HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -"

Transkript

1 HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998

2 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads Hvidovre. kontingent: kr.bo pr. år.pensionister kr.50. Telefon: Der vil være enkelte artikler, der relaterer til vort forsidebillede og bagsidebillede. Der vil være artikler, der er indsendt af vore medlemmer og Hvidovre kommunes lokalhistoriske arkiv. Redaktion: Dan Olsen ansvarshavende redaktør Per E.Hansen. Kjeld Jørgensen.. IU" in1s t orøens Kirsten Andersen Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Artikler og oplysninger af lokalhistorisk art modtages gerne til eventuel optagelse i bladet. Post skal sendes til vor adresse på Rytterskolen. Hvidovre Kommunes lokalhistoriske arkiv Medborgerhuset Hvidovrevej Hvidovre. Åbningstid: Tirsdag - onsdag kl Torsdag kl TLF: ISSN nr H side 3. Siden sidst side 4. Indhold Kommende aktiviteter side 5. Avedøre gammel skole side l\jye vedtægter er her som I L! P iaøv.rø Alarmpla is fl Ud sider. Avedøre pj ren 2650 Hv 0S1lre 12 2 Poul Sverrild fortæller om næste udstilling på Rytterskolen Forsidebilledet. Glade børn og voksne samlet foran det Kgl. Bibliotek fra vor Aktiv ferie med Hvidovre børn. Bagsiden. Et billede af den kære gamle "Friheds Kroen" blev bygget i 1919/20 - åbnet 1/ nedrevet ca ny frihedskro bygget ca. 1930/31 Næste blad.udkommer i nov. md. Siden sidst. Mandag d.20. april var der foredrag i Bibliotekscafeen, det var Marinehistoriker og Forfatter Tom Wismann der fortalte om spændende historier fra det gamle København, om slaget på Reden og det gamle Trekronerfort. Tom Wismann var en meget dygtig fortæller, der forstod at livagtiggøre historierne. Tak Tom. Mandag d. 2. maj skulle der have været en tur til Politimuseet, men vi var nødt til at aflyse turen p.g.a. Strejke og Lockout. Mandag d.18.maj afholdt vi åbent hus, med videofilm og optræden af teatergruppen REFLEXUS der opførte "Den gode historie", der tidligere var opført for 2 Hvidovre skoleklasser i forbindelse med danske bibliotekers arrangement,hvor stort set alle var med i ugerne 12 og 13 fordelt over h le Danmark. Mandag d. 22. juni frem til tors,9ag d. 25. juni havde vi atter i år sammen med Arkæologiforeningen TVÆRPILEN og Hvidovre kommune arrangeret udflugter til historiske steder. Vi var 24 børn fra skolerne og 12 voksne fra begge foreninger der deltog i dette arrangement, der økonomisk blev dækket af kommunen, og som transportør havde vi Safaribussen. Det blev til alle tiders succes, hvor vi den første dag var i Middelaldercentret i Nykøbing F - anden dag var vi på Nationalmuseet hvor børnene fik lov, til at arbejde med og prøve de gamle dragter. Sidst på dagen var vi på havnerundfart i Københavns kanaler, hvor vi fik set det hele fra søsiden. Tredje dag kørte vi til 1000 års byen Roskilde, hvor vi besøgte Vikingeskibsmuseet, også her får børnene lov til at afprøve ting og sager samt en tur ned i en af de vikingeskibe, der var i havnen, ligesom der blev undervist i rebslagning, et job der nu helt er automatiseret. Fjerde dag var vi i Rytterskolen, hvor der blev fortalt historier om gamle dage, vist videooptagelser fra turene, samt tegnet, malet og lavet mapper med indsamlede brochurer, certifikat med navn og meget, meget mere. Stor tak til alle deltagere og Safaribussen. 3

3 Kommende Aktiviteter. Mandag d. 21. september kl i Bibliotekscafeen. Holmen - Marinestation København. Fra Chr. IV til Margrethe den 2. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab indleder sin efterårs og Vintersæson Mandag d. 21. september kl Denne aften vil Orlogskaptajn Eigil Jørgensen causere over emnet HOLMEN - FLÅDENS LEJE I 300 ÅR. Eigil Jørgensen har i næsten en menneskealder - 42 år, foruden sejlende tjeneste i Søværnet, fast været tilknyttet Halmen på forskellige tjenestesteder!, Ved Dias og plancher vil Holmens historie blive gennemgået - ligesom Slaget på Rheden i og den 29.august 1943 vil blive omtalt og illustreret. Og endelig - hvad der sker på Halmen i dag!! Selskabet vil i løbet af efteråret arrangere en guided udflugt på Holmen - men mere herom nærmere samme aften. Tilmelding på vor telefonsvarer opgiv antal deltagere og om der ønskes kaffe eller the. På gensyn d.21. september i Bibliotekscafeen kl Mandag d. 19. oktober er der foredrag i Bibliotekscafeen, og denne gang er det Hans Otto Lindgren formand for Valby lokalhistoriske selskab, der kommer og fortæller om det gamle Valby, der før 1900 hørte til Hvidovre, det bliver spændende at høre Valby s udlægning af historien. Bibliotekscafeen kl tilmelding - telefonsvarer Tirsdag d. 26 oktober er der foredrag i Avedøre - læs side 5. Mandag d. 16 november er vores arkivar Poul Sverrild igen klar med en samling gamle billeder fra Hvidovre, Vi forventer fuld hus så glæd jer til denne aften - Bibliotekscafeen kl Tilmelding er nødvendig - telefonsvarer Avedøre. Tirsdag d. 26. oktober kl er der foredrag i Avedøre gammel Skole. Adressen på skolen er: Storegade 20 hjørnet af Smøgen, hvor der er en stor parkeringsplads. Skolen er en rødkalket gammel bygning fra ca men den er renoveret hårdhændet for at den kan bevares nogenlunde, som den så ud da den blev bygget. Skolen ejes i dag af Avedøre landsbylaug, der står for udlejning og benyttelse af skolen. Hvis sådan en gammel skole kunne fortælle, hvad den har oplevet igennem tiderne, ville der nok komme mange artige ting frem, men det kan den bare ikke, så vi har fået lærer og forfatter Bent Østergaard til at komme og fortælle den gamle skoles historie, og han kan også fortælle om tiderne, der er overgået en sådan offentlig bygning i over 300 år. I en bog om Skolev æ senets historie i Glostrup kommune finder vi en beskrivelse fra Sterns Bog: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kjøbenhavns Amt 1836, står følgende om Avedøre skole. "Avedøre By danner et Skoledistrikt, hvortil der er henlagt et Hus i Hvidovre By i Sakkelunds Herred samt 2 Gaarde og 3 Huse i Brøndbyøster Sogn. Skolen blev bygget i Aarene 1780 og 1781 af Byens Gaardmænd, der dog erholdt Hjælp til samme af det Kgl. Rentekammer; den ligger paa Skole/odden, som indeholder noget over 3 Tdr. Land og er ganske indhegnet med Grøft og Dige. Foruden Brugen af denne Jordlod har Skolelæreren i aarlig Løn 18 Rbd. af Kongens Kasse og 15 Rbd. i Offer, hvilke Summer dog likvideres i det Beløb, hvortil de 20 Tdr. Byg, der ligeledes er ham ti/lagte og betales efter foregaaende Aars Capiteltakst, blive udbragte. I øvrigt er hans Løn reglementeret efter Skoleplanen for Smørum Herred af de 25de Januar Skolen besøges af 42 Børn; Gymnastik er indført, ligesom ogsaa den indbyrdes Metode". Resten får vi at høre i Bent Østergaard s foredrag. Spændende bliver det. Tilmelding er nødvendig på vor telefonsvarer

4 Bi/leder af Avedøre gammel skole Vedtæfter for Hvidovre Lokdlhistoriske Selskdb Avedøres ældste skole tot Knud Hansen Ændret of vedtafet pi Ekstraordinær Cenera/forsamlinf ti. IG marts Skolen i dag tot. 2.sep.1998 Dan Olsen Leveret som tag ud sider i vort blad nr

5 Vedtægter for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling forår Formål Selskabets formål er at udbrede kendskabet til og vække interesse for lokalhistorien indenfor Hvidovre Kommunes område. Samt støtte bevaringsinteresser, lokalhistoriske udgivelser og anden formidling af den lokale historie. 2 Organisation og tilhørsforhold Selskabet er en privat forening, der arbejder i nær tilknytning til Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Selskabet er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening. Bestyrelsen består af 9 medlemmer - heraf 2 medlemmer valgt af og blandt Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg - samt 2 suppleanter. Valg af de 7 ordinære bestyrelsesmedlemmer og de 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant foretages af den ordinære generalforsamling. Arkivlederen deltager i bestyrelsesmøderne. Foreninger, selskaber med videre, som arbejder med beslægtede emner indenfor Hvidovre Kommunes område kan associeres Lokalhistorisk Selskab. 3 Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldelsen sker skriftligt med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsorden for det begærede møde. Bestyrelsen indkalder da generalforsamlingen med 14 dages varsel som ovenfor anført. Beslutninger, herunder vedtægtsændring, træffes ved almindelig stemmeflertal. Følgende punkter skal behandles på den ordinære generalforsamling: I. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning Arkivlederens orientering. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 5. Fastsættelse af årskontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af betyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. 4 Medlemskab Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner. Som medlemmer uden stemmeret kan optages foreninger, institutioner og virksomheder. 5 Bestyrelse De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige år vælges 4, på ulige år 3. 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 6 Økonomi Selskabets regnskab offentliggøres i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. 7 Selskabets ophør Til opløsning af Selskabet kræves en beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en trediedel af medlemmerne er til stede. Er dette medlemstal ikke mødt, indkaldes ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte. I tilfælde af ophør tilfalder selskabets formue Hvidovre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv.

6 Boganmeldelse. Hvidovre Lokalarkiv har gjort det igen, udgivet en bog med klart lokalhistorisk sigte, og beviser hermed til fulde interessen for at vi kan bevare historien som den er, og ikke som fiktion. Stor ros til skribenterne - Per E.Hansen - Poul Sverrild - Købmand Kudsk fortæller gennem Hans Chr.Thomsen - Henny Paaske. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab støtter udgivelsen på den måde,at vi har købt et antal bøger, der vil blive uddelt gratis til alle vore medlemmer. Udleveringen begynder ved en reception i den gamle Rytterskole fredag d. 11 september kl samt på vore mødeaftener. Nye medlemmer der melder sig ind, vil udover medlemskab i hele 1999 også få udleveret en gratis bog. Dan. UDAF GLEMMEBOGEN Reel. Hans Ch1-. Thomsen Hvidovre Rytterskole September 1998 fat. Dan Olsen Hvh.lovrc Kommunes Lo\cn.Jhislori l<c Arkiv JOUti 10 11

7 Mere om En Moder Som omtalt i forrige nummer af dette tidsskrift, har Hvidovre Kommune ved Lokalhistorisk Arkiv modtaget H.P. Pedersen-Dans store skulptur, En Moder. Som vi også skrev, bliver det muligt at besigtige skulpturen fra den 2. oktober, hvor vi åbner en udstilling om den alt for lidt kendte billedhugger, hans hustru og deres arbejder. Udstillingen vil være åben tirsdag - søndag mellem klokken 13 og 17 hele oktober måned ud. Per E. Hansen, selskabets tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem, har i en del år samlet oplysninger om familien Pedersen-Dan, og på baggrund af vores erhvervelse af statuen, har Per E. Hansen intensiveret arbejdet med at grave oplysninger frem om kunstneren. Og det er faktisk ikke så lidt nyt, der derved er dukket op. Fra Pers arbejde ved vi nu, hvad der i sin tid inspirerede til skulpturens form og udtryk. Vi ved også, at den allerede for 70 år siden blev tilbudt Hvidovre Kommune, og vi er ved at have et godt overblik over Pedersen-Dans samlede produktion. Det er muligt, at vi, når Per og arkivet er helt færdige med at grave i sagen, kan omskrive opslagsværkernes artikler om Hans Peder Pedersen-Dan. Lokalhistorisk Arkiv planlægger i 1999 udgivelse af en bog om kunstneren. Den bliver i vid udstrækning baseret på Per E. Hansens arbejde, hvor det så yderligere er vores forhåbning at få Pedersen-Dan placeret i dansk kunsthistorie i overensstemmelse med den nyeste tids holdning til den stil og periode, som han repræsenterer. I forbindelse med udstillingen bliver der produceret en interview-video, hvor kunstnerens barnebarn, Ida Davidsen fortæller om sit indtryk af kunstnerhjemmet på Rytterskolen i Hvidovre i mellemkrigstiden. Udstillingen vil foruden stuen om Pedersen-Dan rumme en fotoudstilling med spændende billeder fra arkivets samlinger. Denne fotoudstilling er inspireret af "En Moder" og omfatter billeder af mødre og børn fra dette århundredes Hvidovre. Den giver et indtryk af moderskabets og barndommens skiftende rammer. Arbejdet med udstillingen bliver udført sammen med arkivets lille kustodegruppe, som overhovedet er en forudsætning for, at vi kan afholde udstillinger i Rytterskolen. Udstillingen om "En Moder" er startskuddet til den indsamling, som forhåbentlig sammen med Hvidovre Kommunes tilskud vil muliggøre bronzestøbningen af skulpturen. Vi satser på både at få bidrag fra Hvidovres borgere og fra fonde og firmaer. Poul Sverrild 12 13

8 Midde/alder år Danmarks biblioteker har sammen med Museer og mange andre historisk interesserede udnævnt året 1999 til at være Middelalderår for derved i hele Norden at markere historien om ældre tider hvor I det hele gik lidt mere roligt, en tidsalder der er døbt Middelalderen. Også i Hvidovre bliver der gang i den - med forskellige tiltag der ikke bare skal markere ting og sager om middelalderen, men også en tilkendegivelse af, at det ikke bliver en almindelig nytårsaften, men et farvel til et årtusinde, en epoke der indeholder alt det, som vi nu fejrer på en måde, er vil huskes i mange år. Også Hvidovre Lokalhistoriske Selskab vil være at finde blandt de aktive, for vi inviterer til Middelalderuge ca. medio april Vi har tænkt at invitere flere med til at afholde og fejre ugen, men alt er endnu kun på et forstadie, og der skal holdes mange møder for at få det hele til at fungere som en helhed. Ingen aktiviteter uden penge, derfor har vi tænkt at invitere Hvidovre kulturråd til at spendere et beløb. Vi har også tænkt på at invitere Hvidovre Kirke - Tværpilen - Foreningen Norden Hvidovre afd. - Bibliotekerne - Foreninger der er gode til at sy middelalderdragter m.v. Der kan måske laves en række boder, hvor børn og unge klædt i disse dragter, sælger ting og sager som på nedenstående foto der er fra vor Aktiv ferie med børnene i Vi hører meget gerne fra interesserede. 4 Bestyrelsen. Formand. Dan Olsen Spurvehøjvej 17 stv. telefon og Næstfmd. Kjeld Jørgensen Kløverprisvej 48. telefon Kasserer. Eigil Jørgensen Hvidovrevej 98 C. telefon Best.medl. Per E. Hansen Grenhusene 26 telefon Best.medl. Esther Hansen Høvedstensvej 2. 2 tv telefon Best.medl. Eli Olsen Sognegårds Alle 23. 3'tv telefon Best.medl. Bent Christiansen Paris Boulevard 20 telefon suppleant Erling Groth Ege Alle 41 telefon suppleant Kirsten Andersen Korshøjvej 6 telefon 'suppleant Dora Orneborg Toft Sørensens Vænge 11. 1'th. telefon Forretningsudvalg. Eigil Jørgensen - Dan Olsen og Kjeld Jørgense1 Sekretariatudvalg. Bent Christiansen - Eli Olsen og Esther Hansen Lokalhistorisk udvalg. Per E. Hansen - Kjeld Jørgensen og Kirsten Andersen. Arrangement udvalg. Bent Christiansen-Eli Olsen-Esther Hansen Dora Orneborg og Erling Groth. Redaktionsudvalg. Ansvarshavende redaktør Dan Olsen.:. Kjeld Jørgensen - Per Hansen og Kirsten Andersen. Presse sekretærer. Dan.Olsen og Kirsten Andersen. Udvalg for evt.bygningsbevarelse og lignende kommunal politiske sager. Dan Olsen- Erling Groth og Kirsten Andersen Formand for ovenstående udvalg er det førstnævnte medlem. Revisor. Jens-Christian Nielsen Kløverprisvej 26. tlf Revisorsuppleant. Inge Larsen Bernersvænge 7. 2 telefon

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere