Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart"

Transkript

1 Referat Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2011 i Middelfart Valg af dirigent. Dagsorden: 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2010 og forelæggelse af budget for Fastsættelse af kontingent m.v. a. Fastsættelse af optagelsesafgiften b. Fastsættelse af kontingent c. Fastsættelse af bøde 4. Forelæggelse af revideret regnskab for fhv. brolægningsentreprenør Jens Eliassens legat Behandling af indkomne forslag 6. Valg af oldermand for en 2-årig periode. Bestyrelsen foreslår genvalg af oldermand Claus Erik Johnsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode På valg er: Peter Thomsen. Bestyrelsen foreslår genvalg Lars Bak Hansen. Bestyrelsen foreslår genvalg 8. Valg af 2 kritiske revisorer for en 1-årig periode På valg er Alex Christensen og Theis Sterndorff Andersen. Bestyrelsen foreslår genvalg 9. Fastsættelse af mødested for næste års generalforsamling 10. Eventuelt Branchedirektør og direktør for Danske Anlægsentreprenører Niels Nielsen, Dansk Byggeri, blev foreslået og valgt som dirigent. Niels Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til vedtægterne. Han gav ordet til oldermand Claus Erik Johnsen. Ad 1. Beretning om laugets virksomhed Oldermandens mundtlige beretning i perioden fra sidste general forsamling, den 8. maj 2010 på Sorø Storkro. Side 1 af 7

2 Oldermanden orienterede om, at Brolæggerlauget har optaget fire nye medlemmer, som er Construct Alexander S R L, Jydsk Brolægning og Anlægsgartneri ApS, Din Entreprenør Partner A/S, Benno Gosvig s Maskinstation & Entreprenørforretning. Seks har meldt sig ud henholdsvis pga. omlægning af interesse områder, lukning af afdeling eller konkurs, hvilket betyder, at lauget i dag tæller 57 medlemmer. Brolæggerprisen 2010: Årets brolæggerpris blev overrakt den 2. november 2010 til Ballerup Kommunes borgmester Ove Dalsgård - uden borgmesterkæde i starten, men det blev der rådet bod på, da den blev hentet med fuld udrykning. Prisen blev givet for Søndergårds Torv i Måløv, et torv der blandt andet udmærker sig ved en skulptur; Nåleøjet af Bjørn Nørgaard. Vandet rinder hen over torvet og løber over belægningen, og giver granitten magisk liv. Belægningerne består af granittrapper langs søbredden og granit trinforkanter som siddeplinter, granitbordurbånd samt belægningssten i et sirligt mønster. Dommerkomiteen har valgt dette torv som vinder af årets brolæggerpris, fordi det viser en nyskabende måde at anvende brolægningen og dermed brolæggerfaget på en moderne belægning, der en fulgt med tiden, og som er med til at gøre opmærksom på, at Brolæggerlauget også er fulgt med tiden. Tegnere og arkitekter på sagen var Arkitekt Stine Bærentzen fra Bærentzen Landskab og Bjørn Nørgaard. Overrækkelsen foregik i et forsamlingshus lige overfor for torvet, og vejrguderne var ikke ligefrem med os. Ballerup lokal-tv optog overrækkelsen, og optagelsen kan ses på kommunens hjemmeside. Der var stor tilslutning af gæster og laugsfirmaer, ca mennesker var mødt op. Af de fire laugsfirmaer, der har været med til at udføre opgaven, var dog kun et firma fremmødt. Dommerkomiteen bestod af Æresmedlem Carl Hansen, Æresmedlem Finn Rasmussen, Brolæggermester Kaj Bøje, Direktør Lars Lorentzen og med som gæst, Oldermand Claus Johnsen. Det var 25. gang brolæggerprisen blev uddelt. Det haster med opfordringer til nye emner til brolæggerprisen i år. Brolæggerfagets lærlinge uddannelse: I det forløbne år er der blevet udlært 27 svende, tre med ros, og for første gang i 36 år en sølvmedalje! Og det en endnu engang Brian Schnegells svend, der fik en medalje overrakt på Københavns Rådhus den 10. maj 2011 af Hendes Majestæt Dronningen. Igangværende uddannelser/ lærerkontrakter: 64, hvilket er en tilbagegang på 33 kontrakter eller godt 33% i forhold til generalforsamlingen I 2011 forventes 23 udlærte I 2012 forventes 19 udlærte I 2013 forventes 25 udlærte Side 2 af 7

3 Tilgangen er på landsplan for brolæggere og struktører faldet med ca. 30%, primært på vores område, hvorimod der på murer- og tømrerområdet er et fald i indgåelsen af aftaler på 15%. Der er mange lærlinge, der ikke kan få læreplads i deres planlagte fag, som prøver at få læreplads som brolægger. Der er kommet en ny tilskudsordning på kr. pr. lærekontrakt mod tidligere kr. Vi vil godt opfordre til at tage nye lærlinge og lauget kan være behjælpelige med kontrakter, tilskud mm. John Hvass ligger inde med to ansøgninger fra personer der gerne vil være brolæggere. Det er vigtigt at vi sikrer os, at fremtidens arbejdskraft er godt uddannet. Selv om der er lavkonjunktur nu, er det vigtig, at vi ser fremad. Inden for en periode på under 10 år er mange af de nuværende faglærte brolæggere gået på pension, hvilket betyder, at der vil blive et stort efterslæb på faglærte brolægger. Derfor skal vi til stadighed kende vores uddannelsesansvar. Forhold til teknisk skoler: Horsens og Glostrup De nye opgaver til svendeprøverne kører godt. Der er kommet mere granit i opgaven, men der skal fokuseres mere på sværhed for at lærlingene kan vise deres kunnen. Hovedforløb har kørt godt, og vi er blevet bedre til at flytte vores lærlinge fra Glostrup til Horsens, når hovedforløbet ikke passer i Glostrup. Vi har desværre den udfordring, at undervisningsministeriet har bestemt at overrækkelse af svendebreve på de to uddannelsessteder skal ske på samme dag. Det er jo umuligt for oldermanden og hans cirkus at være begge steder på en gang, så vi har valgt at prioritere det sådan, at der hvor der er flest laugsfirmaer repræsenteret, møder oldermanden op, og på den anden skole stiller som minimum et bestyrelsesmedlem og konsulenten op. Syn og skønsforretninger: Siden sidste generalforsamling har oldermanden haft 12 syn & skønsager: 8 stk. fra byggerigets ankenævn 4 stk. advokatsager, heraf 1 stk. voldgiftdommer sag, Af faglige vurderinger har oldermanden haft 2 sager og konsulenten 10 sager. Arbejdsgrupper: Vedr. overenskomst 2012 og revidering af den gule (priskuranten) har der været afholdt to møder. Fra lauget deltager Lars Bak Hansen og Peter Thomsen. I DS- gruppen, som skal revidere DS 1136, sidder John Hvass, Niels Nielsen, Lars Bak, Karsten Gram og oldermanden. Lauget er nu medlem af DS 472, som er en revision af bl.a. betonbelægninger. Side 3 af 7

4 Presse og markedsføring Der er ved at blive udarbejdet en speciel folder til brug for bl.a. offentlige myndigheder. I forbindelse med 125 års jubilæet er der en folder under udarbejdelse. Diverse udvalg: I uddannelsesudvalget har der været 4 møder. I København er det Hans W. Petersen og oldermanden, som nu er erstattet af Jesper Brødstrup og Dennis Thun. I Horsens har Tom Ankersø ønsket at stoppe, mens Torben Bersang fortsætter. I svendeprøve- og lærebogsudvalget sidder John Hvass. Seminar og Kurser: Der har i perioden ikke været afholdt kursus for tilsynsførende. Kurserne vil fremover være i AMU regi. Medlemskonferencen 2010: 42 medlemmer deltog i konferencen den november 2010 på Entreprenørskolen. Ud over laugsanliggende var der et indlæg ved Camilla Van Deurs og ved maskinleverandør Ernfred Pedersen. Dagen afsluttede med ølsmagning. Studieturen: Blev aflyst pga. manglende tilslutning. Turen skulle være gået til Krakow. Vi prøver igen i år. Mærkedage: Medajleoverrækkelse foregik den 10. maj 2011 på Københavns Rådhus, hvor vores sølvsvend fik overrakt medalje af Hendes Majestæt Dronningen. Brolæggerlaugets 125 års jubilæumsdag fejres lørdag den 25. juni 2011 i Moltkes Palæ. Tid og sted for generalforsamlingen 2012 er endnu ikke fastsat. Bestyrelsen ønsker gerne forslag til sted. Oldermanden afsluttede den mundtlige beretning med at takke bestyrelsen og laugskonsulenten for et godt samarbejde. Herefter spurgte dirigenten generelforsamlingen, om det var bemærkninger til beretningen, hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Ad 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2010 og forelæggelse af budget for 2012 Side 4 af 7

5 Laugskonsulent John Hvass gennemgik regnskabet for 2010, der viser et samlet resultat på kr. efter at der er afsat kr. til 125 års jubilæet. Laugskonsulenten oplyste, at Brolæggerlaugets bestyrelse hvert 2. år foretager en studierejse, og da der ikke var en studierejse i 2010, blev regnskabet ikke belastet på denne udgiftspost. På medlemskonferencen i Ebeltoft er budgettet overskredet med knap kr., mens der på kontoen for journalistisk arbejde er sket en overskridelse på knap kr., hvilket skyldes en ekstraordinær udgift til Brolæggerhåndbogen. På indtægtssiden viser 2010-regnskabet, at der har været kontingentindtægter for kr., hvilket er lidt højere end det budgetterede. Laugskonsulenten bemærkede, at Erhvervsfonden er nedlagt og derfor ikke længere vil bidrage med tilskud til Brolæggerprisen. Denne udgift vil fremover alene blive båret af Brolæggerlauget samt sponsorer. Forelæggelse af budget for 2012 Ifølge budgettet vil 2012 komme ud med et positivt resultat på kr. I 2011 forventes et fald i kontingentindtægter på knap kr. til kr., som følge af en nedgang i antallet af medlemmer, mens kontingentindtægter for 2012 er budgetteret til kr. Brolæggerprisen er i budgettet hævet til kr. mod tidligere kr. Beløbet er taget fra henholdsvis efteruddannelses- og studietur for lærlinges konti. Efter fremlæggelsen foreslog Bjørn Nordstrøm, Dansk Kvalitets Brolægning, at beløbet på de kr. som er afsat til Brolæggerprisen, bør sættes op for at gøre prisen mere synlig og præsentabel. Jesper Bjødstrup, J.B. Brolægning, var enig og foreslog, at kontingentet skulle hæves med 500 kr., som skulle øremærkes til Brolæggerprisen. Laugskonsulenten bemærkede, at Brolæggerprisen har en meget høj PR-værdi. Men det vil imidlertid være et problem at hæve kontingentet, fordi nogle af de tidligere medlemmer har meldt sig ud med den begrundelse, at kontingentet var for højt. Han nævnte, at der indenfor det samlede budget vil være mulighed for at hæve beløbet til Brolæggerprisen. Desuden vil der være mulighed for sponsorstøtte, ligesom det forventes, at prismodtagere som hidtil vil bidrage økonomisk til et traktement i forbindelse med prisoverrækkelsen. Theis Sterndorff, Køge Brolæggerfirma, mente, at det er vigtigt, at alle bakker op om Brolæggerprisen. Han pegede tillige på, at landskabsarkitekter og rådgivere bør være i fokus i forbindelse med en markedsføringsindsats, så det bliver mere tydeligt, at det er brolæggere og ikke gartnere, der leverer professionelt brolæggerarbejde. Generalforsamlingen godkendte budgettet for Side 5 af 7

6 Ad 3. Fastsættelse af kontingent m.v. d. Fastsættelse af optagelsesafgiften e. Fastsættelse af kontingent f. Fastsættelse af bøde Efter debatten under punkt 2 besluttede generalforsamlingen uændrede optagelsesafgift, kontingent og bøder. Ad 4. Forelæggelse af revideret regnskab for fhv. brolægningsentreprenør Jens Eliassens legat 2010 Laugskonsulenten berettede, at 26 værdigt trængende plus Seniorlauget fik tildelt legatmidler i De uddelte midler svarer nogenlunde til det, der kommer ind i renteindtægter. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Ad 5. Behandling af indkomne forslag Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommet nogen forslag. Ad 6. Valg af oldermand for en 2-årig periode. Bestyrelsen foreslog genvalg af oldermand Claus Erik Johnsen Oldermand Claus Erik Johnsen blev genvalgt uden modkandidater. Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode På valg er: Peter Thomsen. Bestyrelsen foreslår genvalg Lars Bak Hansen. Bestyrelsen foreslår genvalg Peter Thomsen og Lars Bak Hansen blev genvalgt uden modkandidater. Ad 8. Valg af 2 kritiske revisorer for en 1-årig periode På valg er Alex Christensen og Theis Sterndorff Andersen. Bestyrelsen foreslår genvalg Alex Christensen og Theis Sterndorff Andersen modtog genvalg. Ad 9 Fastsættelse af mødested for næste års generalforsamling Brolæggerlaugets bestyrelse fik opbakning til at finde et egnet sted i Jylland til afholdelse af generalforsamlingen i Side 6 af 7

7 Ad 10. Eventuelt Jesper Bjødstrup, medlem af uddannelsesudvalget ved Københavns Tekniske Skole, fortalte forsamlingen, at han og Dennis Thun, som også er i udvalget, ikke har kunnet imødekomme en ansøgning fra en kloakmester i Herlufmagle, som ønskede at uddanne elever. Herefter fulgte en debat om den motivation eleverne udviser på de tekniske skoler. Jesper Bjødstrup har oplevet, at lærlinge går og kommer, som det passer dem, og at mestrene ser igennem fingre med det. Han opfordrede til, at mestrene strammer op, og får lærlingene til at passe skolen. Flere fra salen bakkede op om dette synspunkt. Laugskonsulenten supplerede med en kommentar om, at mestrene ikke skal bruge tid på elever, der betragter skolen som et ferieophold. Hvis en elev ikke tager skolen seriøst, så er det værd at overveje om man skal opsige lærekontrakten. Benny Hansen, Nordfyns Brolægning, fik mulighed for at vise, hvordan han har udviklet en gummimembran og en plade, som kan monteres på en Al-Vac sugemaskine og suge mere effektivt. Indretningen gør, at maskinen suger promte, og ikke skal bruge sparsom batteristrøm på at opnå et tilpas vakuum. Oldermanden afsluttede med at takke dirigenten og laugsmedlemmerne for en veloverstået generalforsamling. Dirigent Niels Nielsen Side 7 af 7

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere