Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark"

Transkript

1 Statistik 2016 Ofre for menneskehandel i Danmark August 2017

2 Statistik udgivet af Socialstyrelsen Center mod Menneskehandel Edisonsvej Odense C Tlf.: Udgivet august 2017 Download eller se mere statistik på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. 2

3 Indhold Indledning... 5 Statistik Udvalgte nøgletal... 7 Antal personer vurderet handlet... 7 Kontakt til personer vurderet handlet... 7 Nationalitet... 9 Udnyttelse Køn Kvinder fordelt på udnyttelse og nationalitet Mænd fordelt på udnyttelse og nationalitet Alder Mindreårige Status efter handelsvurdering

4 4

5 Indledning Ifølge den danske straffelov er handel med mennesker en kriminel handling. Menneskehandel og udnyttelse i den forbindelse foregår derfor ofte i det skjulte. Samtidig er mange ofre for menneskehandel tilbageholdende med selv at søge kontakt med myndighederne, dels fordi de frygter repressalier fra deres bagmænd, dels fordi de ikke har den fornødne tillid til myndighederne. Disse omstændigheder er medvirkende til, at mange ofre for menneskehandel aldrig identificeres og vurderes handlet af de danske myndigheder. Feltet er derfor behæftet med mørketal. I Danmark kommer ofre for menneskehandel typisk i kontakt med myndighederne i forbindelse med politiets indsats eller ved opsøgende indsatser via mødesteder og sundhedstilbud, på massageklinikker og i asylsystemet eller på arbejdspladser. Uanset kontaktform foretager socialfaglige medarbejdere fra Center mod Menneskehandel (CMM) eller de sociale organisationer, der har kontrakt under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, en udredende identifikationssamtale, der danner afsæt for en endelig vurdering af et muligt handelsforhold. Udlændingestyrelsen (US) vurderer handelsspørgsmålet og træffer afgørelse om udrejsefrist og refleksionsperiode i sager vedrørende udlændinge uden lovligt ophold i Danmark herunder også asylansøgere. I disse tilfælde træffes der afgørelse på baggrund af den socialfaglige udredning og politiets afhøring. US har forsørgelsespligt for disse personer. For personer med lovligt ophold i Danmark (eksempelvis EU statsborgere) er CMM ansvarlig for at vurdere, om en person har været udsat for menneskehandel og dermed kan modtage støtte under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Vurderingen foretages med afsæt i den socialfaglige udredning. CMM er ansvarlig for støtte under handlingsplanen for disse personer. Pågår der en straffesag mod et potentielt offer for menneskehandel tager retten stilling til handelsspørgsmålet i forbindelse med afgørelsen af skyldsspørgsmålet i straffesagen. Efterfølgende forelægges sagen for US med henblik på tildeling af en refleksionsperiode. US har efterfølgende forsørgelsespligt for disse personer. En handelsvurdering giver adgang til tilbud under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Det indebærer blandt andet en refleksionsperiode på 30 dage med mulighed for forlængelse i yderligere 90 dage, indkvartering og tilbud om en forberedt hjemsendelse. Statistik 2016 Statistik for 2016 omhandlende ofre for menneskehandel i Danmark er alene en opgørelse over personer, der er vurderet handlet af de danske myndigheder i Statistikken er ikke en opgørelse over det reelle omfang af ofre for menneskehandel i Danmark. Center mod Menneskehandel vurderer, at det reelle omfang er noget større, end det der fremgår af statistikken. US og CMM fører særskilte opgørelser over personer vurderet handlet i eget regi. Til statistikken for 2016 har CMM indhentet oplysninger fra US angående de personer, hvor US har truffet afgørelse i sagen og tildelt en refleksionsperiode. Samtlige personer vurderet handlet i Danmark i 2016 er derved repræsenteret i statistikken. Oplysninger om nationalitet, køn, alder og udnyttelse indhentes i forbindelse med den udredende samtale. Oplysningerne registreres og dokumenteres i et særskilt skema, som anvendes ved forelæggelse for den myndighed, der skal træffe afgørelse/handelsvurdering i sagen. 5

6 Fremgår oplysningerne ikke i forbindelse med den udredende samtale, søger CMM at indhente oplysninger senere i forløbet. Der suppleres med oplysninger fra Politi og US, eller øvrige involverede parter, for så vidt muligt at opnå et fyldestgørende datasæt vedr. ofre for menneskehandel. I disse tilfælde indhenter CMM samtykke fra personen til indhentning af oplysninger. Herudover suppleres med oplysninger fra krisecentre, hvor personerne er indkvarteret, samt fra International Organization for Migration (IOM), som varetager den forberedte hjemsendelse. CMM har til opgave at indsamle og formidle viden om menneskehandel, herunder årlig opgørelse af personer vurderet handlet, under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Statistik for 2016 omhandlende ofre for menneskehandel i Danmark er udarbejdet af CMM i regi af Socialstyrelsen. 6

7 Udvalgte nøgletal Nedenfor præsenteres nøgletal om ofre for menneskehandel i Danmark i Til sammenligning er der ved udvalgte temaer indsat figurer, som viser udviklingen i perioden Antal personer vurderet handlet I 2016 er 121 unikke personer vurderet handlet af de danske myndigheder. Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse og vurderet handelsspørgsmålet i 115 af de 121 sager. I to sager er der indledningsvist taget stilling til handelsspørgsmålet ved retten i forbindelse med en straffesag. I fire sager vedr. personer med lovligt ophold i Danmark har CMM vurderet handelsspørgsmålet. Fra 2015 til 2016 ses en stigning på 30 procent i antallet af personer vurderet handlet. En mulig forklaring herpå er politiets intensiverede indsats i det københavnske prostitutionsmiljø. Dette afspejles i figur 2 og figur 3 vedr. personer vurderet handlet fordelt på kontakt. I figur 1 nedenfor ses antal personer vurderet handlet i perioden fordelt på år. Figur 1 Personer vurderet handlet fordelt på år Anm.: Opgørelsen dækker unikke personer vurderet handlet de enkelte år. Der kan være tale om gengangere årene imellem og det samlede antal afgørelser/handelsvurderinger kan være højere de enkelte år. For 2016 gælder således, at der er truffet afgørelse/handelsvurdering 129 gange. Heraf er 121 unikke personer. 17 af de 121 personer er vurderet handlet tidligere, heraf otte personer i 2016 og ni personer i årene før Kontakt til personer vurderet handlet Kontakt til potentielle ofre for menneskehandel foregår via en bred vifte af organisationer og myndigheder. I 2016 er der foretaget mere end 300 udredninger/identifikationer i forbindelse med kontakt fra mere end 20 forskellige aktører. Politiet har etableret kontakt til størstedelen af de personer, der er foretaget identifikationssamtale med i Det samme gør sig gældende for den gruppe af personer, der er vurderet handlet. 93 personer, svarende til 70 procent af de vurderede ofre i 2016, er mødt via politiet. 7

8 Figur 2 Personer vurderet handlet 2016 fordelt på kontakt Anm.: Kontakt er defineret som den indledende kontakt, der har ført til, at en person er identificeret og efterfølgende vurderet handlet. Kontakten registreres i forbindelse med dokumentation af den udredning/identifikation, der foretages af socialfaglig medarbejder. De personer, der i første omgang er skabt kontakt til via politiets indsats, fordeler sig på flere forskellige politikredse. Størstedelen af kontakterne via politiet i 2016 er fra Københavns Politis Udlændingekontrolsektion (UKS) i. De øvrige sager, hvor der i 2016 er skabt kontakt via politiet, fordeler sig på politikredse på øvrige Sjælland og i Jylland. Figur 3 Personer vurderet handlet 2016 mødt af politiet fordelt på politikredse Anm.: UKS er i denne sammenhæng Københavns Politis Udlændingekontrolsektion på Amager. UCN er Udlændingecenter Nordsjælland ved Nordsjællands Politi. 8

9 Nationalitet Opgørelsen over nationaliteter er karakteriseret ved et enkelt land, hvorfra der er mange ofre, og mange lande hvorfra der er enkelte ofre. Personer med nigeriansk baggrund er den gruppe, der fylder mest i statistikken. Med 99 personer udgør nigerianere mere end 80 procent af det samlede antal vurderede ofre i Figur 4 Personer vurderet handlet 2016 fordelt på nationalitet Anm.: Nationalitet angiver det land, hvor en given person oprindeligt kommer fra. Flere, primært kvinder fra Nigeria, har ophold i lande som Spanien og Italien. Det adskiller sig ikke fra den samlede statistik for , at nigerianere udgør en stor andel af det samlede antal ofre for menneskehandel i Af figur 5, som viser antal personer vurderet handlet fordelt på lande med ti ofre og derover, fremgår det, at antallet af ofre for menneskehandel fra Nigeria er mere end tre gange så stort, som antallet af ofre fra Rumænien, som udgør den næststørste nationalitetsgruppe. Figur 5 Personer vurderet handlet fordelt på afsenderlande med 10 ofre og derover Anm.: Det samlede antal ofre på menneskehandel (632 personer) i perioden fordeler sig på 58 forskellige lande. På nær 2015, hvor en stor gruppe rumænske mænd blev vurderet handlet i forbindelse med en større efterforskning, er nigerianere den nationalitetsgruppe, der har fyldt mest i statistikken over årene. 9

10 Udnyttelse Størstedelen af de 121 personer vurderet handlet i 2016 er handlet til prostitution. 112 personer, svarende til 92 procent, er handlet til denne form for udnyttelse. Heraf er 111 kvinder og 96 af kvinderne er fra Nigeria. Fire personer er handlet til strafbare handlinger i form af salg af stoffer, tyveri og socialt bedrageri. To er handlet til tvangsarbejde i form af rengøring og gadesalg, og én er handelt til andet i form af tvangsægteskab. I to tilfælde er udnyttelsen ikke angivet. Figur 6 nedenfor afspejler fordelingen af ofre for menneskehandel på forskellige former for udnyttelse. Figur 6 Personer vurderet handlet 2016 fordelt på udnyttelse Anm.: Andet dækker over tvangsægteskab. I de to tilfælde hvor udnyttelsen ikke er angivet har US ikke oplyst udnyttelsesform. Til sammenligning med statistik for 2016 på forskellige udnyttelsesformer ses ofre for menneskehandel fordelt på udnyttelse i perioden i figur 7 herunder. Ofre for menneskehandel til prostitution udgør alle årene en forholdsvis stor del af det samlede antal ofre. Fra 2015 til 2016 ses en stigning på 78 procent i det absolutte antal ofre for menneskehandel til prostitution. Det svarer til en stigning fra 53 procent af det samlede antal i 2015 til 93 procent af det samlede antal i Figur 7 Personer vurderet handlet fordelt på udnyttelse Anm.: I de tilfælde hvor udnyttelsesform ikke er angivet har US ikke oplyst udnyttelsesform. Andet dækker over følgende former for udnyttelse: 2012 (ægteskab) 2014 (ægteskab og frihedsberøvelse) og 2016 (ægteskab). 10

11 Køn Nedenstående figur viser kønsfordelingen blandt ofre for menneskehandel i Figur 8 Personer vurderet handlet 2016 fordelt på køn Anm.: Seks af kvinderne og tre af mændene var mindreårige på det tidspunkt de blev vurderet handlet. Med 114 personer, svarende til 94 procent af det samlede antal ofre i 2016, udgør kvinder størstedelen af de 121 vurderede ofre. Sammenholdt med 2015, hvor kvinder udgjorde 55 procent af det samlede antal ofre, er der sket en relativ stor stigning i Dog har andelen af kvinder over de sidste ti år været høj (se figur 7) og samlet set udgør kvinder 87 procent af de personer, der er vurderet handlet i perioden Med syv personer er andelen af mænd faldet fra 45 procent i 2015 til under 6 procent i 2016 og mændene udgør dermed i 2016 den laveste andel i de sidste fem år. Figur 9 Personer vurderet handlet fordelt på køn Kvinder fordelt på udnyttelse og nationalitet Prostitution udgør den primære udnyttelsesform blandt kvinder vurderet handlet i Kun tre kvinder er handlet til andre former for udnyttelse end prostitution; én til strafbare handlinger (socialt bedrageri) og én til andet (tvangsægteskab). I ét tilfælde er udnyttelsen ikke nærmere angivet. 11

12 Figur 10 Kvinder vurderet handlet fordelt på udnyttelse Anm.: I det tilfælde hvor udnyttelsesform ikke er angivet har US ikke oplyst udnyttelsesform. 84 procent af de kvinder, der er vurderet handlet i 2016, er fra Nigeria. De øvrige kvinder fordeler sig på 11 forskellige nationaliteter som vist i figuren nedenfor. Figur 11 Kvinder vurderet handlet fordelt på nationalitet Mænd fordelt på udnyttelse og nationalitet De syv mænd vurderet handlet i 2016 (figur ikke medtaget) fordeler sig på følgende udnyttelsesformer: én til prostitution, to til tvangsarbejde (én til rengøring og én til gadesalg) og tre til strafbare handlinger (to til salg af stoffer og én til tyveri). I et tilfælde er udnyttelsen ikke angivet. De mandlige ofre kommer fra Nigeria (tre personer), Burma, Afghanistan, Marokko og Thailand. 12

13 Alder De 121 personer der er vurderet handlet i 2016 har en aldersspredning på 9-57 år, med en gennemsnitsalder på 26 år. Med 21 år er gennemsnitsalderen lavest blandt de mandlige ofre. Til sammenligning har kvinderne en gennemsnitsalder på 27 år. Ni personer, svarende til syv procent af det samlede antal personer vurderet handlet i 2016, var mindreårige på det tidspunkt, de blev vurderet handlet. Aldersspredningen blandt de mindreårige var i 2016 på 9-17 år. Figur 12 Personer vurderet handlet fordelt på alder Anm.: Alder er registreret på det tidspunkt en person er vurderet handlet. Som det fremgår af figur 13 over personer vurderet handlet i perioden fordelt på år og alder, udgør mindreårige en relativt lille andel af det samlede antal for perioden. Samlet set udgør mindreårige under fem procent af de personer, der er vurderet handlet over de sidste ti år. Figur 13 Personer vurderet handlet fordelt på alder Anm.: Der er ingen vurderede mindreårige ofre for menneskehandel i henholdsvis 2007, 2008 og Mindreårige Tre af de ni mindreårige vurderet handlet i 2016 er drenge. De er handlet til følgende former for udnyttelse: én til prostitution og én til strafbare handlinger i form af salg af stoffer. I et tilfælde er udnyttelsen ikke angivet nærmere. Seks af de mindreårige er piger. De er handlet til følgende former for udnyttelse: fem til prostitution og én til andet i form af tvangsægteskab og husarbejde. 13

14 Figur 14 Mindreårige vurderet handlet 2016 fordelt på køn og udnyttelse Anm.: Der er ikke vurderet mindreårige piger handlet til strafbare handlinger i Andet angiver i denne figur én person, hvor udnyttelsen ikke er angivet af US, og én person hvor udnyttelsen bestod af en kombination af tvangsægteskab og husarbejde. De mindreårige vurderet handlet i 2016 fordeler sig på seks forskellige lande, med en overvægt af personer fra Nigeria. Figur 15 Mindreårige vurderet handlet 2016 fordelt på nationalitet Figur 16 og 17 nedenfor viser mindreårige vurderet handlet i perioden fordelt på køn og udnyttelse. Figur 16 Mindreårige fordelt på køn Figur 17 Mindreårige fordelt på udnyttelse Anm.: Der er ingen vurderede mindreårige ofre for menneskehandel i henholdsvis 2007, 2008 og og 2008 er derfor udeladt af tabellen. 14

15 Status efter handelsvurdering Ofre for menneskehandel i Danmark får tildelt en refleksions- og restitutionsperiode på 30 dage, med mulighed for indkvartering og støtte i overensstemmelse med den enkeltes behov. Hvis et offer for menneskehandel ønsker at tage imod en forberedt hjemsendelse, kan refleksions- og restitutionsperioden forlænges til 120 dage. I denne periode er der fortsat mulighed for indkvartering og støtte, og den forberedte hjemsendelse planlægges. Efter endt refleksionsperiode kan personen rejse hjem via International Organization for Migration (IOM) og modtage reintegrationsstøtte i seks måneder efter hjemkomst. 13 af de 121 personer, der blev vurderet handlet i 2016, ønskede på tidspunkt for vurdering ikke at tage imod tilbud under handlingsplanen. Af de resterende var status ved udgangen af 2016 som følgende:19 personer afventede afgørelse på deres asylansøgning og fem personer var fortsat i deres refleksionsperiode. Ti personer var rejst hjem med støtte - heraf syv via IOM og tre via CMM, fem var hjemrejst på egen hånd, tre var udrejst via politiet og tre var udsendt via Dublinforordningen. 61 personer trådte ud af tilbud under handlingsplanen i løbet af refleksionsperioden og endelig blev to personer meddelt ophold. Figur 18 Status ved årets udgang på personer vurderet handlet 2016 Anm.: Kategorien Trådt ud af tilbud dækker over personer, der i første omgang har taget imod tilbud under handlingsplanen, men efterfølgende har valgt at træde ud af tilbuddet. Kategorien omfatter både personer der har orienteret om, at de ønskede at træde ud af tilbuddet og personer, der er trådt ud uden at orientere herom. Personer registreret i kategorien Ønskede ikke tilbud har afslået at tage imod tilbud i forbindelse med, at de er vurderet handlet. Af de personer, der i første omgang tog imod tilbud om refleksionsperiode, søgte og fik ni personer forlænget deres refleksionsperiode. Ved udgangen af 2016 var status på de ni sager følgende: tre personer var fortsat i refleksion, to personer var hjemrejst via IOM, to var trådt ud af tilbud og én havde søgt asyl og afventede afgørelse. Ved udgangen af 2016 havde syv af de 121 personer taget imod en forberedt hjemsendelse via IOM. 15

16 Som det fremgår af figuren nedenfor var de syv forberedte hjemsendelser til følgende lande: Nigeria, Thailand, Hviderusland, Rumænien og Italien. Figur 19 Personer vurderet handlet 2016 og hjemsendt via IOM fordelt på nationalitet Anm.: Der er i denne figur opgjort på personer vurderet handlet i 2016 og hjemsendt af IOM. I alt har 12 personer modtaget en forberedt hjemsendelse via IOM i Fordeling på nationalitet ses af figur 19 nedenfor. Figur 20 Personer vurderet handlet og hjemsendt af IOM 2016 Anm.: Der er i denne figur opgjort på det samlede antal personer hjemsendt via IOM i Syv er vurderet handlet i 2016 og fem er vurderet handlet før

17 Til sammenligning ses antallet af personer vurderet handlet ii og hjemsendt via IOM fordelt på år og nationalitet i nedenstående figur 20 og figur 21. Figur 21 Personer vurderet handlet og hjemsendt via IOM fordelt på år Anm.: 119 personer har taget imod en forberedt hjemsendelse via IOM i perioden Der er ikke foretaget forberedte hjemsendelser i er derfor udeladt af tabellen. Figur 22 Personer vurderet handlet og hjemsendt via IOM fordelt på nationalitet Anm.: Hjemsendelser til Spanien, Italien, Østrig og Portugal er alle for personer med oprindelse i andet land. Således er hjemsendelser til Spanien for personer fra Nigeria og Columbia, til Italien for personer fra Nigeria, Afghanistan og Thailand, til Østrig for person fra Nigeria og hjemsendelse til Portugal er for person fra Uganda. i Når politiet tilbageholder en person, eks. for ulovligt ophold eller ulovligt arbejde, forelægges sagen for Udlændingestyrelsen (US) med henblik på afgørelse om ud- eller afvisning. I den forbindelse skal US tage stilling til handelsspørgsmålet, da det ved lov er vedtaget, at der ved udvisning skal tages særligt hensyn til, om der har været tale om menneskehandel (Udlændingelovens 26a). På den baggrund involverer politiet CMM, ved at kontakte CMMs hotline. CMM eller en ngo med kontrakt under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel skal derefter udrede og identificere, hvorvidt personen har været udsat for menneskehandel. Identifikationen og politiets afhøringsrapport fremsendes til US, som på den baggrund vurderer og træffer endelig afgørelse i sagen. ii Der er ikke foretaget forberedte hjemsendelser i

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Antal handelsvurderinger

Antal handelsvurderinger 1. Kontakter CMM skønner at der i 1 er etableret kontakt til omkring 8-1 personer i, via det opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøerne, i fængsler og asylsystemet, via mødesteder og mobile sundhedstilbud

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Statusrapport for 2007-2009

Statusrapport for 2007-2009 Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010 Statusrapport for 2007-2009 Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Juni 2009 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

Statusrapport for 2007/2008

Statusrapport for 2007/2008 Regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010 Statusrapport for 2007/2008 Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Juni 2008 Indhold Indledning...2 Etablering

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Puljen til kompetenceopbygning og opsøgende indsats målrettet ofre for menneskehandel til tvangsarbejde

Puljen til kompetenceopbygning og opsøgende indsats målrettet ofre for menneskehandel til tvangsarbejde Puljen til kompetenceopbygning og opsøgende indsats målrettet ofre for menneskehandel til tvangsarbejde 1 Indledning Menneskehandel til tvangsarbejde har været et stigende problem globalt, og også i Danmark

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2012/2013

NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2012/2013 NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 212/213 Dato: 4. april214 Sagsnr: 13/43515 Initialer: MHS Af Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer Resumé: I perioden juli 212 juni 213

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til identifikation af og støtte til ofre for menneskehandel

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til identifikation af og støtte til ofre for menneskehandel Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til identifikation af og støtte til ofre for menneskehandel 15.75.27.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Sociale og sundhedsmæssige tilbud til potentielle ofre for Menneskehandel. September 2016

Sociale og sundhedsmæssige tilbud til potentielle ofre for Menneskehandel. September 2016 Sociale og sundhedsmæssige tilbud til potentielle ofre for Menneskehandel September 2016 Præsentation Center mod Menneskehandel CMM er et landsdækkende statsligt center, etableret i 2007 Mødested, sundhedsklinikker,

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL

EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015 LGBT Asylum i tal statistik 1-1 I dette notat gør vi status over LGBT Asylum og vores arbejde med lidt tal og statistik. Hvor mange er vi, hvor meget vokser vi, hvem er vores medlemmer, og hvordan er udfaldet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

MENNESKEHANDEL STATUS 2012

MENNESKEHANDEL STATUS 2012 MENNESKEHANDEL STATUS 2012 MENNESKEHANDEL 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

EVALUERING AF CENTER MOD MENNESKEHANDEL

EVALUERING AF CENTER MOD MENNESKEHANDEL Als Research APS oktober 2016 EVALUERINGSRAPPORT EVALUERING AF CENTER MOD MENNESKEHANDEL Evaluering af Center mod Menneskehandel Udarbejdet af Als Research for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

The Global Voice of Women Oktober 2008

The Global Voice of Women Oktober 2008 The Global Voice of Women Oktober 2008 Trafficking handel med kvinder Høring torsdag den 25. september 2008 Landstingssalen, Christiansborg Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 20/2015 A (advokat Gunnar Homann, beskikket) mod Rigspolitiet I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 14. oktober

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Ofre for menneskehandel identificeres

1. Ofre for menneskehandel identificeres Bilag 1: Statusrapport 2012: Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014 1. Ofre for menneskehandel identificeres 1.1 Effektivisere og forankre det opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøet

Læs mere

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 220 Offentligt 1. juli 2016 Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Strategi for anvendelse af varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter udlændingeloven

Strategi for anvendelse af varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Senest ajourført d. 4. januar 2011 J.nr.: 2009-5200-23 25. august 2009 Strategi for anvendelse

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer

Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2013/2014 21. september 2015 Sagsnr: 14/49231 Initialer: MHS Af Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer Resumé: I perioden juli 2013 juni

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording Program Indledning ved Ikast-Brande Kommune Oplæg fra Udlændingestyrelsen Oplæg fra Kriminalforsorgen

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K 17. marts 2009 J.nr. 2008-001-27 Sagsbehandler: ASL + bilag POLITIAFDELINGEN Juridisk Sekretariat Polititorvet

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager Udlændinge Styrelsen US Statistikserie nr. 1, 2002 Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager I denne publikation gives på baggrund af en række foreløbige tal et overblik over,

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

KOMPASSET independent guidance for homeless migrants. Statistik år 1, Kirkens Korshær Kompasset 2013

KOMPASSET independent guidance for homeless migrants. Statistik år 1, Kirkens Korshær Kompasset 2013 Statistik år 1, Kirkens Korshær Kompasset 2013 Tal trukket den 1.januar 2014. Kompasset åbnede den 7. januar 2013 og har i alt været åbent i 143 dage fordelt på mandage, onsdage og torsdage. Det er dermed

Læs mere

KOMPASSET independent guidance for homeless migrants. Statistik for Kirkens Korshær Kompasset, 3 kvartal 2014

KOMPASSET independent guidance for homeless migrants. Statistik for Kirkens Korshær Kompasset, 3 kvartal 2014 Statistik for Kirkens Korshær Kompasset, 3 kvartal 2014 Tal trukket den 30. september 2014 1. Antallet af henvendelser Kompasset åbnede 7. Januar 2013 og har siden haft åbent 3 dage om ugen (minus ferier,

Læs mere

Spørgsmål om Dublin/Eurodac

Spørgsmål om Dublin/Eurodac Spørgsmål om Dublin/Eurodac Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Læs mere

NÅR BØRN ER OFRE FOR MENNESKEHANDEL

NÅR BØRN ER OFRE FOR MENNESKEHANDEL NÅR BØRN ER OFRE FOR MENNESKEHANDEL - kendetegn og hjælpemuligheder INFORMATIONSHÆFTE TIL FAGPERSONER NÅR BØRN ER OFRE FOR MENNESKEHANDEL - kendetegn og hjælpemuligheder INFORMATIONSHÆFTE TIL FAGPERSONER

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Migrantsexarbejde trafficking En brugbar analytisk ramme eller en misvisende distinktion?

Migrantsexarbejde trafficking En brugbar analytisk ramme eller en misvisende distinktion? Migrantsexarbejde trafficking En brugbar analytisk ramme eller en misvisende distinktion? Maibrit Gamborg Holm Med udgangspunkt i nigerianske kvinder i prostitution i Danmark diskuterer teksten anvendelsen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Antal henvendelser per kvartal

Antal henvendelser per kvartal Statistik for Kirkens Korshær Kompasset andet kvartal 214 Tal trukket den 1.juli 214 Kompasset er nu gået ind i det andet kvartal i Kompassets andet år. Der har været 216 åbningsdage tre dage ugentligt.

Læs mere

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård Kontoret for Økonomi og Indkvartering Dato: 9. februar 2016 Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård 1. Hvorfor etableres Udrejsecenter Kærshovedgård? Kærshovedgård, der hidtil har fungeret som åbent fængsel,

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Dokument- og personelfalsk

Dokument- og personelfalsk Dokument- og personelfalsk Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere