Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2"

Transkript

1 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter Afsnit 3: Medlemsretten 3 Anerkendelsens bortfald Betingelser for medlemsret Optagelse i arbejdsløshedskassen Ophør ved 65 år Udmeldelse Afsnit 4: Medlemmernes rettigheder 8 Almindelige forudsætninger for dagpengenes udbetaling Fremgangsmåden ved udbetaling Deltagelse i kassens styrelse Afsnit 5: Medlemmernes pligter 11 Adgang til årsregnskab Udgår /14 Pligt til meddelelse om forskellige forhold Afsnit 6: Forskellige bestemmelser 15 Udbetaling af dagpenge Forseelser mod kassen Afsnit 7: Arbejdsløshedskassens administration 17 Oprettelse af sektioner Valg af delegerede Sektionsudgifter Opstilling af kandidater Valgmøder i kommunekredse Valg i sektion II og III Beregning af delegerede Hovedbestyrelsen Daglig ledelse Delegeretmødes indkaldelse Delegeretmødet Urafstemning a Anden aktør Afsnit 8: Regnskab og revision 29 Den daglige regnskabsførelse Midlernes anbringelse Regnskabsaflæggelse, revision og tilsyn Afsnit 9: Vedtægtens ikrafttræden m.v. 32 Vedtægtens ikrafttræden m.v Bilag Bilag

2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Lærernes a-kasse dlf/a har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til kasserne, herunder skal Lærernes a-kasse medvirke til at medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse. Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København Afsnit 2 Statsanerkendel se 2. A-kassen har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende betegnet som loven). Stk. 2. A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere, jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra a, i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen er knyttet de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens 79. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. lovens Afsnit 3 Medlemsretten 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Stk. 2. Bortfalder a-kassens anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis pågældende opfylder lovens almindelige betingelser for optagelse og har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 og 2a. Stk. 2. Lærernes a-kasses faglige område omfatter personer der kan optages i de organisationer som er anført i Bilag 1. Det faglige område omfatter derudover personer der i øvrigt har tilknytning til det faglige område, jf. stk. 2a. Stk. 2a. Med jf. stk. 1 og 2, forstås at personen: Er eller har været beskæftiget indenfor a-kassens faglige område; eller er under uddannelse eller har gennemført uddannelse indenfor a-kassens faglige område. Stk. 3. Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fuldtidsforsikrede, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 41. De med (x) mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. lovens 66. Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsskadestyrelsen. 5. Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægter enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægterne er tilgængelige på a-kassens hjemmeside. Et medlem der beder om det skal have udleveret en udskrift af vedtægterne. 2

3 6. Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 65 år. 7. Udmeldelse af a-kassen kan kun ske ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsesdatoen, jf. dog stk Stk. 2 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, er visiteret til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4. Ved overflytning til anden arbejdsløshedskasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til Lærernes a-kasse til over- flytningsdagen. 8. Kassen udbetaler dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Ret til dagpenge m.v. 9. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut. Stk. 2. Dagpengekort m.v. skal modtages i kassen umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser bortfalder, hvis dagpengekortet m.v. ikke er modtaget senest 3 måneder efter periodens udløb, medmindre medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, skal kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via Min side på internettet. Specifikation skal indeholde oplysninger om det udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse samt udbetalt nettobeløb. 10. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til kassens ledelse og revision. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 16, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med kassens regnskab. Afsnit 5 Medlemmernes pligter Pligt til at betale medlemskonting ent 11. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag ugevis/månedsvis eller kvartalsvis enten bagud eller forud. Stk. 3. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring gives efter de gældende regler. 12. Udgår. 3

4 13. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på kassens kontorer og ved kassens møder, herunder generalforsamlinger og delegeretmøder. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen og til at rette sig efter kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at oplyse a-kassen om ændring af bopæl. Stk. 2. Medlemmer, der anmoder om eller modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra a- kassen, har pligt til at give kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af deres ret til de nævnte ydelser. Stk. 3. Medlemmer, der modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra a-kassen, skal give kassen oplysninger om al indtægt og arbejde lønnet som ulønnet uanset hvor den/det stammer fra. Stk. 4. Overtrædelse af stk. 3 4 medfører anvendelse af vedtægtens 16, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige Bestemmelser 15. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via kassens hovedkontor, der endvidere skaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 16. Forseelser over for kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af de i 13, stk. 2 nævnte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. Afsnit 7 A-kassens administration Sektioner og Afdelinger 17. A-kassen er en central kasse, der er organiseret i tre sektioner, svarende til området for Danmarks Lærerforening (sektion I), Frie Skolers Lærerforening (sektion II) og Uddannelsesforbundet (sektion III), under en fælles ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen, jf. under Stk. 2. Oprettelse af sektioner sker med hovedbestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde. Træffer hovedbestyrelsen beslutning om udvidelse af det faglige område, jf. 4, stk. 4, 2. pkt. oprettes der nye sektioner for medlemmer under det faglige overenskomstområde. Nye sektioner tillægges samme status efter vedtægten som de nuværende sektioner II III, og hovedbestyrelsen udskriver valg til delegerede i nye sektioner. På det nærmest efterfølgende delegeretmøde træffes bestemmelse om eventuelle ændringer i 23. Samtidig udfærdiges bilag til vedtægten med fortegnelse over den del af arbejdsmarkedet, der vedrører løn- og arbejdsforhold, som overenskomstmæssigt forhandles under den nye sektions faglige område. Stk. 3. Valg i nye sektioner iværksættes af hovedbestyrelsen ekstraordinært ved udskrivning af valg snarest muligt efter, at organisationsområdet af Arbejdsskadestyrelsen er godkendt og optaget i bilag til vedtægten. Valgbare som delegerede er alle personer, som op til valget har fået 4

5 generelt eller personligt tilsagn om optagelse i a-kassen. Valget gælder for perioden fra tilsagn om optagelse i a-kassen frem til og med næste ordinære valg i sektionen. Valget følger reglerne i Valgbare til delegerede for sektionen er kommende medlemmer af en ny sektion, der skriftligt har tilkendegivet at ville lade sig overflytte til a-kassen fra tidspunktet for første optagelsesmulighed i a-kassen. Stk. 4. En sektion udgøres af det antal medlemmer, der er optaget i a-kassen med baggrund i hver af de i stk. 1 nævnte organisationer. Stk. 5. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en sektion skal meddelelse omgående tilsendes Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og det centrale register for arbejdsmarkedsstatistik (CRAM). 18. Sektion I opdeles i kommunekredse jf. bilag 2. Kommunekredsens antal delegerede fastsættes efter 23. Stk. 2. Sektion II og III vælger et antal delegerede svarende til sektionens delegerede efter 23. Stk. 3. Ud over de delegerede efter 23 har hver kommunekreds (sektion I), sektion II og III to suppleanter, der kan tiltræde som delegerede i tilfælde af mandatledighed i valgperioden. Stk. 4. De delegerede og suppleanterne i sektion I (kommunekredse), II og III vælges i ulige år for to år ad gangen. De delegerede tiltræder pr. 1. januar i det førstkommende lige år. Stk. 5. Oprettes der nye sektioner i valgperioden, tildeler hovedbestyrelsen et medlem af en ny sektion observatørstatus i hovedbestyrelsen frem til førstkommende delegeretmøde. 19. Kommunekredsenes/sektionernes udgifter afholdes efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler. 20. Hovedbestyrelsen indkalder senest 15. august ulige år via de respektive fagblade og via a- kassens hjemmeside forslag til kandidater til delegerede for sektion I (kommunekredse), sektion II og III. Kommunekredsens/sektionens delegerede bistår hovedbestyrelsen ved opstilling af kandidater og valg af delegerede. Det nærmere omfang af medvirken ved opstilling af delegerede og afholdelse af delegeretvalg fastsættes af hovedbestyrelsen. Stk. 2. Kandidater til delegerede, samt suppleanter i kommunekredsene i sektion I, kan opstilles af den organisation, der er grundlag for kommunekredsen eller af 50 medlemmer fra kommunekredsen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Kandidater til delegerede og suppleanter fra kommunekredsene (sektion I) skal skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen senest 1. september. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på a-kassens hjemmeside. Stk. 3. Kandidater til delegerede og suppleanter for sektion II III opstilles af organisationen, der er grundlag for sektionen, eller af 50 medlemmer fra sektionen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Kandidater og suppleanter fra sektion II og III skal skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen senest 1. oktober. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på a-kassens hjemmeside. Stk. 4. Ved opstilling af kandidater til suppleanter angives en ønsket rækkefølge. I tilfælde af udskrivelse af valg indtræder suppleanterne dog efter deres stemmetal. 5

6 Stk. 5. Hovedbestyrelsen udskriver valg efter vedtægterne i de kommunekredse, hvor der måtte være opstillet flere kandidater end det antal delegerede og suppleanter, kommunekredsen kan vælge. Tilsvarende afholdes valg i sektion II eller III, hvor der måtte være opstillet flere kandidater end det antal delegerede og suppleanter, den enkelte sektion kan vælge. Svarer det opstillede antal kandidater til kommunekredsens (sektion I) eller en sektions tildelte mandater, er de valgt. 21. Overstiger antallet af opstillede kandidater kommunekredsens delegerede og suppleanter, afholder kommunekredsen på ulige årstal i september/oktober og efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et valgmøde i kommunekredsen. Stk. 2. På valgmødet vælges delegerede, som senest den 1. september har meddelt hovedbestyrelsen deres kandidatur. Tilsvarende gælder valg af to suppleanter. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på a-kassens hjemmeside. De nyvalgte delegerede tiltræder pr. 1. januar i det førstkommende lige år. Valget gælder for to år ad gangen jf. 18, stk. 4 og 23, stk. 2. Stk. 3. Indkaldelse til valgmøde bekendtgøres på a-kassens hjemmeside med mindst fire ugers varsel. Herudover bekendtgøres indkaldelse i de relevante fagblade. Stk. 4. Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Der kan afgives én stemme på hver kandidat, dog maximalt svarende til det antal mandater, kommunekredsen har fået tildelt. 22. Overstiger antallet af opstillede kandidater det mulige antal delegerede og suppleanter, udskriver hovedbestyrelsen på ulige årstal i september/oktober valg i sektionen. Udskrivning af valg til delegerede og suppleanter for sektion II III bekendtgøres i de respektive fagblade og via a-kassens hjemmeside. Delegerede samt suppleanter for sektion II III vælges blandt sektionens medlemmer. Stk. 2. Der kan afgives én stemme på hver kandidat, dog maximalt svarende til det antal mandater, sektionen har fået tildelt. Den skriftlige afstemning slutter 30. november. 23. På ulige årstal vælges 70 delegerede til a-kassens delegeretmøde. Fordelingstallet fremkommer ved at dividere kassens medlemstal pr. 1. august med 70. Resultatet afrundes til nærmeste hele tal. Tildeling af mandater for sektioner sker ved at dividere medlemstallet i hver af sektion I III pr. 1. august med fordelingstallet. Stk. 2. De delegerede og deres suppleanter vælges for de to følgende kalenderår. Stk. 3. Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at medlemmer, der er optagelsesberettigede, men ikke er medlemmer af Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening eller Uddannelsesforbundet, får lejlighed til at stemme og modtage valg, jf. 10. Stk. 4. Oprettes nye sektioner i valgperioden, udvides antallet af delegerede på først kommende ordinære delegeretmøde med et antal delegerede beregnet på baggrund af kassens samlede medlemstal efter oprettelsen af sektionen. Antallet af delegerede vil i den situation på førstkommende delegeretmøde kunne overstige 70 delegerede, idet der ikke afholdes ekstraordinært delegeretvalg i bestående sektioner. 6

7 24. Hovedbestyrelsen består af en formand, fire medlemmer fra sektion I og to medlemmer fra henholdsvis sektion II og III, som vælges på det ordinære delegeretmøde, der endvidere vælger et tilsvarende antal suppleanter for den enkelte sektion (bortset fra formanden) med angivelse af den rækkefølge, hvori de i givet fald indtræder i hovedbestyrelsen. Valgbare er alene medlemmer af kassen. Stk. 2. Bestyrelsen vælger inden for sin midte en 1. og 2. næstformand. Hvis formanden fratræder inden for en valgperiode, fungerer næstformanden i valgte rækkefølge som stedfortræder indtil næste ordinære delegeretmøde. Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den samles så ofte formanden finder det nødvendigt, når kassens revisorer eller mindst tre af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. Stk. 4. Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt og varetager i øvrigt kassens ledelse under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med loven og de Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen givne anvisninger. 25. Kassens daglige ledelse forestås af hovedbestyrelsen. Stk. 2. Kassens almindelige ekspeditionsmæssige forretninger varetages af en af hovedbestyrelsen ansat sekretariatschef. Sekretariatschefen deltager i hovedbestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Stk. 3. Kassen tegnes af en eller flere af hovedbestyrelsen bemyndigede personer. 26. På lige årstal afholdes i 4. kvartal efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et ordinært delegeretmøde, som er kassens højeste indre myndighed jf. dog 28. Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan hovedbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde. Stk. 3. Hovedbestyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde, når 22 delegerede fremsætter motiveret begæring herom. Indkaldelse sker senest fire uger efter, at begæringen foreligger. Meddelelse om valg af delegerede for sektion II sektion III gives på a-kassens hjemmeside og om muligt i det relevante fagblad, samtidig med indkaldelse af forslag til kandidater og suppleanter. 27. På delegeretmødet aflægges beretning om virksomhed og regnskab siden seneste delegeretmøde, og de indsendte forslag behandles. Indkaldelse til delegeretmøde sker via a- kassens hjemmeside samt om muligt i relevante fagblade senest tre måneder før delegeretmødets afholdelse med offentliggørelse af foreløbig dagsorden. Stk. 2. Hovedbestyrelsens medlemmer er selvskrevne deltagere, men de har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. Andre medlemmer kan, uden tale- og stemmeret efter hovedbestyrelsens beslutning, overvære delegeretmødet eller dele deraf. Stk. 3. De delegerede kan stille forslag, der sendes til hovedbestyrelsen senest to måneder før delegeretmødet afholdes. Forslagene sendes til kommunekredsene/ sektion II III senest en måned før delegeretmødet. Stk. 4. Alene delegeretmødet, jf. dog 28, kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt, alt under forbehold af Arbejdsskadestyrelsens godkendelse. 7

8 Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 3 vedrørende anerkendelsens bortfald. Stk. 6. Delegeretmødet fastsætter driftstilskuddet til kommunekredsene/sektion II III. Stk. 7. Efter 24 vælger kassens delegeretmøde en hovedbestyrelse bestående af en formand og 8 almindelige medlemmer for en 2-årig periode. Herudover vælges suppleanter. Delegeret forsamlingen vælger særskilt formand. Stk. 8. Valget finder sted på det ordinære delegeretmøde i hovedbestyrelsens valgperiode. Stk. 9. Kandidater til formandsvalg og valg af almindelige hovedbestyrelsesmed lemmer opstilles af hovedbestyrelsen. Kandidater kan desuden for hver sektion opstilles af delegeretmødet. Stk. 10. På det ordinære delegeretmøde vælges tre revisorer til at revidere kassens regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være autoriseret i henhold til lovgivningen herom. Endvidere vælges to revisorsuppleanter. Delegeretmødet fastsætter selv, i hvilken rækkefølge revisorsuppleanterne tiltræder i tilfælde af forfald. Stk. 11. Samtlige valg jf. 23 gælder fra delegeretmødets afslutning til næste valg. Nærmere regler for valgene fastsættes af hovedbestyrelsen. 28. Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen eller 22 delegerede lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt kassens medlemmer om vedtægtsændringer og andre spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. De nærmere regler vedrørende fremgangsmåden ved afholdelse af en sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. 28a. Kassens hovedbestyrelse kan beslutte, at kassen deltager som anden aktør i den aktive beskæftigelsesindsats. Hvis der træffes beslutning om deltagelse som anden aktør, er det alene den samlede kasse, der er ansvarlig for opgaverne som anden aktør. Kassen skal ved deltagelse som anden aktør følge reglerne i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen. Afsnit 8 Regnskab og revision 29. Kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger/regionscentre, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og således, at kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for kassens virksomhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder kassen et årsregnskab efter de retningslinjer, der er givet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de på delegeretmødet valgte revisorer. Stk. 4. For at kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørig underskrevet stand sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, som er fastsat i loven. 30. Kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. Kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og 8

9 forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 4. Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Ministeriet for Børn og Undervisning. 31. De revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 2. Mindst én af kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle regioner har valgt anden revisor. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og Arbejdsmarkedsstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge regnskaberne og kassebeholdningen, samt til at kontrollere regnskabsføringen såvel i eventuelle regioner som i hovedkassen. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v. 32. Nærværende vedtægt, der er revideret på a-kassens delegeretmøde den 22. november 2012 og godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, træder i kraft den 22. november Samtidig ophæves vedtægt af 16. november Stk. 2. Kassen sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert enkelt medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk.2. Alle medlemmer orienteres om at vedtægten er tilgængelig på kassens hjemmeside. Stk. 3. Kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den af beskæftigelsesministeren godkendte standardvedtægt for de anerkendte arbejdsløshedskasser og skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 4. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af kassen, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 5. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for kassens vedtægt. Kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 4. Stk. 6. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Bilag 1 Lærernes a-kasse optager efter vedtægtens 4 stk. 2 medlemmer som fuldtids- eller deltidsforsikrede, der kan optages i de organisationer, som er anført i dette bilag. A-kassens faglige område omfatter personer der er omfattet af Lærernes Centralorganisations overenskomst på Danmarks Lærerforenings (DLF), Frie Skolers Lærerforenings (FSL) og Uddannelsesforbundets organisationsområder eller kan optages som medlemmer af disse foreninger/forbund. Det faglige område omfatter derudover personer der i øvrigt har tilknytning til det faglige område, jf. vedtægtens stk. 2a. Der kan ligeledes optages dimittender på dimittendvilkår fra de nævnte områder, hvis de opfylder lovens bestemmelser herom: 9

10 Personer med folkeskolelæreruddannelsen samt meritlæreruddannelsen, såfremt den har været af mindst 18 mdr. s varighed, kandidatuddannelsen fra DPU, ernærings- og husholdningsøkonomer/professionsbachelorer i ernæring og sundhed, dimittender med læreruddannelse fra Den Frie Lærerskole og Det Nødvendige Seminarium og dimittender med kulturpædagogisk uddannelse fra Rudolf Steiner Pædagogseminariet (DLF). Hertil kommer dimittender fra uddannelsen som håndarbejdslærer, bevægelsespædagogiske uddannelser og anden uddannelse, som giver adgang til beskæftigelse inden for Uddannelsesforbundets faglige område. Lærernes a-kasse optager derudover følgende medlemmer med relation til DLF: Personer, som kan optages i Lærerstuderendes Landskreds Andet personale med stillingsbetegnelse, som er opnået i kraft af en af ovenstående uddannelser. Personale, for hvem DLF er forhandlingsberettiget/forhandler om individuelle løn- og ansættelsesforhold. Lærere og ledere, der beskæftiges ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, og som ikke er omfattet af andre organisationers forhandlingsret. Ernærings- og husholdningsøkonomer/professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der ansættes inden for det private område. Lærernes a-kasse optager også følgende medlemmer, hvor løn- og arbejdsforhold forhandles af Uddannelsesforbundet: Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere, som er ansat i henhold til organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne. Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved folkeoplysningen og anden tilsvarende voksenuddannelse. Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved privat undervisning, der ikke foregår i henhold til lovgivning. Lærere, vejledere og øvrige pædagogiske medarbejdere inden for det kommunale beskæftigelsesområde. Medarbejdere, håndarbejdslærere, bachelorer inden for tekstil og formidling m.fl. ved kommunale dagcentre og aktivitetscentre. Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved undervisnings og beskæftigelsesprojekter m.v., der er udliciteret til private aktører, eller som udbydes af private aktører i konkurrence med de ovenfor nævnte ungdoms- og voksenuddannelser samt vejledningstilbud. Ledere ved aftenskoler, anden folkeoplysning, kommunale beskæftigelsesprojekter og private aktører. Samt følgende grupper som Uddannelsesforbundet i kraft af baggrund og ansættelse forhandler løn og arbejdsvilkår for: Fagkonsulenter i ministerier (bortset fra kombinationsstillinger). Konsulenter ansat i kommuner inden for skoler og uddannelse, job og beskæftig else, folkeoplysning, kultur og fritid. Konsulenter ansat i oplysningsforbund og lign., idrætsorganisationer, fagforbund 10

11 (uddannelsesafdelinger), faglige udvalg og lign., samt skoleforeninger. Lærernes a-kasse optager også studerende fra den Fri Lærerskole i Ollerup og medlemmer, hvor løn- og arbejdsforhold I øvrigt forhandles af Frie Skolers Lærerforening: Andet personale, for hvem Frie Skolers Lærerforening er forhandlingsberettiget/forhandler individuelle løn- og ansættelsesforhold, Bilag 2 (Kommunekreds e) Kommunekreds 1 København Frederiksberg Tårnby og Dragør Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal Bornholm Kommunekreds 2 Vallensbæk Glostrup Hvidovre Brøndby Høje-Taastrup Rødovre Ishøj Ballerup Herlev Albertslund Kommunekreds 3 Furesø Hillerød Hørsholm Allerød Egedal Gribskov Helsingør Fredensborg Frederikssund Frederiksværk-Hundested Kommunekreds 4 Roskilde Lejre Greve Køge og Stevns Solrød Odsherred Holbæk Kalundborg Kommunekreds 5 Sorø og Ringsted Slagelse Faxe og Vordingborg Næstved Lolland Guldborgsund 11

12 Kommunekreds 6 Kerteminde, Nyborg og Faaborg-Midtfyn Odense Bogense Assens Svendborg, Ærø og Langeland Middelfart Kommunekreds 7 Sønderborg Aabenraa Haderslev Tønder Kolding Sydslesvig Kommunekreds 8 Esbjerg Varde Vejen Billund Fredericia Vejle Fredericia Vejle Kommunekreds 9 Horsens Hedensted Randers Odder og Skanderborg Silkeborg Århus og Samsø Norddjurs og Syddjurs Favrskov Kommunekreds 10 Herning Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig og Struer Viborg Skive Kommunekreds 11 Thisted og Morsø Jammerbugt Brønderslev-Dronninglund Mariagerfjord Rebild og Vesthimmerland Aalborg Frederikshavn, Hjørring og Læsø 12

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse VEDTÆGT Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Vedtægt for Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

REGULATIV FOR AFHOLDELSE AF VALGMØDER I REALDANIA CVR-NR.: 55 54 22 28

REGULATIV FOR AFHOLDELSE AF VALGMØDER I REALDANIA CVR-NR.: 55 54 22 28 REGULATIV CVR-NR.: 55 54 22 28 1. Hjemmel Dette valgregulativ er vedtaget af repræsentantskabet i henhold til vedtægternes 15, stk. 9. 2 REGULATIV A. GEOGRAFISKE VALGMØDER 2. De geografiske valgmøders

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse VEDTÆGT Din Sundhedsfaglige A-kasse Vedtægt for Din Sundhedsfaglige A-kasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse med den til enhver tid i lovgivningen fastsatte

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse Vedtægt for HK/Danmarks A-kasse Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Til kommuner og jobcentre

Til kommuner og jobcentre Til kommuner og jobcentre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Forhøjelse af tilsagn for 2016 fra den regionale

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere