2. Ansøgning om midler kr.l ,- til socialpsykologisk arbejde med udstødte unge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Ansøgning om midler kr.l.118.704,- til socialpsykologisk arbejde med udstødte unge."

Transkript

1

2 Illilialivgmppell GlIderlImmeI & Rådgivllillgsgrllppell Regllbuell T!f Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 Købellhavn N. Fax modsigelsesblind, hvorfor der skal en stølte og tryggere ramme til, således at man, med værdighed, kan tillade sig at blive lidt klogere: Sker dette ikke ender de i det asociale syndrom. Mange af disse unge har en lang behandlerhistorie- uden effekt overfor deres problem. Stedet varetager såvel et midlertidigt boligsocialt problem som et vedvarende psykosocialt arbejde. Vores fungeren kan beskrives på 2 måder: 1. Ud fra den daglige brug af stedet varetager vi følgende funktioner: et terapeutisk kollektiv, en kammeratskabsgruppe, et refugium, et udvidet hjem, et infol1l1ationssted, et anerkendelses/identitetsskabende sted og et aktivitetssted. 2. Ud fra hvad der får stedet til at hænge sammen, må vi beskrive os gennem et praktisk samarbejde mellem to grupper af unge: een gruppe af unge, der er henvist til at være her på døgnbasis, og som tager sig af de daglige gøremål med indkøb, modtagelse, problemafklaring, madlavning, oprydning og diverse; og een anden gruppe af unge og gamle, der kommer på stedet ud fra, hvad stedet tilbyder af aktivitets/behandlingsmuligheder, og/eller ud fra at ville støtte op om de døgnplacerede. Ved siden af disse to grupper, er der en mellemgruppe af nye unge, der enten er på vej ind på døgnbasis, såfremt der er et hjørne ledigt, eller en gruppe af unge, der søger os, fordi de har et specifikt problem. de søger hjælp til løsningen af. Og endelig er der en gruppe af lidt ældre udsigtsløse eksistenser, vi i det daglige søger at hjælpe lidt bedre på vej, end hvad de selv kan, Unge-gruppens eksistens er kendt gennem år på landsplan. Såvel Socialcheferne som flere psykiatere har siden '97 været fremme med, at der er en gruppe af unge, hvor de rådende sociale og psykiatriske tilgange ikke har vist nogen effekt overfor de problemer, disse unge slås med, eller at de står magtesløse overfor at kunne fastholde dem i en alternativ udvikling. Problemet for disse unge synes i sit udgangspunkt at være behovet for en stølte ramme, en art kollektiv livssanunenhæng, hvor man kan tillade sig "at være den man er" og "at komme til sig selv", således at den fortsatte flugt kan erstattes af en tagen fat på langsigtet afklaring af den samlede livssituation. Konkret arbejder vi på at øge den enkeltes livskompetence på det personlige, sociale og kulturelle område, således at den enkelte gives redskaber i hånden til selv at 'gå ind i det almindelige samfundsliv, og finde motivation og styrke ti! at gå igang med uddannelse, læreplads eller lignende. Samtidig retter vi vores aktivitet mod undervisning og socialpsykologisk arbejde til forbedring af de generelle vilkår for unge. Dette sker gennem oplysningsarbejde i lokal- og storbymiljøet med henblik på nytænkning af de sociale betingelser, der fører til udstødning, marginalisering og psykiske problemer ~s~~.. Som sted virker vi ved ikke at have opdeling i "de der bruger stedet", og "os der kører stedet", og fungerer ved, at der sker en stadig og vedvarende inddragelse af alle, i alle typer af gøremål og akti viteter, eller gennem tilståelse af fred, ro og omsorg. I starten er det gøremål, der omhandler een selv - ud fra de problemer, der gør at man er havnet her; senere en inddragelse ifm. at bidrage til sikringen af stedets minimumsbetingelser af praktisk, faglig og økonomisk art. Det uddelegerede ansvar falder dog næsten altid tilbage på de samme gennemgående personer, men det fører i længden til en ansvar liggørelse ift. stedet og opkvalificering af de berølie. Unge som generation har god føling med, hvad de enkelte indbyrdes har brug for. Og vi synes at ha ve fundet en organisationsform, der duer overfor bestemte unges problem med at finde ståsted for etablering af en livsammenhæng. Med rådgivningen placeret som stab eller servicegruppe for unge gruppen har vi gjort gode erfaringer mht. at kunne gribe forandrende ind overfor psykiatrisk fast låsthed og personlig udsigtsløshed. Vi kan noget med unge, der er fejlbehandlet eller i behandlings mæssige klemme (:iatrogenesis), og overfor unge med tidligere krænkelse. Men andelen af problemramte unge er blevet for stor og for belastet til, at vi fortsat kan klare det på frivillig basis. Samtidig er vi i nød for ressourcer til erfaringsopsamling og dokumentation.

3 !nititltivgrtjppcn Gru/crtJmlttet & Rtidgivnillgsgruppen Regnbuen T(f, 3J37473J Nørrehrngade 56, Baghus, 4, øg 5,sal 2200 København N. Fax Ansøgning om midler kr.l ,- til socialpsykologisk arbejde med udstødte unge. Vi tillader os henned at ansøge om midler til Gaderummet og Regnbuens arbejde med udstødte unge, Det ansøgte beløb udgør årligt kr. I,118,704, hvilket sammen med projektudviklingsmidler på kr fra Socialministeriets 15M-pulje, og huslejernidler på kr fra Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, vil muliggøre at vores arbejde kan fortsætte i år 2000 og Projektet er i en voldsom underskudsposition ift. behovet for faglig og kontinuerlig arbejdskraft. Der er alt for mange unge, der søger os, og alt for mange opgaver er for massive til, at vi fortsat kan løse dem alene på frivill ig basis. Det forværres af, at andre aktivitets- og behandlingsmuligbeder for de unge enten er prøvet ejler ikke eksisterer. Pga. ovenstående er arbejdspresset på de frivillige medarbejdere voldsomt, og det er derfor vanskeligt at fastholde disse nødvendige arbejdsressourcer. Som nævnt i beskrivelsen af projektet drejer det sig om midler lil el døgnåbent være- og aktivitelssted for marginaliserede, sindslidende og udstødte unge, hvor der samtidig er mulighed for psykologhjælp af psykolog og psykologistuderende, Samlet kan sledet ses som et socialpsykologisk frisled, idet det er baseret på frivilligt samarbejde, i fælles lokaler, unge og gamle imellem, og de unge selv om at få stedet til at fungere. Delte gøres ved at tilgodese nødvendige behov for unge-aktiviteter, hvor der skal være plads til alle unge, men særligt til de unge, der ikke har nogen steder at gå hen, eiler er stødt ud. Vores grundlæggende brugerstyring, SOI11 er praktiseret fra starten, har idag den følge, at de "værst medtagrie sjæle" får mod på at give "det gode liv" endnu en chance. Aktuelt omhandler det en bo-gruppe på IS unge, hovedsagelig fra København, men også fra Jylland og Øerne, der ikke har andre steder at være Gvf. vedlagte statistik) andre unge bruger os i løbet af en dag og nat som være- og aktivitetssted. Enten til en specifik aktivitet, eller fordi man er blevet isolerelog har behov for andre, eller er i nød for tilgang til boglige og kreative arbejdsredskaber. Begge grupper har kun lidt eller inlet bagland, og er i en fattig og udsigtsløs position, og har ingen eller få erfaringer med livssammenhænge, som fungerer. Det være sig familie, skole, institution eller arbejde. Yderligere 15 unge og enkelte lidt ældre personer er i psykologiske forløb. Generelt oplever vi et stigende hehov for steder som Gaderummet-Regnbuen. Af mangel på ressourcer må unge også her gå forgæves og ud til ingenting, hvilket allerede tidligere er sket for mange af de unge. Da rådgivningen i 1996 tog initiativ til gaderummet som være og aktivitetssted havde vi mange års erfaringer med åben rådgivning for unge, der enten ikke har råd til psykolog eller har dårlige erfaringer med det mere etablerede sociale, psykologiske og psykiatriske system. Men mange af de unge var også isolerede eller i meget klemte sociale situationer. Med Gaderummet kunne der være rum for dem i en unge-sammenhæng, hvor de sammen med andre unge kunne være aktører og medbestemmende over fælles aktiviteter, og herigennem skabe en social platform til at komme ind i deres voksenliv på en fornuftig måde. Gruppen af udstødte unge viste sig at være mere om fallende og mere massiv end først antaget. [ det hele taget var der en særlig gruppe, der havde brug for et allernativ til den udsigtsløse flakken om kring med mange rusmidler, vold, kriminalitet eller psykiatrisk svingdørskarriere, men som ikke havde et sled at starte fra. Når nye unge opsøger os, er de ofte i en situation, hvor de er kommet helt uden for ethvert system, herunder også bistandssyslemet. Det er ikke muligt for os at hjælpe disse unge videre, med mindre vi i startfasen støtter op om deres samlede livssituation, herunder også med forplejning, for at undgå

4 Initintivgmppen Gnderu/lI/IIet & Rådgivningsgruppen Regnbuen TIf Nørrehro[(ade 56, Ba[(hus, 4,og 5,so{ 2200 Kobenhavn N Fax, foiisat kriminalitet og misbrug. Vi sørger for, såvidt det er muligt, at der altid er noget at spise, som er gratis. Enten via vores eget Folkekøkken, eller via brød og vann mad, som vi - fra tid til anden får lov at hente efter lukketid hos bagere og restauranter i nabo-området. Bestræbelsen bærer frugt på den måde, at der på stedet eller i randen af stedet så godt som ingen junk eller tyveri er. Da stedet ikke har nogen låste skuffer eller døre, er kun psykologpapirer og papirer vedr. personlig integritet låst væk. Vi er nødt til at henvise nye personer på junk, der er hooket, men som ikke vil ud af det eller skjuler det, til andre steder. Af aktiviteter kan nævnes studiekredse i psykologi og sociale emner, offentlige møder om unges vilkår, og kontakter til socialforvaltninger, pol iti, uddannelsessteder og arbejdspladser. Kontinuitet og målsætningsprocesser sker gennem ugentlige husmøder, fællesmøder og arrangementer. Alle hjælper alle, og der bliver stottet op om de nye, der hele tiden kommer til. Man hjælper hinanden med lektier, ansøgninger, med at komme rettidigt på arbejde eller i skole - og med indretningen af bolig og klunsning af ting, hvis man får et sted at bo. I Gaderummet tindes alt, hvad en aktiv dagligdag kræver, lige fra computere og fax, sy- og malerværksted til mulighed for tøj vask, bad, motion og forplejning. Går det helt galt, eller hvis det er det, der skal til, er der den individuelle psykologiske rådgivning. Vores organisationsmodel, at være et samarbejds- og solidaritetsprojekt mellem unge og gamle og unge på kanten af samfundet, og hvor frivil1ige og rådgivningen er placeret som stab eller servicegruppe for unge-gruppe i Gaderummet, således at det ikke kun er de professionelle, men specielt de berørte selv, der stiller problemer op, har vist sig at have store potentialer i sig overfor løsningen af de typer af ungeproblemer, der er tale om. Vores udviklingsmål er øget personlig selvbestemmelse til håndteringen af egen situation, personligt, kulturelt og socialt. Ved at sikre den dagligdags livssammenhæng, med mulighed for aktiviteter, informationer, varetagelse af personlige fornødenheder, eller opgaveløsning på specifikke områder, herunder kontakt til offentlige myndigheder, kommer den tryghed og de perspektiver, der skal til for udredning af interesser og konfliktforhold, således at man kan koinme videre. Metodisk vægtes deltager-inddragelse og medbestemmelse gennem deltagelse. Rådgivningens oprindelige arbejdsprincipper for den psykologiske rådgivning har vist sig at være gode ledetråde også for det socialpsykologiske arbejde ift. Gaderummet. Det drejer sig om a) brugerpræmisser, b) total åbenhed og c) invitation til samarbejde og ingen skjulte teknikker/metoder. Med denne tilgang er det ikke et problem for os at løse konflikter op, individuelt som socialt, initiere personlig udvikling eller løbe prbjekter igang med de unge, men med de nuværende ressourcer er det et problem at kunne følge op, når det hen ad vejen kræves. De søgte midler Gvf. budgettet) er tilrettet det stadigt stigende pres på stedet, idet vi ikke kan fortsæt te med det meget stramme budget, vi hidtil har kørt med. I det tilrettede budget indgår optagelse af 3 personer på lønningsliste til brug i rådgivningen, i gaderummet og til administration. Personerne skal supplere og støtte det frivillige arbejde. Det skal nævnes, at vi har haft statsautoriseret revisor i snart 3 år, og at vi har klaret vores regnskab uden anmærkninger af nogen art. På gadeplan og som sted har vi et meget fint samarbejde med alle slags offentlige myndigheder om konkrete enkeltsager, ligesom mange socialforvaltninger henviser de belastede unge tilos. Vi har mange erfaringer, der kan bygges videre på, og som vi gennem rådgivningen løbende samler op, teoretisk, så andre også kan bruge dem. Det umiddelbare dagspres betyder dog, at der ikke er den tid til dokumentation og vidensudvikling, som vi gerne ville have. Også af den gnmd har vi brug for en mere sikret ramme med ansatte, så vi også kan få lidt arbejdsro til at gøre dette bedre og bredere.

5 .l ;/,l f'. Illililllivgrllppell GlIderIlmmei & Rådgivllillgsgruppell Regl.buell Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 Købellhavll N Mange hilseiler Gaderummel & Regnbuen. Pgv. K.~ ~.:..04.~ Ik... Cand.psych. Kalle Birck-Mad.len Tlf Fax Kopi til socialpolitiske ordførere:.jørn Petersen, Anders Samuelsen, Yvonne H.Andersen, Tove Videbæk, Erik Rosen,.Jens Heimburger, Villy SøvndaL Gaderummel & Regnbuen Husmødel 19.oklober '99 ~r;::t2~;;j~ ~t~~lc. 'c:j l q;vv( ~ ovvt... ~./-Ml4ff.rJ.vr;#'tN..fL. ~? 6 '-""~~ oh ~ O\~\S.\If<tJs 1-'06\..'J\\..-. (}J}'cJrøI;Jef;!}/)(/;/74 J " IItff;r;::: /+77 7?~~ \= 8wwcvA8?GoNJMN\ r Cz:;-~/,,"'nc'+-, GVI, lh~r l -A:~sc'\Vhse "l y-ro..~ r(lsn~ ~ Vedlagt: :rjj ~. o A~2\ la ~f It:.I I'\\\d '~~ l. Papirer om økonomi: b~år 2000, revideret og kommenteret regnskab for 1998 og '97, og op rindelig revisor-anmodning. 2. Papirer til beskrivelse af Gaderummet og Regnbuen. 3. Statistik. 4. Lidt medie-omtale. '.

6 Initiativgruppen Gaderummet & Rådgivningsgruppen Regnbuen Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 København N. Tif Fax Tilrettet budget år 2000 Udgifter Husleje Varme Forsikring og Falck-abonnement El og gas Telefon og IT. Revision PC-hardware og -software Vedligeholdelse og mindre istandsættelse Kontorartikler, litteratur, kopiering og porto Offentlige møder og offentlighedsarbejde Kaffe mv., elpærer, rengøringsmidler o.lign. Anskaffelser køkken og værested Aviser Forplejning Aktiviteter for unge Udgifter drift i alt Udgifter til løn, ink!. pensionsbidrag på 15%, i alt I psykologpr. mdr. kr I administration pr. mdr. kr I gaderumsarbejder pr. mdr. kr Ekstern evaluering Udgifter i alt drift og Ion Finansiering Medlemsbidrag 5%-midler/FolkeOplysningsSekretariatet til Gaderummet 15M-puljen Socialministeriet Andre tilskudsgivere Finansiering i alt år oktober 1999

7 lnitiativgruppell Gademmmet & Rådgivl/illgsgmppell RegI/huen Tlf Nørl'ebrogade 56, Baghuset, 4.&5.sol 2200 København N Fax Statistik over "beboere" i Gaderummet. oktober '98 til august '99 Der har været 48 forskellige personer, der har boet/overnattet i kortere eller længere tid i perioden oktober '98 til august '99. Det drejer sig overnatning/beboelse fra få uger til et helt år. I snit har 16 personer boet/overnattet her, fordelt med: 17 i oktober 16 i november 19 i december 20 i januar 17 i februar 16 i marts 16 april 19 i maj 20 ijuni 14 i juli 18 i august Bopælskommul1ejor de 48 på titlspullktet, hvor tie/lytter il1t1 i Gatlerllmmet: 37 kommer fra Indre København (Nørrebro, Vesterbro, Østerbro, Amager, Frederiksberg, Valby, Bispebjerg) 4 kommer fra Ydre København (Glostrup, Vanløse, Gentofte, Ballerup) 2 kommer fra provinsen (Kokkedal og Helsingør) 2 kommer fra Jylland (2* Århus) 3 er "rejsende" (Polen, Venezuela og Tyskland) De 48's forrige bopælfkommul1ejor Gatlerllmmet: 21 kommer fra Indre København (Nørrebro, Vesterbro, Østerbro, Amager, Frederiksberg, Valby, Bispebjerg) 10 kommer fra Ydre København (2*Glostrup, Vanløse, Søborg, Helsinge, Farum, Albertslund, Gentofte, Vanløse, Ballerup) IO kommer fra provinsen (Hillerød, Gilleleje, Ølstykke, Kokkedal, Vindinge (v/ Roskilde), Vor dingborg, Hundested, Slangerup, Ballerup, Slagelse) 4 fra Jylland og Fyn (2*Odense, 2* Århus) 3 er "rejsende" (Polen, Venezuela og Tyskland) Pr. dags dato er der 16 beboere,jrajolgel1lle bopælskommul1e: 2*Amager, Glostrup, 3'NordVest, Odense, Frederiksberg, 2'Vesterbro, 4*Nørrebro, SydVest, Århus. Ud over ovenstående opgørelse er der enkelte "løse" personer, der overnatter enkelte dage eller kor tere perioder på vores sofaer i stuen. Det er mellem I til 3 personer hver nat. Det er når livet er rig tigt svært, og man ikke kan være derhjemme, eller hvor man er en af gadens løse fugle, September 1999

PROJEKT INDRE LÆNKE. Et forskningsprojekt foretaget af Gaderummet-Regnbuen, finansieret af Sygekassernes Helsefond.

PROJEKT INDRE LÆNKE. Et forskningsprojekt foretaget af Gaderummet-Regnbuen, finansieret af Sygekassernes Helsefond. PROJEKT INDRE LÆNKE - en undersøgelse af social fastlåsthed blandt marginaliserede unge Et forskningsprojekt foretaget af Gaderummet-Regnbuen, finansieret af Sygekassernes Helsefond. En særlig tak til

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder

Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder Midtvejsevaluering af Café Klare - natcaféen for kvinder December 2011 Ane Kirk 1 Resumé Denne rapport indeholder resultaterne af midtvejsevalueringen af Café Klare, en natcafé for kvinder. Café Klare

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Hvorfor fristeder i Danmark? En bruger af fristedet Gaderummet fortæller..

Hvorfor fristeder i Danmark? En bruger af fristedet Gaderummet fortæller.. Kvalitativ forskningsmetode, hold 3, onsdag, v. Liv Os Stiilan Hvorfor fristeder i Danmark? En bruger af fristedet Gaderummet fortæller.. afleveret d. 04.12.02. på Københavns Universitet, Amager af studerende:

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Muhabet En oase i byen

Muhabet En oase i byen Muhabet En oase i byen En erfaringsopsamling og beskrivelse af værestedet Muhabet Udarbejdet af Marie Andersen, SPUK, Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter i samarbejde med Esther Malmborg,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere