Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere"

Transkript

1 Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

2 MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et offentligt/privat partnerskab mellem erhverv, forbruger, sundheds- og faglige organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Danmark. 2 FORMÅL Måltidspartnerskabet vil være det centrale omdrejningspunkt for udvikling, erfaringsudveksling og forankring af viden og konkrete aktiviteter om sundere måltider, og derigennem udgøre et slagkraftigt forum for en stor koordineret indsats på hele området. Partnerskabet forener kræfterne. De samlede kompetencer, kommunikationskanaler og økonomi skaber synergi og ressourceeffektive resultater, som langt overstiger hvert enkelt parts muligheder. Måltidspartnerskabet er en forening, hvor medlemmer på frivillig basis mødes for at udveksle idéer, og indgå i projektsamarbejder og andre netværkssamarbejder Det er hensigten at skabe et dynamisk partnerskab, der kan være igangsætter og katalysator for initiativer og viden omkring sundere måltider. Måltidspartnerskabet arbejder for at gøre det nemt at spise sundere og for at danskerne i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere valg, både når de køber, tilbereder og nyder sundere måltider. Der skal være et stort udvalg af sundere og velsmagende madvarer og måltider tilgængeligt. S. 2 Måltidspartnerskabet skal gennem fælles løsninger stimulere det sundere valg og fremme lighed i sundhed. Partnerskabet skal fremme

3 den enkeltes handlekompetence og muligheder for at vælge sundere. Måltidspartnerskabet og organisationerne bag vil være kendt for i fællesskab at gøre det nemt og give flere danskere lyst til at spise sundere. Dette opnås ved at fremme udvikling af konkurrencedygtige og sundere måltidsløsninger, samarbejde om at øge udbud og efterspørgsel af sunde og attraktive måltidsløsninger på markedet, og ved at arbejde for gode rammebetingelser, der øger tilgængeligheden af sundere måltider. Måltidspartnerskabet skaber og formidler målrettet, let tilgængelig og troværdig viden. 3 MEDLEMMER Måltidspartnerskabets medlemmer, kaldet partnere, fremgår af foreningens medlemsliste, der ajourføres som bilag 1 til Måltidspartnerskabets vedtægter. Måltidspartnerskabets bestyrelse ajourføres og fremgår af bilag 2. Nye partnere kan blive medlem i Måltidspartnerskabet, hvis der er flertal i bestyrelsen herfor. Medlemslisten opdateres løbende og holdes ajour på partnerskabets hjemmeside. En partner har til enhver tid mulighed for skriftligt med 3 måneders varsel at melde sig ud af Måltidspartnerskabet med henblik på umiddelbart efter de 3 måneder ikke længere at kunne stå som medlem og medafsender på partnerskabets aktiviteter. I tilfælde af kontingentforhøjelser for medlemskab af Måltidspartnerskabet, kan partnerne skriftligt melde sig ud af foreningen med udgangen af det igangværende regnskabsår, og skal her ikke overholde opsigelsesvarslet på 3 måneder. Ved en partners udtræden af Måltidspartnerskabet inden regnskabsårets udløb (31. marts) er den pågældende forpligtet til ved udtrædelsen at indbetale eventuelt resterende kontingent for hele det igangværende regnskabsår. Eventuelle økonomiske forpligtelser som S. 3

4 følge af deltagelse i konkrete projekter og andre kontraktliggjorte samarbejder med partnere skal opfyldes jf. de indgåede samarbejds- og projektaftaler. 4 KONTINGENT STK.1 MÅLTIDSPARTNERSKABETS KONTINGENTREGLER Måltidspartnerskabets sekretariat og en række basisaktiviteter i sekretariatet finansieres af kontingentbetaling fra de deltagende organisationer. Årligt kontingent (ex moms) for deltagelse i Måltidspartnerskabet er: DKK for deltagelse på bestyrelsesniveau DKK for deltagelse på bestyrelsesniveau for sundheds- fag og forbrugerorganisationer, der måtte ønske at bidrage med et reduceret kontingent DKK for deltagelse i MPS som partner Kontingentregler træder i kraft fra 1. april Fastsættelse af kontingent for deltagelse i MPS sker altid på bestyrelsesmødet i januarfebruar, med virkning for det følgende regnskabsår. Kontingentændringer meldes ud på partnerskabsmødet i januarfebruar. Kontingentet faktureres som en årlig betaling ultimo marts til betaling i april måned. In kind bidrag skal aftales og specificeres ved godkendelse af Måltidspartnerskabets årlige handlingsplan senest den 15. december året inden eller ved indtræden i partnerskabet. STK. 2 BETALING AF KONTINGENT SOM IN KIND BIDRAG Sundheds- faglige og forbrugerorganisationer, der betaler mindst DKK ex moms i kontingent, kan aftale at betale op til DKK ex moms af deres årlige kontingent som et in kind bidrag. Bestyrelsen skal godkende alle betalinger med In kind bidrag. In kind bidrag kan betales som et ekstra timebidrag til partnerskabet i forbindelse med en ekstraordinær og specificeret ydelse, der afregnes til en timepris på 500 DKK ex moms svarende til et max in kind bidrag på 80 timer fra en partner eller som en ekstern leverance modsvarende dette bidrag. S. 4

5 STK. 3 FORRETNINGS- OG FINANSIERINGSPLAN FOR MÅLTIDSPARTNERSKABET Drift af Måltidspartnerskabets sekretariat og gennemførelse af specificerede basisaktiviteter finansieres af kontingentbetaling fra partnerskabets medlemsorganisationer. Der udarbejdes og godkendes årlige budgetter for dette arbejde til godkendelse på bestyrelsesmødet i januar-februar. Måltidspartnerskabets basis- og kerneaktiviteter gennemføres som projekter. Projekter skal godkendes af Måltidspartnerskabets bestyrelse, og fremgår herefter af partnerskabets projektkatalog, der løbende opdateres på foreningens hjemmeside. Partnerskabets projekter gennemføres og finansieres af de partnere, der deltager i de respektive projekter og gennem eksterne midler i form af projektfinansiering. Både basis- og kerneaktiviteter kan ligeledes finansieres af midler fra Måltidspartnerskabet kontingentindtægter. 5 FINANCIERING OG AFLÆGGELSE AF REGNSKAB Jf. kontingentreglerne i 4 faktureres og betales medlemskontingent som en årlig betaling ultimo marts til betaling i april måned. Eksekvering og ressourcetræk på in kind bidrag aftales årligt i forhold til art og tidsplan ved godkendelse af handlingsplan og årsbudget for MPS sekretariat. Sekretariatet udsender faktura. Bestyrelsen er ansvarlig for aflæggelse af årligt regnskab for aktiviteterne i Måltidspartnerskabets sekretariat til partnerne senest 30. juni. Første regnskab for 2012 aflægges i Regnskabet udarbejdes og aflægges af Måltidspartnerskabets eksterne revisor. Projektejere er ansvarlig for aflæggelse af projektregnskaber til Måltidspartnerskabet senest 30. juni samt ved projektafslutning for alle projekter, hvor MPS medfinansierer. S. 5

6 6 ORGANISATION Det overordnede ansvar for Måltidspartnerskabets aktiviteter, økonomi og organisation varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af op til 12 personer, der repræsenterer partnerskabets seks partnerkategorier. Således udpeges 1-2 bestyrelsesmedlemmer af fødevareproducenternes organisationer, 1-2 medlemmer udpeges fra organisationerne for detailhandel og udespisning, 1-2 medlemmer fra sundhedsorganisationerne, 1-2 medlemmer fra forbrugerorganisationerne, 1-2 medlemmer fra de faglige organisationer, og 1-2 personer udpeges af myndighederne. Repræsentanterne kan lade sig repræsentere af en suppleant. Det afgøres internt i partnerskabskategorierne, hvordan de hver især udpeger deres bestyrelsesmedlemmer, og hvem de ønsker, skal repræsentere dem i Måltidspartnerskabets bestyrelse. Hver deltagende organisation kan udpege en suppleant for bestyrelsesmedlemmet, som deltager i bestyrelsesmøderne, hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges for en 3-årig periode. Hvis der udpeges en suppleant forudsættes, at beslutningskompetencen er delegeret til denne. Bestyrelsen konstituerer sig årligt med en formand og to næstformænd. Såvel erhverv, myndigheder og sundheds-/forbruger-/faglige organisationer skal være repræsenteret i formandskabet. Bestyrelsen har en forpligtelse til at sikre sammenhæng i arbejdet mellem bestyrelse og Måltidspartnerskabets sekretariat. Valg af formandskab sker skriftligt, hvis bare ét bestyrelsesmedlem ønsker det, og i så fald finder valget sted på basis af skriftlige stemmer afgivet på mødet. Ved stemmelighed mellem to kandidater foretages omvalg mellem de to. Ved gentagen stemmelighed foretages lodtrækning. Hvis formand eller næstformænd udtræder af bestyrelsen foretages ny konstituering på førstkommende bestyrelsesmøde. S. 6

7 7 ADMINISTRATION OG LEDELSE AF MÅLTIDSPARTNERSKABETS AKTIVITETER Måltidspartnerskabets Sekretariat er lokaliseret hos Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup frem til senest den 31. marts Hvis der i perioden frem til marts 2014 opstår muligheder og interesse for, at en anden partner ønsker at huse sekretariatet, kan placeringen tages op igen. Måltidspartnerskabet ansætter en sekretariatschef og eventuelt yderligere sekretariatsmedarbejdere for de fælles midler. Procedure for ansættelse og afskedigelse fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse af sekretariatschefen, mens sekretariatschefen sammen med bestyrelsen har ansvaret for ansættelse af medarbejdere. Varetagelse af ansættelses- og lønforhold for sekretariatets medarbejdere træffes af bestyrelsen. Dog således, at alle de til enhver tid værende økonomiske forpligtelser vedrørende de ansattes forhold påhviler partnerskabet. De ansatte er forpligtede til at overholde rammerne for arbejde og samarbejde, personalepolitikker og eventuelle etiske retningslinjer hos den partner, der huser sekretariatet. Sekretariatschefen varetager den daglige ledelse af Måltidspartnerskabet og står for betjening af bestyrelsen, den daglige drift og koordination af fælles aktiviteter. Sekretariatschefen skal følge de retningslinjer, som bestyrelsen giver. Bestyrelsen udarbejder med hjælp fra sekretariatschefen en rolle- og ansvarsfordeling. Sekretariatschefen refererer til formandskabet. Sekretariatschefen har til opgave i samarbejde med partnerskabsgruppen at udarbejde strategi for partnerskabets virke samt en årlig handlingsplan, som skal godkendes af bestyrelsen senest den 15. december i det foregående år. Sekretariatschefen fungerer som sparringspartner i forhold til partnernes aktiviteter og skal udvikle idéer og gennemføre konkrete fælles aktiviteter samt informere udadtil og sikre evaluering af fælles S. 7

8 aktiviteter. Sekretariatschefen har til opgave at udarbejde budget til bestyrelsens godkendelse. Regnskab udarbejdes af ekstern revisor. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver. Alle arbejdsgrupper skal have en klar opgavebeskrivelse og mandat for sit arbejde. Bestyrelsen skal godkende projekter, der igangsættes i Måltidspartnerskabets navn og som involverer penge og/eller bistand fra sekretariatet. Projekterne vedtages på grundlag af en projektbeskrivelse med formål, målgruppe, succeskriterier, budget, tidsplan, organisering og evaluering. 8 TEGNINGSREGLER Til at varetage den daglige ledelse af foreningen ansætter bestyrelsen efter indstilling fra sit ansættelsesudvalg en sekretariatschef. Foreningen tegnes af formand eller én af næstformændene i forening med sekretariatschefen eller af formand og én af næstformændene i foreningen. Måltidspartnerskabets bestyrelse fastsætter sekretariatets opbygning og beføjelser. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formand og sekretariatschefen i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og sekretariatschef kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig. Sekretariatschefens daglige ledelse omfatter dispositioner i henhold til det godkendte budget, og ikke dispositioner, der efter Måltidspartnerskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan sekretariatschefen foretage efter bemyndigelse fra formandskabet. Tvivlspørgsmål kan afstemmes mellem formanden og sekretariatschef. S. 8

9 9 ANSVAR Måltidspartnerskabets bestyrelse har overfor partnerskabskredsen ansvaret for foreningens virksomhed, herunder for regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. STK. 1 PARTNERENS ANSVAR De enkelte partnere (med navns nævnelse) forpligter sig til at deltage i Måltidspartnerskabets jf. de gældende vedtægter og den godkendte handlingsplan. Partnernes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med konkrete projektsamarbejder aftales i separate projekt- og samarbejdsaftaler mellem de deltagende virksomheder/institutioner i de respektive projekter forud for bestyrelsens godkendelse af et projekt. Alle partnere specificerer ved udgangen af et år (31. marts), hvilke initiativer de selv og sammen med andre har gennemført i det forgangne år til brug for Måltidspartnerskabets årsrapport, der aflægges i 2. kvartal jf. 11 stk Økonomi Partnerne forpligter sig til årligt at betale kontingent jf. 4. Hvis en partner indtræder i løbet af et regnskabsår (1. april til 31. marts) betales for den tilbageværende periode fra det tidspunkt, hvor partneren indtræder i Måltidspartnerskabet. Partnerne er ikke forpligtede til finansiering ud over kontingentindbetalingerne. Måltidspartnerskabet som forening hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke partnerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. S. 9

10 10 RETTIGHEDER Som medlem af Måltidspartnerskabet har en partner ret til og mulighed for at visualisere og på anden måde kommunikere, at man er en del af Måltidspartnerskabet og en koordineret indsats for at gøre det nemt at spise sundere i Danmark, og bidrager til en indsats for lighed i sundhed på ernæringsområdet. Medlemmer af Måltidspartnerskabet får adgang til et netværk af centrale aktører, herunder myndigheder og organisationer, der har indflydelse på den sundhedsmæssige agenda og erhvervet, som har indflydelse på forbrugernes valgmuligheder. STK. 1 IDENTITET Medlemmer af Måltidspartnerskabet kan anvende Måltidspartnerskabets identitet i deres interne og eksterne kommunikation efter partnerskabets nærmere retningslinjer, der fastsættes i Måltidspartnerskabets kommunikationsstrategi. STK. 2 VIDEN Medlemmer har adgang til Måltidspartnerskabets samlede vidensbase. Og adgang til et internt IT-baseret netværk for alle partnere, hvor dokumenter, referater, præsentationer og viden mv. deles og dokumenteres. Sekretariatet tilbyder en grundig introduktion af nye partnere til arbejdet og muligheder for udviklingen af samarbejdet. Medlemmer vil også have adgang til presse- og andre materialer udarbejdet af sekretariatet, som kan anvendes i partnerens egne PR- sammenhænge. STK. 3 MATERIALER Materialer, der udvikles af partnerskabets sekretariat, fx formidlingsprodukter, kan frit anvendes af alle partnerne. Projektdeltagere og Måltidspartnerskabets bestyrelse tager stilling fra sag til sag, hvilke materialer, som er udviklet i de enkelte projekter, der kan anvendes af alle partnere. Beslutning om anvendelse af resultater skal ske i forbindelse med godkendelse af de respektive projektbeskrivelser og inden igangsættelse af projekter og andre initiativer. S. 10

11 STK. 4 SEKRETARIATSBETJENING Som partner kan sekretariatet benyttes som sparringspartner i forbindelse med afdækning af aktiviteter og kontakt til eksperter mv. Partnere kan efter eget ønske involvere og sparre med sekretariatet om projektudvikling, markedsføringsplaner, kommunikations og PR initiativer mm. Sekretariatet har tavshedspligt. Assistance fra sekretariatet kan aftales i forbindelse med aktiviteter og projekter med relevans for Måltidspartnerskabet afhængigt af de tilgængelige ressourcer. 11 MØDER STK. 1 BESTYRELSESMØDER Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Møderne indkaldes af formanden eller af sekretariatschefen efter formandens bemyndigelse. Bestyrelsen holder årligt et konstituerende møde i april. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker pr. med angivelse af dagsorden og fremsendelse af bilagsmateriale. Dagsorden med bilag gøres tilgængelige for bestyrelsen på internettet. Forslag, der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, skal være sekretariatschefen i hænde senest 14 dage før mødet holdes. Kun forslag, der overholder fristen kan der træffes beslutninger om på et bestyrelsesmøde. Forslag der fremsættes efter fristen og andre emner kan diskuteres under punktet eventuelt. Dagsorden og bilag udsendes, senest 5 hverdage, før mødet afholdes. Et medlem af bestyrelsen eller sekretariatschefen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Formandskabet kan invitere personer med særlig indsigt eller interesse til bestyrelsesmøder med henblik på at få belyst specifikke forhold. S. 11

12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Der tilstræbes konsensus. Ved eventuelle afstemninger har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. I forbindelse med afstemninger kan bestyrelsen ikke pålægge parter at deltage i eller bidrage til aktiviteter, som de ikke ønsker eller kan deltage i eller bidrage til. I sådanne tilfælde påhviler det sekretariatet at sikre, at den pågældende partner ikke omtales eller på anden måde fremstår som afsender af den pågældende aktivitet. Er alle bestyrelsesmedlemmer enige herom, kan bestyrelsen ved formandens foranstaltning træffe beslutninger ved skriftlig procedure. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald varetager en af næstformændene formandens pligter og har formandens beføjelser. Sekretariatschefen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde beslutter andet. Sekretariatschefen udarbejder et referat af bestyrelsesmøderne. Deltager sekretariatschefen ikke i mødet, er det formandens ansvar, at der udarbejdes et referat. Referatet udsendes i udkast hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet. Hvis der ikke er modtaget indsigelser inden 14 dage efter udsendelsen, betragtes referatet som godkendt. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter ført til referat. STK. 2 PARTNERSKABSMØDER Der holdes partnerskabsmøder mindst 4 gange om året. Partnerskabets medlemsorganisationer er vært for partnerskabsmøderne på skift. Partnerskabsmøder kan dog også holdes anden steds. S. 12

13 Fire partnerskabsmøder holdes spredt over året som følger: Et møde holdes ultimo januar primo februar, hvor et orienteringspunkt om fastsættelse af kontingent for deltagelse i MPS indgår. Et årsmøde holdes i juni, hvor partnerskabets regnskab og årsberetning fremlægges. Et møde holdes i september, og Et møde holdes ultimo november, hvor bestyrelsen fremlægger forslag til partnerskabets handlingsplan for det følgende år. Til partnerskabsmøder inviteres alle partnerne for at drøfte Måltidspartnerskabets eksisterende og nye aktiviteter, netværke, inspirere hinanden og i viest muligt omfang koordinere indsatser omkring sundere måltider. På partnerskabsmøderne deltager mindst ét bestyrelsesmedlem som repræsentant for bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at invitere ressourcepersoner, samarbejdspartnere og andre gæster til at deltage i specifikke partnerskabsmøder efter behov. Der udarbejdes og rundsendes et beslutningsreferat af partnerskabsmøderne, som lægges tilgængeligt for partnere på internettet sammen med præsentationer fra mødet. STK. 3 ÅRSMØDET Måltidspartnerskabets årsmøde skal afholdes senest inden udgangen af juni. Forslag til dagsorden til årsmødet skal være sekretariatet i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Senest ti dage før mødet udsendes endelig indkaldelse med angivelse af dagsorden, regnskab og forslag. Årsmødets dagsorden skal indeholde punkterne: Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år; fremlæggelse af det reviderede og godkendte regnskab; præsentation af den konstituerede bestyrelse, bestyrelsen reguleres af vedtægternes 6; behandling af fremsatte forslag til dagsordenen; eventuelt STK. 4 PROJEKTGRUPPEMØDER I forbindelse med gennemførelse af specifikke projekter etableres projektgrupper til udvikling af projektbeskrivelser og gennemførelse af besluttede aktiviteter. Projektgrupperne og de respektive projektledere refererer til et bestyrelsesmedlem med delegeret ansvar for projektet, og som kan fremlægge status for projektet på bestyrelses- og S. 13

14 partnerskabsmøderne. Måltidspartnerskabet bidrager med sekretariatsbistand og eventuelt beløb til delaktiviteter, som eksempelvis vidensgrundlag, monitorering og kommunikation. 12 TVISTER Måltidspartnerskabets kontrakter og aftaler er undergivet dansk ret. Hvis en tvist opstår mellem partnerne i forbindelse med et projekt, skal tvisten søges løst i mindelighed ved mediation. Parterne vælger i fællesskab en mediator eller lader Københavns byret om at foreslå en mediator. Hvis en tvist ikke er bilagt ved forhandling eller mediation i løbet af 6 uger efter tvistens opståen, kan hver part indlede retsskridt. Om fornødent løses tvisten ved voldgift i København i overensstemmelse med regler i lov nr. 553 af 24. juni 2005 vedrørende voldgift. 13 MISVEDLIGEHOLDELSE Hvis en partner ikke overholder sine forpligtelser, kan bestyrelsen træffe beslutning om udelukkelse af den pågældende partner fra aktiviteterne eller fra Måltidspartnerskabet som sådan. Proceduren skal indledes med en varsling med mindst 1 måneds frist til at opfylde udestående forpligtelser. 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændring af Måltidspartnerskabets vedtægter kan vedtages på et partnerskabsmøde, når ændringsforslagene er opført på dagsordenen, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor. Dog skal mindst S. 14

15 halvdelen af Måltidspartnerskabets medlemmer være til stede på mødet. Skulle afgørelsen ikke kunne træffes pga. manglende tilslutning til partnerskabsmødet, og stemmer 2/3 af de fremmødte for vedtægtsændringen, skal der inden fire uger indkaldes til nyt partnerskabsmøde. Ændringsforslag kan da vedtages på dette med simpelt flertal af de fremmødte. 15 OPLØSNING AF MÅLTIDSPARTNERSKABET Forslag om opløsning af Måltidspartnerskabet skal behandles på to, med mindst én og højst tre måneders mellemrum, afholdte partnerskabsmøder. Forslaget er kun vedtaget, når det på begge partnerskabsmøder har opnået 3/4 majoritet. Det er desuden en forudsætning, at 3/4 af partnerskabets bestyrelse har været til stede ved begge møder. Opfyldes dette ikke, kan foreningens ophævelse ikke gennemføres. Hvis beslutningen om ophævelse af Måltidspartnerskabet er lovligt truffet, vil et eventuelt indestående på partnerskabets konti tilbagebetales til partnerne proportionalt med disses økonomiske bidrag i det sidste regnskabsår. Beslutning om tilbagebetaling af foreningens midler på tidspunktet for partnerskabets opløsning skal forelægges bestyrelsen til godkendelse, der er bindende. Måltidspartnerskabets vedtægter er tiltrådt af den samlede bestyrelse den 7. februar 2013 Glostrup den 7. februar 2013 S. 15

16 Måltidspartnerskabet er et offentligt/privat partnerskab mellem erhverv, forbruger- og sundhedsorganisationer, faglige organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Danmark. MÅLTIDSPARTNERSKABET TÆLLER P.T. FØLGENDE ORGANISATIONER: Landbrug & Fødevarer DI Fødevarer HORESTA De Samvirkende købmænd FDB Hjerteforeningen Kost og Ernæringsforbundet FOA Danish Meat Research Institut (Teknologisk Institut) Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen S. 16

17 Måltidspartnerskabet Stationsparken Glostrup Tlf CVR-nr

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere