2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag."

Transkript

1 2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af udligningssystemet og visse tilskudsordninger) 1 I lov nr. 499 af 7. juni 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som ændret ved 12 i lov nr. 534 af 6. juni 2007, 15 i lov nr. 477 af 17. juni 2008 og lov nr. 548 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer: 1. 5, stk. 2, nr. 9, affattes således:»9) Antallet af udviklingshæmmede personer på 65 år og derunder samt antallet af årige personer uden for arbejdsstyrken med øvrige handicap med en vægt på 5 pct.«2. Overskriften til kapitel 4 affattes således:»udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud«3. I 12, stk. 1 og 2, ændres»25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger«til:»96,5 pct. af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel«. 4. I 16 ændres»180 mio. kr.«til:»164,9 mio. kr.«og»2008«til:»2010«. 5. I 17, stk. 1, 1. pkt., ændres»regionale EU-støtteordninger«til:»EU-støtteordninger, der bidrager til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme«. 6. I 17, stk. 1, 2. pkt., ændres»som i tilskudsåret modtager tilskud efter 12«til:»hvis strukturelle underskud pr. indbygger er mindst 25 pct. højere end landsgennemsnittet«. 7. I 17, stk. 3 og 4, ændres»de regionale EU-støtteordninger«til:»EU-støtteordningerne«. 8. I 19 ændres»0,1 pct.«til:»0,07 pct.«. 9. I 21, stk. 2, ændres»26,9 mio. kr.«til:»69,8 mio. kr.«og»2007«til:»2010«. Stk. 1. Loven træder i kraft den 20. juni 2009 og har virkning fra tilskudsåret 2010, jf. dog stk

2 Stk , stk. 1, 3 og 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, 6 og 7, træder i kraft den 20. juni 2009 og har virkning for fordeling af tilskud fra den 1. oktober

3 1. Lovforslagets baggrund og formål Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Formålet med lovforslaget er primært at gennemføre nogle tilpasninger af tilskuds- og udligningssystemet. Der er tale om en opfølgning på udligningsreformen, hvor forligspartierne var enige om, at der i folketingsåret skulle foretages en vurdering af behovet for eventuelle ændringer i de socioøkonomiske kriterier med virkning fra udløbet af den særlige overgangsordning på socialområdet i De foreslåede tilpasninger af tilskuds- og udligningssystemet skal ses på baggrund af en rapport fra Velfærdsministeriets Finansieringsudvalg fra februar Udvalget har blandt andet vurderet behovet for ændringer i de socioøkonomiske kriterier. På den baggrund foreslås en tilpasning af det såkaldte handicapkriterium med henblik på, at kriteriet i højere grad skal afspejle den faktiske kommunale udgiftsbelastning på området. Velfærdsministeriets Finansieringsudvalg har endvidere vurderet hensigtsmæssigheden i den nuværende afgrænsning af tilskudsordningen til ugunstigt stillede kommuner og sammenhængen mellem denne ordning og fordelingen af en DUT-kompensation for en kommunal meropgave. Den nuværende afgrænsning af ordningen har ført til, at stadig flere kommuner er blevet omfattet af ordningen. Herudover indebærer denne afgrænsning, at en DUT-kompensation vil blive fordelt mellem kommunerne således, at kommuner omfattet af denne ordning vil modtage relativt mere end kommuner, der ikke er omfattet af ordningen. Der foreslås på den baggrund en omlægning af afgrænsningen af ordningen. Finansieringsudvalget har behandlet omfanget af særtilskudsordningen for kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder. Der er tale om en tilskudsordning, som finansieres af hovedstadskommunerne i fællesskab. På baggrund af ministeriets gennemgang vurderes det, at der fremover vil være færre kommuner, der vil komme i betragtning til tilskud fra denne pulje. I de sidste to år har der også været foretaget tilbagebetaling af overskydende midler fra puljen. Der foreslås på den baggrund, at puljen reduceres fra 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget til 0,07 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Der foreslås endvidere en ændring af bestemmelsen om tilskud til kommuner, der medfinansierer EUstøttede projekter, med henblik på en tilpasning til den nye programperiode for EU s strukturfonde og et udvidet antal kommuner, der modtager tilskud efter 12. Der foreslås en omlægning af en del af særtilskudsmidlerne til ø-kommunerne Ærø, Læsø og Samsø. Den foreslåede ændring er en udmøntning af regeringens aftale med KL af 16. juni 2008 om kommunernes økonomi for Det fremgår her:»regeringen og KL er enige om, at en andel af midlerne til særtilskud målrettes til Ærø, Læsø og Samsø kommuner. Det indebærer, at 28 mio. kr. af særtilskudsmidlerne, sammen med andre tilskud, omlægges til et nyt samlet tilskud til de tre ø-kommuner, der fra 2009 og i en fireårig periode vil blive fordelt efter objektive kriterier. Ordningen tages op til revision efter en fireårig periode.«omlægningen blev for året 2009 foretaget via en tekstanmærkning til finansloven. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Tilpasning af de socioøkonomiske kriterier Gældende ret Den kommunale udligningsordning er bygget op omkring en udligning af forskelle mellem kommunernes strukturelle underskud, som er forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. En kommunes udgiftsbehov udgøres af summen af kommunens aldersbestemte ud- 3

4 giftsbehov og kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov. Det socioøkonomiske udgiftsbehov i hver enkelt kommune opgøres i henhold til lovens 5 ud fra en sammenvejning af 12 forskellige udgiftsbehovskriterier. Disse kriterier skal tilsammen afspejle det udgiftspres, som kommunen er udsat for på det sociale område. Som et af de socioøkonomiske kriterier indgår antallet af årige handicappede uden for arbejdsstyrken. Dette kriterium sigter navnlig mod at afspejle kommunernes udgiftspres på det specialiserede socialområde Velfærdsministeriets overvejelser Velfærdsministeriets Finansieringsudvalg har i efteråret 2008 gennemført en analyse af de socioøkonomiske udgiftsbehov. I udvalgets analyser er der lagt særlig vægt på analysen af det specialiserede socialområde, som kommunerne overtog i forbindelse med kommunalreformen i I det eksisterende system indgår som ovenfor nævnt et kriterium, der opgøres som antallet af årige handicappede uden for arbejdsstyrken. Dette kriterium sigter navnlig mod at afspejle kommunernes udgiftspres på det specialiserede socialområde Lovforslaget Forslaget indeholder en tilpasning af opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov. I udvalgets analyser kan det konstateres, at en diagnose vedrørende udviklingshæmmede børn og unge kan forklare en andel af de kommunale forskelle i udgifter til børn og unge på det specialiserede socialområde. Samme diagnoser ser endvidere ud til at blive undervurderet for så vidt angår voksne i det nuværende kriterium. På denne baggrund foreslås det at foretage en justering i opgørelsen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov, således at denne diagnose medtages for både børn og unge og for voksne uanset arbejdsmarkedstilknytning kommuner Gældende ret Lovens 12 indeholder en bestemmelse om tilskud til kommuner, som benævnes ugunstigt stillede kommuner. I henhold til denne bestemmelse er en kommune berettiget til tilskud, hvis kommunens strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger Velfærdsministeriets overvejelser Velfærdsministeriets Finansieringsudvalg har vurderet hensigtsmæssigheden i den nuværende afgrænsning af tilskudsordningen til ugunstigt stillede kommuner og sammenhængen mellem denne ordning og fordelingen af en DUT-kompensation for en kommunal meropgave. Den nuværende afgrænsning af ordningen har ført til, at stadig flere kommuner er blevet omfattet af ordningen. Herudover indebærer denne afgrænsning, at en DUT-kompensation vil blive fordelt mellem kommunerne således, at kommuner omfattet af denne ordning vil modtage relativt mere end kommuner, der ikke er omfattet af ordningen. Disse forhold skyldes, at den nuværende ordning er baseret på størrelsen af de kommunale nettodriftsog anlægsudgifter. Efter de nuværende regler er en kommune således berettiget til tilskud, hvis kommunens strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodriftsog anlægsudgifter pr. indbygger. Siden 2007 har udviklingen i kommunernes strukturelle underskud og den nævnte grænse i forhold til nettodrifts- og anlægsudgifterne udviklet sig meget forskelligt. Det har betydet, at ordningen nu omfatter hovedparten af kommunerne uden for hovedstadsområdet. På den baggrund er betegnelsen»ugunstigt stillede kommuner«heller ikke længere relevant. 4

5 Lovforslaget Det foreslås, at afgrænsningen ændres, således at ordningen i stedet baseres på størrelsen af en kommunes strukturelle underskud set i forhold til en bestemt andel af det gennemsnitlige strukturelle underskud. Forslaget indebærer, at en kommune vil være berettiget til tilskud, hvis kommunens strukturelle underskud overstiger 96,5 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud for kommunerne. Denne andel svarer til niveauet i Hvis denne regel havde været gældende i 2009, ville den således have medført den samme fordeling som den nuværende ordning. Men reglen sikrer, at fremtidige kommunale opgaveændringer eller andre ændringer i kommunernes udgiftsniveau ikke via denne ordning fører til utilsigtede byrdefordelingsmæssige forskydninger Tilskud til kommunal medfinansiering af projekter i særlig vanskeligt stillede kommuner Gældende ret 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner indebærer, at der er afsat en årlig tilskudspulje til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der har modtaget eller kan forventes at modtage tilskud fra de regionale EU-støtteordninger. Tilskudspuljens formål er at bidrage til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme i særlig vanskeligt stillede kommuner Velfærdsministeriets overvejelser Baggrunden for tilskudspuljen er, at særligt vanskeligt stillede kommuner kan have svært ved at medfinansiere nye fremadrettede projekter, der får tilskud fra EU-støtteordninger. Tilskudsordningen blev indført i henhold til lov nr af 23. december Af de almindelige bemærkninger hertil fremgår, at de regionale EU-støtteordninger»omfatter et bestemt område af Danmark«. Det vurderes, at denne afgræsning ikke længere er hensigtsmæssig, idet den afskærer velfærdsministeren fra at tildele tilskud til den kommunale medfinansiering af projekter, der f.eks. er finansieret af Mål 2- programmet, og som ellers lever op til tilskudsordningens formål om at bidrage til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme Lovforslaget Der foreslås en ændret afgrænsning af de EU-støtteordninger, hvor der kan ydes tilskud til den kommunale medfinansiering af projekter i særlig vanskeligt stillede kommuner. Forslaget indebærer, at der kan ydes tilskud til kommunal medfinansiering af projekter, som har modtaget eller kan forventes at modtage tilskud fra EU-støtteordninger, der bidrager til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme. Den foreslåede ændring skal ses i sammenhæng med, at den nye programperiode for EU s strukturfonde har betydet ændrede rammer og regler for de projekter, der kan opnå finansiering fra fondene. Bl.a. kan Mål 2-programmet, der er finansieret af EU s regionalfond, og som har til formål at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse, nu søges af alle kommuner i Danmark. Endvidere foreslås en ændret afgrænsning af de kommuner, der i relation til denne tilskudspulje kan betragtes som særlig vanskeligt stillede. Siden 2007 har alle ugunstigt stillede kommuner uden for hovedstadsområdet haft adgang til at ansøge om tilskud til kommunal medfinansiering. Som nævnt i afsnit 2.2 ovenfor omfatter denne ordning nu hovedparten af kommunerne uden for hovedstadsområdet. Det er vurderingen, at den gældende afgrænsning derfor ikke længere er i overensstemmelse med tilskudspuljens formål. Forslaget indebærer, at det fremover kun vil være kommuner, hvor det strukturelle underskud pr. indbygger er mindst 25 pct. højere end landsgennemsnittet, der kan søge om tilskud fra puljen. Det strukturelle underskud vurderes at være en god indikator for en kommunes samlede økonomiske situation, idet den er udtryk for forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtæg- 5

6 ter. Den kommunale udligningsordning baserer sig også på udligning af forskelle mellem kommunernes strukturelle underskud Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Gældende ret 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner indebærer, at der afsættes en årlig tilskudspulje til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Tilskudspuljen udgør 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til puljen i forhold til indbyggertallet Velfærdsministeriets overvejelser Baggrunden for den særlige pulje for vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet er, at der i hovedstadsområdet er forholdsvis store forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag, ligesom der er store forskelle i boligforhold og i udbygningen af hovedstadsområdets byområde i 1970 erne og 1980 erne samt en høj grad af pendling og mobilitet. Der er desuden store forskelle i den demografiske sammensætning mellem kommunerne med betydning for udgiftspresset i de enkelte kommuner. Puljen udgør 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget for hovedstadskommunerne og finansieres af hovedstadskommunerne i fællesskab. I forbindelse med udligningsreformen blev størrelsen af puljen i første omgang videreført uændret, men det fremgik af lovbemærkningerne, at det var forventningen, at der fremover ville være færre kommuner, der kunne komme i betragtning til tilskud fra puljen. Der blev derfor også indført mulighed for, at eventuelle overskydende midler i puljen kunne tilbagebetales til kommunerne efter samme nøgle, som blev anvendt ved opkrævning af bidrag til puljen. I tilskudsårene 2007 og 2008 blev der således tilbageført beløb til kommunerne, og det samme forventes for tilskudsåret Lovforslaget Der er vurderingen, at der ikke længere er behov for en pulje af den nuværende størrelse. Det foreslås derfor, at størrelsen af puljen nedsættes fra de nuværende 0,1 pct. til 0,07 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet Omlægning af særtilskud og tilskud til ø-kommuner Gældende ret 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner indebærer, at der afsættes en årlig særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner herunder også kommuner på øer mens lovens 21, stk. 2, indebærer et tilskud til ø-kommunerne Ærø, Læsø og Samsø. Via en tekstanmærkning på finansloven for 2009 er der dog overført 29,3 mio. kr. fra særtilskudspuljen ( 16) til ø-kommunerne ( 21) Velfærdsministeriets overvejelser Det var en del af aftalen om den kommunale økonomi for 2009 mellem regeringen og KL, at der skulle foretages en forenkling af tilskuddet til ø-kommunerne. Der var forinden enighed med ø-kommunerne herom Lovforslaget Omlægningen omfatter en sammenlægning af det tidligere tilskud til ø-kommunerne, de tidligere amtslige ulovbestemte tilskud vedr. færgedrift og transport af unge under uddannelse på øerne samt en del af særtilskudspuljen til et nyt samlet ø-tilskud, der ydes på baggrund af objektive kriterier. 6

7 Formålet med omlægningen er at skabe en mere enkel tilskudsfordeling, forøge budgetsikkerheden og understøtte ø-kommunernes økonomiske vilkår. Ordningen tages op til revision efter en fireårig periode, som sluttes i Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Samlet set vil lovforslaget give anledning til mindre byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. Tilpasningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov indebærer en forbedret opgørelse af udgiftsbehovet på det specialiserede socialområde, og vil dermed give anledning til mindre byrdefordelingsmæssige forskydninger i forhold til det nuværende system. De byrdefordelingsmæssige forskydninger heraf er belyst i Finansieringsudvalgets rapport fra februar Ændringen af ordningen for tilskud til ugunstigt stillede kommuner vil ikke aktuelt ændre på byrdefordelingen. Men ændringen har betydning for den fremtidige udvikling, hvor ændringen sigter mod at undgå utilsigtede fordelingsmæssige virkninger af en kompensation for opgaveomlægninger eller andre ændringer i det kommunale udgiftsniveau. Den ændrede afgræsning af særlig vanskeligt stillede kommuner, der kan opnå tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter, vil i princippet kunne give anledning til mindre byrdefordelingsmæssige forskydninger afhængigt af den konkrete fordeling af tilskud efter ansøgning i det enkelte år. Da tilskuddene hvert år fordeles til konkrete projekter efter ansøgning, er det ikke muligt at forudse, hvilke kommuner, der i de kommende år ville modtage tilskud. Nedsættelsen af puljen til kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder vil kunne give anledning til mindre byrdefordelingsmæssige forskydninger. I det omfang, at overskydende midler tilbagebetales til de bidragende kommuner, vil nedsættelsen ikke give anledning til byrdefordelingsmæssige forskydninger. Men i det omfang, at midlerne alternativt ville blive udbetalt som tilskud til bestemte kommuner, vil nedsættelsen i princippet kunne indebære byrdefordelingsmæssige forskydninger. Da puljen hvert år fordeles efter ansøgning, er det ikke muligt at forudse, hvilke kommuner der i de kommende år ville modtage tilskud. Omlægningen af tilskuddet til ø-kommunerne indebærer en forenkling af reglerne om tilskud til disse kommuner. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring i KL. 7

8 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Til nr. 1 Positive konsekvenser/ mindre udgifter Forslaget indebærer en forbedring af opgørelsen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov samt en omlægning med henblik på at undgå fremtidige utilsigtede udligningsvirkninger. Forslaget vil give anledning til mindre byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. Negative konsekvenser/ udgifter Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Forslaget indebærer en ændring af det kriterium i opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov, som særligt sigter mod at afspejle kommunernes udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det nuværende kriterium er baseret på antallet af voksne handicappede uden for arbejdsstyrken. Handicappede er i den forbindelse defineret ud fra en række nærmere fastlagte diagnoser. Den foreslåede ændring indebærer, at gruppen udvides, således at diagnoserne for udviklingshæmmede medtages for alle aldersgrupper. For denne gruppe af diagnoser indgår der således også børn og unge. Forslaget er en opfølgning på et analysearbejde foretaget i Velfærdsministeriets Finansieringsudvalg, hvor det blev påvist, at en sådan ændring ville medføre, at kriteriet i højere grad ville afspejle de kommunale udgifter på det specialiserede socialområde. Til nr. 2 8

9 Det foreslås, at overskriften til kapitel 4 ændres fra»tilskud til ugunstigt stillede kommuner uden for hovedstadsområdet«til:»udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud«forslaget skal ses i sammenhæng med den omlægning af afgrænsningen af tilskudsordningen, som foreslås i 1, nr. 3. Den foreslåede omlægning i 1, nr. 3, indebærer, at ordningen knyttes direkte op på forholdet mellem den enkelte kommunes strukturelle underskud og det landsgennemsnitlige strukturelle underskud. Til nr. 3 Forslaget indebærer, at en kommune vil være berettiget til tilskud, hvis kommunens strukturelle underskud overstiger 96,5 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud for kommunerne. Denne andel svarer til niveauet i Hvis denne regel havde været gældende i 2009, ville den således have medført den samme fordeling som den nuværende ordning. Men reglen sikrer, at fremtidige kommunale opgaveændringer eller andre ændringer i kommunernes udgiftsniveau ikke via denne ordning fører til utilsigtede byrdefordelingsmæssige forskydninger. Til nr. 4 Forslaget indebærer sammen nr. 9 nedenfor, at der overføres et beløb på 29,3 mio. kr. fra puljen til særlig vanskeligt stillede kommuner til puljen til tilskud til ø-kommunerne Ærø, Læsø og Samsø. Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 180 mio. kr. i 2007 pris- og lønniveau, svarende til 194,2 mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau. Puljen foreslås nedsat til 164,9 mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau, svarende til den nævnte overførsel af 29,3 mio. kr. I forbindelse med puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner skal det bemærkes, at det vil indgå i vurderingen af en kommunes behov for særtilskud, om kommunen har en finansieringsmæssig belastning vedrørende udgifter til sygedagpenge og dagpasning for personer, der bor i udlandet men arbejder i Danmark. Dette skal ved en finansieringsmæssig belastning tages i betragtning i udmålingen af særtilskud. Forslaget indebærer endvidere, at at puljen fastsættes til et beløb i 2009 pris- og lønniveau, og at puljen fra 2010 reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Til nr. 5 Forslaget indebærer en ændret afgræsning af de EU-støtteordninger, hvor velfærdsministeren kan tildele tilskud til den kommunale medfinansiering af projekter. I henhold til forslaget vil EU-støtteordningerne blive afgrænset i forhold til, om de bidrager til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme, jf. tilskudsordningens formål. Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at den nye programperiode for EU s strukturfonde bl.a. har betydet ændringer af hvilke geografiske områder i Danmark, der kan opnå finansiering fra fondene. Til nr. 6 Forslaget indebærer en ændret afgræsning af de kommuner, der kan modtage tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter. I relation til denne pulje vil særlig vanskeligt stillede kommuner fremover blive forstået som kommuner, hvis strukturelle underskud pr. indbygger er mindst 25 pct. højere end landsgennemsnittet. Et højt strukturelt underskud vurderes at være en god indikator for en kommunes samlede økonomiske situation. 9

10 Forslagets baggrund er, at de ugunstigt stillede kommuner nu omfatter hovedparten af kommunerne uden for hovedstadsområdet.. Det er vurderingen, at den gældende afgrænsning derfor ikke længere er i overensstemmelse med tilskudspuljens formål. Til nr. 7 Forslaget er en redaktionel ændring som følge af den foreslåede ændring af afgrænsningen af de EUstøtteordninger, der er omfattet af ordningen med tilskud til den kommunale medfinansiering. Der henvises til bemærkningerne til nr. 5 ovenfor. Til nr. 8 Forslaget indebærer, at størrelsen af puljen nedsættes fra de nuværende 0,1 pct. til 0,07 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Der er vurderingen, at der ikke længere er behov for en pulje af den nuværende størrelse. Det kan i den forbindelse nævnes, at puljen for 2009 udgør 324,2 mio. kr. Hvis den foreslåede nedsættelse havde været gældende for 2009, ville puljen i stedet have udgjort 226,9 mio. kr. Til nr. 9 Forslaget indebærer, at tilskuddet efter 21, stk. 2, til kommunerne på Ærø, Læsø og Samsø fastsættes til 69,8 mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau. Tilskuddet fremkommer som en samling af det tidligere tilskud efter 21, stk. 2, på 29,7 mio. kr., de tidligere amtslige ulovbestemte tilskud vedr. færgedrift og transport af unge under uddannelse på 10,8 mio. kr. og de tre kommuners særtilskud efter 16 på 29,3 mio. kr. De tidligere amtslige ulovbestemte tilskud vedr. færgedrift og transport af unge under uddannelse er i forbindelse med kommunalreformen overtaget af staten i en fireårig periode. Hensigten har været, at tilskuddene derefter skulle overgå til bloktilskuddet. Omlægning af disse tilskud til Læsø, Samsø og Ærø til et nyt samlet 21 tilskud efter objektive kriterier et udtryk for, at dette tilskud fortsat ønskes målrettet til disse ø-kommuner. Fordelingen af det nye 21-tilskud mellem de tre kommuner sker på baggrund af et fast grundtilskud til hver kommune samt en fordeling på baggrund af en transportnøgle baseret på antallet af passagerer og mængden af fragt på færgeruterne til og fra de tre øer. Disse tal opgøres af Danmarks Statistik. Ordningen tages op til revision efter en fireårig periode. Denne periode løber fra 2009 til Forslaget indebærer endvidere, at puljen foreslås fastsat til et beløb i 2009 pris- og lønniveau, og at puljen fra 2010 reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 20. juni 2009 med virkning fra og med tilskudsåret Ændringerne vil således kunne indgå i Velfærdsministeriets udmelding ultimo juni 2009 af tilskuds- og udligningsbeløb for Det foreslås, at den ændrede afgrænsning af de EU-støtteordninger, hvor der kan ydes tilskud til den kommunale medfinansiering af projekter i særlig vanskeligt stillede kommuner, får virkning fra og med fordeling af tilskud i efteråret 2009, hvor ansøgningsfristen er fastsat til 1. oktober

11 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering 5 Stk ) antallet af handicappede uden for arbejdsstyrken med en vægt på 5 pct. Kapitel 4 Tilskud til ugunstigt stillede kommuner uden for hovedstadsområdet 12. Der ydes et årligt tilskud til de kommuner uden for hovedstadsområdet, hvor forskellen mellem kommunens udgiftsbehov efter 3 pr. indbygger og kommunens beregnede skatteindtægter efter 6 pr. indbygger overstiger 25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Stk. 2. Tilskuddet pr. indbygger efter stk. 1 beregnes som 32 pct. af den del af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov efter 3 pr. indbygger og kommunens beregnede skatteindtægter efter 6 pr. indbygger, der overstiger 25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodriftsog anlægsudgifter pr. indbygger. Det samlede tilskud fremkommer ved at gange med kommunens indbyggertal. Stk. 3. Udgifterne til tilskud efter stk. 1 finansieres af staten, jf. 14, stk. 4. Stk. 4. Udligningsprocenten i stk. 2 reguleres efter Indenrigs- og sundhedsministeren yder et årligt tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Tilskudsrammen ud- Lovforslaget 1 I lov nr. 499 af 7. juni 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som ændret ved 12 i lov nr. 534 af 6. juni 2007, 15 i lov nr. 477 af 17. juni 2008 og lov nr. 548 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer: 1. 5, stk. 2, nr. 9, affattes således:»9) Antallet af udviklingshæmmede personer på 65 år og derunder samt antallet af årige personer uden for arbejdsstyrken med øvrige handicap med en vægt på 5 pct.«2.overskriften til kapitel 4 affattes således:»udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud«3. I 12, stk. 1 og 2, ændres»25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger«til:»96,5 pct. af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel«. 4. I 16 ændres»180 mio. kr.«til:»164,9 mio. kr.«og»2008«til:»2010«. 11

12 gør 180 mio. kr. og reguleres fra og med 2008 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. 17. Med det formål at bidrage til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme i særlig vanskeligt stillede kommuner kan indenrigs- og sundhedsministeren inden for en årlig ramme, jf. stk. 2, give tilsagn om og yde tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der har modtaget eller kan forventes at modtage tilskud fra de regionale EU-støtteordninger. Ved særlig vanskeligt stillede kommuner forstås kommuner, som i tilskudsåret modtager tilskud efter 12. Stk. 2. Den årlige tilsagnsramme udgør 18,1 mio. kr. Tilsagnsrammen reguleres fra og med 2007 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Stk. 3. Tilskud til kommuner efter stk. 1 og 2 udbetales af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommunen umiddelbart efter, at kommunen har modtaget tilsagn om tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, dog tidligst, når projektet har opnået tilsagn om tilskud fra de regionale EU-støtteordninger. Stk. 4. I tilfælde af hel eller delvis tilbagebetaling af midler modtaget fra de regionale EU-støtteordninger skal der ske en tilsvarende tilbagebetaling af tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 19. Til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder, ydes et årligt tilskud. Den samlede tilskudspulje fastsættes til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet. Samtlige hovedstadsområdets kommuner bidrager hertil i forhold til indbyggertallet. Hvis hele puljen for et tilskudsår ikke udbetales som tilskud efter 1. pkt., tilbagebetales det overskydende beløb til hovedstadsområdets kommuner i forhold til indbyggertallet. 5. I 17, stk. 1, 1. pkt., ændres»regionale EU-støtteordninger«til:»EU-støtteordninger, der bidrager til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme«. 6. I 17, stk. 1, 2. pkt., ændres»som i tilskudsåret modtager tilskud efter 12«til:»hvis strukturelle underskud pr. indbygger er mindst 25 pct. højere end landsgennemsnittet«. 7. I 17, stk. 3 og4, ændres»de regionale EU-støtteordninger«til:»EU-støtteordningerne«. 8. I 19 ændres»0,1 pct. «til:»0,07 pct.«. 12

13 21... Stk. 2. Til Læsø, Samsø og Ærø Kommuner ydes et samlet tilskud på 26,9 mio. kr. Tilskuddet reguleres fra og med tilskudsåret 2007 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler om fordelingen af tilskuddet. 9. I 21, stk. 2, ændres»26,9 mio. kr.«til:»69,8 mio. kr.«og»2007«til:»2010«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 20. juni 2009 og har virkning fra tilskudsåret 2010, jf. dog stk. 2. Stk , stk. 1, 3 og 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, 6 og 7, træder i kraft den 20. juni 2009 og har virkning for fordeling af tilskud fra den 1. oktober

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem. En kort præsentation Det kommunale tilskuds- og udligningssystem En kort præsentation Udarbejdet til seminar om det igangværende arbejde med udligningssystemet Indenrigs- og Sundhedsministeriet, marts 2010 Indhold 1. Forord...

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Juli 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 171 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 171 Folketinget Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg 1. Orientering om aftale om justeringer i udligningssystemet Økonomiafdelingen indstiller, 1. at orienteringen tages til efterretning Beskrivelse af sagen: D. 16. maj indgik Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2017

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2017 BEK nr 823 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-4779 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2014/2 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2014/2 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2014/2 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. Fremsat den 3. juli 2015 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi

Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen. Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Regeringens udspil til reform af beskæftigelsesindsatsen Teknisk gennemgang af model for refusionsomlægning og virkningerne for kommunernes økonomi Maj 2014 21.05.2014 Præsentationens titel - april 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Finansieringsudvalgets rapport om opfølgning på finansieringsreformen

Finansieringsudvalgets rapport om opfølgning på finansieringsreformen Finansieringsudvalgets rapport om opfølgning på finansieringsreformen Velfærdsministeriets Finansieringsudvalg Februar 2009 Finansieringsudvalgets rapport om opfølgning på finansieringsreformen Velfærdsministeriets

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Reform af refusionssystemet. - En kort introduktion til reform, udligning og kompensation

Reform af refusionssystemet. - En kort introduktion til reform, udligning og kompensation Reform af refusionssystemet - En kort introduktion til reform, udligning og kompensation Baggrund og disposition Bagom reform: Hvem (forligskreds), hvad (reformen), hvornår (ikrafttrædelse), hvorfor (transparens),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2012

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2012 BEK nr 802 af 28/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1107376 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Udligningsreform Et Danmark i reel balance. Michael Ziegler

Udligningsreform Et Danmark i reel balance. Michael Ziegler Udligningsreform Et Danmark i reel balance Michael Ziegler Udligningssystemets formål Det overordnede formål med udligningssystemet er at tilvejebringe nogenlunde ligelige økonomiske vilkår i alle kommuner.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Udligning af selskabsskat Midtvejsregulering af tilskuddet for 2010 m.v Midtvejsregulering af statstilskuddet for

Udligning af selskabsskat Midtvejsregulering af tilskuddet for 2010 m.v Midtvejsregulering af statstilskuddet for Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem...5 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger...5 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning...7 1.3. Valg af budgetteringsmetode...10 1.3.1.

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Aftale om justeringer i udligningssystemet

Aftale om justeringer i udligningssystemet Dato: 16. maj 2012 Aftale om justeringer i udligningssystemet Indledning Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har drøftet behovet for justeringer

Læs mere

Finansieringsudvalget Dato: 31. marts 2008 STABILITETEN I STATENS BLOKTILSKUD TIL REGIO- NERNE

Finansieringsudvalget Dato: 31. marts 2008 STABILITETEN I STATENS BLOKTILSKUD TIL REGIO- NERNE Finansieringsudvalget Dato: 31. marts 2008 STABILITETEN I STATENS BLOKTILSKUD TIL REGIO- NERNE 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 0. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...4 KAPITEL 1. REGEL- OG TALGRUNDLAG...6 1.1.

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere