REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013"

Transkript

1 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: ) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S, med start kl Formand for Danske Kreds ( kredsen ) Steen Lund Olsen bød velkommen. Efter sang ønskede formanden tillykke til Lisbeth Sahlertz Nielsen og Susanne Arboe, som begge havde fødselsdag. 1. Valg af dirigent Steen Lund Olsen forklarede, at kredsbestyrelsen foreslog advokat Helle Hjorth Bentz som dirigent for generalforsamlingen. Det var første gang, at bestyrelsen foreslog Helle Hjorth Bentz som dirigent og Steen Lund Olsen introducerede kort Helle Hjorth Bentz og fortalte, at hun til daglig arbejder som advokat i FTF. Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens forslag og valgte Helle Hjorth Bentz som dirigent. Dirigenten fik herefter ordet og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med Danske Kreds vedtægter pkt via kredsens hjemmeside og via bladet Finans, Kredsens eget medlemsblad og via information i mail til alle tillidsmænd. Generalforsamlingen var hermed lovligt indvarslet. Herefter orienterede dirigenten om dagsordenen for generalforsamlingen, som indeholdt følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge 6. Indkomne forslag

2 7. Valg 1. Formand (for 3 år) bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) 3. 3 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 4. 1 intern revisor (for 2 år) 5. 2 interne revisorsuppleanter (for 1 år) 6. Statsautoriseret revisor (for 1 år) 8. Eventuelt Dirigenten oplyste, at der ved generalforsamlingens start var i alt 169 delegerede med 1 stemme, 9 delegerede med 1½ stemme og 88 delegerede med 2 stemmer svarende til i alt 266 delegerede med 358½ stemmer. Helle Hjorth Bentz sluttede den indledende del af med at konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen Dirigenten oplyste, at forretningsordenen var offentliggjort på Danske Kreds' hjemmeside sammen med det øvrige materiale den 2. maj Dirigenten forklarede, at der i forhold til tidligere år var sket en forsimpling i afsnittet om stemmetællerudvalg, vedrørende den måde udvalget kan optælle stemmer på. Afsnittet i stk. 6 om afstemning ved valg til bestyrelsen var desuden tilrettet jf. vedtægtsændring vedtaget i 2011, som betød, at delegerede ved valg til bestyrelsen skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges. Dirigenten oplyste også, at dette dog ikke var blevet tilrettet lidt længere oppe i forretningsordenens afsnit 6. Dirigenten konstaterede, at dette var en fejl, og at det var formuleringen om, at der ved valget af bestyrelsesmedlemmer skulle stemmes på 11 kandidater, der var det gældende. Der var ingen yderligere bemærkninger til forretningsordenen, og den blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 3. Valg af stemmetællerudvalg Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog følgende som stemmetællerudvalg: Johnny Swensson, Finansforbundet (formand) Flemming Høyer, Finansforbundet Elin Møller, Finansforbundet Carsten Nielsen, Assurandør Kredsen Finn Roy Orholm, Danske Unions Vibeke Rittmann Petersen, Finansforbundet Ole Skov, Spar Nord Kreds Pia Beck Stæhr, Kreds Øst Mette Vase, Finansforbundet Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget, og stemmeudvalget blev enstemmigt valgt.

3 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Dirigenten orienterede om, at næste punkt på dagsordenen var bestyrelsens mundtlige beretning og at den ville blive aflagt af formand for Danske Kreds, Steen Lund Olsen, næstformand, Carsten Eilertsen og medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse Knud Grøngaard. Herefter gav dirigenten ordet til Steen Lund Olsen. Steen Lund Olsen lagde ud med at fortælle, at beretningen i år ville fokusere mere på hvad kredsbestyrelsen har oplevet og lært end på, hvad kredsbestyrelsen har gjort. Det skyldtes, at det, man har lært, ofte hænger tæt sammen med det, man har gjort, og det, man har lært, giver anledning til at se fremad. Steen Lund Olsen fortalte, at det har været et år præget af forandringer og et år, hvor der har været konstant pres på medlemmerne, tillidsmændene og på kredsbestyrelsen. Bank i en krisetid Steen Lund Olsen fortalte, at kredsbestyrelsen har lært en hel del om, hvordan bankens ledelse agerer, når der er krise. Han opridsede kort, hvordan bankens store investeringer i Irland og Finland og den efterfølgende finanskrise og dens konsekvenser har været meget centrale årsager til bankens svækkede position. Og det har været medarbejderne, der har betalt prisen, understregede han. I dette, forklarede han, er der også læringer i forhold til emner som loyalitet, hvilket han fortalte, at Carsten Eilertsen ville vende tilbage til. Steen Lund Olsen forklarede, at ledelsen har reageret på situationen med en række tiltag, der skal få indtjeningen op og omkostningerne ned. Og det betyder, at medarbejderne befinder sig i en meget lang massefyringsproces, der strækker sig over flere år, hvor den mest markante dag i 2012 var 24. oktober, hvor over 300 medarbejdere primært servicerådgivere blev afskediget. Steen Lund Olsen rejste spørgsmålet om, hvorvidt medlemmerne har en Plan B, hvis deres job skulle forsvinde, eller om loyaliteten over for banken er for stor. Outsourcing og offshoring Steen Lund Olsen forklarede også, hvordan outsourcing af opgaver til Indien og offshoring af andre opgaver til det nyoprettede center i Litauen er blandt ledelsens centrale redskaber ift. at reducere omkostninger. Han udtrykte, at Danske Kreds synes, at det er en rigtig dårlig idé, at ledelsen flytter arbejde ud af Danmark. Og derudover forklarede Steen Lund Olsen, at den måde, man vælger, hvilke opgaver der skal sendes til Litauen, foregår rigtig dårligt og er med til at skabe utryghed og usikkerhed for rigtig mange medarbejdere. Steen Lund Olsen fortalte også, at det er vigtigt, at der er opmærksomhed fra ledelsens side på de udfordringer, som outsourcing af it-opgaver til Indien betyder for danske it-medarbejderes vilkår og effektivitet i forhold til egne opgaver og projekter. Og han fortalte, at de læringer, som Danske Kreds har gjort sig i forhold til samarbejdet mellem danske og indiske it-medarbejdere, kan tages med, når der for alvor skal til at samarbejdes med medarbejderne i Litauen. Ny strategi og massivt overarbejde Steen Lund Olsen kommenterede herefter på koncernens nye organisation og nye strategi og konsekvenserne af disse. Han konstaterede, at det ikke virker, som om strategierne og implementeringen af disse har været særligt velovervejede fra ledelsens side. Steen Lund Olsen berettede om, hvordan

4 de forskellige tiltage har medført et enormt arbejdspres, uholdbare arbejdsvilkår og massive mængder af overarbejde mange forskellige steder i koncernen. I den forbindelse fortalte han, at input og orienteringer fra tillidsmændene om arbejdssituationen har været meget værd i forhold til dialogen med ledelsen. Steen Lund Olsen fortalte også om formandskabets udfordringer i forhold til at gøre ledelsen opmærksom på den uholdbare arbejdssituation, som medarbejderne har været under i lang tid og deres forøg på at lave aftaler med ledelsen efter organisationsændringerne. Der er ikke længere en central forhandlingspartner, og det har ført til mange møder i mange forskellige områder. Loyalitet og det frivillige overarbejde Steen Lund Olsen rundede den indledende del af beretningen af med at fortælle, hvordan mange af tillidsmændenes indberetninger om arbejdssituationen viser, at meget af det udførte overarbejde ikke har været beordret, men er noget, som medarbejderne har udført frivilligt for at klare deres opgaver. Steen Lund Olsen udtrykte, at dette er et udtryk for den enorme loyalitet, medarbejderne har, men problematiserede det også i forhold til at kunne vise et tydeligt billede over for ledelsen. Han opfordrede derfor kraftigt til, at alt over- og merarbejde registreres, og at medarbejderne så vidt muligt får lederne til at beordre overarbejde, når der er brug for det. Steen gav herefter ordet videre til næstformand Carsten Eilertsen. Loyalitet og fleksibilitet Carsten Eilertsen lagde ud med at problematisere den enorme loyalitet, som medarbejderne udviser over for banken. Problemet, forklarede Carsten Eilertsen, opstår, når loyaliteten hæmmer medarbejdernes fleksibilitet. Han opfordrede alle til at overveje deres arbejdssituation og altid have en plan B, hvis det job, man bestrider, skulle forsvinde. Carsten Eilertsen fortalte også, at Danske Kreds arbejder hårdt for, at fremtidsudsigterne skal være en del af udviklingssamtalerne. Og så fortalte han, at medlemmernes kompetenceudvikling og jobmuligheder i og uden for banken er meget vigtige for Danske Kreds. Han konstaterede, at Danske Kreds overvejer, om nogle af de tiltag, de gør for medlemmerne efter en afskedigelse, med fordel kunne gøres tidligere. I samme anledning roste Carsten Eilertsen Finansforbundets ændringer i kursustilbud, som har gjort tilbuddene mere karriereunderstøttende. Filialerne Carsten Eilertsen fortalte herefter om udviklingen i filialnettet, hvor lokalfilialerne og kontanthåndteringen i meget høj grad er ved at forsvinde. Han problematiserede endvidere ledelsens fortælling om filialernes urentabilitet og stillede spørgsmål ved, om lokalfilialerne bevidst er blevet gjort urentable af ledelsen ved at flytte dele af forretningsgrundlaget ud af lokalfilialerne. Nyt lønsystem Carsten Eilertsen kommenterede også på forsøget med en ny lønmodel, som kører i en testperiode. Idéen med den nye lønmodel er blandt andet, at medarbejderne skal have individuelle kriterier, som skal være med til at danne grundlag for det individuelle tillæg. Carsten Eilertsen forklarede, at Danske Kreds synes, at der er gode elementer i dette, men at det er dybt problematisk, at rigtig mange medarbejdere ikke har fået disse individuelle kriterier, og at testperioden derfor måske må forlænges.

5 HR Omkring HR i Danske Bank fortalte Carsten Eilertsen, at Danske Kreds har lært meget om, hvad Human Resources betyder i Danske Bank. Kredsen finder det dybt problematisk, at HR i ekstrem høj grad kommer til at handle om performancekultur og produktivitetsmål. Samtidig er det blevet krystalklart, at HR er til for lederne og ikke for medarbejderne, forklarede Carsten Eilertsen. Denne viden er nok kommet snigende, men nu er det hugget i granit, at HR er ledelsens værktøj. Der tegner sig endvidere et meget idealiseret HR-system, forklarede han, hvor det hele bygger på en antagelse om, at lederne vil både bankens og medarbejdernes bedste, da dette hænger tæt sammen på lang sigt. Han fortalte, at Danske Kreds tvivler stærkt på denne forkromede HR-ideologis overlevelsesstyrke i mødet med virkeligheden. Carsten Eilertsen stillede endvidere spørgsmålet om, hvem der nu skal udfylde den rolle over for personalet, som HR har forladt? Han forklarede, at det er noget, Danske Kreds vil overveje i den kommende tid, herunder om det er et stykke arbejde, som Danske Kreds må bidrage til og i så fald hvor ressourcerne skal komme fra. Lederne Carsten Eilertsen fortalte herefter, at Danske Kreds anerkender den meget pressede situation, som lederne er i, hvor der er pres på fra alle sider. Danske Kreds er i tvivl om, hvorvidt lederne har de frirum, der skal til for at vende udfordringerne med ligestillede. Danske Kreds vil gerne gøre mere for denne medlemsgruppe både for ledernes egen skyld, men også for de øvrige medlemmers skyld, da der ikke er nogen tvivl om, at ledere i balance er godt for arbejdsmiljøet. Image Carsten Eilertsen forklarede også, at han er træt af at høre om bankens dårlige image. Og han gjorde det helt tydeligt, at det dårlige image ikke kan kædes sammen med kundernes oplevelse af medarbejderne. Her har ratingerne været gode hele vejen gennem krisen. Positive tanker Carsten Eilertsen sluttede sin del af beretningen af med at opfordre til at tænke positivt og nyt. Opfordringen til ledelsen var også at lytte til medarbejderne. For medarbejderne er optagede af bankens ve og vel. Carsten opfordrede ledelsen til at tænke innovativt. Og han opfordrede til at holde fokus på trivsel. Carsten Eilertsen gav ordet videre til Knud Grøngaard, medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse. Knud Grøngaard indledte med at fortælle om det pres, sektoren har været under og fortsat er under. Han fortalte, at krisen har medført, at der fra 2008 til 2012 er blevet 58 færre banker, og at der er forsvundet medarbejdere i sektoren. Knud Grøngaard konstaterede også, at det nok ikke er slut. For eksempel betyder reguleringer store administrative byrder, hvilket sandsynligvis vil betyde flere fusioner. Og den varslede stigning af lønsumsafgiften vil med meget stor sandsynlighed føre til afskedigelser. Han fortalte, at den planlagte stigning svarer til ansatte i sektoren. Derudover er den øgede digitalisering og outsourcing og offshoring med til at lægge pres på medarbejderne i sektoren, fortalte Knud Grøngaard.

6 Knud Grøngaard kommenterede også på den rolle som motor i forhold til at skabe vækst, som bankerne altid har haft. Han pointerede, at de stramninger, der konstant kommer, gør det sværere for bankerne at udfylde denne rolle og han kommenterede, at det virker hult, når politikerne på den ene side taler om vækst, mens de på den anden side forringer bankernes vilkår for at understøtte denne vækst. Den sammenhængende beskæftigelsesindsats Knud Grøngaard fortalte herefter om den sammenhængende beskæftigelsesindsats, som har været en central opgave for både Finansforbundet og FTF-A i den forgangne tid. Han fortalte, at strategien går ud på at gøre en indsats for medlemmerne fra afskedigelsestidspunktet og frem til nyt job. Blandt andet er det lykkedes at få gennemført, at der skal tilbydes outplacement og uddannelsesmuligheder ved afskedigelser, fortalte Knud Grøngaard. Og han kunne også fortælle, at indsatsen har været en succes. Forebyggende beskæftigelsesindsats Knud Grøngaard fortalte, at den næste store indsats på området er den forebyggende beskæftigelsesindsats. Han fortalte, at Finansforbundet skal tænke vores medlemmer i hele arbejdslivet og dermed i langt højere grad bidrage til medlemmernes kompetenceafklaring, fastlæggelse af uddannelsesplaner og konkrete uddannelsestilbud, og at vi bidrager til gennemførelsen af deres karriereplan, så medlemmerne altid vil være klar til et nyt job, hvis de skulle miste det job, de sidder i. Fremtidens Finansforbund Knud Grøngaard fortalte om den ændringsproces, Finansforbundet undergår. De traditionelle bankansatte forsvinder gradvist, og nye medarbejdertyper kommer til. Det er ofte personer med længere uddannelser, som skifter jobs oftere end de traditionelle bankansatte. Knud Grøngaard udtrykte, at Finansforbundet må forholde sig til, hvordan medlemmerne fastholdes, selv om de skifter job til andre sektorer, og hvordan man kan tiltrække nye medlemmer, som ikke naturligt ville vælge Finansforbundet som fagforening og sparringspartner i deres karriereudvikling. Måske vil Finansforbundet i fremtiden ikke længere være en traditionel fagforening, men mere en interesseorganisation, hvor tilbuddene i langt højere grad er tilpasset de forskellige medlemsgrupper frem for kollektivet, forklarede Knud Grøngaard. Knud Grøngaard fortalte også, hvordan der på Landsmødet i 2012 var enighed om, at der skal fokuseres på lederne som en særlig målgruppe, da de er under et enormt pres. Knud Grøngaard gav ordet videre til Steen Lund Olsen, som afrundede beretningen. Forbund for alle Steen Lund Olsen fortalte, at det er vigtigt for både Danske Kreds og Finansforbundet, at det er et forbund for alle ansatte i sektoren og dermed også kan være et forbund med en høj organisationsgrad. Han roste det store arbejde, som både er gjort i Danske Kreds og i Finansforbundet i forhold til at hverve nye medlemmer og skabe synlighed om arbejdet, og så roste han Network of Young Academics som et nyt tiltag, der er drevet af medlemmerne selv og fokuserer på netværkstanken. Ny organisering Steen Lund Olsen fortalte også, at man i kredsbestyrelsen har ændret på organiseringen, så man fremover vil være i stand til at arbejde mere projektorienteret og kan agere mere fleksibelt. Han

7 fortalte også, at kredsbestyrelsen i 2012 har formuleret en ny mission og vision samt politiske og organisatoriske mål, som skal guide arbejdet i den kommende tid. Han forklarede, at de politiske mål fokuserer på at sikre et sikkert, sundt og udviklende arbejdsliv, at fremme medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet og at have medindflydelse på bankens bæredygtighed. De organisatoriske mål fokuserer på kompetente tillidsmænd, værdi for medlemskab og optimal kommunikation, fortalte Steen Lund Olsen. Steen takkede tillidsmændene for en meget stor og vigtig indsats i et år, hvor der for alvor har været brug for deres støtte til medlemmerne. Og han takkede sekretariaterne i Finansforbundet og i Danske Kreds for godt og konstruktivt arbejde i det forgangne år. Afslutningsvis gjorde Steen Lund Olsen opmærksom på en række opgaver, der med sikkerhed vil fylde i det kommende år. For det første vil der fortsat være tæt opfølgning på arbejdssituationen rundt om i koncernen. For det andet skal der arbejdes med en ny tillidsmandsstruktur. Og for det tredje er arbejdet i forhold til overenskomst 2014 gået i gang. Steen Lund Olsen pointerede også, at det vil være meget centralt for Danske Kreds at kæmpe for, at begrebet ordentlighed igen finder sin plads og kommer i brug i Danske Bank. Herefter afsluttede Steen Lund Olsen beretningen med en tak til hele bestyrelsen for et godt holdarbejde, og han opfordrede på bestyrelsens vegne deltagerne ved generalforsamlingen til at deltage i debatten. Debat om beretningen Rasmus Mørkbak (3487 Private Banking Herning) kommenterede på arbejdspresset og koncernens finansielle målsætninger. Rasmus Mørkbak sagde, at når topledelsen formulerer en ny strategi og en forventning om en egenkapitalforrentning på 12%, som kommunikeres internt, og som også investorer stilles i udsigt, så er det med til at præge kulturen og arbejdsmiljøet i banken. Medarbejderne føler sig i forvejen pressede og underbemandede og arbejder meget hårdt. Rasmus forklarede, at han har forståelse for, at banken skal være ambitiøs, men at vi skal passe på ikke at blive overambitiøse, og han konstaterede, at afkast og risiko hænger sammen. I en tid med ustabilitet burde ledelsen fokusere mere på stabil drift og på hvordan vores daglige arbejde skal planlægges, understregede Rasmus Mørkbak. Charlotte Hoffmann (4703 Hunderup afdeling) satte spørgsmålstegn ved prioriteringen, og den måde filialerne drives på. Der fyres en masse medarbejdere, og derefter er der rigtig meget overarbejde, som Charlotte Hoffmann var overbevist om, at dem, der var blevet opsagt, gerne ville have arbejdet med. Charlotte Hoffmann kom også ind på de afskedigelser af tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter, som har fundet sted. Hun opfordrede Danske Kreds og Finansforbundet til at holde kraftigt fast i tillidsmændenes beskyttelse og i, at der som udgangspunkt må være arbejde andre steder til de tillidsmænd, som ledelsen jf. tillidsmandsaftalen har vurderet som dygtige medarbejdere. Mette Karina Strange (34AP derivatives og Risk IT) takkede kredsbestyrelsen for at sætte fokus på outsourcing og de problemstillinger, der er forbundet med det.

8 Derudover talte Mette Karina Strange om bankens proces med offshoring af opgaver til Litauen. Hun problematiserede den fremgangsmåde, hvor de medarbejdere, der på sigt risikerer at miste deres job, sættes til at oplære dem, der skal overtage opgaverne. Hvis medarbejderne gør det rigtig godt, så risikerer der vel at ryge endnu flere jobs. I relation til Indien udtrykte Mette Karina Strange, at outsourcingen ikke må ramme de danske medarbejdere negativt i deres præstationsvurdering. Og at det meget virker som en politisk beslutning fra bankens side, hvor det er vanskeligt at gennemskue den reelle påvirkning af bundlinjen. Formand Steen Lund Olsen kommenterede og svarede herefter på indlæggene. Til Rasmus Mørkbak forklarede Steen Lund Olsen, at hans indlæg rammer noget af det, som kredsen tit drøfter med ledelsen, og at indlægget pointerer noget af det, der sker i hele sektoren. Steen Lund Olsen kommenterede endvidere, at det desværre ser ud til, at nogen er ved at glemme, hvad der førte til krisen Til Charlotte Hoffmann sagde Steen Lund Olsen, at bestyrelsen ikke har lyst til at tage diskussioner med ledelsen om, hvad ekstra arbejdstid koster, da overarbejde slet ikke bør forekomme i det omfang, vi har set. Men situationen kan tilspidses, hvor det så bliver nødvendigt at tage diskussionen. Steen Lund Olsen forklarede, at når der så skal laves aftaler, så møder kredsen den udfordring, som han beskrev under beretningen, med uklarheden i den nye organisation og det forhold, at kredsen med den nye organisation nu skal forhandle med flere forskellige, da ansvaret er delt op i forhold til rørene. Steen Lund Olsen forklarede, at han også har drøftet det med Eivind Kolding, og at Eivind Kolding anerkender, at den nye organisation vil kræve mere arbejde af Danske Kreds. Med hensyn til afskedigelser af tillidsrepræsentanter konstaterede Steen Lund Olsen, at behandlingen af tillidsmænd helt klart er noget, der skal drøftes ved forhandlingsbordet. Han konstaterede også, at de afskedigede tillidsmænd i Danske Bank dog generelt har fået bedre vilkår, end det opleves i andre pengeinstitutter. I forhold til Mette Karina Stranges indlæg svarede Steen Lund Olsen, at udmeldingen i forhold til offshoring af opgaver til Litauen er, at der skal være færre medarbejdere i Danmark. Det ligner meget en politisk beslutning. Det er noget, Danske Kreds vil følge nøje, forklarede Steen Lund Olsen og tilføjede, at kredsen ikke træffer beslutningerne, men vil følge og synliggøre de udfordringer, det bærer med sig. Steen Lund Olsen nævnte også, at det nok må konstateres, at udviklingen med udflytning af opgaver er kommet for at blive. Næstformand Carsten Eilertsen kommenterede herefter på Rasmus Mørkbaks indlæg. Carsten Eilertsen pointerede, at der sidder fem medarbejdervalgte repræsentanter i bankens bestyrelse og har indflydelse der. De kan forsøge at påvirke den overordnede strategi i det forum, da det er her, beslutningerne træffes. Men man skal selvfølgelig være realistisk i forhold til, hvor langt indflydelsen rækker. I forhold til Mette Karina Stranges indlæg, forklarede Carsten Eilertsen, at kredsen er opmærksom på problemstillingerne ved at have en samarbejdspartner i Indien, og den indflydelse det kan have på de danske medarbejderes præstationsvurderinger. Karsten Zacher Nielsen (34HL Cash Management) fokuserede i sit indlæg på Performancekultur. Karsten Zacher Nielsen fortalte, at han har deltaget i 8 samtaler, hvor en medarbejder har fået 2 i præstationsvurdering det svarer til 5% af hans medlemmer og medarbejdere med 1 eller 2 i

9 præstationsvurdering skal have en handlingsplan. Karsten Zacher Nielsen forklarede, at 3 ud af de 8 fik en handlingsplan. Han forklarede også, at det kom som en overraskelse for medarbejderne, som ikke kunne genkende beskrivelsen af deres indsats. Det har skabt utryghed blandt kollegaerne og har føltes meget, som havde de fået en advarsel. Karsten Zacher Nielsen udtrykte forståelse for, at ledelsen må interessere sig for produktivitet. Men med et systemn hvor enhver leder skal finde en procentdel, som skal have præstationsvurderinger på 1 og 2, så skabes der et system, der er baseret på frygt i stedet for på innovation. Karsten Zacher Nielsen kom med en række opfordringer til ledelsen: at der skabes et miljø om kompetenceudvikling at utilfredsstillende adfærd og præstationer håndteres omgående i stedet for at gemmes til udviklingssamtalen at det overvejes, om en medarbejder, der får lav præstationsvurdering, passer bedre ind i en anden afdeling Efter Karsten Zachers indlæg blev generalforsamlingen suspenderet, mens der var frokost Efter frokost kommenterede Viktor Fossing (3963 Drift Hovedsæde) på OK2014. Viktor Fossing forklarede, at der har været en kendelse vedrørende muligheden for at differentiere, hvem der er dækket af hvad i en overenskomst. Foranlediget af det har Viktor Fossing og en gruppe tillidsmænd fremsendt et overenskomstforslag, som går på, at de goder, som forhandles hjem, kun skal gælde for medlemmerne. Viktor Fossing stillede spørgsmål ved, om det er rimeligt, at de 20% af medarbejderne, som har valgt ikke at være medlem af Finansforbundet, får samme ret til de goder, der forhandles hjem, som de medarbejdere der er medlemmer af Finansforbundet og fast betaler deres kontingent. Viktor Fossing mente ikke, at det er rimeligt, og han udtrykte, at han håbede, at forslaget vil blive taget med i forhandlingerne om den nye overenskomst i Charlotte Hoffmann (4703 Hunderup afdeling) kommenterede på den skriftlige beretning. I forhold til arbejdspresset i filialnettet konstaterede Charlotte Hoffmann, at det ikke er i orden, sådan som det er nu. Det er dårligt planlagt. Og der skal en ordentlig betaling til for overarbejdet. Charlotte Hoffmann kommenterede også, at man ofte hører fra ledelsen, at der er lavet ændringer, som reducerer behovet for medarbejdere, hvorfor man så kan skille sig af med nogen. Til gengæld ser vi aldrig det modsatte. At ledelsen forklarer, at der er lavet ændringer (fx strammere regler for kreditgivning), som øger behovet for medarbejdere, og at der så ansættes nogle. I forhold til historien om lang weekend med børnene i den skriftluge beretning kommenterede Charlotte Hoffmann, at det var godt med den positive historie, men at det skal huskes, at hvis man går ud over de 60 uger og skubber sin barsel, så får man ikke det manglende pensionstillæg og det går ud over kvinderne i banken. Birgitte Carøe Bruntse (34BE Retail ebanking) takkede for en anderledes og god beretning. Og hun var glad for, at der kom lidt mere kant på i den mundtlige beretning. Birgitte Bruntse udtrykte, at den gode historie om en ung fyr, der har været tillidsmand, og som er gået i voksenlære og uddanner sig til noget andet, giver håb om, at det kan lade sig gøre. Pt. føles det dog, som om alt ansvar for kompetenceudvikling er lagt over på den enkelte. Birgitte Bruntse opfordrede Danske Kreds til at have fokus på området og sikre, at der sættes mere handling bag ordene.

10 Birgite Bruntse ønskede også Danske Kreds tillykke med hvervekampagnen. Hun sagde, at det er godt at se, at Danske Kreds laver et projekt med konkrete mål, med stor åbenhed og med en høj grad af inddragelse af tillidsmændene, og hun udtrykte et håb om, at der kommer mere af den slags i den kommende tid. Kredsbestyrelsesmedlem Kirsten Ebbe Brich, svarede herefter Karsten Zacher Nielsen, at kredsbestyrelsen er fuldt ud enige i, at en præstationsvurdering på 1 eller 2 ikke må komme som en overraskelse, og hun forklarede, at det også er HR s holdning, men at det desværre ikke altid udmøntes i virkeligheden. Kirsten Ebbe Brich forklarede også, at kredsbestyrelsen ønsker, at medlemmerne får at vide, hvad de ikke gør godt nok, og hvordan de skal gøre det bedre samt at de får støtte og vejledning til det. Hun understregede, at en udviklingssamtale altid skal handle om udvikling, og at det aldrig må være en afviklingssamtale. Næstformand Carsten Eilertsen kommenterede på outsourcing/offshoring. Henvendt til Mette Karina Stranges indlæg, understregede han, at det ikke er ordentligt, at medarbejderne selv skal finde og beskrive de opgaver, der skal off shores men at det er et vilkår, vi lever med. Carsten Eilertsen gentog, at der er blevet spurgt til, hvor langt vi skal gå med de opgaver, der skal gøre os selv overflødige? og han sagde, at vi som medarbejdere skal løse de opgaver, vi får, men at vi skal holde fast i vores ret og pligt til at uddanne os til noget andet. Carsten Eilertsens opfordring var: Gør det, så godt du kan men se ikke bort fra de muligheder, du har til at udvikle dig, så du har bedre muligheder for at være klar til noget nyt. Og han understregede, at det er noget, kredsen vil arbejde for. I forhold til Charlotte Hoffmanns indlæg svarede formand, Steen Lund Olsen herefter, at nej, banken har ikke betalt for den løsning med manglende udbetaling af pension ved den situation, hvor en del af barselsretten bruges til børnedeltid efter 60 uger. Steen Lund Olsen forklarede at bestemmelserne om dette i virksomhedsoverenskomsten er identiske med bestemmelserne i standardoverenskomsten. Han forklarede også, at overvejelser om en forbedring af denne bestemmelse er med ift. overenskomstforhandlingerne for Steen Lund Olsen afsluttede med en opfordring til, at alle fortsætter med at rapportere til kredsen, hvad der sker af over-/merarbejde, og at alle arbejder på, at medlemmerne får registreret deres ekstra arbejde. Han understregede, at det hjælper til at lægge mest muligt pres på ledelsen, og han fortalte, at det var tydeligt, at det pt. er fra kredsen og tillidsmændene, at ledelsen får viden om arbejdssituationen Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere talere, og hun lukkede debatten. Generalforsamlingen tog dernæst beretningen til efterretning Indlæg v/ Kent Petersen Steen Lund Olsen introducerede herefter Finansforbundets formand, Kent Petersen. Kent Petersen indledte med at takke for en fantastisk god beretning og konstaterede, at det var længe siden, han havde været til en generalforsamling i Danske Kreds, hvor han havde hørt en bestyrelse og et formandskab sige, at nu er nok nok. Kent Petersen kommenterede på to indlæg, der var kommet under debatten om beretningen:

11 Omkring afskedigelser af tillidsmænd kommenterede Kent Petersen, at Finansforbundet gør alt, hvad der er muligt for at give tillidsmænd de bedst mulige vilkår, når de bliver ramt af organisationsændringer, og at omplacering af de ramte tillidsmænd er noget, Finansforbundet kæmper for. Omkring muligheden for at lave et aftalesæt, der kun regulerer medlemmernes vilkår og giver medlemmerne adgang til fordelene, udtrykte Kent Petersen, at det ville være dejligt. Han fortalte også, at der eksisterer et par særeksempler, hvor det kun er medlemmers interesser, der varetages. Men Kent Petersen understregede også, at vores styrke som Finansforbund er, at vi repræsenterer alle i sektoren. Åbnes der op for aftaler kun for medlemmer, så kan andre begynde at gøre sig tanker om at få aftalerret. Det er en afvejning af, hvad der er godt. Stress og trivsel Kent Petersen talte hernæst om det faretruende niveau, som stress og overarbejde har nået i sektoren og særligt i Danske Bank. Han understregede, at stress er noget, man dør af det er en livstruende sygdom og lige nu fortæller hver 5. af medarbejderne i Danske Bank, at de har helbredstruende stresssymptomer. Kent Petersen understregede, at det er dybt bekymrende, og han sagde, at selvom det fyldte meget i beretningen, var han lidt bekymret over, at der ikke var flere fra salen, der var ved talerstolen og understrege, at nu er nok nok! Kent Petersen fortalte om en række af resultaterne fra en netop udført trivselsundersøgelse, som viser, at arbejdssituationen i Danske Bank er meget presset også når man sammenligner med andre virksomheder i sektoren. Kent Petersen fortalte, at det er tal, der præcis understreger det, som Steen Lund Olsen fortalte om i sin del af beretningen. Det er en uholdbar situation, understregede Kent Petersen og sagde, at han mener, at det er på tide, at medarbejderne sætter hælene i. Overenskomst Kent Petersen kommenterede også på de kommende overenskomstforhandlinger. Han konstaterede, at der heldigvis er en bedring af virksomhedernes resultater på vej, og at der på trods af de forgange resultater har været plads til små lønstigninger. Han understregede, at medarbejderne har udvist stor ansvarlighed ved de seneste forhandlinger. Kent Petersen berettede også, at man fra Finansforbundets side nu er træt af at sidde ved forhandlingsbordet og høre på, at der absolut ikke er nogen penge, hvorefter man år efter år kan se, at der har været plads til lønglidning på 1% udover OK-stigningerne. Kent Petersen forklarede, at det tegner et tydeligt billede af, at deres intention er at få lavet et system, hvor der udelukkende er tale om diskretionær lønfastsættelse. Kent Petersen fortalte også om, at FA (Marianne Dissing) har sendt en videohilsen om, at der ikke er råd til nogen generelle lønstigninger i OK Kent Petersen ser det som en stor provokation, og han sendte en besked til FA om, at han ser det som en underlødig måde at forhandle på, og at hvis FA kommer med krav om ingen generelle lønstigninger, så bliver svaret et konfliktvarsel. Kent Petersen udtrykte, at det er ærgerligt, hvis det skal vise sig, at en forhandling skal strande så tidligt. Kent Petersen understregede også, at han ikke mener, at vi skal dæmpe forventningerne denne gang. Vi skal turde sætte tal på, at vi forventer en lønstigning, der matcher den store indsats, medarbejderne har gjort i hele sektoren. Kent Petersen udtrykte forventninger om 2% om året.

12 Tryghed i ansættelsen Kent Petersen fortalte, at der inden overenskomsten 2014 vil være forsvundet mere end 8000 arbejdspladser i sektoren siden krisens start. Kent Petersen erkendte, at vi ikke har kunnet levere tryghed i ansættelsen og forklarede, at der har været flere årsager til dette. Kent Petersen sagde, at vi skal hen imod at sikre, at man som medlem kan være tryg, fordi man som medlem af Finansforbundet har en værdi på arbejdsmarkedet, som gør, at man altid kan få et job. Og den udvikling skal arbejdsgiverne være med til at betale, ligesom de skal være med til at tage det ansvar for medarbejderne. Kent Petersen forklarede, at som Finansforbund skal vi være med til at sikre, at medlemmerne er klar til job uden for sektoren Finansforbundet skal have en vision om at sikre medlemmernes arbejdsliv. Tillidsmændenes tryghed Kent Petersen kom også ind på tillidsmændenes tryghed. Pt. er 29% af sektorens medarbejdere bekymrede for at miste deres arbejde - i Danske Bank er det 40%. Kent Petersen konkluderede, at der dermed også er mange af tillidsmændene, der er utrygge, og at det skal Finansforbundet kunne tage hånd om. Der har aldrig været så meget behov for TM for et Finansforbund med gode TM, der understøtter sektoren. For det er jo det, vi gør. Vi rydder op og sikrer, at tingene kommer ordentligt videre. Kent Petersen konstaterede, at tillidsmændenes tryghed også vil blive et tema i den kommende tid. Kent Petersen afsluttede med at sige, at som han ser det, så er vi kommet til et punkt, hvor vi stadig skal holde den konstruktive tone (for det gør vi jo), men hvor vi skal være klar til at sige fra og sige, at nok er nok. Steen Lund Olsen takkede herefter Kent Petersen for indlægget og for roserne og udtrykte opbakning til de budskaber, Kent Petersen var kommet med. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge Helle Hjorth Bentz introducerede punktet og gav ordet videre til Torben Pedersen Torben Pedersen fremlagde regnskabet for Årets resultat Torben Pedersen indledte med at forklare, at indtægterne fra kontingenter igen består af 20% af medlemmernes samlede kontingent, da den særlige pulje på 1% af kontingentbetalingerne, som Finansforbundet havde oprettet, er nedlagt igen, og at kredsene derfor igen får 20%. Udgifterne har været præget af, at små medlemsmøder, som har været afholdt i 2012, er billigere end de store, og af at der er indkøbt et stort parti gaver til medlemmernes jubilæer. Torben Pedersen fortalte endvidere, at der stadig ingen udbytte er på kredsens bankaktier. Torben Pedersen redegjorde herefter for, at regnskabet udviste et underskud på driften på kr. før finansielle poster, og at resultatet efter renter og udbytte, kursregulering og skat udviser et overskud på kr.

13 Torben Pedersen forklarede herefter, at status for 2012 viser en balance på kr , og at kredsen fortsat har en forsigtig investeringsstrategi med 60% placeret i obligationer, 30% i aktier og 10% i kontanter. Budget for 2013 Torben Pedersen fremlagde Danske Kreds budget for 2013 til orientering og forklarede, at der for 2013 er budgetteret med et underskud på kr., og at der er budgetteret med renter og udbytte på kr., og at der ikke er budgetteret med kursreguleringer. Torben Pedersen fortalte, at der på nuværende tidspunkt allerede er udbetalt renter og udbytte på ca. kr , og udviklingen i så vel budgettet som i værdipapirerne ser meget fornuftig ud, fortalte Torben Pedersen. Torben Pedersen gennemgik efterfølgende Jubilæumsfondens regnskab for 2012 samt budgettet for Dette var blot til orientering. Der var ikke spørgsmål til gennemgangen Dirigenten bad herefter generalforsamlingen stemme om godkendelse af regnskabet ved håndsoprækning. Ingen stemte imod og heller ingen stemte hverken for eller imod. Generalforsamlingen godkendte dermed regnskabet enstemmigt og meddelte bestyrelsen decharge. 6. Indkomne forslag Dirigenten orienterede om, at der ved fristens udløb ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 7. Valg 1. Formand (for 3 år) Dirigenten orienterede om, at det ved fristen for indmelding af kandidatur kun var nuværende formand Steen Lund Olsen, der havde meldt sit kandidatur. Næstformand Carsten Eilertsen bad om ordet. Han fortalte, at der var fuld opbakning til Steen Lund Olsen fra hele bestyrelsen og roste Steen for den måde, han udfylder formandsrollen på. Han fortalte endvidere, at hele bestyrelsen mener, at medlemmerne har truffet det rigtige valg, ved at vælge Steen som formand for de næste 3 år. Dirigenten konstaterede herefter, at Steen Lund Olsen ved fredsvalg var genvalgt som formand for de næste 3 år bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) Dirigenten indledte med at orientere om, at der var kommet to delegerede mere til generalforsamlingen således, at der i alt var 268 delegerede til stede, som tilsammen repræsenterede 362½ stemmer. Dirigenten konstaterede, at der var 13 kandidater, og at der skulle vælges 11 bestyrelsesmedlemmer. Ud af de 13 var de 10 nuværende bestyrelsesmedlemmer, som var villige til genvalg. De tre øvrige kandidater, var ikke en del af bestyrelsen.

14 Hver kandidat havde herefter 3 minutters taletid. Efter valgtalerne havde to delegerede meldt sig med indlæg: Charlotte Hoffmann (4703 Hunderup afdeling) opfordrede alle til at gøre det til et tilvalg i stedet for fravalg. Hun opfordrede de delegerede til at starte med den, de allerhelst ville have ind og så fremdeles, og hun opfordrede til at huske at tænke bredt. På tværs af filialer, IT, Stabe. Og hun opfordrede til at tage de nye kandidater med i overvejelserne. Charlotte Hoffmann ville dog gerne fremhæve Gerner Svendsen, som hun anså som en person, der forstår at bide sig fast i en sag. Søren Dankelev (4434 Glostrup afdeling) ville gerne på egne og på region Sjællands vegne anbefale Gerner Svendsen. En engageret og stabil person. Og en person som bider sig fast men som også kan finde en pragmatisk løsning, når der er brug for det. Søren Dankelev pointerede, at der var tre bestyrelsesmedlemmer med baggrund i filialnettet, der stoppede, og han pointerede, at Gerner Svendsen kender filialnettet meget indgående. Da stemmetællerudvalget havde indsamlet stemmerne og forladt salen, gik Steen Lund Olsen på talerstolen for at sige tak og farvel til de tre bestyrelsesmedlemmer, der havde valgt ikke at genopstille. Det skete med et overraskelses- Oscar-show. Alle tre afgående bestyrelsesmedlemmer holdt tale og takkede for tiden. Herefter blev valgresultatet offentliggjort. Følgende 11 kandidater blev valgt til Danske Kreds bestyrelse for en tre-årig periode (stemmetallet er nævnt i parentes): Carsten Eilertsen (354,5) Kirsten Ebbe Brich (352,5) Knud Grøngaard (348,5) Dorte Bielefeldt (346) Sanne Lauridsen (343,5) Susanne Arboe (343) René Holm (330,5) Kirsten Guntofte (323,5) Gerner Svendsen (315,5) Peter Gaardsdal Sørensen (295) Christian Hansen (211,5) Følgende to kandidater opnåede ikke valg til bestyrelsen Benny Läng (181,5) og Ulla Fischer Nielsen (147) 3. 3 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) Dirigenten indledte med at forklare, at tre kandidater, havde meldt deres kandidatur til posterne som suppleanter til kredsbestyrelsen, hvis de ikke forinden var blevet valgt til kredsbestyrelsen. Gerner Svendsen opnåede valg til bestyrelsen, og de delegerede kunne derfor ikke stemme på Gerner Svendsen som suppleant, selvom hans navn stod på den fortrykte stemmeseddel. Hver delegeret kunne stemme på en af de to kandidater.

15 Der blev herefter foretaget en skriftlig afstemning med henblik på at afgøre rækkefølgen af suppleanterne, og den gav følgende resultat: Benny Läng (1. suppleant - 208,5) Ulla Fischer Nielsen (2. suppleant - 121,5) 4. 1 intern revisor (for 2 år) Claus Bundgaard blev valgt som revisor for en 2-årig periode uden modkandidat 5. 2 interne revisorsuppleanter (for 1 år) Dirigenten forklarede, at to kandidater stillede op, og at de to kandidater havde drøftet situationen og gerne så, at generalforsamlingen valgte Erling Berg Thomsen som 1. suppleant og Katrine Nielsen som 2. suppleant. Ingen tilstedeværende havde indvendinger mod dette, og generalforsamlingen var dermed indstillet på at følge dette ønske, hvorfor Erling Berg Thomsen blev valgt som 1. suppleant for den interne revisor, og Katrine Nielsen blev valgt som 2. suppleant for den interne revisor begge for en 1-årig periode. 6. Statsautoriseret revisor (for 1 år) Generalforsamlingen valgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som statsautoriseret revision for en 1-årig periode. 8. Eventuelt Ingen kommentarer til eventuelt. Dirigenten takkede for god opførsel og en god og behagelig generalforsamling. Formand Steen Lund Olsen takkede herefter dirigenten for en god indsats og takkede alle for en god generalforsamling. Han opfordrede endvidere alle til at passe på sig selv og på deres kollegaer I er de eneste til at gøre det, konstaterede Steen Lund Olsen. Således passeret, Dirigent Helle Hjorth Bentz

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Den 23. maj 2012, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr. 10 51 28 40) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens konstituerede formand,

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy Dansk Forfatterforening Den faglitterære gruppes 66. årsmøde Fredag den 05. april 2013 REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere