1. Formål, opgaver og organisering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Formål, opgaver og organisering."

Transkript

1 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby Hvidovre Produktionsskole Glostrup-Albertslund Produktionshøjskole Ballerup Herlev Produktionshøjskole Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Produktionsskolen Møllen 1. Formål, opgaver og organisering. 1. Institutionssamarbejdet i Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre er etableret med det formål at udvikle og udbyde kombineret ungdomsuddannelse i henhold til lov nr. 631 af 16. juni 2014 om kombineret ungdomsuddannelse i følgende kommuner: Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre. 2. Institutionssamarbejdet for kombineret ungdomsuddannelse omhandler udbud af uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år, der har afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, og som ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse og ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, og som samtidig er motiveret for uddannelse. 3. Institutionssamarbejdet i Københavns Omegn bygger på et fælles princip om, at samarbejdet skal varetage elevens tarv. Dette gøres ved at skabe relevante lokale rammer, for at eleven bliver så dygtig som muligt og har beskæftigelsesmuligheder efter uddannelsen eller mulighed for videre uddannelsesforløb. For at varetage elevens tarv skal forløbene være relevante, og de deltagende parter skal hver især bidrage med deres kompetencer, faglighed, viden og uddannelsesmæssige setup. Institutionssamarbejdet er etableret med det formål at udvikle og udbyde kombineret ungdomsuddannelse i henhold til lov nr. 631 af 16. juni 2014 om kombineret ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse omhandler udbud af uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år, der har afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, og som ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse og ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, og som samtidig er motiveret for uddannelse.

2 2 Institutionssamarbejdet omfatter bl.a. følgende opgaver: 1. Sikring af et bredt, lokalt samarbejde om udvikling og udbud af uddannelsen med ungdommens uddannelsesvejledning, kommunerne i det geografiske dækningsområde, de lokale virksomheder, foreninger og øvrige relevante private og offentlige institutioner. 2. Udbud af uddannelsen med et antal erhvervstemaer, som er udvalgt efter en vurdering af lokale erhvervsmæssige forhold. Uddannelsestilbuddet udbydes i områdets kommuner på en sådan måde, at det er attraktivt for målgruppen og kompetencegivende i forhold til aktuelle behov i erhvervsuddannelser og på arbejdsmarkedet. 3. Drift og udvikling af den kombinerede ungdomsuddannelse baseret på En organisationsmodel, jf. denne aftale med udgangspunkt i nærhedsprincip for eleverne. En fælles økonomisk model, herunder om fordeling af tilskud efter lovens 17, som er baseret på enkelhed. Et fælles kvalitetssystem, jf. denne aftale med afsæt i et princip om kædeansvar, hvor hver partner forventes at påtage sig lige ansvar for, at samarbejdet med andre partnere eller leverandører af uddannelsesydelser grundlæggende lever op til de grundlæggende principper og den kvalitet, som institutionssamarbejdet har defineret og vedtaget. 4. Etablering og sikring af en gennemførelsesstrategi, jf. aftalens pkt. 3.2, med afsæt i et fælles ansvar i hele institutionssamarbejdet. Målet er, at enhver elev i kombineret ungdomsuddannelse, der ønsker at gennemføre uddannelsen, sikres mulighed herfor ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde, hvor elevens behov sættes i centrum i et fleksibelt og handlingsorienteret samarbejde mellem institutionerne. Som en del af gennemførelsesstrategien udpeger hjemstedsskolen en kontaktperson for hver elev, som blandt andet har til opgave at koordinere samarbejdet mellem institutionerne om elevens gennemførelse. 5. Gennemførelse af undervisningen i overensstemmelse med de forløbsplaner, der lægges for eleverne i uddannelsen, herunder sikring af, at læring og kompetencemål opfyldes for hver enkelt elev. Endvidere at stille kontaktpersoner til rådighed for den enkelte elev. 6. Varetagelse af de administrative opgaver, som gennemførelse af uddannelsen medfører, jf. pkt. 2. Samarbejdet organiseres i og omkring følgende institutioner: En tovholderskole En styregruppe Et antal hjemstedsskoler Øvrige samarbejdspartnere i området Samarbejdet organiseres i og omkring følgende udvalg m.v.: Styregruppe med en repræsentant fra to produktionsskoler; Vestegnens HF og VUC, SOSU C, CPH WEST (tovholderskole) samt en sekretær fra tovholderskolen. Endvidere indgår de to UU-er som tilforordnede. Koordinationsudvalg med en repræsentant fra hver af de skoler, som indgår i udbuddet af uddannelser. KUU-netværk, bestående af lærere og vejledere med henblik på koordination, kvalitetssikring, inspiration og udvikling af uddannelsen.

3 3 2. Opgavernes udførelse A. Tovholderinstitutionen er overordnet ansvarlig for organisation, administration og indhold af elevernes samlede uddannelsesforløb. Det medfører opgaver, der er nærmere beskrevet i denne samarbejdsaftale: 1. Koordinere detailbeskrivelse af erhvervstemaer, som skal udbydes af institutionssamarbejdet, og være koordinator for de deltagende interessenters bidrag samt forestå ansøgningen om godkendelse til Undervisningsministeriet 2. Udarbejde forslag til skriftlig samarbejdsaftale om institutionssamarbejdet og forestå forhandlingerne herom 3. Repræsentere institutionssamarbejdet over for Undervisningsministeriet 4. Sørge for etablering og vedligeholdelse af et fælles kvalitetssystem til løbende udvikling og resultatvurdering af uddannelsen 5. Eventuel ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand til eleven 6. Indberette elevaktiviteten til Undervisningsministeriet og få udbetalt taxametertilskud for eleverne og fordele taxametertilskuddet i henhold til denne aftale 7. Sørge for fordeling af taxametertilskuddet i henhold til den aftalte økonomi-model 8. Sørge for at aflægge revideret regnskab for samarbejdets økonomi til Undervisningsministeriet. 9. Udstede uddannelsesbeviser og dokumentation, jf. lovens Varetage sekretariatsfunktion og administration for institutionssamarbejdet, herunder oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside, jf. bekendtgørelsens 10, stk Udarbejde budgetter og aflægge revideret regnskab for institutionssamarbejdet til Undervisningsministeriet, jf. lovens Udarbejde årsrapport samt andre rapporter om institutionssamarbejdets virke og resultater, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 3. I den udstrækning tovholderinstitutionens udførelse af opgaverne medfører aktiviteter, der omfattes af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer), skal tovholderinstitutionen i samarbejde med partnerne sørge for anmeldelse m.v. til Datatilsynet og for, at lovens krav og bestemmelser overholdes. Tovholderinstitutionen er herunder forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tovholderinstitutionen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler over for de øvrige partnere, der er repræsenteret i styregruppen. Tovholderinstitutionen er dog ikke ansvarlig for skade, der skyldes simpel uagtsomhed. Denne samarbejdsaftale medfører dog ikke en begrænsning i partnernes selvstændige ansvar over for Undervisningsministeriet eller andre. B. Hjemstedsskolerne er de lokale udbydere af de enkelte fagretninger. Med reference til tovholderskolen er de ansvarlige for gennemførelse og løbende kvalitetssikring af uddannelsen, hvilket bl.a. afspejles i følgende opgaver, der er nærmere beskrevet i denne aftale: 1. Udpegning af en fagligt kompetent og nærværende kontaktperson for hver enkelt elev på uddannelsen i hjemstedsskolens område samt forestå det ledelsesmæssige og økonomiske

4 4 ansvar for denne lokale kontaktperson, som skal være ansat ved hjemstedsskolen. Kontaktpersonen er ansvarlig for vejledning, forløbsplan, erhvervstræning, portfolio, KUU-fag og koordinering. Kontaktpersonerne skal kæde uddannelsesforløbet sammen og være vejleder/mentor for eleven gennem hele uddannelsen. De skal være bredt til rådighed med henblik på at fastholde elevens udvikling og sigte med uddannelsen. 2. Gennemføre kompetencevurdering af eleven, jf. bekendtgørelsens 13, stk Udarbejde forløbsplan i samarbejde med eleven og Ungdommens Uddannelsesvejledning på baggrund af en gennemført kompetencevurdering samt løbende sikre, at denne overholdes eller justeres efter behov, samt herunder sikre, at der foretages nødvendige ændringer i elevens uddannelsesplan, jf. bekendtgørelsens kapitel Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og kommunerne samt med institutioner for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i elevens hjemkommune. 5. Sikre, at kontaktpersoner og lærere, der underviser elever i uddannelsen, har de relevante faglige og pædagogiske kompetencer i forhold til uddannelsens indhold, målgruppe og undervisningens tilrettelæggelse. 6. Bistå og vejlede eleverne med ansøgninger om SU, befordringstilskud og andre uddannelsesrelevante forhold. 7. Dokumentere elevens forløb og opnåede kompetencer i den form, som Undervisningsministeriet og institutionssamarbejdet bestemmer, herunder løbende udarbejdelse af arbejdsportfolio og slutteligt præsentationsportfolio, jf. bekendtgørelsens Sikring af hjemstedsskolens uddannelsestilbud og gennemførelse i overensstemmelse med nærværende samarbejdsaftale og beskrivelsen af de enkelte uddannelsestemaer i ansøgningen til Undervisningsministeriet samt de principper og værdier, som uddannelsessamarbejdet beror på. 9. Samarbejde med erhvervsliv og institutioner m.fl. om etablering af tilstrækkeligt antal relevante erhvervstræningspladser, herunder sikre elevens faglige udbytte ved erhvervstræningen og dokumentationen heraf. 10. Sørge for betaling til øvrige samarbejdspartnere og interessenter, der leverer undervisning til hjemstedsskolens elever. 11. Aflægge regnskab for hjemstedsskolens økonomi vedr. KUU, herunder betalingen af tilskud til deltagere i institutionssamarbejdet, øvrige samarbejder og interessenter i henhold til aftalt fordeling af taxametertilskud. 12. Korrekt og rettidig registrering af elevaktiviteten til tovholderskolens indberetning til Undervisningsministeriet med henblik på hjemtagelse af taxametertilskud. 13. Bidrage til kvalitetssikring i uddannelsen i henhold til fælles kvalitetssystem. 14. Udpege personer til deltagelse institutionssamarbejdets koordinationsudvalg. 15. Deltage i institutionssamarbejdets netværk. Det påhviler hver enkelt partner i aftalen at leve op til gældende regler, love og krav om forsikringer m.v. i henhold til udbud om kombineret ungdomsuddannelse. Øvrig forsikring varetages af hjemstedsskolen. Det påhviler enhver institution i samarbejdet at tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at udføre dennes opgaver i overensstemmelse med detailbeskrivelsen af de udbudte erhvervstemaer og denne samarbejdsaftale.

5 5 De enkelte institutioner står som ejer af udstyr, der anskaffes til udførelse af opgaverne. De enkelte institutioner har instruktionspligten for og tilsynet med de medarbejdere, der tilknyttes uddannelsen, herunder deres deltagelse i det løbende kvalitetsarbejde samt selvevalueringer m.v. De øvrige partnere har ingen instruktionsbeføjelse over for en institutions medarbejdere. C. De øvrige institutioner har følgende opgaver, jf. denne aftale: 1. Levering af undervisning efter anden uddannelseslov og særligt udviklede kurser eller undervisning i henhold til detailbeskrivelsen af undervisningen på de enkelte erhvervstemaer. 2. Dokumentere og evaluere egen undervisning og udstede deltagelsesbevis eller gennemføre eksamen og udstede eksamensbevis for egne uddannelsesdele. 3. Levering af andre ydelser til det lokale samarbejde efter aftale. 4. Bidrage til kvalitetssikring i uddannelsen i henhold til fælles kvalitetssystem. 5. Deltagelse i det lokale KUU-netværk med lærer/vejleder sammen med den hjemstedsskole, hvortil de leverer undervisning, eller hvorfra de modtager elever i hold- eller individuel undervisning. 3. Kvalitetssikring og gennemførelsesstrategi 3.1 Kvalitetssikring Styregruppen vedtager et kvalitetssystem til brug for løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelse. Bestemmelser herom fremgår af lovens kapitel 4 og bekendtgørelsens kapitel 9. Tovholderinstitutionen har ansvaret for at udarbejde forslag hertil og for at tage initiativ til løbende udvikling og resultatvurdering. Kvalitetssystemet skal sikre, at der inden for godkendelsens rammer sker en løbende og systematisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelsen, og at resultaterne løbende vurderes. Partnerne i institutionssamarbejdet er forpligtet til at leve op til kvalitetskrav, mål og indsatser mv., som fastlægges i kvalitetssystemet. De deltagende parter forpligter sig i særlig grad til at have en strategi for elevernes gennemførelse. Kvalitetssystemet er vedlagt aftalen. Heri fordeles opgaverne mellem tovholderinstitutionen og samarbejdsaftalens øvrige partnere, der har fuldt ansvar for implementering på egen institution. Til kvalitetssikringsarbejdet generelt kan tovholderinstitutionen kræve, at alle deltagende institutioner udfører det i denne forbindelse aftalte arbejde, herunder også med at udvikle og vurdere eksterne parters deltagelse. 3.2 Gennemførelsesstrategi Enhver elev i kombineret ungdomsuddannelse i samarbejdet, der ønsker at gennemføre uddannelsen, sikres mulighed herfor ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem de involverede undervisningsinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt de involverede virksomheder, foreninger og offentlige og private institutioner.

6 6 Elevens faglige, sociale og personlige behov og udviklingsmuligheder sættes i centrum i et fleksibelt, helhedsorienteret og handlingsorienteret samarbejde mellem eleven, elevens kontaktperson og de nævnte institutioner, virksomheder og øvrige parter. Elevens kontaktperson koordinerer samarbejdet om elevens gennemførelse. Når det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt for elevens mulighed for gennemførelse, indgår kontaktpersonen aftaler om levering af uddannelsesydelser med offentlige og private institutioner, private virksomheder, foreninger mv. Hjemstedsskolen afholder udgifterne til disse uddannelsesdele. Elevens kontaktperson bistår den enkelte elev med at søge erhvervstræningsplads i henhold til elevens forløbsplan og beskæftigelsessigte. De deltagende partnere forpligter sig at følge og udvikle denne overordnede strategi til sikring af elevernes mulighed for at gennemføre uddannelsen set i lyset af målgruppens særlige forudsætninger. 4. Økonomi Kombineret ungdomsuddannelse finansieres af taxametertilskud fra Undervisningsministeriet. Tilskuddet fordeles med en administrativ andel til tovholderskolen på 13%. Derudover fordeles 13,5% til hjemstedsskolerne til at varetage opgaverne med kontaktperson, forløbsplan m.v. i forhold til den enkelte skoles aktivitet. De resterende 73,5% fordeles ligeledes til hjemstedsskolen. Ud af dette betales den andel af undervisningen, som varetages af andre institutioner. Forud for hvert finansår forelægger tovholderinstitutionen for styregruppen et budget for uddannelsen gældende for det kommende finansår. Budgettet skal bl.a. indeholde en oversigt over Fordeling af indtægter og årselever mellem de deltagende institutioner Fordeling af omkostninger på direkte undervisning og andre aktiviteter, herunder tovholderfunktion og kontaktpersoner og evt. andre aktiviteter Forholdsregler ved evt. mindre antal årselever end forventet. 1. Tovholderinstitutionen udarbejder en opfølgning på budgettet efter udgangen af første halvår af finansåret. 2. Tovholderinstitutionen udbetaler de indkomne taxametertilskud efter fordelingsnøglen, når tovholderinstitutionen har modtaget tilskuddene fra Undervisningsministeriet, og når tovholderinstitutionen har haft lejlighed til at kontrollere den enkelte samarbejdspartners berettigelse til tilskuddet. 3. Hjemstedsskolerne afholder alle nødvendige udgifter til undervisning af egne elever, herunder - på vegne af tovholderskolen - betaling i henhold til aftale i institutionssamarbejdet for de øvrige partneres levering af undervisning til den pågældende hjemstedsskoles elever. Hjemstedsskolerne leverer halvårlige regnskaber til tovholderinstitutionen. 4. Hjemstedsskolerne foretager løbende alle nødvendige registreringer i henhold til krav herom (elevtal, fravær, sygdom, erhvervstræning, frafald, prøver og udslusning m.v.). 5. Den administrative andel og andelen til kontaktpersonens opgaver revurderes, når det første regnskab foreligger, og styregruppen vedtager eventuelle ændringer til fordeling af taxametertilskuddet.

7 7 5. Regnskab Tovholderinstitutionen udarbejder årligt et særskilt internt regnskab for gennemførelsen af kombineret ungdomsuddannelse. Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse og en specifikation af eventuelle mellemregninger mellem tovholderinstitutionen og de øvrige partnere. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med styregruppens anvisninger. Et medlem af styregruppen kan forlange, at regnskabet skal underkastes et review udført af tovholderinstitutionens revisor. Regnskabet skal forelægges styregruppen. Regnskabet indarbejdes i tovholderinstitutionens årsrapport og indgår heri, når tovholderinstitutionen aflægger regnskab til Undervisningsministeriet. 6. Styregruppen 6.1. Styregruppens opgaver Styregruppen har det overordnede ansvar for de opgaver, som samarbejdet omfatter. Styregruppen evaluerer og redigerer samarbejdsaftalen efter behov. Styregruppen fastsætter generelle og konkrete retningslinjer for opgavernes udførelse. Alle institutioner i samarbejdet er undergivet styregruppens instruktion vedrørende opgavernes udførelse. Institutionerne er selv ansvarlige for internt at organisere opgavernes udførelse i overensstemmelse med styregruppens anvisninger, herunder instruktion af medarbejdere. Styregruppen beslutter og godkender udbud og udbudssteder Styregruppens sammensætning Styregruppen består af et medlem fra CPH WEST, SOSU C, Vestegnens HF og VUC, to produktionsskoler, en repræsentant fra hver af de ungdomsuddannelsesvejledninger som tilforordnede og en sekretær fra CPH WEST. Herudover udpeger hver af partnerne en suppleant, der ved forfald træder i medlemmets sted. Tovholderinstitutionen er formand for styregruppen. Styregruppen udpeger selv næstformand.

8 Styregruppens beslutninger Styregruppen holder møde 4 gange årligt. Ethvert medlem kan med 4 ugers varsel forlange, at styregruppen indkaldes til behandling af et bestemt emne vedrørende opgavernes udførelse eller samarbejdet i øvrigt. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede eller repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Ved et medlems forfald kan der gives møde ved suppleanten, eller der kan gives skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Beslutninger i styregruppen træffes som udgangspunkt ved enighed. I tilfælde af uenighed afgøres det ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der udarbejdes referat fra møder i styregruppen. Kopi af referatet fremsendes til styregruppens medlemmer senest 14 dage efter mødet med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for yderligere 14 dage. Referatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet på det førstkommende møde, hvor de er til stede. 7. Rettigheder De deltagende institutioner udøver ejendomsretten til udstyr m.v., som institutionen har anskaffet til brug for udførelse af opgaven. 8. Ind- og udtræden Indtræden af en ny samarbejdspartner kræver godkendelse i styregruppen. En partner kan udtræde af samarbejdet ved skriftlig meddelelse til styregruppen. Udtræden kan ske med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et skoleår. For tovholderinstitutionens udtræden er det en betingelse, at der gives mindst 18 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår. En partner skal udtræde af samarbejdet, såfremt dette besluttes af styregruppen med kvalificeret flertal. Den udtrædende partner er forpligtet til at betale omkostninger og opfylde sine øvrige forpligtelser indtil udtrædelsestidspunktet og er berettiget til at oppebære ydelser og andre fordele indtil dette tidspunkt. Produktionsskolerne er repræsenteret af Glostrup Albertslund produktionsskole og Produktionshøjskolen i Brøndby, indtil produktionsskolerne beslutter en anden repræsentation.

9 9 9. Information og tavshedspligt Tovholderinstitutionen skal efter anmodning fra styregruppen eller en partner give enhver oplysning vedrørende opgavens udførelse. Det enkelte medlem af styregruppen kan informere den partner, der har udpeget det pågældende medlem om ethvert forhold vedrørende samarbejdet. Partnerne, medlemmer af styregruppen og tovholderinstitutionens medarbejdere har tavshedspligt i henhold til bestemmelserne i forvaltningsloven. Partnerne er internt forpligtede til videndeling i det omfang, det er muligt i henhold til lovmæssige hensyn for at sikre de bedst mulige uddannelsesforløb for eleverne, herunder med særlig opmærksomhed i forbindelse med overgange mellem uddannelsesinstitutioner og ændringer undervejs i uddannelsesplanen for den enkelte elev. 10. Tvistigheder Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem tovholderinstitutionen og/eller øvrige partnere i forbindelse med samarbejdet, skal parterne søge en løsning ved forhandling. Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, kan enhver af parterne anmode Undervisningsministeriet om at udpege en opmand. Sagens forelæggelse for opmanden skal ske på grundlag af et notat fra parterne, hvor de redegør for sagen og deres løsningsforslag. Opmanden kan indkalde parterne til en forhandling. Opmandens udtalelse vedrørende spørgsmålet er bindende for parterne, medmindre spørgsmålet indbringes for domstolene inden 6 uger fra afgivelse af udtalelsen. Opmanden er ikke ved sin udtalelse part i en eventuel retssag. Tvisten kan ikke indbringes for domstolene uden forudgående forelæggelse for opmanden, medmindre parterne er enige herom.

10

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere