Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2"

Transkript

1 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter Afsnit 3: Medlemsretten 3 Anerkendelsens bortfald Betingelser for medlemsret Optagelse i arbejdsløshedskassen Ophør ved 65 år Udmeldelse Afsnit 4: Medlemmernes rettigheder 8 Almindelige forudsætninger for dagpengenes udbetaling Fremgangsmåden ved udbetaling Deltagelse i kassens styrelse Afsnit 5: Medlemmernes pligter 11 Adgang til årsregnskab Udgår /14 Pligt til meddelelse om forskellige forhold Afsnit 6: Forskellige bestemmelser 15 Udbetaling af dagpenge Forseelser mod kassen Afsnit 7: Arbejdsløshedskassens administration 17 Oprettelse af sektioner Valg af delegerede Sektionsudgifter Opstilling af kandidater Valgmøder i kommunekredse Valg i sektion II og III Beregning af delegerede Hovedbestyrelsen Daglig ledelse Delegeretmødes indkaldelse Delegeretmødet Urafstemning a Anden aktør Afsnit 8: Regnskab og revision 29 Den daglige regnskabsførelse Midlernes anbringelse Regnskabsaflæggelse, revision og tilsyn Afsnit 9: Vedtægtens ikrafttræden m.v. 32 Vedtægtens ikrafttræden m.v Bilag Bilag

2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Lærernes a-kasse dlf/a har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til kasserne, herunder skal Lærernes a-kasse medvirke til at medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse. Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København Afsnit 2 Statsanerkendel se 2. A-kassen har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende betegnet som loven). Stk. 2. A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere, jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra a, i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen er knyttet de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens 79. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. lovens Afsnit 3 Medlemsretten 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Stk. 2. Bortfalder a-kassens anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis pågældende opfylder lovens almindelige betingelser for optagelse og har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 og 2a. Stk. 2. Lærernes a-kasses faglige område omfatter personer der kan optages i de organisationer som er anført i Bilag 1. Det faglige område omfatter derudover personer der i øvrigt har tilknytning til det faglige område, jf. stk. 2a. Stk. 2a. Med jf. stk. 1 og 2, forstås at personen: Er eller har været beskæftiget indenfor a-kassens faglige område; eller er under uddannelse eller har gennemført uddannelse indenfor a-kassens faglige område. Stk. 3. Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fuldtidsforsikrede, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 41. De med (x) mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. lovens 66. Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsskadestyrelsen. 5. Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægter enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægterne er tilgængelige på a-kassens hjemmeside. Et medlem der beder om det skal have udleveret en udskrift af vedtægterne. 2

3 6. Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 65 år. 7. Udmeldelse af a-kassen kan kun ske ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsesdatoen, jf. dog stk Stk. 2 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, er visiteret til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4. Ved overflytning til anden arbejdsløshedskasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til Lærernes a-kasse til over- flytningsdagen. 8. Kassen udbetaler dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Ret til dagpenge m.v. 9. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut. Stk. 2. Dagpengekort m.v. skal modtages i kassen umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser bortfalder, hvis dagpengekortet m.v. ikke er modtaget senest 3 måneder efter periodens udløb, medmindre medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, skal kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via Min side på internettet. Specifikation skal indeholde oplysninger om det udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse samt udbetalt nettobeløb. 10. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til kassens ledelse og revision. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 16, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med kassens regnskab. Afsnit 5 Medlemmernes pligter Pligt til at betale medlemskonting ent 11. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag ugevis/månedsvis eller kvartalsvis enten bagud eller forud. Stk. 3. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring gives efter de gældende regler. 12. Udgår. 3

4 13. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på kassens kontorer og ved kassens møder, herunder generalforsamlinger og delegeretmøder. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen og til at rette sig efter kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at oplyse a-kassen om ændring af bopæl. Stk. 2. Medlemmer, der anmoder om eller modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra a- kassen, har pligt til at give kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af deres ret til de nævnte ydelser. Stk. 3. Medlemmer, der modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra a-kassen, skal give kassen oplysninger om al indtægt og arbejde lønnet som ulønnet uanset hvor den/det stammer fra. Stk. 4. Overtrædelse af stk. 3 4 medfører anvendelse af vedtægtens 16, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige Bestemmelser 15. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via kassens hovedkontor, der endvidere skaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 16. Forseelser over for kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af de i 13, stk. 2 nævnte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. Afsnit 7 A-kassens administration Sektioner og Afdelinger 17. A-kassen er en central kasse, der er organiseret i tre sektioner, svarende til området for Danmarks Lærerforening (sektion I), Frie Skolers Lærerforening (sektion II) og Uddannelsesforbundet (sektion III), under en fælles ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen, jf. under Stk. 2. Oprettelse af sektioner sker med hovedbestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde. Træffer hovedbestyrelsen beslutning om udvidelse af det faglige område, jf. 4, stk. 4, 2. pkt. oprettes der nye sektioner for medlemmer under det faglige overenskomstområde. Nye sektioner tillægges samme status efter vedtægten som de nuværende sektioner II III, og hovedbestyrelsen udskriver valg til delegerede i nye sektioner. På det nærmest efterfølgende delegeretmøde træffes bestemmelse om eventuelle ændringer i 23. Samtidig udfærdiges bilag til vedtægten med fortegnelse over den del af arbejdsmarkedet, der vedrører løn- og arbejdsforhold, som overenskomstmæssigt forhandles under den nye sektions faglige område. Stk. 3. Valg i nye sektioner iværksættes af hovedbestyrelsen ekstraordinært ved udskrivning af valg snarest muligt efter, at organisationsområdet af Arbejdsskadestyrelsen er godkendt og optaget i bilag til vedtægten. Valgbare som delegerede er alle personer, som op til valget har fået 4

5 generelt eller personligt tilsagn om optagelse i a-kassen. Valget gælder for perioden fra tilsagn om optagelse i a-kassen frem til og med næste ordinære valg i sektionen. Valget følger reglerne i Valgbare til delegerede for sektionen er kommende medlemmer af en ny sektion, der skriftligt har tilkendegivet at ville lade sig overflytte til a-kassen fra tidspunktet for første optagelsesmulighed i a-kassen. Stk. 4. En sektion udgøres af det antal medlemmer, der er optaget i a-kassen med baggrund i hver af de i stk. 1 nævnte organisationer. Stk. 5. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en sektion skal meddelelse omgående tilsendes Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og det centrale register for arbejdsmarkedsstatistik (CRAM). 18. Sektion I opdeles i kommunekredse jf. bilag 2. Kommunekredsens antal delegerede fastsættes efter 23. Stk. 2. Sektion II og III vælger et antal delegerede svarende til sektionens delegerede efter 23. Stk. 3. Ud over de delegerede efter 23 har hver kommunekreds (sektion I), sektion II og III to suppleanter, der kan tiltræde som delegerede i tilfælde af mandatledighed i valgperioden. Stk. 4. De delegerede og suppleanterne i sektion I (kommunekredse), II og III vælges i ulige år for to år ad gangen. De delegerede tiltræder pr. 1. januar i det førstkommende lige år. Stk. 5. Oprettes der nye sektioner i valgperioden, tildeler hovedbestyrelsen et medlem af en ny sektion observatørstatus i hovedbestyrelsen frem til førstkommende delegeretmøde. 19. Kommunekredsenes/sektionernes udgifter afholdes efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler. 20. Hovedbestyrelsen indkalder senest 15. august ulige år via de respektive fagblade og via a- kassens hjemmeside forslag til kandidater til delegerede for sektion I (kommunekredse), sektion II og III. Kommunekredsens/sektionens delegerede bistår hovedbestyrelsen ved opstilling af kandidater og valg af delegerede. Det nærmere omfang af medvirken ved opstilling af delegerede og afholdelse af delegeretvalg fastsættes af hovedbestyrelsen. Stk. 2. Kandidater til delegerede, samt suppleanter i kommunekredsene i sektion I, kan opstilles af den organisation, der er grundlag for kommunekredsen eller af 50 medlemmer fra kommunekredsen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Kandidater til delegerede og suppleanter fra kommunekredsene (sektion I) skal skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen senest 1. september. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på a-kassens hjemmeside. Stk. 3. Kandidater til delegerede og suppleanter for sektion II III opstilles af organisationen, der er grundlag for sektionen, eller af 50 medlemmer fra sektionen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Kandidater og suppleanter fra sektion II og III skal skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen senest 1. oktober. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på a-kassens hjemmeside. Stk. 4. Ved opstilling af kandidater til suppleanter angives en ønsket rækkefølge. I tilfælde af udskrivelse af valg indtræder suppleanterne dog efter deres stemmetal. 5

6 Stk. 5. Hovedbestyrelsen udskriver valg efter vedtægterne i de kommunekredse, hvor der måtte være opstillet flere kandidater end det antal delegerede og suppleanter, kommunekredsen kan vælge. Tilsvarende afholdes valg i sektion II eller III, hvor der måtte være opstillet flere kandidater end det antal delegerede og suppleanter, den enkelte sektion kan vælge. Svarer det opstillede antal kandidater til kommunekredsens (sektion I) eller en sektions tildelte mandater, er de valgt. 21. Overstiger antallet af opstillede kandidater kommunekredsens delegerede og suppleanter, afholder kommunekredsen på ulige årstal i september/oktober og efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et valgmøde i kommunekredsen. Stk. 2. På valgmødet vælges delegerede, som senest den 1. september har meddelt hovedbestyrelsen deres kandidatur. Tilsvarende gælder valg af to suppleanter. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på a-kassens hjemmeside. De nyvalgte delegerede tiltræder pr. 1. januar i det førstkommende lige år. Valget gælder for to år ad gangen jf. 18, stk. 4 og 23, stk. 2. Stk. 3. Indkaldelse til valgmøde bekendtgøres på a-kassens hjemmeside med mindst fire ugers varsel. Herudover bekendtgøres indkaldelse i de relevante fagblade. Stk. 4. Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Der kan afgives én stemme på hver kandidat, dog maximalt svarende til det antal mandater, kommunekredsen har fået tildelt. 22. Overstiger antallet af opstillede kandidater det mulige antal delegerede og suppleanter, udskriver hovedbestyrelsen på ulige årstal i september/oktober valg i sektionen. Udskrivning af valg til delegerede og suppleanter for sektion II III bekendtgøres i de respektive fagblade og via a-kassens hjemmeside. Delegerede samt suppleanter for sektion II III vælges blandt sektionens medlemmer. Stk. 2. Der kan afgives én stemme på hver kandidat, dog maximalt svarende til det antal mandater, sektionen har fået tildelt. Den skriftlige afstemning slutter 30. november. 23. På ulige årstal vælges 70 delegerede til a-kassens delegeretmøde. Fordelingstallet fremkommer ved at dividere kassens medlemstal pr. 1. august med 70. Resultatet afrundes til nærmeste hele tal. Tildeling af mandater for sektioner sker ved at dividere medlemstallet i hver af sektion I III pr. 1. august med fordelingstallet. Stk. 2. De delegerede og deres suppleanter vælges for de to følgende kalenderår. Stk. 3. Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at medlemmer, der er optagelsesberettigede, men ikke er medlemmer af Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening eller Uddannelsesforbundet, får lejlighed til at stemme og modtage valg, jf. 10. Stk. 4. Oprettes nye sektioner i valgperioden, udvides antallet af delegerede på først kommende ordinære delegeretmøde med et antal delegerede beregnet på baggrund af kassens samlede medlemstal efter oprettelsen af sektionen. Antallet af delegerede vil i den situation på førstkommende delegeretmøde kunne overstige 70 delegerede, idet der ikke afholdes ekstraordinært delegeretvalg i bestående sektioner. 6

7 24. Hovedbestyrelsen består af en formand, fire medlemmer fra sektion I og to medlemmer fra henholdsvis sektion II og III, som vælges på det ordinære delegeretmøde, der endvidere vælger et tilsvarende antal suppleanter for den enkelte sektion (bortset fra formanden) med angivelse af den rækkefølge, hvori de i givet fald indtræder i hovedbestyrelsen. Valgbare er alene medlemmer af kassen. Stk. 2. Bestyrelsen vælger inden for sin midte en 1. og 2. næstformand. Hvis formanden fratræder inden for en valgperiode, fungerer næstformanden i valgte rækkefølge som stedfortræder indtil næste ordinære delegeretmøde. Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den samles så ofte formanden finder det nødvendigt, når kassens revisorer eller mindst tre af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. Stk. 4. Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt og varetager i øvrigt kassens ledelse under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med loven og de Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen givne anvisninger. 25. Kassens daglige ledelse forestås af hovedbestyrelsen. Stk. 2. Kassens almindelige ekspeditionsmæssige forretninger varetages af en af hovedbestyrelsen ansat sekretariatschef. Sekretariatschefen deltager i hovedbestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Stk. 3. Kassen tegnes af en eller flere af hovedbestyrelsen bemyndigede personer. 26. På lige årstal afholdes i 4. kvartal efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et ordinært delegeretmøde, som er kassens højeste indre myndighed jf. dog 28. Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan hovedbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde. Stk. 3. Hovedbestyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde, når 22 delegerede fremsætter motiveret begæring herom. Indkaldelse sker senest fire uger efter, at begæringen foreligger. Meddelelse om valg af delegerede for sektion II sektion III gives på a-kassens hjemmeside og om muligt i det relevante fagblad, samtidig med indkaldelse af forslag til kandidater og suppleanter. 27. På delegeretmødet aflægges beretning om virksomhed og regnskab siden seneste delegeretmøde, og de indsendte forslag behandles. Indkaldelse til delegeretmøde sker via a- kassens hjemmeside samt om muligt i relevante fagblade senest tre måneder før delegeretmødets afholdelse med offentliggørelse af foreløbig dagsorden. Stk. 2. Hovedbestyrelsens medlemmer er selvskrevne deltagere, men de har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. Andre medlemmer kan, uden tale- og stemmeret efter hovedbestyrelsens beslutning, overvære delegeretmødet eller dele deraf. Stk. 3. De delegerede kan stille forslag, der sendes til hovedbestyrelsen senest to måneder før delegeretmødet afholdes. Forslagene sendes til kommunekredsene/ sektion II III senest en måned før delegeretmødet. Stk. 4. Alene delegeretmødet, jf. dog 28, kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt, alt under forbehold af Arbejdsskadestyrelsens godkendelse. 7

8 Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 3 vedrørende anerkendelsens bortfald. Stk. 6. Delegeretmødet fastsætter driftstilskuddet til kommunekredsene/sektion II III. Stk. 7. Efter 24 vælger kassens delegeretmøde en hovedbestyrelse bestående af en formand og 8 almindelige medlemmer for en 2-årig periode. Herudover vælges suppleanter. Delegeret forsamlingen vælger særskilt formand. Stk. 8. Valget finder sted på det ordinære delegeretmøde i hovedbestyrelsens valgperiode. Stk. 9. Kandidater til formandsvalg og valg af almindelige hovedbestyrelsesmed lemmer opstilles af hovedbestyrelsen. Kandidater kan desuden for hver sektion opstilles af delegeretmødet. Stk. 10. På det ordinære delegeretmøde vælges tre revisorer til at revidere kassens regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være autoriseret i henhold til lovgivningen herom. Endvidere vælges to revisorsuppleanter. Delegeretmødet fastsætter selv, i hvilken rækkefølge revisorsuppleanterne tiltræder i tilfælde af forfald. Stk. 11. Samtlige valg jf. 23 gælder fra delegeretmødets afslutning til næste valg. Nærmere regler for valgene fastsættes af hovedbestyrelsen. 28. Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen eller 22 delegerede lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt kassens medlemmer om vedtægtsændringer og andre spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. De nærmere regler vedrørende fremgangsmåden ved afholdelse af en sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. 28a. Kassens hovedbestyrelse kan beslutte, at kassen deltager som anden aktør i den aktive beskæftigelsesindsats. Hvis der træffes beslutning om deltagelse som anden aktør, er det alene den samlede kasse, der er ansvarlig for opgaverne som anden aktør. Kassen skal ved deltagelse som anden aktør følge reglerne i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen. Afsnit 8 Regnskab og revision 29. Kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger/regionscentre, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og således, at kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for kassens virksomhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder kassen et årsregnskab efter de retningslinjer, der er givet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de på delegeretmødet valgte revisorer. Stk. 4. For at kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørig underskrevet stand sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, som er fastsat i loven. 30. Kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. Kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og 8

9 forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 4. Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Ministeriet for Børn og Undervisning. 31. De revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 2. Mindst én af kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle regioner har valgt anden revisor. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og Arbejdsmarkedsstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge regnskaberne og kassebeholdningen, samt til at kontrollere regnskabsføringen såvel i eventuelle regioner som i hovedkassen. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v. 32. Nærværende vedtægt, der er revideret på a-kassens delegeretmøde den 22. november 2012 og godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, træder i kraft den 22. november Samtidig ophæves vedtægt af 16. november Stk. 2. Kassen sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert enkelt medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk.2. Alle medlemmer orienteres om at vedtægten er tilgængelig på kassens hjemmeside. Stk. 3. Kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den af beskæftigelsesministeren godkendte standardvedtægt for de anerkendte arbejdsløshedskasser og skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 4. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af kassen, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 5. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for kassens vedtægt. Kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 4. Stk. 6. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Bilag 1 Lærernes a-kasse optager efter vedtægtens 4 stk. 2 medlemmer som fuldtids- eller deltidsforsikrede, der kan optages i de organisationer, som er anført i dette bilag. A-kassens faglige område omfatter personer der er omfattet af Lærernes Centralorganisations overenskomst på Danmarks Lærerforenings (DLF), Frie Skolers Lærerforenings (FSL) og Uddannelsesforbundets organisationsområder eller kan optages som medlemmer af disse foreninger/forbund. Det faglige område omfatter derudover personer der i øvrigt har tilknytning til det faglige område, jf. vedtægtens stk. 2a. Der kan ligeledes optages dimittender på dimittendvilkår fra de nævnte områder, hvis de opfylder lovens bestemmelser herom: 9

10 Personer med folkeskolelæreruddannelsen samt meritlæreruddannelsen, såfremt den har været af mindst 18 mdr. s varighed, kandidatuddannelsen fra DPU, ernærings- og husholdningsøkonomer/professionsbachelorer i ernæring og sundhed, dimittender med læreruddannelse fra Den Frie Lærerskole og Det Nødvendige Seminarium og dimittender med kulturpædagogisk uddannelse fra Rudolf Steiner Pædagogseminariet (DLF). Hertil kommer dimittender fra uddannelsen som håndarbejdslærer, bevægelsespædagogiske uddannelser og anden uddannelse, som giver adgang til beskæftigelse inden for Uddannelsesforbundets faglige område. Lærernes a-kasse optager derudover følgende medlemmer med relation til DLF: Personer, som kan optages i Lærerstuderendes Landskreds Andet personale med stillingsbetegnelse, som er opnået i kraft af en af ovenstående uddannelser. Personale, for hvem DLF er forhandlingsberettiget/forhandler om individuelle løn- og ansættelsesforhold. Lærere og ledere, der beskæftiges ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, og som ikke er omfattet af andre organisationers forhandlingsret. Ernærings- og husholdningsøkonomer/professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der ansættes inden for det private område. Lærernes a-kasse optager også følgende medlemmer, hvor løn- og arbejdsforhold forhandles af Uddannelsesforbundet: Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere, som er ansat i henhold til organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne. Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved folkeoplysningen og anden tilsvarende voksenuddannelse. Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved privat undervisning, der ikke foregår i henhold til lovgivning. Lærere, vejledere og øvrige pædagogiske medarbejdere inden for det kommunale beskæftigelsesområde. Medarbejdere, håndarbejdslærere, bachelorer inden for tekstil og formidling m.fl. ved kommunale dagcentre og aktivitetscentre. Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved undervisnings og beskæftigelsesprojekter m.v., der er udliciteret til private aktører, eller som udbydes af private aktører i konkurrence med de ovenfor nævnte ungdoms- og voksenuddannelser samt vejledningstilbud. Ledere ved aftenskoler, anden folkeoplysning, kommunale beskæftigelsesprojekter og private aktører. Samt følgende grupper som Uddannelsesforbundet i kraft af baggrund og ansættelse forhandler løn og arbejdsvilkår for: Fagkonsulenter i ministerier (bortset fra kombinationsstillinger). Konsulenter ansat i kommuner inden for skoler og uddannelse, job og beskæftig else, folkeoplysning, kultur og fritid. Konsulenter ansat i oplysningsforbund og lign., idrætsorganisationer, fagforbund 10

11 (uddannelsesafdelinger), faglige udvalg og lign., samt skoleforeninger. Lærernes a-kasse optager også studerende fra den Fri Lærerskole i Ollerup og medlemmer, hvor løn- og arbejdsforhold I øvrigt forhandles af Frie Skolers Lærerforening: Andet personale, for hvem Frie Skolers Lærerforening er forhandlingsberettiget/forhandler individuelle løn- og ansættelsesforhold, Bilag 2 (Kommunekreds e) Kommunekreds 1 København Frederiksberg Tårnby og Dragør Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal Bornholm Kommunekreds 2 Vallensbæk Glostrup Hvidovre Brøndby Høje-Taastrup Rødovre Ishøj Ballerup Herlev Albertslund Kommunekreds 3 Furesø Hillerød Hørsholm Allerød Egedal Gribskov Helsingør Fredensborg Frederikssund Frederiksværk-Hundested Kommunekreds 4 Roskilde Lejre Greve Køge og Stevns Solrød Odsherred Holbæk Kalundborg Kommunekreds 5 Sorø og Ringsted Slagelse Faxe og Vordingborg Næstved Lolland Guldborgsund 11

12 Kommunekreds 6 Kerteminde, Nyborg og Faaborg-Midtfyn Odense Bogense Assens Svendborg, Ærø og Langeland Middelfart Kommunekreds 7 Sønderborg Aabenraa Haderslev Tønder Kolding Sydslesvig Kommunekreds 8 Esbjerg Varde Vejen Billund Fredericia Vejle Fredericia Vejle Kommunekreds 9 Horsens Hedensted Randers Odder og Skanderborg Silkeborg Århus og Samsø Norddjurs og Syddjurs Favrskov Kommunekreds 10 Herning Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig og Struer Viborg Skive Kommunekreds 11 Thisted og Morsø Jammerbugt Brønderslev-Dronninglund Mariagerfjord Rebild og Vesthimmerland Aalborg Frederikshavn, Hjørring og Læsø 12

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lønoversigt pr. 1. april 2012 Fra og med procentreguleringen pr. 1. april 2012 tages der udgangspunkt i det aftalte, nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012, og reguleringsprocenten

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere