: 3.1. Ethvert medlem der i ord eller handling miskrediterer DBwF, kan af bestyrelsen fratages sit medlemskab (licens) for et tidsrum der står i passende forhold til forseelsen Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om et medlems udelukkelse fra deltagelse i Danmarksmesterskaber, landskampe og lignende arrangementer på grund af straffedomme der er så alvorlige, at de findes at burde have en sådan virkning (DIF s love Kapitel 3, Reglement I, 4 stk. 2). 4. DBwF kan ikke optage et medlem, der afvikler karantæne eller er udelukket i et andet medlemsland under WBTA. Først når udeståendet med afgiverlandet er afviklet kan der ansøges om medlemskab under DBwF. 5. Pædofilihåndtering 5.1. DBwF må intet sted i organisationen ansætte børnetrænere eller udpege børne- og ungdomsledere, der er dømt for pædofile overgreb Et medlem, der tiltales for et overgreb, skal øjeblikkeligt suspenderes fra samtlige børne- og ungdomsrelaterede hverv Dømmes et medlem, ekskluderes den pågældende af DBwF. Side 9

10 5. Optagelse 5 Optagelse Revision: 5/ DBwF s unioner kan, på vegne af DBwF, optage bowlingklubber og selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger på lige vilkår, dvs. selvstændig på samme måde som en egentlig bowlingklub med afdelingsbestyrelse, afdelingslove, klubdragt og en årlig generalforsamling der kan vedtage love og vælge en afdelingsbestyrelse. Ved en bowlingklubs eller -afdelings optagelse kræves tilmelding af minimum 5 licenserede medlemmer. 2. Bowlingklubber eller -afdelinger, der ønsker optagelse, skal skriftligt fremsende begæring herom til pågældende union (via lokalkreds). Begæringen skal være vedlagt klubbens love og fortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget. 3. Medlemsfortegnelsen skal indeholde: 3.1. Navn, adresse, fødselsdato og køn på samtlige medlemmer En bestyrelsesliste, hvoraf klubbens formand skal have licens i klubben Ved selvstændige ungdomsklubber kan formanden dog have licens i anden klub under DBwF. 4. Spillernes klub skal, samtidig med de i pkt. 2 og 3 nævnte oplysninger, indbetale det til enhver tid gældende licensgebyr og unionskontingent til unionens kasserer. Først når denne betingelse også er opfyldt, kan medlemskab effektueres. Undtaget herfor kan dog være medlemmer uden licens. 5. Bowlingklubber eller -afdelinger har pligt at fremsende udfyldte indberetningsskemaer til DIF en gang årligt til den angivne tidsfrist på opfordring af DBwF. Overskridelse af tidsfristen medfører bøde med et tillæg af dagbøder for hver dag den angivne tidsfrist er overskredet. Bødestørrelserne fastsættes af DBwF s bestyrelse. 6. En klub, der trods påkrav fra DBwF, hverken har udlignet sine økonomiske forpligtigelser eller har indgået bindende aftaler om udligning, kan udelukkes fra deltagelse i alle turneringer otte dage efter, at en aftalt betalingstermin er overskredet. 7. KLUBDRAGT 7.1. Med undtagelse for deltagelse på repræsentative hold og individuel deltagelse i godkendte stævner, jævnfør 36 & 37, skal en spiller bære klubdragt. En klub kan have flere klubdragter Spilleren kan i forbindelse med turneringer/stævner uden for Danmarks grænser, hvor spilleren repræsenterer forbundet, blive pålagt at stille op i en af forbundet valgt spilledragt Ved finaler i internationale stævner, kan spillere bære sponsorbluser bestemt af stævneledelsen. Side 11

11 5. Optagelse 7.2. Efter skriftlig ansøgning til turneringsdommer/stævneleder, kan der med baggrund i uheld, umiddelbart før eller under den enkelte turneringskamp/stævne, gives dispensation for manglende benklæder/nederdel Der kan i særlige tilfælde gives tidsbestemt dispensation for alternativ underdel af klubdragten. Ved dispensation udstedes der fra pågældende union et skriftligt bevis, som på forlangende skal forevises turneringsdommer/stævnearrangør En klubdragt skal opfylde følgende betingelser: 8. KLUBFUSION En klubdragt består af klubbluse og underdel. Klubbens navn skal fremstå tydeligt og være placeret på øverste halvdel af rygstykket af klubblusen På et klubhold, hvor det af propositionerne fremgår at holdet kun må bestå af spillere fra samme klub, skal alle spillere optræde i samme type klubdragt, dvs. ensartet klubbluse i samme farve, og for seniorhold underdel i samme farve Det er klubbens ansvar at sikre at klubdragten fremstår, således at den ikke skader bowlingsportens anseelse. En klub kan selv fastsætte yderligere regler for klubdragten Såfremt en turneringsdommer eller stævnearrangør vurderer at reglerne om klubdragt er overtrådt, skal der udarbejdes en skriftlig indberetning herom. Indberetningen skal senest tre dage herefter fremsendes til unionens senior- eller ungdomsudvalg Såfremt to eller flere klubber ønsker at fusionere skal de fusionerende klubber på to af hinanden følgende generalforsamlinger vedtage forslag om fusion, hvorefter den nye klub afholder stiftende generalforsamling Referater fra samtlige møder angående fusionen, de vedtagne love og bestyrelsesliste for den nye klub indsendes til DBwF s kontor for godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde i Forbundsbestyrelsen Når forbundsbestyrelsen har godkendt klubfusionen, hæfter de fusionerede klubber solidarisk med den nye klub for samtlige oprindelige forpligtelser overfor DBwF Af de nødvendige sportslige hensyn til den igangværende turnering, kan fusionen først endelig effektueres i den førstkommende periode 10. maj til 31. maj; den karantænefri periode for klubskifte jævnfør 22, stk De fusionerende klubbers oprindelige hold består indtil den sæson, hvori fusionen godkendes, er færdigspillet. Den fusionerede klub overtager herefter samtlige hold og deres respektive placering i turneringen. Dog i overensstemmelse med gældende propositioner for de enkelte turneringer. Side 12

12 5. Optagelse 8.6. Med mindre et eller flere medlemmer foretager et reelt klubskifte mellem de fusionerende klubber, jævnfør 22, kan medlemmerne i resten af sæsonen, hvori fusionen godkendes, kun deltage på de hold for den klub, der oprindeligt er indløst licens hos Et medlem, der ikke ønsker at være en del af fusionen, udfærdiger en udmeldelse, som underskrives af de respektive klubbestyrelser. Vedkommende er spilleberettiget efter 3. dage. Side 13

13 6. Licens 6 Licens Revision: 1/ Kun unionerne kan udstede licens for DBwF. 2. Klubberne ansøger, afmelder og fornyer medlemmernes licens gennem respektive unioner. Licensen er gebyrfri for alle førstegangssøgende. 3. Når klubben har indbetalt licensgebyr og unionskontingent, og ansøgningen er godkendt, udstedes licenskortet. Spilleren er spilleberettiget 3 dage herefter. 22 Regler for klubskifte skal respekteres Licenskortet, som samtidig er medlemskort til DBwF skal angive: Navn og medlemsnr. Klub og klubnr. Union 4. Under forudsætning af fortsat gyldigt klubmedlemskab giver licensen ret til deltagelse i DBwF s arrangementer, unionernes turneringer/stævner samt udenlandske arrangementer, som respekteres af medlemslande under WTBA og som ikke strider imod DBwF s amatør- og ordensbestemmelser. For medlemmers deltagelse i stævner under andre organisationer gælder, at deltagelsen ikke må stride imod DBwF s amatør- og ordens bestemmelser. 5. Licensen er gældende fra 1. januar til 31. december. Løses licens efter 1. juli, betales kun halvt licensgebyr. Ved fornyelse af licens gælder samme regler som for optagelse, se 5. Hvis en licens ikke fornyes pr. 31. december, indebærer det 3 måneders karantæne for brugen af de spillemæssige rettigheder i overensstemmelse med 22. Undtaget herfra er, hvis spilleren søger licens i sin gamle klub. 6. Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales - kvartalsvis løbende - af unionerne til DBwF. Pensionister og ungdomsbowlere betaler ½ licens og årige betaler ¾ licens. 7. Ved misbrug af licens- og medlemskortet, som er strengt personligt, eller hvis et medlem overtræder forbundets love, regler og bestemmelser, kan licens- og medlemskort helt eller delvist inddrages. 8. Inddragelse af licens eller karantæne udover 3 spilledage, som er blevet idømt af henholdsvis en unions senior- eller ungdomsudvalg eller DBwF s Disciplinærudvalg, skal forelægges Forbundsbestyrelsen til endelig godkendelse. Side 14

14 7. Økonomi & regnskab 7 Økonomi & regnskab Revision: 1/ DBwF s økonomi og regnskab varetages af direktøren. DBwF s regnskabsår er kalenderåret. 2. Forbundets kontante midler anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beløb kun kan hæves med formandens eller direktørens underskrift. 3. Revision af regnskabet skal være afsluttet inden udgangen af marts, og revisorerne er pligtige at konstatere tilstedeværelsen af beholdninger og anden formue. 4. Revisionen har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets regnskabsbøger, bilag og formue. Side 15

15 8. Unionerne og deres organisation 8 Unionerne og deres organisation Revision: 1/ DBwF s unioner og deres områder: 1.1. KØBENHAVNS BOWLING UNION. KBU omfatter: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk Kommune SJÆLLANDS BOWLING UNION. SBwU omfatter: Den del af Sjælland og omliggende øer der ikke er omfattet af KBU FYNS BOWLING UNION. FBwU omfatter: Fyn med omliggende øer JYDSK BOWLING UNION. JBU omfatter: Jylland. 2. En union må kun arrangere turneringer og stævner i bowlinghaller beliggende indenfor pågældende unions område (heraf dog undtaget fællesserier mellem FBwU og JBU samt SBwU og KBU). 3. Under de enkelte unioners ledelse kan der oprettes regioner og lokalkredse. 4. Ved enhver henvendelse til DBwF s ledelse eller eventuelt højere instans skal der samtidig ske orientering til den pågældende union. 5. Unionernes anliggender varetages af deres repræsentantskab og unionsledelse. 6. Repræsentantskabet vælger unionsledelsen og fastsætter unionens love, regler og bestemmelser, der skal være i overensstemmelse med DBwF s love, regler og bestemmelser. 7. Unionernes love, regler og bestemmelser samt vedtagne ændringer skal godkendes endeligt af Forbundsbestyrelsen. 8. Unionernes ordinære repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i marts. 9. Alle unionernes indkaldelser til repræsentantskabsmøder, såvel ordinære som ekstraordinære, skal, med normal indkaldelsesfrist, dagsorden og forslag, tilsendes DBwF s formand. 10. Forbundsbestyrelsen samt udvalgsformænd, har forhandlingsret, men ikke stemmeret på unionernes repræsentantskabsmøder. Side 16

16 9. DBwF s Ledelse 9 DBwF s Ledelse Revision: 1/2011 DBwF s opgaver varetages af: 1. Repræsentantskabet Ordensudvalget 1.2. Revisionen 1.3. Dopingudvalget 2. Forbundsbestyrelsen Administration 2.2. Uddannelsesudvalg 2.3. Materialeudvalg 2.4. Lovudvalg 2.5. Disciplinærudvalg 2.6. Kommunikationsudvalg 3. International sportschef 3.1. Landstrænere Ungdomslandstrænere Talentcentre 3.2. Træneruddannelser 3.3. DM- og Danmarksturneringsudvalget (DM/DTU) 4. Breddeudvalg 4.1. Seniorudvalg 4.2. Ungdomsudvalg 4.3. Klubserviceudvalg Side 17

17 10. Repræsentantskabet 10 Repræsentantskabet Revision: 5/ Repræsentantskabet, der er forbundets øverste myndighed, sammensættes på følgende måde: 1.1. Med stemme- og taleret, én eller to repræsentanter fra hver registreret klub opgjort pr. 1. februar Klubber med indtil 49 licenserede medlemmer har én repræsentant med én stemme Klubber med 50 eller flere licenserede medlemmer har efter klubbens valg: - Én repræsentant med to stemmer, eller - to repræsentanter med hver sin stemme Liste over klubber med stemme- og taleret offentliggøres på DBwF s hjemmeside primo februar, med angivelse af stemmetal Med taleret, Forbundsbestyrelsen, alle udvalgsformænd i henhold til 9 samt unionernes formænd og kasserere 2. Repræsentantskabet har kompetence til at træffe alle former for beslutninger, der vedrører forbundet, men kan ikke ændre eller tilsidesætte forbundets love, som ikke er lovligt fremsat til behandling. Herudover har repræsentantskabet kompetence til at vedtage politikker, målsætninger, handlingsplaner og budgetter. 3. Repræsentantskabet har ansvar for at: 3.1. Fastlægge den overordnede idrætspolitiske målsætning samt forbundets strategi og profil Vedtage ændringer til forbundets love, regler og bestemmelser Godkende beretninger, regnskaber og budgetter Foretage valg til Forbundsbestyrelse, Ordensudvalg, Breddeleder, Revisionen og Dopingudvalget. 4. DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned. 5. Forbundsbestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmødet med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, det reviderede regnskab for den forløbne regnskabsperiode, samt diverse forslag og beretninger fra beretningspligtige personer og udvalg/komiteer. 6. Forslag der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af klubberne, unionerne, Forbundsbestyrelsen og DBwF s faste udvalg. Side 18

18 10. Repræsentantskabet 6.1. Forslag stillet af klubberne og unionerne skal fremsendes til forbundsformanden senest d. 31. marts 6.2. Forslag fra Forbundsbestyrelsen eller de faste udvalg omhandlende ændringer til love, regler, bestemmelser, fonde og propositioner samt evt. for slag til ændring af licens- og/eller kampafgifter fremsendes, sammen med forslag modtaget fra klubberne og unionerne, til klubberne og unionerne senest samtidigt med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. 10 stk Ordinært repræsentantskabsmøde. Dagsordenen ved repræsentantskabsmødet skal indeholde følgende punkter: 7.1. Repræsentanternes prøvelse Valg af en til to dirigenter Forhandlingsprotokol Beretninger fra: Forbundsbestyrelsen Udvalgsformænd Regnskab for seneste regnskabsår Forslag Budget: Revideret budget for indeværende regnskabsår Fastsættelse af licensgebyr Fastsættelse af kampafgift til DBwF Forslag til budgetter for de kommende to regnskabsår Fremtidige sportslige arrangementer Valg til: Forbundsbestyrelsen, jævnfør Udvalg, jævnfør 11, 12, 13, 15 & Fastsættelse af næste ordinære møde Eventuelt. 8. Repræsentanternes prøvelse Klubbernes repræsentanter skal, ved navn, klub og medlemsnummer lade sig registrere ved ankomsten til repræsentantskabsmødet hos forbundssekretæren eller dennes hjælpere for at kunne opnå stemmeret Klubbernes repræsentanter skal have gyldig licens. Side 19

19 10. Repræsentantskabet 8.3. Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb de i 10 stk og nævnte repræsentanters tilstedeværelse og rettigheder Forbundssekretæren konstaterer ved navneopråb øvrige deltageres tilstedeværelse og funktion, jævnfør 10 stk. 1.2 og Hver godkendt repræsentant med stemmeret, har 1 eller 2 stemmer jf. 10, stk og stk Stemmer kan kun afgives personligt. 10. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten få stemme- og taleret prøvet umiddelbart inden påbegyndelse af nyt punkt på dagsordenen, eller efter førstkommende afstemning. 11. Repræsentantskabet vælger en til to dirigenter til at lede mødet. Dirigenterne aftaler indbyrdes ledelsen af mødet. Såfremt den fungerende dirigent ønsker at udtale sig under en sags behandling, overdrager han midlertidigt ledelsen af mødet til den anden dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Afstemningen skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 stemmeberettigede repræsentanter forlanger dette. 12. For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst25 % af de stemmeberettigede repræsentanter. 13. Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 14. Der kan gives enkeltpersoner taleret til bestemte emner. 15. Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære mødet: Medlemmer af udvalg Unioners og evt. kredses bestyrelsesmedlemmer repræsentant for damelandsholdets bruttogruppe repræsentant for herrelandsholdets bruttogruppe Bowlingpressen Danmarks Idræts-Forbund Team Danmark Sammenslutningen af danske bowlinghaller Repræsentanter fra internationale organisationer, hvortil DBwF er knyttet Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre end de ovennævnte adgang. 16. De to spillerrepræsentanter udpeges af og blandt de senest udtagne bruttogrupper før repræsentantskabsmødet. Tilsvarende udpeges en suppleant fra hver bruttogruppe, der på repræsentantskabsmødet kan erstatte den oprindelige repræsentant ved forfald. 17. Repræsentantskabet kan nedsætte ad-hoc udvalg. 18. For at kunne bestride en valgt tillidspost kræves licens. Side 20

20 10. Repræsentantskabet 19. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når Forbundsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når 20 % af de klubber der har stemmeret til det ordinære repræsentantskabsmøde, jævnfør 10 stk. 1.1 skriftligt overfor Forbundsbestyrelsen begærer det afholdt med motiveret emne. 20. Forbundsbestyrelsen indkalder til mødet med 14 dages varsel, senest 7 dage efter begæringens modtagelse. 21. Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: Repræsentanternes prøvelse Valg af dirigent Forslag Eventuelt. 22. Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde, sker i henhold til bestemmelserne for ordinært repræsentantskabsmøde, men skulle der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke være fremmødt 25 % af repræsentantskabets mandater, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter Såfremt et ekstraordinært er indkaldt som følge af at et ordinært repræsentantskabsmøde jf. 10 stk. 12 ikke har kunnet gennemføres, er det indkaldte ekstraordinære repræsentantskabsmøde beslutningsdygtigt alene med de fremmødte repræsentanter. 24. Forbundsbestyrelsen fastsætter tid og sted for det ekstraordinære mødes afholdelse. Side 21

21 11. Ordensudvalget. 11 Ordensudvalget. Revision: 1/ Ordensudvalget består af følgende medlemmer: 1.1. Leder medlemmer suppleant. 2. Alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde for en periode af to år. Lederen og to medlemmer vælges i lige. år. De øvrige medlemmer vælges i ulige år. På hvert repræsentantskabsmøde vælges en suppleant for en periode af et år. 3. Ordensudvalget har kompetence til: 3.1. Afgøre alle sager vedrørende anvendelse, forståelse, efterlevelse eller administration af DBwF s og medlemsorganisationernes love, regler, reglementer m.v., herunder om usportslig/usømmelig adfærd Afvise behandling af en sag, der efter organisationernes regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres udenfor Ordensudvalget Som voldgift (*) at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under DBwF, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og Ordensudvalget finder at burde påtage sig afgørelsen Indlede behandling af en sag ved at søge at mægle mellem parterne, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil Det påhviler Ordensudvalget at lade kendelser og afgørelser registrere gennem servicekontoret med henblik på at opnå makimalt kontinuitet i sine afgørelser. 4. Ordensudvalgets leder bør have juridisk uddannelse. Ordensudvalget bestemmer selv, hvem der i tilfælde af lederens forfald skal fungere som leder. Ordensudvalget fastsætter selv sin dagsorden 5. Ordensudvalgets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidigt være medlem af dopingudvalget, DBwFs Forbundsbestyrelse, forbundets DM- og Danmarksturneringsudvalg eller Breddeudvalg og de dertil knyttede underudvalg jævnfør 9 stk. 2-4, unionernes bestyrelser eller unionernes Disciplinærudvalg. 6. Intet medlem af Ordensudvalget kan deltage i behandling af en sag, når han/hun selv er part i sagen, er interesseret i dens udfald eller hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed Side 20

22 11. Ordensudvalget. 7. Til vedtagelse af en gyldig beslutning i Ordensudvalget kræves, at mindst 3 af medlemmerne er til stede og stemmer for beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er lederens stemme udslagsgivende. 8. Ordensudvalget skal ved DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde aflægge beretning om Ordensudvalgets arbejde i det forløbne år. 9. Ordensudvalgets medlemmer og suppleant har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne. 10. Ordensudvalgets møder er offentlige med mindre Ordensudvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan Ordensudvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. *) Vedr. bestemmelserne for voldgift og ordensudvalg: Se 30. Side 21

23 12. Revisionen 12 Revisionen Revision: 1/ Revisionen udføres af følgende personer: revisorer, hvoraf mindst én er statsautoriseret revisor eller registreret revisor, eller af et valgt revisionsfirma revisorsuppleant kritiske revisorer kritisk revisorsuppleant. 2. Alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde for en periode af et år. 3. Revisionen har kompetence til: 3.1. at foretage henvendelse direkte til den del af organisationen, hvor oplysninger kan verificeres. 4. Revisionen har ansvaret for: 4.1. De valgte revisorer er ansvarlige for revisionen af DBwF s regnskab. Udover revisionen i forbindelse med regnskabsårets afslutning, er revisionen pålagt mindst 2 gange årligt ved uanmeldt besøg, at kontrollere DBwF s bogføring samt efterse forbundets beholdning, herunder kontrollere de til enhver tid værende beholdninger såvel kontante beholdninger som beholdninger indestående i pengeinstitutter Den kritiske revision skal efter eget valg foretage stikprøver. Der skal i forbindelse med kontrollen omgående indberettes til Forbundsbestyrelsen om uberettigede eller unødvendige udgifter. Eventuelle bemærkninger skal udsendes samtidigt med forbundets regnskab, samt eventuelt direktørens skriftlige besvarelse heraf Der skal hvert år minimum foretages 2 stikprøver. 5. Forbundsbestyrelsen kan til enhver tid pålægge den kritiske revision at kontrollere en navngiven aktivitet. Side 22

24 13. Dopingudvalget 13 Dopingudvalget Revision: 1/ Dopingudvalget består af følgende medlemmer: 1.1. Leder medlemmer suppleant. 2. Alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde for en periode af to år. Leder og et medlemmer vælges i lige år. Et medlem vælges i ulige år. På hvert repræsentantskabsmøde vælges en suppleant for en periode af et år. 3. Lederen, der bør have juridisk/medicinsk uddannelse, er kontaktperson til DIF s dopingkontroludvalg. Suppleanten deltager i udvalgets sagsbehandling, men har ingen stemmeret. Får ét af dopingudvalgets faste medlemmer forfald, herunder midlertidigt forfald, træder suppleanten ind i stedet. 4. Dopingudvalget har kompetence til: 4.1. at indstille til Forbundsbestyrelsen om karantæne ved overtrædelse af regler fungere som rådgiver og konsulenter i alle spørgsmål om doping og efter behov/anmodning at assistere DIF s dopingkontrollanter med at gennemføre dopingkontrol aktivt at medvirke til at udbrede kendskabet til dopingkontrollens gennemførelse, herunder at den enkelte idrætsudøver har en pligt til at lade sig teste. 5. Dopingudvalget har ansvaret for: 5.1. at udforme funktionsbeskrivelser for medlemmerne i dopingudvalget gennem kampagner, kurser, undervisning m.m. at udbrede kendskabet til dopingreglerne for at imødegå doping indenfor DBwF at udbrede kendskabet til konsekvenserne af overtrædelse af dopingreglerne at sikre, at såvel de aktive som trænerne og lederne modtager information om ændringer i dopingkontrolregulativet og/eller dopinglisten at sikre overholdelse af de nationale og Internationale dopingbestemmelser. 6. Enhver anmodning fra det internationale bowlingforbund om DBwF s medvirken til dopingkontrol i Danmark skal videregives til dopingudvalget, som kontakter dopingkontroludvalget med henblik på indgåelse af aftale herom. Side 23

Love for Danmarks Bowling Forbund

Love for Danmarks Bowling Forbund Love for Danmarks Bowling Forbund 05/2015 Indhold 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Tilhørsforhold... 3 2. Formål... 3 3 DBwF s formål... 3 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter

Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter Lovregulativ I - Optagelse af medlemsklubber, rettigheder og pligter 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 2. Optagelse

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

Love for Danmarks Bowling Forbund

Love for Danmarks Bowling Forbund Love for Danmarks Bowling Forbund 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Navn, hjemsted og formål... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Tilhørsforhold... 3 2. Formål... 3 3 Forbundets formål... 3 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

JYSK KEGLE UNION LOVE

JYSK KEGLE UNION LOVE Side 1af 5 1 Unionens navn er Jysk Kegle Union ( J.K.U. ) TILSLUTNING: 2 Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund ( D.Ke.F. ) Dansk Idræts Forbund (D.I.F. ) og Word Ninepin Bowling Association / Fe'de'ration

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2015 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere