Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2"

Transkript

1 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter Afsnit 3: Medlemsretten 3 Anerkendelsens bortfald Betingelser for medlemsret Optagelse i arbejdsløshedskassen Ophør ved 65 år Udmeldelse Afsnit 4: Medlemmernes rettigheder 8 Almindelige forudsætninger for dagpengenes udbetaling Fremgangsmåden ved udbetaling Deltagelse i kassens styrelse Afsnit 5: Medlemmernes pligter 11 Adgang til årsregnskab Udgår /14 Pligt til meddelelse om forskellige forhold Afsnit 6: Forskellige bestemmelser 15 Udbetaling af dagpenge Forseelser mod kassen Afsnit 7: Arbejdsløshedskassens administration 17 Oprettelse af sektioner Valg af delegerede Sektionsudgifter Opstilling af kandidater Valgmøder i kommunekredse Valg i sektion II og III Beregning af delegerede Hovedbestyrelsen Daglig ledelse Delegeretmødes indkaldelse Delegeretmødet Urafstemning a Anden aktør Afsnit 8: Regnskab og revision 29 Den daglige regnskabsførelse Midlernes anbringelse Regnskabsaflæggelse, revision og tilsyn Afsnit 9: Vedtægtens ikrafttræden m.v. 32 Vedtægtens ikrafttræden m.v Bilag Bilag

2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Lærernes a-kasse dlf/a har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til kasserne, herunder skal Lærernes a-kasse medvirke til at medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse. Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København Afsnit 2 Statsanerkendel se 2. A-kassen har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende betegnet som loven). Stk. 2. A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere, jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra a, i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen er knyttet de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens 79. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. lovens Afsnit 3 Medlemsretten 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Stk. 2. Bortfalder a-kassens anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis pågældende opfylder lovens almindelige betingelser for optagelse og har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 og 2a. Stk. 2. Lærernes a-kasses faglige område omfatter personer der kan optages i de organisationer som er anført i Bilag 1. Det faglige område omfatter derudover personer der i øvrigt har tilknytning til det faglige område, jf. stk. 2a. Stk. 2a. Med jf. stk. 1 og 2, forstås at personen: Er eller har været beskæftiget indenfor a-kassens faglige område; eller er under uddannelse eller har gennemført uddannelse indenfor a-kassens faglige område. Stk. 3. Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fuldtidsforsikrede, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 41. De med (x) mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. lovens 66. Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsskadestyrelsen. 5. Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægter enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægterne er tilgængelige på a-kassens hjemmeside. Et medlem der beder om det skal have udleveret en udskrift af vedtægterne. 2

3 6. Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 65 år. 7. Udmeldelse af a-kassen kan kun ske ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsesdatoen, jf. dog stk Stk. 2 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, er visiteret til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4. Ved overflytning til anden arbejdsløshedskasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til Lærernes a-kasse til over- flytningsdagen. 8. Kassen udbetaler dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Ret til dagpenge m.v. 9. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut. Stk. 2. Dagpengekort m.v. skal modtages i kassen umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser bortfalder, hvis dagpengekortet m.v. ikke er modtaget senest 3 måneder efter periodens udløb, medmindre medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, skal kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via Min side på internettet. Specifikation skal indeholde oplysninger om det udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse samt udbetalt nettobeløb. 10. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til kassens ledelse og revision. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 16, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med kassens regnskab. Afsnit 5 Medlemmernes pligter Pligt til at betale medlemskonting ent 11. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag ugevis/månedsvis eller kvartalsvis enten bagud eller forud. Stk. 3. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring gives efter de gældende regler. 12. Udgår. 3

4 13. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på kassens kontorer og ved kassens møder, herunder generalforsamlinger og delegeretmøder. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen og til at rette sig efter kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at oplyse a-kassen om ændring af bopæl. Stk. 2. Medlemmer, der anmoder om eller modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra a- kassen, har pligt til at give kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af deres ret til de nævnte ydelser. Stk. 3. Medlemmer, der modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra a-kassen, skal give kassen oplysninger om al indtægt og arbejde lønnet som ulønnet uanset hvor den/det stammer fra. Stk. 4. Overtrædelse af stk. 3 4 medfører anvendelse af vedtægtens 16, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige Bestemmelser 15. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via kassens hovedkontor, der endvidere skaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 16. Forseelser over for kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af de i 13, stk. 2 nævnte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. Afsnit 7 A-kassens administration Sektioner og Afdelinger 17. A-kassen er en central kasse, der er organiseret i tre sektioner, svarende til området for Danmarks Lærerforening (sektion I), Frie Skolers Lærerforening (sektion II) og Uddannelsesforbundet (sektion III), under en fælles ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen, jf. under Stk. 2. Oprettelse af sektioner sker med hovedbestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde. Træffer hovedbestyrelsen beslutning om udvidelse af det faglige område, jf. 4, stk. 4, 2. pkt. oprettes der nye sektioner for medlemmer under det faglige overenskomstområde. Nye sektioner tillægges samme status efter vedtægten som de nuværende sektioner II III, og hovedbestyrelsen udskriver valg til delegerede i nye sektioner. På det nærmest efterfølgende delegeretmøde træffes bestemmelse om eventuelle ændringer i 23. Samtidig udfærdiges bilag til vedtægten med fortegnelse over den del af arbejdsmarkedet, der vedrører løn- og arbejdsforhold, som overenskomstmæssigt forhandles under den nye sektions faglige område. Stk. 3. Valg i nye sektioner iværksættes af hovedbestyrelsen ekstraordinært ved udskrivning af valg snarest muligt efter, at organisationsområdet af Arbejdsskadestyrelsen er godkendt og optaget i bilag til vedtægten. Valgbare som delegerede er alle personer, som op til valget har fået 4

5 generelt eller personligt tilsagn om optagelse i a-kassen. Valget gælder for perioden fra tilsagn om optagelse i a-kassen frem til og med næste ordinære valg i sektionen. Valget følger reglerne i Valgbare til delegerede for sektionen er kommende medlemmer af en ny sektion, der skriftligt har tilkendegivet at ville lade sig overflytte til a-kassen fra tidspunktet for første optagelsesmulighed i a-kassen. Stk. 4. En sektion udgøres af det antal medlemmer, der er optaget i a-kassen med baggrund i hver af de i stk. 1 nævnte organisationer. Stk. 5. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en sektion skal meddelelse omgående tilsendes Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og det centrale register for arbejdsmarkedsstatistik (CRAM). 18. Sektion I opdeles i kommunekredse jf. bilag 2. Kommunekredsens antal delegerede fastsættes efter 23. Stk. 2. Sektion II og III vælger et antal delegerede svarende til sektionens delegerede efter 23. Stk. 3. Ud over de delegerede efter 23 har hver kommunekreds (sektion I), sektion II og III to suppleanter, der kan tiltræde som delegerede i tilfælde af mandatledighed i valgperioden. Stk. 4. De delegerede og suppleanterne i sektion I (kommunekredse), II og III vælges i ulige år for to år ad gangen. De delegerede tiltræder pr. 1. januar i det førstkommende lige år. Stk. 5. Oprettes der nye sektioner i valgperioden, tildeler hovedbestyrelsen et medlem af en ny sektion observatørstatus i hovedbestyrelsen frem til førstkommende delegeretmøde. 19. Kommunekredsenes/sektionernes udgifter afholdes efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler. 20. Hovedbestyrelsen indkalder senest 15. august ulige år via de respektive fagblade og via a- kassens hjemmeside forslag til kandidater til delegerede for sektion I (kommunekredse), sektion II og III. Kommunekredsens/sektionens delegerede bistår hovedbestyrelsen ved opstilling af kandidater og valg af delegerede. Det nærmere omfang af medvirken ved opstilling af delegerede og afholdelse af delegeretvalg fastsættes af hovedbestyrelsen. Stk. 2. Kandidater til delegerede, samt suppleanter i kommunekredsene i sektion I, kan opstilles af den organisation, der er grundlag for kommunekredsen eller af 50 medlemmer fra kommunekredsen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Kandidater til delegerede og suppleanter fra kommunekredsene (sektion I) skal skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen senest 1. september. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på a-kassens hjemmeside. Stk. 3. Kandidater til delegerede og suppleanter for sektion II III opstilles af organisationen, der er grundlag for sektionen, eller af 50 medlemmer fra sektionen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Kandidater og suppleanter fra sektion II og III skal skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen senest 1. oktober. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på a-kassens hjemmeside. Stk. 4. Ved opstilling af kandidater til suppleanter angives en ønsket rækkefølge. I tilfælde af udskrivelse af valg indtræder suppleanterne dog efter deres stemmetal. 5

6 Stk. 5. Hovedbestyrelsen udskriver valg efter vedtægterne i de kommunekredse, hvor der måtte være opstillet flere kandidater end det antal delegerede og suppleanter, kommunekredsen kan vælge. Tilsvarende afholdes valg i sektion II eller III, hvor der måtte være opstillet flere kandidater end det antal delegerede og suppleanter, den enkelte sektion kan vælge. Svarer det opstillede antal kandidater til kommunekredsens (sektion I) eller en sektions tildelte mandater, er de valgt. 21. Overstiger antallet af opstillede kandidater kommunekredsens delegerede og suppleanter, afholder kommunekredsen på ulige årstal i september/oktober og efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et valgmøde i kommunekredsen. Stk. 2. På valgmødet vælges delegerede, som senest den 1. september har meddelt hovedbestyrelsen deres kandidatur. Tilsvarende gælder valg af to suppleanter. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på a-kassens hjemmeside. De nyvalgte delegerede tiltræder pr. 1. januar i det førstkommende lige år. Valget gælder for to år ad gangen jf. 18, stk. 4 og 23, stk. 2. Stk. 3. Indkaldelse til valgmøde bekendtgøres på a-kassens hjemmeside med mindst fire ugers varsel. Herudover bekendtgøres indkaldelse i de relevante fagblade. Stk. 4. Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Der kan afgives én stemme på hver kandidat, dog maximalt svarende til det antal mandater, kommunekredsen har fået tildelt. 22. Overstiger antallet af opstillede kandidater det mulige antal delegerede og suppleanter, udskriver hovedbestyrelsen på ulige årstal i september/oktober valg i sektionen. Udskrivning af valg til delegerede og suppleanter for sektion II III bekendtgøres i de respektive fagblade og via a-kassens hjemmeside. Delegerede samt suppleanter for sektion II III vælges blandt sektionens medlemmer. Stk. 2. Der kan afgives én stemme på hver kandidat, dog maximalt svarende til det antal mandater, sektionen har fået tildelt. Den skriftlige afstemning slutter 30. november. 23. På ulige årstal vælges 70 delegerede til a-kassens delegeretmøde. Fordelingstallet fremkommer ved at dividere kassens medlemstal pr. 1. august med 70. Resultatet afrundes til nærmeste hele tal. Tildeling af mandater for sektioner sker ved at dividere medlemstallet i hver af sektion I III pr. 1. august med fordelingstallet. Stk. 2. De delegerede og deres suppleanter vælges for de to følgende kalenderår. Stk. 3. Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at medlemmer, der er optagelsesberettigede, men ikke er medlemmer af Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening eller Uddannelsesforbundet, får lejlighed til at stemme og modtage valg, jf. 10. Stk. 4. Oprettes nye sektioner i valgperioden, udvides antallet af delegerede på først kommende ordinære delegeretmøde med et antal delegerede beregnet på baggrund af kassens samlede medlemstal efter oprettelsen af sektionen. Antallet af delegerede vil i den situation på førstkommende delegeretmøde kunne overstige 70 delegerede, idet der ikke afholdes ekstraordinært delegeretvalg i bestående sektioner. 6

7 24. Hovedbestyrelsen består af en formand, fire medlemmer fra sektion I og to medlemmer fra henholdsvis sektion II og III, som vælges på det ordinære delegeretmøde, der endvidere vælger et tilsvarende antal suppleanter for den enkelte sektion (bortset fra formanden) med angivelse af den rækkefølge, hvori de i givet fald indtræder i hovedbestyrelsen. Valgbare er alene medlemmer af kassen. Stk. 2. Bestyrelsen vælger inden for sin midte en 1. og 2. næstformand. Hvis formanden fratræder inden for en valgperiode, fungerer næstformanden i valgte rækkefølge som stedfortræder indtil næste ordinære delegeretmøde. Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den samles så ofte formanden finder det nødvendigt, når kassens revisorer eller mindst tre af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. Stk. 4. Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt og varetager i øvrigt kassens ledelse under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med loven og de Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen givne anvisninger. 25. Kassens daglige ledelse forestås af hovedbestyrelsen. Stk. 2. Kassens almindelige ekspeditionsmæssige forretninger varetages af en af hovedbestyrelsen ansat sekretariatschef. Sekretariatschefen deltager i hovedbestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Stk. 3. Kassen tegnes af en eller flere af hovedbestyrelsen bemyndigede personer. 26. På lige årstal afholdes i 4. kvartal efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et ordinært delegeretmøde, som er kassens højeste indre myndighed jf. dog 28. Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan hovedbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde. Stk. 3. Hovedbestyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde, når 22 delegerede fremsætter motiveret begæring herom. Indkaldelse sker senest fire uger efter, at begæringen foreligger. Meddelelse om valg af delegerede for sektion II sektion III gives på a-kassens hjemmeside og om muligt i det relevante fagblad, samtidig med indkaldelse af forslag til kandidater og suppleanter. 27. På delegeretmødet aflægges beretning om virksomhed og regnskab siden seneste delegeretmøde, og de indsendte forslag behandles. Indkaldelse til delegeretmøde sker via a- kassens hjemmeside samt om muligt i relevante fagblade senest tre måneder før delegeretmødets afholdelse med offentliggørelse af foreløbig dagsorden. Stk. 2. Hovedbestyrelsens medlemmer er selvskrevne deltagere, men de har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. Andre medlemmer kan, uden tale- og stemmeret efter hovedbestyrelsens beslutning, overvære delegeretmødet eller dele deraf. Stk. 3. De delegerede kan stille forslag, der sendes til hovedbestyrelsen senest to måneder før delegeretmødet afholdes. Forslagene sendes til kommunekredsene/ sektion II III senest en måned før delegeretmødet. Stk. 4. Alene delegeretmødet, jf. dog 28, kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt, alt under forbehold af Arbejdsskadestyrelsens godkendelse. 7

8 Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 3 vedrørende anerkendelsens bortfald. Stk. 6. Delegeretmødet fastsætter driftstilskuddet til kommunekredsene/sektion II III. Stk. 7. Efter 24 vælger kassens delegeretmøde en hovedbestyrelse bestående af en formand og 8 almindelige medlemmer for en 2-årig periode. Herudover vælges suppleanter. Delegeret forsamlingen vælger særskilt formand. Stk. 8. Valget finder sted på det ordinære delegeretmøde i hovedbestyrelsens valgperiode. Stk. 9. Kandidater til formandsvalg og valg af almindelige hovedbestyrelsesmed lemmer opstilles af hovedbestyrelsen. Kandidater kan desuden for hver sektion opstilles af delegeretmødet. Stk. 10. På det ordinære delegeretmøde vælges tre revisorer til at revidere kassens regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være autoriseret i henhold til lovgivningen herom. Endvidere vælges to revisorsuppleanter. Delegeretmødet fastsætter selv, i hvilken rækkefølge revisorsuppleanterne tiltræder i tilfælde af forfald. Stk. 11. Samtlige valg jf. 23 gælder fra delegeretmødets afslutning til næste valg. Nærmere regler for valgene fastsættes af hovedbestyrelsen. 28. Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen eller 22 delegerede lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt kassens medlemmer om vedtægtsændringer og andre spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. De nærmere regler vedrørende fremgangsmåden ved afholdelse af en sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. 28a. Kassens hovedbestyrelse kan beslutte, at kassen deltager som anden aktør i den aktive beskæftigelsesindsats. Hvis der træffes beslutning om deltagelse som anden aktør, er det alene den samlede kasse, der er ansvarlig for opgaverne som anden aktør. Kassen skal ved deltagelse som anden aktør følge reglerne i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen. Afsnit 8 Regnskab og revision 29. Kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger/regionscentre, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og således, at kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for kassens virksomhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder kassen et årsregnskab efter de retningslinjer, der er givet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de på delegeretmødet valgte revisorer. Stk. 4. For at kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørig underskrevet stand sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, som er fastsat i loven. 30. Kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. Kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og 8

9 forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 4. Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Ministeriet for Børn og Undervisning. 31. De revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 2. Mindst én af kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle regioner har valgt anden revisor. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og Arbejdsmarkedsstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge regnskaberne og kassebeholdningen, samt til at kontrollere regnskabsføringen såvel i eventuelle regioner som i hovedkassen. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v. 32. Nærværende vedtægt, der er revideret på a-kassens delegeretmøde den 22. november 2012 og godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, træder i kraft den 22. november Samtidig ophæves vedtægt af 16. november Stk. 2. Kassen sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert enkelt medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk.2. Alle medlemmer orienteres om at vedtægten er tilgængelig på kassens hjemmeside. Stk. 3. Kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den af beskæftigelsesministeren godkendte standardvedtægt for de anerkendte arbejdsløshedskasser og skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 4. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af kassen, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 5. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for kassens vedtægt. Kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 4. Stk. 6. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Bilag 1 Lærernes a-kasse optager efter vedtægtens 4 stk. 2 medlemmer som fuldtids- eller deltidsforsikrede, der kan optages i de organisationer, som er anført i dette bilag. A-kassens faglige område omfatter personer der er omfattet af Lærernes Centralorganisations overenskomst på Danmarks Lærerforenings (DLF), Frie Skolers Lærerforenings (FSL) og Uddannelsesforbundets organisationsområder eller kan optages som medlemmer af disse foreninger/forbund. Det faglige område omfatter derudover personer der i øvrigt har tilknytning til det faglige område, jf. vedtægtens stk. 2a. Der kan ligeledes optages dimittender på dimittendvilkår fra de nævnte områder, hvis de opfylder lovens bestemmelser herom: 9

10 Personer med folkeskolelæreruddannelsen samt meritlæreruddannelsen, såfremt den har været af mindst 18 mdr. s varighed, kandidatuddannelsen fra DPU, ernærings- og husholdningsøkonomer/professionsbachelorer i ernæring og sundhed, dimittender med læreruddannelse fra Den Frie Lærerskole og Det Nødvendige Seminarium og dimittender med kulturpædagogisk uddannelse fra Rudolf Steiner Pædagogseminariet (DLF). Hertil kommer dimittender fra uddannelsen som håndarbejdslærer, bevægelsespædagogiske uddannelser og anden uddannelse, som giver adgang til beskæftigelse inden for Uddannelsesforbundets faglige område. Lærernes a-kasse optager derudover følgende medlemmer med relation til DLF: Personer, som kan optages i Lærerstuderendes Landskreds Andet personale med stillingsbetegnelse, som er opnået i kraft af en af ovenstående uddannelser. Personale, for hvem DLF er forhandlingsberettiget/forhandler om individuelle løn- og ansættelsesforhold. Lærere og ledere, der beskæftiges ved skoler for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, og som ikke er omfattet af andre organisationers forhandlingsret. Ernærings- og husholdningsøkonomer/professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der ansættes inden for det private område. Lærernes a-kasse optager også følgende medlemmer, hvor løn- og arbejdsforhold forhandles af Uddannelsesforbundet: Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere, som er ansat i henhold til organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne. Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved folkeoplysningen og anden tilsvarende voksenuddannelse. Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved privat undervisning, der ikke foregår i henhold til lovgivning. Lærere, vejledere og øvrige pædagogiske medarbejdere inden for det kommunale beskæftigelsesområde. Medarbejdere, håndarbejdslærere, bachelorer inden for tekstil og formidling m.fl. ved kommunale dagcentre og aktivitetscentre. Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved undervisnings og beskæftigelsesprojekter m.v., der er udliciteret til private aktører, eller som udbydes af private aktører i konkurrence med de ovenfor nævnte ungdoms- og voksenuddannelser samt vejledningstilbud. Ledere ved aftenskoler, anden folkeoplysning, kommunale beskæftigelsesprojekter og private aktører. Samt følgende grupper som Uddannelsesforbundet i kraft af baggrund og ansættelse forhandler løn og arbejdsvilkår for: Fagkonsulenter i ministerier (bortset fra kombinationsstillinger). Konsulenter ansat i kommuner inden for skoler og uddannelse, job og beskæftig else, folkeoplysning, kultur og fritid. Konsulenter ansat i oplysningsforbund og lign., idrætsorganisationer, fagforbund 10

11 (uddannelsesafdelinger), faglige udvalg og lign., samt skoleforeninger. Lærernes a-kasse optager også studerende fra den Fri Lærerskole i Ollerup og medlemmer, hvor løn- og arbejdsforhold I øvrigt forhandles af Frie Skolers Lærerforening: Andet personale, for hvem Frie Skolers Lærerforening er forhandlingsberettiget/forhandler individuelle løn- og ansættelsesforhold, Bilag 2 (Kommunekreds e) Kommunekreds 1 København Frederiksberg Tårnby og Dragør Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal Bornholm Kommunekreds 2 Vallensbæk Glostrup Hvidovre Brøndby Høje-Taastrup Rødovre Ishøj Ballerup Herlev Albertslund Kommunekreds 3 Furesø Hillerød Hørsholm Allerød Egedal Gribskov Helsingør Fredensborg Frederikssund Frederiksværk-Hundested Kommunekreds 4 Roskilde Lejre Greve Køge og Stevns Solrød Odsherred Holbæk Kalundborg Kommunekreds 5 Sorø og Ringsted Slagelse Faxe og Vordingborg Næstved Lolland Guldborgsund 11

12 Kommunekreds 6 Kerteminde, Nyborg og Faaborg-Midtfyn Odense Bogense Assens Svendborg, Ærø og Langeland Middelfart Kommunekreds 7 Sønderborg Aabenraa Haderslev Tønder Kolding Sydslesvig Kommunekreds 8 Esbjerg Varde Vejen Billund Fredericia Vejle Fredericia Vejle Kommunekreds 9 Horsens Hedensted Randers Odder og Skanderborg Silkeborg Århus og Samsø Norddjurs og Syddjurs Favrskov Kommunekreds 10 Herning Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig og Struer Viborg Skive Kommunekreds 11 Thisted og Morsø Jammerbugt Brønderslev-Dronninglund Mariagerfjord Rebild og Vesthimmerland Aalborg Frederikshavn, Hjørring og Læsø 12

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling 25.05.2002 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 04.05.2003 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2005 Ændringer vedtaget på

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere