Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune."

Transkript

1 Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af Godkendt i Kommunalbestyrelsen den

2 Indhold: Indledning Målsætning Formål Baggrund for retningslinier... 4 Lov om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren: Udbudsformer... 5 Regningsarbejde... 6 Underhåndsbud... 6 Licitation... 6 a. Offentlig licitation... 6 b. Begrænset licitation ( = indbudt licitation )... 7 Begrænset licitation uden prækvalifikation... 7 Begrænset licitation med prækvalifikation... 7 c. Alternative tilbud: Tildelingskriterier... 8 Den laveste pris... 8 Det økonomisk mest fordelagtige bud Andre former for kontrakter... 9 Rammeaftaler... 9 Partnering Øvrigt AB ABT Gæld til det offentlige Sikkerhedsstillelse Dagbodsforhold Fast dagbodsbidrag pr. arbejds- eller kalenderdag Krav om dagbodsbidrag generelt Udbudsform, beløbsgrænser og kompetence Rådgivere Anlægssummer og udbud A) Byggearbejder : Byggearbejder fra ca. 0,1 1,0 mio. kr.: Andre byggerier (anlægssum over 1 mio. kr.) B) Anlægsarbejder: Fra ca. 0,1 1,0 mio. kr Fra ca. 1,0-3,0 mio. kr Fra 3,0-10 mio.kr Fra mio. kr

3 Indledning Administrationsgrundlaget og praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune er gældende for: om- og tilbygning af kommunale ejendomme klimaskærm for kommunale ejendomme nyanlæg vedrørende kommunale ejendomme kloaksaneringsopgaver nyanlæg kloak vejsaneringsopgaver nyanlæg veje byggemodningsopgaver kommunale anlægsopgaver i øvrigt Herudover er nærværende administrationsgrundlag gældende for selvejende institutioner i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen bevilger et større anlægstilskud til selvejende institutioner eksempelvis anlægsarbejder i en selvejende hal eller lignende. 1. Målsætning Ved overdragelse af bygge- og anlægsarbejder for Jammerbugt Kommune er det målet at få arbejderne udført på en økonomisk fordelagtig måde, med henblik på opnåelse af bedste kvalitet til billigste pris. Ved valg af udbudsform og tilbudsgivere vil kommunen sikre god konkurrence, hvor det tilstræbes at udbyde arbejderne så bredt som muligt indenfor de virksomheder der er i Jammerbugt Kommune, men også således, at også entreprenører og håndværkere uden for kommunen opfordres til at give bud, i henhold til regelsættet under Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, - lov nr. 338 af 18. maj 2005 samt Bek. nr. 817 af 23. august 2005 (gældende). 2. Formål De udarbejdede retningslinier har til formål at sikre en ensartet opfattelse og belysning af hvordan Jammerbugt

4 Kommune skal forholde sig, for at leve op til målsætningen og synliggøre delegering af kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende udbud af bygge- og anlægsarbejder. 3. Baggrund for retningslinier Det foreliggende administrationsgrundlag vil administrativt blive justeret/tilpasset i takt med nye tiltag fra Konkurrencestyrelsen og i forhold til eventuelle ændringer i Tilbudsloven. Lov om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren: Den grundlæggende tanke bag tilbudsloven er at styrke konkurrencen og dermed også øge effektiviteten og bidrage til at forbedre kvaliteten ved bygge- og anlægsarbejder. Loven er gældende for følgende udbydere: 1. statslige, regionale og kommunale myndigheder og offentligretlige organer 2. andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsopgaver, som modtager offentlig støtte, herunder garantier 3. tilbudsgivere, der indhenter tilbud hos underentreprenører til brug for udførelse af bygge- og anlægsopgaver omfattet af loven for en bygherre under stk. 1 og 2 Blandt de væsentlige elementer i tilbudsloven og tilbudsbekendtgørelsen er: Krav om, at udbyder skal sikre fair og lige behandling af de bydende og gennemsigtighed såvel ved udbud som ved tildeling af ordren Valgfrihed mellem konkurrence på pris og konkurrence på det økonomisk mest fordelagtige bud, hvorved blandt andet kvalitet kan spille en hovedrolle i konkurrencen

5 Videre rammer for forhandling mellem udbyder og tilbudsgivere ved brug af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Adgang til afholdelse af elektronisk licitation Ens regler for offentlige og offentlige støttede udbydere, idet også kommuner og amter er omfattet af tilbudsreglerne Ret for de bydende til at være til stede ved åbning af bud i forbindelse med offentlige og begrænsede licitationer Flg. kontrakter/entrepriseformer er omfattet af den nye tilbudslov: Fagentreprise Hovedentreprise Totalentreprise (dvs. inkl. rådgiverydelse) Partneringaftaler Rammeaftaler Flg. kontrakter er ikke omfattet af tilbudsreglerne, idet loven og bekendtgørelsen ikke gælder for: Skræddersyede byggerier (hvor off. institution indgår lejeaftale med bygningsejer og hvor udlejer evt. foretager ombygning eller nyopførelse af bygning i forbindelse med denne aftale) Rådgiverydelser, bortset fra rådgiverydelser der indgår i totalentreprise Indhentning af overslag Bygherre leverancer (indkøb af materialer) Tilbudsreglerne er ikke gældende for regningsarbejde. 4. Udbudsformer I forbindelse med udbud af bygge og anlægsopgaver for Jammerbugt Kommune vil der typisk være tale om ydelser i forbindelse med nyanlæg for: Kloak-, vej- og belysningsanlæg

6 Renoveringsopgaver i forbindelse med kloak-, vej- og belysningsarbejder m.v. Opførelse af bygninger Til og ombygninger Vedligeholdelsesarbejder Efterfølgende gives der en kort beskrivelse af udbudsformer. Regningsarbejde Regningsarbejde er arbejde der afregnes efter medgået tid og forbrug af materialer, og kan kun komme på tale i særlige tilfælde. Der bør evt. forinden arbejdet igangsættes foreligge overslag på arbejdet, hvis dette er muligt. Området for regningsarbejde kan være uopsættelige/ akutte arbejder og særligt komplicerede arbejder, hvor et udbudsmateriale ikke kan udarbejdes eller ikke står mål med arbejdets omfang. Desuden evt. special- / specialistopgaver hvor måske kun 1 firma reelt kan udføre opgaven eller levere produktet. Underhåndsbud Tilbud, der ikke indhentes ved en licitation (begrænset eller offentlig) eller på grundlag af en rammeaftale, er underhåndsbud. Underhåndsbud kan benyttes ved udbud af byggeopgaver, nybyggeri, ombygninger, vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt ved anlægsopgaver indenfor kloak-, vej-, belysnings- og vandforsyningsopgaver, med en beløbsgrænse op til 3 mill. kr. Licitation a. Offentlig licitation Her rettes henvendelse til en bred og ikke på forhånd defineret kreds af udbydere. Udbudsmateriale, projektmateriale skal være entydigt og detaljeret. Offentlig licitation benyttes kun ved store og omfattende bygge og anlægsarbejder. (se også pkt 9)

7 b. Begrænset licitation ( = indbudt licitation ) Der er 2 former for begrænset licitation. Begrænset licitation med prækvalifikation eller uden prækvalifikation. Begrænset licitation uden prækvalifikation Der indbydes normalt 5 7 entreprenører. Der må dog indbydes ned til 3 bydende, hvor udbyder konkret vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at varetage konkurrencehensynet i tilbudsloven. Mindst én af de bydende skal være fra områder uden for kommunen jf. gældende lovkrav. Ved indbydelsen til en begrænset licitation skal udbyderen oplyse hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud, samt tillige angives kriterier om, laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. Ved arbejder hvor kun bestemte virksomheder har praktisk mulighed for at udføre arbejdet, kan ovenstående afviges. Begrænset licitation med prækvalifikation Her gennemføres en prækvalifikationsrunde ved at indkalde mulige tilbudsgivere ved offentliggørelse af udbudsannonce i pressen eller i elektroniske medier. Der skal angives frist på min. 15 arbejdsdage til at anmelde deltagelse i licitationen. Der skal tillige angives kriterier om, laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud, samt om hvor mange der vil blive opfordret til at afgive tilbud. De bydende udvælges på grundlag om disses økonomiske og tekniske formåen. Ud fra den kreds af bydende der har meldt sig som interesserede, og som opfylder de stillede krav til økonomisk og teknisk formåen, udvælges typisk 5-7 bydende som dermed er blevet prækvalificeret til at give bud på opgaven. c. Alternative tilbud: Udbyder kan tage hensyn til alternative tilbud fra bydende, såfremt disse alternative tilbud opfylder de mindstekrav, som fremgår af udbudsbetingelserne.

8 Udbyder kan i udbudsmateriale også anføre, at alternative tilbud ikke modtages. Det skal ved udbud/kontrakter, såvel ved underhåndsbud som alle former for licitationsbud, altid af materialet fremgå om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet : laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. 5. Tildelingskriterier Den laveste pris Her er det alene den afgivne pris der afgør hvem der kan få arbejdet tildelt. Der kan kun forhandles med billigste byder. Der er ikke mulighed for, efter at der er modtaget tilbud på opgaven, at vælge anden tilbudsgiver til opgaven end den, der har afgivet den laveste pris. Hvis tibud/resultat ikke kan godkendes, er eneste mulighed at annullere den afholdte licitation / tilbudsforretning. Det økonomisk mest fordelagtige bud Det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til opstillede kriterier, der varierer efter den pågældende opgave. Kriterier i forbindelse med økonomisk mest fordelagtige bud kan være f. eks.: Kvalitet, byggetid, betryggende kvalitetssikring i det konkrete byggeri/anlægsarbejde, pris, logistik, tilgængelighed, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, miljøhensyn, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion Kriterier kan også have arbejdsmarkedsrelaterede hensyn, eksempelvis at opfylde evt. sociale klausuler i forbindelse med konkrete opgaver. Det er et krav at kriterierne skal afspejle det øvrige udbuds-materiale, ligesom kriterier skal/bør anføres i priorite-

9 ret rækkefølge. Supplerende kan man med % angivelse markere hvilken vægt man tillægger de respektive kriterier. Udbyder: Som eksempel på anvendelse af økonomisk mest fordelagtige bud kan nævnes totalentreprise og indgåelse af kontrakt om partnering, idet det i disse tilfælde ikke er relevant alene at konkurrere på prisen. Der er ikke mulighed for at kunne vælge andre til opgaven, end den, som ud fra de opstillede og vægtede kriterier har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kan tilbud/resultatet ikke godkendes, er eneste mulighed at annullere den afholdte licitation / tilbudsforretning. 6. Andre former for kontrakter Rammeaftaler Udover de ovenfor anførte udbudsformer er der i henhold til udbudsloven mulighed for at indgå rammeaftaler. Rammeaftaler anvendes når der er tale om regelmæssige anskaffelser af ydelser af samme karakter. Denne form for kontrakt åbner mulighed for at udvælge en virksomhed, som, når der er brug for det kan opfylde udbyderens behov. Rammeaftaler er velegnede i situationer hvor udbyderen skal have udført en række ensartede ydelser i aftale perioden, eks. istandsættelse af lejligheder ved fraflytning, løbende vedligehold m.v. Maksimal tidsgrænse for rammeaftale er 4 år, og for at sikre størst mulig konkurrence kan aftaler kun indgås efter gennemførelse af offentlig eller begrænset licitation. Partnering Partnering er betegnelse for en anden form for samarbejde. Den adskiller sig fra de traditionelle måder at samar-

10 bejde på i byggeriet. I partneringbegrebet ligger en aftale om at samarbejde med et fælles mål for øje. Partneringaftaler skal i henhold til udbudsloven udbydes i konkurrence. Begrænset licitation, enten efter prækvalifikation eller ved direkte indbydelse, vil være at foretrække her, grundet ressourceforbruget både hos udbyder og tilbudsgiver. Til brug for tildeling af opgaven er kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud mest relevant. Ved partneringaftaler kan der udbydes med rådgiveraftaler indehold eller rådgiver kan vælges separat. 7. Øvrigt Det skal, i forbindelse med licitationer og øvrige udbud, der udbydes i hovedentreprise eller totalentreprise, over for entreprenører oplyses og kontrolleres, at de tilbudsgivende entreprenører overholder udbudslovens bestemmelser, i forbindelse med indhentning af priser fra underentreprenører. AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer byggeog anlægsvirksomhed, er generelt gældende for arbejder der udbydes, i den udstrækning de kan finde anvendelse på respektive arbejder. ABT 93 Almindelige betingelser for Totalentreprise, vil være gældende i forbindelse med udbud af arbejde der udbydes i totalentreprise. Gæld til det offentlige I forbindelse med modtagelse af licitationsbud skal enhver tilbudsgiver afgive erklæring om gæld til det offentlige, jfr. Lov om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger, lov nr af 21. dec

11 Erklæring skal vedlægges tilbud for at dette kan betragtes som værende konditionsmæssigt / konditionelt. Sikkerhedsstillelse Ved udbud hvor den samlede udbudssum overstiger kr ekskl. moms., skal entreprenør stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtigelser over for kommunen. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde, i medfør af AB92. Garantien stilles jf. AB 92 på 15 % af entreprisesummen, og nedskrivning af garantierne til 10 % sker i forbindelse med godkendt afleveringsforretning. Efterfølgende vil garantien år 1 efter aflevering, blive nedskrevet til 2 % i forbindelse med en 1 års gennemgang. Slutteligt vil garantien blive nedskrevet til 0 % i år 5 efter aflevering. I særlige tilfælde kan der aftales, at garantien nedskrives til 0 % i år 1 efter aflevering, men i så fald skal det anføres i udbudsbetingelserne. Dagbodsforhold I alle tilbudsforhold skal der anføres hvorledes dagbod håndteres. Fast dagbodsbidrag pr. arbejds- eller kalenderdag I hver enkel aktuel sag anføres at man agter at opkræve et nærmere fastsat kr. beløb eller en nærmere fastsat o/oo andel (promilleandel)! I disse tilfælde kan der ikke opkræves mere end de fastsatte beløb, uanset bygherre evt. mener at have lidt større tab. Krav om dagbodsbidrag generelt Hvis denne model anvendes, indikerer man blot, at man som bygherre agter at stille krav om dagbod efter AB 92, uden at angive beløbsstørrelse. Det betyder at man kun kan gøre krav gældende efter dansk rets almindelige regler på baggrund af dokumenteret tab ved det forsinkede arbejde.

12 8. Udbudsform, beløbsgrænser og kompetence I Jammerbugt Kommune anvendes følgende beløbsgrænser i udbudssituationer indenfor bygge- og anlægsopgaver: Beløbsgrænser Udbudsform Kompetence *) kr. Regningsarbejde Fagforvaltning / og/eller Underhåndsbud Institution 0,1 1,0 mio. kr. Underhåndsbud eller Begrænset Licitation Fagforvaltning 1,0 3,0 mio. kr. 3,0-10 mio.kr mio. kr. (EU-tærskelværdi) > 39 mio.kr. (EU-tærskelværdi) Underhåndsbud eller Begrænset Licitation Mulighed for valg mellem begrænset Licitation og offentlig licitation. Offentlig Licitation. Dog kan der i særlige tilfælde anvendes begrænset licitation. EU-licitation Fagudvalg Fagudvalg Fagudvalg Fagudvalg *) Kompetence til valg af entrepriseform, udbudsform samt vurdering / valg af indkomne tilbud skal følge reglerne i pkt. 5, og dermed dem om tilbuds-/ licitationsresultatet kan godkendes. Ved valg af udbudsform i fagudvalg, indstiller forvaltningen forslag til udbudsform samt entreprenørkreds i de tilfælde der ikke anvendes offentlig licitation. Valg af antal af tilbudsgivere i forbindelse med underhåndsbud, samt hvilken udbudsform i forbindelse med licitation, der vil være hensigtsmæssig at foretage udbud efter, skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, og vil være afhængig af den pågældende opgaves art og omfang. Udbudsform og herunder antal af tilbudsgivere skal være i henhold til gældende bekendtgørelse, - Bek. nr. 817 af 23.august 2005 (gældende). Summarisk gengivelse af

13 udbudsformer iht. lov/bekendtgørelse er behandlet foranstående. Der kan være specielle tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at fravige ovennævnte retningslinier/kompetencer. Dette kan være i forbindelse med akutte arbejder, brud m.v. der kræver øjeblikkelig indsats eller hvor det er specialistarbejder som kun få firmaer kan håndtere. I disse tilfælde skal der efterfølgende ske orientering til forvaltningsleder/fagudvalg. Bemærkning: Ved godkendelse af nærværende, er bemyndigelsen/kompetencen til disponering af arbejder, valg af udbudsform og entrering af arbejder, indenfor det på budgettet afsatte beløb, overdraget til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med opgaver indenfor: udvendig bygningsvedligehold energibesparende foranstaltninger kloakarbejder vejanlæg byggemodningsanlæg ny-, om- og tilbygninger 9. Rådgivere I forbindelse med hver enkelt opgave skønner forvaltningen, dels inden for hvilke beløbsgrænser opgaven kan afholdes og dels hvorvidt, der skal ekstern rådgiver på opgaven. På denne baggrund vælges én af nedenstående modeller. 10. Anlægssummer og udbud I dette afsnit beskrives dette for henholdsvis: A) Byggearbejder B) Anlægsarbejder

14 A) Byggearbejder : Byggearbejder fra ca. 0,1 1,0 mio. kr.: som for eksempel om- og tilbygninger, udskiftning af tage eller lignende, hvor der er udarbejdet et projekt / udbudsmateriale. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde af forvaltningen, om opgaven er egnet til udbud, herunder om udbudsformen skal være underhåndsbud eller begrænset (indbudt) licitation. Ved byggerier udføres tilsyn enten af tilknyttet rådgiver eller Teknik- og Miljøforvaltningen efter fagforvaltningens valg. Andre byggerier (anlægssum over 1 mio. kr.) Her er der mulighed for entrering på 3 forskellige måder, henholdsvis: Totalentreprise Hovedentreprise Fagentreprise Ad. Totalentreprise: Opgaven udbydes i begrænset (indbudt) licitation som totalentreprise, hvilket er en såkaldt omvendt licitation indeholdende både projektering og udførelse. (Fagudvalg beslutter udbudsform jf. pkt 8, men fagforvaltning indstiller). Denne form for udbud har i visse tilfælde været anvendt de senere år. Som eksempler herpå kan nævnes udbygning af børnehaver og SFOer. Udbudsformen anvendes når de enkelte institutioner er i stand til at definere opgaven. Rådgiver eller Teknik- og Miljøforvaltningen prissætter og udarbejder detaljeret udbudsmateriale og fører tilsyn med opgaverne. Ad. Hovedentreprise: Opgaven udbydes i begrænset (indbudt ) licitation som hovedentreprise. (Fagudvalg beslutter udbudsform jf. pkt 8, men fagforvaltning indstiller).

15 Denne form for udbud anvendes primært indenfor byggeopgaver, da det er mest hensigtsmæssig og mindre ressourcekrævende at operere med èn hovedentreprenør, frem for at operere med flere fagentreprenører. Her er der et kontraktligt forhold med kun én person / ét firma. Firmaet har så kontaktlige forhold til evt. indhyrede underentreprenører, og styrer selv disse. Rådgiver eller Teknik og Miljøforvaltningen prissætter og udarbejder detaljeret udbudsmateriale og fører tilsyn med opgaverne. Ad. Fagentreprise: Opgaven udbydes i begrænset (indbudt ) licitation som fagentreprise. (Fagudvalg beslutter udbudsform jf. pkt 8, men fagforvaltning indstiller). Denne form for udbud har sjældent været anvendt indenfor byggeopgaver, idet det er en ressourcekrævende proces at håndtere mange fagentreprenører på et byggeri, herunder kontrakter, økonomi, tidsplaner, aftaler, aflevering og opfølgning. Rådgiver prissætter og udarbejder detaljeret udbudsmateriale og fører tilsyn med opgaverne. B) Anlægsarbejder: Her vil der typisk være et kontraktligt forhold med kun én person / ét firma i forhold til udførelsen af anlægsopgaven, som f.eks. kan være kloakanlæg, kloaksanering, vejanlæg, vejsanering, fortovsanlæg, fortovssaneringer, byggemodningsarbejder eller lignende. Firmaet har så kontaktlige forhold til evt. underentreprenører og styrer selv disse. Fra ca. 0,1 1,0 mio. kr. som for eksempel udførelse af mindre kloak- og vejanlæg samt hvor der er udarbejdet et projekt / udbudsmateriale. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde af forvaltningen om opgaven er egnet til udbud, herunder om udbudsformen skal være underhåndsbud eller begrænset (indbudt) licitation.

16 Rådgiver eller Teknik og Miljøforvaltningen prissætter og udarbejder detaljeret udbudsmateriale og fører tilsyn med opgaverne. Fra ca. 1,0-3,0 mio. kr. udbydes primært som underhåndsbud i hovedentreprise, men kan i visse tilfælde udbydes i begrænset (indbudt) licitation som hovedentreprise. (Fagudvalg beslutter udbudsform jf. pkt. 8, men fagforvaltning indstiller) Rådgiver eller Teknik og Miljøforvaltningen prissætter og udarbejder detaljeret udbudsmateriale og fører tilsyn med opgaverne. Fra 3,0-10 mio.kr. udbydes som hovedregel i begrænset (indbudt) licitation, men der kan efter særlig vurdering foretages valg mellem begrænset og offentlig licitation. Der kan efter fagforvaltningens valg tilknyttes rådgiver. Som eksempler herpå kan nævnes kloaksaneringer, vejanlæg samt mindre byggemodninger. Rådgiver eller Teknik og Miljøforvaltningen prissætter og udarbejder detaljeret udbudsmateriale og fører tilsyn med opgaverne. Fra mio. kr. udbydes som hovedregel i offentlig licitation (dog i særlige tilfælde begrænset licitation), og der kan tilknyttes ekstern rådgiver efter fagforvaltningens valg. Hvor der anvendes ekstern rådgiver, overvejende ved store anlægsopgaver, vil udbud foregå ved offentlig licitation. I denne situation udføres tilsyn og sikres gennemførelse af opgaven af rådgiver. Over 39 mio. kr.: Udbydes i offentlig licitation som EU-udbud, og der tilknyttes rådgiver. Tilsyn udføres af rådgiver. Godkendt med mindre redaktionelle rettelse. Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret:

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 27-4-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 5 2.1 Afgrænsning 6 2.2

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 11. oktober 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Bilag 2. - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg

Bilag 2. - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg Bilag 2 - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg - 2015 Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbud af byggeri og anlæg samt rådgiverydelser...3 2. Generelle retningslinjer (herunder CSR)...5 2.1.

Læs mere

Regelsæt for Bygningsforbedringspuljen og nybyggeri m.v.

Regelsæt for Bygningsforbedringspuljen og nybyggeri m.v. Regelsæt for Bygningsforbedringspuljen og nybyggeri m.v. Regelsæt 1: Bygningsforbedring Regler for bygningsforbedring herunder, APV-arbejder, tekniske installationsanlæg og energimærkningsordning administreres

Læs mere

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

Undersøgelser af muligheder for kloakering af sommerhusområder

Undersøgelser af muligheder for kloakering af sommerhusområder Kalundborg Kommune Undersøgelser af muligheder for kloakering af sommerhusområder Udbudsmateriale Juni 2014 0 Undersøgelser af mulighed for kloakering af sommerhusområder Indholdsfortegnelse Kapitel-side

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Procedure for tildeling af -opgaver på byggearbejder -opgaver på anlægsarbejder -rådgiverydelser på do-

Procedure for tildeling af -opgaver på byggearbejder -opgaver på anlægsarbejder -rådgiverydelser på do- Dok. 63255/17 /MAHJ Godkendt Plan- og Teknikudvalget 4.4.2017 Procedure for tildeling af -opgaver på byggearbejder -opgaver på anlægsarbejder -rådgiverydelser på do- Procedure for tildeling af opgaver

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Udbudsbrev. Boligerne, Lauritz Sørensens Vej. 1. Udbyder. Frederiksberg Kommune. FK-Ejendom By- og Miljøområdet

Udbudsbrev. Boligerne, Lauritz Sørensens Vej. 1. Udbyder. Frederiksberg Kommune. FK-Ejendom By- og Miljøområdet Udbudsbrev Boligerne, Lauritz Sørensens Vej FK-Ejendom By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 1. Udbyder Frederiksberg Kommune FK-Ejendom By- og Miljøområdet Besøgsadresse (evt.): Lauritz

Læs mere

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Side 1 af 4 KB 14.02.2014 KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan A/S postbox 1024 3900 Nuuk, sag nr. 212.066.00

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune Notat Den 15. juni 2012 Udbuddet omfatter udførelse af alle mindre spjældopgaver over en dags varighed samt mindre ombygnings- og vedligeholdelses opgaver. Opgaver under en dags varighed er ikke omfattet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere