Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven"

Transkript

1 Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist Ansøgning om tilskud til et kalenderår efter lovens kapitel 4, tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, indsendes til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen senest den 1. oktober året før. 2. Beregning af tilskud Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed samt tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer for det senest afsluttede årsregnskab. Såfremt budgettet afviger væsentligt fra den udbetalte lederog lærerløn i det seneste årsregnskab, medsendes tillige en skriftlig begrundelse. Folkeoplysningsvalget vil ud fra begrundelsen lave en konkret vurdering af ansøgningen. Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af ansøgeren fremlagte oplysninger. Lønsumstilskuddet udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn til undervisning, foredrag og studiekredse samt den tilskudsberettigede udgift til fleksible tilrettelæggelsesformer i afregningsperioden. Aflønning af leder og lærer skal ske i henhold til Undervisningsministeriets løncirkulære. Ved beregning af lederløn udgør et foredrag højst 12 undervisningstimer, og ved beregning af lærerløn udgør et foredrag højst 6 undervisningstimer. Undervisning af handicappede: Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren, som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et løntilskud på max. 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn samt godkendte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Instrumentalundervisning: På hold, hvor der undervises i ét musikinstrument, og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere, ydes et løntilskud på max. 5/7 af den udbetalte leder- og lærerløn. Gældende fra 1. januar

2 Fleksible tilrettelæggelsesformer: Den enkelte forening kan af det udbetalte tilskud til undervisning, minus 10% tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40% til fleksible tilrettelæggelsesformer dog højst: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks omfatte workshop, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer. Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30% af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse) Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolernes udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning Undervisningsmateriale af ikke-blivende værdi Lokaleudgifter Annoncering Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen. Debatskabende aktiviteter: 10% af lønsumstilskuddet skal afsættes til aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. Aktiviteterne skal opfylde betingelserne i Folkeoplysningslovens 1 og 7 og skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og skal rette sig mod brede målgrupper. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter, der får tilskud af denne pulje. Supplerende tilskud Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år: Der ydes tilskud med 50% af kursusafgiften til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år ved deltagelse i undervisning, foredrag og studiekredse, samt deltagelse i debatskabende arrangementer, under forudsætning af, at undervisningen m.v. foregår i Brøndby Kommune, og at deltagerne er hjemmehørende i kommunen. Dog kan der ved enkeltstående foredrag og rundvisninger udenfor kommunen, arrangeret af aftenskoler i Brøndby Kommune, ydes tilskud til udgiften til foredragsholdere/rundvisere. Tilskud til pensionister ydes til personer, der modtager social pension, statspension, kommunal tjenestemandspension eller får udbetalt egenpension. Tilskud til efterlønsmodtagere ydes kun mod forevisning af sidste lønudbetaling. Gældende fra 1. januar

3 Tilskud til arbejdsledige over 50 år ydes kun mod forevisning af dagpengekort/fremmødekort. Den arbejdsledige skal være fyldt 50 år senest i løbet af det år, hvor tilmeldingen til undervisningen sker. Pensionister der deltager på Glostrup Amtssygehus hjerteafspændingskursus, kan ved fremvisning af dokumentation for betaling, modtage tilskud på 50 % af kursusafgiften. Ansøgning om refusion af kursusudgiften til ovenstående, skal være Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i hænde senest den 1. november. 3. Udbetaling af tilskud På grundlag af det af Kommunalbestyrelsen godkendte budget samt den af Folkeoplysningsudvalget godkendte, budgetterede leder- og lærerløn, meddeles de enkelte foreninger tilskudstilsagn senest den 1. december for det efterfølgende kalenderår. Fordelingen af tilskud vil ske som en forholdsberegning mellem den enkelte forenings udgift til leder- og lærerløn og alle foreningernes samlede udgifter til leder- og lærerløn set i forhold til puljen, der er afsat til tilskud, dog med den forudsætning, at tilskuddet ikke overstiger de under punkt 2 nævnte maksimumgrænser. Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales med 33 1/3 %, hver den 1. januar, 1. april og 1. september. Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en mellemregningskonto i kommunen på foreningens navn. Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen. Efter behov indsætter foreningen selv beløb på kontoen. Foreningen modtager hver måned et kontoudtog. 4. Afregning af tilskud Senest den 1. april hvert år, fremsender den enkelte forening dokumentation for den samlede lønudbetaling i året forud. Dokumentationen skal godtgøre, at det kommunale tilskud til undervisning, studiekredse, undervisning for folk med handicap, instrumentalundervisning og foredrag, ikke overstiger de under punkt 2 anførte grænser. Regnskabsaflæggelsen skal omfatte følgende oplysninger: Lønsumstilskuddet beregnes på grundlag af udbetalt leder- og lærerløn, fordelt på undervisning, studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede. Oplysninger om antal deltagere og gennemførte hold fordelt på undervisning, studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede. Oplysninger om udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer på udgiftsart samt udgiften fordelt på undervisning af ikke handicappede, handicappede, fjernundervisning samt evt. Undervisning på små hold. Oplysninger om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner. Gældende fra 1. januar

4 Regnskabsaflæggelsen for debatskabende aktivitet og undervisning sker på særlige skemaer. For meget udbetalt tilskud tilbagebetales. 5. Deltagere fra andre kommuner Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v. fremsender senest den 1. november oplysning om navn, adresse, person nr., fag, timetal samt holdets startdato på personer, der har deltaget i den foregående sæsons undervisning og studiekredse samt fleksible tilrettelæggelsesformer (1. august 31. juli), og som ikke bor i Brøndby Kommune. 6. Lokaletilskud Til undervisning stilles kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed. Tilskud til leje af private undervisningslokaler vil kun blive godkendt, hvis egnede kommunale lokaler ikke kan stilles til rådighed. Tilskud til private lokaler yders i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 7. Ansøgning om kommunale lokaler eller tilskud til private lokaler sendes til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. 7. Revision Tilskudsregnskabet skal forinden fremsendelse revideres af foreningens revisor. Revisionen skal ske i overensstemmelse med gældende revisionsinstruks. Såfremt foreningens samlede tilskud overstiger kr. i regnskabsåret, skal foreningens tilskudsregnskab revideres af registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier. 8. Regionalskoleordning I henhold til Folkeoplysningslovens 5 stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til nedsættelse af egenbetalingen til pensionister m.v. 9. Gældende fra 1. januar

5 Virksomhed i andre kommuner Såfremt der etableres undervisning eller studiekredsvirksomhed således, at mere end 20% af virksomheden finder sted udenfor Brøndby Kommune, skal dette forudgående godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Gældende fra 1. januar

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere