Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere"

Transkript

1 Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

2 MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et offentligt/privat partnerskab mellem erhverv, forbruger, sundheds- og faglige organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Danmark. 2 FORMÅL Måltidspartnerskabet vil være det centrale omdrejningspunkt for udvikling, erfaringsudveksling og forankring af viden og konkrete aktiviteter om sundere måltider, og derigennem udgøre et slagkraftigt forum for en stor koordineret indsats på hele området. Partnerskabet forener kræfterne. De samlede kompetencer, kommunikationskanaler og økonomi skaber synergi og ressourceeffektive resultater, som langt overstiger hvert enkelt parts muligheder. Måltidspartnerskabet er en forening, hvor medlemmer på frivillig basis mødes for at udveksle idéer, og indgå i projektsamarbejder og andre netværkssamarbejder Det er hensigten at skabe et dynamisk partnerskab, der kan være igangsætter og katalysator for initiativer og viden omkring sundere måltider. Måltidspartnerskabet arbejder for at gøre det nemt at spise sundere og for at danskerne i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere valg, både når de køber, tilbereder og nyder sundere måltider. Der skal være et stort udvalg af sundere og velsmagende madvarer og måltider tilgængeligt. S. 2 Måltidspartnerskabet skal gennem fælles løsninger stimulere det sundere valg og fremme lighed i sundhed. Partnerskabet skal fremme

3 den enkeltes handlekompetence og muligheder for at vælge sundere. Måltidspartnerskabet og organisationerne bag vil være kendt for i fællesskab at gøre det nemt og give flere danskere lyst til at spise sundere. Dette opnås ved at fremme udvikling af konkurrencedygtige og sundere måltidsløsninger, samarbejde om at øge udbud og efterspørgsel af sunde og attraktive måltidsløsninger på markedet, og ved at arbejde for gode rammebetingelser, der øger tilgængeligheden af sundere måltider. Måltidspartnerskabet skaber og formidler målrettet, let tilgængelig og troværdig viden. 3 MEDLEMMER Måltidspartnerskabets medlemmer, kaldet partnere, fremgår af foreningens medlemsliste, der ajourføres som bilag 1 til Måltidspartnerskabets vedtægter. Måltidspartnerskabets bestyrelse ajourføres og fremgår af bilag 2. Nye partnere kan blive medlem i Måltidspartnerskabet, hvis der er flertal i bestyrelsen herfor. Medlemslisten opdateres løbende og holdes ajour på partnerskabets hjemmeside. En partner har til enhver tid mulighed for skriftligt med 3 måneders varsel at melde sig ud af Måltidspartnerskabet med henblik på umiddelbart efter de 3 måneder ikke længere at kunne stå som medlem og medafsender på partnerskabets aktiviteter. I tilfælde af kontingentforhøjelser for medlemskab af Måltidspartnerskabet, kan partnerne skriftligt melde sig ud af foreningen med udgangen af det igangværende regnskabsår, og skal her ikke overholde opsigelsesvarslet på 3 måneder. Ved en partners udtræden af Måltidspartnerskabet inden regnskabsårets udløb (31. marts) er den pågældende forpligtet til ved udtrædelsen at indbetale eventuelt resterende kontingent for hele det igangværende regnskabsår. Eventuelle økonomiske forpligtelser som S. 3

4 følge af deltagelse i konkrete projekter og andre kontraktliggjorte samarbejder med partnere skal opfyldes jf. de indgåede samarbejds- og projektaftaler. 4 KONTINGENT STK.1 MÅLTIDSPARTNERSKABETS KONTINGENTREGLER Måltidspartnerskabets sekretariat og en række basisaktiviteter i sekretariatet finansieres af kontingentbetaling fra de deltagende organisationer. Årligt kontingent (ex moms) for deltagelse i Måltidspartnerskabet er: DKK for deltagelse på bestyrelsesniveau DKK for deltagelse på bestyrelsesniveau for sundheds- fag og forbrugerorganisationer, der måtte ønske at bidrage med et reduceret kontingent DKK for deltagelse i MPS som partner Kontingentregler træder i kraft fra 1. april Fastsættelse af kontingent for deltagelse i MPS sker altid på bestyrelsesmødet i januarfebruar, med virkning for det følgende regnskabsår. Kontingentændringer meldes ud på partnerskabsmødet i januarfebruar. Kontingentet faktureres som en årlig betaling ultimo marts til betaling i april måned. In kind bidrag skal aftales og specificeres ved godkendelse af Måltidspartnerskabets årlige handlingsplan senest den 15. december året inden eller ved indtræden i partnerskabet. STK. 2 BETALING AF KONTINGENT SOM IN KIND BIDRAG Sundheds- faglige og forbrugerorganisationer, der betaler mindst DKK ex moms i kontingent, kan aftale at betale op til DKK ex moms af deres årlige kontingent som et in kind bidrag. Bestyrelsen skal godkende alle betalinger med In kind bidrag. In kind bidrag kan betales som et ekstra timebidrag til partnerskabet i forbindelse med en ekstraordinær og specificeret ydelse, der afregnes til en timepris på 500 DKK ex moms svarende til et max in kind bidrag på 80 timer fra en partner eller som en ekstern leverance modsvarende dette bidrag. S. 4

5 STK. 3 FORRETNINGS- OG FINANSIERINGSPLAN FOR MÅLTIDSPARTNERSKABET Drift af Måltidspartnerskabets sekretariat og gennemførelse af specificerede basisaktiviteter finansieres af kontingentbetaling fra partnerskabets medlemsorganisationer. Der udarbejdes og godkendes årlige budgetter for dette arbejde til godkendelse på bestyrelsesmødet i januar-februar. Måltidspartnerskabets basis- og kerneaktiviteter gennemføres som projekter. Projekter skal godkendes af Måltidspartnerskabets bestyrelse, og fremgår herefter af partnerskabets projektkatalog, der løbende opdateres på foreningens hjemmeside. Partnerskabets projekter gennemføres og finansieres af de partnere, der deltager i de respektive projekter og gennem eksterne midler i form af projektfinansiering. Både basis- og kerneaktiviteter kan ligeledes finansieres af midler fra Måltidspartnerskabet kontingentindtægter. 5 FINANCIERING OG AFLÆGGELSE AF REGNSKAB Jf. kontingentreglerne i 4 faktureres og betales medlemskontingent som en årlig betaling ultimo marts til betaling i april måned. Eksekvering og ressourcetræk på in kind bidrag aftales årligt i forhold til art og tidsplan ved godkendelse af handlingsplan og årsbudget for MPS sekretariat. Sekretariatet udsender faktura. Bestyrelsen er ansvarlig for aflæggelse af årligt regnskab for aktiviteterne i Måltidspartnerskabets sekretariat til partnerne senest 30. juni. Første regnskab for 2012 aflægges i Regnskabet udarbejdes og aflægges af Måltidspartnerskabets eksterne revisor. Projektejere er ansvarlig for aflæggelse af projektregnskaber til Måltidspartnerskabet senest 30. juni samt ved projektafslutning for alle projekter, hvor MPS medfinansierer. S. 5

6 6 ORGANISATION Det overordnede ansvar for Måltidspartnerskabets aktiviteter, økonomi og organisation varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af op til 12 personer, der repræsenterer partnerskabets seks partnerkategorier. Således udpeges 1-2 bestyrelsesmedlemmer af fødevareproducenternes organisationer, 1-2 medlemmer udpeges fra organisationerne for detailhandel og udespisning, 1-2 medlemmer fra sundhedsorganisationerne, 1-2 medlemmer fra forbrugerorganisationerne, 1-2 medlemmer fra de faglige organisationer, og 1-2 personer udpeges af myndighederne. Repræsentanterne kan lade sig repræsentere af en suppleant. Det afgøres internt i partnerskabskategorierne, hvordan de hver især udpeger deres bestyrelsesmedlemmer, og hvem de ønsker, skal repræsentere dem i Måltidspartnerskabets bestyrelse. Hver deltagende organisation kan udpege en suppleant for bestyrelsesmedlemmet, som deltager i bestyrelsesmøderne, hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges for en 3-årig periode. Hvis der udpeges en suppleant forudsættes, at beslutningskompetencen er delegeret til denne. Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og to næstformænd. Såvel erhverv, myndigheder og sundheds-/forbruger-/faglige organisationer skal være repræsenteret i formandskabet. Bestyrelsen har en forpligtelse til at sikre sammenhæng i arbejdet mellem bestyrelse og Måltidspartnerskabets sekretariat. Valg af formandskab sker skriftligt, hvis bare ét bestyrelsesmedlem ønsker det, og i så fald finder valget sted på basis af skriftlige stemmer afgivet på mødet. Ved stemmelighed mellem to kandidater foretages omvalg mellem de to. Ved gentagen stemmelighed foretages lodtrækning. Hvis formand eller næstformænd udtræder af bestyrelsen foretages ny konstituering på førstkommende bestyrelsesmøde. S. 6

7 7 ADMINISTRATION OG LEDELSE AF MÅLTIDSPARTNERSKABETS AKTIVITETER Måltidspartnerskabets Sekretariat er lokaliseret hos Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup frem til senest den 31. marts Hvis der i perioden frem til marts 2014 opstår muligheder og interesse for, at en anden partner ønsker at huse sekretariatet, kan placeringen tages op igen. Måltidspartnerskabet ansætter en sekretariatschef og eventuelt yderligere sekretariatsmedarbejdere for de fælles midler. Procedure for ansættelse og afskedigelse fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse af sekretariatschefen, mens sekretariatschefen sammen med bestyrelsen har ansvaret for ansættelse af medarbejdere. Varetagelse af ansættelses- og lønforhold for sekretariatets medarbejdere træffes af bestyrelsen. Dog således, at alle de til enhver tid værende økonomiske forpligtelser vedrørende de ansattes forhold påhviler partnerskabet. De ansatte er forpligtede til at overholde rammerne for arbejde og samarbejde, personalepolitikker og eventuelle etiske retningslinjer hos den partner, der huser sekretariatet. Sekretariatschefen varetager den daglige ledelse af Måltidspartnerskabet og står for betjening af bestyrelsen, den daglige drift og koordination af fælles aktiviteter. Sekretariatschefen skal følge de retningslinjer, som bestyrelsen giver. Bestyrelsen udarbejder med hjælp fra sekretariatschefen en rolle- og ansvarsfordeling. Sekretariatschefen refererer til formandskabet. Sekretariatschefen har til opgave i samarbejde med partnerskabsgruppen at udarbejde strategi for partnerskabets virke samt en årlig handlingsplan, som skal godkendes af bestyrelsen senest den 15. december i det foregående år. Sekretariatschefen fungerer som sparringspartner i forhold til partnernes aktiviteter og skal udvikle idéer og gennemføre konkrete fælles aktiviteter samt informere udadtil og sikre evaluering af fælles S. 7

8 aktiviteter. Sekretariatschefen har til opgave at udarbejde budget til bestyrelsens godkendelse. Regnskab udarbejdes af ekstern revisor. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver. Alle arbejdsgrupper skal have en klar opgavebeskrivelse og mandat for sit arbejde. Bestyrelsen skal godkende projekter, der igangsættes i Måltidspartnerskabets navn og som involverer penge og/eller bistand fra sekretariatet. Projekterne vedtages på grundlag af en projektbeskrivelse med formål, målgruppe, succeskriterier, budget, tidsplan, organisering og evaluering. 8 TEGNINGSREGLER Til at varetage den daglige ledelse af foreningen ansætter bestyrelsen efter indstilling fra sit ansættelsesudvalg en sekretariatschef. Foreningen tegnes af formand eller én af næstformændene i forening med sekretariatschefen eller af formand og én af næstformændene i foreningen. Måltidspartnerskabets bestyrelse fastsætter sekretariatets opbygning og beføjelser. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formand og sekretariatschefen i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og sekretariatschef kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig. Sekretariatschefens daglige ledelse omfatter dispositioner i henhold til det godkendte budget, og ikke dispositioner, der efter Måltidspartnerskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan sekretariatschefen foretage efter bemyndigelse fra formandskabet. Tvivlspørgsmål kan afstemmes mellem formanden og sekretariatschef. S. 8

9 9 ANSVAR Måltidspartnerskabets bestyrelse har overfor partnerskabskredsen ansvaret for foreningens virksomhed, herunder for regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. STK. 1 PARTNERENS ANSVAR De enkelte partnere (med navns nævnelse) forpligter sig til at deltage i Måltidspartnerskabets jf. de gældende vedtægter og den godkendte handlingsplan. Partnernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med konkrete projektsamarbejder aftales i separate projekt- og samarbejdsaftaler mellem de deltagende virksomheder/institutioner i de respektive projekter forud for bestyrelsens godkendelse af et projekt. Alle partnere specificerer ved udgangen af et år (31. marts), hvilke initiativer de selv og sammen med andre har gennemført i det forgangne år til brug for Måltidspartnerskabets årsrapport, der aflægges i 2. kvartal jf. 11 stk Økonomi Partnerne forpligter sig til årligt at betale kontingent jf. 4. Hvis en partner indtræder i løbet af et regnskabsår (1. april til 31. marts) betales for den tilbageværende periode fra det tidspunkt, hvor partneren indtræder i Måltidspartnerskabet. Partnerne er ikke forpligtede til finansiering ud over kontingentindbetalingerne. Måltidspartnerskabet som forening hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke partnerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. S. 9

10 10 RETTIGHEDER Som medlem af Måltidspartnerskabet har en partner ret til og mulighed for at visualisere og på anden måde kommunikere, at man er en del af Måltidspartnerskabet og en koordineret indsats for at gøre det nemt at spise sundere i Danmark, og bidrager til en indsats for lighed i sundhed på ernæringsområdet. Medlemmer af Måltidspartnerskabet får adgang til et netværk af centrale aktører, herunder myndigheder og organisationer, der har indflydelse på den sundhedsmæssige agenda og erhvervet, som har indflydelse på forbrugernes valgmuligheder. STK. 1 IDENTITET Medlemmer af Måltidspartnerskabet kan anvende Måltidspartnerskabets identitet i deres interne og eksterne kommunikation efter partnerskabets nærmere retningslinjer, der fastsættes i Måltidspartnerskabets kommunikationsstrategi. STK. 2 VIDEN Medlemmer har adgang til Måltidspartnerskabets samlede vidensbase. Og adgang til et internt IT-baseret netværk for alle partnere, hvor dokumenter, referater, præsentationer og viden mv. deles og dokumenteres. Sekretariatet tilbyder en grundig introduktion af nye partnere til arbejdet og muligheder for udviklingen af samarbejdet. Medlemmer vil også have adgang til presse- og andre materialer udarbejdet af sekretariatet, som kan anvendes i partnerens egne PR- sammenhænge. STK. 3 MATERIALER Materialer, der udvikles af partnerskabets sekretariat, fx formidlingsprodukter, kan frit anvendes af alle partnerne. Projektdeltagere og Måltidspartnerskabets bestyrelse tager stilling fra sag til sag, hvilke materialer, som er udviklet i de enkelte projekter, der kan anvendes af alle partnere. Beslutning om anvendelse af resultater skal ske i forbindelse med godkendelse af de respektive projektbeskrivelser og inden igangsættelse af projekter og andre initiativer. S. 10

11 STK. 4 SEKRETARIATSBETJENING Som partner kan sekretariatet benyttes som sparringspartner i forbindelse med afdækning af aktiviteter og kontakt til eksperter mv. Partnere kan efter eget ønske involvere og sparre med sekretariatet om projektudvikling, markedsføringsplaner, kommunikations og PR initiativer mm. Sekretariatet har tavshedspligt. Assistance fra sekretariatet kan aftales i forbindelse med aktiviteter og projekter med relevans for Måltidspartnerskabet afhængigt af de tilgængelige ressourcer. 11 MØDER STK. 1 BESTYRELSESMØDER Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Møderne indkaldes af formanden eller af sekretariatschefen efter formandens bemyndigelse. Bestyrelsen holder årligt et konstituerende møde i april. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker pr. med angivelse af dagsorden og fremsendelse af bilagsmateriale. Dagsorden med bilag gøres tilgængelige for bestyrelsen på internettet. Forslag, der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, skal være sekretariatschefen i hænde senest 14 dage før mødet holdes. Kun forslag, der overholder fristen kan der træffes beslutninger om på et bestyrelsesmøde. Forslag der fremsættes efter fristen og andre emner kan diskuteres under punktet eventuelt. Dagsorden og bilag udsendes, senest 5 hverdage, før mødet afholdes. Et medlem af bestyrelsen eller sekretariatschefen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Formandskabet kan invitere personer med særlig indsigt eller interesse til bestyrelsesmøder med henblik på at få belyst specifikke forhold. S. 11

12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Der tilstræbes konsensus. Ved eventuelle afstemninger har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. I forbindelse med afstemninger kan bestyrelsen ikke pålægge parter at deltage i eller bidrage til aktiviteter, som de ikke ønsker eller kan deltage i eller bidrage til. I sådanne tilfælde påhviler det sekretariatet at sikre, at den pågældende partner ikke omtales eller på anden måde fremstår som afsender af den pågældende aktivitet. Er alle bestyrelsesmedlemmer enige herom, kan bestyrelsen ved formandens foranstaltning træffe beslutninger ved skriftlig procedure. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald varetager en af næstformændene formandens pligter og har formandens beføjelser. Sekretariatschefen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde beslutter andet. Sekretariatschefen udarbejder et referat af bestyrelsesmøderne. Deltager sekretariatschefen ikke i mødet, er det formandens ansvar, at der udarbejdes et referat. Referatet udsendes i udkast hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet. Hvis der ikke er modtaget indsigelser inden 14 dage efter udsendelsen, betragtes referatet som godkendt. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter ført til referat. STK. 2 PARTNERSKABSMØDER Der holdes partnerskabsmøder mindst 4 gange om året. Partnerskabets medlemsorganisationer er vært for partnerskabsmøderne på skift. Partnerskabsmøder kan dog også holdes anden steds. S. 12

13 Fire partnerskabsmøder holdes spredt over året som følger: Et møde holdes ultimo januar primo februar, hvor et orienteringspunkt om fastsættelse af kontingent for deltagelse i MPS indgår. Et årsmøde holdes i juni, hvor partnerskabets regnskab og årsberetning fremlægges. Et møde holdes i september, og Et møde holdes ultimo november, hvor bestyrelsen fremlægger forslag til partnerskabets handlingsplan for det følgende år. Til partnerskabsmøder inviteres alle partnerne for at drøfte Måltidspartnerskabets eksisterende og nye aktiviteter, netværke, inspirere hinanden og i viest muligt omfang koordinere indsatser omkring sundere måltider. På partnerskabsmøderne deltager mindst ét bestyrelsesmedlem som repræsentant for bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at invitere ressourcepersoner, samarbejdspartnere og andre gæster til at deltage i specifikke partnerskabsmøder efter behov. Der udarbejdes og rundsendes et beslutningsreferat af partnerskabsmøderne, som lægges tilgængeligt for partnere på internettet sammen med præsentationer fra mødet. STK. 3 ÅRSMØDET Måltidspartnerskabets årsmøde skal afholdes senest inden udgangen af juni. Forslag til dagsorden til årsmødet skal være sekretariatet i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Senest ti dage før mødet udsendes endelig indkaldelse med angivelse af dagsorden, regnskab og forslag. Årsmødets dagsorden skal indeholde punkterne: Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år; fremlæggelse af det reviderede og godkendte regnskab; præsentation af den konstituerede bestyrelse, bestyrelsen reguleres af vedtægternes 6; behandling af fremsatte forslag til dagsordenen; eventuelt STK. 4 PROJEKTGRUPPEMØDER I forbindelse med gennemførelse af specifikke projekter etableres projektgrupper til udvikling af projektbeskrivelser og gennemførelse af besluttede aktiviteter. Projektgrupperne og de respektive projektledere refererer til et bestyrelsesmedlem med delegeret ansvar for projektet, og som kan fremlægge status for projektet på bestyrelses- og S. 13

14 partnerskabsmøderne. Måltidspartnerskabet bidrager med sekretariatsbistand og eventuelt beløb til delaktiviteter, som eksempelvis vidensgrundlag, monitorering og kommunikation. 12 TVISTER Måltidspartnerskabets kontrakter og aftaler er undergivet dansk ret. Hvis en tvist opstår mellem partnerne i forbindelse med et projekt, skal tvisten søges løst i mindelighed ved mediation. Parterne vælger i fællesskab en mediator eller lader Københavns byret om at foreslå en mediator. Hvis en tvist ikke er bilagt ved forhandling eller mediation i løbet af 6 uger efter tvistens opståen, kan hver part indlede retsskridt. Om fornødent løses tvisten ved voldgift i København i overensstemmelse med regler i lov nr. 553 af 24. juni 2005 vedrørende voldgift. 13 MISVEDLIGEHOLDELSE Hvis en partner ikke overholder sine forpligtelser, kan bestyrelsen træffe beslutning om udelukkelse af den pågældende partner fra aktiviteterne eller fra Måltidspartnerskabet som sådan. Proceduren skal indledes med en varsling med mindst 1 måneds frist til at opfylde udestående forpligtelser. 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændring af Måltidspartnerskabets vedtægter kan vedtages på et partnerskabsmøde, når ændringsforslagene er opført på dagsordenen, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor. Dog skal mindst S. 14

15 halvdelen af Måltidspartnerskabets medlemmer være til stede på mødet. Skulle afgørelsen ikke kunne træffes pga. manglende tilslutning til partnerskabsmødet, og stemmer 2/3 af de fremmødte for vedtægtsændringen, skal der inden fire uger indkaldes til nyt partnerskabsmøde. Ændringsforslag kan da vedtages på dette med simpelt flertal af de fremmødte. 15 OPLØSNING AF MÅLTIDSPARTNERSKABET Forslag om opløsning af Måltidspartnerskabet skal behandles på to, med mindst én og højst tre måneders mellemrum, afholdte partnerskabsmøder. Forslaget er kun vedtaget, når det på begge partnerskabsmøder har opnået 3/4 majoritet. Det er desuden en forudsætning, at 3/4 af partnerskabets bestyrelse har været til stede ved begge møder. Opfyldes dette ikke, kan foreningens ophævelse ikke gennemføres. Hvis beslutningen om ophævelse af Måltidspartnerskabet er lovligt truffet, vil et eventuelt indestående på partnerskabets konti tilbagebetales til partnerne proportionalt med disses økonomiske bidrag i det sidste regnskabsår. Beslutning om tilbagebetaling af foreningens midler på tidspunktet for partnerskabets opløsning skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, der er bindende. Måltidspartnerskabets vedtægter er tiltrådt af den samlede bestyrelse den 7. februar 2013 Glostrup den 7. februar 2013 S. 15

16 Måltidspartnerskabet er et offentligt/privat partnerskab mellem erhverv, forbruger- og sundhedsorganisationer, faglige organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Danmark. MÅLTIDSPARTNERSKABET TÆLLER P.T. FØLGENDE ORGANISATIONER: Landbrug & Fødevarer DI Fødevarer HORESTA De Samvirkende købmænd FDB Hjerteforeningen Kost og Ernæringsforbundet FOA Danish Meat Research Institut (Teknologisk Institut) Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen S. 16

17 Måltidspartnerskabet Stationsparken Glostrup Tlf CVR-nr

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2.

V E D T Æ G T E R F O R G A T E NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. V E D T Æ G T E R F O R G A T E 2 1 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Gate 21. 1.2 Foreningen har hjemsted i Albertslund. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningens formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vision og strategi Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vision og strategi Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vision og strategi 2012-2015 Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere PARTNERSKABET Måltidspartnerskabet er et offentligt/privat partnerskab mellem erhverv, forbruger- og sundhedsorganisationer, faglige

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere